Skip to main content

Full text of "Sacrorum Bibliorum fragmenta copto-sahidica Musei Borgiani iussu et sumptibus S. Congregationis de propaganda fide studio p. Augustini Ciasca .."

See other formats


" * ^ -* f ~s 


Xr~i 


' .y * , 


MV^ 


-s» *> 


I- 
*»>*&*** » *v -4. ' <* l \ U^*- S J V: X v •♦-"v fca I * A. ^* r^v 1 y .> w^v 


})~ou '^ THE LIBRARY 

THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES 

TORONTO 

PRESENTED BY 

Rev. A. A. Vaschalde, C.S.B. Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/sacrorumbiblioru02cias BIBLIORUM SACRORUM FRAGMENTA COPTO-SAHIDICA MUSEI BORGIANI SACRORUM BIBLIORUM FEAGMMTA COPTO-SAHIDICA MUSEI BORGIANI IUSSU ET SUMPTIBUS 3. CONGREGATIONS DE PROPAGANDA FIDE 

STUDIO 

P. AUGUSTINI CIASCA 

ORDINIS EREMITARUM S. AUGUSTINI 

EDITA 

Volumen II. ROMAE 

TYPIS EIUSDEM S. CONGREGATIONS 

MDCCCLXXXIX. 
DEC '. ,942 

\xvcn <?* . gx=> i. C^i /um exeunte anno 188 5 primum huius operis volumen pu- 
blici iuris feci, propositum mihi erat, sub finem proximi anni et alte- 
ram in lucem edere. Atque omnia quidem parata erant, ita ut ineunte 
anno 1887 certo prodiisset, nisi ad alia pro munere meo distractus 
faissem. Adpropinquante enim natali sacerdotii quinquagesimo SSmi 
D. N. Leonis XIII , Bibliothecae Vaticanae Scriptoram Collegium iure 
existimavit, perpulcrum perque opportunum fore si faustissima ilia oc- 
casione singuli Scriptores specimen aliquod rerum, quae sive doctrinas 
sive litteras sive nobiliores artes spectarent, ex eiusdem Bibliothecae the- 
sauris eratum, tanto litterarum scientiarumque patrono et eximio cultori , 
una cum totius Orbis Catholici donariis, veluti obsequii, laetitiae, ac 
amoris testimonium exhiberent. Pergratum mihi , sicut et clarissimis 
sociis , perque iucundum cecidit huiuscemodi consilium : verum statim 
perspexi, ut eidem obtemperarem, fragmentorum Sahidicorum publica- 
tionem parumper esse difl'erendam. Etenim, licet et haec sub eiusdem 
Pontificis auspiciis edantur , haud tamen ex Bibliotheca Vaticana pro- 
veniunt, ex qua, ut Scriptoram consilium ferebat, speciminis argumen- 
tum pro occasione eraendum foret. Itaque impressione huius voluminis 
abrapta , animum applicui ad editionem parandam codicis arabici Va- 
ticani XIV. to Bia Teo-crApcov Eua-yydXwv Tatiani complectentis. Qua 
absoluta , et initio praeteriti anni vulgata , ad Coptica reditum feci ; 
et licet mens esset, partem libri iam typis mandatam, ut amicis mo- 
rem gererem, statim edere, distuli tamen hucusque, ut reliqua omnia, 
quae in Museo Borgiano S. (>ongregationis de Propaganda Fide asser- 
vantur Sahidica fragmenta Veteris Testamenti, in unum complecterer , 
^imulque publici iuris facerem. Ac rem doctis viris non ingratam me 
fecisse ex hoc mihi videor posse coniicere, quod ita versionis huius 
Sahidicae Antiqui Foederis indolem in universum perpendere, atque per 

Id 
, Zi b VI ipsam venerandam LXX viralem fnterpretationem rectius aestimare po- 
terunt. Quod ut manifestum appareat, altius petendus est sermo. 

11. Penes omnes aetatis nostrae saniores eritieos certum exploratum- 
que est, epistolam Pseudo-Aristeae, qua versionis Septuaginta lnterpre- 
tum origo describitur, quoad circumstantias in iis saltern quae pertinent 
ad rerum adiuncta inibi fuse narrata de legatione a Philadelpho lero- 
solymam missa, de interpretum numero, de duobus et septuaginta die- 
bus, quos illi consumpsissent in adornanda librorum sacrorum versione, 
deque solemni adprobatione a sacerdotibus et populo Iudaico eidem fa- 
cta, flctam suppositamque esse a). Hinc unanimi ferme consensu as- 
seritur, Legem mosaicam seu Pentateuchum , instigante Demetrio Pha- 
lereo, Alexandriae per aliquot Iudaeos graece translatam sub rege Pto- 
lomaeo Philadelpho an. ante Chr. 286 b), ceterosque libros sequenti- 
bus temporibus diversisque auctoribus versos fuisse, ita tamen, ut omnium 
librorum graeca interpretatio saeculo ante Christum secundo absoluta 
fuerit. Quapropter nemo mirari debet si maximum intercedat discrimen 
inter librorum versiones. Pentateuchum enim graecum, ut Hieronvmus 
prolitetur c), magis quam ceteros cum hebraicis exemplaribus congruere 
neminem latet: proxime accedunt libri historici, quamvis non eamdem 
fidelitatem elegantiamque praeseferant; imo de libris Regum fatendum 
est, eos multum distare ab hebraico fonte , pluraque ab Alexandrino 
interprete eis addita fuisse. Quod multo magis de libris prophetic is est 
afrirmandum; inter quos Isaias dum in hebraeo velut aquila ad subli- 
mia fertur, in graeco pedestris omnino apparet. leremias vero non so- 
lum plura in versione amisit, sed vaticiniorum ordinem qnoque diver- 
sum a textu primigenio assumpsit d). Danielis item interpretatio tarn 
parum hebraicae veritati respondet, ut Ecclesia iam a priscis temporibus a) « Epistolam (Aristeae) revera adul- 
teram suppositamque esse, hodie non in- 
venietur qui neget » Gornely Tntroductio 
in V. T. libros sacros. Parisiis , 1 885. 
1. p. 321. 

b) « Aristeam et losephum et omnem 
scholam ludaeorum quinque tantum li- 
bros Moysis a Septuaginta translatos as- 
sercre ». Ita Hieronymus iu Exech. 6,1 ; ; 
16, 1 3 et alibi. 

c) Hierony. Quaest. hebr. in Get 
Pracf. Migne T, 2 3, p. 937. 

d) « Multa huiusmodi (omista) ani- m advertimus etiam in Ieremia , in quo 
magnam vaticiniorum invenimus trans- 
positionem et mutationem > Origenes, 
1st. eld ■mm, 4. Migue, T. II, 

p. 56. Idem obscrvavit Hieronymus scri- 
bens*. « Ieremi.ic ordinem librariorum 
rore confusura multa que, quae desunt, 
ex hebraeia fontibus 
ut novum ex veteri verumque pi 
rupto atque falsato Prophetam t« 
Comment, in h Migne , Pa! 

Bo. 
— VII — ThcoJotionis versionem ill! substituerit. Excipitur Ezechielis liber, quern 
interpretem fideliorem nactum esse et ipse Hieronymus assentitur a). 
Inter libros sapientiales versio Proverbiorum laudatur, quippe quae, ex- 
cepts omissionibus quibusdam, et quorumdam sententiarum substitutio- 
nibus, prae ceteris hebraeum pressius sequatur. Non idem afiirmare fas 
est de Psalmorum et Ecclesiastae libris, quorum translations auctores, 
dum ex una parte textus primigenii sensum parum respexisse videntur, 
ex altera ita servili modo hebraicis litteris inhaerent, ut versionem textu 
lon D r e obscuriorem eflecerint. Quid tandem dicemus, ut alios omittam, de 
libro Iobi, « cui, ut verbis utar s. Hieronymi b), si ea, quae sub asteriscis 
addita sunt, subtraxeris, pars maxima voluminis detruncabitur? » Multa 
enim , subiungit Origenes, in medio toto libro lob apud hebraeos re- 
periuntur, quae in exemplaribus nostris desiderantur » c). Sed de hoc 
libro fusius infra recurret sermo. 

Ex hucusque breviter narratis consequitur, Alexandrinam versionem 
non ab uno auctore neque a pluribus simul collectis et inter se collatis 
consiliis adornatam fuisse , ut contendit Pseudo-Aristeas ; secus enim 
tanta diversitas interpretandi generis nullimode in ilia animadverteretur. 
Neque credibile est, ipsam, si sermo sit de omnibus libris, summo plausu 
tanquam archetypo consonantem a sacerdotibus et universo populo iu- 
daico alexandrino exceptam fuisse, cum multa contineat, quae cum he- 
braica veritate minime conveniunt. Hinc fatendum est plures ac non 
eiusdem aetatis ipsius auctores exstitisse, qui iuxta suam quisque indo- 
lem, studia, temporum ac doctrinarum conditiones, propositum sibi opus 
confecerint d). Inde explicantur quaedam interpretationes non satis ad- 
curatae, quae aliquibus in libris deprehenduntur : haud paucae omissio- 
nes vel mutationes earum praesertim locutionum , quae tropos et an- 
thropomorphismos vel anthropopathismos continent, nee non additamenta 
vel quorumdam verborum explicationes, quae alicubi occurrunt. Ex hoc 
autem minime consequitur, alexandrinos interpretes fuisse infideles aut 
pro arbitrio vertisse libros sacros. Homines erant: libros difficiliores 

a) Praef. in Ezech. temporibus pro sua cuiusque indole et 

b) Praef. in translat. libri lob ex consilio partes sibi assignatas peragen- 
hebraeo. tium, a vero oraculorum divinorum sen- 

c) In cit. epist. ad Africanum. su, turn addendo, turn detrahendo, turn 

d) Fridericus Field non satis recte, prava interpretatione obscurando, quam 
ut mihi videtur, de versione Alexandrina longissime aberravit ». Origenis Hexa- 
loquitur, cum ait: « Opus divcrsorum plorum quae supcrsunt. Oxonii, 1875. 
intcrpretum , diversis , ut credibile est , Proleg. cap. vi. VIII prae manibus habebant: omnibus ferme auxiliis, quae ad utriusquc lin- 
guae scientiam adipiscendam sunt necessaria, quaeque nunc nobis praesto 
sunt, destituebantur: inter homines vivebant, qui aliter ac nos philoso- 
phicis sive theologicis principiis imbuti erant; mirum ergo nemini vi- 
deri debet si et isti homines aliquid humani passi sint. Atque hoc est 
quod s. Hieronymus , versionis suae detractores refellere volens, non 
semel afrirmat. Sic quando ait: « Longum est revolvere, quanta Septua- 
ginta de suo addiderint, quanta dimiserint, quae in exemplaribus Ee- 
clesiae obelis asteriscisque distincta sunt » a); vel quando scribit: « Ne- 
que enim fieri potest, ut quos plura intermisisse perspexerint, non eos- 
dem etiam in quibusdam errasse fateantur » b) ; aut tandem cum Se- 
niorum agendi rationem explicans, dicit : « Ubicumque sacratum aliquid 
Scriptura testatur de Patre, Filio et Spiritu Sancto, aut aliter interpretati 
sunt aut omnino tacuerunt, ut et regi satisfacerent , et arcanum fidei 
non divulgarent. . . . Illi interpretati sunt ante adventum Christi, et, 
quod nesciebant, dubiis protulerunt sententiis » c). His aliisque verbis, 
quibus s. Doctor opus suum contra adversarios defendit, minime Septua- 
ginta interpretes vituperare intendit, sed ostendere conatur, eorum ver- 
sionem , utpote ab interpretibus non autem a vatibus adornatam , ita 
obsequio et veneratione dignam esse retinendam, ut non reprobentur 
aliae. Neque insuper putari debet s. Hieronymum omnes defectus, quos 
in veteri Seniorum translatione deprehendit, ipsis interpretibus tribuisse. 
Etenim caute animadvertit s. Doctor, et « Ieremiae ordinem, ut supra 
retulimus, librariorum errore conmsum » (Comment, in ler.), et « xovrr^ 
pro locis et temporibus, et pro voluntate scriptorum corruptam editio- 
netn esse » d). Et sane, fieri non potuit, quin in quingentorum fere 
annorum decursu scribarum oscitantia et audacia multa menda indue 
rent in tot versionis exemplaria , quae post Evangelii praedicationem 
quam maxime multiplicata erant. Hoc enim non solum eruitur ex ver- 
bis Hieronymi superius relatis et ex rei natura, vemm etiam ex ea, quam 
Origenes deprehendit, lectionum varietate in exemplaribus tunc exstan- 
tibus. « Non me latet, inquit, primo loco quod in aliquibus exempla- 
ribus habetur: Erat vir quidam; sed in exemplaribus, quae cmenda- 
tiora probavimus, ita habetur: Erat vir uiius » e), a) Ep. 57. 11. ad Pammach. Migne, contra Ruf.). 

T. 22, p. 577. d) Epist. 106, 1. ad Sunnian et 

b) Praef. in translat. libri lob ex hebr. telam. Migne] l. --. p B 

c) Prolog, in Pentat. (el'r. etiam 11, Homil. in I. Reg. t, 1 — IX III. Sive igitur interpretum impcritia aut prudentia, sivc librariorum 
inscitia ct audacia, haec vcneranda translatio, quam Apostoli et Patres 
per tot saecula tanti fecerunt, procedente tempore ab archetypo hebraico 
non parum declinaverat , ita ut de eius puritate ae integritate anxio 
essent animo Ecelesiae Reetores. Inter illos eminuit Origenes, qui « tan- 
tam curam ae diligentiam , verba sunt Eusebii Caesariensis a) ', in di- 
vinis Scripturis perscrutandis adhibebat , ut hebraicam etiam linguam 
didieerit , et authenticos Seripturarum libros hebraicis scriptos litteris , 
qui apud Iudaeos habentur, sibi comparaverit : aliorum quoque qui prae- 
ter Septuaginta interpretes sacras Scripturas interpretati sunt, editiones 
pervestigaverit: nonnullas denique interpretationes a tritis illis et vul- 
garis Aquilae scilicet ac Symmachi et Theodotionis diversas repererit ». 
His omnibus collectis ac inter se comparatis, quidque discriminis esset 
inter eas animadvertens, manum medicam admovit ad Seniorum trans- 
lationem restaurandam. « Et haec quidem dico , ita ipse Adamantius , 
non quod prae desidia recusem scrutari Scripturas quae apud Iudaeos 
sunt, illasque cum omnibus nostris comparare, ac videre quid inter eas 
sit discriminis. Hoc enim gnaviter, nisi arrogans dictu est, pro virili 
fecimus , collatis magna cura inter se editionibus et observatis earum 
diflerentiis, ita tamen ut aliquanto plus laboris impenderimus LXX in- 
terpretation!, ne quid adulterinum inducere videremur in Ecclesias quae 
sub coelo sunt » b). Quae ut recte intelligantur , praestat iterum Eu- 
sebium audire , qui loco superius memorato ita pergit : « Has igitur 
omnes interpretationes cum in unum corpus collegisset (Origenes) , et 
per certa cola ac membra distinxisset, et sibi invicem e regione oppo- 
suisset, una cum ipso hebraico textu, Hexaplorum nobis exemplaria re- 
liquit » c). Sed clarius Hieronymus : « Origenes, ipse ait, non solum 
exemplaria composuit quatuor editionum, e regione singula verba de- 
scribens, ut unus dissentiens statim ceteris inter se consentientibus ar- 
guatur; sed, quod maioris audaciae est, in editione LXX Theodotionis 
editionem miscuit, asteriscis designans quae minus ante fuerant, et vir- 
gulis quae in superfluo videbantur apposita » d). Et alibi: « quis igno- 
rat et quod tantum in Scripturis divinis (Origenes) habuerit studii , ut 

a) Hist. Reel. Lib. vi, cap. xvi. Mi- xvTiwapoc9el$ xXk-fikxiq [j.nd xal ocuty)? 
gnc, T. 20, pag. 553. t-7,c, 'Efiptxluv nr^.iiMniM^ , t« twv Xs- 

b) Epist. ad Africanum , 5. Migne, yo^evtov 'E^awXaJv ri]jXv ivT^vpfltoa y.ol- 
I. 11, p. 48. TaXeXoiwsv. 

c) Iv.j-'/.c o: y.-'/T'/? '.-<. TaoT<5v d) Pracf. in Paralip. Opp. T. ix , 
' '' y ,' 7 ,"" '• ' <» ' ~- "/'>; JtwXov, x«l j). 1 325. ed. Mignc. — X — 

etiam hebraeam linguam contra aetatis gentisque suae riaturam edisce- 
rct , ct exceptis Septuaginta interpretibus , alias quoque editions in 
unum congregaret volumen; Aquilae scilicet Pontici proselyti, et Theo- 
dotionis Hebionei, Symmachi eiusdem dogmatis. . . . Praeterea quintam 
et sextam et septimam editionerri, quam etiam nos de eius bibliotheca 
habemus » a). Porro ordinem, quo textus hebraicus et graecae versiones 
in volumine, quod Ta 'EljauXa noraen tulit, se se excipiebant, idem 
s. Doctor nos edocet , scribens : « In quibus ct ipsa hebraea propriis 
sunt charactcribus verba descripta , et graecis litcris tramite expressa 
vicino; Aquila etiam et Symmachus, Septuaginta quoque et Theodotio 
suum ordinem tenent ^> b). Praemissis igitur duabus columnis, quarum 
una propriis, altera graecis charactcribus textum habraeum excipiebant, 
ceterae graecae editiones, Aquilae scilicet, Symmachi, Septuaginta in- 
terpretum et Theodotionis per columnas parallelas, ut uno intuitu inter 
se comparari possent, in Hexaplis erant dispositae. 

Methodum, quam in restauranda Seniorum versione Origenes adhi- 
buit, et ipse explicat in memorata epistola ad Africanum. Supertluum 
enim « obelis, ut Graeci vocant, antepositis, signavimus, ut nobis quod 
eiusmodi est, innotescat, sicut rursum asteriscis , quae in hebraeo qui- 
dem exstant, apud nos vero non inveniuntur ». Quae fusius ita a Hie- 
ronymo explanantur: « Cuius rei vobis sensum brevitcr aperiam. Ubi 
qui minus habetur in graeco , ab hebraica veritate Origenes de trans- 
latione Theodotionis addidit, et signum posuit asterisci, id est stellam, 
quae, quod prius absconditum videbatur, proferat: ubi autem quod in 
hebraeo non est, in graecis codicibus invenitur, obelon, id est, iacen- 
tem praeposuit virgulam, quam nos latine veru possumus dicere; quo 
ostenditur iugulandum esse et confodiendum, quod in authenticis libris 
non invenitur. Quae signa et in graecorum latinorumque poematibus 
inveniuntur » c). Itaque iuxta Hieronymi mentem , ea quae edition! 
tcov LXX erant adiecta , ct neque in hebraeo neque in ceteris graecis 
versionibus exstabant, praefixo obelo -4-, et postpositis duobus punctis, 
Origenes non tarn spuria quam superrlua indicabat : quae vero deerant 
in editione Alexandrina, et legebantur in archetypo hebraico ae in i 
teris translationibus , praemisso asterisco \, et adiectis in line duobus 

a) De Virislllustr. Migne,T.a3,p.700. ctus Doctor affirmat, ea qua< 

b) Opp. T. VII, p. 734. Comment, sub obelis posuit, a 1 XX inter; 
in Ep. ad Titum. addita fuiase vel ob 

c) Epist. cit. ad Sunniam et Frete- vol ob Spiritus Sancti auctoritatem, 
lam. Cl'r. etiam T. k t)j>o., ubi ipM san- in hebraeis voluminibus non legantui — XI punctis a), « non tanquam mcram additianem , sed additioncm rite et 
ppobabiliter, interdum ncccssario factam » b), restituebat ut plurimum 
ex Theodotionc, aliquando ex Aquila, rarius ex Symmacho. « Hoc au- 
tem artificio, iure concludit Montefalconius, vetus ilia itotvy] seu vulgata 
LXX interpretum editio, intacta simul et emendata conspiciebatur » c). a) "Otoi? oi 6(3cAol 7:p6<jY.zivTV.'' p't]- 

TOt; , OUTOC OuX i'/.SlVTO OUTS TZOLpd TOIC, 

AO'.-ol; ipy.r^t^rccXc, Outs £V to) ifipy.'i- 
xw, dcXAoc Ttapa y.o'vot.; to?; 0'- Jtal OffOi? 
ol OMrTsptefcOi 7rpoV<ceiVT<xt pyjToi?, OUTOl 
sv v.iv T(i) ejJpaifcol x.al to?; aoittoi; ep- 
jjtrjveuTat? sosoovto, ev de to?; 0' ou- 
jceTt. Sic auctor Scholiorum in Proverbia 
a Tischendorfio editorum in Notitia edit. 
Codies Sinaitici, pag. 76. 

£) F. Field, Op. cit. Proleg. p. liv. 

c) Praef. in Exapla Origenis. Migne, 
T. 1 5, col. Cg - Pensanda sunt tamen ea, 
quae idem auctor immediate scribit, sci- 
licet : « Ilia autem quae cum asteriscis 
textui Ttov 0' inserebantur, aliquando ad 
sensus integritatem et accuratiorem expli- 
cationem opportuna erant ; sed ut pluri- 
mum inutilia, et nimia scrupolositate con- 
sarcinata, ita ut plus officercnt quam iu- 
varent. Hebraism! quippe oranes quos, 
utpote a graeca lingua et dictione pror- 
sus abhorrentes, consulto praetermiserant 
LXX Interpretes, ubique exprimebantur: 
quae quantam Jtazoipoiviav editioni he- 
xaplari inferrent, hoc exemplo declaratur. 
Ierem. xuu , 6, yf exuv : :/.; y/r/1/.a; , 
v.y). ■/■ i'j-i '. TV. y.r,-'.'/.. Kod y 'y cruv : t«; 
> V "/.:, ubi hebr. habet : ... □ v^nTIN 

•o ; 5:n-;3"nsi rpDrrnNi : ubi iiiud guv 

ad exprimendam particulam 3HN , notam 
accusativi casus apud hebraeos, ex Aqui- 
lae editione cum asterisco inseiitur: quasi 
vero si articulus p. omnino exprimen- 
lus erat, non sat apte rcklcretur per ar- 
ticulos graccos tx; et xa- Huiusmodi 
supervacaneam diligentiam, aut, ut melius 
dicutur /.-//. r /_ r, '/■!'/ v, sexcenties observa- 
bis. Sic et Levit. n, 2 v.y.\ oo'/;7y.:/o; izl-rip-/) TTjv (ipdzct ^ auTou : Arcd t9); 
cef/.ittaAsto; X auTTj; : cuv tiJI IXauo 
)><( auTvjs : ubi pronominum illam repe- 
titionem , quam hebraicae linguae pro- 
priam , ut inelegantem inutilemque re- 
spuerant LXX Interpretes, cum asteriscis 
restituit Origenes. Alia quoque multa in 
versione sua praetermisere LXX , quae, 
licet enuntiari possent , nihil ad sensum 
apte exprimendum iuvabant. Sic Ier. 1,18, 
haec hebraica verba "[Tn3 rOH ^&1 
LXX verterant : Uou xi^zv/.d az , ecce 
posui te, nihilque ad sensum desideraba- 
tur ", Origenes vero, praetermissam "0N"| 
vocem existiinans, cum asterisco ex Sym- 
macho defectum supplevit ^ 2. eyto oil 
ut sic exprimerentur omnia hoc modo : 
Ego autem ecce posui te. Obelos simi- 
liter saepe, posuit pro notandis iis, quae 
cum in hebraico non exstarent , in edi- 
tionem tojv 0' invecta fuerant ; verum 
saepissime ea ut amputanda obelis nota- 
vit, quae a LXX Interpretibus vel clari- 
tatis vel elegantiae causa posita fuerant, 
quaeque licet in hebraico ad verbum non 
exprimerentur, sensui tamen illustrando 
commoda erant. Quae porro notantur 
obelo, aliquando dicuntur a;j/in[:io'Ao>; , id 
est dubie iacere. Sic codex Vaticanus in 
illud psalmi x, 4, Oculi eius in pauperem 
respiciunt, ubi illud, in pauperem, non 
est in hebraeo, sic habet : To zlc, tov 
TCsvyjTflc ev t'?j creXJoi twv 0' I/.sito [7.0'vov 
ay.v/;OA<>>;- id est, Illud in pauperem, in 
sola LXX Interpretum columna dubie ia- 
cebat. Dubie scilicet, quia licet in hebraeo 
Origenis tempore non iaceret, ibi exstare 
potucrat LXX Interpretum aevo ». — XII — Ubi autem in translatione Alexandrine ordo Scripturae perturbatus 
erat, ita lit quaedam praepostera haberentur , « Origenes germanam, 

prosequitur citatus auctor, ct ad exemplar hebraieum accommodatam se- 
rieni restituebat ». Excipiuntur loci nonnulli in fine Proverbiorum libri, 
in quibus, ordine :wv o' praepostero servato, notam aliam, seu -^- X 
vel X -***) uu videre est in versione Syro-hexaplari Codicis Ambro- 
siani , Adamantius appingebat. Ita factum est ex. gr. in cap. xx prae- 
citati libri ; ubi post v. 9 textus hebraici , in Alexandrina editione se- 
quitur pericopa, quae in archetypo est vv. 20-22. Sic etiam post v. 22 
cap. xxiv in eadem translatione succedit sub nota X -*- ca P- xxx » v - 1_1 4; 
quibus expletis, cap. xxiv ad finem perducitur sine asterisco. Hinc non 
cap. xxv ? sicut in hebraeo , subnectitur, sed sub praedicta nota X ^~ 
caput xxx absolvitur , quod sub eodem signo excipit cap. xxxi , 1-0. 
Causa, cur Origenes a methodo, quam in ceteris libris prosecutus est, 
in hoc tantum recesserit, « nobis, ait Field (Op. cit. p. i.xi, 2) non est 
in promptu , nisi forte in opere ethico , in quo singulis fere versiculis 
singulae yvwuai concluduntur, seriem sententiarum curiose servare non 
tanti momenti esse videretur ». 

Praeter ea , quae tanquam superrlua obelo iugulabat Origenes , et 
ea quae, praemisso asterisco, ex aliis interpretibus iuxta hebraeum re- 
stituebat, quaedam interpretationes erant in versione t©m O', quae Ada- 
mantio haud archetypo conformes videbantur; seu, ut verbis utar cl. 
Bickell a), « veram hebraici graecique textus congruentiam non intel- 
ligens, stichos , qui revera , quamquam falso, versi erant, non versos 
esse , eorumque versionem ad anteriorem vel posteriorem stichum per- 
tinere arbitratus est ». Tunc liebat ut, priori lectione, tanquam super- 
vacanea, obelo notata, alteram sub asterisco ex ceteris editionibus ad- 
iiceret. Huius rei exemplum affert Montefalconius illud psalm, xxvni, 1, 
ubi verba hebraica D>^N »33 mn^ 12H sic reddita inveniunmr in He- 
xaplis — Evfyxacs T(p x.>jpitp uioi Oio r j X isi'fxct'K :w x-jo-.w uioiK xsiwv ; 
id est — afferte Domino filii Dei, X affcrtc Domino filios arietum I quae 
ambae in LXX et in versione latina remanserunt sn b). Alia exempla 
habes ex Field: uti Exod. xxxiu, 4, ubi textus habet : \TC _ N" ^ZSr*" 
vbv viv via, = Ft luxerunt, et non indueruni unusquisque ornamenta 
sua sibi; quae LXX concise verterant : (4 X«d;) x«T£Te£v0y)«\ 
Oixou; ; Hexapla legunt : xaTszivOr^sv -r- is Rivfaxotc:, X xai - : '^ x ^ r . 
av^p xoaaov kOtoO irS x ; j~yj \ . Similiter [OS, u, to, 20 hcbiMcuin : T'ZN 

a) De indole etc ratione versionis Alexandrinat in interpretando libn> foki, M 

burgi, 1862, pag. 3i. — b) Op. cit. pag, 70. — XIII — 

nt lmsvnN iTarrDNi : is riTrn = si rrianus fuerit in cum. Et si nun- 
cios verbum hoc nostrum, Scniorcs reddiderant : eav oi tic, y)ja${ c/.oi- 
y.r^q , y; xai airoxaXU^Y) to0<; X6you^ y)(ju3v toutou; ; pro quibus in He- 
xaplis habctur : )x( eav j^eip a^iac ocutoOI, £av od -r- Ti$ TQfAa^ aoixV)<rY] , 
r, /at: airoxaXii^y] x. t. i. Item ler. xxxvm, 6, pro hebraco : ZT/ demit- 
tunt cum funibus, LXX dederunt : xai e/ aAaaav ainov sic; t6v Xaxxov ; 
quibus Origenes addidit iv ayoivioic, , sic : xai £y aAacxav auidv )x( iv cryot- 
vfoi<; : -f- ek 'i v Xaxxov. Alterius generis specimina in medium profert 
Bickell (loc. cit.) ex libro Iobi his verbis : « Ita versus qui in textu he- 
braico est i5, cap. 23 bis in editione hexaplari translatus est, primum 
in versione falsa et mutata genuini interpretis (v. 14), turn in accura- 
tiori Theodotionis versione (v. i5); v. autem 14 hebraici textus omnino 
nullam habet interpretationem. In causa est quod Origenes primariam 
versionem versus i5 pro versu 14 habuit, ideoque v. i5, quem falso 
deficere putabat, e Theodotione supplevit — In c. 28, 26-27 interpres 
alexandrinus haec tantum verba : mpn Dm mon maD^ nsn ta in\ZJys 
per : oce i-oir^vi, ou^to; iotov T i pi()ij.r i o-z EToif/.a<xa<; k^i^ytxaev verterat. 
Origenes autem, verba oOtco; i&wv 'r±piQpr t <ji ad pn TDft^ pertinere ar- 
bitrates, verba mSDn nsn TN : m^lp Vlftb *]"m e Theodotione (xai 
bBov fa TivaYfxaTt cpwvdt;. T6te ei&sv auTYjv xai E^yfyraTo aOiiQv) desumsit, 
unde accidit ut msD^ run tN bis versum sit, pn "itafi^ autem ne semel 
quidem — In c. 29, 10-11 noster nihil verterat, praeter : oi $i axou- 
s-avTsc; EfxaxafrtfTow fxe, b'Jjy.Au.oc oi ioojv fxs lijlxXive. Apparet haec verba 
respondere hebraico versui 11, et versum 10 deficere in graeco. Origenes 
autem putavit verba oi 01 axotfcravra; e|xaxapia-a7 [xe esse versionem ver- 
borum 1N2n3 D*T»32 ^p , unde haec nullam, alia duplicem interpreta- 
tionem acceperunt . . . Denique-in c. 41, 23 primus stichus non versus 
est, alter autem dupliciter, quia Origenes versionem secundi stichi pro 
primo habuit, ideoque illud denuo e Theodotione (sXoyio-aTo afluao-ov dc, 
TtepfrcaTov) addidit ». 

IV. Integrum Origenis opus, quod quinquaginta constabat voluminibus, 
et semel aut nunquam, ut credibile est, integre descriptum, circa finem 
saec. III. Caesaream in bibliothecam Pamphili delatum est, ubi s. Hierony- 
mus prae manibus habuit, ut sequentibus nos edocet : « Unde et nobis, sic 
ille, cura fuit omnes veteris Legis libros, quos vir doctus Adamantius 
in Hexapla digesserat , de Caesariensi bibliotheca descriptos, ex ipsis 
authenticis emendare » a). Ibique remansit usque ad saeculum VI ; ast 

a) Comment, in Ep. ad Titum. — XIV — 

« non din post, sed quo anno ct cniusmodi infortunio inccrtnm est, 
insigne hoc monnmentnm , dignnmque quod regum reditibus redime- 
retur , una cum bibliotheca in qua conservatum erat, periisse credi- 
bile est » a). Contigit tamen, ut haud omnis Origenis labor pro ec- 
clesiarum bono susceptus prorsus periret. Quamplurimi enim, praeeun- 
tibns Pamphilo et Eusebio, iam ante illud miserandum fatum solliciti 
fuerant columnam Tfito O' hexaplarem cum obelorum et asteriscorum 
nous seorsim iride transcribere. Unde factum est, ut semota ilia vetcri 
et communi LXX interpretum editione, haec nova hexaplaris adeo pro- 
pagari coeperit, ut Hieronymi aetate vix unum ant alterum veteris il- 
lins exemplar inveniretur. Hoc sane idem s. Doctor aftirmat scribens 
ad Augustinum meum: « Vis amator esse verus Septuaginta interpre- 
tum? Non legas ea quae sub asteriscis sunt, imo rade de voluminibus, 
ut veterum te fautorem probes. Quod si feceris, omnes Ecclesiarum bi- 
bliothecas damnare cogeris. Vix enim units ant alter invenitur liber, 
qui ista non habeat » b). Eadem ferme repetit in Prolog. Comment, 
in Danielem, ubi ait: « Sed et Origenes de Theodotionis opere in edi- 
tione vulgata asteriscos posuit et rursus quosdam versus obelis prae- 

notavit. ... Cumque omnes Christi Ecclesiae, tarn Graecorum quam Lati- 
norum Syrorumque et Aegyptiorum hanc sub asteriscis et obelis editio- 
nera legant, ignoscant invidi labori meo, qui volui habere nostros, quod 
Graeci in Aquilae et Theodotionis ac Symmachi editionibus lectitant », 
Dolendum vero est , quod dum Hieronymus ironice Augustino in- 
sinuat, ut raderet a libris hexaplaribus ea quae sub asteriscis legebantur, 
scribarum indolentia ita eadem, signis diacriticis passim neglectis, iam- 
pridem cum reliquis confusa fuerant , ut ipse s. Doctor non scmel sit 
questus in citat. ep. ad Sunniam et Fretelam. « Et hinc, ait illis, apud 
vos et apud plerosque error exoritur, quod scriptorum negligentia, \ ir- 
gulis et asteriscis subtractis, distinctio univcrsa confunditUT ». l^t iterum: 
« Et dicitis quod in Graeco sibi non habeat. Nee in hebraeo habet: 
et apud Septuaginta obelo praenotatum est: quae signa dum per scri- 
ptorum negligentiam a plerisque quasi supertlua relinquuntur , magnus 
in legendo error exoritur » c). Porro non modo signa critica scrib 
negligenter omittebant , sed etiam ea adhibentes non recte aliquando 
apponebant; ae ideo, ut merito Field, innumeris erroribi 
dabant d). Quid autem, si decursu temporis tam notarionun inoleverit 

a) ItaF. Field, Op.cit. Proleg. p.xi 

b) Ep. 112, 19 ad Augustinum. Mi it) Op. cit. p. lyi, 
gne, T. 22, pag. 928. — XV — audacia, ut nulius ferme ad nos pervenerit liber graecus, licet antiquis- 
simus, qui omnibus notis Origenianis et rite appbsitte, insignitus sit? 
« Ex his porro mutationibus evenit , iure Montefalconiiis, ut editio LXX 
interpretnm pura et qualis erat ante Origenem frustra quaeratur hb- 
die » a): proindeque admodum difficile sit, ne dicam impossible, mn- 
tationes et additamenta in earn ab eodem Origene inducta, adamussim 
determinare. 

V. Hoc essemus fortasse assequuti si Hieronymi versio latina, quam 
ab Hexaplis adornavit, pura et Integra ad nos pervenisset. Notum est 
enim s. Doctorem, antequam manum apponeret ad latinam translatio- 
nem ex hebraeo, italam veterem, in quibusdam saltern libris b), iuxta 
LXX interpretum hexaplarem ea methodo emendasse, quam Origenes 
invexerat. De libro sane Iobi nos edocet Augustinus , qui scribens ad 
eumdem Hieronymum , sic eum aft'atur : « In hac autem epistola hoc 
addo, quod postea didicimus, lob ex hebraeo a te interpretatum, cum 
iam quamdam haberemus interpretationem tuam eiusdem prophetae ex 
graeco eloquio versam in latinum : ubi tamen asteriscis notasti quae in 
hebraeo sunt, et in graeco desunt ; obelis autem quae in graeco inve- 
niuntur, et in hebraeo non sunt, tam mirabili diligentia, ut quibusdam 
in locis ad verba singula , singulas Stellas videamus , significantes ea- 
dem verba esse in hebraeo, in graeco autem non esse » c). Quibus ita 
Hieronymus respondit : « Quaeris cur prior mea in libris canonicis in- 
terpretatio asteriscos habeat et virgulas praenotatas ; et postea aliam 
translationem absque his signis ediderim. . . . Ilia enim interpretatio Se- 
ptuaginta interpretum est : et ubicumque virgulae, id est obeli sunt, si- 
gnificatur quod Septuaginta plus dixerint, quam habetur in hebraeo. Ubi 
autem asterisci, id est, stellulae praelucentes , ex Theodotionis editione 
ab Origene additum est. Et ibi graeca transtulimus : hie de ipso he- 
braico, quod intelligebamus , expressimus » d). Idem de libro psalmo- 
rum afiirmat, dicens : « Unde consueta praefatione commoneo tam vos 
(Taulam et Eustochium), quibus forte labor iste desudat, quam eos qui 
exemplari istiusmodi habere voluerint, ut quae diligenter emendavi, cum 
cura et diligentia transcribantur. Notet sibi unusquisque vel iacentem li- 

a) Op. cit., pag. 76. Psalmorum, Paralipomenon et Salomonis 

b) Utrum Hieronymus omncs vel libros. 

quos-lam tantummodo libros veteris lati- c) Ep. 71, alias 10. Migne, T. 33, 

Vulgatae ad versionem hexaplarem p. 242. 
_;erit, ambigitur. Certum est ilium se- d) K\-,. 112, 19 ad Augustinum. Mi- 

quentes tantum vulgasse : lob scilicet, gne, T. 22, pag. 928. — XVI neam vel signa radiantia: id est, vel obelos-f-vel asteriscosX- Etubicum- 
que viderit virgulam praecedentem -r-, ab ea usque ad duo puncta : quae 
impressimus, sciat in Septuaginta translationibus plus haberi. Ubi au- 

tem stellae X similitudinem perspexerit, de hebraeis voluminibus addi- 
tion noverit, aeque usque ad duo puncta, iuxta Theodotionis dumtaxat 
editionem » a). Dolendum quippe est Hieronymum haud in omnibus 
sequutum fuisse Origenis agendi rationem. In primis enim non tantum 
integros stichos, sed etiam singula verba, quae a Senioribus omissa aut 
addita vel aliter reddita fuerant, ad hebraicam veritatem exegit, ita ut 
versio latina cum textu originario ad amussim consentiret. Deinde in 
mutationibus istis peragendis Theodotionis lectione semota, Symmachum 
aliquando secutus est b). Praeterea textum ipsum Septuaginta interpre- 
tum haud raro emendavit, ut ipse fatetur scribens : « Igitur et vos, et 
unumquemque lectorem solida praefatione commoneo , et in principiis 
librorum eadem semper adnectens, rogo ut ubicumque praecedentes vir- 
gulas h- videritis, sciatis ea quae subiecta sunt in hebraeis voluminibus 
non haberi. Porro ubi stellae imago fulserit X? ex hebraeo in nostro 
sermone addita. Nee non et ilia quae habere videbamur, et ita corru- 
pta erant, ut sensiun legentibus tollerent, orantibus vobis, magna labore 
correxi; magis utile quid ex otio meo Christi Ecclesiis venturum ratus, 
quam ex aliorum negotio » e). lam vero, si hisce correctionibus in 
translatione latina a Hieronymo inductis scribarum inconsideratio adda- 
tur, qui dubio procul rlocci fecerunt ipsius admonitionem superius rela- 
tam, pronum erit inferre, s. Doctoris opus et ab Hexaplari Origeniana 
multum difl'erre, et minus idoneum habendum esse ad veterem XQivrjN 
restituendam, eamque rite diiudicandam. 

VI. Superest versio Syro-hexaplaris a Paulo Monophysitarum Epi- 
scopo Telae anno 618, secundum apographum, ut iertur , Eusebii et 
Pamphili ab Hexaplis Origenis descriptum , concinnata d) ; quae , ut- a) Praefatio in librum Psalmorum 
ex LXX, T. 29, p. 12 3. Cl'r. ctiam ibid. 
Pract'ationes in libr. lob ex hebraeo, in 
Paralip. et in libros Salomonis ex LXX. 

b) Cfr. Bickell, Op. cit. pag. -U seq. 

c) Praef. in tranaiat. lob ex LXX. 
Harum Hieronymi correctionum exempla 
4u.1e1l.un ex libro lob desumpta in me- 
dium profert Bickell, Op. cit., p. 3 3. 

d) Haec versio magna ex parte in 
lebii co dice Bibliothecae Vmbrosianae Me- diolani contenta, et iam a diversis edito- 
ribus tvpis impressa, anno 1 S74 ph 
thographice summa cura et diligentia 
edita est a darissimo \. Ceriani, eiusdera 
Bibliothecae Praefecto ac rei biblicae »i« 
mio cultore. Ex aliis libris, qui in cit.iu> 
codice non habentur, quartum Regnorum 
ex ma. regio Parisiensi a83 primum edi- 
dit Middeldorpf, Berolini ide 

Paulus de Lagarde, Gottingae qui 

ex codd. Musei Britannia — XVII — pote magna diligentia signa critica origeniana praesefefrens, magis apta 
videtur ad textum antehexaplarem restituendum. Verum neque ipsam 
ad rem esse idoneam ex Doctorum sententia confirmatur, qui putant 
ipsam recensionem praebere hexaplarem e reliquis interpretibus iterum 

interpolatam atque emendatam a). Et sane, plerumqne haec editio verba 
assumit aut ex versione simplici syriaca, aut ex alto Scripturae libro ; 
item non semel pericopas admittit, sive obelo sive asteriseo signatas, 
quae neque in hebraeo, neque in plerisque voluminibus graeeis haben- 
tur£). Hinc liquido consequitur, et versionem Syro-hexaplarem , licet 
accuratiorem codicibus graeeis et latinis, minime exhibere, lis, quae sub 
asteriscis legit , detractis , purum et absque ulla commixtione vcterem 
Septuaginta interpretum textum. Ad hoc obtinendum manerent utique 
argumenta interna ex indole versionis , et usu sermonis , phrasium et 
verborum desumpta , quae tutissima appellat Bickell c). Verum quot 
illusionibus et erroribus aditum aperiat argumentum ex indiciis internis 
deductum, nemo est qui nesciat. 

VII. Haec autem rei incerta conditio ex eo potissimum est repetenda, 
ut hucusque satis comprobatum esse videtur, quod codices manuscripti 
sive graeci sive latini hieronymiani, sive tandem syriaci, immediate vel 
mediate ab Origenis Hexaplis procedentes, inter se minime conveniant 
turn quoad numerum et positionem criticorum signorum , turn quoad 
stichos quosdam, qui dum in aliquibus inveniuntur, in aliis desideran- 
tur. Hinc vir criticus haereat anceps necesse est, utrum ex. gr. verba vel 
sententiae , quae sub asteriseo leguntur in translatione Hieronymi , ab 
Origene proveniant ea tantum ratione , quia in Syro-hexaplari et in 
graeeis exemplaribus sine asteriseo habentur. Item contra in dubio ver- 
sabitur si verba, obelo notata in Syro-hexaplari, in ceteris testibus sine 
obelo leguntur. Dubium autem eo magis augeretur , quo codices eius- 
dem originis, ex. gr. latini, inter se, ut saepe accidit, minus conve- mittit Exodum et tres priores libros Re- 
gnorum. Iudiccs et Ruth publici iuris iam 
fecerat Doctor T. Skat Rordam, Hav- 
niae 1861. Porro Gcnesim atque Exodum 
usque ad cap. xxxnr, 2 iampridem prae- 
laudatus A. Ceriani ediderat in Monutn. 
Sacr. et Prof. T. \\, pp. 1-344. 

a) Cfr. Bickell, p. 'ij. 

b) Field, Op. cit., pp. lwv-lxv, quae- 
dam ad hoc confirmandum citat exempla. c) Tutissimum utique erit in secer- 
nendis additamentis a genuina versione 
alexandrina indolcm versionis, usum ser- 
monis, phrasium, verborum sequi. Obser- 
vandum est qui bus nam verbis graeeis et 
Theodotion et versio alexandrina voca- 
bula hebraica reddere solcant. Qui inge- 
nium utriusque interpretis paulo accura- 
tius perspcxerit, fere nunquam de au- 
Ctore dubius erit. Op. cit. p. 39. — XVIII — 

nircnt. Quapropter ad litem prorsus diriraendam liber necessario requi- 
reretur, qui vel nullum vel paucissima tantum additamenta Origeniana 
comprehenderet. Tunc enim omnia instramenta nuper recensita cum hoc 
libro vir criticus conferret, et quidquid in illis ab hoc alienum vel super- 
lluum inveniret, primario interprcti abiudicans, textum primigenium 
tcovO' recognosceret, rcstitueretquc. Hunc librum, nisi omnia me fallunt, 
in versione Sahidica, quam in praesenti volumine viris doctis exhibeo, ex 
parte saltern habemus. Ex parte, inquam, quia non omnes Scripturae 
libri huius versionis eodem censu sunt aestimandi ; alii quidem plus, 
alii minus pud, prout ex manibus interpretis coptitae prodierunt, ad 
nos pervenerunt : alii autem sive hermeneutae, sive prioram correcto- 
rum aut scribarum opera codicum hexaplarium intluxum aliquod ex- 
perti sunt. 

VIII. In priorum numero ante omnes recensendus est liber lob, qui 
ferme integer in hoc volumine primum occupat locum. Hie liber duobus 
mss. membranaceis Borgianae collectionis, numeris xxiv et xxv in Cata- 
logo Zoegae signatis, praecipue continetur. llle foliis 78 (o,3o5 xo,245 m ) 
constans, initio et fine mutilus, comprehendit Proverbia a cap. xx . . ; 
usque ad finem libri ; Ecclesiasten fere integrum (pag. pv:) et librum 
Iobi ab initio usque ad cap. xxxix, 9*. Linearum numerus in unaquaque 
pagina inter 26 et 3o tluctuat : paginarum notae numerales incipiunt 
a |[e:, quatern. e, et, bis scriptae oh:o¥, pergunt usque ad pjur : , 
quatern. 7; inde exorditur liber Iobi, et nova paginarum et quaternio- 
num numeratio cum X:, ita tamen, merito Zoega, lit folium quod in 
priori facie notatum est pjufr:, in posteriori praeferat a:, ex quo pa- 
tet in uno eodemque libro diversas paginarum numerationes adhiberi , 
atque inde evenire ut quae duorum codicum argueres fragmenta saepe 
unius codicis sint a). Manuscriptus abrumpitur ad paginam oz; , ad 
septimum nempe folium quaternionis e alterius enumerationis , in qua 
ter item erravit notarius : ex nota Th: transiliit ad kK : , et ex 7 
ad ^i? : , porro numerus rtX : duabus pagellis apposuit. Characterum 
specimen dedimus Tabula xxvi ex libro Ecclesiastae 1, 1-6. Codex 
alter, Neapoli in bibliotheca Nationali sub 1. B, 18, num. x\ ass^r- 
Aatus, octo foliis (0,290 x 0,25o m ) constat, quorum ; ie uotas nu- 

merales n^ : pR : cum 3o lineis habent. Complectuntur ultimam Iobi 
partem a capite xi. , S usque ad tine n libri, et ProverbiorutH cap. 1, 
1-111, 19. fans characterum specimen exhibetur Tab. xi\, in qua - qua- 

a) Zoega, Catalog. Codd. Coptic, etc., pag, 1 — XIX — 

tuor conspiciuntur figurae atramento delineatae , quae Iobum referunt 
cum liliabus. Ipse Iobus, altitudine unciarum fere decern, tunica indutus 
est brevi cum thorace et paludamento, capiteque gestat diadema e gem- 
mis compactum cum nimbo faciem ambiente. Barbatus est, et dextra 
gerit hastam, sinistra globum. Filiae tunicis peplisque indutae , diade- 
mata moniliaque et cingula gestant unionibus decora. Pictura licet pro- 
fecta a manu haud satis perita, ceteraque Byzantinae arti propior, ali- 
quant) tamen servat indolem cuitioris saeculi, siquidem nee dubium vi- 
detur hunc codicem vetustioribus esse accensendum » a). 

Praeter hos duos praecipuos praestantioresque codices , qui librum 
Iobi universum, 33 versiculis exceptis, comprehendunt, alii tres haben- 
tur manuscript!, qui aliqua tantum eiusdem fragmenta servant. Hi sunt 
codd. xxxn et ic nostrae collections , quorum descriptionem habes in 
primo huius operis volumine, pag. xxv-xxvi. Primus ex lob continet 
cap. xvt, 14-22; alter autem capp. xn, 17-xm, 1; xxui, 2-xxiv, 25; xxvu, 
16-xxvin, 1; xxix, 21-xxx, 29. Tertium fragmentum, cap. xxix, 21-xxx, 8 a , 
editum fait ab Adulpho Erman ex cod. D. bibliothecae Bodleianae in 
« Bruchstiicke der oberaegyptischen ueberset\ung des alien Testamentes ». 

IX. Ex horum codicum lectionibus variis, quas suo loco notavimus, 
evidentissime apparet, quatuor priores Sahidicam lobi versionem ex LXX 
interpretum translatione anteorigeniana immediate profectam continere; 
ultimum autem eandem editionem post codices hexaplares correctam ex- 
hibere. Porro, ut prioris propositionis Veritas elucescat, qualis ante He- 
xapla vcrsio Iobi alexandrina esset, ab Origene audiamus oportet. Hie 
enim loquens de additamentis in eadem editione suo aevo exstantibus, 
et de iis , quae in ipsa deerant , ait : « Sic et in lob , ab his verbis : 
Scriptum est autem, ipsum resurrecturum cum quibus Dominus resur- 
git » (cap. xlii , 18), quae sequuntur usque ad finem , apud hebraeos 
non exstant: quare nee apud Aquilam habentur; sed apud LXX et 
apud Theodotionem quoad sensum eadem sunt. Innumera quoque alia 
invenimus in lob, quae in nostris exemplaribus ultra hebraicum redun- 
dant modo parum, modo multum; parum quidem, ut cum his verbis: 
Surgens mane offerebat pro Hits sacrificia, secundum numerum corum, 
additur: vitulum unum pro peccato pro animabus corum (1, 5). Et cum 
his: Venerunt Angeli Dei, ut astarent coram Deo, et diabolus venit 
cum eis, subnectitur : Circumiens terrain , et perambulans in ca (ibid, 
v. 6). Praeterea post haec verba: Dominus dedit , Dominus abstulit ; 

a) Xoega, ibid. — XX — apud hebracos non erant ista : Sicut Domino placuit, ita factum est 
(ibid. v. 21). Mul turn vero in nostris exemplaribus ultra hebraeum re- 
dundant quae his uxoris lob verbis : Quousque perseverabis? adduntur; 
dicendo : manebo adhuc parvo tempore exspectans spem salntis meae, 
usque ad illud: Ut requiescam ab aerumnis meis , et a doloribus qui 
me nunc detinent (n, 9) ; nam haec tantum uxoris verba scripta sunt : 
Sed die verbum contra Dominum et morere. Rursum plurima in medio 
toto libro lob apud hebraeos reperiuntur, quae in exemplaribus nostris 
desiderantur : saeptus quidem versiculi quatuor, vel tres : interdum vero 
quatuordecim, novemdecim vel sexdecim. Et quid me oportet hie enu- 
merare , quae mnlto labore collegimus, ne nos lateret diserimen quod 
ludaica inter et nostra exemplaria intercedit? » a). 

Dolendum sane est, Origenem baud enumerasse stichos, qui in LXX 
Virali translatione deerant , sicut quaedam saltern redundantia protulit. 
Defectui tamen Adamantii ex parte supplevit Hieronymus quoad latina 
exemplaria, ubi ait: « si ea quae sub asteriscis addita sunt, subtraxe- 
ris, pars maxima voluminis detruncabitur : et hoc dumtaxat apud Grae- 
cos. Caeterum apud Latinos ante earn translationem quam sub asteri- 
scis et obelis nuper edidimus , septingenti ferme aut octingenti versus 
desunt » b). Idem praestitit Hesychius in hypothesibus in libros sacros, 
docens, universum librum Iobi 2200 stichis constasse, ex quibus ante 
Origenem sexcentos defuisse. Hunc numerum Dr. Bickell, accurata sup- 
putatione facta, ad 37 3 reducitc); quern veritati proximiorem 1 
infra videbimus. Praeter haec aliud argumentum, quamvis haud dubio 
carens , sUppeditare possunt bini manuscript] graeci totidemque latini 
libri Iobi, qui asteriscis instruct! ad nos usque pervenerunt. Graeci sunt 
cod. u)52 bibliothecae quondam Colbertinae, unde Colbertinus appel- 
latus; et cod. 346 bibliothecae Vaticanae , qui in apparatu ad Veins 
Testamentum graecum cum variis lectionibus Holmesii et Parsonii sub 
num. 248 citatur. « Auctoritatem utriusque codicis, merito Bickell, im- 
parem esse patet; Colbertino tribuenda est laus diligentiae et fidei, cum 
semper numerum stichorum asteriscis notatorum et nomen tnterpn 
unde desumpti sunt indicet , quo magis dolendum est, quod ind( 
c. 10, 7 usque ad cap. 11, 11, et rursus a cap. _>o usque ad c. 3l, 6 

a) Ep. ad Africanum, n. 3-4. 'Ico'i, az'.yoi x-^ -/iool; i:::.".jxwv' u 

b) Praef. in translat. libri lob ex hebr. oa daTcptaxu' iterum In 

c) Op. cit. , pag. 3o - AUenum pror- Vat. ^46, t'ol. iai v, U 
sus est quod ad line-in libri Iobi Icgitur yuplc ActSjsiffXWV ; 

in cod. 16] (apud Field, p. LXVl) scilicet: cxwv l^£t afi^O'j, — XXI lacuna est. Contra codex vaticanus n. 346 valdc minori diligentia exa- 
ratus solos asteriscos sine stichorum numeratione praebet, qui in co 
saepe, ut probat et aliorum codicum comparatio et locorum indoles, 
per errorem in alium locum transcripti sunt » a). Neque maioris mo- 
menti sunt duo codices latini editionem hexaplarem s. Hieronymi com- 
plectentes. Primus ex bibliotheca Maioris-Monasterii editus est in ope- 
ribus eiusdem s. Doctoris a I. Martianaeo ; qui praemissa admonitione 
ita de eo loquitur : « Ut vero ad nos pervenit pretiosissimum illud an- 
tiquitatis sacrae monumentum. . . . ipsissimum hunc esse librum com- 
perimus , quern suo tempore tanti fecit Augustinus , ut admirabilem 
praedicavit interpretis Hieronymi diligentiam ac fidem. ... his namque 
praeviis veterum Patrum documentis facilius nobis concedent aequi ve- 
rum aestimatores , manifesta exscriptorum vitia redarguere omissaque 
nonnulla repetere, obelorum dico nee non asterisconim signa, quae no- 
tariorum incogitantia praetermissa sunt vel perturbata in manuscripto 
codice. Caeterum puncta duo crassiora nonnunquam supplere curavimus, 
ac definienda quae sub asteriscis et obelis posita sunt » b). Ex hac 
Martianaei admonitione satis manifestum est, memoratum codicem haud 
accurate scriptum , in eoque signa critica aut omnino omissa aut non 
recte fuisse adposita , ac ideo parum illi hac de re fidendum ; quod 
etiam aliunde conflrmavit Grabius. Hie enim alium codicem latinum 
bibliothecae Bodleianae n. 2426, sign. Nero F. 6-7 describens , ait: 
« denique asteriscos etiam atque obelos quosdam , nee non signa sub- 
inde finalia laudatus codex bodleianus exhibet, quae in ms. Parisiensi 
deesse videntur, nisi forte Martianaeus ea consulto omiserit » c). No- 
tandum tamen est, ut viri docti norunt, et ipsum Grabium in sua edi- 
tione Veteris Testamenti secundum LXX interpretum signa critica Ori- 
genis saepe falso adposuisse d). 

X. Ex his omnibus indubitanter eruitur, citatos codices graecos et 
latinos, quibus accensenda est quoque versio Syro-hexaplaris, quam su- 
pra laudavimus, parum inter se convenire in obelorum et asteriscorum 

a) Op. cit., p. 33-Notandum insuper ponere*. unde maxima oritur incertitudo 

est, codicem Vatic, qui praeter Iobum, circa initium et finem verborum, quae sub 

libros Salomonis,Sap., Eccli., Esdr. 1 et 2, illis signis comprehendi debeant. 
Ksth.,Tob. et Iudith sine notis criticis ori- b) Migne, T. 29, pag. 61. 

genianis, sed cum variis lectionibus mar- c) Dissertatio de variis vitiis LXX in* 

ginalibus Aquilae, Symm. et Theod. com- terpretum, p. 107. 

prehendit , asteriscos in margine laterali d) Consideranda sunt quae hac de re 

minio conscriptos habere , et fere nun- scribit saepe laudatus Bickel in Op. cit. 

quam cuneolum in fine versiculorum ap- pag. 37. — XXII — 

numero ac positione; proindeque incertum plerumque relinquere lecto 
rera circa omissa vel addita in Seniorum translatione , quae Origenes 
obelo vel asterisco signavit. Non semel accidit ut, dum alter ex citatis 
testibus stichum aliquem asterisco notat , reliqui eundem absque illo 
signo retineant. Sic, ut aliqua afferam exempla, cap. ix , 24 b " c- tantum 
TTooTco-rca xptTfiiv . . . . Tt; eottiv Syro-hex., cod. turns hit. et Colbert, sub 
asterisco legunt ; codex alter lat. e contra sub eodem signo comprehendit 
etiam 25 a . Item cap. xi, 2o c solus Colber. asterisco notat; et cap. xn, 2i a 
£x/aov .... etc' ap/ovTa; Syro-hexaplaris solummodo cum latino bodle- 
iano, invitis codicibus Maioris- Monasterii, Colbertino et Vaticano 346. 
Similiter cap. xm, K) b : o~i vOv xcoosucrco xai rxAa^co, et 20 b : tots a-d toO 
Tcpoa-wTio'j crou ou xpupTjTou.ai codices latini et Syro-hex., invito Colbert., 
asterisco notant, dum ms. 3 46 integros vy. 19-20 sub eodem signo 
comprehendit. Idem ms. sine nota critica origeniana le D r it vv. 18-10 
cap. xiv, quibus Colbert, et Syro-hex. illam praemittunt una cum cod. 
lat. Bodleiano; ms. vero Mai. Monast.Jduo puncta post verbum -f t z 
yffc adponens, priori interpreti sequentia tribuit : xai 0-oasvr ( v avOp&icou 
aTKoXccrac; = spem vero hominis perdidisti. E contra idem cod. 3qb, ce- 
teris invitis, asterisco notat vv. 6 b -j A cap. xv. Porro ms. Colbert., Syro- 
hex. et cod. Mai. Monasterii, renuentibus lat. Bodleiano et grace. 3q6, 
sub )x( legunt xvi , 3 b : rj t( -y-pivoyXr^ii 101 o~i onroxptvY). Praeterea 
v. 2i b eiusdem cap.: xai uiw av6pt6itou ?w -Xr^iov autoO, invitis graecis 
manuscriptis , nota critica signatur in codd. latinis et Syro-hexaplari. 
xvii, i2 a : vJx-a a; rjuioav sOr/xa tantum Syro-hex., Colbert, vero inte- 
grum versum, latinis codd. renuentibus, asterisco notant; dum io b : r, 
6{i.o0ufjiaSdv £tci ywaaTo; xaTa|3TQ<x6[i.E0a solum cod. Mai. Monasterii et 
Syro-hex. ex Theodotione repetnnt. Item dum Colbert, et ms. Mai. Mo- 
nasterii asterisco signant totum v. 21 cap. xxi, et cod. 3q6, ceteris in- 
vitis, sub eadem nota solummodo 2 r' comprehendit , Syro-hex. tantum 
verba ust' auToO Theodotioni tribuit. Eadem varietas observatur in 
cap. xxii, vv. 2()-3o, quos integros asterisco notant Syro-hex., Vat. 346 
et Colbertinus , dum latinus Bodleianus vers. 3o excipit ; quern etiam 
cum 29 b excludens cod. Mai. Monasterii , vv. 2S ! '-jo" sub ilia nota 
retinet. Tandem, ne in longum abeam, v. 4 1, cap. xxiv: ifAoOujAa 
ixp-jfJ^Tav repaeTi; yffi soli Syro-hex. et Colbert., invitis reliquis, Th< 
dotioni adiudicant. 

XI. Ex his paucis exemplis liquido consequitut quod iam superius 
asseruimus, codicibus, qui nota-- criticas origenianas pi .runt, in 
determinanda genuina lectione I \\ interpretum, sirhulqu ad- — XXIII ditamentis recognosccndis partim esse fidendum. Quod autem hi testes 
praestare nequeunt, id ex versione nostra Sahidica consequi posse con- 
tendimus. Haec enim in primis omnia retinet, quae tanquam superflua 
in editione alexandrina reprehendit Origenes in epist. ad Africanum 
supra relata, non excepto versiculo 6 cap. i, ex versiculo 7 repetito : 
<s.qKT~e nic^ eqjmootye FgHTq = rcepieX0<i>v tyjv yfjv xal Efxirsptira- 
-r^xz kv kutyj. Porro hoc additamentum, si ms. 249 apud Parsonsium 
et codicem Alex, excipias, qui postremus tamen pro h auTY] legit cr,v 
Oic'oupavdv, nullus ex aliis testibus habet. Ast argumentum ex praedictis 
additamentis deductum pro genuitate versionis LXXviralis in nostra 
editione existentis, licet maxima polleat probabilitate, absolutam tamen 
certitudinem non parit. Omnes enim codices graeci, sire quoque versiones 
inde derivatae, plus minusve eadem servant additamenta, ac ideo eundem 
fere probabilitatis gradum praeseferunt. Id autem quod indubitanter quae- 
stionem dirimit, quaerendum est in iis quae alexandrini interpretes omise- 
runt, quaeque Adamantius, asterisco praemisso, restituit. Etenim si quando 
in aliqua editione haec primitus omissa, inveniantur restituta , sive cum 
sire sine asterisco praeposito, liceat inferre, illam editionem secundum 
codices hexaplares adornatam esse, ac proinde genuinam LXXviralem 
interpretationem minime exhibere. Atque ex opposito si aliqua existit 
versio, quae additamentis ab Origene eidem interpretation! factis prorsus 
destituitur, pronum erit inferre, illam versionem Hexaplorum influxum 
haud esse expertam ; ac ideo puram , notariorum profecto mendis ex- 
ceptis, Alexandrinam editionem anteorigenianam adhuc servare. Atqui 
postremum hoc habetur in nostra Sahidica versione. Haec enim ver- 
siculis omnibus, qui in superius citatis testibus aut simul aut in uno vel 
altero notantur asterisco, omnino destituitur. Igitur pro certo habendum 
est j primigeniam libri Iobi Scniorum versionem in eadem translatione 
puram contineri. Quo autem id manifestius appareat, simulque codicum 
latinorum atque graecorum, nee non versionis Syro-hexaplaris, in ad- 
ponendis signis origenianis vis et accuratio rite pensentur , liceat hie 
omnium stichorum, qui in hoc volumine desunt, elenchum subponere ; 
ac insuper codicum , qui eosdem stichos asterisco notant, nomen iuxta 
adiicere. Sit itaque : 

Cap. 1. l5 . /.'/'. ZOVC, t.v.'/j'j.z v.-iv.zv.iy.) ev u.y.yy.izyAZ. 
* 11, i c . irapaoTY)vat evavtfov toO xupfou. Syro-hex., Colbert. etHiero- 
nymus in utroque cod. Bodleiano ct Maioris Monasferii. 

•» vi, 1 5 . ou icpoazfoiv [xe r A eyyutaTO^ \)//j. — XXIV Cap. vii, 8. tntegr. Syro-hex. , Colb. et Hierony. in utroque cod. 

» ix, 24 bc . TCp6ffW7ta xpiTwv — ?(cto'civ; Syro-hex., Colb. et latin. 

Bodleianus ; cod. Mai. Monasterii sub asterisco 
comprehendit ctiam 2 5 a . 

» x, 4 b . r t xaOw? 6pa av6pwito? |3X&|>Y). Syro-hex. et ras. Mai. 

Monast. 

» xi, 5 b . xoi ocvo^ei ye&yj ocutoO peta aroO ; Syro-hex. et cod. 

Mai. Monast. 

» xil, 8 b -Q. xai E^YjyVjO'OVTaf o"W — 8ti /zip xvpiou i-zir^i taQTa; 

Syro-hex., Colb. et Hierony. in utroque codice ; 
Vat. 346 totum v. 8, non autem v. 9, sub X- 

t> •» i8 b xai uspt^Tfjo'e 'Cwvyj ocr^'Ja; auTtSv. Hierony. in du- 

plici exemplari ; Syro-hex. tantum xai ircpt£$i)arfi 
= f£p?o subX^- Vat. 346 e contra 18 1 . 

» » 2i\ £xy£tov axcuuav etc' apysvTac. Syro-hex. et kit. Bo- 

dleianus. 

» » 23. uXavcov iOvq — xai xaOsov^ycov a-JTa. Svro-hex. et 

Colbert. ; Hierony. tantum 23 a . ; Vaticanus 346 
vero 22 b -23*. 

» xiii, i9 b . oTi vCiv xco^iOo-co xai £xX£i-|co ; Syro-hex. et Hierony. 

in utroque cod. 

» » 20 b . tot£ aitd toO zostw-o'j to'j ou xpup^aofxai. Syro-hex. 

et Hierony. in duplici exemplari; Vaticanus 346 
autem 19-20. 

» XIV, 18-19. xai 7C ^V'* fy°S ~'.~tc>v otattSOEPrat — xai •j-susvyjv av- 

OpcoTiou a-(bA£a-a;. Syro-hex., Colber. et Bodleia- 
nus; cod. Mai. Monasterii excipit ultimum sti- 
chum , spent vera hbminis perdidisti. 

t> XV, 10. xai y£ 7ro£T t 3'JT/;; — TOO TiaTCo; ffou r ( ;jL£:x!C. Syro-hex., 

Colber., Vat. 346 et Hier. in utroque ms. 

t> » 1() '. KUTOB; [JI.6VOI? Eo60Y] T) Y"r ( . 

» » 26 b -27. £v r.y.yz'. vio-O'j y.7->.ooz a'JToO — xai lit off) tf I ice 

u'.ov £7:1 Ttov unnp<u»v. Colber. et cod. Mai. Ylona- 

sterii. 
» irj T-. ~y.zzvo-/\r t ?v. iz: :t-. aciroxpivY] ; Svro-ru >lber. 

et ms. Mai. Monasterii. 
» » 7 b -^- xai siteXa|3ou ixou— xaxa np&ro 

Hierony. in utroque cod, ; Syro-hex, excipit ult. 

stichum v, 8, et Colber. ult. \ . XVII, 


3 b -5 a . 


» 


10 a . 


» 


12. 


XVIII, 


9 b -io — XXV — 

Cap. xvi, 2i b . xai uuo avOptoitou tw uX/jo-iov autoO. Syro-hex. et 

Hierony. in duplici cxcmplari. Cod. nostcr xxiv 
omittit 2o l1 -2i, qui in hac editione restituti sunt 
ex ms. xxxn. 
lie, iviiv ou7oz; — iyj [kzpioi avayysXer xaxias. Syro- 
hex. 3 b . 4 Ll -5 a ; Colber. 3-5 a .; cod. Mai. Monast.3-5. 
xai &eOt£ 5tq. Syro-hex. 
12. vuxTa Etc; r^pav E'Orjxa — cxotouc;. Colber. ; Syro- 

hex. primum tantum stichum sub X« 
xaT'.o-^uo-Et sVauxdv o^uiviac;. — xai Y] euXkr^ic, au- 
toO eirl Tpi(3ov. Syro-hex.; Hierony. in utroque 
exempl. 9 b . io b . 

» » l5-i6. xaTacrxr ( vc6cr£t ev ttj ax/jvyj auTou ■ — xai £7rav(o(kv eict- 

7is<7£fTat 0ept<7[/,6<; ocutoG. Syro-hex., Colb. et Hier. in 
duplici cod.; 346 tantum pi'Cai auToG — emit., v. 16. 

» » i7 b . xai OirapJjei ovouia autto — £!;a)T£pto. Syro-hex., Col- 
ber. et Hier. in utroque exempl. 

» xix, 24 a . ev ypa^efcj) ffiSTQpcp xai u.oXi(3co. Syro-hex. et cod. 346 ; 

Hier. in dupl. ms. excipit xai u.oXt'(3a>. 

» » 28 b . xai pi£av \6yov eOpVjcrof/.ev ev auTw; Syro-hex. et 346. 

» xx, 9. i-pOaXud; rcapd(3Xe<J/e — 6 totto; aOToG. Syro-hex. , 

Vat. 346 et Hier. in utroque cod. 

» » ii-i3. ootS auiroO eveitXV)<j'07)a"av ve6tt)'UO? auioG — xai auv- 

dt^et auTYjv ev tx^w toO Xapuyyo; auToG. Syro-hex. 
U, i2 b -i3 ; Colber. et Vat. 346 vero n-i3 a ; 
Hier. in ms. Mai. Monast. 11-12; in cod. Bo- 
dleiano tantum v. 11. 

■» •» i4 b . '/ rjf: U ^~'Z r A £v yaTtpi auTod. Syro-hex. et Colber., 

non vero Hier. ut suo loco scripsi. 

■» » 20 b -2i a . ev eirtOufiia auToO — to^ ppwjjiacnv auiou. Syro-hex. 

et ms. Mai. Monasterii ; v. 20 Vat. 346; 2o b lat. 
Bodleianus; 2 i a Colber. 

» •» 23 a e! -oj; et TcXyjpfikrat yacrt^pa auToO. Syro-hex. et 

Colber. ; v. 22 b Vat. 346. 
25°. eic'auTcjj odfjv.. Syro-hex.; Vat. 346 et cod. Mai. 

Monast. etiam praeced. TrepiuaT^Tato-av. 

» xxi, i5. Ti ixavc: - — Stj anavnrjo-ofjiev auTqi ; Syro-hex., Col- 

ber. et Hier. in utroque cod. ; Vat. 346 tan- 
tum i5\ » » » — XXVI — 

Cap. xxi, I9 b . olvzoltzoSlogzi iipd; auidv xal yv(6<7£Tai. Syro-hex., 

Colber. et Hicr. in duplici exempl.; Vat. 346 

vcro 19'. 
» » 21. 611 10 Oikqixtx auTou — oiYjpfOyjaav. Colber. et ms. 

Mai. Monasterii ; 2i a Vat. 346; Syro-hex. tan- 
tum (A£t' auTou sub X* 
23. outo; auoOavaTac — xal £uGy]viov. Colbert.; cod. Mai. 

Monast. solum outo; subX? Vat. 346 vero 23 b . 
28-33. w<tt£ epetlfi uoii I'stiv oixo; apyovioQ xal Ew.- 

upoaO&v auTou avapiOfxTjiot. Colbert, et Hierony. 

in utroque cod.; Syro-hexapl. 28-3 1, 33; 28 a 

Vat. 346. 
» xxii, 3 b . 7] uifikzioc 011 arcXc&TY)? tyjv 6&6v aou ; Syro-hex. 
» » i3-i6. xal £iira; , "rt i'yvco 6 inyjjpb^ Tcotap^c rrcipp£aw 

oi OsjjiiXtoe aOTcov. Syro-hex. et Vat. 346 ; Hie- 
rony. 14-16. 
» » 20. a [*.'<] Yj^avio-O/] T) bizoo-iaii^ aOxcov — xaTa3ay£Tai 

uOp. Colbert., Vat. 346 et Hier. in utroque cod.; 

Syro-hex. 2o b . 
» » 24. Qrpy] iicl /to^ait — yvjxoiopo'j -coplp. Syro-hex. , 

Colbert., Vat. 346 et ms. Mai. Monast.; 24* cod. 

Bodleianus. 
t> » 29-3o. 011 kionzdvcoo-a,^ azauiov xal OiaatftOiq'rt £v xa- 

Oa.pa.ic, yj.p'ji (tou. Syro-hex., Vat. 346 et Colbert. 
» xxni, 9. aptaxspa uonQaavTo; auToO — xal oux o'^oaai. Colber., 

Hier. in duplici exempl., 9 a Vat. 346; Syro-hex. 9 b . 
» » i5. £Tci ioi)i(o aird TzpoiioTtou aOxoO — xal TttOTjWjcofiai i; 

auTou. Syro-hex., Colber. et Hier. in utroque cod.; 

i5 a Vat. 346. 
6|i.oO'jaaodv oi £xp'jj3r,?av -paa; yf,;. Syro-hexapl. et 

Colber. 
rjSOvdy] auTw apxo; si; vaoxipo'j;. Syro-hex., Colber., 

Vat. 346 et Hier. in dupl. exempl. 
airo diexaSbW 5p£iov Oypaivovxa'.. Syro-hex., Vat. ^40, 

Colber. et Hier. in utroque cod. 
14 c -l8\ xal vjxto; i-j-yi to; xAi-Tr; sXa^p 

-po7to-jv ii$axo<, Colbert, et ms. Mai, Monast. ; 

Syro-hexapl, 14°. i5 b 18*; i5-i8 Val 
i5 c -i8" lat. Bodleianus. XXIV, 


4 b 


» 


5 C 


» 


8 a Cap. xxiv 2 5 b . 

» xxvij 5-n. 

» » 14™. 

» XXVH, 19 b . 

» » 21-23 — XXVII — 

v.xi Or^ii a; ouBiv ia p-fyxaTa [xou ; Syro-hcx. ; 

ms. Mai. Monast. totum 25. 
[AY] ytyavTsc aud tt); eiHTtf/.'/ja'ea)? auToO. 

Syro-hex. et lat. Bodleianus; 5-io Colber. et 

Mai Monast.; 6-io Vat. 346. 
[Bob zySj-y. uipT) — axo'jo-dacOa ev auT(j>. Syro-he- 

xaplaris. 
6©9aX(i.oi>? auToO ^i^voi^e xai oux £<rui. Hier. in 

utroque ms. ; Syro-hex. add. praecedd. xai ou -r:ooo-0r ( a-£t, aOcdv ex coO » Kxvni, 3 b -4 a c ~a 4^-9 14-19. 21 b -22 a XXIX, 


10 b -ll a 


» 


i3 a . 


■J> 


19-20. 


1> 


24 b -2 5 avaXr/^ETai 6e xai aupisi 

7d-o'j auToO. Colber. et Vat. 346; Syro-hex. 
2i-22 a . 23 b . « Notantur item asteriscis in ed. 
lat. Hieronymi, sed asterisci quidam excidere ». 
Ita Montefalconius. 
xai -av r.ipocc, aOxd; e!jaxpt|3aCeTai — aird xovia;. 
Syro-hex. et ms. Mai. Monasterii. 

k'jy.Avjdr.'jy.v. iv axsoiotuo eHeteive vetpa 

auToO. Colber. et cod. Mai. Monast.; 6-9°. 
Syro-hex. ;jj 3. 4 b -8 Vat. 346. 

a^'jcxa-o^ Eiirev ypuafrf) xaOapco oO auixPaaTa- 

£0Tfyr£Tat. Syro-hex., Colber. et ms. Mai. Mo- 
nasterii ; 14-1 3 a . i6-i9 a Vat. 346. 
xai a-d iceteivcfrv — d Qavaco? eiuav. Syro-hex., 
Vat. 346 et cod. Mai. Monast. ; v. 21 Colber.; 
2i b lat. Bodleianus. 
26 b -27 a . xai dodv iv TtvaYfxati — xai E^Yjy/jGraTO auTVjv. 
Syro-hex. et Hier. in utroque ms. ; Vat. 346 
iowv — ySjzt*). 
xai yXfirfaa auT&v — xai efxaxaptoi [xe. Syro-hex.; 

Vat. 346 tantum io b . 
exjikoyia aicoXXui/ivou lie' epi gXdot. Syro-hex. et 
cod. Mai. Monast. 

f] p'.'^a onfjvotxTai ev yeipl auToO itopedeTai. 

Syro-hex. et Hieron. in ms. Mai. Monasterii; 
Vat. 346 v. 19 usque ad lb t6$ov pwu v. 20. 

xai ooj; toO Tcpoacaitou piou dv tp6iwv icaOeivoO^ 

icapaxaXflv. Syro-hex. et Hier. in dupl. codice ; 
Vatic. 346 v. 24 b usque ad dodv v. 25. Hi versiculi » — XXVIII — 

desunt in codd. cbpticis xxiv. et ic, sed haben- 

tnr in ms. D. Bibl. Bodleianac cdito ab Erman, 

ex quo mutuavimus, et uncis inseruimus. 
Cap. xkx, i b . wv k£,ouoivow touc; izotiipixc, auiwv. Syro-hexapla- 

ris. Versiculus iste cum sequentibus 2-4". et 7*. 

habetur item in praedicto cod. D., ex quo osci- 

tanter restituimus uncis inclusum. 
» ■» 2~4 a . xai ys ivyyz yzipCov auTcov 01 ~zpv/.uxAo\j^-z; 

aAiua stu tq^oOvti. Vat. 346; Syro-hex. v. 2; 

cod. Mai. Monast. 2 b -3 a . 
» » 7 a . ava uiaov zurytov (3oV|crovTai. Syro-hex. et ms. 

Mai. Monasterii. 
> > ll-l3 a . xai yaXivov toQ Tuooat&itou (xou £C£Tp'.3r7av 

-pt^ot [xou Syro-hex.; ii b -i2 a . i3 a Vat. 346. 
•» » i6 a . xai vuv Iic'e|a£ zy-yuOr^zzixi r\ ^u/r; ao'j. Syro-hex. 

et Hier. in utroque cod.; 16-18 Vat. 346. 
» » iS b . ot>OTT£p to TC£pto-Too.cov — -zpizvyz u.z. Syro-hex. et 

Hier. in duplici ms. 
20 b . gffTYjcrav &£ xai xaTcvo^aav [/£. cod. XXIV. legit, ms. 

vero ic. omittit ; Syro-hex., Vat. 346 et Hier. 

in utroque cod. hab. sub X- 
27. Y] xoiXia [xou — upscpOaaav ul£ r^ipoa -7co/£'.a;. 

Syro-hex., lat. Bodleianus et Vat. 346, 

XXXI, 1-4. o\aOY;xY]v zQiiur^ toC; o^OaXaoi; |AOU xai 

•rravTa 7a o\a|3r ( ui.a7a ijlo'j £^api0fi.TQ«r£Tai; Syro- 
hex. et Vat. 346; Hier. in utroque ms. 1-3. 

» 18. 6ii £x ve6'CTQ'c6? (aou wS^f 7 )**' Syro-hex. et 

Colb. ; i8 b Hier. in dupl. ms.; i7 b xai ojyi-iS 
Vat. 346. 

» 23 b -24 a . arcd toO X-fjixaaTo; avfoO £'•; fcoOx |*»u. Syro- 
hex., lat. Bodlei. et Vat. 346. 

» 27 s . xai si r i r.'X-rfir i XaOca r t xapoia uvj. SyTO-heX., 

Vat. 346 et ms. Mai. Monasterii, uti videtur. 

» 35 a . 7'.; 8<j>T) axo'jsvTa (XOU. Syro-hc\.. Vat. 346 et lat. 

Bodleianus ; 35 b y^p* — iSeSofxew Colb 
ms. Mai. Monast. 

XXXII, 4 b -5. 611 T.pzifo-zpoi a-JTO'j xai sOu(JK&$Y] 

kutoO. Syro-hex.; 4 b . 5 b Vat. 346; 5 k Golber. 
et ms. Mai. Monast. » » Cap. xxxii, i i b - 1 2 . •» •» y> » 1 5 - 1 6 

xxxm. 8 a . 7> 19 20 xxxiv, 3-4. 
6 b - 7 , — XXIX — 

ayp'.; yj iiiir^i X6you$ pf^xaca auToO £; 

Otxcov. Syro-hex. « Haec vulgo (ait Field ad 
h. 1.) Tof<; O' tribuuntur ; sed Syro-hex. inde 
ab a/pc? 06 ad finem v. 12 e£ Ofjiwv omnia 
Theodotioni vindicat ». n b -i2 a Vatic. 346; 
12-1 3 Colber. ; 11-16 ms. Mai. Monasterii. 

i~-or l Or l 'jy.v oOx ait£xpf0Y)arav. Syro-hex., 

Vat. 346 et Colber. 

-Xy;v eiitas ev cba-t f/,ou. Syro-hex., Vat. 346 , 
Colber. et Hier. in utroque cod. 
i5 b -i6 a . k~i vuo-TayfJtaTwv — voDv avOpu)-n:cov sine asterisco in 
ceteris testibus habentur: omissa autem viden- 
tur oculorum vitio ob repetitionem nominis 
puujuie ; ab uno enim ad aliud transiliit libra- 
rius. 

y.y.i rJ.f/hz oaiwv kutou EV&pxyja-e. Syro-hexapl., 
Vat. 346 et Colber. 

jcai r\ <\>w/jt} auTOu J3pwa-tv EiriQufi-Vjo-ei. Syro-hex., 
Vat. 346 et ms. Mai. Monast. 

7W70V ipUYi/jv i^ 01 * ° tffyupd? ooo'j; Tpefc; 

;xi:a avcpoc. Syro-hex., Colber., Hier. in utro- 
que ms. et Vat. 346. 

-/Mzvj'yy/ xai otoa^to <te. Syro-hex., Col- 
ber. et lat. Bodlei. ; Vat. 346 et ms. Mai. Mo- 
nast. 32-33. 

$11 ouq, \6youc, Soxi{/,a^et it xaAov. Syro-hex., 

Colber., Hier. in dupl. exempl. et Vat. 346. 

fiiaciov t<5 fi£koc, ptou — coc-— so Go cop ; Syro-hex. et 
ms. Mai. Monast.; 6 b Colber. ; 6 b -8 a lat. Bo- 
dleianus; 6 b ~7 a Vat. 346. 

/.a 1 , ev Tp'.^oj avopo; EupVja-ei aGiov. Vat. 346; Hier. 
in utroque cod. sub asterisco comprehendit etiam 
praecedd. xaOa Ttoief gxacxTOS au^wv. Bickell 
putavit totum stichum asterisco notatum esse in 
latina editione propter mutationem Hieronymi; 
verum cum praecitatus versiculus desit in hac Sa- 
hidica versione, et asterisco notetur in cod. 346, 
tenendum est et Hieronymum ilium haud inve- 
nisse in alexandrina editione. 28-29. 3i b -33, 11 1 — XXX — Cap. XXXIV, i8 a c ' -» » 23 a . 

» » 25 b . » » 28-33, xxxv, 7 b -io a . » 12". 

» i 5- 1 6. » xxxvi, 5 b ~9, » » 1()-1 1 affe|37)$ et arafteffTaie ioic, ap/oua-tv. Syro-hcx. il- 
lud sub obelo, hacc sine astcrisco legit. Vat. 346 
et lat. Bodlei. v. i8 b , ms. vero Mai. xMonast. 
totum 18 sub X- 

8tj oux eu'&vSpa O^aci Iti. Syro-hex. et Hier. in 
utroque cod.; Colber. 22 toO xpuPijvat — 23. 

xal o*cp&J/ei viixTa xal TaitetvtoOVjawrat. Syro-hex.; 
lat. Bodlei. 25-33; Colber. et ms. Mai. Mo- 
nast. 25-34. Porro merito Field, ad h. 1. : 
« Montef. iuxta Colb. et Hieron. w. 2 5-34 
ab 6 yvwpi'Ccov ad [xou to ^(xa, quasi ex Theo- 
dotione in versionem LXXviralem inductos , 
siglo X ^ notat. Neque aliter Grabius , nisi 
quod post XdtXTfjffov (v. 33) cuneolum ponit. Nos 
Syrum secuti sumus, qui vv. 26-27 sme aste ~ 
risco afl'ert ; id quod Graeca cum Hebraeis con- 
ferenti magis probabile videbitur ». Quod viro 
docto probabile videbatur , nunc ex nostra hac 
editione indubium compertumque factum est. 

TOO iTtaycuyeXv i~' ocliiiv xal ~i iiyvco; Xa- 

Xrjfrov. Syro-hex. et Vat. 346. 

yj ti £x yj-'-poz ffou 6 Gsdc 6 -s'Tjo-a; a£. 

Syro-hex., Colber. et ms. Mai.Monast.; 8-io a . 
lat. Bodleianus. 

exet — oii [j.y; eia-axoiioTfj. Syro-hex. et lat. Bodlei. 

xal vjv 5tt o'jx JoTW EN ayvwa-la pr ( ;jt.a7a 

(Japuvsi. Syro-hex. , Colber. et lat. Bodlei. ; 
cod. Mai. Monast. ab syvco v. i5 ad fin. v. 16. 

ouvaTo; Iryyji xapola; xal 7a -asa-7(o;j.a7a 

aOxwv Sti laviiaouotv. Syro-hex. lterum iure 
Field: « Montef. iuxta Colbertini notam, 'Kx e. 
o\ , cuneolum post d; &p6vov (v. 7) ponit; 
Grabius vero ad normam Ed. Lat. Hieron. sin- 
gulos versiculos a oV/octs; '.?/}>'■ ad :v sut xt; 
(v. 1 1) asteriscis notat. Sed diversitas styli Syrum 
hie optimum ducem esse clare ostendit \ at. 346 
a 5 b usque ad ayaO:-:.; \. 11 sub N - 

xal glictv xal 7a It*] aJTcov i\ It*. 

Syro-hcx. et Colbert. — XXXI — 

Cap. xxxvi, i3. xai uiTGxpiTai xap5ia — cm soTqcrev auToug. Syro- 

hex., Hier. in utroque ms. et Vat. 346. 

» » 16. xai Tzpo<js.Tzi't)Tz6t.Ti}<?iv <7£ — uAY)pY)<; tu6tt)toc;. Syro- 

hex., Colb., Hicr. in dupl. excmpl.; Vat. 346 
usque ad Tpa7rs'(a aou. 

» » 20. xai Tcdvrac; avi' autoiv. Syro-hex. ; 20 b -2i 

ms. Mai. Monast.; 2o b lat. Bodlei. ; Vat. 346 
vv. 2o-22 a ad autoD, dein 23 b -xxxvn, 1-5. 

» » 2i b . £7rt toutcov y^p slje&w ociro TCTcoyeta?. Syro-hex. et 

cod. Bodlei. 

» » 22 a . i£ou 6 ta^upd? xpaTauoaa sv iv/y'i auTou. cod. 346. 

» » 24 b -25 a . &v rjp^av avopsc; — ao£v iv iauTw. Syro-hex. ; 

Colber. et Hier. in utroque cod. 

t> » 26. looi) 6 iTyypoc, — xai airfpavrcx;. Syro-hex., Col- 

ber. et Hier. in dupl. exempl. 

» » 27 b -28 a . xai k.Tzr/ud'q'joviOLi puiqa-oviai 7raXat(6[ji.aia. Sy- 
ro-hex. 27 b -28 usque (3poicp; Hieron. in utro- 
que cod. 27-28 item usque fipo7&. 

» > 29-xxxvii, 5 a . xai sav auvyj air£xTa<n<; V£cp£Xr)<; £v 

<pu>v?j aOioO 0au[j.d(7ta. Hier. in dupl. ms. ; Syro- 
hex. 29-1% 2-5 a .; Colber. 29-30% i-5 a . Ita corrigi 
debet quod de hoc cod. diximus in notis pag. 59. 

y> XXXVHj 6 b ~7 a . xai /£'.[jicbv Oetwv — xaTao-cppayi^et. Syro-hex., Col- 
bert, et lat. Bodleianus. 

t> y> io a . xai d-d r.voTfi — uayo<;. Hier. in utroque cod.; 

10 Vat. 346; 9 b d-iro 0£ dxpwT^picov — io a Colbert. 

» t> ii-i2 a . xai £xA£xtov xaTCcrcXacrffEt irdvTa 8<ra dv iv- 

Te&TQTat auio?c;. Syro-hex.; Vat. 346 vv. I2 b 
icavT«-i3; Colber. 12°. 

» » i3. eav T£ d; icawe^av — eupif)(jet «0t6v. Syro-hex. et 

Hierony. in dupl. ms. 

* •» 18. tTTep£(6(T£t<; pte-r'auToO — coc; opaat<; smytfaecoc. Hier. 

in ms. Mai. Monast.; lat. Bodleianus i8 a . ; 
Syro-hex. i8 b . 

t> » 2i b . Tt]kai\jyi4 ctc'.v ev toic TraXaut>|/,acnv. Hier. item 

om.; Syro-hex. legit sine asterisco. 

•» xxxvm, 26-27. "'^ J faffo'fl" £"'• YV xa '- T °Q «t{3XaffT?}crat 

SljoSov //or,;; Syro-hex., Colber., ms. Mai. 
Monast. et Vat. 346; lat. Bodleian, tantum 26. Cap. XXXVIII, 32. » » » » » 
» » 
» XXXIX, 1 » » XL. XLI, » » 3 b -4. 
6 b . 

8. xlii, 8 b 
» 1 6 — XXXII — 

7) otavo^m MotZyjzCoQ «!;«$ a'jTa; Syro-hex. et 

cod. Mai. Monast.; 3 1-33 usque oupavoO Vat. 346. 

Et i'yvco; xaipdv ToxeioO TpayeXaaxov u^Tpac. Syro-hex., 
Vat. 346 et Hier. in utroque exempl. 

cborva; oi auTtov xai oO u.r) avaxa^ouTiv auToi:. 

Syro-hex., Colber. et Hier. in dupl. codice. 

xai Ta ax^vcoixaTa auToO aAut/jpioa. Syro-hex., Col- 
ber., Hier. in utroque ms. et Vat. 346. 

xaTaax^tTat xai otu'o-co irav-rd; yAcops-j Zr^zX. 

Syro-hex., Vat. 346 et Hier. in dupl. cod. In nostris 
codicibus sequitur lacuna inde a v. 9 huius capitis 
ad v. 8 a cap. XL. 

i8 b -i9. tzItzoiQzv evaxoXieu^fievo? -zr z~v. irva. Syro-hex.; 

18-19 Hier. in utroque ms. et Vat. 346. 

y] orjasig xpixov zv tco f/.uxTr ( pi kutoO. Syro-hex. et 
Hier. in duplici exempl. 

xai sv TzXoioic, aXtaov x£^aXr;v a-JToO. Hier. in utro- 
que ms. 

o\j (Ttwir'iQo-oii.at tov i'a-ov auTcp. Colber. et Hierony. 

in duobus codicibus; 2 b zi -ao-a-3 Vat. 346; Syro- 
hex. 3 a ou — Si auTov. 

zlc, toQ ivd; xoXXwvTat. Syro-hex., Vat. 346 et Colber.; 
totum v. 7 Hier. in utroque ms. 

avrjp tw a&eXfficp au^oO — xai ou u.y; a-s7-a70wTtv. 
Syro-hex. et cod. Mai. Monaster ii ; 8 b Colbert. 

y.y.zy./in etc' xOtgv , ou TtxXz'jOrjz-ou. Syro-hex. et 
lat. Bodleianus ; Vat. 346 comprehendit etiam 
sub X praecedens xsx6XXr ( vTat. 

$6pi> xai Gcopaxa. Colber., Vat. 346 et Hier. X hastae 
elevatio, et thoracis :. 

cb; xJtAaar, zlz-^'.-sO r? ocv ayjpa. Colbeitiriu 

eXoYCaaTo a|3'jTTov ci; tcepfataTov. Syro-hex., Colber. 
et Hier. in utroque cod. 

oTt £'. u.7) Trpco-tozov a-JToO Ar/ysua-.. Svtv-hexaplaris. 

xai £io£v I co^i T£7xp7r ( v y£V£xv. Syro-hex., Col- 
ber. et ms. Mai. Monast.; lat. Bodlei. \ xr. t 
•jio'j; — Y£v£av. 
17. xai izz'kz'Ji r t 7zv rAr^r; r;ju-pcov. Sy!t>-h©X, 21*. 

26 b . 

3. 

7 a - 
8. 

H b 

i7 c 
a3 b :b — XXXIII — 

Ex hac tabula eruitur , stichos , qui in pracscnti cditionc Sahidica 
desunt, 36o circiter esse; si autem his addantur versieuli 16, quos in 
lacuna codicum nostrorum probabiliter defuisse putamus, quippe qui 
in versione Syro-hexaplari asterisco notantur, summa habebitur parum 
dtversa ab ea, quam dedit Bickell, cuius computatio luculentam hinc 
accipit coniirmationem. Ex stichis omissis nullus est, quatuor tantum ex- 
ceptis, cuius in veteri alexandrina editione defectus vel ab omnibus vel 
ab uno aut altero ex aliis testibus origeniana nota non confirmetur. 
Unde pro certo haberi potest, hos tantum versiculos LXX interpretes 
in vertendo omisisse, qui in nostris codicibus desunt a), quosque Orige- 
nes in Hexaplis suis plerumque ex Theodotione restituit. Quatuor autem 
stichorum omissio, qui in cod. xxiv desiderantur, scilicet: I, i5 b ; iv, i5 a ; 
xv, ig a ; xxxin, i5 b -i6 a (v. enim 2i b cap. xxxvn omittitur etiam a Hier.), 
non tarn alexandrinis interpretibus , quam eiusdem codicis scribae tri- 
buenda videtur. Cum enim de w. i5 b -i6 a cap. xxxiii nullum sit dubium, 
ut supra notavimus, notarium ideo eos omisisse, quia a primo vocabulo 
pcwjuie ad aliud transiliit oculorum lapsu, quid prohibet quominus eius- 
dem negligentiae reliquorum omissionem adiudicemus? Quod autem scriba 
revera fuerit indiligens, aliunde confirmatur. Is enim praeter memoratos 
versiculos, tres alios omisit, nempe : 2o b -2i a cap. xvi, et i6 b cap. xxm. 
Verum cum illi in cod. xxxii, et hie ultimus in ms. ic. habeantur, pronum 
est inferre , eosdem haud defuisse in Sahidica versione, neque in edi- 
tione alexandrina ; eo vel magis quod in omnibus codicibus hexapla- 
ribus sine asterisco legantur. Quamvis igitur invicte probari nequeat, 
reliquorum trium stichorum omissionem inscitiae notarii esse tribuen- 
dam, quia, deficientibus aliis manuscriptis, desunt comparationis termini, 
ex allatorum tamen analogia non incongrue affirmari poterit. 

XII. Quod autem in hac nostra versione, prout exhibetur in praecipuis 
codicibus, fere nullum deprehendatur correctionis vestigium b), ex hoc 
minime putari debet apud Coptitas non exstitisse illud correctorum 
genus, quibus semper licitum fuit in sacros libros privata auctoritate 
manus iniicere. Certe Coptitae feliciores aliis populis sunt reputandi , 
eo quod sacrum textum prout a maioribus acceperunt in aliquibus sal- 
tern libris plus minusve purum servaverint ; attamen si et apud illos 

a) Dubitari mcrito potest de v. 22 b . siculi 20'' cap. xxx, qui in ms. ic omit- 
cap. xxx , qui in nostris codd. legitur, titur, et in Syro-hex. ac duplici cod. Hier. 
dum in Syro-hex. et utrisque mss. Hier. legitur sub asterisco, tanquam correctio- 
habetur sub asterisco. nis initium sit habenda, dubito. 

b) Utrum existentia in cod. xxiv ver- — XXXIV — 

corruptio hand generalis evaserit, tentata profecto fuit. Hums rei exem- 
plum in primis exhibet pericopa codicis xxxn , in qua ad finem v. 16 
cap. xvi. additur QavaTou. Hoc vocabulum omittitur in cod. nostro xxrv 
et in pluribus exemplaribus graecis, habetur autem in Alexandrine 
aliisque, et cum asterisco in Syro-hexaplari, ex quibus fortasse in prae- 
dictum codicem transmigravit. Sed ubi correctorum opus evidenter 
apparet, est dubio procul in ms. Bibliothecae Bodleianae (Hunt. 5), 
cuius fragmenta sub lit. D. edidit Adulphus Erman. Pericopa enim 
libri lobi (xxix, 21-xxx, 8) , quae in hoc volumine continetur, omnes 
habet stichos qui in duobus aliis mss. xxiv. et ic. omnino desunt, sci- 
licet: xxix, 24 b -25 ; xxx, i b . 2-4"; 7". Quod hie factum est ostendit, docto- 
rcm aliquem, animadvertentem frequentes lacunas in Sahidica versione 
occurrentes , et existimantem fortasse illas ab amanuensium imperitia 
originem habere, debitum suum putasse easdem a codicibus hexapla- 
ribus implere. Gratulandum porro est, quae hie doctor agj;ressus est 
alios non fuisse sequutos : secus maximo antiquitatis monumento desti- 
tuti fuissemus, quo Seniorum opus a ludaeis primum et a Christianis 
postea in tanto pretio habitum, rite aestimari atque ad pristinum sta- 
tum restitui possit. 

XIII. Plures enim sunt quaestiones circa lectionum quarumdam genui- 
nitatem versionis alexandrinae inter viros doctos agitatae, quae hoc no- 
stro documento commode resolvi possunt. Sic , ut aliquas tantum ex 
Bickell attingam, cum cap. 1, 3 duplex habeatur textus originalis versio, 
dubitatum est an utraque sit -01; O' tribuenda. Bickell primam genui- 
nam, alteram ex alio interprete derivatam putat. Verum cum utraque 
servetur in Sahidico, admodum probabile est et primam et alteram 
nuinam esse. Idem dicendum est de glossemate v. 7 cap. vi : 1.07-12 
oo-fx'^v XisvTo; librario vulgo tributo, quod item primigenio textui l.XX 
adiudicari fas esse monet Sahidica versio. Contrarium autem haee si- 
lentio testatur de alio glossemate, quod apud Svrum et Alexandrinum 
legitur in (ine cap. xi : rcas' 3.'j-(o yap crov.a xai ouvxa.-.;. Glossemata 
pariter ob eandem rationem habenda sunt verba -zi; x-j-iv "kbyov, quae 
in Gomplut., Alex, aliisque codd. adduntur v. l3 cap. 11. post fAaXr ( T£v. 
Idem dicendum de voce lit cap. vi, 10, addita post eict<TTpi^Y] in Syto, 
Gomplut. aliisque codicibus. Pariter verba too tcvsi 
7:vjLa fiou, quae in pluribus voluminibus leguntur cap. vn, U, librai 
rum vitio certe sunt tribuenda. E contra fiou, quod a plerisqvu itur 

ttoXV) cap. ix, 3i, genutnum esse testatur editio nostra. Hae< 
docet cur v. i5 b cap. ix, in ceteris te&tibus asterisco notetur : hoc enim — XXXV — 

accidit non quod decsset in LXX, scd quod a v. 14, ubi in Sahidico 
legitur, ad v. i5 transmigraverit. 

Non minus idonea censeri debet haec nostra editio ad quaestiones, 
quae a criticis agitari solent circa genuinitatem alicuius lectionis, recte 
dirimendas. Et sane cum cap. xx, 19 edit. Complut., Alex, et Syrus pro 
lectione communi ouvoctwv legant a£uvocTcov, quidam putant illam esse 
^enuinam, hanc autem e mera correctione procedere; horum vero opi- 
nionem fundamento destitui comprobatur ex Sahidico, qui k(Suj& = aou- 
vaTcov legit. Eadem ratione tanquam vera est habenda eorum sententia, 
qui affirmant, lectionem zki^ei <xe, quam cap. xxii, 4 habent Compl., Aid. 
Alex., Syr., Hieron. aliique codd., praeferendam esse vulgatae skiyZaq. 
Insuper eadem versione quorundam criticorum coniecturae exploduntur, 
uti ilia est a Schleusnero cm, v. 17 proposita, qui iuxta Bickell con- 
tends, lectioni e&xautrav = Sahid. TJuEge substituendam esse £uaucrav 
secundum cod. Alex., vel s&iraucrav, ut textus LXX conformis fleret 
hebraeo. Eiusdem fere generis est alia ab eodem cum Grabio cap. ix, 
v. 24 excogitata, qua loco uapa^EOovra'. yap legendum proponitur ua- 
paosoo^ai yfj : sicut etiam quando iv, 10 o-tovo; pro adivoc, , et taa <xifc 
pro laa aoccp cap. xm, 28 legere malunt. 

Origenes , ut supra notavimus], [ duplicem eiusdem loci versionem 
nonnunquam exhibuit ; alteram nempe ab alexandrino interprete pro- 
fectam , alteram vero meliorem ex alio desumtam , quam asterisco si- 
gnabat. Hac Origenis agendi ratione quamplurimi ducti, eo devenerunt, 
ut ubicumque duplex eiusdem loci esset versio , alteram asterisco no- 
tatam Theodotioni vel alio interpreti illico tribuerint. Verum quam 
caute hac in re sit procedendum, editionis nostrae auctoritate edocemur. 
Verba enim hebraica ^33^ ah cap. ix, 3 duplicem in hexaplis translatio- 
nem praeseferunt ; prima ou [xr) OiraxoiidY] auTco vulgo tribuitur Theo- 
dotioni et Symmacho ; altera iva ur, avrefrtY) , quam Hieronymus re- 
probavit, primario interpreti adiudicatur. Attamen cum utraque lectio 
reperiatur in versione Sahidica, probabile admodum est et primam et 
alteram a primario interprete procedere; ac ideo criticorum argumentum 
hoc in loco fundamento careret. Hi vero minime decipiuntur quando 
verba : &v iiyj^i-ryrt tous; tzontpx<; aufuiv v. 1 cap. xxx Theodotioni 
tribuunt, et lectionem iuxta positam : o0<; oiy y]y^aA{XY)V al*(?u<;, quam 
/lam agnoscit Sahidicus, genuinam dicunt. 

Tandem, ne in longum abeam, huius versionis ope defmiri optime 
potest quaestio cle versiculis 2i b -22 a . cap. xxvni. « Hie enim, merito 
hickcll loco cit. , et secundum optimorum codicum auctoritatem et ex — XXXVI — 

vcrsionis indole constat verba xal a-d usque ad eTtcocv Theodotioni tri- 
buenda esse. Sunt quidem codices qui nonnisi v. 21 ad eundem rete- 
runt; sed hoc erroneum esse cum ex phrasium usu, turn inde probatur 
quod interpres particulam oi non in initio orationis colloeare potuit ». 
Nihilominus idem auctor, quoniam ante Origenem Clemens Alexandrinus 
in Stromal. 6, 6 memoratum locum, licet aliquantulum diversum, lau- 
dat , in suspicionem venit eosdem versiculos primitus in versione ale- 
xandrina exstitisse : Origenem autem, duobus stichis intermediis eiectis, 
Theodotionis versionem accuratiorem horum loco inseruisse. Verum ex 
nostra translatione , quae memoratis stichis omnino caret , evidenter 
eruitur, eosdem ab interprete alexandrino versos non fuisse; quapropter 
certum videtur Clementem ex alia versione illos laudasse. Utrum vero 
iidem versiculi inserti fuerint in Septuaginta ante Clementem an postea, 
ambigitur. Poterant enim ab Episcopo Alexandrino legi sive in Senio- 
rum sive in ipsius Theodotionis versione. Horum si primum sustineas, 
dicendum est et ante Clementem versionem twv ()', ut plerique iam 
suspicati sunt, correctionibus et mutationibus subiectam fuisse. Quo po- 
sito, cum versio Sahidica memoratis emendationibus immunis prorsus 
appareat, inferri liceat, ipsam e codicibus non solum Origene sed etiam 
Clemente anterioribus fuisse adornatam. Quod quam gravissimi sit mo- 
menti in Bibliorum Sacrorum critica et in LXX virali translatione rite 
aestimanda, nemo profecto non videt. 

XIV. Post haec, quaestio de nostrae versionis aetate commode resolvi 
poterit. Nam si coptita interpres in vertendo libro lobi usus est exem- 
plaribus graecis anteorigenianis, hoc ipsum satis docet, versionem illam 
ante vulgata Hexapla fuisse confectam. Quis enim crediderit eundem, 
posthabitis codicibus hexaplaribus iam vulgaris , versionem ex anteori- 
genianis maluisse conricere? Eoque minus id credibile apparet, quod 
paulo post Origenis aetatem vix unus aut alter , ut a Hieronvmo do- 
cemur, inveniretur liber, cui signa critica ab Adamantio apposita de- 
essent. Igitur vel ante Origenem, vel quo tempore huius opus nondum 
vulgatum Caesareae adservabatur, libri lobi translatit> prodiisse dicenda 
est. Quam quidem nullo pacto existimare licet ante reliquos sacros li- 
bros apud Coptitas fuisse exaratam. Etenim, ut rei natura postulat, ii 
prae ceteris vertendi libri erant, quorum niaximus esset usus ad doctri- 
nam Christianae religionis propagandam fovendamque pietatem lidclium. 
Ad hoc autem libro lobi longe praestare et otnnes terme Novi 
dam Veteris quoque Testament] libros, dubitare nemo potest 
versio Sahidica Evangeliorum praesertim atque psalmorum huius Ubri — XXXVII — 

translation! longe praeivisse putanda est, ideoque virorum doctorum 
sententia , quae traditioni innixa affirmat , copticam versionem labente 
saltern saeculo secundo fuisse confectam, tanquam vera et genuina ha- 
bcnda a). 

XV. Psalmorum fragmenta, quae in Borgianis eodicibus habemus, 
adeo sunt exigua, ut nihil certi de ipsorum versionis indole statui possit. 
Quapropter hac de re loqui abstineamus oportet , eo vel magis quod 
eiusdem libri partes , ex quibus nostrorum codicum lacunas ubi possi- 
biie fuit replevimus , ab aliis iam editae b) et maioris sint momenti, 
et viris doctis pluribus abhinc annis notae. Hinc nobis satis erit ma- 
nuscripta Borgiana, in quibus ilia continentur, iuxta ordinem , quo in 
Zoegae Gatalogo sese excipiunt, pro more breviter recensere. 

N. XVil. Folium unicum margine laterali hinc inde detritum , pa- 
ginae e. I. , mensur. 0,295x0,227, lin. 3i in prima, 3o in altera 
pagella, ad cuius calcem manu recentiori scriptum est TTccjuk jtxoeic. 
Exhibet psal. vii, i7 b -ix, 11. « Singuli psalmi, ita Zoega, distributi sunt 
in versus sive breviores sententias, versibus vulgatae versionis non re- 
spondentes, sed plerumque breviores; suntque eo pacto scripti ut quae- 
vis sententia initium efflciat lineae per totam paginae latitudinem con- 
tinuatae, atque ea expressa spatium quod in linea superest vacuum re- 
linquatur. Ubi vero altera linea opus est ad sententiam perscribendam, 
tunc istius lineae initium intus retrahitur. Numeri et tituli psalmorum a) Cfr. prae ceteris Lightfoot in opere principal Egyptian versions, the Memphi- 

A plain Introduction to the Criticism of tic and the Thebaic, or at least parts of 

the New Testament etc. by Frederick Scri- them, before the close of the second cen- 

vener, Cambridge i883, pag. 371 ; qui tury ». Cfr. etiam Schwartze : Quatuor 

ad rem haec habet : « Of the time when Evangelia in dialecto linguae copticae 

the Scriptures were translated into the memphiticae etc. Lipsiae 1846-47. 

two principal dialects of Egypt no direct b) Praeter psalmorum fragmenta edita 

record is preserved. Iudging however from a Paulo de Lagarde, Bernardino Peyron, 

the analogy of the Latin and Syriac and Tuki et Maspcro turn in opere Etudes 

other early versions, and indeed from the cgyptiennes etc., turn in Recueil de tra- 

exigencies of the case, we may safely infer vaux relatifs a la philologie etc., et in 

that as soon as the Gospel began to spread nostro I Volum. pag. viii-ix recensita, alia 

among the native Egyptians who were data fuerant a Schwartze in Pisti Sophia, 

unacquainted with Greek , the New Te- scilicet : psal. vn. xxiv. xxix. xxx. xxxiv. 

stament, or at all events some parts of xxxix. l. li. lxviii-lxx,i-i3 ; lxxxiv,i 1-12. 

it, would be translated without delay, i.xxxvii. xc. ci, i-23. on, i-5. evi, 1-21. 

They wo should probably not be exag- cvm, 1-27. cxix integ. cxxix integ. 
gerating, if wc placed one or bath of the — XXXVIII — 

minio picti sunt perquam nitido, initialis cuiusque psalmi littera prae- 
grandis est et valde ornata variisque coloribus distincta ». Characteres 
quorumdam versuum pag. e fere evanuerunt, sed adhuc legi possunt; 
media vocalis et puncta diacritica rccte adhibentur. 

N. XVIII. Folia tredecim oris inferioribus detrita, 0,270 x 0,198, 
fol. ult. margine super, et infer, est recisum ; paginac H^-JuiH : qe-pl: 
pjue-prtft : postrema quatuor folia numeris destituta; fol. primum et 
duodecimum notam quaternionum servant, illud per r:, hoc per h: li- 
nearum numerus inter 22 et 24 lluctuat. Fragmentum exegeseos psal- 
morum ipsius textus verba exprimens : ps. xv, ii b -xvi, 8 a : xxvm, 7 ad 
tinem: xxxn, l-xxxiv, 3. 7": xuv, 14-XLvi, 6: cxxxiv, y b : exxxvm, 1-10. 
« Scriptionis lineae, sunt verba Zoegae, per paginae latitudinem eon- 
tinuatae, sed quae atl'eruntur sacri textus verba amplius a margine re- 
tracta quam contextus exegeseos, et lineola recurva ante quamvis lineam 
notata ». 

N. XIX. Folia viginti bombycina, 0,260X0,170; lin. plerumque 
21, sed aliquando 22 et 23; Neapoli sub siglis I. B. 3a. asservata. 
Unam columnam textus Sahidicus complectitur , cui e regione versio 
arabica respondet : characterum forma inconcinna et satis recens vide- 
tur : media vocalis modo per puncta modo per lineolam exprimitur. 
Fragmenta libri psalmorum, scilicet: ps. xlviii, 2o-xlix, 6 a : lix, 11 -lx, 5: 
lxi, i2 b -Lxn, 7 a : lxv, io a -io: lxvii, 22-28: lxviii, i4 b -Lxix, 1: lxx, ii b - 
lxxi, 9 : lxxii, i6-lxxiv, 10: lxxxiv, 7 c -lxxxv, 1: lxxxvii, 18-LXXXVm, 
xcn, 5 b -xcm, 8. 

N. XX. Folia sex, o, 284 X o, 22 5, quorum tantum duo priora pa- 
ginarum notas servant j\e-n£ : qA-qfi , cum cetera oris superioribus 
lacera sint. Gharacteris specimen habes phototypice Tab.xxi ex pag. fie. 
Tria complectuntur fragmenta psalmorum on, 7-uv, uy': ivii, 6-lviii, 1. 
lxxxviii , 8 b -xci , 1 . Horum tituli , puncta et ^ia-vj/a^jua minio sunt 
conscripti ; media vocalis per lineolam expressa semper adhibetur. 

N. XXI. Folia duo, alteram Romae , alteram Neapoli asservatum , 
et a Zoega sub numero cclxx recensitum; o, 365 X a5i, lin. modo 
modo 3i; paginaram notae deletae apparent. Characterum specimen 
dedimus Tab. xxu. Psalmi, quorum tituli una cum interpunctionibus mi- 
nio sunt conscripti, sequentes habentur : c.vu, 6-CV11I, t5: 

N. XC. Folia duo inaequalia, primum o, a5i X alteram 

0,261-4-0,195, paginae icr-icF, quaram duae postremac sa mem- 
brana, lacunam habent. Characteres satis nitidi, litterae initiales et 
puncta minio circumlinitae sunt. Comprehendunt lectionum ecch — XXXIX — 

carum fragmentnm, scilicet: Evang. Luc. i, 2g-38 : psal. xlvii, editum 
iam ab A. Giorgi sodali Augustinensi , in lingua coptica, aetate sua, 
peritissimo : Ep. ad Hebr. ix, 2-10. Primum ct ultimum fragmentum 
duabus columnis est scriptum , alterum vero lineis per paginae latitu- 
dinem continuatis. 

N. XCI. Folium unum marginibus rccisum notisque paginarum de- 
stitutum, o, 255 X o, 197. Huius characteres ita evanuerunt, ut difficiles 
aliquando sint lectu. Habet lectiones ecclesiasticas: psal. xx, 3-8: xxi, 1 a): 
Evang. Luc. 11, 4o-5o, quae sicut in praecedenti codice distributae sunt; 
psal. scilicet lineis per paginae latitudinem continuatis, et Evang. dua- 
bus columnis. 

N. XCIV. Folia sex crassioris membranae duabus columnis distri- 
buta, o, 290 X o,225, lin. 27, paginarum notae, verso tantum scriptae, 
pTS : piH : pKH : p7\ : pV\5 : p?\X. Tab. xx exhibetur characterum 
specimen ex fol. piH recto. Lectiones ecclesiasticae Evang. Luc. xxn , 
66-xxm, 9: psal. xxxiv, 9 b -25 a ; Evang. Matth. xxvn, 23-27; Evang. 
Marc, xv, 6-14; Evang. Luc. xxm, i3-25 ; Evang. loan, xix, 1-16; 
Isai. l, 2 b -n, cuius lectioni praemittitur : xnco Juirug,ooY rtOYajT. 

N. XCV. Folia duo incompta manu exarata, o, 277 X o,233 , pagi- 
nae p^e-p^H , initiates litterae coloribus inscite ornatae , tituli minio 
conscripti. Lectiones ecclesiasticae ex ep. s.Iacob. 11, 8-1 3; Act. App. v, 
12-21; psal. xiv integ.; Evang. Matth. iv, 23-v, i5. Praeter psalmum, 
cuius versus, seu sententiae, lineola separantur, ceterae lectiones in binis 
columnis, ut in codd. xc. et xci., scriptae sunt. 

N. XCVI. Folia tria lacera, paginae TTX-tje : x icX-'f ke : Tcja.- 
Tqa : o, 270 X 0,206; « marginales litterae frequentes, ita merito Zoe- 
ga, in his initiales capreolique coloribus variegati, tituli minio scripti ». 
Exemplum habes Tab. xxm. Lectionum ecclesiasticarum fragmentum 
graece et sahidice conscriptum, scilicet: Evang. loan, xix, i3-2j graece, 
17-24 coptice ; psal. cxxxi , 10-12 graece, 9-12 sahidice; Evang. 
Matth. xvi, i3-2o, et in, 3- 1 1 graece; Evang. Marc, xn, 35-37 graece. 
Psalmus scriptus est versibus continuatis, reliqua binis columnis, ut in 
praecedenti. 

\. XC1X, iam recensitus in primo huius operis volumine, pag. xxvi- 
xxvn, sequentia psalmorum fragmenta continet: v, 4; xu, 4-6; xvi, 11-12 
XVII, l8 a . 19''; xxi, 2. 8-9. 17-21; xxr, 1-6; xxiv, 1-3; xxvi, 1. 12 
xxvn, 1-4; xxx, 6; xxxiv, 4°; xxxv r , 2-3; xxxvi, 14-1 5; xxxvj, 18-23 

a) Zoega haud vidit ps. xxr, 1. — XL — 

* \L, 2-3. 11 ; xi.iv, 7 ; l, 9-11; i.vm, 17; i.xi, 7-8 a ; Lxni, 2 b -4 a ; lxiv, 
5-6; lxxii, 6-7"; 1. xxvii, 23 b -25 a ; lxxx, 17; lxxxh, 6-7"; xcni, 21.23; 
xcvi, 4 b -5 ; c, 6-7; cxvni, 109. 154-1 56; cxix, 2. 7; cxxxvrn, io b -2 1 ; 
exix, 2-6. 8-9. 

XVI. Prove rbiorum libri partes, quae in praesenti volumine eduntur, 
a cap. 1, v. 1 ad cap. m, v. 19 descriptae sunt ex cod. xxv cum variis 
lectionibus cod. xcix; a cap. vn, v. 7 ad cap. x, v. 27 ex cod. xxn 
cum variantibus codd. xxm, xxxn et xcix; tandem a cap. xx, v. 3 usque 
ad linem libri ex ms. xxiv. Porro cum codices xxxii et xcix in altero, 
et mss. xxiv et xxv in hoc nostro libro recensiti sint, hie tantum verba 
faciemus de reliquis duobus, et primo de cod. xxn. Hie liber sex foliis 
constat mensur. o, 265 Xo, 216, marginibus lateralibus et inferiore vetu- 
state detritis, atque a bibliopola nova membrana obducta resarcitis; pagi- 
nae sunt c^-cTh, quarum prima phototypice exhibetur Tab. xxv. Fol. c~e- 
cTS corio exciso paucae litterae perierunt : his non obstantibus, verbis 
utar Zoegae : « iste codex pulchrioribus, atque ut reor vetustioribus est 
accensendus » . Alterius ms. xxm tria tantum folia cum dimidio super- 
sunt, paginarum notis amissis et magna ex parte lacera, ut videre est 
in Tab. xxiv. Continent Prov. cap. vn, 25-x, 12, sed integra tantum 
usque ad cap. ix, 16, sequentia per dimidium scissa. Varietates , quae 
in his codicibus deprehenduntur , parvi sunt momenti , nisi excipere 
velis quasdam cod. xcix proprias ; uti ex. gr. I, 12, ubi hie legit rfee 
AjuutTe eqortja = &<ntep 7.0 r t z £<3vTa, cum cod. xxv habeat rtoc rtAJurt- 
T"e = dixxirep aor;v. Ibidem v. 16 idem ms. ex proprio in tin. add. gjt 
OYxirttfoitc , quae in nullo alio teste habentur. Pariter m , 9 dum 
cod. xxv lectionem retinet cod. Vat. a-d crtov xa:-wv cixais-T'Jv 
ms. xcix cum Memph. et Syro-hex. legit: efio2\gTt rtK^pnoc mtek- 
2^IKA10CYltH = aicd tcov xap-ciiv -f t z orxa'.oa-Jvr ( : -jO'j. His aliisque si- 
milibus exceptis, in ceteris omnes conveniunt. 

Ut autem versionis Sahidicae in memoratis manuscriptis contentae 
indoles discerni possit, quaedam praenotanda veniunt; et in primis 
additamenta ilia, quae eidem peculiaria sunt. Sic cap. m, 12 in line 
additur glossema: rtToq r*p qrtAJUOK£K* aycu rtqTA^OK ep<VTK 
ort, quod profecto iuxta auctoris mentem est accommodatio pra< itis 

sententiae : ov yap aya-x x-jp'.o; iXiyya, uaT7:y- :x-/:i 

-y.py.Ziyz~y.i ; hinc non amanuensi sed interpreti tribuendum puto, pr. 
sertim, quia in duobus et quidem diversae originis codicibus retinetur. ! 
dem hermeneutae adiudicari debet aliud additamentum cap. v: 
scilicet: aycu itcjnTsAcce juinKAg, jmrt toikoyjucnh , quod insertum — XLI — 

ccrnitur inter stichum npd xoO 8pY] eopaarO-rjvai ct alterum upd oi tcocv- 
twv pouvwv yewa [/.e. Perspicuum est interpretem per ilia verba vo- 
luisse complere sententiam ; nisi , perspectis duabns vocibus graecis , 
quibus sententia eonstat, dieamus et ipsum eadem invenisse in apogra- 
pho graeco, ex quo in propriam linguam vertebat. Utrum idem dicen- 
dum sit de alio glossemate ad finem v. 3i, eiusdem capitis apposito, 
nempe: "Mpe rteqAgujp 5^e Tpe rfpcujuie p<?^ye, quo alluditur ad 
v. 21, decernere non valeo. Eiusdem generis videtur esse additamentum 
ad v. 35 : epe noYpoT *Ke rtHY efio?\g,n-Ju nrtoYTre xiti guuli m*x 
eTCOTn , quo praecedentem sententiam confirmare in animo forsitan 
habuit interpres. Glossemate v. 18 cap. ix : neTguurt Y&p egoYN 
ettai qrtAiiouK enecHT eA«.T? r re- TTeTrtACAgauq ^.e efio2\ qrtAOY- 
x«M ayco qrtA(jurt£ EYOYOEity itAgE ratio profecto redditur praece- 
dentium : xai arcd Tnq*fY}<; aXXoTpi'a; [/.y] tui'y); , hoc izdkbv 'C^a-y^ ^povav ; 
unde eidem hermeneutae iure tribui potest. Eadem ratio alferri liceat 
de additamento, quod legitur in fine v. 5 cap. x, scilicet: qrtACUJOYg, 
e^ovrt gH ncyajw nexniHT (jtetxttiht) rtAcuucyJui gJx nuugc. 
Porro sententia addita v. i5 cap. xxi : npuujme Jxn&p&ttoxxoc na^e 
eg,ertneeooY, desumpta videtur ex v. i6 b cap. xxiv: ol Se aorepeti; aa- 
Ovrrjvj'jiv h xaxoii;. Aliud glossema habetur in fine v. 21 cap. xxii ■, 
scilicet : n^yoxrte nau/t 1 ettoyoi koyjuiooy coutH exi rtoYOYuj 
TtitETNAxrtAK, quo specimen parallelismi antitethici exhiberi videtur. 
Diversi generis sunt duo additamenta ad vv. 5 et 6 cap. xxm, quippe 
quae verba contineant ad alia loca pertinentia. Etenim quae in fine 
v. 5 leguntur: nuurte £op£y- juttecnay = j3apu X1O0; — af/,poT£p<ov de- 
sumpta sunt ex v. 3 cap. xxvii, ubi et in Sahidico et in reliquis testibus 
habentur. Quae vero addita sunt v. 6 : rt&i r«s.p gHrt EgoYrt EYuurt£ 
nrtOYX = ^'/'jtx yap i/y.w. 'Cor^c, tyzuSouc, pertinent ad v. 3 eiusdem 
cap. xxm. E contra glossema additum v. 17 post verbum <s.2\?\&, sci- 
licet: jutATAcyoq eYJUtrtTJUtAirtOYTe* *ycu prooemium videtur ad 
sequentem sententiam: h f6fi(p xupfou laBi oXyjv tyjv rjptipav. Verum 
quae adduntur v. 2J cap. xxiv: jtete rtqT<sjuo %.e Art HneqcyHpe 
Ttcyopn eTpeq^peg, epoq enneeooY qrt^TAKO g,rt OYtycrte tam- 
quam antithesis praecedentium habenda sunt. Quae autem addita ha- 
bentur initio v. 33 (48): ujathay knex npeqxrtAAY* eicrtATujOYrt 
T^f £&. ngi hhB. tmay, animum praeparant ad ea intelligenda quae 
immediate sequuntur. Porro additamentum in line v. 22 cap. xxvm : 
neTttAT^ujo 7tTeqjuu?TpJuui*.A0 git oYxirttfbrtc Eqrt^cooYgc e- 
£OYfl eiTETHA TTrTgHKG est versio accuratior v. 8 eiusdem capitis, hie — XLII — 

nescio cur rcpetita. "random velut purum gldssema habendum est, quod 
v. 27 cap. xxix additur, scilicet: oya.kao&ptoc ne oYpuuJuiE rtpeq- 
xirttfbrtc FwA^prt (sic) n?UKAioc qcotyq !\e Ttrt«\gp*I jtace&hc 
rttfi oYpojjue it?iiKA.ioc, quae praecedentium sensum amplificant. Porro 
quae leguntur medio v. 19 cap. 1: r\ oi xaxaaTpoGT] avopcov -apavcatov 
xaxr, non sunt habenda tanquam additamentum ; nam eadem retinent 
ceteri testes in fine v. 18. 

XVII. Minores numero sunt omissiones nostrae versioni peculiares, 
eaeque, ut opinor, haud omnes interpret! tribuendae. Sic cap. 11 v. 3 b 
omissio verborum : xxi ivj cruv^et o<o; ^covr ( v trow, quae in reliquis testibus 
habentur, a Senioribus alexandrinis est potius repetenda, ut infra vide- 
bimus. lta quoque omissa v. 16: a-iro 000O zvQiizz librario adiudicanda 
esse suadere videtur sequens copula aycju = xai, ex qua suspicari licet 
completam propos'tionem praecessisse. Utrum idem dicendum sit de 
omi=>sis initio v. 10 cap. xxm : (xyj [x.i'zocOf^ 8pia aicovta affirmare non 
audeo. Tanquam falsa interpretatio , non autem omissio , sicut scripsi 
in notis, habenda est ilia quae deprehenditur v. y b cap. xxiv. Pro ver- 
bis enim graecis: aofflot oux sxxXtoouow £x aTduaTs; xupfou, aXXa Xoy^ov- 
toci, interpres thebanus haud recte vertit : ju*pe Ttcoc|>oc xe neYjmeeYe 
eiio2\g,"it puuoY. Oculorum vitio notarii tribuenda est dubio procul 
omissio v. 77* eiusdem capitis (xxxi, Q a ), scilicet: avotyc ffdM TToaa xat 
xpfve oL/.aiw;; etenim cum praecedens versiculus iisdem verbis tnciperet, 
et alter stichus in utroque versu per xai xpita et $iaxpive exordiretur , 
facile prorsus erat ut ex uno in alium oculus transiliret. Cur xxv 3 1 
omissa fuerint verba : toO j3aTiA£co; tt"; 'bjoa-.a: explicare nequeo. 
Cap. xxix, 22 b codex noster omittit: avrjp oi 6pY&o$ i;wp;£v KfiapTtav, 
et eius loco legit: "j^pe OYpa)jm.e rtg&K eliKe nnofie, quae in qui - 
busdam graecis exemplaribus praemittuntur sticho in hac versione omis 
et in Syro-hexaplari habentur sub signo en; unde .suspicari potest, co- 
dicem graecum , quo usus est interpres thebanus , duplicem lectionem 
ab ocvyjp oi exordientem habuisse , quarum alteram in nostra edit* 
studio vel negligentia omissam fuisse. Ultimo cap. xxix, 36* (xxx , 
codex omittit: xai i-fttiwm 8ti xaAov zv^i to ipY&feovaiJ qua causa 
hoc accident, divinari nequeo. Quae v. ?o cap. xxiv (xxx, l5) omittun- 
tur, scilicet: xa» r ( wraptr] eux t^tai^^ sliced lxav6v, ad sequentem ver- 
siculum transmigrarunt. 

Will. Praeter additiones et omissiones proprias huius \ 
sunt quas ipsa communes habet cum aliis testibus. lta V, 1 6 cap. 1, qui 

desideratur in cod. Vaticano, in pluribus ali — XLIII — 

in versionc Memphitica, habetur in nostra editione, in Complut., Aid., 
cod. Alex, aliisque, nee non, licet cum aliqua varietate, in Syro-hex., 
codicibus 23 et aliis. Cap. 11, 3 b editio nostra omittit, ut supra notavi- 
mus, stichum: xai ivj auvivei Smq (pcov^v <rou ; ast eius loco legit: ffyv 
01 yXnhrpv) X^ryzfp-^ \xv^bX-<\ tyj <ptovyj , quae una cum praecedentibus 
habentur in Aid., Complut., cod. Alex., Memph. aliisque, nee non in 
cod. Vat. in marg,, et Syro-hex. cum asterisco. « Jaegero iudice, sunt 
verba Field, haec postrema est genuina interpr. LXXviralis versio, qui 
locutionem oiodvoa (pwvYjv bis (Cap. i. 20. vm. 1) quasi consulto decli- 
navit ». Ex hac Jaegeri sententia ultro consequitur, Sahidicam transla- 
tionem nihil hie omisisse, eamque solam LXX interpretum genuinam 
lectionem absque ulla commixtione servasse. Ab iisdem Senioribus ale- 
xandrinis profectam esse additionem, quae in nostro legitur cap. in, 6 b : 
6 oi izotic, n-M ou (jit) -rcpooxdipY), ex eo potissimum eruitur, quod eadem 
sub obelo habeatur in Syro-hexaplari. Ob eandem rationem Alexan- 
drinis pariter interpretibus referendum est additamentum v. i8 c cap. ix: 
AYuu ekw AOYuuTfi rtOYElEpo Ntyjuuuiuj = xai 0ir£p|3Y)(jY] TioTajjidv aX- 
X6tpiov, quod praeter Syro-hex., legitur quoque in cod. Alex, et aliis. 
Idem dicendum est de alio additamento cap. vm, v. io b : cetjt TJUUtT- 
pjuirtgHTr 2>.e e^oye nrtoYli ettai'hy = avTaipeto-Oe Bi odo-dqo-iv ypu- 
alou xaOapoQ; nam, his recitatis, ita pergit Field: « Sic cod. 253 in 
textu post receptam lectionem , xai yvwo-tv Cnrep yo. 0. Comp., Aid., 
Codd. 68, 161 (hie sub asterisco) habent: avT£pst<T0£ (avratpefaOe Comp.) 
01 ai(70T)(Tet; yj>. x. Alii aliter. Videtur esse genuina interpretis LXX 
viralis manus ». Lectio autem, quae habetur eodem cap. v. 22 b : ErtECj- 
£JBlHYe JiJn«s.Tq'TAJUiiE ^aa.y, quoad primam vocem convenit cum 
LXX iU lpy<x. auToO, quoad cetera concordat cum Memph. et edit. 
Hieronymi : antequam quidquam faceret; qui tamen una cum reliquis 
versionibus graecis et wSyro-hex. in fin. addit : a principio — TSD . Ibi- 
dem v. 32 b -33, pro verbis hebraeis : iDIE "iyo\tf : Titt\tt> on "n\tfsi 
iSHWrtm loam , quorum versio in hodierna LXXvirali editione de- 
sideratur, noster habet: ^^t-htTT En^yAXE NTAcRdr xe etetm&p 
oyno'T n*gE aycju FTETrtp co^oc Hnpjp nfio2\ nrtAxnio. Hebraico 
textui conformior est quorumdam graecorum codicum lectio: xai aa- 
KOLpiot ol oooti$ <i.yj ©uXdt^ouatv (s. di 0806$ u.vj ajuXacrowres) . axotfcraTS 
r.v.'.'jiiy.) I ,. tro^av), xai ao^o-QyjTe, xai >j.r t airo^pa < p)Te. « Sic Syro-hex. 
cum asterisco, et sine aster. Codd. 23, 252, alii. Lectio lunulis inclusa 
e~>t in Comp., Cod. Alex., aliis », ita Field. Additamentum ad cap. ix, 6 C : 
JU.EEYC ETECfioJ £i? OY£iH GCCOYTcuft, est altera versio hebraicorum — XLIV — 

vcrborum : n^2 lp*ia iiutel , quam baud solus interpres Sahidicus, 
ut scripsi in notis, sed, licet aliquantulum diversam, habent etiam cod. 
Vat. 346, et in marg. cod. 161. 

Aliunde est repetenda lectio v. f eiusdem cap.: £,erte?\e^KHJue T^e rte 
rtexnio en-cyoon JuinAcefiHC = Syro-hex. in line vers.: m«^ Uc nraov m 
*©£> f^Quj^o t^A*. k \ « ] n plerisque libris, sunt verba auctoris nuper 
laudati, (Aid., Codd. 23, 68 3 aliis) haec sequuntur: oi yap *• '■ i- Scho- 
lion : oj-oc 6 o^ziyoz ou XEtrat o&te £v Tof<; Aoi~oI'q o5te Trapa :::; ()'». Idem 
affirmari liceat de alia additione v. 11, cap. xx: ayuu neTelpe rtrt«sj 
certAcort^q £it rreqjueeYe = xal oi -oioOv-zq ai»Ta ev auToB; ffufjt.icoo\<T- 
O-^crovTai; quae praeter codicem 23 sub praefato signo c/3 invenitur in 
Syro-hex. Singularis est lectio quae habetur vers. 24 b cap. x : eoTe 
AMTAceiiHC TtTOC etmhy excuq utpote conformis hebraeo et Vulg. 
Latinae: Quod timet impius, veniet super cum, et aliena a ceteris te- 
stibus, si codicem Alex, excipias, qui legit: SouXeuo-ej oi a^pwv zzovjxoj. 
Tandem xx, 2 b post juumoq = kutov, noster addit : ayuu etth^ rtju- 
aaacj = xai z-vxr^rjtxzvoz , quae habentur quoque in Comp. , Aid. , 
codd. 68, 161 et Vat. 346; ideoque corrigenda est notula, qitam suo 
loco scripsimus. 

Inter omissiones aliis fontibus communes, notatu digna est ilia quae 
habetur cap. 1, v. i4 b . Cum enim in hodierna LXXvirali translatione 
legatur: xoivdv oi (JaXavuov xTYjo-tousOa -ztv~zz xat xolzi'-.-iov sv \'zvr t - 
QVjTO) f)|x?Vj ultro viri docti inter se conveniunt, memorata verba du- 
plicem versionem praeseferre hebraicorum verborum : mrr ins D*3 
*l3>oi? ; sed in diversas abeunt sententias ubi necesse est constituere, 
quaenam est lectio genuina LXX interpretum. Posteriorem enim par- 
tem ab ipsis Alexandrinis profectam esse putat Schleusner in Opusc. 
Crit. p. 262, quia d>S fere semper ixy.pzn-->.ov vertere solent; priorem 
vero alius interpretis, fortasse Symmachi, esse. Diversimode ratiocinatur 
Jaeger, cui potius prior versio stylum interpretis Alexandrini magis re- 
dolere videtur. Hanc postremam opinionem amplectitur Field, qui addit : 
« Accedit, quod posterior versio desit in cod. 23; et Syrus noster pin- 
xerit : -xfxxt uapafrriciov* zv y£vr ( 0r;7to Yjfxtv; ubi cuneolus post re- 

trahendus videtur ». lam vero editio Sahidica, omittens priorem et rett- 
nens posteriorem versionem, Schleusneri opinionem probabiliorem tacit. 

XIX. Quaedam noster omittit cumeditione vulgata, quae a quibusdam 
aliis retinentur. Haec sunt: in, 3* ypatyw oz a-JTau 
xap&ac <rou. Sic cod. Alex., et cum levi varietate Cornpl., Aid. 3, 

161, Memph. et cum asterisco Syro-hex. — vu, S': h Hah — XLV — 

Syro-hcx. cum X, et sine asterisco codd. io3, 253 — Ibidem v. 25 b : 
xat ixq -Aavr/Jyj; h occpaTCoft; auTYJg. Syro-hex. cum asterisco, et sine 
hac nota Comp., Aid., cod. Alex., Memph. aliique — vm, 2g a : ev T<p 
-'.Oi/y.i auTov tyj Oa^aTTY] axpij3a?p.dv aUToO, xai uoxioc ou TiapEXeiiareTaE 
crTOfjia auToO. Cod. 23 sub asterisco, et sine X atquc cum levi discre- 
pantia cod. Alex., Comp., Aid., Memph., ac Syro-hex. sub X*« — IX ? 4 
Syro-hex. in line add. «$0<^ = au/wfi; sub asterisco — x, i5 idem Syrus 
post i/'jpa add. aOxw sub simplici X — xx ? H _1 9 leguntur in codd. 23, 
149, 253, 260 et sub X *•- ln Syro-hex. — xxi, 5 : Xoyta-fjioi ffuvT^vovpo? 
(al. cxuVTEf/.vovTEs) ~Ay;v ei? irepKrcrstav , xai irac ETCwicouoa£a>v ttXy)V ei? 
'jT-ipr^xy.. Syro-hex. et cod. 23 sub asterisco, alii sine hac nota — 
Ibidem i8 b : xai avri suQscov aauvOoTog. Ita cod. 23, et cum levi discre- 
pantia Syro-hex. aliique — xxn, 6 : Eyxaivio-fju^ veou xata ttjv 6§ov au- 
toO, xafys oTav y^P* "*) 5 °^x airoaTYjasTat air'autoO. Codd. 23, 149, 
253, 260 et Syro-hex. **&*>? ^?o . OfX>* JL>jo? ^? JL\^j U? a ~ X "V« 

^OfLiD ^c»o JJ ^j£D* — xxiii, 23: aXf ( 0ctav xif^at, xai [J.Y) airoSw, ao^tav 
/.a-, rcaiSsfav xat auvecrtv. Syro-hex. sub asterisco, et sine aster. Comp., 
Aid., cod. 23 et alii decern — xxv, 2o a : irspiaipcov ttxaTiov iv Yjpiipa ^ii- 
/o'j;. Cod. 23 (sub aster.), 149, 253, 260, et cum levi discrepantia 
Syro-hex. sub . I .^°. i X — Tandem xxvn, 27 b : xai £(oy)v tqu; xopaa-t'ot? 
(xou. Syro-hex. (sub X)? et codd. 149, 253. 

Alia, una cum textu hebraico aliisque, omittuntur in nostra versione, 
quae habentur in editione vulgata. Sic x, 22 post zukoyhx. xuplfou, Gr. 
add. etcI xE^aXrjv Sixafou. Haec desunt etiam in cod. 23 et Syro-hex. 
— Item xxn, 8 b cum hebr., cod. 23 et Syro-hex. omittit: avopa iXapov 

awzektatt — Cum iisdem et cod. 106 haud agnoscit: etci to -irXdcTo? 

rr,: xap&a<; to-j v. 20 b — Pariter cum hebraeo et Syro-hex. omittit 
v. 2i b : xat yvw-j'.v ayaOi^v uicaxotfeiv — xxvm, io b om: xai oOx eio-eXe^- 
crovTat sU auTa , quae una cum praecedentibus : 01 Si avoptoi ■ — ayaOa 
Syro-hex. legit sub (/>, et sine ulla nota cod. 23 cum aliis - — Ibidem 

vers. 17 13 om. additamentum LXX : 7ca$su£ uiov irapavop.<o, quod 

tamen in Syro-hex. legitur sub asteriseo — Singularis est omissio vocis 
kpyvpiov v. 20 cap. vu, quae licet habeatur in hebraeo, asterisco nota- 
tur in Syro-hex. 

Cap. xxiii, 5 b duplicem versionem habet noster verborum hebrai- 
corum D^'^n r^vji • Altera : e£uu?\ e&o'A enAHp, quae sumpta vide- 
tur ex Aq. Symm. et Theod. interpr.: xai icETacrd^a-ETat dc, tov oupa- 
i6v; altera: ayoi qrtAKOTq egpvrt enni JuineTg/ixuuq, quae profecta 
est ex versione Alexandrina : xat OicoffTpe^Ef ei< fiv olxov toO TCpoEo-TTq- XI.VI xotc; «0toO. Ex hac lectipne prorsus singulari, et ex aliis hucusque notatis, 
mihi persuasum est et hanc Proverbiorum Sabidicam versionem ex codici- 
bus anteorigenianis primitus confectam; decursu vero temporis turn libra- 
riornm inscitia et negligentia, turn correctorum audaeia vel bona fide, 
iuxta codices hexaplares aliasque interpretationes emendatam esse. His au- 
tem non obstantibus, quam magnum emolumentum ad rectam LXXviralis 
interpretationis aestimationem ipsa conferre possit, neminem latere puto. 

Rmus dominus Agapius Bsciai, Coptorum Episcopus, iam inde ab 
anno i883, ut in nostro primo Vol. p. ix notavimus, partem edidit 
huius libri a), scilieet: capp. i, i -tit ? 19; vn , 7-x, 27; xx, l-xxi, 3o. 
Uti videre est ex nostris adnotationibus , haec editio pluribus peccat. 
Plerumque enim turn voces turn integri stichi omissi sunt : aliquando 
alteri codici tribuuntur lectiones quae ad alium pertinent: non semel 
vocabula proprio marte emendata reperiuntur: variae lectiones modo 
adnotantur, modo autem neglectae manent: tandem, ne omnia errorum 
genera prosequar, baud raro codicum genuinae lectionis oblitus, editor 
memoriter recitans in errorem labitur b). 

XX. Ecclesiastes non integer, ut tradit Zoega, sed cum lacuna a v. 4 
cap. ix, ad v. 3 cap. x habetur in codice xxiv iam supra descripto. Quae- 
nam merit huius omissionis causa, explicare nequeo, eo vel magis quod 
locum habeat post versum alterum paginae p5\H, seu, iuxta erroneam 
enumerationem, p7\T memorati ms. Praeter hanc lacunam, pauca sunt 
in huius libri contextu notatu digna. Additiones enim, quae in eo oc- 
currunt, hae sunt. Cap. 1, 16 bis scribitur stichus: n^p* rtertTAYuJCJune 
£A. T&g,lH g,rt 0ie5\HJUt = eirl Tcaaw o'i sysvovTo su-ootOcv ftou sv 'Ie- 
pouo-aXVjfx ; primo post iucyaXuvOr^v, dein post primum crs^iav. Notarii 
negligentia id evenisse, non opus est demonstrare. E contra quae re- 
dundant v. 8, cap. v: exjuune eko JuinicToc git g,toii tiixx' rtertTA.Y- 
gApn<s^e HTooTcj nguuii gAp£y rtrt<\g,p«s.q glossema esse alicuius 
correctoris, vel potius interpretis nullum est dubium. Desunt omnino in 
reliquis testibus, neque cum praecedentibus satis cohaerent. 

Omissiones aliae librario, aliae interpret^ vel potius archetypo graeco 
tribuendae sunt. Ab illo dubio procuj repeti debent: to -vi'j>xx, quod 

a) Cfr. Revue igyptologique etc. Deu- volvisse lacmias papyri septimi Taurinen- 
xieuie annee. N". IV, pag. 358 seqq. sis, dc quo loquitur Peyron (Lexicon 1 

b) Haec iam icripta atque e\ parte guae Copticte, p. SXVl), in ii>. .w- 
tyuis mandate erant cum d. Professor Disss Proverbiorum fragments capp. 1 
Franciscus Rossi, de re Coptics optima ijox, Haec In lucem prodibuot in faa 
raeritus, mihi communicavit, m tandem culo proximo mense Septembri vulgando. XLVII desideratuf in fine v. 6 cap. i; /.at ys uiiz /.at ye aSsXoi^ o-jx So-tiv au- 
-fo, quae desunt v. 8 cap. iv post: oux go-Ti oc-jtsoo; = juutkgoya. tyoon 
Art. Ex quibus suspicari liceat, verba supra relata, in tyoon an pro- 
babiliter desincntia, oculorum vitio neglecta fuisse. Eidem pariter facile 
adiudicaverim omissiones vocis itoXXol post \6yot v. 11 (non 10, ut 
scripsi in notis) cap. vi ; stichi : ayaOr ( uoylat u.i-y. xXyjpovojxtes v. i2 a 
cap. vii ; alterius versiculi: o-.i -y.v 8 £av 0eXV)<7Y] TcotV)<j£i v. 3 b cap. vni ; 
et verbi toO yvcSvai v. 16 eiusdem capitis. 

Interprets, seu graeci exemplaris sunt omissiones: /.at g&coxa xapotav 
[jlou to3 yvaivai crostav /.at yvco^tv, in fine v. 16 cap. i, ubi habentur 
in Editione Romana LXX interpretum ; dum codd. Vat., Alex., 23, 
252, 254 et Syro-hex. (sub asterisco) ea legunt v. 17 post yvaJmv. 
Quamobrem si fides est adhibenda Syro-hexaplari, pronum erit inferre, 
interpretem nostrum ilia haud invenisse in apographo graeco, quo ipse 
utebatur. Idem dicendum est de voce £uXa, quam noster cum cod. Vat. 
omittit in fine v. 6 cap. 11 ; de its post oti v. 8 cap. vi, et de auToO 
post Y£wr ( cr£co; v. 2 cap. vn, cum eodem cod. aliisque neglecta, et a 
Syro-hex. Aquilae ac Theodotioni tributa. Item omissio verbi Tauetvri- 
<ret (x, 19) quae est altera versio hebr. iTO> , ac abest a Comp., Aid., 
codd. Alex., 23, 106, aliis, et a Syro-hex., apographo graeco adiudicanda 
venit. Utrum interpres v. i3 eiusdem capitis lectionem communem : 
£7/a:r ( ^-.iy.y.-zz ocutoO, aut tantum : soyarr, autoO, sicut vertit, in eo- 
dem apographo invenerit, ambigendi est locus. 

Praeter additiones et omissiones, quaedam transpositiones etiam hoc 
in libro sunt notandae. Sic ix, 1: iv ztfz, -y.ni a fine retracta sunt in 
medium versum post \tXaoq; et v. 2: /.at :w xaOapw /.at -w azaOapirw 
non post xax<5, sed post kaefieX leguntur. Porro xn, 5 b stichus: xai 
exuxXtocrav ev ayopa ot xoitT^fxevoi praeponitur alteri: Sti i-opvjOq 6 av- 
Oparrco^ st: oixov atwvoc kutou. 

Itaque omnibus perpensis, patet et hunc librum ab exemplaribus an- 
teorigenianis primitus derivatum, super codices hexaplares postmodum 
fuisse emendatum; ad nos insuper paucis solummodo mendis macula- 
turn pervenisse. 

XXI. Aliorum librorum, qui in hoc volumine continentur, reliquias 
complectuntur sequentes codices: 

V XIII. Huius ms. specimen et descriptionem dedimns Vol. 1. 
;. xxin seq. Continet Danielis vm, i8 b -x, i a . 

\. XXVI. Folia septem demens. o,335xo,269, lin. inter 35 et 38 
fluctuant, paginae ^-jutX: no. \\ \t-jJ, duabus columnis distri- — XLVIII — buta, quarum prima in duobus prioribus et quinto, cuius tantum di- 
midia pars superior neque integra remansit; altera vero in medio tertio 
et quarto folio laeerae sunt; atque modo sex, modo octo, nunc tandem 
decern versus amiserunt. « Scriptio est satis nitida, merito Zoega, tur- 
batur grandium litterarum trequentia, quae turn iuxta columnarum oras 
adstitutae turn in summis paginarum lineis, nonnunquam et in mediis 
columnis, minio circumlitae sunt, interdum viridi flavoque colore in- 
fectae. Reliqui ornatus parci ». Continent lsaiae capp. xvi, 6 b -xx, 6; 
xxvii, i3 b -xxvni, i5 a ; xxix, 5 b -xxx, 12*. 

N. XXVII. Folium unum, 0,295x0.244, lin. plerumque 3i, cras- 
siori membrana et rudiori charactere duabus columnis exaratum. Com- 
prehendit Ieremiae cap. xi, 21-xu, 14. 

N. XXVIII. Folia sex, 0,221 xo, i85, lin. 25, eleganti manu dua- 
bus columnis conscripta. « Columnae non turbantur, ita Zoega, litteris 
maiusculis, nee, nisi perraro, occurrunt litterae dimidia sui parte in mar- 
ginem transeuntes ». Paginae i^-kh, quarum notae una cum membrana 
superioribus et inferioribus angulis, atque oris externis, non sine levi 
textus iactura, exciderunt. Media vocali per longiorem lineolam ex- 
pressa etiam ante plenam vocalem, frequentiori interpunctione aliisque 
signis diacriticis instruitur. Fragmentum libri Ezechielis a cap. iv, iq b 
ad cap. vm, v. 3. 

N. XXIX. Folia viginti septem, quaedam o,35oXo,20?, alia decur- 
tata demens. 0,330X0,270, quorum priora sex ita in prima columna 
sunt madore corrosa, ut quaedam voculae vix legi queant; fol. 7 in 
inferiore, 8-11 in superiore angulo ac 19-21 in media columna tacera, 
plures versus amiserunt. Paginae rtr-^X : £^-£H: oa-oh : fff-ejX : 
pK-pH: p5\^-pJuK: duabus columnis distributae , lin. plerumque 32; 
pag. %£ scripta est nota quaternionis e: Pag. pw, initio cap. \\\ 
scriptum est: nxxeg. T' juuuepoc = tcrtia pars. « Aliae ivm occurrunt 
divisiones, nisi quod solito more hinc et inde cernuntur litterae mar- 
ginales, sed sine ornatibus coloribusve, neque ad magnae j 
In hisce foliis habentur Ezechielis fragmenta : xvm, 21-xxi, >2 b -xxii, 
i6 a ; xxni, i-xxiv, 19; xxvi, 2o b -xxx, i3; xxxn, i3 b -xxxiv, ; a ; xl, i b -xuu, 
Media vocalis non semper adhibetur, aliquando vero adest ante voca- 
lem; pro frr... perpetuo scribitur TtK ; plura inveniuntur erasa, 

aliaque serins emendata. 

N. XXX. Folia sex angulis inferioribus detrita, o,3 |.5 X 0,261, lin. . 
paginae, quarum duae priores notas numerales amiserunt. n.\ 
columnis distributae. Character est valde distinctus, interpunctioni — XLIX — quentes, mediae vocalis usus parcior: « littcrae marginales rarae cum 
adpicto claviculo, semel tantum in initio libri littera praegrandis ct or- 
natior cum prolixiori caprcolorum foliorumque nexu », Zoega. Fragmen- 
tum prophctiae Amos a cap. vn, v. 14 11 usque ad finem libri, et Mi- 
chaeae 1, i-iv, 7. 

N. XXXI. Folia quatuor 0,270X0,231, quorum primum per di- 
midium, et ultimum in summa ora madore detrita; rudi charactere cum 
litterarum marginalium barbaro ornatu duabus columnis exarata; pa- 
ginae pKe-p?\E : pjutX-pJutX , quarum duae priores et totidem ultimae 
notae perierunt, lin. 25. Prophetiae Aggaei 11, 5-23 a , et Zachariae m, 
9 b -v, 1 i a . 

N. XCIV., quo continetur Isaiae cap. l, 2 b -n a , iam supra est re- 
censitus. 

N. XCVIII. Folia quatuor bombycina, prim, et ult. margine lat. 
recisum, 0,346x0,225, secundum et tertium 0,368X241, paginarum 
numeris destituta, lin. 25; « characteres satis nitidi, initiales litterae 
coloribus variegatae, ceterae marginales minio illitae », Zoega. Lectio- 
nes ecclesiasticae cum versione arabica , cuius tituli rubro conscripti : 
Evang. Lucae xxn, i4~3o; psal. c, 6. 7; Evang. loan, xm, 2i-3o; tan- 
dem fol. ult. Isaiae xxxi, 9 b -xxxn, 16% non 5, ut scribit Zoega. Iste 
codex, media vocali et ceteris signis diacriticis instructus, gjt pro £,ert, 
et e contra £ert pro git frequenter adhibet. 

Cetera librorum fragmenta a duobus iam notis manuscriptis xxxn, 
et xcix excerpta sunt. Ab illo enim proveniunt: Isaiae m, 9-17; xm, 
4 b -i4; xl, 26-xn, 1; lxiv, 4 c -lxv, 2 a - Ier. xvm, i8-23; xxvi, 8 b -i5 

- Ezech. xlvi, 1-7 - Dan. m, 2 1-32. 52 c -63 a ; ix, 23-27; x ? 4 _1 1 ~ Oseae x, 
2-10- Mich, vn, 1-7 - Abd. 8-18- Nah. 1, 1-1 2 a - Habbac. 1, 2-1 i a 

- Agg. 11, i b -io a - Zach. 1, 12-19; IX > 9 _1 4 a j XIII > 5-xiv, 4. Ex altero se- 
quentia deprompta sunt: Cantic. iv, i4 b -v, 3 a - Sapient. Salom. v, 1 - 1 3 
-Eccli. 1, 14-11, 10-Isai. 1, 1-20; in, 8-26; v, i8-2 5 ; xii, 2-xiii, i3; xl, 
i b -5. g-3 1; xlviii, 1-6; l, 4-9; lii, i3-liii, 12; lv, i-Lvi, i; lviii, 1-11; 
lix, 1-17; lxi, 1-7'; lxiii, 1-7 -Ier. xi, 18-xn, i a - Ezech. xxxvi, 25-29 a ; 
xlvii, 2 b -9 - Dan. vn, 9-1 5 - Oseae iv, 1-9 ; v, i3 b -vi, 3; vn, i3-viii, 2 

- Amos vm, 9-12; ix, 4-10- loel. 11, i-3. 10-11- Ion. 1, 10-11, io a - Soph. 1, 
14-n, 3 -Zach. ix, 11-14; XI ? 12-i3; xn, 11-xiv, 11. 

XXII. Exiguis prorsus Cantici, Sapientiae et PZcclesiastici reliquiis 
omis.-,is, quae in ceteris libris notatu digna videntur, nunc breviter pro 
mrjre prose [Uar. Ac primum quidem sub oculis ponendae sunt additio- 
nes, quae in Isaiae prophetia deprehenduntur, scilicet : — L — Cap. xii, 2 post <7cor/]p [ion addit solus: ne nxoeic = xupio; £<7Tt : 
et post t:£7roi0cb; So-ofnai £7r' auTw cum Memph. , Syro-hex. ct Vat. in 
lliarg. legit: xai TcoOr;o-o[jt.at £v aUTtp — xm, 2 post TY)V ^wvyjv ocOtoi'; 
cum Memph., Alex, aliisque add. jjlyj popstoGe — xvn, 2 post avaitftvow 
cum Alex, legit j3ouxoXuov; et in line add. solus: epoc xirt TertoY — 
v. 3 post tcov I'jpcov (noster et Memph. rtACCYpioc) item cum Memph. 
et Alex. add. a7c6XeiTai — v. 8 a inert tayxi toy rtdlmc- oY^e, et 
sequentia: a?\?\A certA-ujcune eYWAg,Te eneTOYAAfi *IniH?\ inter- 
prets aut correctoris cuiusdam sunt glossemata — xvm, J b pro tt ( ; /w:a; 
auToO, legit: tf^ //opa; Aiytf-rcTOU — xix, 1 post yupo-oir^x solus add. 
THpOY = 7iavTa — v. 2 voci TcdXt; cum Memph., Alex, et Vat. in marg. 
praemitt. ktzs.ys.pOf^E.itxi — vers. 4 nrtOYTe = hebr. "plSH ceteri non 
agnoscunt — v. i2 b post eiicaTwo-av add. glossema juApoYeijme xe — 
item v. 20 post xupiov solus add. nrtOYTe — xx, 5 ad -qzzrfiiv-zz turn 
in ncstro turn in Alex, sequitur oi alytficnoi — xxvn, i3 post to dps; est 
glossema itcium — xxix, 7 verbo oi 0Xi'|3ovt£; praemitt. THpoY^-av—;; 
ibid, pro 'AptVjX cum Memph. et Alex, habet niH?\ = 'Iapa^X — v. 8 
ante eici to d'po; cum Alex, legit sVi tepouo-aXf^ui. xai — 17 pariter cum 
eodem cod. pro xai to y spasX , habet xai to opoz to yipu.zk — 22 in 
fine cum Memph. et Alex, addit lcrpa'V)X — xxx, 6 in fine add. cum 
eodem cod.: dc (3oy;0aav, aXXa dc ata-^uv^v xai d'vs'.oo;. « Sic Gomp., 
sunt verba Field, Aid., Codd. vm, xn, 26, 41, alii. Eadem habet Syro- 
hex. in margine char, med., e vers. 5 male repetita » — xxxn, 1 i b post 
7i£p'.'Cwaao-0£ cum eodem, Memph. aliisque add. c-axxou; — xl, 14 item 
cum Memph. et Alex, in fine add. : h rti'jw. nertTAq+ N*q rttyopn 
xe eqeTuxofie rt«s.q — E contra solius Sahidici sunt glossemata : 
cap. l, 4 post Xoyov : nxoeic neTrtAOYom rtrtAJUiAAxe, e v. sequent] 
repetita; v. 10 post 900;: away enoYoeirt; mi, 12 in tine: AYncuT 
itccuq ay(ju AY5vid)Kei ncuuq; lxiv, 5 post wayta-Or,; : epoit nxoeic; 
lxv initio: nexe nxoeic xe ; tandem velut exordium v. 2: xe eic 

gHHTe AMOK. 

Omissiones quae in hoc libro occurrunt , aliae notario aliae corrc- 
ctori aut interpreti tribuendae sunt. Ab illo enim repeti debent , quae 
desiderantur cap. in, v. 9: tt 4 v oi zu.zp-.izv a-JTiov orationis contextui 
omnino necessaria; item v. 2? post xolXXwt©*;: dv (noster habere) su$) 
ayazac Eiusdem generis est omissio veiborum: rod (3oy)0; \. 10 

cap. XVII, et aliorum : si; aayjTov yj av r ( ;ji£pa xArpcoT^ \. 11; siCUt 
etiam : &c liSwp -oX'J 'iOvr t zoXXa , &< ti$aT©$, oculorum lapsu omissa 
\-. i3* Eadem causa, at arbitror, cap. w \. 6 praetem sunt — LI — 

verba: £v tyj fjfjiipa exe(vY),et cap. xxxn v. 7 hacc alia: xaTocpGsrpoa toc- 
ic«vou<;; item v. 14 cap. lii ob praecedens avOpwTccov neglecta sunt: xod 
7; oo;a crou aird utcov (Alex, et Vat. twv pro uioJv) avOpcouwv. Porro 
utrum omissiones cap. lv, v. 2 b : xai evrpu^Vjcrst ev ayaOot; y) 4* u X^ ^F^ v j 
et v. i3 b : xai oux ixXa^a; nee non cap. LVIII, V. 3 THpOY = iravrai; 
post ftrteTefiRi'HY = iouc, inzoyupiouc, ; uti ctiam v. 4 uuY[i.at<; ante Ta- 
-zwov, et v. 9 xsd yapoiovixv , eidem scribae adiudicandae sint, ambigo. 

Ab interprete, seu potius ab apographo graeco , quo ille usus est, 
absque dubio repetendae sunt omissiones illae , quae aeque desunt in 
aliis testibus. Tales sunt : cap. v, 24 to Xoyiov, quod desideratur quo- 
que in xMemph. ; xxvni, q° cum cod. Alex. : Side to crixspa, xaTsiroO^aav ; 
xxix, 7: vuxto;, cum eodem, Comp., Aid., codd. xn, 24, 26, aliis. Syro- 
hex. habet sub asterisco. Ibidem v. i3: ev Ttji aTofxaTi auTou, xai, quae 
pariter desunt in Alex., Syro-hex. et cod. 3oi ; xl, 4 item cum Alex.: 
rcavTa ante toc crxoXia, quae vox sub obelo legebatur in LXX. 

Ex adductis, praetermissis aliis minoris momenti, concludendum ar- 
bitror, versionem Sahidicam Isaiae a codicibus hexaplaribus prodiisse , 
et quidem ab iis, qui temporis fluxu haud leves additiones et emenda- 
tiones subierunt. Id praecipue ostenditur ex quadam conformitate ver- 
sionem nostram inter et codicem Alexandrinum, quem Seniorum trans- 
lationem correctionibus quampluribus adauctam exhibere in confesso est 
apud omnes. 

XXIII. Ieremiae libri paucissima in nostris membranis supersunt frag- 
menta , ex quibus nihil certi erui potest, quo eius versionis indoles recte 
diiudicari queat. Porro lectiones, quibus ab editione vulgata differre 
videntur, aliis testibus, duabus vel tribus exceptis, sunt communes. Sic 
cap. xi, 2o ;i : nxoeic TiTiGdfA, quae est lectio hebraici textus , habetur 
quoque in Syro-hex. sine asterisco — xvm , 23 : Ttrtofie rtrceYioTE — 
Alex, et alii, pro :a; au.aoT-.a: auTwv — xxxm , 11: eyxuj JuutAOC = 
/lyo/Ti:, ita cod. 88 et Syro-hex. sub asterisco, et sine hac nota 
codd. 22, 36, alii — Ibidem v. 8 additio: exit iepHJUU&c gix nH'i Jx- 
ttxoeic lectionum ecclesiasticarum collectori tribuenda videtur , quem 
oration is subiectum in lectionis exordio indigitare oportebat. Omissio 
tandem: toO ojpavoj post iceietvaSv v. 10 cap. ix a librario est profecto 
repetenda. 

XXIV. In Ezechielis prophetia, cuius pars haud exigua superest in 
nostra versione, sive additamenta sive omissiones respicias, plura sunt no- 
tanda. Prima enim sunt: vi, 9: zr l a-oTTaTY] post t/j exuopveuoOffY] , quod 
habetur quoque in Comp., cod. Alex., 23, 26, 36, aliis, et sub asterisco in — LII — 

codd. 87, 88 et Syro-hex. — Ibidem: exrt rtevgfiHYe THpov, quae 
in Comp., Aid., codd. Alex., xn, 22, 23, aliis, et sub asterisco ac levi 
discrepantia in codd. 87, 88 et Syro-hex. ita leguntur: rcepl tcov xaxuov 
(ov Eirotyo-av — Item v. i3 post O^Xdv una cum Comp., Aid., codd. Alex., 
22, 36, aliis, et sub asterisco codd. 87, 88 et Syro-hex. addit: xai ev 
uaaai; xopupaf; twv bzkov — xvm, 3o ;1 initio:oia ToOTO = Comp., codd. Alex., 

22, 23, 26, alii, et sub asterisco cod. 87, 88 et Syro-hex. — xix, i a : au 
uii avOpcoTCou, invito hebraeo, legitur quoque in Memp., Alex, et Syro- 
hex. sine asterisco- — xxu, 9 post X^o-tod add. r^av cum Comp., Aid., 
codd. Alex., 22, 23, 26, aliis, et sub asterisco cod. 87 et Syro-hex. — xxix, 
19 post AiytfitTou addit.: tTqpxoeic eneTtyoon £rt khjuie, pro quibus 
Comp., Aid., codd. Alex., xn (cum aster.), 22, 23, 26, alii et Syro-hex. 
leyunt : xai Ar/^c-ac t6 -kXt^o^ autifc — xxxm, 20 in line: Xiyei xiipto? = 
Memph. et Alex. — v. 3i post rj xaooia auTcov add. -opc-j^ca'. = Comp., 
codd. 22, 23, 36, alii, et sub asterisco codd. 87, 88 et Syro-hex. — 
xxxvi, 18 in fine: it£p| toO aiu.XTo; oO sEsysav i~i ttjm fijv, xai £v xof<; 
EtocoXoi; auTcov sjxiavav aunfrv = codd. 87, 88 et Syro-hex. sub asterisco, 
ac sine aster, et cum levi discrepantia codd. Alex., 42, 62, nee non 22, 
23,36 aliique — vers. 23 b post xvpio^ add.: "kiyu aotova* xypio; = Aid., 
codd. Alex., 22, 23, 26, alii, et sub asterisco codd. xn, 87, 88 et Syro- 
hex. — xl, 2: enjuus. etjuuiaay = sxsr. Ita quoque Aid., codd. 22, 

23, 36, alii, et sub asterisco codd. xn, 87 et Syro-hex. — Ibidem v. 3 
post [kltpov addit: iv tyj yupi aufoO = codd. Alex., 22, 23, 5i, 62 , alii, 
et sub asterisco codd. 87, 88 et Syro-hex. — v. 3o deerat in l.XX, ut 
Hieronymus testatur: « Illud autem quod iuxta Hebraicum posuimus : 
Et vestibulum, sive 7tp6icuX©v , in circuitu per gyrum , longitudinis pi- 
ginti quinque cubitorutn, et latitudinis per quinque cutritos, in LXX mm 
habetur». Noster autem retinet una cum Aid., codd. Alex., xn, 26, 42, 
49, 168, aliis; nee non codd. 87, 88 et Syro-hex., qui haud integrum 
versiculum , sed quaedam tantum verba (alter, x-jxaw , et alt -ryuo^ 
notant asterisco — vv. 38-39 alia noster habet quae memorati codw 
legunt cum vel sine asterisco, quacquc item abcrant a l.XX. ut lau- 
datus Hieronymus coniirmat : « Hoc enim quod diximus : Ibi Lwdbunt 
Jiolocaustitm, et in vestibulo portae diuie mensae hinc; et rursum: 
immoletur super eas holocaustiim et pro peccato, in LXX non halvtur, 
sed in plerisque codicibus de Theodotione additum est » — xt.i, 1 in 
fine: wXaTo^ tt ( ; crxrjv^; — codd, 87, 88 et Syro-hex. sub asterisco — 
V. 4 post xai lini add. NAJ 'od; <xi. Item Comp., codd. \L\.. \ . 
23, 26, alii, et sub asterisco codd. 87 et Syro-hex. Ibid., ta aula — lih — 

iipo; OaAaTo-av cum codd. xn, 23, 3(5, aliis, et sub astcrisco codd. 87, 
88 ac Syro-hex. add. eTegm — xlvi, 6 post \^a/y> add.: uWv pouxc-- 
\io\i — Aid., codd. Alex., xn, 22, 23, 36, alii, et sub astcrisco Syro-hex., 
codd. 87, 88 legunt pariter sub astcrisco $obc, uiov (3ouxoAiou. 

Praeter haec additamenta pluribus codicibus communia, duo alia 
noster habet, quae in reliquis desunt; scilicet: xxxvi, 23, post: iv [jia-w 
aJTwv additur: ^rtAxoop JuutAcoTrf e&o7\' aycu T~eT~rtit&pKOYr £*I 
nTp^eipe HTA.tfojJi; et v. 27 post Tronqo-w: rtHTf? Wee enrepe rtcioTe 
eipe juijuioc T? nevtyHpe juumepi'T, quae aliunde hue transmigrarunt. 

Quoad omissiones versio Sahidica fere in omnibus concordat cum 
textu recepto. Excipiuntur tantummodo : xxi, 3 ab initio: xai ipsXi; 7ipd<; 
ttjv yfjy toO 'la-par, A , quam omissionem a librarii oculorum lapsu re- 
petendam esse, evidenter colligitur ex alio praecedenti 'lo-pa^A — Idem 
ferme dicendum de his, quae desiderantur vv. 7 b -8 a cap. xxiv: oux £x- 
xsyjxa auTo £7ii tyjv yijv toO xaAu'spat £7i'auTo yfjV, 8 tou avaP^vat Oujaov 
etc ixotx^ariv ixotxr/Jf^var 0£ocoxa to atf/.a aO^f^ etcI AscoirsTptav. Nota- 
rius enim ex Acco-scptav v. 7, quod vertit, transiliit ad alteram v. 8, 
et sic cetera omisit — Eadem est causa omissionis v. ig h cap. xxix : 
/.ex.'. 7rpovotjL£ua-£t TfjV TTpovoa^v a6T?j? — Iterum oscitantiae librarii tri- 
buenda est omissio cap. xxxvi, v. 25 b : xai aizd uavTcov t<3v £to\6A(ov Ofj-wv ; 
et altera in fine v. sequentis : xai ocoa-co Gjjuv xapotav aapxt'v7)v; nee non 
alia: xai ironqcnrjTl in line v. 27 — Ob eandem rationem omissa fuisse 
postrema verba v. 2 cap. xlvii : xai toou to Gocop xaT£<p£p£To a-rco toO 
/.>'. ts'j: to-j oYc.toG asserere non dubito. 

Porro sequentes omissiones, cum et in versione Memphitica depre- 
hendantur, ab apographo graeco repetendas arbitror. Hae sunt: xl, 7 b -8 : 
xai to On to oYjt£oov usque ad finem v. 8 ; xlii, 7 b -8 : twv i^ptov twv 

-;'„: (Joppav to rrav ~r,/wv ixaTov. Attamen eo quod noster negligat 

quoque v. c/: xai at OGpat twv zZiop&v toutwv, coniicere licet, twv £^£- 
ooojv v. 7, repetitum v. 9, causam huius omissionis fuisse. 

Reliqua in nostra editione neglecta , repetenda esse ab apographo 
graeco, ex quo ipsa confecta fuit, vel potius ab interprete alexandrino, 
ex eo potissimum eruitur, quod in Syro-hexaplari eadem obelo noten- 
tur. Talia sunt: xxi, 4: avO'&v £^oAo6peu<rw ex aoG aotxov xai avofjiov. 
Haec desiderantur quoque in codd. Alex, aliisque — Sub obelo pariter 
leguntur in Syro-hex.: xl, 43 b : a-6 toO ueioO xat a-rro trfi l-yjpaa-far ; et 48 11 : 
-.'.j 0upc6(AaTO< r.(-fw) 0£xaT£o-o"apojv, xai £?:w[j.io£!; tt> OGpa; toO aiAajx — 
Item xu, 3 b : Ivfax xat ~r,/wv eicta gvOev, quae desunt etiam in Mem- 
phitico; et tandem v. i5: to [*.iJxo$ post exaiiv. LIV Perpensis igitur omissis, sive scriptorum negligentia sive apograph! 
graeci causa ortis, atque exiguis additamentis in Ezechielis versione 
Sahidica admissis, collatisque cum iis, quae numero longe plura repe- 
riuntur in pluribus codicibus graecis ; praesertim Alexandrino ac duobus 
Chisianis, atque editionibus Complutensi et Aldina, nee non Syro-he- 
xaplari, merito inferri posse arbitror, eiusdem versionis interpretem he- 
xaplaribus voluminibus admodum parce usum, omnia respuisse, quae 
in supra memoratis testibus a correctoribus addita esse videntur. In hoc 
enim quod aliqua tantum admittat, quae in aliis asterisco notantur, quae- 
dam vero negligat, quae in illis sub obelo leguntur, suspicio inest, vo- 
lumen illud, ex quo adornata est Ezechielis versio, non longe ab eo 
differre, quod adhibitum est in Prove rbiorum translatione. Attamen ne 
quis putet et hanc versionem e correctorum manibus immunem evasisse, 
prohibent fragmenta codicis D. ab Adulpho Erman edita, quorum va- 
rias lectiones capp. xxi, 14-17; xxvm, 1-19, et textum cap. xxvi, i6-23 
attulimus. Ex additamentis enim, quae in memoratis fragmentis aeque 
ac in versione inferioris Aegypti deprehenduntur, iure colligitur, quae- 
dam editionis Sahidicae exemplaria iuxta Memphiticam versionem au- 
dacter fuisse corrupta. Hoc factum, iam in libro Iobi pariter notatum, 
evidenter probat, haud omnes codices versionis nostrae reliquias exhi- 
bentes pari auctoritate gaudere, et aeque esse probandos: cum grave 
aliquando sit inter illos discrimen, multaque a quibusdam admitti, quae 
in aliis prorsus desiderentur. 

XXV. Danielis versionem Sahidicam ex Theodotionis editione proce- 
dere, eamque cum codice Vaticano in omnibus ferme convenire, eviden- 
tissimum est. Ea enim in quibus ab hoc celebri ms. ilia discedit vel ad 
paucas equidem lectiones diveraas referuntur, vel quaedam aut addita 
aut omissa respiciunt. Ad illas profecto pertinent: vn, 11: aycu neq- 
ccjuiaa AYTAKoq- &YO) *YT~AAq , sic ctiam Memph. Vat. autem : 
xai aircoXsTo , xai to a-cotxa kutoO iooOq — Ibidem v. 14: Te^roYClA. 
juut TJurtTepo, pro quibus Vat. habet: r t 7tu.r ( xxi r 4 (taffiXefa — Porro 
ix, 16 Sahid. nrtoYTe loco 6 (hd; t^juov, cuius generis sunt et alia — 
Praecipua vero additamenta, quae in nostra versione prae cod. Vat. 
admittuntur, ad haec reduci possunt: vit, 9 praemittuntur verba : AftOK. 
^anih?\ &iitA.Y git OYgop^cic TtTeYtyH, quae aliunde, et probabi- 
litcr ex v. i3, hue translate fuere, ut lectio liturgica caput baberet — 
Eiusdem generis videtur conclusio praefatae lectionis in fine v. 1 
rtTepeirtAY ertAi £,rt TAgopAcic eirtKOTK.- Porro v. 11, post iA* 
cum cod. 87, et sub asterisco Syro-hex., ex Septuaginta additur: iteftt&Y LV ne = Oscopcov ifjjXTQV — Ex codcm fonte repetcnda sunt quae leguntur post yj 
b/j; kutoO cap. vm, v. 24: ayuu gp<5J' git Teqtfojui an =xal oux ev Trj 

W/'Ji kutoO, quae ita habentur ex LXX in Comp., Aid., codd. Alex., 23, 33 
aliis, et cum levi discrepantia in codd. xn et 22 — Pari ratione cap. ix, 
v. 14 addita sunt: nertrtOYTe £g,p*i exit TErtKAKi* = codd. 34, 3G: 
6 0c6; yjiacov i~l tyjv xaxiav Y)fj.cov, et absque ult. r^atov Comp., Aid., 
codd. Alex., xn, 22, 33, alii; cod. 23, Syro-hex. et M. legunt et:1 twv 
xxxwv — Similiter v. 19 post: Tcp6<j^e? xtfpte add.: ApTc ETfiHHTK = 
icotydcw cod. 23 sub asterisco, et sine asterisco Comp., Aid., codd. Alex., 

22, 33, alii — Insuper v. 20 in fine: nte n&rtOYTE = tou OeoO [xou. 
Sic Comp., Aid., codd. Alex., 22, 23 et Memph. ; Syro-hex. toO (hoO 
r /( awv — Tandem post tffi Eposaios; v. 27 additionem habet, quae cum 
levi discrepantia communis est Aid., codd. Vat., licet in marg., Alex., xn, 

23, 33 et aliis (cfr. Field ad h. I.). 

Duae sunt omissiones graviores; altera cap. in, v. 60, quo ante irdvTa 
omittitur xai. Haec particula habetur quidem in Vat., cod. 87, et cum 
asterisco in Syro-hex., sed reprobatur a Comp., Aid., cod.!. Alex., xn, 23, 
26,33, aliisque. Altera omissio cap. ix, v. 27 s : xai £uva[j.c6a-si SiaO-fjXYjv 
TzoXkoX*;, et \v.y. post i^adc, librario potius est tribuenda. 

XXVI. In duodecim prophetarum fragmentis quaedam occurrunt, ex 
quibus argui potest, Sahidicam versionem iuxta archetypum hebraeum ali- 
quando fuisse emendatam. Haud aliter enim explicari queunt interpretatio- 
nes prorsus singulares; uti ex. gr. Oseae x, 8t FrtcyHYE jUnx'i rttfottc, quae 
dum apprime concordat cum hebraeo ]1N niEin , differt profecto a LXX 
pu>(xoi wv — Sic etiam Micheae 11, 1: oyoi = hebr. >in , quam lectio- 
nem retinuerunt quoque Aquila et Symmachus ; Septuaginta autem ver- 
terunt: i^i-ryi-o — m, 4: tote = tn ; Alexandrini vero: oOtw; — iv, 6 : 
ayuu TertT^YJUiOK^c magis convenit cum hebr. tflinn ItfNfl , et cum 
Vulg. lat.: et quam afflixeram , quam cum LXX: xai ouc, a-coa-d^v 
— Porro Abdiae v. i3 : IxjtaTsAoc = hebr. ^y , et Aqu. luou f/.ou, 
cum Seniores vertissent: XacBv — Item v. 18: rtTETJui 2\AA.y cyauxn 
concordat cum hebr. : V*W ?pff"^1 , et cum Aqu. et Theod. : xai 
j/. iz-.y.\ xaTaXeXeifApivo<; , non autem cum LXX. . . . wupojpfyoc, aut 
-■jyy.yA ■ Similiter lonae n , 3 : aico^) e&o?\ = hebr. TOTtp ; LXX 
autem xpauyifc pu — Ibidem v. 7: EKft^eirte EgpAi = b^tyi , et Vulg. 
lat.: sublevabis; Septuaginta habent: ava|3r)T<o — Aggaei 11, 5, primum 

stichum : ncyAXE Efio^^r? khjuie poster legit cum archetypo, LXX 

vacat, licet quaedam eiusdem exemplaria ilium habeant — Porro Za- 
chariae ix 7 12: HEHrcort£ TTte eE^nic = hebr. rnpnr? vppft ', Seniores — LVI verterunt : Sierfuot tfy auv&ytay?ic, — Postrcmo xm , 1 duplex habetur 
versio; altera: TtoT jua kia* eTOYitAOYum juumoq cjitAtyumE it hi 
Tt^AYei^. procedit ex LXX : eo-toci ita? totco; JtavotY^p-evo? t<3 otxtp 
Aau'.o; altera: certAOYum itoYnYFH (sic) juuthi Tt^&.Yei2s. ab he- 

braeo derivata est : thi n^nb nnaa llpft rW • 

• t t : • Ijt v : • 

XXVII. Ex hucusque dictis evide liter, ni fallor, colligitur, versionem 
Sahidicam quoad aliquos saltern libros a codicibus anteorigenianis esse 
confectam, licet in quibusdam eorumdem librorum manuscriptis hand 
desint Hexaplorum vestigia. Quod quidem luculenter ostendit, ecclesiam 
superioris Aegypti serius omnino recensionem ss. librorum habuisse ; 
quae etsi universalis non evaserit, uti constat praesertim ex recentiori 
codice liturgico xcix, cuius Iobi fragmenta ab illius inlluxu immunia 
manserunt, de eiusdem tamen in plerisque libris existentia dubitari ne- 
quit. Utrum vero haec recensio Hesychii sit, quern Alexandria et Ae- 
gyptus laudant auctorem, ut refert Hieronymus, iudicent viri docti. 

XXVIII. Copticarum versionum editis fragmentis in nostro primo vol. 
(p. vi-xi) recensitis, haec addenda veniunt: In Basmurica dialecto: Exo- 
di i, 1-11, 19. iv ? 2-25. v, 22-vii, 4; Eccli. xxn, 14-xxm. 6 ci)\ Ioelis 1 
14-20. 11, 1-19; Abd. vv. 16-21; Ion. 1, 5-i6. 11, 1-7. in, 3-8; Mich 
11, 3-8. v, 8-1 1 ; Nah. m, 1 1-14; Habac. 1, 4-7. 11, 2-5. 7-17; Zach.i, 1-4 
iv, 6-14. v, 1-4. vi, i-i5. vii, 2-14. b); 11. Machab. v, 27-vi, 21 c). 

In Memphitica dialecto: Proverb. Copto-arabice 1, i-xi\', 26. d) 
Eccli. 1, 1-16. 18-27. 11, 1-9. iv, 20-v, 2. xii, i3-i8. xxii, 9-18. xxm 
7-14. xxiv, 1-12.; Sap. Salom. 1, 1-9. 11, 12-22; Oratio Habac. e) 

In Sahidico tandem idiomate haec prodierunt : Iobi caput primum/) 
Psalm, xxxin, i3-i6. l, 9. lxx, 5-8 g). lxxxii a v. 6 usque ad finem h) 
xgvi, 7 b -9 ; Ierem. xm , 6-11; Matth. xiv, 18-xv, 18 1). xxv, 14-31 /); a) Memoires publiees par les Membres 
de la Mission Archeologique Francaise au 
Caire. Paris i885, 2 e . fasc, p. 243 seqq. 

b) Recucil de Travaux relatifs a la 
Philologie et a FArcheologie etc. Vol. vm, 
fasc. 3 ct 4. pag. 181-189. 

c) Memoires etc. ibid. 

d) Romae 1886. Typis S. C. de Pro- 
paganda Fide. 

e) Recueil de Travaux etc. Vol. \u, 
pag. 83 seqq. 

/) Ioannes Tortoli (Atti del iv. Con- gresso degli Orientalisti, tenutosi a Fi- 
renze, Vol. 1, pag. 79 seq.) exhibttit Ca- 
put primum libri Iobi cum veraione l-i- 
tina, tanquam specimen editionis eiuslem 
libri, quam parandam sibi proposuerat. 

g) Wimoires publiees etc. Paris, 188 . 
3° faSC, p. 395 seqq. 

h) Frammenti Copti (Nota u-vu, p. 04) 
edita a cl. Prof. Ignatio Guidi. 

/) Op. cit. I - ibi 1. 

j) Recueil de 1'raraux ItC. \ ol. \n, 
p. 46-4 S. — lvii Marc, vi, 11-12 ; Luc. 1, 11-17. $7-80 a). 3o-68 b). vm, 5i-ix, 1 c) ; 
loan, in, 1-8; Act. Apost. vm, 26-40. xm, 17-25; ad Hebr. x, i9-3o; 
i\ loan, v, 5-14 *0- 

Praeter haec E. Amelineau, qui incuntc anno 1 885 plura folia primi 
huius operis voluminis, quod mense Octobri eiusdcm anni in lucem 
prodiit, iam typis impressa penes me viderat ac manibus contrectaverat, 
anno sequenti primum Veteris, dein novi Testamenti e) fragmenta Borgia- 
na, illis exceptis quae ad libros Iobi, Proverbiorum, Cantici, Matthaei 
et Marci referuntur, edere coepit. Quae quidem quam imperfecta sit et 
omni auctoritate destituta editio, patet turn quod nullam exhibeat neque 
codicum, neque eorum originis, neque variantium lectionum notitiam , 
turn etiam potissimum quod, sicut Proverbiorum fragmentum editum a 
Rmo Bsciai, innumeras lectiones a codicibus prorsus alienas contineat, 
quas sub lit. R. adnotare suo loco curavimus. Ut autem viri docti 
rectum de ea proferre queant iudicium, praefatas lectiones erroneas si- 
mul collectas, una cum genuinis e regione positis, sub eorum oculis in 
sequentibus pagellis submittimus. 

Denique, ut hie liber, eadem qua prior methodo exaratus atque dis- 
positus, in commodum cedat eorum, qui praeiudiciis immunes rei biblicae 
litterisque copticis sedulam navant operam, summopere optamus. 

Romae, die Resurrectionis D. N. I. C. an. 1889. 

A. Ciasca O. S. A. a) Op. cit. Memoires etc. ibid. gusto 1886 seq. Mirum profecto cuique 

b) Ibid. i885, 1" fasc, p. 243 seq. videri debet quod editor scribit in nota 1, 

c) Recueil de Travaux etc. ibid. pag. 43 ". « Le P. Ciasca prepare, dit-on, 

d) Op. cit. Memoires etc. ibid. une edition de tous les fragments scrip- 

e) Fragmenta Vet. Test, edita sunt in turaires contenus a la Propagande ». Per- 
cit. Op. Recueil de Travaux. Vol. vn. pulchrum sane illud « dit-on » = dicitur, 
188G, seqq. ; Novi autem in Zeitschrift cum ex superius narratis dicere debuis- 

fur Aegyptische Sprache etc. mense Au- set: « ut ego vidi ». H COMPARATIO INTER EDITIONEM E. AMELINEAU ET CODICES BORGIANOS «) Cap. i. » » » 
» 

» 
» 


» » Ed. Amel. Eccle. 

3 ngovo eTAqgAce 

8 rtrtetyn Ro?\ cei gA 

ncauTJUi 
1 i cyoune 
16 neTp^xooc .... rtw- 

TAYcycune 
2 eTeKeipe 

7 N£ew &**£** 

» ^i cooy Actyoune we 

8 ^£tt £,!OJl*.E 

» peqoYTcug, ^OOYT . . . 
peqoYTuug, 

10 AYAtyOY* Codd. 

negpYO .... eTeqgAce 
rtrtecy n&A2\ cei g,A nw ay aycju 
rtrtety tuaaaxe cei g* ncuuTJuE 
tycun 
nTp^xooc .... rtertTAYcycjune 

ETiceipe 

ffgertg*IgA2\ FgooYT 

g,i ecooSr Actycune tt&i 

gertgjioojue 

pcqoYuuT-g FgooYT . . . peqoY- 7> 
7> HI- OYAtyOY 

1 1 on ArtOK ftTA rt&- on amok g,7t rt&^fiHYe THpoSr 
oTx . . . rtajf A.ffOK Fta rtAoTx . . . 

16 ecyoon tyoon 

17 jmecTe namg, AijuiecTe nAam£ 
19 n<MK6T neKeT 
21 OYK OYpCUJUie OYK pCJUJULE 

» ejmeqju.OKg, ejut.eqjuiOKg,q 

5 rtgo2\d'q jmguj^o^ ftgo2\<T. .... juingou^oT 

» » 9 ngpYo negpYo 

t> -» 1 1 AqTAAg' . . . OYpaujuie AqTAAq .... npume .... Te- 

. . . TeqgoYeiTe goYeiTe 

» » i3 eoYAr^eort eYAFAeort 

» » 16 neYACERHc neYceRHc (sic) 

» » 19 n^pA TfiitH neT- n^p* m"ErtH .... OYne r r<i)OY- 

tyoYeiT en - 

aj Hie tantum lectiones librorum afferuntur, quorum fragmenta in hoc volumine 
continentur : asterisco vcro notamus quae menda typographica videntur. 


— LX Ed. Ame4. Eccle. Codd. Cap.iv, 1 rtitETOYrtAgi^A epo- 

OY. itrtETOYgi?\& epoov ayuj iTq- 
ujoon ah rt<5"*i nETftAc^cuu- 
^\OY" TtTOOY rtETOYrt&gi2\<s. 
epooY » 


» 


2 


EgOYE EftETortg 


EgOYE WETOrtg 


» 


» 


3 


necwAY 


nicrtAY (sic) 


» 


» 


6 


njuoY rtOYtffx 


njmoY git oYtfix 


» 


» 


7 


eYjm.MTpeqtyoYeiT 


EYJUlWTnETtyOYElT 


» 


» 


8 


juljtekeoya 


JUinKEOYA 


» 


» 


9 


EgOTE 


EgOYE 


» 


7> 


16 


rtenTAYcytJune 


NErtTAYtyumE THpOY 


» 


v, 


5 


jm.njw.TO 


JUnEJtATO 


y> 


» 


7 


E0YJi*.rtT2\A 


EYjm.it t^na 


» 


» 


i i 


nTOOTq : 


IlTOOTCJ 


» 


» 


12 


e^poq 


gApcuq (sic) 


» 


» 


i3 


certATAKO 


CttATAKO 


» 


» 


14 grt* neqgice 


gjui nEqgicE 


•» 


» 


18 


eTpeYOYcuju. 


ETpEqOYCUJUl 


» 


» 


19 


qrt^p.... grt^ noYrtoq 


itqrtAp .... gj£ noYrtoq 


» 


vi , 


4 


aycju neqp^rt gouiic 


aycu EpE n£qp*.rt rtAgoufic 


» 


» 


6 


rtEgicoYE 1 . . . . rtoYJUA 


ft Eg! 00 YE .... EYJIXA 


» 


» 


9 


OYOYUUCi) 


OYOYujty jte 


» 


VII 


, 1 


XE EY JTE . . . . ftOYgOl- 

Rec 


xe oy ue . . . . git OYgoiREC 


» 


» 


2 


aycjj af^oon 


ayoj OYAr^eort 


» 


» 


3 


HE JUUTEKiiCJUlC. 


JTE iiCJJK. 


» 


» 


4 


oYrtoq 


oy rt^q 


» 


3> 


8 


jurt ngHT 


JuuTgHT 


■» 


» 


1 1 


EgOYE ttAl XE MT&K- 

tycwnE 


igpYE Eft*.!' xe itT^iccyirtE 


» 


» 


25 


nEKtyiK 


nECcyiK 


» 


» 


27 


EgOYE JTJUIOY 


EgOYE EJTJUIOY 


» 


» 


3o 


JTETAqTAJtAIOq JU- 


nE T/uuuoq (sic) .... nnKcu'A 


» 


VII 


t,a 


xxnp6e'nc* .... rtpo *.- 
rtAcy 


juinp^E'nE .... Ttp«\rt<v«j 


» 


» 


8 


ETpEqX^^Y 


ETp£qMJU?\Y — LXI — » » 
» Ed. Amel. Eccle. 

Cap. viii, 1 i t^pxh 

12 oyn oYAr&eort . . . 
evep £OTe g* tccj 

i5 £i oyccju 

17 ECOYONOY 
3 £1 JTAgOY 

4 jmneTeeYKTq 

5 eiioT^iTOTq 

7 Eg,rt £JUlgA2\ EYg,IXJU. 

9 cjrtAKirtAYrteYe 

10 £,eju.^ OYtfojut 

14 xe nertTAqcyoune 

» xe rtijm 

l5 ETpeKfiajK 

18 certAT^fiio Codd. 7> 
7> 
» 

7> 
» 
» 

» oyT? &r*.eoM 
TeqgjlH EYp£OTE £A. IX, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» XL » £! CO) 

ecoYomoY 

ETgji nAgOY 

juutete oyTTtcj 

efio^iTOOTcj 

egjErf^Ju^A^ EYg,ixr? 

qrt^Kirt2ierteYe (sic) 

gTt OYtfcm 

xe oy nertT^qtyoune 

xe num. ne 

eTpeqfia)K 

ceNAeEfUo 

xey jtekoeik ItTCC^IJUie ETEET •» 


» 


7> 


» 


•» 


XII 


» 


7> 


» 


» 1 XE JTEKOEIK 

3 rtJUUJl* ETEpE JTJUA ETEpE 

5 TE T£IH NTECg,!- T£ TEg,lH . . 

JUIE ETErtrrtAEIlAE EttTWAEIJULE 

6 Acy ns nETrt^cjunrtE Aty nETit^cjuurtE 

9 OYKpiClC EYKpicic 

2 JTOYglAITE ngpYjmnE 

8 XE A. JTEK^HCIACTHC nEXE TTEK^HCI&CTHC (sic) 

9 oyn oy ttjuaaxe oyT? oy§oyo 2s.e cyoon XE A. HE- 

Vacat. k^hciacthc p coc|>oc E*q- 
tcaRe tt?\aoc EncooYW ayuj 
tt.ua axe. 
Cant. Cantic. 


7> 


iv, i4 b -v, 1-3 Vacat. Omnia hab. 
Sap. Salom. 


7> 


V, 2 £JUt/ OYgOTE gH OY£OT~E 


« 


» 8 H TJUlMTEAAfiE JUUt TJUirtTBAAfiE 


7> 


» 9 EI HE OYEIftE 


T> 


■» 10 Eqtfcp EqtfHp 


T> 


» 11 HOYgA^sATE JiOY^AM&TE — LXII — Ed. Am<51. 

Cap. i, 24 rtujAxe 
» » 26 EKajAwenieYJUtei Eccli. Codd. » 
» » » 
» 
» eKtyArtineieYJuiei Isai. » 1 W&JIAUJC 

3 coy junoYajjuiq 

4 rtoYg,eertoc ertoY- 

Ke necnepju.* . . . . 
xe A r re r rrt+ . . . . 
m»7\ rtgAjuuuc 

coy?? noYajjmq 

ttOY^enoc ertoRe- necnpAXA » 


» 7 rtTETrtnoTsic 


pCUK£ 


ftTe rteTftno?\lfc pcjux^ 


» 


ma) 22 n7\iK.KUJ 
rt^AKcurt 


» 


v, 19 JUApeqtfenH 
xe Ju^peq(5enH 


» 


» 22 rtnHpn' 
HnHpn 


» 


xii b) 


» 


xm c) i2ertrtoYfV + . . . 
£ett 


eRoSv- 


enrtoYR .... e&o^rr 


» 


» 14 eTeqx^P^ 
eTqX^P* 


» 


xvi, 8 [weceRou]rt tjix rt- 


. . . . rr t5uu ktai 
tayxo[oy] 
coy 


» 


» 9 eTRe tai 
ETfie n^i 


» 


» 1 1 £OYrt 
rtgoYrt 


» 


» 14 ertqxu) 
oit qxco 


» 


xvii, 1 certAtycjune 
crtAtyuune 3 m~epe 

6 eq£i^OY2\[cuoY] 

7 rtrteYiiA'^ 

8 erteYtyHpe 

9 tt[epe rt]oYno2\ic 

» rtEYgAI OCK. an oYe 
e&o*^ 
10 rtccy [rtAfiiclTort rteTepe 

eqg?\OY?\[u>o]Y 
fteYiiA?\ 
eneYtyHrt 
rtOYno2\ic if) 

NEYgAlOC KA ftOYOY (sic) 6R0?\ 
HCCJU ft ATM A£T€] 


rt) Am£lineau omittit vv. 10-17, ( l u ^ habentur in codd. . quod editi 

fuerint ab Erman et Zoega ; licet cap. 1 ipse dedorit w. a-g ab eodem Erman tun 
editi — b) Eadeni ratione negligit xn, 2-t> ; cm, j-io — c) vv. 11. i 3-14. tuiQtil Bl 
cod. 99, nulla habita ratione ad ins. 3a | cuius textU8 Bit emendttioi 4) lu - 

dice nulla est lacuna. — lxiii Ed. Am6\. Isai. Codd. ^ap 


► .XVII. 


11 


epojArtxiq xe 


cpcyAnxoq !\e 


» 


» 


12 


rtg,eertoc eToty 


rtrtgeertoc eTc^y 


» 


» 


i3 


eqccuK .... rt- 


ertAcyujq eqcuuK .... rtOYtyg,*i(T 


» 


XVIII 


, 5 


rt[oo]gc #) 


rtogp 


» 


» 


7 


njutA 


enjuA 


» 


XIX, 


4 


eTepe 


rteTepe 


» 


» 


6 


rtiepooY 


mepuuoY 


» 


» 


/ 


aycju juuta .... 


aycju nn*. .... 


» 


» 


8 


it&ty a^ojia . . . . ce- 
rt^ty Ago**. 


rtAAty Agpjut cert&Aty Agpjm 


» 


» 


10 


erteYgHT^ 


eneY^HT 


» 


» 


l i 


[ttftpp]00Y A YOU T... 

cyoxrte 


[«.n]ppo- ayuj [ne]Ytyoxrte 


» 


» 


14 Kep* rtoYrirtX 


KCp& WAY ttOYTUtX 


» 


» 


16 


rtrtcgme 


ftrticguuic 


» 


» 


17 


pirtc crtAY 


pirtc rtAY 


» 


» 


18 


[rtJnx^ftArtAioc 


[rtJrtex^w^rtAioc 


» 


» 


23 


rt rt&ii(juK egpYrt 


ftACCYpi'OC rt&fkUK EKHJUie 


» 


» 


24 


[ct-juuuiaJy «jojmrtT 


[eTxwuijAY ttih?\ rtA[cyoune] cyo- 
jutrtT g,[rt] 


T> 


XX, 


1 


[Tepojuine] junertTA 
T A ft A T A rt . . . e T &- 
^ou[Tort]....rtAprtA 


[Tepo]juine «ta TArtAeAtt 

eTA^OutTJO* ltA.pttA.f 


T> 


» 


2 


— £,1 Tex^fne 


[e]Ro?\ rrrtfooYite g,i TeK+ne 


,, 


» 


•» 


jmneKCKAft [ S^a] 2\ort 

egOYK 6K0YI 

ayuu eipe 


June kc Art !k<5/2\ort [efio2\]g,rt 
rteKOYefpHTJe- aycju [eipe] c) 


7> 


» 


3 


KTA HJL*. HCAIAC 


TtTA h[ca]iac 


7> 


// 


4 


rtAju. .... 


rtAei[rtej 


7> 


7> 


5 


fneYcyoune may] 


fw]Ai rteY[ty]o[on rt]*Y 


7> 


T> 


6 


hekkoj 


rtertKJou] a) In ms. nulla est lacuna. — b) itAccrp'i'oc evidentcr legitur in cod. — c) Ul- 
timus uncinus TOU eipe delcndus est in nostra cd. — LXIV Ed. Amel. a) 

Cap.xxvn, i3 [ w ]p** 

» » ntooy 1 

XXVIII, 1 ETTA^E 

» 2 EJTE[g,]rt g&ifiEC 
4 eneTftAY » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» » 

» 
» 

» » 

» 
» 
» 
» » 
» 

XXIX; 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

XXX, 
» 
» Isai. Godd. 

[rtem-AYcJcjupjut 
mroov 

enecHT [jut]rt gAi&EC 
ea ttetnay 5 junceErte*jui.n?\&oc/>) iahceehe juuta2\&oc 5 cErtAtycunE 

10 EJUtoYrtr 

11 rieE ; rtrttfoju. 

16 jw.rt y nen f 2\&CAX& 

17 n^iRArtoc crt^tycunE 
EjuumoYrtr 
TtTE juut OOJU. rtMfiArtoc e&o?\ 
19 rtET"Jum-o[Y £E2\|- wete jurtTo[Y gE^Jnic juuaay 
nic 

23 JUUTETOYA&fi JUnnETOYAAfi 

5 Enxirtxn* ehxinxh 

» Enqrti-^HYJUuuiooY EftqrtAi - gHY juuuiooy aw » XXXI XXXII, » 

» 
» XL. ETJUnOYEty CCUTA* 

gopojUA (sic) 
eiE?\H«. 

ECO) T JUt 
ETtfOOXE 

[e]xok 

(JU WJEEpE 

AYOJ 

NOYHHR &U)2\ E&02\ » 
» » 
» 
» 9 E'TjmnoYEty 

IO £Op<SJUA 

9 ei2\HJU 

3 EYCCJUTJU. 

4 EYtfOOXE 

6 [ex]cjuk 

9 WtyEEpE 
IO OYCJU 1 

2 ftOYHfi EfiOJ?\ 

e£o*^ 

3 CfiTE NJUOOtyE xe cRte JuuioocyE 

4 NETtfOOlAE EYCOY- ftETtfOOJUE ItAtyounE EYCOYTlUN 

TCJUrt 
» EgEW £100 YE E£?Tgji00YE 

9 oi^e E^p^i A^e ££,pAi 

11 6"' n£q(TEpcoA gH nEqtfEptuK 

1 5 rt^Eertoc Tit- rt^ertoc AYTrtTturtoY 

TcurtOY a) Amfl. atfert v. 16 cap. m CX Gnmm. Tuki. M klom MB, \. . quia 

iam cditi ab Erman, licet plum habeant variai lectioi Ed. Amel. — LXV — Isai. Codd. Cap 


.XL , 


i8 


nxoeic &TE- 

TrtTrtTcurtq 


ejtxoeic EATETttTrtTamq 


» 


» 


19 


H gAJU- novR 


H OY£AJU.rtOYii 


» 


» 


22 


rtTne epATq 


rtTne epATC 


» 


» 


24 


tttye epooY 


wiqe epooY 


» 


» 


27 


xooq 


i&KuuK' ayou oy ne rtTAXxooq 


» 


» 


» 
enArtoYTe* aycju xe a ttnoyte 
qi n&^An 


» 


» 


29 


ItNETKCEJUlOKg, 


rtrteTe ncejuiok^ 


» 


» 


3i 


rtg,EimA.c 


TtgWjmAc 


» 


XL VII 


1,5 


juuuortr 


JuEjuoYrtr 


» 


» 


6 


jutneTeTrteuue 


juineTFeme 


» 


L, 


1 1 


#) Kuok Junuj&g, 


ficuK gl* ntyAg, 


» 


LIII, 


4 gouum Ae' 


gouuurt xe 


» 


» 


5 


OYcyoo6eA* 


^Ycyoo5eR 


» 


LV, 


1 


rteTiArtTOY 


WETE JUUfTOY 


» 


2> 


i3 


OYKYITApiCOC 


OYKYTTAptCOC NApoUT" 


» 


» 


» 


OYJUlOpCYftH 


OYJUlOYpCYNH 


•» 


LVI, 


l 


rt<M rtTepE....eipA 


N<5J ftETEpE . . . ETpA 


•» 


LVIII 


, 2 


NOYgOOY AYCJU 


ft OYgOOY Eii02\grt OY£OOY" A.YOU 


9 


» 


3 


rtegpoY 


git rtEgpoY 


» 


» 


6 


«ppe .... oyo) 


JUUUppE .... &Y(JU 


T> 


» 


10 


juutekoeic 


JUUTEKOEiK 


» 


LIX, 


1 


neqjmAAcye 


nEqjmAA.XE 


» 


•» 


4 


JUM ?\AAY .... EY- 
JUA^TE 


JUUUUf ?\AAY EYftA^TE 


7> 


7> 


5 


AqOYAtfTTOY .... OY- 

cite 


A.qoYO(5noY .... oycit" 


7> 


■» 


i5 


Aqneerte 4 


AqnEEnE (sic) 


~» 


9 


16 


Aq-f £THq 


AC |+ f^&THq 


7> 


/> 


17 


exrt 


exem (sic) 


7> 


LXI, 


1 


AqTA^£T'....ETA- 


AqTA^CT .... ETA2\tfO a; Am61ineau om, vv. 4-9 cditi ab Erman. Eadem ratione ncgligit vv. 7-12 
cap. liii, licet non dcsint variac lcctiones maximi momenti. LIV1 Ed. Amel. Isai. Codd. Gap. lxi, 2 negligenter omittit, ct 
tamen scribit « de- 
est » ! 

» » 5 EYJLX.OOYNE 

6 rtrt^Eeitoc 

7 eTOYK?\Hportojuei 

LXIII, 1-7 rt) 

» lxiv, 6 Artcycune 

» lxv, 1 rt^eerfoc. . . n^pAft 

» » 2 rtAtfnc xe eRo^\ » » » integer habetur in cod. eyjuloone rtrtgertoc 

e to y rt AK?\Hpo ft ojuei 

Antycune rtee 
iuin^eertoc . . . en&p<Mt Ierem. » 


XI, 


18 


+rt*juie 


» 


» 


19 


hjueeye 


» 


XII, 


1 


A.YOYOU?\E 


» 


» 


2 


eiio?\ ENNEYgHT 


» 


» 


3 


tMoy 6e negpov 


» 


» 


4 


TK A.KEI 


» 


» 


5 


JLXJULA.K* 


•» 


» 


7 


AiKcu rtcuui nta- 

K?\HporfOJLX,l£. It- 

TAV|/YXH 


» 


» 


1 1 


EY<yo>ty . . . .tako xe » 
» 
» 
» 

» 
» 
» » 12 jtxaie 

» i3 neT-tyoY<yoY 

» 14 ItTEtyEEY 

XVIII, 2 1 JULApOYOYOXNOY 

XXXIII, 9 TTHI 

» 1 1 KE-vl/EYTOnpOC^HTHC 

» » rtET.XJULX.AAXE 

» 12 TercnoTMC *t~tt&.€IJtt.€ 

nEqJUlEEYE 
AYOYCJU(JL)?\E 
E&0?\ g,ft ftEYgHT 

tRRooy 6e EiTEgpoY 

NAcyOOYE eR0?\ NTKAKIA 

JLXJLX.OK. 

AJKUJ rtCU/l JLX.nA.HI aiioo ftccui 
ftTAK7\HportOJLX.JA' AH~ JtTA- 

\[/YXH 

EYcycuq .... AqT&KO gjrt oyta- 

K.0 XE 
TTXAEIE 

nETHjyoYtyoY 

ET&E HTECyEEY 
JULApOYOXNOY 

nitti 

HEnxl/EYTOnpO^HTHC (SIC) 

rtETNXJLAAXE 

TEUTONIC a) Amelineau om. quia edulerat Knnun. — LXVII — » » 
» Ed. Am<M. a) Ezech. Codd. 

Cap. iv, 14 ty&^OY ty* gOYrt 

1 EgOYO NOYKpHOYC EgOYE .... rt~K[0YJpH0YC 

2 eyexi* rtTEKCHqE ekexi .... rt[T]cHqE 

4 OYKuugr eRo?\ e&o2\ OYKuugr ei eRo7\ rtTEYrtoY..EKE- 

ftftYttOY . . EKEXOC XOOC 

6 pr. rtArtojmiJuiort . . . ayuu rtArtojuujuiort AYTCTOOY » » 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


vi ? 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


7> 


» 


7> 


VII 


y> 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


x/ 


7> AYCTOOY 

8 rtAi eTepe . . 

JU.OOY 

9 rtrteTJUi.ni a ay 

eT+rtAeipe 

10 TEYJUHTE . . . 

ETHY 

1 1 a[p]xcju£JUI 

12 ult. noYourt 
14 rtOYKecyeepe 
i5 epe Aty a^ijui 
17 eYertHY . ax- rt^i rtcrepe julooy (sic) 

ayou rtrteTe juTjtiaay. a you ert^-rtAeipe 

THY TOYJUHTE .... THpOY 6THY Axougjji. (sic) 
noYOYcurt (sic) 
OYKetyeepe (sic) 
epeAcyA^OJU 
certHY 

wciRt .... gp^i 
qojTe 

rtTAYAix^^^^T^e 3 [rt]cRT .... eg,p^* e- 
xouTrt equuTe 

9 rtTAYEX***^^^' 1 " 1 ^ 

» ayuu rtT^qnoprtEYE n<sj ErtTAqnoprtEYE 

» noprtEYE ETnoprtEYE 

12 ITETOYJULOY TTETOYHOY 

14 ^cooytn -f rt^cooYTrt 

9 i"rtATAOY f WEK- -frtATAAY . . 

&UUTE...TEKJUIHTE TKJULHTE 

3 ETpE . . . E£p<SJ AYUU ET&E . . . EgpAJ EXOUK EXuuTrt rtcE- wekRote . 11 EqrtAcajcyq 

l5 TCUj[uj]tye . . . JUtfTO- 
2\IC v ?\E 

» ert £ko 

l8 £EKErt XCJUOY 

19 [xe] 0....A ca. rteE ! ! EqrtAOYojtyq 

tcujuje . . . JuIno7\ic 2s.e 

£tt OYgKO 
£,EKE XCJUOY 

x[e TA]ACArtoc a) Cum ad nos delatus est fasc. 1-2 Vol. x Periodici « Recueil de Travaux etc., 
in quo habentur Ezechielis fragmenta, iam in nostro volumine eadem impressa erant 
usque ad v. 19 cap. xxxm ; ideoque illic adnotare nequivinius errata edit. Amelineau. LXVIII — Ed. Am£l. Ezech. Codd. 

Cap. vii, 19 rtrteYdT rtxortc rtrteYxirto'ortc 

evjurtTXAci 
itTit wenpec^YTepoc 

certAfkju?\ 

H[egpo]Y +oy IineffiOTj 
TtOYcurte 
21 enn~Artrt*rto.u.ocxi epujArt nArtojuoc T^e K'roq e- » 


» 


20 


eY«MTXAce 


» 


» 


26 


ftTe ttenpecRYTe- 
poc 


» 


» 


27 


CG&CJU^ 


» 


VIII, 


1 


rt[T"i]oY JunefgpoY] 


» 


» 


2 


rtOYuuuurte » XVIII » » » » » » kto efio2\ g,rt rt&- 
rtoJLiiA 

» rtTAYAITOY 

» rtrtirtTo^H qrt&- 

OYomg, ! 
22 njmeeYe 

23 JUtfUAOY 

24 ojAfi rtArtojuuA 

» THpOY ftft£Yp Ro^rt rteejArtojuuA deest in cod. 
ejtArtT02\H . qrt&<jurt£ » » TeTrtcoYTcurt *rt 
26 rtoYnApAnTCJUjuiA rt- 
TAqAAq . . . e£p<M neYJUteeYe 

JTJULOY 

eptyArt .... rtArtouuA THpoY rt- 
TAqA&Y TtoT nAwojuoc* rteq- 

2UKAI0CYNH THpOY ttltEYp 

2 5 [ak]xooc xe rtcecoY- ATeTrtxooc xe ft ... . tort 
TO) rt 

T6T£ TtCOYTCOrt Aft 
rtOYn<S.p<SJTTa)JUUV' ItqiAOY £« 

nnApAnTtujuA rtTAq^Aq . . . 

29 XXH 'TAgW .. . T£T- JU.H ItTA^IH . . . T£TE MCCOY- 

ftCCOYT(JUrt TCUft 

30 KTE THYTTt t&OVs KTE THYTN itTeTftC^e THY- 

Tft e&07\ 

ETfie oy . . . ACT^cye a) 

ftTE 
AqOYEJU 

neqrttyoT 

AYXITCJ 

rtec^t - oycju 
Trec^Y^H » 


XIX, 


2 ET&e . . . ACTAUJC 


» 


» 


3 [t]ote 


» 


» 


6 AYOYGJU 


» 


» 


7 JTEqrtcyAT 4 


» 


» 


9 AYxnq 


» 


» 


to rtcci - A YOU 


y> 


» 


1 1 TE\J/YXH a) Ita lege in nostra edit. — LXIX — Ed. Amel. Ezech. Codd. 


Cap 


. XIX, 


12 wty*pq* . . . Aqxi 
k&a 


WUJAqpA . . . AYXI K&A 


» 


XX, 


i jmneg,* 


Junjueg, 


» 


» 


3 wrxooc .... awok 


wkxooc . . . awok xe etyoune 


» 


» 


9 wewTAioYOwgi - * 


wewTAioYowgj'T 


» 


» 


i3 rt^HTOY' nxAie 


wgHTOY .... nxAeie 


» 


» 


i 5 epuuTe KAg, rt jjl*. 


epouTe e&o2\ .... nKAg, num. 


» 


» 


24 ayo> wepe 


ayuu epe 


» 


» 


28 £p&I &x 


egpAi £«. 


» 


» 


29 ETeTrteRajK 


xe enreTweikjuK 


» 


» 


3i rteTftnuupx . . . ty* 


fteTeTrtncjupx . . . uja ^oym 


■» 


» 


32 qwAu^uune aw 


wqwA^yuune aw 


» 


» 


34 JU2\AOC* 


W2\AOC 


» 


» 


38 wewT~ooYe...noYJUiA 


WEWTAYOYE . . . TTeYJUlA 


» 


» 


40 wweTwnoupx 


wweTETwncjupx 


» 


» 


41 NTAO^n THYTW 


itT&cyn thytk epoi 


» 


» 


46 tafu>w wrnpocpw- 

T6Y6 


2s.AV<JUW WKnpO^HTEYE 


» 


XXI, 


2 NKnpo4>YTeYE 


WKnpocl>HTeYe 


y> 


•» 


7 neYar 


noYcw a) 


» 


7> 


8 cyaune 


Aqcyuune 


7> 


7> 


9 npocj>YTEYe 


npoc|>HTEYe 


» 


» 


12 junpuujuie £) 


npaujuie (sic) 


3> 


XXII 


[, 1 ujaxe 


nujAxe 


» 


» 


4 TCJUlApiA* 


TCAJUApiA 


•» 


» 


6 geYTTHT 


EYnHT 


7> 


7> 


8 TecnoprteiA 


TEinopwiA (sic) 


•» 


» 


10 rtTeCACXHJUOCYMH 


WTECACXYAAOCYWH (sic) 


T> 


7> 


» axk necujeepe 


jmw wecujeepe* wtoc gouuuc ay- 


Vacat. 


jhooytc gH TCHqe* AYtyAXe 
epocgw wegiojme AYeipe ftoYXi 
KfiA gpAi wgHTc ewecujeepe. a) Pro Acujcune nostrac cd. lege uciyume. — b) Amelineau, nihil sollicitus de 
variis lectionibus, omittit vv. 14-20. 32-xxn, 1-1G, quia editi ab A. Erman. 


— LXX — Ed. Amel. Ezech. Godd. » » rfgHroYjuieitoc 
Kcjurt Cap.xxm, 1 2 itgYroYJtAertoc 

» 14 OY£,E!KUm 

» 1 5 eYjmeepe . . . ttitetyHpe eYJUiHpe . . . ftfttynpe 

» 17 wecyHpe wcynpe 

» 18 [ttT-]A\|nrxH ta\|/yxh 

» 20 epe koyntoy rtite- epe koyntoy o nee itKOYitTOY 

^Tcjuujp Ttrte^Tcucjup 

» 23 gjxyHpe...c r rpA r THC gpujipe . . . TpiCTATHc » » 
» 
» » 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

■» 

7> » » » » 24 oYpuurr 

27 OYKenoprtiA 

28 JUOCTE JUULX.OOY 29 TAcxYJmocYrtH 

32 [it epe] rrfge 

37 ItTOYXnOOY* 

38 AYtyujTe 
41 iteYec|>pAne 
46 eYtyTopTp 

» 49 ititeTiteume 
xxiv, 3 xe kcju woy[x^^]~ 

KlOlt 

» 6 rte'repe necujHfie 

» 17 ifAtycune grt 

xxvii, 3 itrxooc cgoYrt 

5 jun^tye tttye 

» Ite2\^ATH 

8 ceAcjurt 

l3 ETOY£n UjCJUTe 

i5 MTeYeientycjuT 

21 genocide 

» eiencycuT 

24 eYeeme » » » » » 0YpCJUlt 

rtoYKenoprtiA 

juoctc SXjuooy- it<sJ nta toy- 

\(/YXH OY6 JUUUOOY 
TACXHJUOCYIfH 

eTpe n+ge 

ItTAYXTTOOY 

AYquuTe 

iteYeYcJ>pAne a) 

AYcyTopTp 

ftTeTiteume 

xe xice e^paj TtoY[x]*^Kioit 

eTepe nectyH&e 
itAcycune Art git 

ItKXOOC e^OYW 

JunAtfe rttye 
«e'^?\ r rH 

ClXCJUIt 

eTOYentycuT 
rtTOYeienty con- 
ge rtoi?\e 
eiencyuuT juuuooy rte eYeirte b) 
3o eRo?\g«. neYgpooY efio^ extu gui neYgpooY 

» » 33 oeTn AETn 

» » 35 itpeqceK. itOYpeqceK 

a) v. 43 g*rt IT nostrae eJ. lege mi git M \. ;e ovocp pro ovcp ; Item 

v. 33 eovHp pro ovHp. 

— i.xxi — 


Ed. Amel. 


Ezech. Codd. 


Cap 


.XXVIII 


,24 a) rtOYcope . . 


. rteju- 


rtoYcoYpe . . . rtJUKAg, 


» 


XXIX, 


6 rtOYtfepuufi 
TtOYtfEpuuli rtKAty 


» 


» 


8 ^frtAeiJuie^ 
^-rtAeirte 


» 


» 


i5 +rtAcfiKOOY 
i-ftATCfiKOOY 


» 


» 


19 oyRe* 
oy&eke 


» 


XXX, 


4 itEitTAYtfooojOY 


rtertTAY^yoo^oY 


» 


» 


6 JHETXCJUSv . . . 


E£P<M 


jmexTcu?\ . . . gp«u 


» 


» 


9 e r TAKO 
ETAKE 


» 


» 


10 ttxoeic semel 
nxoeic bis 


» 


» 


1 1 *YJHOYg, 
WAJUOYg, 


» 


» 


i3 ttxoeic semel 
jtxoeic bis 


» 


XXXII. 


, 14 OYCtfpAT 
0YC(5pAg^f 


» 


» 


21 JUUTK&g, 
6«- "KA£ 


» 


» 


22 juurEqiAgAY 
juneqju^AAY 


■» 


» 


24 ai2\A«. 
2\i^<sjut. (sic) 


» 


» 


26 eAYcyootfrt 
EAYUJOOO'OY 


» 


» 


27 OYtyTpTp* 
AYcyTpTp 


» 


» 


29 nnaccoy* 
itrtAccoYp 


» 


XXXIII 


, 2 EgpYrt ££,p*i 
EgpYrt e^p^Y 


» 


» 


3 [o]yca2\jtif£ 


. . OY- 


Tc^^nirJ . . cYjutArtei 


» 


» 


4 Vacat. 
noT et^cjuut-ju Unlet » » neq^opq epoq . . . . 
aycu rt em 

1 1 tt+w AOYecy . . . te- 

[TftJjUOY 

12 eTKAn^ArfA . 

TqriAKOTq 
i3 tuaeeye 

i5 neoYa)...rtq r rAAYc) 
16 «h rt«M 30Y ft- 

rfqjTpwijgppq epoq a you «te 
^[cHqe] ei itcT-[Agp]q £) 

t?+ OYEOJ . . . TETNAJUOY e- ETqrtAn'AArtA . . . eTqrtAKToq jteyjaeeye 

TEOYCJU . . . tTqT&AC 

rt*i tantum a) Am61. om. vv. 2-19, quia editi ab Erman. — b) Quae in uncis ex conicctura 
sunt restituta — c) In fine prosequitur Amdl., quasi lcgisset in codice '. itTAqjuoouje 
gti noYt^-c&gue jutrunng, cum, excisa membrana, nihil horum in ms. remanserit. LXXII Ed. Amel. 

Cap. xxxm, 17 TETftC 

21 npojuune 

22 jutneqccuTJUi <5e 
24 rtxAie . . . xe oy- 

pcojuie 

27 ETpEYOYOAAOY 

3i o rtTeYT^npo 
3 Tit naecooy rt- Ezech. Godd. 

a) » » » 3> » » » » » 
» 
» 
» » 
» 
» 

» » XXXIV, TETEYJUlOOrtE AN 4 neTOYAtyq 

5 Vacat. b) XXXVI, C), 2 5 +N&rtOYXK 

» » rteTrtAttojuiiA 

THpOY 

29 Vacat. » XL » TeTe rtc . . 

ftpouure 

juneccycjuTJui <5e 

nxaeie . . . xe rte OYpcujme 

ETpeYOYJuoY (sic) 
gF TeYTAnpo 

THCiJAATq' AYUU ffAECOOY II- 

TeTftJUioorfe an 
neTOYOtyq 
aycju a naecooy xcoujpe efio2\ 

etRe xe JuutTOY jmAftHY* e&y- 

cgojne it^pe rtNEOYpiort (sic) 

THpoY eTcoutye 
^-nanoyx 
NETrtArtojuiiA THpoY* i~ttAT"S- 

&E THYTft 

ntatE&e thytn e&o2\£,n NE- 
T-NAN OJUU A THpOY 

cy(jucu(5cT 
ackt EgpAi 

COOY JUUtAA£,E g,N OYJUA£E 
AYUU EYJiJI 

nntjtapactac 
eytoojae juuTEYKajTE 1 ce|(juuj<5e 

2 ttcnt EgpAi 

5 COOY JUJUlAgE 
10 AYCU ftOYtyi 
l5 NTJTApACT-AC 
1 6 EYTOJUE JUtflKUU- 

TE 

17 eYnHpty — nka^o- EYnopuj NrA^ocpY?\AiuoN 

4>Y?sAK.ION » » » 19 Egrr NTAY^H 

20 enec^yiAi 
23 xi rt TnY2\H 

2 5 gA ITECKOUTE 
3l CYUJOOH' EgH NT~AY?\H 

enectyiAi ayuj enecoYcu^jc 
xin jty^h enY^H 

gAA neCKCUTE 

EYcyoon rt) v. 19 pro n perjpnoKc lege in nostra ed, n pec|pnofte — M iphmn, 

quo usus est Amdlineau, ex v. 4 transiliit ad s. 6, qui incipit eisdem vorbil M I 
— c) Om. i6«a3, quia editi ib Ermtn* — lxxiii — Ed. Amel. Godd. 7> » » » » » » » » 7> 
7> » » Ezech. 

Cap. xl, 41 rtTnH^H rtT-nVM* __ 

44 £N tay^h et&n £N TAY2\Hj;T£i£0Yrt xm^o rt- 
*xxx& Tnv^H juinEJUigiT" aycw ney- 

£0 CYtfubcxjT ETEgJH JSnpHC 

jiin^oT efio2\ rtTnY2\H ETgit 

JUUUA 

ertoYpcye 
neceYciACT-Hpiort 

AYCU nOYOJUJC 

rtTAYrtegcf 
rtc* n&^oY 

g,ju nET£ilio2\ 
ertpo JuinrtAoc 
etzi eneju^iT 
eTJuncA jw.npHc 

ETJUUUAY .... A YOU EYE+ . . . 

EWETHIT 
EJUUUIA FtyA 

NtyE rtKAcy XLI, » XLII, » » » » » XLIII, XL VI, 45 WOYpjiJE 

47 TTEeYCIACTHptOft 

49 ay noYcucyc 
1 1 rtTOYrt£g,q* 
i5 Eqca. nAgoY 

16 Enityojut-rtT 

17 juinETg,! &o2\ 
25 rtpo juuthaoc 

1 ETXl ETTEgMIT* 
12 ETJUtfUAA^ JUUipHC 
14 ETEJUIUAY . . . . XE 
EYE+. ..EHETTTHT 

i5 juuma. ncyA 

17 itcyE JUUTKAty 
» g** jtkacxj &I* tuaa (sic) 

18 NKAUJ E^KCUTE JUL- WTTKACy EqKOUTE gH nK^cy 

nKAty 

rtKAty 

THY Ng,HTq' AYOU 

OYEirt eAo^jul nEqEOOY XL VII 7> 7> 19 rtKAty ek*u^ 

20 THY A YOU 
2 0Y0E1N E&O^JU nE 

00Y 
1 ETOYUJN EpOC . . . 
ETEOYOUN EpOC 

2 TnrtrtH 

3 rtqtfouujT" 
3 njua hclja 

5 NAqxiop rt*q 

7 nqcyon 

8 HEcpArt he 

<J ETqoutfE EJIAA. EYEOYUJN JUUAOC . . . 

jiuuuioc 
tjthnh (sic) 
nqoYuutyT 
juuuia ncy* 
HA^xioop juumoq 
rTqtyoon 
nEcp^rt on n£ 

ETqCJUtfE Egp<*j EJtAA EYEOYOUN LXXIV — Ed. Am61. 

Cap. m, 21 rteYK?\ARe 

23 AqTertArou coYg,E 

24 juutkojt" 1 
26 xntk. 
29 rtga>R 
3 1 rtYppo ' 
53 npne 
56 necTepecojui^ j) 

vii, 9 aina' 

VIII, 2 1 ETftTJUHTE 
27 EiftKOTK 
1 NACOYHpOC 

6 rt A^pjm. n?\Aoc 

7 rteTJutnoYE » 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» » » » 

» 
» 
» » 
» » » 
» » 
» 
» 

» 
» 
» » IX, 


» 
» 
» X » » Dan. Godd. 

AqTErtAKa) (sic) A.Y^e 

JUUTKCJUgT 
XNTOK 

£ft £U)R 

rtOYppo 

JTEpJTE 

nECTEpHcwjuA (sic) 
aJrit&Y 

ETC rtTJULHTE 

AlErtKOTK 

ft^CYHpOC 

rtAgpjui n^s^oc THpq JLUTKAg, 

ItETE JUUTOYE 8 2uk<sjocynh c^yoon desunt prorsus in cod. 

ItAK » tyoon rt Art 

IO JUtfTEftJUlTO 

i3 rtErtoTrtxortc* 

i5 ArtEpArtojUEi 

l8 JU.nEKJW.TO 

21 eop^cic 

2 5 Ult. li£ / £&2±UJXX.&C 

Vacat. Eqtyoon rt*rt 
JxnetiexxTO 
eijuie newxi rtf5brtc . . eeijlie 
ArtXrtoj«.Ei 

JUJIEKEJUITO 

git eop^clc 

rt^ER^uujiAAC:- AYoi rtqKOTq tt- 
CEKUJT" itTEnTsATIA" «.« n- 

coBJf ETgJ Ro^ rtTE rteoYO- 
elcy cyuuiTE EYtyOYEiT 
26 EYnETtyOYEIT EYJTETUJOYEIT AN 

27 jmnEityropTp «.- HnEtyTopTp .... xurcytuq . . . . 

ncycucx) ' . . . efixcjuk ejtxouk. e&o?\ 

4 TKpiCIC TTKpiC 

5 oYfiATvMri 0YfiA!\^irt 

6 EpE IlEqgpOOY HOY- EpE JTEgpOOY ftftEq<JJAX£ O HOE 

JUHHCLJE JUUIEgpOOY rtOYJUHHt«JE 

8 CEETIE EgpAl CEEnE &P&I 

1 1 JunEityAXE xe JuinEityAXE a) Am61. contra codicia auctoritatem vers. 5g praemittil vortui LXXV — Cap. v, 

VI, » 
» 
» 
» » 
» 
» 


7> » 
» 

VII, 
» 

VIII. 

» 

» 

» 

» 

» 

IX, 

•» 
» Ed. Amcl. Os. 

14 amok eic wee 

1 ftTfiKTO 

4 eiJULHTe en^yuu 

5 neqeooY 
10 n&iJUA Godd. amok gio rtoe 
ttTrtKTort 
e'i jlih Tei . . . 
nqeooY 
nuuA encycjurt 14 a?\^a jmrtr 
16 ttrteKnpocj>YTeYe. 
juumHHtye 

2 ei&&Tq 

4 aycju rtceT"Jui[Ko] 

6 n[rert]HiAA 
8 ttip £,»&£ a) 

i3 eertArtoYOY* 

14 NETJUetyTOUOYrt 

3 jmneju.TO...JuinjiAA 

e2\okcoy b) 

7 jutniH^s Am. 

. . rtrteKnpocl>HTEYe . . jutHHtye ecA*T~q 

ayo) weTfeJuKe] 

weep gHfre 

ETrtAWOYOY 

rtceTJuietyTajOYM 
juuTJutTo . . . jmnjuAe (sic) 

2\0KC0Y rtq- 1 1 JUUTAIAKJUrt 

14 rt§,ertujHrt ceoYum ttniHl\ (sic) 

rt^erttyrw uceoYajju 

Mich, 
rticu- juuuuup<s.eei . . . ttiauAeajii » » 


» 


2> 


» 


» 


» 


7> 


n, 


7> 


» 


7> 


in, 


7> 


/> 1 juuma>p«s.ceei . 

4 [rt]TOYem ce[w*]oy- toygih ce[rtA]woem 
oeirt 

10 OYW THYTtt 
16 OYAETOC 

8 rteqcy^Ap 

6 gouTn 

1 1 rt£COYHH& AYO) OYcyirte exit OYK THTIt (sic) 

oy&toc (sic) 
neqa^AAp 

rtAgOUTJT 

necoYHHii AYOYaJ....AY<x)irte... 
exji*. nxoeic . . . juumoc xe juih nxoeic.juuuioc xe a; Am61. oni. vv. 9-12, quia editi ab Erman - b) vv. 4-5 dedit Zoega, ideo 
Am61. om. LXXVI — Ed. Am61. 


Mich. Codd. 


^ap 


i. in, 


12 ttoYcuxucye 
JtOYCUUCyE 


» 


w, 


3 ... XI CKO) 
. . . xicfkju 


» 


» 


5 n^sAoc 
ft2\AOC 


» 


» 


7 *t~NK(ju v rtTertTAY- 


irtAKuu rtTertTAYOYOtyqc eY 


rtoxc <s) 
ceene* aycu TertTAYitoxc » » 
» 
» II, » 


» 


» 


» 


» 


h 


» 


» 


» 


H) 


» 


» 1 J 
» 

» » 


I, 


» 


» 


» 


» 


» 


» i i-nAcyTopn-p Ioel. 

i-rtApcyTopTp 

Abd. 
l eop^cic WTAqrtAY Vacat 

epoc rttfTAii&iOYc 
10 juneKcorr JumKCort 

i5 neKTOYojq rt^KToq neKTOYio qrtAKToq 

Ion. 

ET&e AKp 

jutneTprtJuiOY (sic) 

OY£Y?\OC 

enAOYXAi nxoeic lO ETfiE OY AKp 

14 junpTprtjmoY 

6 AY£Y2\0C 
lO En^OYXAJ 2 £rt oyRcjukt 

5 "jgpnq 

7 itrteTgYnojuiowH^JUi 

JTEYgOOY 

9 rtqrt&xi K.&& Nah. 

git OYtfumT" 

Aqgpnq _ 

rtrteTgYnojuortH epoq £«. ne- 

£00Y 2 rtrccuTJw. 

3 jmrt OYAceftiA 
7 efio?sg,rt gHTq 
g oYcmnreTsiA Habac. 

rtVTJUCCUTn 

juert oyaceAia. 
efio?\ rt£HTq 
oYcrt^e'MA. (sic) Sophon. 
i5 ne rtK^oo7\e «K*2soo^e ne 

t8 neYKertoYE....eiio?\- neYNOYti eHo2\xe <v t\k\? 

xe nKAg, 

a) Gap. vii, editum ab Erman, omissum ost ab A1116I. 


— LXXVII — Ed. Am<51. 

Cap. II, 2 CKXCD JUUU.OC 
» » 12 JLXti OYiteg, 
» » i5 Tertov 5ie 6aac 

» » l6 AYCU C^AYp Agg. Godd. 

EKXCJJ JUUUIOC It AY 

H eYJteg, (sic) 
TertoY tfe k&ac 
aycu ety^Yp » 


» 


» 


v, 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


IX iva),2 rtrtgHlic £ixcuc 

11 oy we 

3 OYlt JUUUIOOY 

4 ayo) enni 

5 egp&i rt^HT ix- 

Ktt&Y* 

10 epe n<sj 
9 ejutATe . . . rtKHpHcce 

...rtei?\H.U. 6Y- 

CH(T* 

xi, 12 AYnoTAcce 

12 rntAeAN 

14 MEY^IOJUie 
1 ItETOYH^, 

3 npume .... rt^ert 

JUtrtTJtOYX £1 

8 eqrt&tyuun 

9 juuuu^y 

» XIV#),2 CYTT02\YJULOC x Zach. 

rtrt£Hlic ETglXOUC 
xe oy rte 
ori Zjuuiooy 
aycu egoYrt ejthi 
g,p*i rtgHT .... TTkw^y epe mai 

julate . . . KHpHCCE 
.... OYCHtf^ rteiE2\HJU. XII, XIII, 3> ajuutotacce (sic) 

rtAe&it (sic) 

ayuj fteY^iojuie 

jw.it rteTOYHg, 

OYpcujue F^NJiutTrtOYX g,!* 

EqrfAujuuxn 

xXuooy 

eyjto2\yjuioc a) Am61. omittit cap. 1, 12-19, quae pericopa habetur in cod. xxxn — b) Sequentia, 
potiusquam e cod. xxxn, ex ms. xcix minus correcto idem deprompsit. isr -»• 'nxujcujuie ftiujR- nTviKAioc ••«► n. sav. 

p. &. : i i rtevrt OYpoujuie' gjrt OYX^JP*' * G taycithc' eneqp*rt ne 
iujR- ayuu rte ovpHJujuie' ne npoujuie eTrjuuuukSr rtctuTn r?5s.i- 
kajoc' Ttpeqcyjutye nnrtoY r re- eqc^gHY e&o?\ nguufi rti'jm et- 

2 gooSr. AYxno' !ke rtAq' FcAtyq ftcyHpe' jw.lt ujojuurf rttye- 

3 epe. aycju nepe rteqTRitooYe' eipe Fc^cyq n^yo' itecooY* ayuu 
tyojULftT itujo rtoAJUOY^' ^oy it^ye' rtcoeity rtege- ^you +oy 
rtcye Hi*.' c^'me Fpeqjmoone' OYftod^ Ttg,YnHpeciA' juut gertrtotf - 
rtg&HYe crtEYcyoon rt^q gjixjui nKAg/ aycu rte oYpJuuuus.6 ne 

4 npcujue eTJuuuiAY efio2sgit rteTgrt JuuutArtty* JuinpH. rtecy^pe 
rteqcywpe 2s.e' Bcjjk. juTT rteYepHY g/ioYcon' wcectu juumme' eYxi 
rtJuuuAY itTeYKecyojut.'f ttcame cyoycujul' ayuj eYccu njuuut&Y. 

s *&yuj epcyAK rtegpoSr juutcuu xcuk e&o^* "j&pe icuR' xooy*p. fi: 
iTcjtERooy tyAqTcjuoYft' egTOOYe' rtqTA^o eg,p*i rTgerteYciA' 
gApooSr kat& TeYHne* AYuu oYJUAce g* rtoiie ETfie weY\|/Y- 
XH* rtepepe iuo& VAp' xcju juuuioc' xe juecy^K.' K rt&tyHpe jmeeYe' 
eg,ertneeooY gll neYgHTT enrtoYTe. taj 6e te ee ertepe icjuR' 

s eipe JuuiAoc TTrtegpoY THpoY. Accyuune 5^6 IJCneigpoY a rt^r- 
re?\oc juinrtoYTe' ei aya^epatoy junejutTO eflo2\ Hnxoeic 
AYuu X n2sJ*Ro2\Oc' ei eTCYJUiHTe'' AqKTe mcAg,' eqjutoocye 

- It^HTq. nexe nxoeic &e Juh2uARo2\Oc' xe TtTTAKei Tcurr a 
n&iARo2\oc' oYuucyq nex^q' xe tJisxeuj^f nKAg/ *yo> ajjuoocye lob. I, ' et alibi, 77c<ju*rn = a|xs[X7CT0? et M. n*T&pnci — 2 ^y^tto' = eyevovro, 
M. «.Ytyujni — 3 oY«to<r'= M. ovnicyf pro tcoXXy) Gyobpcc - ovpHju&o = M. pro gu- 
ys vr,; , Hieron. nobilis, Compl. [ieyas = hebr. ^lTH — * *Xe' = Gr., Memph. OYog 

— post UjuLHite' M. add. ^ett nni UnoYruty^*- neon — 5 xooy rTqTSBooY eTfie 

ttewJ/Yy^H = Gr. Hieron. et Syro-hex., M. OYcupn eneq-reEncooYi ttTeqe'i' «oyju&ci 
IT-reqYA>\oq igpm £>&. hoy-vJ/yxh - nepepe, ita cod. pro nepe - g5I nevgHT = M. 
Hieron. et A., Syro-hex. = Gr. £V tyj ^tavoia aurwv — 6 ^ctycune "Xe Junei'gooY, 
et sic alibi, M. &qcyuini *Xe TTxe n&i igooY, Gr. /-oci eyevsTO co? 7) Y)[/epa auxyj, 
/.-/'. wou (A. om. i^o'j), Syr. = Vat. Jtat o>? eyevsTO . . . - Jx in HnnoYxe, scriptum 
in fine versus, repetitur initio sequentis - ay in &.Y&gep*.TOY super versum, et re- 
scriptum ab altera manu - e-reYJUHYe' = heb. nDiD3 et Vulg., Syr. Hieron. et M. 

s Gr. |./.et (XUTttfV - A.qKTE ITgHTq , M. OYOg *-qogi gixen niK&gi oYog ^qctni 

R *jH*rq ; eadem add. A. 7T£pt£X0oiv tt)V vtjv y.ai sjXTrspiTcaTrjTa; t/jv urc'oupavov. 
ceteri testes om. — 7 nere *Xe, Syr. et M. - Gr. xai £i7rev - post OYuityq cum M. 
om. t<;> KvpUf - post nK^g M. add. YHpq. 

lob. I, 1-7. 

I rag « Copto-SahidiCa. Vol. H. J 8 gA the' + HneiiAA. jtexe nxoEic !\e rtAq'* xe ak^thk' 

£,jui neK^HT' EiTA.g,ng,A.^ iuuB.' xe juuuirt pajjuie' TrtTcjurt Epoq' 

p. v: g/ixjui nx.Ag/ Fcujtjt Ttpjutjuijuie' rtpeqtyiucye junrtoYTE" eqc*.- 

b ^hy e&o7\ jujteoooy num. a. n!\iAfio?\oc oyuuujE HnliT-o 
l&o7\ JuurxoEic cqxuu juuuoc xe juh epe iojB. tyjucye juEttxoeic 

10 TtxTtXH- jlih TtTOK an' TTEftTAKTAujE rtATTEqfioTv juri na- 
ngOYft' JuneqHr ayuu rteTJunRo^ FrtKA rtun etcljoojt rtAq' 
JutneqKcuTe* ak.cju.oy ENEq^&HYE THpoY* ayuj aktau^e rteq- 

11 TfirtooYe £ixjui jtk.A£. a?\?\A juaxooy tekATx rtcxuj£ enka 
i2 wiju ETftTAq etyxe qftACJUOY JuneKAXTO eRo?\. tote nEXE 

nxoEic junS\]Aflo?\oc' xe eic^hhte' i"i" ftrtKA mm ETtyoon 

rtAq' gA riEK^Tx' a?\2\a jtlnpxcug, ipoq'* ayuj a n^i'A&o^oc ei 

is ERo^iTJui nxoEic. AcujumE !ae JuEnEigpoY §pE TtcyHpE rtiuufV 

14 jurt rtEqtyEEpE' co> rtoYHpn ^Jx nni junEYCort rtoG ayuj eic- 

p. 51: ^hhte eic OYfiAicyirtE' AqEi nEXAq' rtiuufV xe rtEpE FcoEicy 

15 rtE£E' CKAJT AYUJ ftEYJUtOOftE ftrtEiA' Cg,IJU.E gJTOYUJOY* A NET- 
Aix^^^^T^ El AYqiTOY AIOYXAI JUlAYAATr' AIEI ETAJUOK. 7 g&. me' = M. c«.necHT H-r4>e , Gr. ttjv u— 'oupxvov — s nexe "Xe , M. et Syr. 

- x.ai snrsv - gjii neKgH-r' = M., Syro-hex. - Gr. ty) cUxvoix crou - en&gJug&'K - A. 
hebr. et Vulg., M. - Gr. too xxi^o; [v.ou - Jujun ptujue' . . . epoq' - A. O'jx £<ttiv xv- 
OptoTCO? op.010? aurto tcov, M. ILuiOft ne-rdrti Juuuoq v £)ert ne-rujon, Gr. oux. e«t» 
jcxt'xutov (V. xar'aurov tojv), Syro-hex. in textu wLa-s/, in marg. ovX (.io ?? - ante 
TictuTn cum M. ora. xvOpwxo; - Jun in Junrtor-re super vers, a prima manu - ceo 
vocis Uneeoov in rasura — 9 ante ovtutyR om. o*s, M. ovog nexe - M. = A. om. eq- 
3tto Hjuoc — 10 nenT&K-r^cye (cuius literae t&k super versum, et a recentiori manu 
rescriptae) = M., Syr. = Gr. jcepieq>pa£a< - «i&neqfio>v - Gr., M. Nneqgin^pxum-r^ 

- juuT - )tai, M. &kcjuoy-HHk*^ Gr. et Syr., M. rteju e«x w ~ «&.q' HneqiauT-e, Gr. x-j- 
tou /CU/cXco, Syro-hex. et hebr. = A. xuto> Jtvxiolsx - eneqgfiHve (cuius ti sub versu 
a secunda manu) THpov, M. et Syr. - Gr. tx spyx twv j^iipwv kutqu - *.yiu Syr. 
et Grace, M. om. — u nexcug pro xoa a^xt - post e-rn-r*q M. add. R-reitit^v 

- etyxe = Y) |ay)v -HneKiiTO, Syr. hebr. Aquila et Hieron. M. epoK Juneiuieo, Gr. i'.; 
xpo;oj7TOv as — l - M. om. eicgHH-re -f*\- - g*. tieK<T<'x. Gr. et Syr. ;v r»] X 81 ? 1 ^'^ 
M. ej+>pHJ n&h. hcju -reqc&ps - ^*K>v^ Hnpitcog epocj Gr. Syr. et Huron., M. edH^ 
exeqvj/v^H hook junepopov eptf'c epoq - ,; *.ct«jtone *Xe M., A. xai ««j S\ TO 
hex. - Gr. xai Y,v-rto<T'~ tou wpear^uTapou, item v. 18 — u Aqwi . . . iTuotV M. Hieroo. 
et Syr. = Gr. -riVh xpo; lco[i xxi cixiv ocjtw - HiieiV cgi'jue (sic), vide lupm i 

- l5 «eT&.'i'5(;uLA.>vioTi^6 = aiyax>.coT£'jovTi; , v. 17 Av.vixtA^'^^T^s 6 • ua ^ e a, '^ m 

potest in apographo graeco, quo utus est tnterpres coptus, fuisse xiy>Lx*> 

pro Kiyu.aX(i>TCU(d - post ^vqiTo-ir om. xxi tou; KX'.hx; x~:x.Tiivxv ; 
quae habenttir in ceteris testibus. 

lob. I, 3 

16 eT~ei epe n<?u u^Axe* a KefiAi<i)irte ei nex^q' itiuuri* xe ay- 
kcu^t ei eAoTNgrt T~ne' AqpuuK^ TtrtecooY ayuu acjoycjujl*.' kii- 

w Ketyooc* ajoyxaj aaayaat' aj'ei etajuok. eTei epe n<M 

cy^xe e KeiiAityirte ei nex^q FiujJrV xe a. rtegTruxop' j> cyjurtT 
wTA.rjm& epooSr AYKuuTe entfAJUOY?\' AYAlx^A2\a»TT^e jui- 

JW.OOY" AYUJ AY^UJT-E ItTt^ng,*.^' git KCHqe' AIOYXAI «ayaat' 

is <*Jiei eTAjmoK. eTei epe ira/i ty*xe a Ke&Ai'tyirte ei nex*q' 
mujR* xe epe rteK^yHpe' jw.it rteKtyeepe' oycujli' ayoj eYcuu gll 

w nHi juuteycon rto^ grt oYccyrte' aynocT' heathy ei eJ&o^^i 
nx^eiH* ayuu Aqxuug, eneqTOOY TtKOOg,' juEjthj' ayuj a nHi g,e' 

20 exrt rteKcynpe ayjuoy - AioYXAi juiayaat" aici ctajuiok. *g,JEJZ * p. 
n<M a iuj& TuuoYrt Aqncu^ itrteqgpiTe' ayul» Aqtyajq' juinRuj 

21 TtTeq^ne* Aqno£T~q 7±e exju nKAg' AqoYuuurf eqxuj juuuoc* 
xe rtTAiei efko2\g/t ^htc htajuiaay eikhka^hy eirtAfkjuK ort' 
ei'KHKA^HY- nxoeic nErtTAqTAAV nxoeic nenTAqqiTOY' ee 
eTepAKAq' Hnxoeic TertTACcyuune- epe np^rt juinxoeic' tyuune 

22 eqcjuAJHAAT. £N rtAi THpoY rtTAYei e£p<M exouq' June iujjrT 
pnoRe May HnJutTo eRo?\ juurxoeic* ayoj Hneq^f" noyjuuTt-- 

ii, i aoht jUnrtoYTe. Acujuune 'Ke JuneigpoY a rtArre^soc' 

jSnrtoYTe ei aya^epatoy juine«. r ro e&o?\ Xutxoeic aycu a 

2 n2uAfio2\oc ei ETeYjuHTe. nexe nxoeic !\e ju[n2u<^ilo2\oc• 
xe eknhy Tourt' Ftok. nexe n2u*iio?\Oc UnJuiTO e&o2\ jun- 
xoeic xe Ai'juecyT nKAg,'- ayuu Aumoocye' g,jui *aa hiju' *f- jut- .i* 6 eTe'i, ita semper pro eTi - a.ioyxa.7, Gr. aoQsi? fts syw, A. xat eatoQyjv £yo>, 
item vv. 17 et 19, M. n&ipH-f- aiiok "Xe Ainogeju. — t7 e scribae mendum, pro K. 

- negTajujp' - 01 '.--si; - h-tatai* (cuius t? super versum) - Aquila rav^iXTa, iuxta 
Nobilium, et Hieron. ordines, Gr. xeq>aXa? = Syr. !-•-», Alex, apya$, M. 7t6~ri*g 

- epooY pro Tjfnv — l8 gH khi = M. et hebr., Syro-hex. = Gr. rcapa — ly g*THY 
ss Aquila et Compl., M. = Gr. wveupa, Hieron. spiritus malignus - &. ante jthi su- 
per versum a prima manu - ante ^yaxoy cum M. om. /.at — "° gJS n*.i pro outoj; 

- TcuoYii ^q super versum a prima manu - iT-req^ne = M. hebr. Syr. Hieron. et A., 
Gr. om. kutou - *> e pro jcai - i»n n<&g' = Syro-hex. et Hieron., M. enecH-r, Gr. va- 
/./'. - M. =A. add. in fin. T(j) Kuptq) — 2I eqxuj Juuuoc pro -/.at etirsv - epe, saepe 
pro epe — II, • cod. om. in fine 7capaTT7jvat evavTiov tou jcupiou, quae in versione 
litina Hieron. et in Syro-hex sub asterisco leguntur ; desunt autem in codd. G8, 249 
apud Field in Opere : Origenis Hexaplorum quae supersunt etc. Tomi II Fasci- 
culus I. Oxonii, 1867, ad h. 1.; M. habet tantum ^qogt ep^-rq — 2 *Xe pro *ai 

- ante alter. ne-/e om. tote - nK*g,\ M. c&necHT iTTcpe, Syr. = Gr. tyjv uw'oupavov 

- v.*. iiiij.' pro Gr. tt,v <ru(Aipa(xav - Syr. ovXji.^ , A. tyjv yyjv M., qui addit THpq. 

lob. I, 16 — II, 2. 4 

* p. f : a nEi'iAA.. 'nexe nxoeic Xe rtAq' xe ite' ak+^thk tfe en^jui- 

£*X iuufi- xe jmrt puujme TitT-curt epoq gjixjut nKAg; TtAA^HT"' 
itpnjuuue' TtcuuTn rtpJuftrtOYTe' eqca^HY efloX JuineeooY rtiju. - 
enrei Xe' eqgit T-eqjuutT-fiAXgHT' mtok Xe akxooc etake 

4 KeqgYnApxuJNT* enxitxi. a. nXiAiioXoc , oyuuujE nex*q' 
nnxoeic' xe OYtyAAp' gA OYtyAAp'- Hka hiax ete OYrtTAcqq 

5 junpoujuie u^AqTAAY gA Teq\jAYXH. juuuort Xe' juaxooy rt- 
TeKtffx itcxuug,' erteqiceec' jurt fteqcApg" eujxe' qrtACjmoY jui- 

b nEKWTO efloX :• nexe nxoeic Xe' JuurXiAiioXoc' xe eic- 

i gHHT~e "f-'f- Juuu.oq etootk' jmortort' £*peg, eTeq\JnrxH. a 

nXiAflo?\OC Xe ei e&oXg/iTJi* nxoeic - AqujAAp eiuufV gr? oy- 

* p. f : a cAcy eqgooY' *xirt rteqc-YepHTe ty* Teq<ure. aycju Aqqi 

TtOY&Xxe eqeguuice TtTeqeiAAfie- <s.qg«.ooc g,i TKonpi*' nfioX 
9 rtTnoXic. itTepe oyho(T rtoYoei<Jj OYeirte - nexe Tec^uue 
rtAq # xe cyATitAY KftAqei eKXO) Jxxxoc xe ejc^hhte ^-ft Atftb 
rtKCKOYi rtoYoeicy* ei6ujujrr efio?\£HT"c TteeXmc JuinAOYXAr 
eic^HHTe r^p a neKpnjw.eeYe t&ko' £,ixjui nx.A£/ rttyHpe' juut 
rt^yeepe' TtrtAAAKe rtgHT - ' xut rtAgjice- rt*.i TtTAityn^ice epooY 
enxmxH git gitJui.OK.gc' itTOK. Xe eKgwooc g,it gertRrtT eYgooSr 
ckuj TtOY^yHrtpoeic git TeiujTe* anok Xe' eiKuuTe' eio rtgJuIgA.2v 8 rt&q' = M., Gr. et Hieron. cum hebr. 7rpo; tov SixJio'Xov, Syro-hex. l-i-^» L&X >x^ , 
it. Alex, sine asterisco - post <Te = ouv, M. add. <bet\ neicgH-r - jurt pume .... gixH 
nx&g, = A. oux. £<tti vxx'auxov xtov sxi xy)<; yr,<; xvOpw-o; oaoio; X'jtco, Gr. DUX 
e. x.. au. t. ex. x. y/)?, avOpto-rco; = Syr. et M. Hjuoh neqpHi - gixert nx&.gi eovpuuxj 

- pUnnoYTG = Ssoas^r)?, M. om. - eqgn T-eqjuJT-r&*"XgHT, Syr. et M. = Gr. zy i- 
xat axascia;, hebr. hnftn2 p^TflQ - enxiTxY (sic) — 4 ovuiiyR =. M., Gr. 'j-oXx- 
(3wv Si - IInxoe»c' = Gr. et Syr., M. om. - Hica. KtJU - M. hebr. Syr. Hieron. et Alex. 
rcavxa oax, Gr. om. tcxvxx - ovr?T*.cqq (sic) - tya.qTA.ASr s M. hebr. Hieron. et 
A. Scoffci, Gr. exriaei et Syro-hex. ^.o-^a_i — 5 juaxoh "Xe", M. n^ipH*!- "Xe *.n \'KXi< , 
Gr. ou «xy)v Ss aXXa - ncxtug' refertur ad vninum, ut supra I, II, pro x^ai - etyxe' 
= 7) lAyjv, M. r?T6tt«&Y xe &n - JuneKiiTO, Hieron. s M. epoK JuneKJueo, Syr. Cir. 
7upo5w7cov v« — 6 etootk - M., Hieron. et Syr. - Gr. <?oi — 7 Mec|ovepHT6 et T6qA.ne 
= M. et hebr., Hieron. et Syr. - Gr. om. in utraque voce xuxou — s eqegcuKe (ak), 6q 
autem in rasura - iiT6qe7**&e = A., M. et Hieron. s Gr. om. kutou, Syr. h.ibet 
in marg. sub ^ . L . — n in H-rnoVic sup. vers, ab alt. m. — ■ post iT-rcp€ om. 

- Tecguue pro -rec|cgiJU6 - 'frtA.tfcb s xvx;j.ivw, M. + n^ovtuxi epoi - edo'K^H-rc scri- 
ptum e&o ftoXgHTc, sed piius do abrasum cernilur — RxJL*JCi (»c)| pro itJLitAJ 

- Htok 'Xe M. Syr. et A., Gr. cu n - gH T6KUT6 , M. j&en ni.cbHAn neu fwti 
Syr. - Gr. aiOpio; - irioic "Xe', M. a.hok gtu , Syr. Gr. *« 


lob, 11, | '>. 6 eiftHY efio^git oyaaa eyjua* ayuu £,rt oyhi eoyhj- eitfcuurr 
Efio^HTq JuinpH xe EqrtAguuTn tnay* xe ciAjurrort juuuioj 
git rtAgJcE* xxn rtAjmoKgc e^ tyoon juuiaoi temoy. a7n?\A xe 

10 oycxjaxc ettxoeic ttvjuoY. rtToq 9ve Aq(T<I>urf EgOYrt E£,pAc' 

nexAq mac xe Ttee rtOYei rtrteiAeHT itcg,uue ApcyAXE* eujxe * p. s 
rtArAeort' Aitxi'TOY eRo7\g?? Ttfix juutxoeic- TrtrtAqi an' g* 
juuteoooy. gT? it*! THpoY ttTAYei EgpA.i Extt eiuuR- juite iujfi 

u prtoAe 7\AAY git iteqcnoTOY HnllTO eiio^\ juutxoeic. «*. neq- 
tyojuutT !k£ nty^Hp ccjutjul ejuneeooY THpoSr NTAYEi EgpAi 
excjuq- K noYA noYA ei ty^poq §Ro2\gT? Teqx^P^' e?0k|>a.c' np- 
po rTNeeAijuArtujrr &A2\^<5A' nTYpAititoc mtcAYXAioc* cuu- 
cj>^p' nppo' FrtEirf&ioc* aye! ty^poq gloYcoir ec?\cau2\q ayou 

b etfjlne qcyirte. aynay 5^e epoq juutoye' JunoYCOYuurtq* AYXity- 

KAK E&0?\ git OYftOtT^ ftCJUH AYpiJULE" A JTOYA. nOYA n(JUg,' TtTEq- 

13 cto?\H ayou AYcyecy eithw' exrt teyatte* AYg«.ooc g,Ag,THq 

ncAcyq rtgc-OY* jutrt c<s.cyq FoYtyH* ayuj June ^aay juuuiay 

y&XE' rteYrtAY r*p' ETEit^YrH ECitA-tyx f aycju ecocy ejuiate'. p . * 

in, i JLiTtncA N*i 2ie a iujR' oYam rTpuuq' Aqcgc-Yp' JTEqgpoY 

2, 3 |Eqxuj juumoc* xe EpE nEgooY g£ eBlO?\ rtTAYxnoi rtgHTq- 

4 AYUJ TEYUJH NTAYXOOC' XE OYUjpgOOYT JTE. EpE TEYcyH 9 6»«hy = M., A. wepiepYOf/.eVTj = Syr. |~i/ (.s^oioo , Hieron. = Gr. om. - goyhi (sic) 

- eiAJuTort , ita cod., pro e'iiwJJ.Ton — 10 inter 6" et ou in A-qCcDtyT 1 una litera abrasa 

- egovjt egp&c' = M. et A. aurv) , Syr. w.^> sub obelo, Hieron. = Gr. om. - rt&.c 
= Syr. Hieron. et Gr., M. = A. om. - -rtfi'x = Gr. Hieron. et Syr., M. om. - lit. i 
vocis itTA-vei, omissa a calligrapho, restituta est a manu recentiori - etcoft pro ocuto) 

- neqcno-roY = M. Syr. et A., Gr. om. ocutou, Hieron. habet sub asterisco - Itnaeo- 
eic = M. et Hieron., Gr. tou Oeou, Syr. in textu lov^7» , in marg. (.-;.*>» — u eVKpax' 
= E/'.'.O'/'^ , M. e7\»c&.^{> - e&.iju.&.uu>r< = Gr., M. = A. 9e|i.avct)V - c^y^ajoc ■= crocuystov 

- Bfiuuoc cod., a recentiori manu, superscriptis Uteris ju. et it, factum est JU.emrtA.Jfoc, 
V. y.: iv v. '.(,>•/, Gr. a'.va.iojv, M. juimmeoc — 1 - "Xe = Gr. et Syr., M. om. - JuLnovcoYUJitq 
= M. et Syr., Hieron. - Gr. om. ccutov - &.rx;»ujK&.K, M. Hieron. et Syr. = Gr. xou 
^oifjffavTe? - g vocis giT super vers., et ab altera manu rescriptum - post ult. nova.' 
M. add. IZjuujoy eorum - erJ\ x6Y&.ne = M. et A., hebr. i7E)'>ft'OrT □rp'WiO bV ■> 
Hieron. id., sed in caelum sub % , Syro-hex. in textu cum Gr. om., in marg.^i. j><( .1. 
I* * 1 > N> - x °*^-) i*~-'i — lz VTcA.tyq , ita ab alt. manu, prima scripserat TTcotyq - c&.ojq 
cod., a recentiori manu emendatum in c*.tyqe ; Syro-hex. in textu |LaX^ ).i^*.o >•/ , 
cum nota marginali : nan posita erant in exemplaribus Origenis - juju^v pro Jx- 
wooY-ccoty, scriptum ectyo, delcta litera o, super c scriptum est o*: ? — III, 1 *x e 

M., A. /.'/'., Syr. dr. om. - ante A.qcgovp' om. ayuj — '■'■ t6t«jh = M. Hieron. 
Alex, et C, Syr. dr. r\ v^; z/.:vrr t — ne pro iftw. 

lob. II, io — III, 4. G 

ETJuuuuvvr pKAAKE" rttte nxoeic tyirte Ttccuc grt Tne- rtrte oYoeirt 
b eT c^p^i epoc epe nxAKe xitc jutrt e^TRec juutjuioy- epe oy- 
6 (Tocjui ei excuc. negpoY enrjuuuuvr cgpYopx jutrt TeYtyH eTJLX- 

jutAY" epe nKAKe xiTq' rtrteqtyuune egpoY rtpojune' rtrteYonq 
i egpoY rtefioT. a^^a epe TeYtyH etjuuuay cytune JuuuoKgc- 
s rtrte OYrtoq ei epoc' OY?ve p^cye. a?\?\a. eqrtAcgpYcupc rt(Ti 

neTrtAcgpYp negpoY e^JujuiAY" neTrtATAKe nrto(5~ J rtKHTOc. 

P- ' epe rtciOY TtTeYcyH eTJuumAY pka.ke' 'ayoi rtrteYgYnojuiirte 1 

io rtrteYei enoYoeirr itrtecrt^Y encoYrt£TOOYe' eqrtAty**/ xe H- 

necty r rA«.' eprt JunY^H TtgHTc rtT-<sjuiAAY' rtecrtATrfS/Me rtei- 
ii £ice r^p' rtrtAg,p<sJ ne. et&e oy r*p JutneTjuoY £tt err rtTe- 
i2 peiei eflo?\grt ew juineiTAKo' rtTeYrtOY. eTiie oy Xe a. it*.- 
18 n^T xuxr en-Re oy !\e' AixieKiRe. rteirtAuuR^y ne TtTAJurrorr 
n juut rtepajoY rti\OY^\HYTHc JxnKA^' rt<M rtTAYxice jujuooy 
15 exrt rteYCHqe* h juut rt^px^uN eTepe neYrtoYR o^y - rt<sj rt- 
i6 TAYJUieg, rteYHi rtgAT' rtee rtOY^OY^e' eqrtHY e&o^gji to- 

otcj rtTeqjuiAAY' h wee rtrteicyHpetyHJix. ete JuinoYrtAY enoY- 
n oerrt. wta rtAceRHc' TJu^e' ntfuurtT 1 rtTeYoprH jujuay* TtTA 
is rteTgpce gjui neYcuujuus.' juTton juuuooy aajuay* rtjyAerteg, !\e' 
is gjroYcon' e ju.no ycujt Jul eTecjun ^7peqxluJUJJUl , • epe nKOYer * git Tire, M. Hieron. et Syr. = Gr. xvwOcv — :> post n**KE om. cum M. <^£ 

- ctHaaay = M. A. et Syr., Gr. om. - cgovopT, scriptum AiA-YcgovopT, sed ju^y 
deletum est — 6 M. om. initio juT? teyujh 6*tjuju*.y - egoor bis, Syr. et M. = Gr. si{ 
y)U,epa? - ante itnenronq om. pt.y)0£, M. ov*Xe — s nET«A.T&KE = M. cf>He-rrtA.,!&cuT-ert , 
Gr. o uieXXwv ysipwcraffQati, Syr. *-4ao^>, .... — 9 Hnevgvnojutne' M. et G. xat 
u.y) uiTOjAsivai, Syr. = Gr. om. /.xi [Atj - TTtievei Syro— hex.] M. or'Xc nttovi', Gr. 
eX0oi - HnecMA.Y = Syr. Hieron. et Gr. axi ;;.r, i^oi, M. ovog tTnovn*.Y - g in er>- 
covngToove' super vers, a prima manu — 10 ult. a. in STtau^ay sap. vers, ab alt. m. 

- rteigiCE, M. et Syr. = Gr. in sing. - rtnA.gp&i, M. Hieron. et Syr. Gr. a-o 09- 
f)oCkvA»v ;;.ou — n ante itTEpeYei, pro quo Gr. DC e£>jX6ov, M. habet «e - post ult. oh 
M. repetit a.it>oi qinwt' — l8 i. n&nA.T v.iuc (sic"), fortesse pro "xop M. *.vTA.>cpo 
iixE rt&K6^i, Syr. et Gr. cum hebr. 5UV7)VT»)caN aoi tx vovaxa, Hieron. constiterunt 
mihi genua — 1: ' nelfn*.u>fi}5 n6 ITtaJutom, cetera omittit, M. et Syr. Gr, v-jv xv 
K0iu.Y)6ei^ yjffuvaff*, uwvwea? e« avc-TTX'jTaixtjv — 1V jviU)y"Xhvtmc 

- rtevcHqe, M. Syr. et Gr. sine z'jtwv — " cod. om. ab initio h yj — tootci (sic), 
pro T00T6 - HTeqju^&v M., Svr. et Hieron. Gr. Bine KUTOU - piins n in i\ 
ne»<yHpc- suj^er vers. — 17 itTerop-k-H, M. et Syr. c i r . om. atuTwx nnrotuu* M., 
Ilieron. et Syr. Cir. sine x'jtcov — ls post *Xe' M. add. THpov - exxu rS 
Cod, JunovcovecioTJu , super on seiiptis Uteris tot | 

19. 7 

jurt nrto6^ juumAY* ayuj ng,ng,A.2\ ETpgpTE gHTq winEqxoEic. p. 7*: 
20 eT&e oy r*p' AYf noYoeirt' rt net^n gErtg/icE" ayoj nuurt^ 
a T?rte\|/YXH TtrceTgrt JuEjuoKgc. nai eTOYecy ttjuioy HnoYgE 
as Epoq'' EYtyiKe TTccjuq' TTee rT^Ert Agcup* ty«vypA<i)E 5\e' eyumn^e 
2) ipoq'. njmoY r^p' oyHtom JlnpumE he* a nrtoYTE r*p' 
ai tyrojut.' Epujq. g,A0H r^p' riTA^pE' AYAtyA^ojm' El ltA.1* i"pi«-E 
25 5s.e amok, ci'cyoon git oy^ote. eoTe r^p' ErtEiqEi JuinEcpooYty 

26 A.CI KAi" AYCJU HE+pgOTE £HTq AqTUUXlffT EpOI. JUnipEipH- 

iv, i mh' juuTEiKApuji' nnEiiuiT-orf AYoprH £le' ei it&i. AqoYuuujE 

2 2lE rttft E2\icl>Ac' nEeAijuLArtn-Hc' nEXAq* xe jule' ayujaxe 

rtjuuuiAK.' rtgAg,' rtcon' g,T7 oYgjfcE* mju. ^e nETft<s.cyqEi gA Ttfojm 

8 N NEKtyAXE* EtyXE TtTOK r*p' AK+CfiO) TlOYJUlHHCXJE' ' ay<ju " p. Tfi : 

i akceitc ittffx ruttfuuR- aktoywec NETtycjurtE' git rtEKcyAXE' 

5 AK+TCJUK rTjUUTTAT" iuttfuuR- TENOY 2s.E' A. TTgjfCE ei £g,p*i excjuk' 

6 AqXCUg, EpOK' ftTOK 2lE AKtyTOpTp. £!£' EpE TEK^OTE tyOOn 

am' git OYJUlr?^•A0H^"• ayuu TEKg,E2\nic' jmit tk&ki'a. itTEKg/m. 

7 ApiniAEEYE' XE NIJUl nEMTAq^E' Eflo2\ EqOYA^R* H tilfX tt- 

8 Pjuuuuuie' nErtT^qncjupK AqTAKO. kata oe Ft a. i nay enet- 

CK&.I FNETEJUtEtycyE' ftETXO 2s.E JUUUOOY EYNA.d>g5 MAY Fg,EN- 

9 g,icE. cena£,e Ae eRo^itH nEnpoc^Arjua. juutxoeic aycju 
io cena.ta.ko' g,iTJui nEnltX FToprH. Ttfbju Foyjuoyi' tecjuh gengfce, M. ny^&KJ, Hieron. et Syr. = Gr. ev -'./.p-.z — 21 rtccjuq' = M. hebr. 
Hieron. et A. autov, Syr. = Gr. om. — 2J epoq' = M. et Syr., A. Qavaxou, Gr. om. 

— 2:i prius v&p' = A., M. et Syr. = Gr. om. — 2 * nT^gpc' = hebr. Gr. Hieron. et Syr., 
M. om. pron. - it&i' = AC, Syr. Hieron. et M. = Gr. om. - *Xe = Syr. et Gr., M. om. 

- k to\5 *t<OK in rasura - e'jujoon gi? ovgoTG, Syr. = Gr. uuveyo^evo; oo^(;>, respon- 
det M. ec£ju.oru Hjuloi I7xg ovgo^- — 2S in ne't'pgoTG (sic), t in rasura ab altera 
manu - inter jul et N vocis ^q-rcuxtiTx una litera abrasa — 26 JunVp (sic) — IV, ' e^Y- 
<{>*c' = G., Vat. eXeupas, Gr. i'/.i'jv.* , M. gXic*^ - «aiaia.iuthc' = Gr., M. = C. ^g- 
ju^iutthc — " Aie' pro xjlh - <):r n M. julhti — 4 post AK-rorttec et ik.k^\-t(mk om. "Xe 

- M. et A., Gr. ve - jigk^^tg = hebr. Aquil. et Thedot., Syr. Hieron. et M. - Gr. 
om. tom — : ' ante &qy.o>g om. &yoj - jTtok "Xg - Syr. M. A. et C., Gr. om. fit 

-- F ' aim TKA.KI&. = Syr. et Gr., M. *>gh ^k^ki^ — 7 h juju &q-rA.KO (cuius q 

super vers, a pr. manu), M. «e gta g,&nejuHi t^ko TTen^v neju. toyhoyih THpc, 
Hieron. et Syr. = Gr. r, rtoxe aXr)9tvo» oXoppi^oi y. -<•>>. ovto ; — 8 Htaika.^ = Gr. 
Syr. Hieron. et hebr., M. eta.»ii&y - iTnGTG.u.ecycye pro ra KTOwa - post ne-rxo 
'•!. om. '/ g — J *Xg prius abest a ceteris - npoc*X^vju& (cuius v super vers, a prima 
manu) icpo^TCCY(L<X - &.yuj, ceteri oe - TT-ropvH , Hieron. Syr.et M. = Gr. opy'^? au " 
tou — ' lit. c in tgcjuh super vers, a pr. manu. 

lob. Ill, 20- IV, to. s 

11 !\e' rtov?\AAAr n<^OYtyoY Tve' rtrtETipAKujrf' Aqujujjut. a njuvp- 

XlHKO?\H<JUrt' TAKO' Xe JUUtTeq gpH JUUUAY" A JUUAAC !\e JUUUOYei 

12 tuxrt ftftevipHY. erte' mta. <=y*xe ?ve' jujue' ^yuune g,rt rteK- 
1 p. 7v. ujAxe - ite' juu??\a<s.y rtfteineeooY rt^T-ajJuirPf epoK. + juh nA- 

W JUA.AXE NACCOTJU Aft' CgerttynHpe e&O^ITTOOTCJ' EOY^OTC 

ii jurt OYgpooY tttfibpg/ epe oote £HY exit rtpuujute- AYrteguj^q 

!\e TajjurtT epo? jmrt oyctcjut" ayuj Aqrtoeirt NrtAKeec euukTe' 
i •• AYjfrtX ei A^p^i g/i nAgp- a. ftAfiou Xe rtegty^q jmrt rtACApJ. 
i6 ajtujoyn' UneirtAY" Aitfubuj'f juineitfrt cjutOT JxmJjLTo e- 
w &o?\- a.2\2\a neYO eiAATe' aycu rteYcuuTJui eoYCJUiH. e<±j<s.pe 

oy r^p ujujt\£' juh oy ftpuujuie' rtATRRo junJuTO eRo2\ juinxo- 
is eie - h npuujme rtAtyume rtATftofle g/t rteqg,RHYe. e^yxe 1 jmeq- 

TArt^OYTq paj juut rteqgllgA'^* AqjmeeYe Xe' eY<5ub(juJUte erteq- 
w &yye?\OC' eie' rteTOYHg, pa> girt itciHl rtoxAe* e*rt gert efloX 

guxjurt g*I neiojute rtoYuuT' aycjuot Xe ItxooXec takooy 1 
so a you rtcecyoon aw' xirt gT~ooYe cy* poYg,e- aytako Xe' xe 
21 jurt oyf5oju juuuooy eftoHeei epooY. AYrti&e r^p epooY ayuu 
v, i AYcyooYe* ayt&ko Xe xe jurtTAY tcoc|>ia. juioYTe rtvrtAY 

xe OYrt neTrtAccjuTJui epoK* h xe rtvrt«s.rtAY eM&y ttXrreXoc 
p. iSI: 9 eqoYA^R. k«sj r^p' <i)Ape ToprH take nAeHT 1 ty^pe nKuug, 10 "Xe' bis- Syr. et Gr., M. om. — ll ^e = Syr. et Gr., M. om. - TTheyephy, scri- 
ptum HrtevepHpHr, sed prius pn deletum cernitor — ta uj^xe = Syr. Hieron. et Gr., 
M. g*Xi aliquid - !Xe' = Syr. et Gr., M. r*p - HrteVneeoov = M. et A., Gr. to-jtwv 
x.x)cov, Syr. ^*-.~=>» yo+x> , Hieron horum - ipox = Syr. Hieron. et Gr. <roi, A. aoi, 
M. Ujuoh — 1! post eovgOTe (sic), om. *Xe — u *Xe - Memph. et A., Syr. - Gr. om. 

— lr ' &gp&.'i (sic), pro egp&i - rt&c*.p£ = M. ex linguae indole, Hieron. et Syr. = Gr. 
sine (jlou — l6 wtioovji' = Syr. Hieron. et Gr. avsffT^v, M. aitcojut - nnc'm*.v, 
M. Hieron. et Syr. = Gr. oux s-syvwv - junei'6"n, M. Hieron. et Syr. Gr. ovx riv 

- iin*.n-To efio'K , Hieron. ante fcicicm meant, M. hebr. Syr. et Gr. wpo ocpOxXu.o>v jjlo'j 

- nevo eiA.&T6' = M. ovgop-rq ? Hieron. et Gr. - hebr. aupav, Svr. IKX^s - nev- 
ccotIi pro pass, audiebatur, M. Hieron. et Syr. = Gr. rixouov - iovcxiM (sic) — l7 n- 
pujjue', M. = Hieron. Syr. et Gr. oYpioxu — ls cY<rd)coju.6 s gxoXiov ti, M. wtfftiA 

GC| t <J>oci — la eie', M. = Gr. oa - 6A« Hoycot (« in gEit super vers, ab alt 

manu), pro s^ u>v xai kutoi £/. too kutqu jctjXou cgu-cv - *Xe post a.vcaiot at 

a ceteris - t^kooy, prius scriptum t^koVy , deimlo etneiulatum, pro v x-jtov;, 

M. a.q'-t- TToyepj+)ot mcuoy — "" post A.rt' om. xe -T - *Xe' ice pro M« EOrtE ^\t 
ase = 77xpx to — 21 *.yiiiAe pro svcfU9i)ffl - "Xe pro M. OYOg , HieTOQ. Svi. 9\ Civ. om. 

— V, l post AioYTE om. "Xe, cui in M. sequitur oYog - tn'M*.Y M., Hieron. o: Svr. 
a Gr. om. - xe oyIT , Memph. xe juju Syr. et Gr. ;i ti; — ■ nA.t>H-r S\r. Hieron. 
et Gr., M. in pi. 

lob. IV, ii - \ 9 

a Xe' JUtEYT-' neTcopJui. XrtoK 9vg AirtAY eriAeHT' eyhex rtovrte 

i e£o?s- a?\7\A rtTEYffOY ayuuxn g*I neYAAA. epe rteYcynpe' 

oye' HnoYx^r EYgjoYE Tve epooY &n~rt jtpo rtrteTfiRiHY epooY* 

b aycu i?q THojcjune rttff nETftoYgn juuuooy. nenta h<sj r^p' 

COOY£OY Eg,OYft' ftSMKAIOC' ItETftAOYOJUOY' TtTOOY !\e' NNEYOY- 

8 X«M EnEOOOY* EpE TEY<50JU tUXN. JLlEpE £1CE F*p' El £&0'2sgTJ. 
' TTKAg/ OYS^E' JUEpE JUOKgC +OYUL) £1 TOOY" «S^?\A EYXTTO' 

UnpaujuiE En^TcE* ipE juuuac *k€ TtrtoYpE' £H?\ g/t netxoce. 
Hjuiort 2i£ amok £<!> irtACEnc jtxoeic* 'frtAujty !^e' Eg,p<sj 

9 ejtxoeic nETg,ixrt OYOtt mijw.' nErt'TAqTAJuiE rtEirtotf^ juTt 

rtEIATApHXrtOY- rCETTAEiHY AYU> NEItynHpE £T£ JUirtTOY HTTE" 

io nET^t - HngpoY exju jtka£/ nETTrtrtooY TToyjuiooy gA Tne* 

I2 JTETXICE WrfEefifilHY- nETTOYftOYC rtrtETTAKO'' *nET- *p. 7i 

cyi&E JUntyoxriE rtttpHrtgHT' ayuu TTrtE KEY(5"ix p ?\AA.y juuue. 

neTTAgo' TtnEico4>oc' g,it rtEYJUUtTCAiiE* Aqnajtyc ae' Jx- 

11 ncyoxrtE' rtrtEicArtKOTc- ttkake' natojuutt ipooY UnEgpoY' 

15 CErtAtfojuttfJui Xe' UnrtAY Hiaeepe' TteE rtTEYtyH. eyetako ^e' 

grt OYno^sYJUioc* §pE oYtfuufi £.e' pRo*^ et^Tx JunxojuupE EpOCJ' 

EpE OY^E2\niC 2lE' cy<JUTTE jUtfTA r ^60Jl*.• EpE TTAnpo 2s.e' JUL- 

1- npEqxirttfortc tcjujui. rtAiATq ^.e' JutnpuujuiE Fta nxoEic xni- 

w oq* UnpKuu 2*.e' Hcuuk' FtecRou Jxtu\&. n TauKp^Tuup. rtToq 

r^p tie cyAqjm.OKg,OY ayuj rtqTAgpoY ep<s.t~oy ejtey.ua- aycju 3 post a.'X'Xa. scriptum «y, postea deletum - a/ruuxH gH (^ycjuxh g, in linea, sed 
ab alter, m.) neYJU&, M. ^qorouju. Unovcaj^, Syr. = Gr. sJipwQ-/] auTwv y) (Uoaxa, 
Hieron. comesta est eorum conversatio — 4 post riGYtyHpe' M. add. *ke — TtneTefi- 
Aihy (cuius 1 insertum ab alt. manu), M. itHETcfioK = Syr. et Gr. yigctovwv - H- 
Atoov = M., Hieron. et Syr. = Gr. om. — 5 ene^ooY, M. Hieron. et Syr. = Gr. in pi. 
— 6 tooy, M. Hieron. et Syr. = Gr. in pi. — "' !Xe = Gr. et Syr., M. om. - novpe' 
= YUW05, A. yj-wv, M. m&.jiujju — H JSjuoh "Xe &.hok gco, M. n^ipH^t" ^-6 «.« &.^*^&. 
£uok, Gr. ou y-r,v ^e aXka. evw - nexgixH, Syr. et M. = Gr. ^ecrxox-ov — 9 lit. 6 
in TAJui'e super vers. - iiei'A.T&.pH5ttioT (sic etiam alibi), M. Syr. et Hieron. = Gr. avs- 
£iYvia<XTa — l0 g&. Tne = Hieron. sub coelo, M. ixen itHGTc&necHT rtTcpe = Syr. 
et Gr. i-'. ~r, v uw'oupavov — " ante neTTOvnovc om. a.yuj — 12 TuTpiitTgH-r, Syr. 
Hieron. et M. Gr. t.-j. ;o ;pv<oV — lg ugyjumtc&Bg - M. et A., Hieron. et Syr. = Gr. 
om. (Xutcdv — 14 n^YOJuirr = Syr. et Gr. ffovavTyj«€Tat, M. ipeT — ,r ' *Xe prius = Syr. 
et Gr., M. om. - no*^YX«.oc (sic etiam v. 20) — lf ' *Xe prius - Syr. et Gr., A. *ai, 
M. om. — 17 "Xe prius = Syr. et Gr., M. om. — 18 v&.p = Syr. et Gr., M. *Xe - ty*q- 
>i'.K^0Y, M. Syr. et fir. xXyeiv WOiet, Hieron. dolorem facit - *.yuj, M. OYOg n&- 
> in mi j-ro xat T.v.'/'.t r Syr. - iTr^T^gooY . . . enevxtA, M. cyA.ci'f- Utoh, Gr. a7co- 
K<x9t<jTY)<nv, Syro-hex. ^>(.£o (.xs , Hieron. medetur. 

lob. V, 3-18. 

I !',» r.l'.A. Vol. II. S 1 10 

to tyAqcyAAp' rtTe TeqflYx ort' taTs^To. qNATOYXOK' TTcooy 
rtcon' git NeK<Mt«s.^FH• ayuj Fnc neeooSr xuug,' epoK g,jui njmeg,- 

20 cAtyq. qnArtA^juieK enjuiOY g*A ngeliujujfr qrtATOYXOK !\e' 

21 £/t OYno2\YJU.oc' etootcj nnnemne. qrtAgpnK eYOYujtyc Tt- 
p. Tr: " *^ AC " AY(I) ftrteKp^OTe ^htoy tt^ermeeooY cynhy. knacuj- 

iie rtcA ftpeqxirttfortc jmrt rtArtojuoc rtrteKp^pTe ^htoy rtrte- 
23 eYpioft' rtAKpiorc rteeYpiort r*p rfArpiort' rt^ccjuTJui mak. 
2i eiTA.' KMAEume xe neKHi rtActDTJui wak- aycju Ttrte ruA*rt- 
96 cyuune TtTEKCKYrtH prto&e. KttAeme Xe' xe rtAtye neKcnepjuus/ 
ae AYd) rtextyHpe rtAcyuune nee rtrtpcuT THpoY rtTcoucye. knhy 
!\e enTAcJ>oc' rtee rtoYCOYo' gH neq!\e' eAYogcq gH neqoY- 
oeity- h Fee rtOYXATJUie TtxrtooY e^Yxixc egpYrt' rtTecoYNOY. 

27 eiC^HHTe' AK^ETgT WAJ rt+gJE" AYCJU ftAl' ttertTAMCOTJUOY' 

vi, i TtTOK ^e eijme h^htk xe rtTAKp oy. a icjjR 2s.e' oYcutyfi 

2 eqxcu juuuoc xe erte OYrt oya. r*p' rtAtyi g,i? OYtyi grt T^op- 

3 yh' eTpeqxaj^ic ?s.e' rtrtAgjfce g,r7 oYJU&tye g,ioYcorr kai v*p' 
cert^pocy' egpYe' ntyuu rtrteKpauoY Tte<s.?\Acc<s/ AfhSs^ etyxe 

4 n^tyAxe cocyq. ttcoTe r^p junxoeic gl* jtaccjujuus/ ha/i epe 
neYtfuurt'f cuurFr JutnAcrtoq'' em eirtA.cyA.xe' cy^YTtoAc julxaoi. 

5 etyApe oy rAp tycune - xxh ty^pe OYeiA' mtooy cuclj eiio2\ 18 ujAqcy^&p' = Syr. et Gr. ewawe, M. a.qujA,rt-f-GprboT - TeqfiYx Hieron., 
Syr. et M. = Gr. in plur. - on' = M., Syr. - Gr. om. — |,J KEKA.ttA.TrH (sic), M. Hieron. 
et Syr. = Gr. om. arou - &vu3 pro r^s — 20 c|ii&.toyxok - M. Syr. et A. puaexati <re, 
Hieron. = Gr. Xuffei at — 21 gH-rov - a~o, M. om. — " post knacluBg M. habet "Xe 

- post nuGKpgoTe cod. om. &£ - rTneevpiort' AKpiort = Qyjpuov aypuov, M. om. alterum 
hemistichium — 23 rt^ccu-rJui «^k , M. et Syr. = Gr. sipqveuffowi <roi — :l bit*.' r.rx, 
M. tot6 - «&.ccuTJu «&.k, M. et Syr. = Gr. sip>jveuffsi - aylo pro fle — ' ' "Xe Syr. 
et Gr., A. *oa, M. om. - a-yoj, Syr. et Gr. &e, M. om. — M gH neq^e' (= neqTe 
7» maturitatc = Syr. Hieron. et Gr. wpi k ao; , M. <btn -reqo'rnof in temptstate siui 

- neqovoeity = Syr. M. Hieron. et A., Gr. om. auxo'j - Hxrtoov, calligTaphas scri- 
pserat T?tcii**y, postea emcndavit - Ht6covhoy = M. et Syr., Gr. om.pron. — - MW, 
M. *K6, Syr. = Gr. om. - 7tTA.Kp~ or - Syr. M. Hieron. et A. ti swoiti«y«;, Gr. si t« 
£7rpa^a; — VI, 2 eite ovi? ova v^p' - si yap ti; , Syr. in tc\tu „* <;;s> , In DMIg. v « . 
M. icytun "Xe itata oyai - HAty'i g» oyojj, Syr. M. et Hieron. Gr, ittlov ?tt 

- gTT T&.opvH BCnbae mendum, pro I?TA.opvn - e-rpGqrtuTvK pro M. «Tequ>'Xi - *X6' 
Syr. et Gr., M. ovog — :1 K*.'i r«.p', M. kg th iccci an) - HrtGicptuov k««.Va 

M. Syr. tantum TTrrc c|>iojul, Hieron. littorum, Gr. -xpxXta; l}USM M< icxeK, 
pro to; iQixi - cojyq = jpauX*, M. gtuov HLion. m«/«, Syr. IC^^jj-j — k um ( . 
gii<*uj**g\ Syr. M. et Hieron. Gr. otxv aj;waxi X«XciN — ' I in ovti.v' tab WW. 

lob. V, io VI, j 41 

enxjrtxH' f TtcAiie?\xe cqcyirte jTca Teqgpe' *xh ^y^pe juacc o>ty ' p . if: 

i efioTs' evTt g,pe' £*! neqoYOJuiq. aah <x)AYOYejm ocik exrt £jlx.oy- 

7 h juumoft' oyn ^-ne ntyAxe eqtyoYejT. juuuj? tytfojm r*p' eTpe 

te\J/yxh tfur "frtAY !\e eT*g,pe' eccyortclj rfee noyctoj 55- 

s juioyi. ewe qrt^i" r*p rt<sj mte n^Tciu^R er ayu> ntc nxoeic 

9 i" rt*j HT-A^eTsnic. a. nxoeic *px eI AAApeqToliCT • AAnp- 

io TpeqTCAfioi !\e ty^ fio^. epe tajtoSxjc rr^p tac1>oc HAr 

tai ercejxjfiotfc giixjt rteccofiT' 7rfrtA"t-co Art' Juineixi5o7\ r*p' 

ii ertjiJAxe etoyaaR rtTe nrtoYTe. oy r*p' te TAtfoui xe 

is 'fgYnojuurtH- h Aty ne nAOYoeity' xe ta\J/yxh Arteix e ' **H 

la oYtfojm ertume tc t^oT)**/ h g,ermertine rte JtACApJ- H KTA.i- 

ii rtAgre epoq a«' a Teq&OHeeiA' oye juuutor &. nrt^' k&at 

i Fccuq' a n^juinajirte 2^e' I*nn a ft TouKp a Tcup oficyq epoi. A.ip 

ee TtoYJUioYrtcoupAl eAquuxrr ayou ayca&t' Wee Ttrtei^oeum. - 

rtAi erteYpgpTe ^ht 1 temoy 2s.e' aytcuoyn egp«sj exuuj 

n Ttee rfovx'^w* *H OYKpYCTA2\2\oc eAq<ju(Tp' Ttee ecyAqiiuu2\ * p . nj : 

efio^s' epcy^rt oYgHjuLe' tyume ejueYCOYtt jtjuia. erteq Tt^HTq - 

TAJ TE TAge £0) NT A OYOft rtJJUL KAAT TtCUUOY" A.IT&KO -reqgpe' = M., Hieron. et Syr. = Gr. om. aurou - juh, M. ig &rt, Syr. = Gr. ei o*e 
/.-/'. - cuty ifloV alterum, Syr. = Gr. pY)£ei <pu>v/)v, M. qtt*^- n-reqcjuiH - neqovo.uq 
= M., ceteri sine ocutou — 6 cattt pro A.3cn - h Juuuort' (sic), pro si oe x,ai, M. «e 
- Hty*.2te eqtyoveix, ceteri in plur. — 7 Tt^xH pro t&\|/v;x;h = Syr. M. A. hebr. et 
Hieron., Gr. [aou yj opyyJi C. eu^"*] pro opy/) *-*Xe, ceteri yap - eT&.gpe\ Hieron. 
et Syr. = Gr. in pi. t« <tit<x aou, M. en&^HjEi — 8 prius ka.i = M., alterum deest 
in ceteris - ante prius TTte om. *yuu — 9 *. . . . ^px e ' Ju&peqxoficx, (pro cuius 6 
scriptum erat q, postea emendatum, et rescriptum) = Hieron. Syr. et Gr. ap^a|xsvo? 
jrpa><x<XT0 a:, M. JU&peqepgH-rc .... ovog, i?Teq6og Jxxxot - JuinpTpeqTC&Boj, Syr. 
Hieron. et M. = Gr. [j.r, \>.i aveXero) — i0 post t^ttoVi'c om. "Xe - T^^c{>oc = Gr. 
Hieron. et Syr., M. JuK^g, fortasse pro JSg^v - if«.i = M. A. et Hieron., Syr. -Gr. om. 
-pro*.n' M. hab. v*p a.mok, it. ante ency^re repetit &.itoK -nMovrc-, M. Hieron. et 
Syr. = Gr. oeou [iOU — u "|"£yttojl».ihh - UTCOp.evo) — iitei^e = ocvsvEToa, M. icycun epoc 
2 £ej<ne«une, M. Hieron. et Syro-hex. - Gr. ^aXxe&i - n^^cAp^ - Gr. et Hieron., 
Syr. et M. in sing. — f:: M. om. h iTT-A'jnAgT-c- cpoq &m - TGq6oH«Gi'^', Hieron. Syr. 
et M. = Gr. 'yyr,')i'.y. oe — "' M. initio habet ovog- ka&t iTcouq - M., pro ocwsi- 
tt'/.to [J.z - Ju^^^s.n^-uJKpAT(up (sic ubique), M. Syr. et Hieron. = Gr. xupiou — lr> initio 
om. o'j wpo^siJov ;;.: ot syyufocTOi ps-ow, quae Hieron. et Syro-hex. sine asterisco 
legunt - &ip abest a ceteris - ayuj, M. et Syr. - Gr. v) - ayc^^t', ita saepe, pro *.y- 
c^&tt - neV^oeiJu. , Syr. et M. Gr. in sing. — l0 *Xe' - M., Syr. - Gr. om. - lit. v 
in AYTiuoYit suj)cr vers, a pr. manu — 1T n«.^ erteq iTp y nTq , hebr. DftipaQ , 
M. H>J>pH-t- itiAqoi I».«.oq , Syr. - Gr. owep yjv. 

lob. VI, 6- 1 8. • i a 

i9 !ae' Aipnfio?\ juutahi. ainay ErtEg/iooYE fteAijmArtujrr juuiaa 
» xJuuoo^ye rtcAiiuurr rtETrtAY T^e oyn <yinE rtAp epoov' rtAi 
a etkou rtgT~HY ErtEixpHJUtA' «.rt rtEino?\ic. Juuuort !ae' &tet«- 

TUJOYIt E£,pAI EXUUl ^'JUTTHYTI? E&P** 6X(JUi gft OYJUrtTAT- 

23 rtA* guucTvE' ATETrtrtAY EnACAty' ApTgpTE. E<yApE oy tap' 
tyuune- ju.h tei AiAiTEi JuuuuuTrt n^aay* h EicyAAT - ' rtTETrt- 
88 tfoju.' gu>cS\E etoyxoi enaxaxe' h ErtAg,JU.ET etoTx ttnpeq- 
3i xixrtAg,. juiAT-cAJrloi amok ?ve' ^-rtAKApuur juatajuloi enertT- 
85 Ain2\ArtA rtgHTq. a?\2\a it<yAXE AAnpjuuuuuiE' co<yq- TTrtei- 

26 aitei rAp Art 1 rtoYtfojut. rt r r£THY r rrt' ayuj nexnio' rtrtETrt- 
ujaxe rtATA'Moi Aft'' oy^e' rAp rt+rtAArtEixe* rtnoYcucyq 

27 junET"rt<yAXE. n?\Hrt puu TETrtTuuoYrt exiui nop<J>Artoc te- 
p. 75:88 Tftfiuutfe exit neTrttyRHp. 1r rertOY j^e' EiEtfcutyT EgpYrt git 

29 nenrrtgo' T~AT~Juixi(5b2\. g,ju.ooc !ae' rtTETJui xirttfortc jytone - 

30 aycju ok' rtTETrtcujOYg, ETJUiTtTJuie. jurt xift(T6rtc FAp' glJE 
vii, i jta?\ac - h epe TAtyoYuufie 1 jme^eTA Art' NOYJurtTCAflE. «.h 

ftoYJw.ATtxcurt'f Art' ne jta^e junpajjme g,ixIJE jtka£/ ayuu neq- 

2 A£e' rtee rtoYXAiReKH JuuuutHrtE' h rtee rtOYg, jurats' EqpgpTE 

gHTq juneqxoeic aycu eAq^e' EYgpiliEC' h rtee Art' ne' rtoY- 

3 XAI&EKH EqtfEET" EJTEqiiEKE. TAI TE TA^e' gUXJUT"' TtTAlgY- 18 ante *7p~nfio'X om. ^vtu — 19 iJin^t TTc*fiu)tr ° ne-rn^v "Xe , M. et Svr. 

= Gr. ioeT6 ooou; Oaiaxvcov, aTparoo; <roc(3u>v oi otopoiVTSs, Hieron. Vidctc vias 
Themanorum, semitas Sabaeornm. Intuemini (sic) — -° ertej^pHJU*.' ju.IT ntino^ic , 
ceteri inverso ordine ewi xoXsgi >cai vpy)|i.a<xi — M ILuon *X6\ M. H-rcu-ren *Xe, 
Gr. axap Sc, Syr. ^.*aw (.x^o -alterum 6gp*.» eriui abundat — gtoc'Xe' w;t£- en*.c*.<jj 
= Syr. et Gr., M. omepgoT (sic), pro en^epsbo-r — *-'- tei - xi - a.ia.7tc4 r,Tr,7x 

— - 3 gcuc'Xe = co<;ts - ei(&%&xe, Hieron. et Syr. Gr. om. [too, M. «totoy n- 
«a.3C*.xj , A. ex. X. £l P°S ****** — 24 ene«TAin7\A.rt&. HgH-rq, M. t|>H6TA.ici.upcju Ju- 
juoq , Hieron. = Syr. (~>/ -^^ y> r *> , Gr. et xi K<«XaV7)(A«i — M post a.'K'K^ om. co; 
£0ix.£, Memph. «cxeK — npjuuujue' - Gr. et Syr., M. in plur.-6JA.ixei' KVTOUtxttt 

— 26 &.YUJ HneTntyA-xe «&.ta.'K6"6i *.»', M. ov*Xe ne-rencogj n*.opiKHn *.n .(*>£" 

g&nc^xi = Syr. et Gr. ouftc iXsy^o; -jawv pv)^«9i [A£ k«u<j«i, A. tx ct^tx aou 
pro p7)|v.a<7i as — Jlneixc*- av;;oaa'., M. ov >*.p ovcjuh Htc nt-rencA-xi "fltA^S.- 
i\eX ecoe JSjuoc ^n - Ttnovcutycj ita cod., nianus recentior Uterae n sapposuit tt 

— - 1 post -re-rnttcu^e om. $i — -* haec pagina In codice signatur nota nuoaexali ici, 
pro Te, et ita mendose pergit - ante TA.T-nxKS'o'K M. Kabet ovog — M "Xe, Svr. 

x.ai. , M. ovii ovog - on' -aXiv — h S\i. at Gr., M. om. - JUe*XeTA. 'xz\. 

— VII, 1 ju^ITxcuht - Syr. Hieron. at Gr. nrtnaannpiov, M. tantum vtGtm** — &vuj 
= xai, M. om. - a.ii' ne' abUAdati 

[ob, VI, io- VII 13 

nojuurm e^erteftAT-e' eyujoyeSt' g,ertoYujH !\e n^ice mgtto 
i wa.1. eicyAftertKOTK cyAixooc' xe epe gTOOYe tyuune twav 

ayuu ort' Eiu : }Art'T(JuoYrl , xe epe poYg,e mhy tnay - ^^yoon !\e 
5 euuiHg,' Ng/ice' xirt poY^e cy«s. ^tooye. n^cum* Xe' oYujcyil 

git ^ert&rrr eYgpoY* i-fiuuSx 5\e efto?\ iT^ermoWTc rtKAg,' ei- 
b guxJuice ffTAeiAABe. n&A^e Xe accuoy enuMAxe* a^tako 
- Ae 1 £,Tt 0Yg,e2\nic' eccyoYeiT. * Apinjuteev Xe' xe OYrtifie ne 

nAdmg; ayuu JutnAiiA2\ ftATCToq Alt' ertAY <s.r<s.eort. aiujxi? 

rtee rtoYK?\Oo2\e i&YTfifioc g& Tne' epty^rt npuujuie !\e Eujk 
lo enecHT e<sjurtTe- rfqTCToq Art' eei egpAr aycju TtrteqcoTq 
ii eneqHi JUjuiirte juuutoq'' ayuu rtrte neqju<s.' kotcj ecoYourtq. rrt - - 

MA^t"co £d> am' epcui' ^-imcyAxe ^it TAAitArKH" ei^yoon' gll 
is nitoY(5"c i?ta^yxh. «.h any 0A?\acca h ne2s.pAKuuft' xe 
w AKfgTHK epor xe Akxjuurte Tt^ertneeooY epoi. <sixooc xe 

nA(T2so6^ FTujOYrt' nac?\C(ju2\'t- i~rtAeirte Xe rt«M juayaat' 3 tTxAigvnojui'nH = 'j7T£|7.£ivy. - M. om. "Kg — 4 &vcu on', M. n*?Mn ort, Syr.= Gr. to; 
o'ow . . . . , -y.Xiv - post 6ityA.»T(juoYn' M. repetit +xcu Ujuoc - epe (cuius duae po- 
stremae lit. supra vers, ab altera rnanu) porge . . . tkm, M. epe typn n&gtuTn rt- 
in&v , Hieron. et Syr. = Gr. xots zGTZtpx — 5 n*cujju.&. !ke' = Syr. Hieron. et Gr., 
M. n».K&c - gTT gertfiiT-F evgoov = M., Hieron. et Syr. = Gr. ev ax-p'.z <7Xg>Xy)X<«W 

- ^B(ju7\ 5v.e efio>v = Tr,"/.w bz, M. orog rt^juovliam ceepo UntK&gj Vjuk (sic) - rt- 
-r&eiA&fie, Hieron. saniem, Syr. = Gr. octto t^topo?, M. ert^ep^uj-r — 7 ^pYnjueeY (sic) 

- oviuBe, Hieron. M. et Syr. = Gr. 7cvsu(/.a - a.yuj nn*£VX *.vA.c*ort = Syr. 

Hieron. ct Gr. /.y.'. oux eti , M. cnrog cji(&ta.c«o a.n xe e«*.-<r ega.;t&.va.eo« Htc 

it*B&>\ - h&y in en&v super vcrsum - cod. om.. integrum vers. 8, quern Syro-hex. et 
Hieron., nee non cod. Colbertinus apud Field, Op. cit., habent sub ^ — 9 &.i<Dxn 
abest a ceteris; unde videtur interpretem coptum, cum non invenisset in suo apographo 
graeco vers. 8, per hoc verbum reintegrare voluisse contextum - & prius in ^vrrTfioc 
super vers, ab alter, manu - *Xe, Syr. = Gr. yap, M. om. - post ah' om. sxi — 10 H- 
neqcoTq scribae mendum , pro ItsteqKO-rq = ou&'ou y,y\ STCiuTpstbi] ; M. add. xe 
= Syr. Hieron. et A. eti — fl gu3 ah', M. et Syr. = Gr. xxxp ouv ouSe eva> - epouV 

- Gr. et Hieron., Syr. = M. ,&eit po>i - i-n&cy&xe iT-ta\J/y;x;h, M. eic&xi ei^H 

/ben g&.i(A.n«.VKH htc ji&HhIk eieA-orcun Unty&cxji TtTe t^^Vy^h ei-r^TgHT, A. Xz- 
) r,7('j ^: ev y.rs.-r/.r, (•>•/ tou 7cveu{xaT0? [Aou, avoi^u) to tto|7.7. (xou sv TCixpia J/^/'^? 
m>vexo(Jtevo?, hebr. »tfJS3 1Q3 nn^U?S '•mi 1^3 H131N , Gr. om. to'j 7cveu(x«- 
t'-; [jiou et to JTOjia y-0'j, pro :v irixpia ^uyy)*;, legit wixpiav '^oyr,; [/.ou - Syro-hex. 
in textu, qui legit ^X- ? [»oj, , sc 1 sub asterisco, et cum nota marginali o^ y*.*^> \i 
jnAj^v^o/, ; Hieron. habet spiritus mci sine ^ — <2 xe &KfgTHK .... ngenne- 
<>',.-<• ipoi (iic), M. hebr. Syr. ct Hieron. - Gr. ot ( . /»-/T:Ta;a; tiz' t[j.s. yoXaxyjv ; 

- ' ; TTtoxjyh , pro iTtooyh, abest a ceteris — --J— it *.eme - kvoktci), M. fii&xE. 

VII, 4-13. 14 

ii rtoYcyAXE £i n&(P}\o6^ AKopcyoi g,rt £ErtpAC0Y- ayoi AKftoty- 
i nT git g,Ertgppojuus,. KftAncupx rtT-<w|/YXH enAriTtA/ ayuu 
i' hakeec ejtjuoy. rtrtEirtAa>rt£ r*p am' uja erte 6 * e eiAg,poty 
n H^ht'- cAgoux cfio?N jujuoi nAAgE r*p' cyoYEiT - . oy r*p ne 
w npujxxe' xe akxactcj- h xe ek.^ - rtgT"HK. epoq' H xe Kti^6Jx- 

* p. ic*:: la neqtyirte e^tooye' - h xe EKEKpirtE Hjuoq eYJuiTorc ujATrt<vr 

eitvrtAKA^T"' Art'- ayuu ctvrtA&ujty rt«sj' Art' tyAn+cujuiK itTA- 
1 nA<5ce' grt oYcycrtgHT'* ecyxe amok AipnoRe' EirtA<A)p oy rt*K- 

JTETCOOYft JUUTgHT rtftpcJUJUe* ETBE OY AqKAAT"' OYfiHK" i"d> 

21 2s.e' rfOYETncu «ak. etj&e oy JuneKpncuE^ rtT~A<vrto.u.i<s/ ayuu 

rtYT&fio jun^noRe- TErtoY Xe EirtAfiujK. EnKAg/ ayuj i"rt*- 

vui, i tctoi Art' Eujoprrf. a. Ra?\^&V oyc^E ncAYXiTHc' 

a nex^q' xe oiat«ay knaxe rt«sj- oyjitTa. rtgAgTtcyAXE nETg/T 

3 pojK* juh nxoeic rtAxirttfbrtc EqKpirtE' h nerfTAqTAJUUE n- 

i THpq M^cyTpTp n2uK«sJoc. etyxe rteKtyHpe' rtertTAYpnofie 

5 jutneqiATO e£o?\ AqxooYcoY git toTx TtTEYAftojuuA. Htok 

g Xe' cone enxoeic ^^<^rt^-uJK.p<^ r ^<Jup , EKConc* ecyxe' koya^A' 

ayuu mtk OYJUie' qrtAccjuTJu encKConc - qrtACJUurtE Xe rtAK rtOY- 

• p. ics: ? juAFcycune' rtXiKAiocYftH' rtEKtyopn rtAtyaune eyco&t ' rtEK- 

s gAEEYe Xe' TtCErtA^cyAXE EpooY Art. juaxne' T^yopn Xe 14 gopoju.&. opaaa. — 15 A.vu3 pro oe — 16 eiAgpoiy ligHT' pro etpgivpety RgHT 
= [/.axpoO-jy.^aco - post c^gcuK M. add. oyii — l8 ji prius = Gr. et Syr., M. ovog: 
h alterum, M. et Syr. = Gr. xai - eg-rooire' = A. et Hicron. in mane, M. Gr. £w; 
to TCpcoi, id. Syr. in textu , in marg. autem l;.3p=> . /. - eiceKpiKe = Syr. Hieron. 
et Gr., M. koojuj — 19 nvn*.I}<.ouj = -po'-.'Y], M. kujuujt - gn ovtycngH-r' (post oy 
una litera abrasa) = M. A. et V., Syr. sub obelo et Hieron. in parenthesi, aliique, 
Gr. om. — -° n&K = M. Syr. A. hebr. et Hieron., Gr. om, - ovBhk, Vulg. coni 
rium tibi, M. = Gr. x.aTivT;u*TY)v ecu- -fuS -- «t~o — J1 M. \. V. et Syr. praemit- 
tit ovog- ayuj nvT(TBo-M., Syr. - Gr. Xttl jcx'JapKTjxov - 'fnA.TcxoT a.h' etyopnT, 
M. et Syr. = Gr. opOpi^cov oe oox. eti aijMj Hieron. /mr;/*.- vigilabo, et ultra mm . 

— VIII, ' fi&'X'X^'X', scripserat a&'Kv^'X , sed emendavit — ' K*.i Syr. Hieron. el 
Gr. xauxa , M. iJ>ert ha.i caxi - neT£«T pcuK - M., Hieron. ori tUO, Syr. ur. too 
(jTO'Aaxo; ffou — ' n*AjKA.ioc : to (^ixaiov — '' acj-xooycoy usque in tin., M. a.cjo^- 
tupn noYA.noju.iA. jt>en tek<Jix mi.ut in manu tua iniquitatcs coram, Hicron. Gr. x 
irzikzv iv ysipi avoy.'.x; Z'jtcov (Syr. A. tt;v avo;;.'.xv) — 5 cone, M. Hieron 
Syr. = Gr. opOpi^c — * qtt*.cjuin«, M. eqij-, Hieron. et Syr. Gr. xtoxxtx 

— 7 post »iA.<'jume om. oyh - evcoli^r (sic), pro rrco&K -- ttcitiA "'An ipOW M 

Syr. et Gr. k|au9v)t«, M. eveep g*.n*.Ti«nt, Hieron, infinite — s 'Xe priut, M 

Syr. - Gr. yap, A. om. 

[ob. vn, m - vm, B. 1(1 iJJ 

mfewcA" g,OT^T ?^e kata. rewoc nneiote* rtTAYxnort r&p 
rtcAq' ayuu rtTwcooYrt aw OYgAifiEC rAp ne itena^e 2,ixl* 
nKAg,. aah ttrtAi an' WcTNATCAfioK.' wcetajuojc ayuj mcgT? 
n g^rtcyAXE eiio^jui neYgHT- *xh t^ApE nxooYq' i"OY<I> ex*I 

12 juooy* h tyApe nTpiiAeift xTce exn juooy gA TEqrtoYWe' 

13 aycju JuiEYEgc TTth(T' Wjju JutneqccJu oy?ve jmEqcyooYE. tai 6e 
te ee rteAH TtOYort kiju ETpncuiicy JunxoEic* nTAKO FAp ne 

ii ee2\nic IlnACEfAHc. neqHi FAp ^tAcyuJq , • aycu nEqjuArttyuunE 
i NAp gA?\?\OYC. ecyoune' EqtyAWTA£E neqHi EpATq FwEqtfur 
io EqtyANAU.AgT~E !\e juumoq ftrteqgYnoJw.irtw rtqnoce FAp Aft' 
n fclTAA npH* ayuu epe JTEqg,pHpE why eRo2\' gll neqTAKO. eq- 

ftATtKOTK £1 OYCOOYgC ftUUWc' AYUU WCJCJUltg g,tt TAAHTE Tt^Eft- 

i8 x*^ 1 ^ EpcyArt ttjua ojuutq wqrfAxTtfo?\ ipoq' aw juuteknay 
w eoyon' wt"g,e* oy^e' wrpujnHpE aw* exTT rtE+xcju juuuooy xe 

ov+jmirte tie' ncyopcyp rtrtACE&Hc'- qrtAi-OYuu 2^e wceoya e&o?\- r P . £? 
20 gjx nKAg,'. rtrte ttxoeic rAp kuu rtcuuq Sn&A^HT* ayuu rt- 
2i wEqxi 2^uuport mxx TTTrT nACERHC* EqEjmEg, TTAnpo 2,e' w- 

22 NpjUUUUUlE MCCJUBlE" AYUU WEYCnOTOY TtCJLlOY- EpE WEKXAAXE ^e' 8 M. om. alt. *ke - vertoc = Gr., M. rtivertoc, Syr. (.m±^\jL3 — 10 nevgHT = hebr. 
Hieron. et Vulg., M. neKgHT (sic), Syr. = Gr. om. auttov — u e*U et exit scribae 
mendum, pro axII et axn = avsu — l2 gA -reqitovne, Syr. = Gr. sti ov ewi pi?//)?, 
M. = Hieron. adhuc in sua radice consistit - &.yuu jueregc usque ad fin., pro Jtat 
oil [it] 8spiff6Vj : 7rpo tou tcisiv nraera (SoTavYj ou^i ^yjpaivsTai - Hieron., item M., 
sed pro o'j/j. EprjpaiveTai, habet cy&qu^ouovi arescit, Syr. in textu cum Graec, in 
marg. v*^J. IJVaj U ^, ^/ — ls «e it super versum - tttako he, M. et Syr. = Gr. ztzo- 
XeiT&t — l * n^tyouq', M. TtitEqujcuni n£>HTq nxc g"Ki, Hieron. et Syr.= Gr. a or/.-/; to? 
gffTOU - nEqju.a.TTtyame (cuius q super vers, ab alt. manu) tt&.p gA.'X'KoYc (M. Ju^pH-f- 
itoYCT&xov'K ) - Gr. apy./vr, oe auTOu awoPyideTai »] ffjcyjvyj, Syr. .;u —., s^ i:; a c: ^ 
«»«-^., (.jL^Ais , Hieron. araneis complebitur tabernaculum eius — 15 lit. n in equ^n- 
T^ge super vers, a manu recent. - cqtyAH&juL&gTe ^e iljuoq = Syr. et A. etciXoc- 
^0{tevou 'h aorrj?, hebr. 12 p^ri'' , Gr. om. xutt)?, M. *qu^nepgHTc *Xe - TT- 
nEqgroojuinit = r yj ar, uiro|teivt] — l8 iTcjnocc .... g«TJu npH = M., Hieron. et Syr. 
■s. Gr. '■>'['-''-. Yfltp WW UWO rjXtou — 17 muj pro 6s - TTge«^&>\V^ = yali/.wv — l8 ep- 

ujA.it nxtA tpoq' *•», M. Hieron. et Syr. = Gr. eav jcarotwiij, o to-o? ij/sucetai 

X >T0 / - oy'Xg' ne*t"XU) (sic) Juuuoov abundant — l9 TtitAceBHc', M. et Syr. =Gr. in 

sing. — 20 rAp = Syr. et Gr., M. *Xe - ayou, M. et Syr. = Gr. oe — 21 H alterum in ttit- 
piinxiLe super vers, a m. recentiori - Itcuj&e = Syr. Hieron. et Gr. veXo>TO? , M. ItpAuji 
- avuj - M. et A., Syr. Gr. oe - ITcjuoy, M. Ttovujitg gBo>. - Syr. Hieron. et Gr. e£o- 
[toXoY7)Oe<i>? — -" itcK'/AA'/c (cuius k et ult. a super versum a manu recentiori) - hebr. 
'ires tui ct Vulg. qui oderunt te, M. Hieron. et Syr. = Gr. ot :/0oot ocutcuv. 

lob. VIII, 9-22. 16 

i^iujoY juno/ine' rTrteqcyuune Xe' TTtff njui^rftyujnE rtrtACERHC. 
i\ i, a iujfi !\e OYcutyK nEXAq' xe git oyjuie 1 i~cooYrt' xe tai 

te ee etcjuont. rtAcy r*p rt£E npujjme rtAujp Vikaioc Jxnetx- 
1 to efio*A HnxoEic. etycune r*p Eqcy^rtoYEuj xigAn rtii- 

juuvq' ftrtGqcujTJui epoq* xekac ftrteqoYoojReq rtOYty^XE rtOY- 
< cut EEo2\g,rt rtoqcnoTOY. oycocJ>oc r*p ne £Ju neqgHT' 

qxoop' ayuj OYrtotf^ ne* nixx nErtTAqcycone' eqrt^tyT juineq- 
r - JutTo e&o?\ AqgYnojuuitH. ntTgi'Te TTrtTooY rtcEcooYrt Ait' 1 
b neTtyopcyp ajuuooy gTt TeqoprH* neTrtoein JGEnKAg, cy^ neq- 

7 crtTE' wj^pE rteqcTH?\2\oc kiju* neTxcu juuuioc enpH xe IlnptyA. 

8 ayuj jueqcy^- ayuu eTTujcuAe epw rtcioSr neftTAqTAJuie Tne 
p. icS!: juiAYAAq'' ^neTJuootye £,ixrt e*?\*ccA' ttee HneTJUOOtye gjixr? 

a nneTcyoYcuoY" nEitTAqTAJuuE' TtTirtjuoYT' juTT ncoYrtpoY^E" 
io jutrt nujcon^' jutrt rtT<sjuuort' juurpHc- nertT^qTAJUie' rteirto^ 
jutr? ^t£^^LTApHx^iOY• nettaeihy ayuj rtEitynHpE ete aaRtoy 
n HnE. EqcyArtc«\*T' it nanay ipoq* ayuj EqcyAitEJ eRo2\£7to- 

12 OT' rtNAEUUlE. EqcyAftTAKOOY It lUt JTETrtATArt£pOY' H ftlJU -- ante uj in JuntyVne una litera abrasa - alterum *Xe' = Syr. et Gr., A. KOti, M. om. 

- Hit^cefiHc = M. Syr. et hebr., Hieron. = Gr. in sing. — IX, 1 *Ke = Syr. et Gr., M. om. 

- " t*.i tc *>e btcjuoht 1 , M. Hieron. et Syr. = Gr. O'jtw; £tti — s «ILu.&.q = A. 
hebr. Syr. et Hieron., Gr. aurw, M. ovftHq - nrteqoYOiy&eq = hebr. Hieron. et 
Vulg., M. et Syr. = Gr. f*7] av7si7rY] - post ooylut om. a-jxo'j - ilio'Kgt? neqcno- 
toy, A. £X. YeiXeo>v, ceteri cum Gr. za. yiXuov — 4 neqgH-r', M. neqic*T. Syr. 
= Gr. Siavoisc et om. aurou, Hieron. sensu — «.qgvw<wuufitN =■ utcs(jleivsv, M. A.q^juoni 
tiTOTq — rj ne-rgi-re, Hieron. et M. = Gr. o -xXauov, Syro-hex. 1,^ ^»a vj.£o^o, ow 

- ult. rt in Hcecoovn super vers, a manu recentiori - -reqopvH , Hieron. M. et Syr. 
= Gr. sine ocutou — ° literae noei tou nexnoEnt in rasura - Hni<a.g, M. Rcahecht 
7T-rc|>e - Syr. et Gr. xr,v ur'oupxvov, Hieron. orbcm - uja. neqcn-re, M. rteju rtov- 
ceref", Hieron. = Gr. sx. 6e[ie3uu>v, Syr. c*.*£d|J\,»>, ^» - uj^ps Heqc-rn'K'Koc (sic) kixx 
= Syr. Hieron. et Gr. oi &e stuXoi butt)? saXeuovTflU, M. om. — 7 JunjmiA. A. ar; 
avaTiXXciv, Hieron. M. et Syr. = Gr. om. - aycu, Syr. = Gr. os , M. om. - et- 
T-tucufie ipTT jTcjoy = Gr. Syr. Hieron. et hebr., M. qepccj>p*vi-ttt TTt^>6 j±>ert g^it- 
ciov — s nertT^q-r^Juje, M. Syr. hebr. et Hieron. = Gr. o xavjax; - ante neTAioo^e 
om. &vcu - JunG-rxioouje abunJat - g'l'attt nneTujov^oov, M. pixert niicxgi Syr. el 
Hieron., Gr. ew*e^a©ou? — ,J q-r^ in nc-n-r^qTAAxie' super versum a recentiori manu 

- post ncovnpoYge M. add. neju niciov Htc lytopn - ttTJUttlOtt 1 ray.£ix — "' tte- 
*T&pHX«or', Ut alias, M. Hieron. et Syr. Gr. xvihf ^ixnzx — " epoq M.. Huron, 
et Syr. • Gr. om. - a,vcu S\r., M. -- Gr. om. - in tin. M. hab. o«, Syr. Gr. w; 

- 1J M. praemittit n^ipH^- o» - ecpy^HT^KOov itllk neT«*.-TA.«goov M. i^UUHl .vq- 
ttj^iuy^pi nuu nee-Tn^T^coo, Hieron. si cnim morti tradiderit, guis - 

Gr. sav axaXXx;r,, ti? awOffTp*^ 1 * 1 > 

' IX, ! 17 

ii neTftAxooc rt*q' xe rtTAKp oy. rtToq rAp jmepe oprS k- 
11 Toq' - ftTAYK?\x rtKHTOC efio^TTooTq eTg* Tne. eqojAit- 
i ccuTJui epoi qwAjuietyT rtAuj&xe' ^rtAcenc neqg,A.n* ecycune 
m r&p Artr OY^iKAioc- iTqrtAcajT - !* epoi Aft. ecycune ciujA.it- 
i" juoytc rTqccjuTJu TtrteiTArtgpYTc xe AqcuuTJuE epoi. julh gk- 

^tA.OYOtyRe'T , gw OYtfocIr AqTAtye riAOYojajq r*.p' enxirtxH. 
ftqitAKOj Art' Jxxxo'i cAftujTHY- A.qjuiA^'f r*p ITftAtfcV xe 

q«5JUA.g,Te r*.p g/t tacVojuv nun tfe neTftAaj^f-oY^e neqgAn. 
so eajaune r*p' Aftr OYlXiKAioc' T&TAnpo' prtoRe* "ecyajnc ^.c' * p. kI 

21 Aitr OYcauTn 'frtHY e&o2\ eitfoojue. eajxe ^iprtoRc r*p' w+- 

22 cooyk Art' ^Ja nA^HT- n?sHit paj ceqi jiln&amg\ eTfie mJi 

23 Aixooc xe cy^pe Toprit take TtrtofF' jum Tt^YftAc r ^Hc• xe 
iteKpoq' rt ajuoy ft oyjuioy rtujnHpe* *2\2\&. cecuj&e rtc* rt2sJ'K«3aoc 

&YTA&T FAp ETOOTCJ JUUTACe&HC JTAAg,e FAp' &.CCJUOY 

26 eYpeqnajT- aytkjut' ayuj JuinoYrtAY. *ah oyn TAtfce Ng,iH 

27 rtxoi* it TtA^cjujm' eqgH2\' eqcyirte Fca Teq^pe* eicuAitxooY 13 «Toq r&p .uepe oprH KToq', Gr. auxo; yap acTTcCTpaxTai opy/iv, M. rveoq 
"Xe &qc|>uung Uneqgo efioXg*. OY^cortT, hebr. IDS ^^"N^ ITl^N j Hieron. ipsius 
enim inavertibilis ira, Syr. |i<^o;..=> |*soi w.^001 , in margine oe» lov\ a^io . .oo . 

<*l^oj *3w IN - post «T&YK^i Memph. habet Xe — u eqty^ttccoTJS rt^ty&xe 

= Hieron., M. et Syr. = Gr. sav 6e |7.ou uwaxouffsxat, 75 Sta/.pivc'. toc p-y^ara. [/.ou 

- ^-rta-cenc (nc in rasura) neqg*n, M. et Gr. habent in fine vers, sequentis, id. 
Syro-hex. et Hieron., sed sub asterisco — 15 v&p = Syr. et Gr., M. Ike — 16 post etytune 
M. hab. r&p , Gr. T£ - e7cya.rtJU.OYTe , scripserat equj&rt . . . . , postea emendavit 

- tTqccoTJu, Hieron. et A. /.at ei<T<Xxou<77] , Syr.= hebr. I32yn , M. ovog, H-reqccoTeju 
epoi, Gr. /.v.'. y;r, uicaxovan - epoi' = Syr. M. A. V. aliique, Hieron. et Gr. = hebr. [aou 
Tr,; owvr,; — 17 juH = Gr., M. juhttcoc - eKtt&ovotyfieT', Gr. cXTpi^Y) = Syr. Hieron. 
et M. HTeqqoTT - &qT*cye , M. *q#poY*cy*i, Hieron. et Syr. = Gr. tzoXKcc wewowjice 

- vA.p', Syr. = Gr. fti , M. om. — ' 8 rap = M., Syr. = Gr. §e — 19 post ace om. (v.ev 

- TA.60JU. pro tCoju. = M. oyx:oju. - neqg&n = Syr. Hier. et Gr., M. egp&q »ex«. neqg^n 

- 20 etycune Xe', Syr. = M. ecyoun vap, Gr. sav ts — 2I *i'prtofie = r^z^r^a. - n&- 
gHT = M. T&\|/ry ( H, Gr. tv; ^XTl' Syro-hex. [jI \>. r ~ \i ).A.a_Lo k:**,;/ ^^^ ^ r V) >7, 
Hieron. in animam meam — M ty&pe ToprH' T&Ke = Gr., Syr. = M. qrt*.-rA.Ktuov 
'ben oYXcuitT - 7? prius in iTXym&cthc super vers, ab alt. manu — 23 tieKpoq', Syr. 
= Gr. oatAoi et M. mica UneTgcoov - m&juoy -A. axo>.ouvTai, id. Syr. cum obelo, 
M. et Hieron. erunt - TTtynHpe = M., Syr. = Gr. :;awio) — 2/ * a.yxa&t pro M. &v- 
thjtoy = TTy.iy.^e^ovry.'. - cod. om. in fine*. xpo;oj7ra xpiTtov auxr,; (A. auxou, 
M. om.) a'j*[/.y~><j-~zi' u ')z >j.r, auTO? BffTi, t'.; ettlv ; M. - A. om. ti; sttiv ; 
Syro-hex. omnia sub ^ , Hieron. legit sub asteriscis integros vv. 24-25 — 25 r&p' 
pro ^i — Vi T6qgp6, M. ov^ipe naq , Hieron. et Syr. - Gr. om. pron. 

lob. IX, 13-27. 
VtxaumA CoptO'Sahioica. Vol. II. 1) 18 
n rAp^fti-rtApnojficy eicyAxe' eiene£xu/i f7TAAtyA£pjui\ certoeirt 

S\e xAtxoi rtrtAxie?\oc T-Hpov -f-cooYrt FAp' xe rtvrtAKAAT an' 

■» eioYAAfi. efio^s !\e' xc Artr oyaccRhc' etAe oy HireijuiOY- 

30 eicyAnxoKAAe-rrAp' £>7 OYxium' itTA-rEEo £/t £,erttfTx cy- 

81 OYAAfV AKXO^T EAXAT6' £JUl JTTlJU^JUl. A TACTO^H &OTT. 

- 88 ffT-K OYpcXJAAE FAp' Art' KTA^e' X£ 6|iXI$AIl' OY&HK' XeKAC 

p .kF:83 eweei en^An' £ioYcon. evrt oYjuteci-r' h crt-re rtjuieTe- *eq- 
M ca, ^ A *_ EC P cn10 ' *«aok £iovcorr juApeqqi neq<5epcjuR £ix<jur 
* aycxj wnpn-pe TeqgpT-e cyTpTcopT- rH-rtApepTe an' ne' 

x, i a*2\a +rtAcyAxe- rti-cooYW rAp' Art' juuuoi fti-jume'. eicyn- 

g/ice £,rt ta\|;yxh- -frtAOYee, rt ai ftTAcyAxe e^pAi exouq e!a- 
s ^Agp**/ +rtAcyAxe ei'tyoon gl* nrtoY(Tc itTA\J/YXH' ta- 

xooc AAnxoeic' xe nnpTCAfloi eprtoRe- ayuj etRe oy eKKpirte 

3 *X*AO\ £A NAT AAH rtANOYC ftAK eicyArtprto&e- xe AKKCU NCCJUK 

4 rtrteg&HYe ftfieK(Tix- ak^thk 5^e encyoxrte' rTTTcyAqTe- aah 
b eicrtAY free ecy^pe OYpume way- h oya^e rtpcujuie ne neKAg,e 
c h rteKpcmne' ^ertpawne rtpume ne- xe AKcyirte >7ca TAArto- 
7 ail*- aycu AK^OT^f rtcA nArtofie- KcooYrt' TAp' xe juneip- 
s rto&e- a?\*a itUA neTKAp£o^ erteK6"ix- rteKoTx rtertTAY- 27 — rtt"*pncuEcy (sic), pro ewi^ffopai - eienegxu/i = eiefiegxcui , M. em&icufex 
«n*go, Hieron. et Syr. - Gr. tuvxu^ r<o 7rpo;co-(j> — " <xe = M., A. ya;, Svr. = Gr. 
om.-KAueTvoc = M., Gr. om. jxou— -* 9 5ke' = Syr. et Gr., M. om.-fi in e-rfie super vers, 
a manu recentiori — s0 ante genffix deletum cernitur it&filx — " *kxo6^ - sp«<)>«c , 
M. *v<t6*t - t*cto*h = M. A. Hieron. et Syr., Gr. om. pu ; hinc cod. om. L 
— •- > orfiHK , M. ne.u*q = ^ Syr. ~^^X — •• eY H pro M. *juo, ne ovo« - oyau- 
cit' = o pzGixnq - h c«T£ rtAisTG (sic), Rjutc in rasura ab altera manu, pro M. ov-raxi 
ne = Syr. et Gr. v^acov - eqcarrH eqxniV, M. Hieron. et Syr. = Gr. »«i tle-ft*" 
jcai fftaxouuv (A. ffiaxpivuv) - Hxiort giovcon, M. et Syr. = Gr. ava [teeoi xasVrs- 
pcov — 3 * neqtfepcoa = M. hebr. et A., Syr. in textu = Gr. om. kutou, Hieron. hab 
sub X - *vco = A., M. et Syr. = Gr. $e — »» Syr. = Gr. ab init. k«i - iTf coovn usque 
infin.,M. = Gr. ou yap out* «uvt*wra|Mti, Hieron. mm em M muie sum n«ea 

Syr. Ul v-^^i (.xao, ^^^ u _ X, l M. praemittit &VK& - -f-nAoveg ixw\ , 

M. +«**6 it«.c«.aci n^gp^q, Gr. er*<p>j<ro) -'aurov (A. et Compl. tir'ttiatUTtt^ 

Hieron. con/m me = Syro-hex. ^.,) u p.prx aou - f«*»MM usque in tin. 

= Hieron. Syr. et Gr., M. om. — - ab initio cod. om. k«i - iprtofie pro 

ut fere ubique - g* «*.? pro o-.tco; — • « i n •Xe super vers, ab alt. manu — * tt« 

««**•■• «t^* = M., Gr. •/, (aaxtp Pporo« op ? xaOopa;; , xaOco; o;* av' 

(^^y) ; consonat Hieron. aut stent homo perspitit, p. t, aut j . 

vfdebts? Syro-hex. hab. alteram hemistichium sub asteriaco — ' K&iMte, cetoa in 

plur. — ' neTna.pflo'K, M. Hieron. et Syr. Gr, l5«lpou(i«vo«. 

lob! IX, j8 - \. s. ID 

b it?\Acce Jxjtxoi aytajuioi - juuTiTccjuc' akkotk akpa^t. Api- 
jtjuieeye 6e xe rtTAKn?\Acco AAjmoi rtojute* ayuu on' knaktoi e- 
o nKAg,'. -W.H NTOKgpp'f Art 1 noe TtoYepuuTE' aktok/t T^e wee * p. *.% 
i NOYgA2\aujui. ak+^iujujt' NOYcyAAp jmrt g,eNAq' - akjuo^T 
a Ae n^enkeec' aan ^ertJuioYT'' akkuu itg,HT' noyuun^ jun oy- 

3 na* neK(Tju£ncyifte 2s.e' nENTAqgApeg, enAnltA. eoyntk nai' 
H^ht' ^cooyn xe oyn tfoju. juuuiok eguuli nijix.' juut ^a*.y !ae' 6 

4 rtAK.' NATtfoju. eiujArtprtofie FAp' KNAi^THK epor juutektE- 
« Eoi ^.e enaanojuua. oyoi FAp nai' ite' EijxjANpNOfiE' ecyuune 

ort' anv OY2uKAioc' jm.it tytfojut juuuoi eqeixcui EgpAr +**£&' 
i6 FAp Nccu<i>. CEtfoptT rAp epoi noe NNEijmoYi EYTTAgc' ayo> on' 

- AKKOTK AKTAKOI EM-ATE* AKEipE NTACHtyE NRppE EpOl' AK- 

XP^ ^.e nai g,N oYrto^ FoprH' akeine 2lE Egp&i excjui tt^erc- 
L8 juancoone. etEe oy 2^e' aknt e&o2\£,n oh jUL^Ei.M.OY• ne juin 
L9 &a?\ ^e' nay Epoi nE' ayuu neinap oe JuinETE rtqtyoon Aft'' 

W ETiE OY rAp' NTEpEIEI EftO?\g,N OH JUtnEIJUlOY. JU.H OYKOYI 

An' he nEOYOEi'cy juinAAgE- kaat' taIiton' juumoi NOYKOY'r 
nnA+RcjuK ettjuia' nTATJuicoTT- eyka^,' nkake' g/i (5ociT 

OYKAg,' NKAKE cyA ENEg/ ^JTAJIA ETE JUUt OYOEIN Ng,HT"q* OY&E * p. kh 8 nen-r&vn'K&cce = zizlxax^ - post Hjuoj om. /.o» - post .urutcouc' M. et Syr. = A. 
lab. !ke - k alt. in akkotk super vers, a recentiori manu - *<p*gT pro *Kps.gTT, et 
ta saepe, ut alias notavimus — 9 6e, M. = Gr. om., Syro-hex. in marg. "^-ow . L./. ^ 

— lu nTOKgopT scribae mendum, pro jT-r&KgopT - &ktok = eTupwca; (A. E7CY)<;a<;) 

— ll post ^icf-giujuj-r' = M. Syr. et A. om. <$z - "ke = Syr. et Graec, Memph. om. 

— 12 post &KKo> om. %z - "Kg' = Syr. et Gr. , M. orog — 13 goyHtk .... HgHT' = Syro- 
icx. et A. ev £;r/vTio , M. n&i Ti:po*r ce^H h^)ht, Hieron. = Gr. ev (jcauTw - *ke' 
= Syr. et Gr., M. orog, — u Ktt&^fgTHK , M. Hieron. et Syr. = Gr. ^puXa<Tffst? - H- 
ick-tSBoi usque in fin. = M., Hieron. et Syr. = Gr. azo tit avo|X!.a? olt/. aOwov [j.s 
t:-'>'.7,/.'/; (A. ey.Ti; , Symm. <vj xa9api<rei<; ;;.e) — U) on', M. = Gr. be, Syr. xat. 

16 TTneiJuovi, ceteri in sing. - evn&gc, M. Hieron. et Syr. = Gr. et§ d^ayyiv - &vu3 
>n' = A. /.'/'. 7T7,>iv, Gr. waXiN yap, Syr. «m ^©L , M. n&^m on' - &kkotk = Syr. 
lebr. et Gr. [tera^aXcav, Hieron. commutatus, M. aikot, A. |y.£Ta.[ia)*u)v as — ,7 iT- 
r^cHtye wrfW5 meum , M. XAn^e-r^cjuoc , Syr. = Gr. cTjctiv aou - Aic;x;pu> = c^pviTw 
7>e prius - Syr. et Gr., M. om. - MgejtJUAltcoone, ceteri cum'Gr. rcapaTYipia — 18 "Ke 1 
irius, Syr. = Gr. ouv, M. om. - ante nneijuov om. *yo> - he julm bsJK ....■=■ Syr. et 
jr., M. gnt* iT-re^Teju fi^X ITptujuj — ,y v^p' = Syr. et Gr., A. <$i , M. om. - r?xe- 
>ci6i usque in finem, pro ex y'-^T^; ei? [j.vr/j.v. oux ainoXXayiQV (Syr. etM.- A. awVjX- 
I lieron. ^ ventre tton sum sepultus protinns ? — :0 neoroeVty Juin^Age = A. M. 
lyr. Hieron. aliique, Gr. o ^iO{ TOu j^povou [AOU — "' itT*.TiZcoTT, pro... kott, 
yllaba t* sub versu a manu recent. - enc^g' = Syr. Hieron. et Gr., M. eniju.*. 

lob. X, 9-21. P. KO 20 

xi, 1 kay etfi'riuup g,rt pujjue. a cukJ>ap ^e' tuai kk aioc' OYUjtyft 

s eqxuu juuuioc' xe neTO KgA£ rtcyAxe' cyAqceTJui neYOYgl* h 

a epe npeqtyAxe' jmeeYe' xe OY2viKAioc ne. ka.ia.tcj junpoujuie 

TtcyApA^e- jujipAujAi grt KexcyAxe- wit neTxigAn' rAp' oyj&hk. 

4 JUinpXOOC XE ^OYAAfi' FAp gK KA^&HYe* A YOU ^"COTn Jl- 

5 neqJutTO eKo7\. a^?\A epe nxoeic KAtyAxe kjuuaak KAtyTt^e* 
e cita' qKAXuu kak KTdoju. ktco^ia* xe qKAtyoune eqKHR 

JUtnETEIKE JUUUOK." TOTE' KKAEIJUE 1 XE KETKJUncyA JUUUOOY KEK- 

7 TAYEI EXCJUK £!T*I nXOEIC KKO&e" KTAKAAY. JW.H KKA(Tk 

pATCJ JUnXOElC H KKAtyTAg,E' ApHXKOY KKEKTA JTJTAKTUJ- 

s KpATuup' tajuuooy. Tire' xoce' eKKAp OY* oy 2ie neTujoK£ 
9 eAJUKTe' eKcooYK' juumoq' h KeTtyoi encyi JuuTKAg,'- h nnoux<T 

10 KeA?\ACCA. eqtyAKTAYOOY THpOY egpAJ ttlAJL neTKAXOOC 

11 KAq' XC KTAKp OY* *qCOOYK FAp KTOq KKegdiHYC KKAKO- 

i2 juoc* eAqKAY 2ve eKegfiHYe eTejuutycye rtqKAoR^yq ak\ a2\?\A 

ecyxe epe npcmxe KHH&e g/t Keq(Tix' epe npcuju.e 2^e Ttxno' k- 

13 c£,ijue 6 KOYeiAKTOOY gl nxAie. eKe' ktok 2s. e AKT&Re 

U neK£HT KeKKAXCCT KEK^IX Eg,pAI ipoq HE" EUJXE OYK KO&E J1 grt pcuue (cod. eSt'ruopg tTptojue), M. nre niptojui , Syr. Hieron. et Gr. (3po- 
Ttov — XI , ' !Xe' = Syr. et Gr., M. om. - ju.mrtA.ioc' = M. jumrteoc, Gr. luvxio; 

- " nevovgJu pro nerogJu, et hoc pro neoYOgH - i?, Syr. = Gr. r, x.xi, M. icate 

- npeqty&.:xe' = Syr. et Gr. su^xXo; , M. <|>h6txu> rToYAtHiy nc*.ac» — 3 Itnpcjujue , 
M. et Syr. = Gr. yevvrjTOS yuvaixo? " **" ne*rat'i'g&.n', M. JuJuort g*Xi tfXgA.n (sic), 
pro ol'g&n — 4 r&p in Syr. et Gr. est post Junpxooc, M. ubique om. - grt rt&gfiHve, 
Hieron. et Syr. = Gr. xoi? spyot; , M. om. - fcoTn, ut alias, = x^a-To; — :i cod. 
om. in fine: xai avoi£ei ytik'ri aurou ;j.:ix gou, quae in Syro-hex. et Hieron. leguntur 
sub ^( — 6 UneTe'me jujulok , pro tcov /.xtx ue, Syr. f^--» -«* , M. tantum cpoic 

- Hieron. super te - ax. sec. in juuuooy super vers, a manu recent. - rTnoiie «t».ic- 
a*.y = M., Hieron. et Syr. = Gr. cov yj^apTTi/ca; — 7 juh = M. et A., Gr. r t - Kn*.6^n 
pA-rq JunxoeVc = Graec. i/vo; xupiou !up»flr«t{ ; M. ^haxjau iin»Jui.ujT nnre no^c 

- Krt*.ujTAg6' pro ocpi/coo - ^pHxttoY = Syr. et M. pro tx jcxxtx — s *Ke - Svi. 
et Gr., M. = A. om. - ncrujoicg esjurTTe' pro ^xOyripx tcov ;v xSo-j — 10 post eq- 
cy*.nT*.voo'!r om. cum Memph. hz — " cnegfiHve eTeJuetyiije xto-x — i: a.7v>va. 
etyate , M. nKcpH't", Syr. Gr. aXXto; - post npeujue prills om. "Ke - gn neq^jr , M. Hior. 
et Syr. s Gr. Xovoi? - ante notei\ om. Itee - gi' nx*.»e abundat — ' "Xe, M. et Syr, 
= Gr. yap-AKT-ftfie, ceteri Gr. xxOxpav sOo-j - post neK^HT M. add. en. t 

"Xe Jini<rd) v !j)6JU ovog JuneKepgox, quae repetit cum aliis in tine v. l 5 - post hemia.- 
recT om. Se - neiccy»x - M. Hieron. hebr. et A., Gi. om. sou, Syro- hex. hub. 
sub ^ — u lit. <±> tou etyxe in rasura - node pro xvoitov. Iol>. XI, i - 1 4. 21 

?\A<vvr gjrt rtGK(Trx JutApeqove juuuok/ JutnpTpE xirttfortc cycjune 
i gH neKJUAitoYcu^. tai r*p te ee eTepe neKgp naoyojt' TTee 

noyjuooy eqcoTcj* knakaak !\e' ka§hy JatitudTsJa rtvTJSp- 
i «•• gpTE- aycju KW^pnajiiuj r?rteK^icG• rtee rtoYgpEUi*. EAqcA&TK 
n a you rtYTJULujTopTp* itTE ncKcy?\H7s ujuujte Tcee juutcoyn- 
ls g,T00Ye- Hte ncurt£ ty* nak. juinrtAY JOuutEEpE* kmaka^thk 

HE' XE OYNTAK JULM.AY rtOY^E^niC eRO?n !\E' £,ft NEK^Eg,' jurt 
19 ftEKpOOYUj' i~pHNH flAOYCUIt^ ftAK E&0?\. KItAgpOK FAp' Itq- 

TJOityounE Tt<5"I nETi-OYRHK* oyT? gA&' 2^e' rtAKTOOY ItcEcn- 
w ccunic. noYXAi 2^e wa^ojk rtqKAAY- *Tcv^e2sn|c r*p nE 
xn i, nTAKO 1 7?Ra?\ !\e TtrtACE^HC ka..&cu2\ eKo7\. <*, iujK Ae 

3 OYCXJtyE EqXCJU JUUUIOC' XE EITA rtTETft ^EitpajJUE' JUIH EpE 

3 TCOcH^' WAAAOY MJUUmHTTt. OYft £HT~ g,d> JtAJlAOi rtTETft^E'. 

4 ayoy2uk«moc r^p ftpoujutE' AYd) ^rfccjuTn cxjuunE TTccjuRe'* 

AYC&TCJUTq FAp' EYOEJ<=y EqTH^y EgE' £iTK gENKOOYE' 

6 ETpEYty<JU2\ WrtEqHI ^i'TIt NANOJUIOC - JUUUlOft 2^e' JiUnpTpE 

^a&y JunortEpoc jaeeye Epilog* ita/i et^-noy^c axjtxoeic jah 

7 fTT-EYKEgETACic' rtAtyCJUJTE Art'. *2\2\A. uaxke itT-RrtooYE' 

8 EYCy^MXOOC rtAK* Tt£A?\AATE FtTHe' EYUJAtt TAJUIOIC AXIC 

io 2s.e juutka.^ EqcyArtOYujcyff mak* julh ipE te\|ayxh TtrtETortg 14 Ai&peqove pro jcoppto rcoivjffov - post IlnpTpe una litera abrasa ; Fit too acitt- 
6b nc in litura ; ante ovaig sex literae abrasae — 15 literae Un tou ^jito^jul in 
rasura — 16 «.y«j = Syr. et Graec, Memph. om. - ttttcKgicc = A. tcov jcorccav crou, 
Hieron. et M. = Gr. tov jcotcov - jToYgoEuu. = xu[/.a, M. TToyjuluuoy = hebr. et Vulg. 

- kqcA.&TK , M. Hieron. et Syr. = Gr. om. pron. — lT post neKty'^H'K (cuius tres 
postremae literae cum cycu sequentis tya>ne in rasura), et ncong om. fte — 18 M. prae- 
mittit tote - neK*X6g' julTT jtcxpoovcy' (huius k super vers, a pr. manu), pro as- 
y.'i.rr,'. /.'/•. ppovriJo?, Memph. ov^pajov next oirgo"t" - rtAOYiung = <xva©avsiTai , 
Memph. eceujoum — z0 it&fiaiK abundat — XII, 2 julh pro r,, Memph. ovog — 4 ayoy- 
'Xika.ioc pro a.yVika.joc — s gJTK geMKOOYe = Gr. U7T0 aXXo>v, M. «£>&. nep^yicy (nep- 
^'^"y »g^"Key,a)OY«u - A. Syr. et alii u-'aXXoi? , Hieron. «2 succumbcret alius 

— r ' nneqiii = Syr. et Gr., Hieron. et M. in sing. - Hjuoh -Xe', Gr. ou fwjv Se aXXa, 
M. tantum eStSh*. , Syr. \o« ^.jjo - epfioTv., M. xe qn^ujcuni eq-roYflHOYT - Syr. 
et Gr. k9<0O£ ecreaQai - julh ah' pro o>; ouv^i — 7 TTT-nnooYe' - M., Syr. = Gr. ts- 
-.yj-'tiv. - ante ngAfejuiT-c M. hab. te, post illud Gr. et Syr. 5e, A. ts — 8 &.xtc, 
M. et Syr. = Gr. exotyyijaat - *Xe = M. et A., Syr. = Gr. om. - cod. om. in fin. /.at 
e£»yK)<rovT<xi <rot ot i^9uc« t/ ; ; 9*>a<7(nr)$, et totum vers. 9: quae omnia in Syro- 
hex. sub )/ . L ., ct in Hieron. sub astcriscis leguntur — 10 julh ah' : M., Syr. = Gr. et 

A. ',~.\ - Te\|/vy;H, scripserat TA\J/Ty,H, postea emendavit. 

lob. XI, i) - XII, 10. 22 

n THpoY am' rtTOOTq- AYou nen7T&. rtpume rti'jui. n^HT' juiert 

^Ap' eujAqjmeurf rtcyAxe- TecyoYcufle ^e' tyACTen' r7tfirtoY<Juju.\ 

is epe Tco<l>iA' gF OYrtotf - ' TtoYoeity ayuj TecRto gjfi oyncxT 

i« r7<s.g,e. epe tcocHa' 6 a 8' thc I **" T~tfo*A' nuuq ne ntyoxrte' 

ii jutrt TTJuitT~pJuutgH'T\ ecjcyAntyAittyopcyp itijm neTriAKcuT* 

i eq^yArt^TAJUi epert' TtpuuiAe' num ncTrtA^yoYuutt ttpuuoY. eq- 

KS: tyANTJuirt ruxooY qrtATpe nK&£ «jooYe ,# *aycij equjANKA^q' 

ic £ixuuq' AqTAKoq' H Aqcyptycupq. epe Ttfau. gA&THq' Juut 

n TitojuiTe- Tuuq' te TecRd) jurt r r*Atvrc&&E. neTxooY tt- 

rteiRoY^eYTHc' n<sjxa*a?s(ju'Toc' Aqnaucyc 2^e r7r7peqi-gA^ , jui- 

nx.A£. neTeJuico' TtrtepptuoY exrt rteYeportoc* ne r rxooY 

mtOYHHfi' ftAi'x^^^^TOC' Aqtyop^yp 2s.e' rtrt^HrtACT-Hc Jxn- 

KAg,. neTtyiRe rtrtecnonroY rtJuuriCTOC Aqeijue Ae' eTJUtrtT- 

| c*Re Frtge?\2\6. Aq^ASstfo 2^e' rtrceeSRiHY. neT-(5uu?\n eRo?\' 

TtrteTXHK JunKAKe'* *qeijme ^e' enoYoeirt' rtrtg^iRec' rtrteTn^A- 

2t na. neTtyiRe' mt^HT" rtrtApxuJN JuuiKAg,'* *qcopjuoY ^e' g,it 

25 oy^ih rtcecooYrt juuuoc *ir eYetfoJutflu &e' gA* nx.AK.e' £,1* IS 

L9 20 11 ngH-r' = M. Syr. V. et A. voo?, Gr. - hebr. et Hieron. ou; — ia M. praemittit 
interrog. juh - *vu3, M. et Syr. = Gr. ^3 — 13 ntyoxrte', scripserat ncy^xrte', dein 
emendavit — u in eqiya.nuj&.rtujoptyp alt. «±)*rt abundat - ITpcuov, scriptum prius 
npuuoi, abundat — to equ^ti-rHr?, M. Hieron. et Syr. = Gr. eav KOkXufff] — «.vcu, Svr. 
= Gr. oe, M. ora. - gi'xuuq' = M. et Syr., Hieron. = Gr. om. - h abundat, nisi scri- 
bendum esset ea.qii)pty<jupq - M. i^qoYoxnq — 16 ga.gxaq' = Syro-hex. Hieron. 
et Gr. Tcap'auTw, M. <\>jjz\ ne — l7 nETXoov - fV.xytov - ^^eVlioY'XevTHc , TtAJr^ju*- 
^ojtoc = [iou^suTa; kiyulcc^utou^ - inter &q et ntoujc quinque literae sunt abras.ie '. 
inde notantur variae lectiones ex cod. ic. pag. tiX, qui om. *Xe - *f i n pEqi~g*n' 
super vers, a pr. manu — 1S ic. iTrtepiuoY . . . neepcmoc - M. Hieron. Syr. et Grace. 
- uterque codex om. in fin. x.ai TCspieoTjae £o>vy] otomx; xutwv, quae habentur 
quoque in versione arabica laterali cod. ic ; Syr. habet vao/o v*( . I , Hieron. vero 
totum stichon sub ^ — 19 ic. om. *Xe', et scribit nti'XfnxcrHc ouva<rrat( — °alt. rt 
in Huecno-ror super vers, a manu recent. - *.qeiJUte M. Hieron. Syr. et Gr., i^-. *q*t" 
*Xe iTTAiHTc*.fi6 itrtg^o — 21 uterque cod. om. ab initio: ;r//wv xtw.ixv s* x~X 0V " 
tx;. quae Syro-hex., Hier. invito, habet sub asterisco - w.. HiieT^Rfti'Hv — ,! HnK*.- 
K6 1 , M. s Gr. 6fioKcJ)En n^^Ki - ^qeuue (sic) 'Xe' , IC. *.qittta edo'K Junovoein 

M.Syr. Hieron. et Gr. - uterque cod. mtgA.'1'Aec 1 it«eTirtv*.KA pro trxiax Oavaro 
hinc om. totum vers. a3, qui pariter decst in vers. arab. lat. cod. u ., et in Syl 
notatur asterisco; Vat. om. in textu alterum hemistichium, sed hab. in marg.; Hieron, 
prius tantum Stichon legit sub ^ — M h in orgiH super vers, a manu recent. — ' k . en - 

66ax6ax gli hkakg gJS , M. evsicoAiiceju eovx^^' OYO ft Hieron, Syr, et Gr. )n)X«- 

[ob Ml. M 23 

xin, i noYoeirt am* eYecuupju !\e' Hog rtrteTTA^e. eic^HHTe' <v 

2 ha&a2\ nay err*.!' ayuu a n<?uuiAAxe cotaaoy* ayuj -fcooYrt' 
rFrteTeTfTcooYrt juuuooy* aycu ahy oyaoht Art' itgpYo epcuTrt. 

3 juuutort 9ve' a?\2\a ^-rt^cyAxe juut nxoeic i"ftAxnio !\e U- 
i neqJuiTO eRo?\ e<ya>ne e£,rtAq'. ftTuuTft !\e' rtTeTrt ^ErtcAeirt 
5 rtpeqxiNtfortc* aycu rtpeqTAWTo TtrteeooY THpoY. ecec^cwne 

e 2^e' rtTeTTtK^poYTit mccjutt epuuTrt eYco4>i&. * cuutxi ene- ' p. *& 
7 xnio' rtpuur 'f-^THTrt 2s.e eng,<\n rtrtAcnoTOY. *ah eTeTrt- 

ty^xe aw' juutHto e&oTs JujTXoeic &yu3 eTeT-Ttxuu TToYtyAxe 
s jutneqliTO eRo^s" H juuutort' TeTrtAcygcjun'" ftTuuTft 2^e i~£ATT. 
9 rf^rroYc r*p' eqtyArt.«.ecyT = thytm' xe TeTrteipe r*p' rt- 
io rtaJf THpoY* TeTrtTuutfe juuuuju r rrt epoq* em rTqftAxnie' teytT? 
ii am' 1 ecyxe TeTrtxigp 2^e gJx ngjuun* juh rte r rrtAcy'T r ItTOOTq 

NAtyn-pTp THY'rit Alt'* eoTe ^e' rtAge excjutT? eiio2\g,i r ^oo ^ ^q• 

12 neTWcyoYcyoY 2^e rtAp ee' rtHTrt rtOYKepjutec aycju neTft- 

13 cuujuia. rtKA£. KApcuTit TAcy&xe 1 TAOYeg, tt a. i JuTn&6cbrrf* 
" TAjmeg, puui MMACApJ- taka taaJ/yxh gw ^Atffx. epojAK 

nxuutope Ske 1 takoi eRo2\xe AqApxe*' h Xjuuok' ^-rtAcyAxe' 
i6 TAxnio juineqJuL'TO eRo^* aycju n&.i rtAtyuune nai TtoYx&r 25 cod. ic. evcopH - nrteT&ge, ceteri in sing. — XIII, * cotjuloy - M., Hieron. et 
Syr. = Gr. cn./.ry.oz - hie desinit lectio cod. ic. — 2 post ■f-coovn' M. hab. gto = xat 

— ' jui7 nxoeic, M. Hieron. et Syr. = Gr. ~po; >cuptov — 4 jThgoooy THpov =* M., 
Hieron. et Syr. = Gr. xaxwv ^ayre? — 5 K&povrn pro k&pcdtT? = jtaxpeuaai., M. ept- 
Tene^&paj-ren - rfcuun epai-rlT eveoepj^ = Syr. Hieron. et A. v.c, TO'piav, M. =Gr. Jtat 
y.-'/'/^-T'/t u[uv 5091a — 6 post coutH cum M. A. et V. om. fte, Syr. hab. sub aste- 
risco - alterum n in enexnio' super vers, a manu recentiori - ^Xe - Syr. et Gr. , M. ovog 

— ' &vu3, M. et Syr. - Gr. oe - hoyu^xg pro SoXov -M. in fin. add. ny^uj'Kex*. cito 

— s Huotr habest a ceteris -M. om. ITtiutTT *Xe +&*" =U{/,fiig Sc aurot. xptTai vtvfi- 
ff9e — ,J r&p' prius = Gr., M. et Syr. om,-xe,M, et Syr.= Gr. ex -HrtA.i THpov, ceteri xa 
--/vTa. — 10 gih (sic) am' nonne, M. tantum *.«, Syr. = Gr. ou8ev tjttov - Tevxt? (sic) 
= thyxTT - etyxe "Xe = et 6e /.at., Memph. etycun - TETiTxVgo = M., Hieron. et Syr. 
= Graec. Trpo^ojTry. 0auu.ao , eo'8e, A. wpo^towov 9au{/.aa£Tat — il neTti^ujT iT-TooTq 
= Syr. et V. Seiva auTOU (Gr. r, diva), M. Teqge>v» terror eins — l2 khtk abundat 

— *.vu3 pro ^£ - ne*riTcujjuL& = M., Hieron. et Syr. = Gr. absque u|/.wv - TTK&g,, M. eqeep 
ic&gi, Hieron. et Syr. = Gr. -r/z.'./ov — 1Z ante t&^&xc om. iva - T&ovtg usque in 
fin. pro /.'/>. v.r/.r.y.ji<.-><i.v;. 8u(X0'J (A. 8uu.ou [tou) — "' T^xieg . . . rTn^cAp^ , hebr. 
Syr. et Hier. - Gr. avaXa^<i>v tx; Tap/.a; [aou toi; oooufft, Memph. prorsus om. 

— post t&ica om. 5s - itA.<ri'x - A., Syr. =M. t&xix, Hieron. = Gr. ysipt — 15 *Xe', 
M. et Syr. = Gr. om. - takoi = M. q&oefleT pro Y^eipaHnrjTXi, Syro-hex. »a*.p - ^q- 
A.py.ei r.y/.-y.i - ante TA-xrwo om. ^ycju. 

lob. XIII, 1- 1 6. 2't 

w juTt Kpoq r^p' ftAfiuuK e£OYrt' JuneqnTO e&o?\. ccjutjuE cuuTJui 

is ertAujAxe- iriAcyAxe r<s.p' ETeTftctuT-Jui. eicgHHTe i-gHrt' 

egpvrt en^An'- ^-cooyk 2ve' xe ^-rtAOYomg e&o?\ it2s.iKA.ioc. 

* p. ^v : ib, so : niju. rAp' neTttAxigAn rtiuuuiAr qrtAeipe 2ve' rtAi rtcrtAY- 

21 cAg,e TeKtfix efio^ Jxxxoi' ayuu JutnpTpe tek^otc JAJTp- 

SS TCJUpT. AYUU KftAAAOYTE HET" MAGGOT" JGE EpOK* h eKNAtyAxe' 

» amok Tve irtAOYajtyfieK. oYHp rte ttArtofie' juut rtAArtojuiiA- 

i jutATCAiioi xe oy rte. etEe oy Kg,uun epoi* akkaat ?\e oy- 

85 &hk. jhh EKrtApgpTe rtee e^yApe OYtfuoRe KW ^Itw oythy' 

26 H EKNAT/OYliHi NOE HOYXOpTOC' EpE OYTHY qi JUUUOq 1 . XE 

AKCgAi ft£,ermeeooY epor akkuu !ae' exuui ftrtrtofie rtTAJUUtT- 

27 KOYr akka TAOYHpe 2s.e' g,i OYxpon'* AKgApEg, ?ve EftAgfiHYE 

28 THpoY' AKncug, 2ve' EApHxrtOY r7 rtAOYHpHTE. rtAi EtyAYg/iTE 
xiv, i itee rtrtEiACKuxr h rtee rtoYgpiTE' EAqpgpo?\E. npujjUE FAp' 
2 rtxno' rtc^uuie' oY^yApAgE ne' equuig,' FoprH* h rtee JunErtT- 

Aqpgpepe' AqcpoqpEq* AqnuuT 2s_e' noe rtoYgAi&Ec'' ayuu it- 

8 rtEqAg^pATq. juh JuneKqi npooY^y juneiKET"'' ayuu akka hai 

*p. ^!: J eel EgpYrt' ExigAn a*jtekjuTto Efio2\. *rtijut. rAp' nETrtApRo2\ 

b etuu^aa EAArtTAAASr kan' EtyuunE' oYgpoSr ttoYcjuT' ne neq&£,e 18 ing&n', M. Hieron. et Syr. = Gr. tou *pia*To; aou - !\e\ ceteri jyto — l9 cod. 
om. in fin.: oti vuv Kcdoeueca /.ca sx^ci^w, quae in Syro-hex. et Hieron. sub asterisco 
leguntur — "° qrt^eirpe, M. = Gr. y^pvjCT], Syr. |j/ va*ia = A. £f>ta, C. yzr.niv - nc«*.*ir 
= Syr. Hieron. et Gr., M. „<beN gtoE rtjftert - cod. in fin. om.: tot£ x~o to'j -;o;co-ov 
crou ou xpu^y)<70|Aai, et haec in Syro-hex. et Hieron. sub asterisco, sed Syr. om. o-j 

— - 1 -reico'nt = M. A. et Syr., Hieron. = Gr. om. eou — '" a.yuj, M. = v.-x - in ne-r- 
n&cuu-rH (sic) lit. n super vers, ab altera manu, rectius a pr. m. ne' t^ciotI* = M. 
Hieron. Syr. et Gr. svw ^£ >j7ror/cou<7co<j.ai - super e in T"*> 0Y<Ju ^y aG " a manu recen- 
tiori est scripta lit. rt, ita ut esset T"*- Ovto ^y fi " eK = "*^ K — '* *kka.*.t pro r.vr'yx: y.z 

- oy&hk = Syr. et Gr., M. H<J>pHT Hov^t eqfiHK^A. co7-£o u-svxvtiov tou — " 6 alte- 
rum k in &kku> super versum a manu recentiori ; item ult. « in ruTnolie super vers, 
a secunda manu - tajuuTtkoyj = M., Hieron. et Syr. = Gr. om. jjloj — 81 gi' ovxpon' 
= Gr. i> xtdXuuaTi) M. <ben OYtyHK, Syro-hex. in textu ).iiioo-^-r> , in mug. Uxo^ , 
Hieron. in compede - p in &Kg&peg rescriptum est ab alt, manu - ult. *Xe Syr, et 
Gr., M. om. - ^pHxnov, ita saepe, ut alias notavimus, Hieron. M. et Svr. Gr. ~'-~x; 

- nrt&OYHpHTc = Syr. et Gr., M. Hxep&T — 2S rt^i ijy&vgiTt, M. tiH6^*.vcpA.n*.c 
= A. oi TraXaio'jvTai, Syr. et Gr. o ««XaiOUTCH hebr. 7^2^ Sin* , Hieron. qui 
veterasCO - neV*.cKtoc, Memph. et Svr. Gr. x<tx<o — \1Y, ' ante ecjuiHg' on. fcVttJ 

— -' nenTAqpgpGpc' = M. ovgpHpt e*.cc|>ip — s juh iinEKC|< npoov^j O'jyi Xovov 
Iff0l7)ffu — * n6TH^plio"X , Hieron. M. et Svr. GraeC. x.a')xoo; |(TT«l - cjuH'Ka 

a A. ouSs si?, M. et Syr. = Gr. xlYo'JUi; — 5 ka-m M. pro xxi av, Gr. av xxi. 

[ob. -Mil. 17 - XIV, 2;> 

£,ixju[ ttka£/ weqefiATe !\e' hit' ft TOOTq- AKTOujq eYoeiuj ayuu 
g rtfteqetycAATq. cAgouK eRo?\ juuuoq' xe eqetfcir ayou rfqoYety 
7 neqAg,e' rtee JunxAiReKH. oym £e?\nic r*p' tyoon' TtoYcyHM* 

eY^jArttyAATq FAp' qrtA^t-OYuu itKecon'' ayuj Ttrte neq+OYaJ 

s cuxlr epujArt TeqrtOYrte r&p' p£>o' g,n nKAg,' hcaaoy Xe' g,i 

9 OYneTp^' <i)Ape neqK^q' "f-OYuJ efio?\ g,it OYAtfftec ayuu ce- 

io rtAtyAATq rtee ttoYtftbRe ttRppe. epcy^N npume 2s.e' jiaoy 

ii AqftcjuK' EptyAft n^eptyipe 2le' £e' JueqTCToq. etyuune e&^- 

2\*cca &e' rtAuuxrt TtoYoei'ty- TTte jijuiooy pxAie' rtq^yooYe. 
12 epty<s.rt npoujuie 2ie' mkotk r7rteq'T(JUOYrt , • ayoi TfrteYei etoyH 
is rteYHpKY epe Tne' tyoon'. rtAftoYc r*p' ewe rtTAKgApeg, 

epoi gjf? AjuutTe* rtY^oJVT 2s.e' cy<s.rtT~e TeKoprH ^o'* rtvcjuut 
14 OYoeicy rt*.! eicrtAp nAjm.ee ye' TT^HTq. eptyArt npuuxie r*p' 

juioy qrtA.uJrfg* *§AqxeK rtegpoY eRo*^ HneqA^e- ^frtAtfcb cy*rt- * p. *ki 
is 'ftyaune on', aycju rtYjmoYTe' amok ^-ftAOYujtyReK.' HnpKcju 
ig ^.e TtccwK TTtte^RHYe i? rtejctfix. akctt NArtoRe 2^e THpoSr aycjj 
n Frte 2\&&Y rtArtojmiA' caatk' AKTuxuRe 2ie' epr? rtArtoRe' 

£,rt oyt-uxjujuu- AKi-AA*eirt Xe' enertTAiA&q' it TAtfau. aw' te. ' 3^.e' = Syr. et Gr., M. ovog - &K-roujq = M., Syr. = Gr. eOou - in ttneqeuj- 
ci&Tq prius n a recentiori , c autem a pr. manu super versum — 6 iqe^tb = r,<ju- 
yx^r,, M. rrreqgepi Juuuoq - neq&ge', M. ^>e« neqourt^>, Syr. = Gr. om. auTOu, 
Hieron. dies sua — 7 *yu3 = Syr. et Gr., M. !Xg — s pg'xo' (sic) - *Xe' = Syr. et Gr., 
M. ovog — 9 neqK&q' = to ttsXe/o; x'jto'j, ita prius recte scriptum, deinde mu- 
tatum est in neqK*g' ? Hieron. truncus eius, M. neq+oYui, et coniungit cum v.preced., 
Syro-hex. ov\., \Kcc - post OY&tf"iiec scriba om. moyjuooy = uSaro? - &yu3 = A., M. 
et Syr. = Gr. 0£ - cen&uj*&Tq , M. eqiep ovT&g = Hieron. faciei fructum, et alii 
codd.; cfr. Field, op. cit. ad h. I.J Gr. Syr. et hebr. 7:ot7)<7Et GcpiTuov — 10 ^e' bis 
= Syr. et Gr., M. om. - ngEpcyi'pe, M. et Syr. = Gr. TipoTO? - Ju.eqTCToq , M. et Syr. 
= Gr. oux £T>. e<TTt — ll ecycune abundat - «&^&cc&. (sic) - 5s.g', M. et Syr. = Gr. yap 

- iToYoei'cy , M. ^>e« oychoy - njuoov, M. et Syr. - Gr. tzotccu.qc, ^s — 12 a.yuj ITneYeV 
usque in fin., pro cw; av o oupavoe o>j p//) <7uppa<prj (A. TraXaicoQ-/)), y.ai oujc e^u7r- 
viffOTjffOVTai e^ uwvou 7,'jtojv — l3 ii&itOYc r&p' ertc, M. iaioi r&p ne «e, pro ei 
yap 'j'j\j r j-t - ante itvcjun om. &yuj — u cy^n^tyoune o«' = eco; 7FaXtv veva>jjt,ai, 
M. uj&Teqe^juioi nxecon — 15 ayou, M. et Syr. = Graec. etxa - post &«ok om. $£ 

— ,f ' ft&.itofie THpoY, M. n&gfiHOYi THpoY , Syr. = Graec. tiou zy. £7ciT'/j^suaaT!X 
(C. r.y.i-y. --/.....)- *Xe super vers, a pr. manu - TT&nojuV^', M. et Syr. = Gr. tojv 
KftcepTUtfV [AOU — 17 epit MAitoBe, M. et Syr. = Gr. p,ou xa; avoaia? - G^Gt^T^scl&&q' 
usque in fin., M. - Gr. ei ti axwv -'/pz'ir,v, Syro-hex. L^^>.i.L/ ^j/ J.^.' JJ ^>, (.^ oenJ^ 
-cod. om. vv. 18-19, 9i u i m Syro-hex. asterisco signantur ; item in Hieron., ex- 
ccptis verbis postremis'. spetn vera hominis perdidisti. 

lob. XIV, 6-17. 
Fmomenta Copto-Sahidica. Vol. II. 4 86 

20 AKTOtTKeq e&o7\' tyAAo^ Aq&ouK/ akGuju/t EXouq' £%x jtek- 

21 go' aycju AKTcftKoq* ftTepe rtEqtynpE ^e' a<^>«sj juineqeume* 

as eYty^rtcfioK !^e' iTqcooYrt Art'- <s^2\A. rteqcAp^ *Ik.A£/ ayuj 

xv i Teq\J/YXH P£H&e\ *■ e^'^c 2^e' OYuJtyE neeAijuAriiTHC 

2 nex^q' xe juh ncoc|>oc rtAOYcu^yS FoYJU^.^t r ^pIi^i^ / H^" , JuuutX 

a AqjuoY r<s.p' g,rt oytkac rt£H'- eqxnio' gjt £,en<xjaxe eaaeuj- 

i tye* AYuu g,Ett gsncyAXE ejuui^aay rtg,HY rtgHTOY. n«M gcuuuK' 

on' TtTAKKA TEqgpTE TtcojK' AKxd) rtg,erfty&xe it+uiitte Hnjui- 

* p. ^r : b to eRo?\ JtJnxoeic. KtfHn' EittyAXE TTpcjuK" JuinKcyE'TK 2\aay 

a ertty^xe ^frt^Yrt<^c^-Hc• epe TEKTAnpo' xnioK.' rt ahok Aft' 1 

7 ayu) epe nekcttotoy pjuutTpE epoK. E£y*p£ oy r*p tycunE' 

xxh mtk ncypn Ttxno' rtpumE* h aytookk gAOH rtrtEKpcuoSr 

s h ftTAKCCJUTJui enTtucy Hnxoeic* a tc<k|>ia. Xe' ncw^ ty«s.- 

9 pOK. EKCOOYtt TAp' NOY ttTftCOOYtt JUUtAOq Alt'* H EKEIJUE EOY 

H ntneijuie Epoq Art'. rtTAYJUACTiroY juuhok' rtgErttyHJU. g* 
12 rtEKrtoRE" AKtyAXE ejuate' n<s.pA ntyi. nta TTEKgHT' to2vu.a 

13 EOY* AY<JU TtTA HEKRA?\ ElOpJUt EOY' XE AKTT(JUg,T NOYO'uJN'f 

HnjuTO eRo^s juutxoeic* aktayo' Ae' rt^ENtyAXE rf+juiirte e- 

1! &02\gTt POJK. OY TAp JTE npCJUJUtE' XE EqEXEfio'* H XE EpE tynpE 

15 rtcg/iJUE p2t.iKA.ioc' eojxe' r7qTA.rtgpYT-' juuuoq Art' jun rtEq- 20 *KTo6neq &qfi(JUK = Syr. et Gr. toaa; aurov si^ tAo;, '/.%'. <;>y£T0, M. *.k^-- 

«TOTK HjUOq OYOg A.qu)6t1A.q <A>*. e&o'K - ax^ibiirf cxtoq' gH neKgo', M. &.KTA.XpO 

Junexgo egpm exouq , Graec. eiceffTijffa? x'jtw to -po;co-ov (Syr. = A. add. crov) 

— -'- *.Ycu pro *ke — XV, ' 'Xe' = Syr. et Gr., M. om. — ' &qjuoY (sic), absque dubio 
legendum &.quu>Yg = M. Syr. et Gr. zvz-~kr t Gz - v*p' = M., Syr. = Gr. xai - gtt oytk*.c 
ngH', M. Tannest (Tattam in nota -reqnexi) neJUKA-g , Syr. - Gr. rovov yxsfpo; 

— s &Y<33 = Gr., Syr. et M. om. - lineola super gen a prima m., delendam esse lit. e 
fortasse indigitat — 4 n*.i = M. c|>h , Syr. oX , Gr. ou, A. oti - Teqgo-re = M. Teq- 
't'go (sic), pro Teq+go't", Syr. et Hieron. = Gr. om. oc-jtou - &.kxu3, fortasse pro a.k- 
xcok = M. Syr. et Gr. cjvztz'\z>7u> Sz — 5 JunKtyffTic "KA.&.Y, M. Unepep'XiA.Kpirim, 
Syr. = Gr. qu<$z Suxpivx; — 6 post xnioic' om. a.yio - &.vui pro <^£ — 7 eujA.pe ov 
v*.p tycone , ubique pro ti yap ; — rtneicpiuoY -- Gr., M. HniTcuov — 8 post Hnxoeic 
om. cum M. Syr. Hieron. A. V. et C. r, 0"U{i(JouX^ coi s^o^xto o Ojo; — y ante n- 
TiTcooYn M. hab. orog - ?T-riT6iJU.e epoq a.h', Syr. Gr. o ou v.x\ r/xzi; , M. epoq 
ego-r eport - cod. om. vers. 10, quern Hieron. et Syro-hex. sub asterisco kgunt 

— ll rTT^YJUA.cTJ>*OY ij.zy.xGT^ioaxi - n&pA. nuj' iaXXovrw; , M. Hg»M\- 
«ity*f — 12 ITta - to7\ju&. tTO^[AV)flrev, M. epjue'XeTAn - \x<x>, M. Gl« - liopS 
= M. xoyujt, Syr. = Gr. nrrjvtyxav — l ^KncugT icpr;;x; , M. a.kca.xi - I 

= M. et Syro-hex., Gr. om. tou — lv oy >Ap bebr. et Vulg., M. It Syr* a G 
yap - eqexftlio', M. et Syr. - Gr. zgzxi x-izazro;, 

fob. Xl\'. M) w . 27 

w neTOYAAfi' rrrne 9ve tK&hy an' juinEqJuTO efto7\'* AjmrtTE 

2s.e JBlHt'* ayuj qxA^jui' npuujiie' T^e' etcey xiTttfortc ftee juln- 

n aaooy. coutjuI !\g' epoi ene+xoj juuuooy hak 1 ayuj ^-naxoj 

i8 kak HrtertTAirtAY epooSr" ^rtETEpE' rtcoq^oc naxooy' jutte * p. Kf 

',i; neyeiote gpnoY epooY eaav jutte tyjuuuio ei exujoy. n*ge 

THpq IinAcefiHc git ^ertpooYty* g,ertpojuine ^e 1 eYHn' hetto' 

21 FoY^YftACTHC' TeqgpTe ^.e tyoon' gTT rtEqjuiAAXE' gpTArt 

as ^e' EqtyArtjm.ee ye' xe aicjuune' tote' qtt&TAKo' ty*£o2\. jul- 

npTpEqTAftgpYTc xe qrtApiio?\ EnKAAKE* ayoyuj r^p' EYgum 

as juuuoq' etootc ttTCHqE* ayuj AYTAtyq rtgpE' rmrtoYpE* qco- 

24 OYW ^.E JtgHTCJ XE EqKH EYgTOn'. OYJt OYgpOY S\e' ITkake 

rt^cy-rpToupq oyn OYAftArrH jurt OYe?\i\{nc rfATAgpq'* TteE 

26 F0Y2\HJUHHti)E' E*q£E' gA0H TtOYJU^A^'' XE AqXECT TOOTq 

ImtjuTto Eiio2\ juuTXOEic- ayuu AqrtE^JUAK^ JuuxiilTO e&o2\ jul- 
2c nxoEic nnArtTcjuKpATcup' Aquun 2s. e JuTnEqJuT r ro e&o?\ gjt oy- 
28 cajcy EqoYcug, 2s.e' §,rt gtinno?0fc EYtyHq'' EqEfkoK 2ve' e^oyk' 

E£ENHi EYKH Efi02\* NENTA TTH 2s.e' CRTCJUTOY £EWKOOYE NET- 

20 rtAxiTOY. oy2s.e rt^tEqppiuJU^.Ao• oy2ve' TtrtE rfEqgYnApx"JNTA 

30 <$ur rtrtEqpgAifiEC ex Jul nK&g' oy2s.e' r?NEqpiio2\ ettkake - 4 §pE * p. ^h 15 neqneTOY**li = hebr. et Vulg., M. et Syr. = Gr. om. auxou, Hieron. hab. 

sub ^ — 16 *ju$Ttg npume' *ke', M. «e *YHp ne nipuuxi eTopcB. ovog 6t6*- 

<£>eju, Syro-hex. = Gr. ea o*e e^SeXuy^cVO? xoti <x/.2i9apTO<; avnp - e-rcev = gtchy 

- i' in at'/ rt 6o it c in litura - Tt-ee Uttjuooy, M. Syr. et Hieron. = Graec. icot mora 

- 1T ccotaI . . . eite^xu) ( - eiteT+xa)) Hjuloov, Syr. = Gr. avocyysXto oe <roi, axoue 
u.ou, M. = A. pro <ii hab. o-jv - *yuj = V., Syr. Ss, Gr. et M. om. — 18 ante Hire 
om. cum M. jc«i - epoov e**v abundat — ly cod. initio om. auxoi<; [xovoi? e$o9v) 
7, V7] , xai — 20 genpooY<i}, ceteri in sing — 2l goT*tt =^otocv - *iautrt6' (sic), pro 
eipTQveuetv - q«t*T*ico cy&.fio'X', M. et Syr. =Gr. tj^si aurou tj aaTKTTpocpyj — 22 ante xe 
M. hab. *X6-*yoyo3 v*p' eYgtott, Syr. et Gr. evTetaXTOM yap y]^t] (A. evTcTootxai), 
M. *YTHiq r*p h7\h - TtTCHqe , M. JunfiEitmi = Syr. et Gr. — 23 *vcu, M. et Syr. 
= Gr. <)t - «tgp6' = Syr., M. = Gr. si? <7ixy. — 2h oy ante gooY super versum a manu 
recentiori - oviT OY*«t*vrH (cuius alter, v sub versu ab alt. manu) , pro avayy-v] Se 

- >\HJUHMtye' =>v6JUHH(yE - g*OH TtoYilTNAg, = Gr. ippwTOffTaT"/)?, et Syr. (.*.-^^» yo\.h , 
M. eq,"i)6it OYxteTitnyf" — 2r ' H^julto e&o'h prius, Syr. et Gr. evxvTtov = M. OYfie 

- a.yo5, M. = Syr. et Gr. %i — 2e *qo>n (sic), pro *qncux = eopcuie - cod. om. rcliqua 
huius vers.: £/ -v.yi'. vcdtou '/t-'.oo; xutou, et totum v. 27, quae in Hieron. habentur 
sub y?[ , non autem in Syro-hex., licet dccssent in versione to>v LXX ; cfr. Field, 

cit., ad h. 1. — Jf! eqoYcug pro GqeoYco^, = M. eqcujumi - "\e prius = Gr. et Syr., 
M. om. - 6ykh efioTs, pro aoi3W)TOu? - nw M. ttsi - "Xe 1 ult. = Syr. et Gr., M. om. 

- Vi i?neqp;>*iA6c = ou [ir, fyoCkr^ .... ffxiav; M. praemittit OY*Xe. 

lob. XV, 16-30. 28 

a jtthy gHtfff rteq+OYdr epe neqgpHpe cpoqpeq. JuinpTpeq- 

TAft^oYTC xe qrtAJUovrt efio7\- ^ertneTtyoYeiT" r*p net-ha- 

a> ujcune' juuuoq- epe neqxuuTsg tako' gA€>H TtTeqoYftOY' ayuj 

88 rtrte rteqTAp' pgAifiec- eYexoo?\eq 'Xe Ttee rtoYe2se2\£juix 

gAOH rtTeqoYrtOY" eqecpoqpeq !\e Ttee itoYgpHpe rtxoeiT'. 

m rmrtTpe r*p' JuinAceflHc ne njmoY* nKujgr !ke rtApouKg TtrtHi 

ss Ttrtpeqxi ^cuport. eqrtAxi 2s.e rt^ertJUOKgc rc^HTq* ^ertneT- 

tyoYeiT !\e rte fteTftAcycune juuutoq* £HTrq 2\e rtAcytoq g* oy- 

xvi, i, 2 Kpoq. &. ioufi Ae oyujujE eqxcu juuuoc' xe ai'ccjutjui 

1 ££*£, rtTiJuurte* rtpeqcA^ce^ TtrteeooY THpoY. etyApe oy r*p 

i "jounc* ju.h oyta^ic rttyAxe JuuremtA/ amok £,d> eiety^xe 

T ftTCTrt^e'. ertepe T~eTru|/YXH 6 enjuA TtTcur rteirtAiiuutfe ne 

^ excwTft £,rt ^erttyAxe* i~rtAK!JU rtTAAne exouTtt. epe OYtfcU*. 

r\ ^.e cycjune g,rt pour rtrterfco &e' enidjui Ttrt&cnoTOY. eity^rt- 

^p. ^e: ^y*xe r*p' iTrtewAKA£ enAc&cy* "ayuj cm' eityArtKApoui rtrt*- 

i?7 JuiTort' rtgpYo'. TertOY 2^e AqgACHT' &qAA.T' Ttcotf^ Aq2\eq- 

^0» ^ouRT. ^qxP^ JtTeqoprH AqTAYoi e£,p*r Aqgpoxpx tt- 

tteqolig,e' egp<sj* xour AqpuugT 2^e Hjuoi g/t fTcooTe' rtrteq- 

\^ ^ jn^rtcofte. Aqqcutfe exuui g*!* noYoeirt TtrteqfU^* AqpA^T 30 post neqgpHpe om. Ss — " 2 g*^ H HTeqoYttov loco Gr. ~:o topx; , id. v. 33 

- tteq-r^p', Syr. ~ Gr. in sing., M. neq5t^*K, iuxta notam Tattam - Rue - pg*.iiiEc, 
Syr. et Gr. ou [/.•/) wosiaffY] , M. TtHEq4>'p« — 35 rtgH-rq - M. „£>en -request!, Svr. 
= Gr. sv yxazpi - alter. "Xe = Syr. et Gr., M. om. - n&iyu>q = Syr. et Gr. uttoit^'., 
M. Ecetyconi — XVI, l !Xe = Syr. et Gr., M. om. — s tTuj^xe pro R~HiyA.xe - in fin. 
om.: n t* irapevoyXi)aei aoi oxi awoxpivt] ; sub ^ habent Syro-hex. et Hieron. 

- k enepe-5 = M. en &cxh, Syr. = Gr. ei uttsxsito - r?Ti&ne = M. Hieron. et hebr., 
Syr. = Gr. om. jaou — 5 nrta-cnoTOY = M., Syr. et Hier. - Gr. om. uou — 8 eit6.ca.ix; 
= M. A. et hebr., Hieron. = Gr. om. ;xou, Syr. hab. sub asterisco - *.yu>, M. et Svr. 
= Gr. oi - rtnAJu-ron' HgOYo', M. oy ne ncfioK Hre nA.JuK*.g , Syr. = Gr. ti iXaT- 
tov 7rptoOvi(70[j.ai ; — 7 ^qg^cH-r' .... r?co6"'= M., Syr. = Gr. >cxtx/Cotov t&c ^izoiy;xi 
ixtopov - A.q^cq'Ktju&T (sic), et M. E^qEpgo"Ki pro Syr. et Gr. ffsaqiroTQt (a; 7:z-o\r.*.z) 

- in fin. om. xxi zizzlx^ov iaoo, una cum integro vers. 8; Hieron. omnia sub ^\ , 
it. Syro-hex., praeter verba postrema v. 8: /.xtx -po;w::ov aoo xvzx-zx.prtr, — ■ *.q- 
^puj n-TEqopvH = opyrj ^pv)9QC(MVQ( - rtnEqoftgE' s M. Syr. hebr. Vulgi et A.. 
Hier. = Gr. om. aurou - *qpa>gT, M. *.qmi = V. et A. -Z£7;v, Svr. Gr. -^:aav 

- "Xe , M. et Syr. = Gr. om. - giT Hcoote', M. Hn«co©riEC| , Syr. Gr. [iiXy; - HnEq- 
juajTcone (sic) = Gr., Syr. ovX-» l r l',» , M. »te nEqpeq-xuutT — 10 A.qqtorte S 

et Gr. £v/)>aTO, M. ^qepitityf- - Ufcttlt M., Svr. Gr. om. - gJu novotin M. ben 
IUO0Y7 , Syr. et Gr. a/ciTiv - n"rtEqft^"X M. et S\r., Gi. om. KUTOU - .vqp.v 
(A.qp&gTT) - Syr. et Gr. nzx'.nz (At, M. *.q*f Movep*>o-r hhi 

lob \\ . ;i — XVI, 10 29 

n exrt rtAn^T'- AYnuuT- Tve E£,pAi excjui ^i'ovcon'. A fixoeic / «- 

r*p' taat' ETOOTq juEnpEqxirttfortc- AqrtoxT 5\e rutACEflHc. 
12 AqxoopT Efio?\ EtGUOirf' AqAJUAgTE jun*iid> AqfiotfT* '2 
u AqTAgoi ep«s.T"' Wee ftOYCKonoc. aykxute epoi xxii ii^orxH '** 

eynoyxe ajuuiooy eNA(F2\00Te Ejutrti-co'' AYJTEg,T nAcitye' en- 
ii KAg, 1, AYTAYoi e£P*i rtOYgT~on exT? ov^Ton'- AYnuuT' EgpYrt 
is epoi EYXoop'' ay+^iuxjut' rtoYtfooYrtE* a TAtfow. ^e tuxit 
le gll nKAg\ a nAg,HT' pcJUK^ E&o?\gn npijuie'' ay<I> OYgAifiEC 
i- TETg,! rtA&ovge'- rte juTT ^&&y ^.e' rtxirttfortc gTt kaoTx* 
is TAty2\H2\ Ae OYAA.fi. nK&g,' junpg/juiic efio^ exju necitoq «- 
10 TACApg* ayuj ItrtE juia tyajne JuinAAcyKAK. tenoy eic^hkte' 
§pE nAJurtTpE ?rt juuthye'' ayou ipe nETcooYrt' juuuoi grt met- 

20 xoce. *Eps ttacottc ntug, ejtxoeic'" [aycju EpE nAJiA2\ Tpjmi'H * p. n 

21 HnEqiiTO eHo?\. Epe OYxnio 2s.e rtAcyuunE JunpumE JXuejlato * ^ 
» eAo*^ juEjtxoeic]' a rt^pojunE' ^e' etwt er EiitAikuK ^e' ete- *> 

XVII, l £|H rt^-JtAKOOT TtgHTC AW. i~rtAT~AKO EpE OYnTtA qi 

2 juumor ^fcyAAT-' 2^e' Xjutetnakooct ayuu JuinEitfftTq. i~conc 10 «&itat' - M., Hieron. = Gr. om. (/.ou, Syr. J-jls ^^ = hebr. ^n? — cod. om. 
o£ei = Syr. et M. *>ert oven;/;** eqxovKg - 5s.e = Gr. et Syr., M. om. — 11 Unpeq- 
xmtfoitc = Syr. V. et A. acSwcou, M. = Gr. aSwtwv - SLe = Syr. et Graec, M. om. 

— 12 eicjuonT, M. 6J0i TTgjpHHH = Syr. et Gr. £ip-/)V£uovTO. - &q&xj.^gT6 .... &q&o6"*f, 
M. &.qajuioin itnqcoj it-re t&&^e ovog *qqox-r, Gr. Ixjiwv [j.s tyi; kou.?]; SistiXs, 
Syr. — xi.io ,*^., |L o-cio ^j*~I r o — 13 incipit lectio pi? n. xxxn, pag. cih, ex qua 
variae lectiones notantur - Hjuooy eas (lanceas) = M., Syr. = Gr. om. - gjuj?tco' 
coniung. cum antecedd. sicut Memph. A. C. Syr. et Hieron., Graec. vero cum seqq. 

— li n. xxxn &VT&OY01 <=gp*' g," orgTon = Syro-hex. I kXn °i vi .a , cod. = M. et Gr. 

— li &.i"\-£iuia)T' nov<T6ov«t6, M. ^vBopfiep iuioycok exs« n&^y&p , Syr. = Gr. gccx- 
kov zzy/.jv.-/ -.-<. ^up<J"y]^ ptou — a. xxxn. & t*6oju cuxTT e&o'K gU (p. cT5) — 16 n^ 
in nigHT' super vers, ab altera manu, M. = Syr. et Gr. T^rtexj - aycD, M. ct Syr. 
= Gr. kz - n. xxxn. oy^&VBc Ttxe hjuoy = Syro-hex. lLoio ? ^ , et alii codd. graec. 

— "* &¥u3 = M., Gr. ^£ - n. xxxn. *x&. nojcone - Jun*.&ujKA.K = Syr. et Gr., M. in pi. 

— ly n. xxxn. T-enov <Te', M. et Syr. = Gr. xai vuv - ayuj = M. et Syr., Grace. Hz 
n. xxxn. - M. Syr. ct Gr. om. alt. epe - ncrcooYn', M. = hebr. n&juteope, Syr. (.xiaiiiio , 
Gr. ffuvuxTtop — -° quae in uncis, desunt in cod. xxiv., et ex n. xxxn. mutuavi, cuius 
lectio hie desinit - &vco, M. et Syr. = Gr. Hz — -' cod. om. in fin. /.at uico avOptoTro'j 
T'.» wXtj<tiov xotou, quae in Syro-hex. et Hicr. asterisco notantur — — n^pojune', 
M. Syr. et Hicr. -Gr. om. [/.ou - scriptum erat mtk^koottF, ut Zocga (pag. 211) legit, 
sed ult. t nunc deletum cernitur — XVII, ' -f n ^' r&K0 = Gr. oXexofxai, M. T^'JSic&g 
•Xe, Syr. [j/ ts^^^ - -faj^T-' pro M. Tog*, et Gr. oeop&i - June-rnAKoocx, M. et 
Syr. - Gr. xaor,; - Une'i^uTq - M., Gr. oy Tov^avu), Syro-hex. ).j/ — .jLAbo llo . 

lob. XVI, 11 - XVII, 2. 30 

1 ei^ng/«ce' ege itTAip oy £uuo>q'- a £ertojjuui*o' e,e&T JtAgY- 

HApx^ftTA- a rti^EATs' &uj?s e&o*^ exrt rtA^yHpe. aykaat' 
7 !Xe' rtujAxe £ft rt^eertoc Aicycune hay rtcuuRe- a rtAfiA^ 

8 TAp' TCUU. efiO?\£rt TAOprH - AYKUUTe epOl THpOY eJUATE. A 

ftpHjAAie' ptynnpe gw n^r epe jtSMkaioc ^e' TtuoYrt exjui 

1 npeqpnoRe'- epe nnicToc' !ke' xi ftTeq^iit* mte neTOY^Afi 
io grt rteqtfix xi rtOYTcjuK'. juuuort !\e' <5/^a eTeTrrt-Tum' 
n THpTrt- r?i"(5"it jme' TAp Aft' rtgHTTHYT-ft. a na^ooy OYeirte 
13 grt OYcyrtocy- a Yd) a juuuppe «n&3HT ncog; ei^ArtgYnojuurtH 

VAp' AiAitTe ne nAtti* ayuj AYnoupty JuuiAnpHjiJ git oYtfbcn. 

h Ai'iAOYTe enjuiOY rt^i ffeiouT'" nT*.KO Ae juuuiaay gi cuuite'. 

is ec Tcuit 6e TA£e*2\nic xitt TertOY it ^-nanay ertATAeorr 

io H ceitHY enecHT' hjuuuum eAJUtrtTe- h TtnARouK. enecHT en- 

P . nz ■. xvm , i KAg' g/ioYcon. ' a fiASs^A^' ^.e' OYcucy K nc^YX^Hc' 

2 nex*q' xe a^ATitAY ertYttAKApauK Alt'* 6a> xe TtitA^Axe 

3 guxjurt'. eTfle oy ArtFApourt' JuneKJUTO efio^ Ttee' TtiteiTE- 2 ege, M. et Syr. = Gr. xai — 3 post gertcyHJuo' Si , in fin. autem ora. ti; s«tw 
outo; ; ty) ^ipi f^ou cruvSiQ-^Tio. 4 oti jcxpSixv x'jtiov sxpu^a? xtco ^povv)<rso»(, 
Six touto ou [XT] u^a)(7Y); xutod;. 5 tyj [xepidt avavve^si xx/„ix; , in Syro-hex., 

excepto primo hemistichio v. 4: on opovy;<7£co; , cetera sub ^ , Hieron. vero 

omnia signat asterisco, etiam postrema verba v. 5, quae in nostro cod. leguntur 

— 5 it&.fijs.'x.' = M. A. C. et Complut. o^OxXaoi Ss |iou, Syr. et Hieron. = Gr. om. ;*' vj 

- n^cxjHpe = M., Syr. = Gr. om. ;j.ou; Hieron. super Jilios eorum — 6 &yka&t' = M., 
Syr. = Gr. ;0o-j - post Ai'tyiune M. Syr. et Gr. hab. Si , A. xx* — 7 v*\p' = Syr. et 
Gr., A. Si, M. om. - TAopva, A. opyr,; crou, M. Syr. Hieron. et hebr. = Gr. opyy;; 

- &YK10TE, ceteri cum Gr. TTSTroXiopxviaxi — s post ptyrtHpe M. add. juuula.u)<ju - exJu 
npeqpno&e pro etci xxpxvoy-w — y neqffnc = M., Syr. et Hieron. = Gr. om. xuto-j 

- tcuk' = Syr. et Gr. Oxpco; , M. xoju — 10 post Tnp-rr? M. = Gr. add. xxi oeoTe Sr 
(A. om. Syj), Syro-hex. hab. sub asterisco - n*f<T« - Syr. Hieron. et Gr. o'j supianw, 
M. om. — ll jjjHouj pro M. Jupoty-r et Gr. (*>po;v.o; — a.y5>, M.etSyr. =Gr. Si -cod. om. 
totum v. 12, cuius Syro-hex. priora tantum verba*. vuxt« ei( V) (tap ax z ( )t:ax not.u 
asterisco; vers, twv LXX vacabat , cfr. Field op. cit. ad h. 1. — ls gvnojuinM uico- 
i;.£ivto, M. A.ityA.noY.u« epol - A.Yto pro h i — '* K*.i tteKUT*, M. xe nMcuT hebr. 
et Vulg., Syr. = Gr. -xvipx y.ou i-.vai - "Xe - Svr. et Gi., M. om. - juum^-t gi' 
(i in rasura) ccune', M. re txxx&y ntM T t \cto«i hebr. et Vulg., Svr. et Hieron. 
= Gr. itrjTspa ;ao'j xxi aoeXmyjx — 15 xih xenov pro . : ?., M. om. -- pruts n el ie< » 
tov) ti^v\eoi( supra veisum a inanu recentiori Svr. et Gr.j Meniph. i&T* 

— "' iTit^iituK utiiA. .... - enx^g M., Gr. EW"j ytoaxr ; ; Hieron. et S 

hoc alteram heraistichium habent sub asterisco — XN'lll, ' 'Xe Svr. et Gr.. M. on. 

— " 6cu ZT.iif ;; , M. x^P tUK ~ KWILJjJ*** eHUA ... - M \ . et 
Syr., A. iva ti, Gr. Six ti <">£ - A.itvA.piujt' Mu\pn'u 

lob. \\ II, l - Will, ; 31 

i rtH' AYOpTH !\C 61 ftAK' COJApG OY TAp tyajne 1, JIAH CKUJAN- 

JIAOY epe TTKAg,' MAtyuuq'- H GYrtAtyptyp ItTOOY UJA. ftCYcTtTG. 

5 noYoeiit Xe rtrtACGfiHC rtAxcrtA' aycju ncYtyAg,' nAoucyH Aft'. 
e nGqoYOGi'rt r^p' rtApKAKG rtAq' gH ^GqJUlATt<xJCJu^G• a you ncq- 

i £HAC W AXEItA Gpoq'. GpE ftG^A-xiCTOC' <5uup(T GttGqTtK«JV ftTG 

s jTGqtyoxrtG ncu^c. TGqoYcpHTG' ^g' rtHX gyjta<±)'- ayuj gyg- 
]'i cHgC(jug,q git OYtyrtH. cpc £Gtttf6p6c ei" Gxouq' jui^GqKa)'T6 , 

ttT6 ^GftcyCft^HT 1 TAKOq" GpG gAg, ^.G KCJUTG GpATq gTt OY- 

il gKo' Gqg^xguux. aycoRttg rt*q rtoY^Ton' rttyrmpG. gygoy- 

ii ujxjC rtiljuippG ripATq- cpc ttaioy 2s.g oygjw. ncqcA. cpc noYXAi 

^g' ^o' gll nGqiUArtcycunG* cpc OYArt^FKH !\g TAgpq' jmrt oy2\A 

ftppo'. GpG nGqpniAGGYG' TAKO GfiO^sgll TTKAg/ GYGftTCJ GfiO^- 17 
18 

19 g,ju noYOGiri gjtkakg. AYo) rtrtGYcoYcurtq gil jTGq2\Aoc'- oy^g * p , us 
rtrte ncqHi oyxai gA Tne 1, tSKis*. cpc g^GrtKOOYG ujrtg; git rtcqlt- 

2i KA' A NgAGGYG AUJAgpAX. GXOjq'' A ftujOpJT 2iG ptyTTHpG. WA.I 4 ^vopvH *ke ei «*k' = A. Jte^p^ c»e &e opyvj , Gr. Xc^py)Tai ffoi opyy] = Hieron. 
abutitur te iracundia, M. &qep;x;p*cee k&k *>e« oyxcuht, Syro-hex. -La^ v~_*~J^o 
It^oW^ - epe nKA.g,' n^tytoq', Syr. = Gr. aot/crjTO? (A. V. add. e<7Tai) yj ux'oupavou ; 
M. cenA.ep*.Tajcun» 7tace ju*i rufiert eTC&necHT r?Tc|>e - ty& , M. = Gr. ex. - nev- 
cn-re = M., Syr. et Hieron. = Gr. om. auTa>v — 5 !ke, M. et Syr. = Gr. >cai - n^aJujJS 
&n', M. = Gr. oux awofJvjreTai, Syr. in textu vflasL Uo , in margine ♦*.*!. )Jo — ° r&p' 
et ««.q' ceteri om. - neqju&tTujamG = M. hebr. et A., Syr. et Hieron. = Gr. om. ctv- 
tou - &yuj, M. et Syr. = Gr. "Xe - ncqgHRc = A. et hebr., M. Syr. et Hieron. = Gr. 
om. kutou - epoq", ceteri E7C*auTtp — 7 oTbpcT- Syr. et Gr. QrjpeuffawaV, M. eveurtM 
- post nequjcxHe om. ')£ — 8 ^vco - M. Syr. A. et C., Gr. om. — evecHgcuugq = z"ki- 
vOsir, — 9 post gcn6op<Sc Syr. =Gr. hab. hz -in fin. om. cum M. JCOCTiGYjxjei stt'ocu- 
tov ^'.yor/T'/;, et tot. vers, io; quae omnia in Syro-hex. et Hieron. sub asterisco 
leguntur. Field non vidit in Syro-hex. asteriscum ad v. io — l! UneqKcoTe 1 , M. et 
Syr. = Gr. om. kutou - T&Koq = Syr. et Gr., M. eveT&gocj - ipe - koutg ep&Tq , 
M. et Syr. = Gr. 77:01 7rooa kutou e^Oofoav - g,T? ovgKo' eqgexgcuat - Syr. et Gr. , 
Memph. hie omittens, hab. initio vers. seq. — 12 post AvcoftTc- M. et Syr. = Gr. ^e, 
A. init. /.'/'• — li eveoYtuxt' = Syr. et Gr., M. eYe+ovcu "Xe - nJuL.uppe, M. iuucefii 
= Syr. ct Gr. JcXtoves - ab epe usque in fin. desunt in M. — u epe - *Ko', M. ereou^i 
= Syr. et Gr. sxpayetT] - *Xe alter. = Syr. et Gr., M. om. - ju.IT ov>s&. nppo', M. oycti^ 
TTovpo, Syr. = Gr. xtxiaf, ^affiXiXT] - cod. om. vv. i 5-i6, qui in Hieron. et Syro-hex. 
habentur sub asterisco — 1? in fin. om. x.at uwap^si (V. A. uwapyei) ovo[7.a. auiw 
.77'. 7rpo$<i>7COv £;ojT:pcj, ct haec asterisco signantur in Syro-hex. et Hieron. — 18 alt. e 
in evenT-q sub vcrsu a secunda manu, M. - Syr. et Gr. KTCbxretev — 19 ^yuj abest 
a ceteris - ;>&. -rne = M. (ben c&nECH-r TTTcpe, Syr. = Gr. sv tyj u7r'o'jpa.vov — -° *X.e 
a Syr. et Gr., M. ovog. 

lob. XVIII, 4-21. 32 

rte rtHi HrtpeqxirttforiC' nAi !ke' ne nu.A' rtrteTe TtcecooYrt an' 
mx, 1,2 juinxoeic. a icufi Ts.e' oyujujE nexAq' xe cyATNAY 

eTeTrrf"gice iita\J/yxh' a Yd) eTeTrtcyop^yp juuutoi gft gert- 
a tyAxe. eixie' eAAATe' xe nxoeic neitTAq<s.AT fH-ge. TeTtt- 
i tyAxe rtccjui ^t r ^e ^ ^^ttyi^£ , gHT am' eTETit gjfxuui. Ag,e' Tt- 

tooy rtAin?\ArtA' rtAjme'' ayu> epe nAn?\Artoc ^athj*' exto 

TtoYcyAxe ejue^ye* NAtyAxe !ac' n?\ArtA* ayo> neYTH line'. 

kaac 2^e' xe TeTrtTouoYrt' exuur TeTrtqcjuolf ?s.e exoui grt 

6 OYrtotfrtetfT euue 2^e' xe nxoeic nertTAqtyTpTcupT" Aqxice 

- juneqTAxpo exuui. eicgHHTe i~cu)fle git OYrtotfrteo^ ayuj it- 

rtAtyAxe* ^rtAXi'tyKAK eRo?\' ayuu juuutrt gAn' nca 2\aay «c*.. 

s aykcjutc epoi ayuj rtrtACAATOY* AqxcTj rtoYKAKe g,ipiui nA- 

9 go'. A.qK&AT' 2s.e' ka^hy UnAeooSr Aqqi £.e Jxn^K7\OXjC gixit 

p. Hv: io TA.iA.ne'. *AqTAKoi Ae JunAKauTe' ayuj Aiuuxir AqtyuiuuT 

n 2^e itTAge?\nic' itee itoYcynrt'. AqxpuJ 2^e wai git OYftotf" 

12 itoprii AqonT ^.e' g,uuc XAxe. a rteqjmArtcoorte ^.e' ei extui 

it g,ioYcon' grt rtAgiooYe' a rtpeqpKpoq KuuTe epoi. a rtAcrtHY 

oyh juuutor aycoyw ge ncyjuum.0 egpYe epoi* a rfAty&eep 7±e p 
14 oYAgjfgHT. ayuj June rteTg,iTOYa>i pttoqpe hat a rteTco- XIX, l "Ke = Syr. et Gr., M. om. — s eju^-re' pro Hxi^-re - xe = on, M. v*.p 

- etgtiT g"neu>Y = emxeiffOe |j.oi, M. praemit. x.at — 4 htooy pro anok - rt&in>>*rtA.' 
= £77>.ocvv50-/]v - &vu3 = M. et A., Syr. = Gr. os - n^n^&noc , M. Syr. et Hieron. 
= Gr. sine [tou - ttoYtya-xe = Syr. et A., M. = Gr. pr/ixzx - n>v*rt&. = rX&vStoli 

- nevTH Sine', Syr. = Gr. oux. ewi -x.xi.oou, M. Hitixotoy ^)en iioychoy — 5 k*.a.c 
(= 5C*- C ) *^ 6 * e = Syr. et Gr. lx f ^ £ 0T S M. eT & e 0Y "" T6Tr?Tiuovtt', M. et Svr. 
= Gr. [J.tya.'k'jvzG^z - -reTHquKTe = svaAXsaOi, M. TeTertoi Hrtiiyf- - *Ke = Syr. et 
Gr., M. om. — 6 *Xe\ M. et Syr. = Gr. ouv - nertT^qty-rp-riopT = M. A. Syr. hebr. 
et Hieron., Gr. om. as - post &.qxice om. hz — 7 &.tU3 prius = M. Syr. V. et A., 
Gr. om. - IIu.iT usque in fin. = ouha;/.ou x.piax, M. Juuuort g*Xj tyon — s a.ykujt-6 , 
M. aykoj-|- Jun&iccu-J-, Syr. -Gr. x.ux.Xco - zpno^oh oar/xxi - nrt^c^^Tov, M. et Svr. Cr. 

ou (AT] Sia^co - ^qicuj = Syr. et Gr., M. «.vj(;u) — y *.qKA.^T' Jun*.60ov, Gr. ttcv 

S; fio;av (Syr. et A. So^av ;xo-j) a7r'caoo s^^utsv, M. ovog *wvfi&.uj"r UnAuJor - H- 
n^K*Koju. = M., Syr. = Gr. sine u.o-j - T*j'*ne (sic), pro T&^ne — l0 *X6 - M. Syr. et A., 
Gr. om. - HnA.K<ji>Te', M. £>en rtH6Tic<ju ,t ^ epoi, Syr. = Gr. X'jx»X( ; > -.vTcuxn, M. S 
hebr. &.i}yetiNt, Gr. (o^oa-^v utramque significationeoa praebet — ll *.qxp^' - i yj r ~ 
gocto - *X6' alter. = Syr. et Gr., M. om. — 1 " neqjUAtTcoone a Syr. ^sic) *X*j '■■ oa '-*5 as • 
M. neq6um-r THpov - Hieron. tentationes cius, utraque ugnificatio 01 Gr. * 
paTtipict x'jto'j - giT n&.giooYc adiang. praecedd. epoi M. \. et Syr.j Graec. om. 

1; OYH - OY6 - OYA-gigHT pi o av lliT, |A0V£; ' l «.YtU A.. M. ot S\r. C<r. OlD. 

- June - pnoqpe, M. JunoY^OYjyY, Gr. oj irpe^tffOlV|aaVTO, Syr. -^cua^-*. U - anu I 
om. cum A. xxi. 

lob \l\ i-i |. 33 

is oym' jun&pArt p n&uj&uj. Aiptyjuijuio' JatxJato e&o^s TtrtApJui- 
w pAYe* juirt it&g,iIgA7\. aijuoytg enAgjSgATs jilneqcuuTJui epor 
i- wepe TAT&npo cone* ayuj rteiKuipj-Jy eTAcgme* rteuutoY !\e' 
is eiKoup^ erttyHpe' ttrt atta?\2\ak.h - TTtooy 2^e' ayka&t nccjuoy 
io cy& erteg; eityAKTcuoYrt' tyAYty^xe rtcuui. & tteTcooYw' H- 
20 jmoi Root' - aycu a rtei'juie' juuuooy TtuoYtt exaui. a rtACApg 
si 2\oq2\eq' £xa n^tyAAp- aycu rt&Keec tyoon gA g,eftrt«s.&xe'. na 
rtA.1* ha «Ar d» ftAcy^eep* Ttffx r&p' juinxoeic TertTAcxuug, 
22 §poi. eTfie oy ^e' TETiinHT kccjui rtee "uTtxoeic ayco ntc- 
28 Trtcei aw' FrtACApJ. rtum r&p neTrtA^f rtNA^y&xe' ecgAi- 
24 coy' FceK&AY git oYxaucjujme r?ty&. erteg; *h rtce^fcyuuTOY *p. JS^" 
2 git oYnen-pA. ^cooyn r*p* xe 0Y<yAefteg," ne neTrtAlio^T" 

26 e&o2\ gixH nK&g; eTOYrtec nAty^Ap' eTouTg' rt&i itrtAr kta 

27 rcAi r^p ei excwi eELO^iTJui nxoeic rt<si amok ei-cooYW* 
JuumooY* rtenTA waj3lA?\ r*p n*y epooY rticeoYA' Art'- ayxujk 

28 THpoY ntJi efio?\ git KOYrrf . etyxe tetk&xooc 2s.e' xe rt- 

29 kaxe oy JuinecjJilTO efto2\'- ApigpTe' guicoT-' thyt it e\fto2v- 
gH nneeHn'* n(5a>rtT KAp' why exit rt&rtojtAoc* ayuj tote ce- 

xx. i rtAeiJute xe epe TeYgH2\H Turn :— a ca>cj>Ap £.e' njuunrt&ioc 15 

16 77, n*.pHp^Ye, M. rtt^ecyev nnre tt&hj , Syr. = Gr. yetTOvs; outia? (A. otxioi) 
' Axneqcuj-rJu epoV, Syr. = Graec. /.at ou^ ut^xoikts (A. oux. u7Py))tou<7av p.ou), 
M. ovog Juneqepovtu «h» - post rtepe om. fts , M. n&i"fgo 5ve £>en pem — 17 nei- 
aaoy scribae mendum, pro rteijuoYTe - !ke', M. om. — 18 &yk&*t nccjuoy = |/.e arcs- 
"v.-^'/vto — i9 fiooT = fiooT-r, M. &Y0pE6T *Xe - &vto =t A., M. om., Syr. = Gr. Sr> 

- Jte^-AAe' pro nex+jue - Hjuooy, scriptum Hjuloj , postea emendatum est — 20 n&- 
ty^Ap = Syr. et Gr., M. in plur. - &vu3 = M., Syr. = Gr. Se - cyoon pro s^stou, M. 
aliter cgoycjuju. iin&K&c <ben Movtyo*X — - 1 post prius rt& rta.i M. add. ovog - «&cy- 
Beep = M. hebr. et Vulg., Syr. et Hieron. = Gr. sine pt-ou — " 2 *kG' = A., ceteri om. 

- Te-rnnH-r, scriptum TETiTnHi, emendatum est a pr. manu - &vcu = M., Syr. = Gr. Se 

- »^cA.p^ = Gr., Syr. et M. in sing. — 23 post nceic&&Y om. §s — 2/ * cod. initio om. ev 
•-, / '>:'.'.) ffiflTjpcj) >tai poXt^(j), quae in Syro-hex. et Hieron/ leguntur sub ^ — 26 m*.'* 

- A., M. et Syr. = Gr. om. - ei', M. yjconi, Syr. - Gr. tuvstsAe^Oy) — 27 post e+cooYrt' 
M. =s Gr. add. i&pm T\+>ht, Syr. -Jii«. ? (.aHj.^ - n&fi&>v = M. et A., Syr. et Hieron. 
= Gr. in sing. - r*.p, ceteri om. - post ipoov xai, et post ayxouk om. <)e. - kovht 
- hebr. et M., Hieron. Syr. et Gr. sine [too — - 8 alterum n in Ttn&XG (sic), item e et 
sec. n in HneqilTO super vers, a prim, manu ; M. Unejueo Jxn(^6ic - cod. om. in 
fin. /.'/'. pt^av Xoyou eupyjcrofiev ev kut<|>; quae in Syro-hex., invito Hieron., no- 
tantur asterisco — 2y neenn - z-i/.yj.'ju.u.y. , vers. lat. Hieron. -^ a gladio ~ K&p' 

v&p' - ^y03^ Syr. et Gr., M. om. - gH>vH = oXv) — XX, 1 *Xe'= Syr. et Gr., M. om. 

lob. XIX, 15 -XX, i. 

Vol. ii. r> 34 

2 oYcucyK nexAq' xe rtGUueeve' Art' ne' xe kmaxe itar a you rt- 

3 TGTitcooYrt Art' Ggpvc epor i~cu)TJui GTGeiicju juinAxni<r AYUJ 
i oyT? oYnTtX JujurtTpjuuigH'T' rtAOYtutyft it*.!, juih akcoyi? 
r. rtAi xi fiT&YKA pcuju.6 g,ixjui nKAg,. noYrtoq TAp' rttlACG- 

Rhc' ne or^Ton' rttynHpe- np*cye Xe rtJunApAftojuioc' ne nT&- 
e ko* eptyAit rteqXuuport BlUjk Egp&i eTne' aycju Hte TeqeY- 
i ci*' nuug,' cy* tteKXooXe'. gpTAtt' eqtyAftju.ee Ye' xe AiTAxpo' 

tote' qrtATAKO tyAlioX- rteTcooYft Xe juumoq' cettAxooc' xe 

p. Hi: 8 qTcjurt'- AYou rteq&£epATq rtee itoYpACOY eACOYeirte* *q- 

io ncwT Xe rtee rtrtetyAYnoopoY TtTeYtyH. epe rtee&BJHY epoq 

u take rteqtyHpe* ayuj epe rteqtffx TJULge' ^ertcycrtgHT. aycu 

i rtfteqd~jtttfo\ju efioeei epoq. qrtAKARAX 7t Tjuirt T-pJuumAO 1 H- 

TAqcooYgc ftgHTq g,tt OYXirttfortcr epe oY&rreXoc' coxq e- 
j§ lioXglJZ neqm. epe oyXac itgpq' julooytcj. Ttrteqrt^Y recoup' 
is rtrteqo£,e- oyXc' jtjuia JuneqRKiu JuincAipe. *q£ice egertxirtXH 

jm.it ^ertne r rcyoYei T T' eYJUlt ; fpjuuu^.^ko , e^tqftAOYUJJtA , rtgHTc an'" " Krt&xe naJ, M. ^H^ovogeu. fm*.i Iina.ipH't-, Gr. avT£cnv t; tx'jtx — ' eTec&tu 
= Syr. et Gr., Memph. eTCjuH, et om. ab *vu> usque in fin., quae Hieron. sub ^\ ; 
Syro-hex. vero notat asterisco ab initio vers, 3., exceptis rt&ovcutyS K*jf, usque 
ad ntJi vers. 4 - JunA.5tn.ro = svTpoTr-/;? u.ou — 4 post nsJi cod. om. xxo tou eti, 
M. »cxen tyopn, Syr. ;»--»--o ^» — 5 v*.p' = M. Syr. A. et C., Graec. &i - cynHpe 
M. nityf, utraque ex Gr. i^ximov — 6 post epcy&.n M. add. v^p - *.vtu, M. et 
Syr. = Gr. 0*3: — 7 goT&.n' = A., M. et Syr. = Gr. oxav yap - *.VTA.xpo\ M. = Syr. 
et Gr. ^q-r&xpo - v in ne-rcoovn super vers, a secunda manu - "Xc = Syr. et Gr., 
G. /cai, M. om. — 8 a.yu> alii om.- neq&.gep&.Tq, M. et Syr. = Gr. ou [J.r, eupeOf) -e.\c- 
oveme, M. = Syr. et Gr. E&.cgio'K - &.qnuuT, M. Syr. et Hieron. = Gr. sktij - nne- 
ty&vnoopov, M. Syr. et Gr. in sing. -cod. om. totum vers. 9, in Syro-he\. et Hieron. 
notatum asterisco, qui postremus etiam vers. 10 sub )k^ habet — 10 ipoq s M., Syr. 
= Gr. om. - a.yu3, M. et Syr. = Gr. &s - T^ge' = Syr. et Gr. Kupgswatffatv, M. eyet- 
gejUKO - tycTTgH-r, pr. manus scripserat cuJngHT, altera emendavit per litems en 
versui superpositas - cod. om. vv. ii-i3, qui in Syro-he\., excepto primo hemisti- 
chio v. 12, et in Hieron. sub asterisco leguntur. De ceteris codd. cfr. Field, op. at., 
ad h. 1. — u eftoee* = fiorfr.GXi - cod. in fin. om. pXv; aa-1^0; iv yxrsx:: J'jtov, 
quae Syro-hex. et Hieron. habent sub ^- — 15 qit^icM^K (ac), M. et Svr. Gr. 
z?zv.if)r,r;iT0t.i - ngH-rq , A. ^;£lJt.£o•0y•,'7^Ta•. i>c x.o-.Xia; auTo-j, ceteri ora. — "cod. 

om. ab initio: Ouaov Se ( oxx.ovtcov O^Xxtsuv (A. Ouao; 0r,Xa7;.\ M. oywiht 

•Xe iT-re g^n*Xp*.Kcu« eveujAiiovajq epoq ; Syro-he\. et Hieron. habent eadem \etba 
sine asterisco - post epe om. &a — 17 iTneqoge, M. g*.nptqAMMtl Svt. et Gr. vo- 
aa^iov - rtJUA, M. g^«ju^ pro vo;u; , Syr. U^> - Hnc^jpi pro ">» no.vipe — " post 
Aqgice M. add. Tve - tTquAOYCuju' Ml', M. et S\r. Gr. ou rx-.. 

lob. \\. I 18. L9 20 
SI ?g 

vl 
25 Fog rtoYnxciu eJueYetyoYetfoYurtTq oy9vg' juteYe^yoJuiKq. *q- 
tako rAp' TtgAg,' rtHi rttfujii' AqToupn !\e TtoYJUiArtujcjune' ayul> 
JuineqTAgpq epAT~q. Jtut oyxai 9ve' rtAtycune rtrteqgYnAp- 
X<Junt~*" eTfie n<5J' rteqAFAeort' rtA^-oYuu Alt'. eqtyArt- 
jmeeYe' xe ajxuhc efio2\' qftAeTsiRe- *rt AFKe Xe rrijut. nhy exouq'. 
eYETwrtooY exouq' JuntfamT rtTeqoprH' eYeeiite Ae' exouq' 
rt^ertcycrf^HT' ayou itffeqpiio?\ etootcj ftTCHqe* epe oy- 
co're junertine' xotcj* ayou epe ncoTe xen - neqcouju.*' ftrte 
a rtcioY jmootye gH neqHr epe kakc Xe ruju' tyoune w*q' f epe * p. nr 

oykou^t Xe oYOJueq' ejueqcucyH- epe OT^yJxstxo Xe Jm.eK£ neqHi. 

27 epe the' Xe' tfouXn eiioX wrteqArtojuu*' epe nK&g, Xe touoyk 

2s exouq'. epe m"AKO Xe' ftX neqHi elio2\' ty^RoTv* epe oy&ooy 

29 TToprH rtHY exouq'. tai' te Tjmepic juurpoujue rtAce&HC elioX- 

^iTJOi nxoeic a you nexno' Ttneq^YnApx^wT"^ ello2\g,iT"}u£ ni- 

xxi 12 cKonoci— a iouli Xe' oyoucajE eqxou juuutoc xe coutjuI 

epoi coutjuT ertAtyAxe' xck&c' Ttrte n&i tyoune rt&i itcoXcX w- 

a tethytk. qei epouTrt A.noK Xe' itTAtyAxe ayou rtrteTrt- 19 &q-r^KO, M. ^qgoxgex: pro Gr. cOXa^sv - rtg&g' Whj iTtfcbli, M. = Syr. A. C. 
aliique ttoXXcov aouvotTtuv oi/.oi»? , Gr. . . . ouvoctojv = Hieron. validorum — 20 'he' 
abest a ceteris - cod. ora. in fin. sv ETFtOujucj ccutou ou <7co9-/)(j£Tai. 2l oux. sttiv 
•j-Oi'.[j.[j.7. to'.? ppovxaciv kutou, quae omnia asterisco signantur in Syro-hex., Hier. 
et aliis — 22 post eq^yAstJueeve' una cum M. Syr. A. etC. om. §£ - *ntu)K , M. *q- 
y.ooK, pro wewXYjp&xrSat - qtt&oTOfBe = 0Xi(37)ffeTai - &rt&vKe (sic) — 23 cod. om. ab 
initio: et T7co; ei 7cX7)po><rai yaaTepa auTOu, quae, invito Hieron., in Syro-hex. et 
in cod. Colbertino, apud Field, op. cit., ad h. 1., signantur asterisco - eYeTlmooY, 
M. et Syr. = Gr. £7F«wo<yrei^«i - R-TeqopvH = hebr. et Vulg., M. Syr. et Hieron. = Gr. 
sine '/.'jto'j - evee'ine , A. puj>ai, M. eqeovujpn, Syr. = Gr. vt'j>ai, Hieron. et alii cum 
hebr. et Vulg. ewifipe^si - *Xe' = A., M. et Syr. = Gr. om. — -'' Tuteqpfio'X , M. et 
Syr. = Gr. ou u.y\ ffo>6t] - n-rcHqe, M. et Syr. = Gr. storjpou - Junettine', M. et Syr. 
= Gr. y/J./.i'.'yt — !5 *vu3 = A., M. et Syr. = Gr. o*c - nite-jmootye = A. et all., M. et 
Syr. - Gr. 7cepiw«Tyj<raiflr«v - post nci'ov om. Oe - neqHi' - M. Syr. et C., Gr. in pi. 

- cod. in fin. om. ew'auT<j> <po^oi ex Theod., cfr. Field, op. cit., ad h.l.; in Syro-hex. 
et Hieron. sub asterisco — 26 M. om. epe k&kc "Xe iuju' tycune n^q - *Xe sec. = M., 
Syr. - Gr. om. - ijuequJujA* = M. A. et Hieron. incxtingnibilis, Gr. a/.xuTxov, Syr. 
in textu Lix. |J ? , in marg. l^-±* U» - epe-jueKg (lit. ax in rasura), pro /.X/Ccotoci, 
M. eqe-rge.u.ju.0, loco eqeTgeJu.Ko — 2(i *Xe' abest a ceteris - fi^-ilio'K , M. et Syr. 

- Gr. ikY.vaa.1 — M ntcKonoc pro to-j bwktxowou — XXI, ' "Xe' Syr. et Gr., M. om. 

- J currJx ipo'i - A., M. Syr. et Hier. = Gr. om. epoi - n*i' . . . iicoXcX = Syr. et Gr., 
M. T&nojA-f- — '' epujTM pro epoi = M. Hjuoi - *Xe' = Syr. et Gr., M. om. - ayuj, M. 
et Syr. = Gr. iit«. 

lob. XX, 19 -XXI, 3. ;u; 

i coufie ftccui. ety^pe oy r&p' tyuune* aah nAxnio' nAOYpcujutE 
jte'' h ETfie oy rrfrtA.o'ibrf t Alt'* eTenrrt^ajcy'T EgpYft EgpAi rt- 
o TETrtpcynHpe" rtTETrrfr" TETrttfix Eprt pcjuTrt. EityArtprTJUEEYE' 
7 r&p' ajAityTopTp* juuuioKgc 2\.e' tyoon' gjt rtACApg. ETfie oy 
a kaceEhc ortg; aycjj cic 2^e' g,Tt teyjuiw T-pjuum^o'* nEYxno' why 

' p. juf 8 Eii02\ g,JUl JTEYgHT"' AYO) KEY^yHpE JUUTEYJuiTO Efl02\. ' ftEYH! 

oyoo^e'' jw.lt gOTE rtcA ?\&ay rtcA* jut.it jutAcnrirJ gjiT"ju[ ttxoeic 

10 g/lXtJJOY. JUJTE TEYE£,e' £1 gHTC - ACOYXA! Ae' ECEET - '* AYCU 

n JuTnEc^yTopTp. cEtyoon ^.e' noe itg,ErtEcooY rttyAEftEg,'- ney- 

12 tyHpE 2\_e' T"H?\H?\' EYX'i ftOY^A^THpiOrt' JUft OYKIOAp«V AYO) 

13 EYEYcl>pArtE git OYgpOOY JuI\{/^?\JUt.OC. AYXEK JTEYAg,E &E ERoTs 

ii g,rt gErtAFAeow'' &yu> aymkotk g,rt oyjultow' git ajuuTte'. qxau 

2lE JUUUIOC' JUUTXOEIC' XE CAg/JUK ERO^\ JUUUlOr ft^-OYECiJE^JUlE , an' 

i6 ErtEKg/iooYE'* rtspE rtEYAFAOort r*p' girt tootot rtqtfujcy^f 

ri 2^e Aft' EftEgRHYE rtrtACERHC. Juumort 2iE' <s^2\a ngHfic TtrtA- 

ceRhc waxena." neYTAKO 2^e' why excuoy* itrtAAKE 2s.e' rtAxi- 

18 TOY Efl0^g,Tt TOprH. CEttAtytWnE 2lE' ItOE rtg^ENTCUg' it ft Ag- 

io pert oythy" h rtOE FoY^yoEi^y eay^athy qi*rq. ipE rtccjitKA. 5 6T6T«6lbcyx . . . egpa.i' = Syr. et Gr., M. xoyujt ipoi ovog- Te-rntfrx = M., Syr. et 
Hier. = Gr. sine untov — pcuxIT ore vestro = Vulg., heb. HD^V > M. e-re-rertoxi (iuxta 
Tatt cirri) = Syr. et Gr., sed absque ujmov, Hieron. sub mento — ( ' «joon' gr? na.c*.p^ . 
M. Syr. et Hier. =Gr. evouai [aou tx; Gx.px.ca; — 7 gn TeYJuVvrpJuu-'a-o', M. Syr. et Hier. 
= Gr. om. aurcov — 8 nerxno' (o' in rasura), M. noiroYTra.g, Syr. = Gr. o gttoco; 
auTtov, et Hieron. semen eorum - mhy eflo'K (hoc postremum super vers, a manu 
recentiori), Memph. t±jon, Syr. et Gr. subintelligunt - gH nevgHT, Gr. y.x-x ^'jy^v, 
Syr. ,o»a3.j «*../, M. ka.t*. niovuuty «T6 toy^yxh , Hieron. sub ob< nudum 

desiderium animae - a.y<ju, M. et Syr. = Gr. fts - JunevJuTO edo^ , M. ce Unelieo 
mtov&A'K, Syr. et A. iv o?pOaX[xoi<; ocutwv, Gr. et Hieron. absque oc-jtwv — ■ post 
go-re om. oe - juacVit? = p^ti; Ss — 10 Hne-gi gH-rc pro oux to|i.orox.7;7i, 
M. Hreecjuict *»*.3C6n itchoy - ecee-r, scripserat echt', postea emenJavit, M. S\ r. et 
Hieron. = Gr. add. auTcov - JuneciyropTp, Hieron. et peribit (sic), M. Junecgi^HTc, 
pro Gr. oux id'pa'XcV — ll post th'KhX = Te*KH*K , M. add. neju novepHOv — ' .\ i 

M. et Syr. = Gr. oe — gJu *.juTTt6', M. = Syr. et Gr. n-re A.xien']- — u cjictu 

iinxoejc' = Syr. et Gr., Hieron. Dicunt autem Domino, M. qxtu H.u.oc Hxe n€oic 
-cod. cum M. om. totum vers. 1 5, qui in Syro- hex. et Hieron. legitux sub \ 
— 16 tooto*5t = M. Syr. et Hier., Gr. om. x-jtov — ll nvrTJLKO, M. Syr. et Hieron. 
= Gr. JcaTa<7Tpo<pyj — 1S TTgen-rcug' Syr. et Gr., M. in sing. - <-i» prius in H 
cyoejty super vers, a manu recentiori — 1J i\6C|iTka. = Syr. Hieron. et d\. tff 
^ovxx (xuxou, M. novgvn*.p5(;oHTA. bona eorum. 

lob, XXI , |-i^). 37 

w S\e d>xF FtF weqtyHpe. epe rtECj.&A.?s rt*Y enKcurtc' FrtEqoY- 

xai S\e' &ITJU jtxoeic. stxn ttxoeic Alt' neTi-cRtJu FoyjuFt- 
i piuCFgHT' jw.r? oyjuFtca&e- FToq ?ve neTKpirtG FFgouTK. itey- 

cArtgpYrt' meg, rtcwr'- ^rtEYA^TKAC mm efio^'* ttToq Xe qrtA- ' p. Hi? 

juoy ^i'TM nc/cye' FT-Eq-vJ/YXH' JuneqoYeju. 2\aay F&rAeorr 

ceFkotk 2^e gioYcon gil nKAg'- a mrAKo' gpflcoY. gpuc^e 

i ' r fC00YH' juuucjutF xe tetFtcjuoyw EXUji g,F OYTO?\JUlH. rtAty 

2le' Fg,E tetFcojtc juumoi enxirtxH' oy^aay Xe jte' etpaka.- 
xxn, i puui gApuuTF. a e2\icJ>ac 2^e oYcutyR nEeAiJUArriTHc jte- 

2 XAq' XE XXH ITXOEIC Aft' JTETi-CflLCJU FOYJUlFxpJtIFgHT' juF 

a oyjuFtcaRe. oy r^p' he npooYcy juinxoEic EtyuunE' Ftk oy- 
i couth g,F rtEKgflHYE- h qrtAxnioK EqqEi JunEKpooYty'* h qrtHY 

ftJUUUtAK EgpYK EYgAn'' *AH FTEKKAKiA' O^y' Aft' - £Ert*THJTE 

Xe' WE ttEKNOfiE'- AKXIT" rtEOYUU FftEKCNHY EJTXirtXH' AKq! 

7 Ae' FeEcd) FftETKHKA-gHY* OY^e' JUtfTEKTCE' rtETORE' FOY- 

8 JU.OOY- A2\2\A' AKqE(T ItET^K&eiT' JUTTEYOEIK* &KXing,0 2s.E 19 !Xe abest a ceteris- «tTT rtequjHpe, M. enovujHpt =.Gr. uiou;, Syr. ]*■=> , Hier. de- 
jiciant filii ^ eius - cod. in fin. om. avTCtTuO^wTii Trpo; ocutov y.ixi yvojceTai, quae in 
Syro-hex. et Hieron. leguntur sub ^ — 20 enictunc, M. Syr. et Hier. = Gr. ttqv eau- 
tou 7o-/yv,v - HneqoYX&i' *Xe' = Hieron. Syr. et Gr., M. om. - cod. om. totum vers. 21; 
cuius verba ©»;.i^> ^o =[wr'auTOu tantum Syro-hex. signat asterisco, Hieron. autem 
et Colb. omnia sub ^ — 22 ne-r'fcfiui - Syr. et Gr., M. e-r^f - cod. om. integr. 
vers. 23, qui absque ullo signo habetur in Syro-hex.; Hieron. tantum hie = outo? 
sub % , cfr. Field, op. cit., ad h. 1. — 2/ ' nevc^ngovrt', M. Syr. et Hieron. = Gr. xa 
o: syxotTa z'jto'j - ner&>vTK&c = Hieron. medulla eorum, M. = Gr. [au£ao; $s ocutou 
(C. 7.jT(jv), Syr. -wa^o;:^, ^., (.*.o.io — 25 rtTeq^v^H = M. et Hieron., Syr. = Gr. 
sine a-jTO'j — 20 post jtt-*ko' om. Je — 27 ga>c!Xe = oj^re - T6T-nTCJuov«', M. et Syr. 
~ Gr. eTCUcstade - desunt in cod. vv. 28-33, qui in Hier. et Colb. asterisco notantur; 
item in Syro-hex., sed excipitur v. 32 — 3/ ' oyTa&^y *Xe' usque in fin., pro Syr. et Gr. to 
6s. vj.z jcaTawauaa<T0a.i ao'oawv ou^ev, A. to oe a.<p'uaojv xv.tc(.7zolu<j>x.i u.e ou^sv 
itt'.v, M. ItneTen*f- ^7\» v&p ITeA«.xon khi *.tt, Hieron. requies enim mi hi a vobis 
nulla est — XXII, ! I'Ki^i.c - M., et V. sAsicpa; , Syr. = Gr. eXt<pa£ - 'Xe', M. om. 

— :; ^IT neKgfiHire = M., Syr. et Hier. = Gr. om. sou - cod. in fin. om. */\ oyyzleiot. 
',-.: xicXiaartf t/,v ooov too; quae Syro-hex., invito Hieron., signat asterisco — ; * h 
qNAacntOK (cuius n super vers, a pr. manu) .... JuneKpooYty' = Syr. M. A. C. aliique 

r, >'/■'.< too 7coiou(j.evoc eXey^ei (te, Gr eXey^ei;, M. initio ie k^h -h altc- 

rum pro Syr. et Gr. &%i, M. om. — 5 ne in ^-rnne super vers, a pr. manu — 6 « 
in neovoj super vers, ab altera manu ; hinc cum M. et Syr. om. ^s — 7 UneKTce', 
scriptum muck . . . , deinde emendatum est - iTKisK = Syr. et Gr., M. "Xe - JurcEYoeiK 

- M., ceteri absque aurwv — H ^Kxingo, M. Syr. et Hier. = Gr. eOaujxaaa? 7rpo;w7rov. 

lob. XXI, 20 — XXII, 8. 18 
19 38 

a rtgpirte* AKnuuuurte efio?s rmeT^ixJui nKAg,'- akxooy !\e' w- 

io rtexHp^ evcyoYei'T- akjl*.oyk.£ ?ve' rTrtopcl>Artoc. et£e tt«m 

p. n. ^ rttfbptVc KouTe epoic 'ayuj ayjto^yjuoc Tt^ynHpe t^rfp'TujpK. 

ii a. neKOYoeirt' j>KAKe epoK'- rtTepeidtKOTK ^e' ayjuooy gp&CK. 

ia juih .JxneTGujujrf am' erteTXoce nay* AqeEfiio !\e Ttrtpeq- 

n ccuty. rteTXco juumoc' xe epe nxoeic rtAp oy rtArr h epe 

nn a rtTcuKp a Tuup' rtAert oy exujrt. rtToq Ae' Aqjuteg, rteYHi 

rtAKAeorr n^yoxne 2s.e rtrtAce]iHc , oyhy juuutoq'. a rtXiKAioc 

i nay AYco)Ae'- a nctoTn 2s.e' KOJUttyoY. tytune 2s.e' eicrtAcyT 

eKtyArtgYnojuirtH' ejta. TtTe neKKApnoc ujujne ^rt gfrtArAeort'. 

xi 2s.e TtoYco7\c7\ eRoTsgrt pcuq- ayuj ttrxi junequjoxrte gJx 

as neKgHT'. ecyuune 2ve' eKtyArtKOTic rtveSfiioK JurmTO e&oSx 

» juinxoeic* AKTpe nxirttfortc oYe 1 JuineKHi. nnArtTcjuKpAT-cup' 

6e rtA^ojne rtAK ftRoHTOC efio?\grf rteKXAxe- qrtAT-AAK.' 5xe' 

ekoyaa&' Fee TtoYgAT' eqnoce. eiTA.' KHAJTAppH^iA^e jut- 

juok' JuinJuTO efio2\ juutxoeic rtYtfuucLrf iTne' g,rt oYOYpoT* 

27 eKcyAwcy^sH'^ ^.e' epoq' qrtAccjuT"!* epoic qrtATAAC ^.e 1 rtAK 

*p. n-. 28 e+ rtrteKty^H^' ^qrtACJUurte Ae rtAK' rtoYJAArtcycjune r72siKAio- 8 *KJTuxurte, M. **epe . . . *Xe ujtum cvot rtgHia = A. et C. 10x17x5 (A. sx.O{Uffa?) 
tiz TTTtoyou; , Syr. = Gr. tou; pro WTtoyou? — '■' *Xe' prius = Syr. et Gr., M. om. - *Xe' 
alter. = Syr. et Gr., M. = A. xxi — 10 post nauf om. o'jv - no^yjuoc (sic) — u neKovo- 

em' - Hieron. lumen tuum, M. et Syr. = Gr. om. go'j — '-' juh erte-rxocc n&v 

pro M. = Syr. et Gr. juh qti&itev *.» Hace ^"etmJ 011 •£>£" KHe-r6bct - A.qeE&io 'Xe 
fTTTpeqccoiy , Hieron. et iniuriam faeientes humiliat? M. nHeejuoiyi *Xe <&en ov- 
tycuty &qee&»cuoY, Syr. = Gr. to'j; ^3 oflpet <p;po;j.£vo'j; cTa77c'.vco7£ ; - cod. om. 
vv. 1 3-i 6, qui in Syro-hex. et cod. 248, apud Field, notantur asterisco, in Hieron. 
tantum 14-16 sub % — 1T lit. e in n*.en super vers, ab altera maim — ,s hak^- 
eon = rt&r&.eon - cy xou ncyoxrte in rasura — *• Kcuuiyov M. et A., Gr. om. x'j- 
tou? , Syr. hab. sub asterisco - cod. om. vers. 20, cuius alteram tantum hemistichium 
Syro-hex. notat asterisco, Hieron. totum hab. sub ^ — w 6Ksy^«gYnojuiitS av 
incoiteiVYj? , M. VTTertnAr xe 5c r< ^ G P8 rnOJUlert ' n " WT* :'-tx , id. v. 26, M. icxc 

— -- IToycoTsc^ , Gr. s^vjvopiav, Syr, IK-,oL , M. lTgA.nc^xi, Hier. edictum - Ju- 
neqtyoxne, M. hebr. Syr. et Hieron. = Gr. ra p>j(i*T« KUTOW — - >! "Xe' = Syr. et 
Gr., M. om. - cod. om. vers. 24; Syro-hex. et Hieron. hab. sub ^ — ■ 

et Gr. ouv, M. om. - n^iytune «ak = M. et A,, Svr. Gr. I9T0U to-j - neicr^re. 
Syr. et Hieron. - Gr. om. sou, M. htotov iTiteKrA-n — M Muvn^ppH-uv-e (pri 
nianus scripserat Kit^n^ppn^e , secund.i vero nuuavit 6 in j, et addit sup- lura 

^^g) s A. sVTCapp'HQtaCrY] — " 7 Fm«J4>TKmV M< Syr. Hieron. et A., Gl D. »ou 

— - 8 qnACJuine, M. Syr. et Hieron. Gr. autox*TCt*mje 

[Ob, Wll, o-'S. 30 

win, i cykh* «T£ oyocjn cyconG £*i nGK^iooYe'. & iujii T^c' oy- 
a uucyS cqxou jOIjuioc xc ^cooym £,cu xg cpc n&xnio' g,rt rtAtfi'x 

8 AYOU A TGqtflX g,pOty CXJul nAACJjAgjOJm. ftlJUL FAp' nGTCOOYft 

i XG' ^t"WA£G GpOq'* AYO) i~nHY cyARo*^" ItqXOU AG MAI JUUTA- 

6 £Air g*ag£ TATAnpo' Ttxnio* tacijuc' cnT«s^r5o GTGqrt*- 

e xooy rra/r AiGceAttG 2^g' xg qrtAXG oy rt&i. aycu GqrtAci 

> Gxcjui git oymo(T rttSojUL* ei'TA. tt HGqxptw "*•' g,w OYAni2\H. cpc 

tjug r^p' jmrt ncxnio rfTOOTq* GqcGirtG 'Ke wn&^n' ty^fio2\. 

Gity^rmcug,' FAp' ty&. rttyopn Tit at juicy (junc* oy 2s.g' jtg^-co- 

io oyk' juumoq' gK rtgAGYG. qcooYrt r*p' xirt tgwoy TtTAg/iH" 

n Aq&OKiJUUS^G juumoi Ttec jilnrtoYii. frtHY ^.g G&o?\g7t rtGqoY- 

12 GgCAgNG" AlgApGg, Y&p GflGq^lOOYG' AYCU TmACAA-TOY' AYUJ 

TtrtAKcu rtccui rtrtGqoYGgcAgrtG* Aigom 2s.g rmcqcyAXG g,w koynt. 
is GtyxG TtToq 2s.g' JTGrtTAqKpirtG juuuoi £irtA.r num. nGTMA- 
14 oYoj^JuI riAq'- TTGttT&qoYAcyq r*p nGNTAqA&q'. ETfie ttaj 28 post oyoeik M. et Syr. = Gr. add. Se - cod. om. vv. 29~3o, qui in Syro-hex., 
invito Hieron., notantur asterisco — XXIII, ' "Ke" = Syr. et Gr., M. om. — 2 incipit 
lectio n. ic. (pag. W^), ex quo notantur lectiones variae - gu3, M. kg v*p, Syr. = Gr. 
/.'/'. dr, - na-xnio' = M., Syr. = Gr. absque p.ou - gH rta.6nc, Syr. = Gr. ex. )(_stpo<; 
[too, M. efio'^gJTO'rq — 3 v*p' = M. et A., Syr. = Gr. §s — ic. T*g e — h «q^to 
(ic. ncqxou) ?ke rt*.i" iin&g&n , M. OYOg 3£g *.« x"*- XG OYga.n rt&gp*q = vers. arab. 
n. ic. *^>Lo! U_Ck Jj-st , Gr. eitcoiiu Se eiv-ocutou (A. etc'ocutou) xpijxa, id. Syro-hex., 
sed in marg. add. ~a»<^*c> - eju.eg usque in fin. - Gr. to $s TTop.a [/.ou e[/,7cX7)ff«i 
:>:yywv (A. zy.-7.r,<7zi \j.z eXeyv^ou), Syr. . . (iW -Sv»i --» J.ioa-3 , M. ptu» !Xe eqi- 
ju&gq ncogi — 5 post t^e'/aig' uterque cod. om. r)E — ic. Ht&'K6o sTt^'X^ooy 
(= ItT&q^oov) . . . e'iA.ice&!(E (= Otiff0oi(/.y)v) .... eqrt&xe oy hju, M. et Syr. =Gr. tivoc 
p(.oi awayysXs? — ° ic. eqeej ; Memph. xe e« qti*.i - ic. «eq^(;pa) (= ou ypy)<7£Tai) 
.... ornVKE (sic), pro aweiXY] — 7 ic. neTxni'6 — 8 ic. ein&ncog, M. eiecyertm *Xe, 
Gr. et yap »popeo«Top.at , A. sav yap xopsu^co, Syr. et V. om. ei vel eav - ty& 
TTujopn = M. eiugov^T, et Syr. A. V. aliique ei? T« wpoiTa, Gr. 7rpo>T0<; = Hieron. 
primus - post iTT&TJutyoinG uterque cod. om. sti - oy "Xg' = M., Syr. = Gr. tk $£ 
- re. (p. ^h) itAga^HY - uterque cod. om. vers. 9, Hieron. totum, Syro-hex. alte- 
rum tantum hemistichium sub ^ — 10 xm tghoy = rfr/) - ic. n-r&.gA.H (sic) q*X.o- 
kjjui^g, M. et Syr. = Gr. oiexpive §e (A. /.at olex..) — ll GnGqgVooYG' scriptum e«i- 
^iooyg', a pr. manu mutatum est t prius in e, et additum q super versum - ««&- 
C&&.TOY, Syr. = Gr. ou un\ i/./J './to, Memph. TTn&piKJ i6o">\*>GM ifeqgongGit — 12 ayoj 
nnGqoYGg,cA.^nG = hebr. et Vulg., M. oy*Xg i«M6.y;&Y Hcoui', Syr. = Gr. axo 

-■/'/ 'i.y.z(»-/ «UTOU >cat vj u,y] 7ra.p£^0o> (A. om. /.at) - ic. KOYOYttx — 13 ic. rtTOY 
(pro «Toq) nGTii^KpiiiG - Hjuloi utriusque codicis abest a ceteris - prius q et ult. a 
in nEi<TA.q&A.q' sub vers, ab altera manu; ic. neiiT&q&&v (sic). 

lob. XXIII, 1-14. 6 7 40 

*p. ȣ: u AincuT cpATq- eq^-cBo) ^e it&i' AipgpTc gHTq. <\ nxoeic 
S\e' OY6T nA^HT'' a nnAnTCJUKpATcwp' tyTHpTCJup^f- [rteico- 
n ovrt r^p Art xe nKAKe why excoi] AYtfocjui 2s.e £,eAc nAgp'. 
xxiv, i, 2 ETfie oy ^e a. tteoYoeity guun enxoeic A rt Ace&Hc 
a ^e' pnRo?\ JunTOcy* AYTuupn NOYOge 1 jut.it neqcycjuc. AYqei 
4 neicJu juuTopc|>Arto(r ayxi Tege' itTEXnp*' itEOYtu. aykte 
b rttfcbfi E&o2\g,i Teg/m wT&iic&iocYrtH. AYtyoune 2^e' rtee it- 
^EtteiAitTOOY git vtcujuje e&yei Efio2\ £AP 01 JuIneYguuii. ay<ju 
gc itOYCuucye' itTouoY Art' te' g*eH JuurecTH" A rttfuuR' pgouR 
JuuixArte^oo2\E' TtrtAceRHc exit AeKe g,i gpE. ayxto' itoY- 
JUHH^ye' eYKHKAg,HY Exit go'iTE* AYqei ^.e' iteEcuj itrteY\J/YXH" 
s nAp^' xe jix.it toy gAtftec juuuiay itTAYtfoo^oSr itoYneTpA. 
o AYTcupn itoYop4>^«oc E&o2sg,it TecjEKifie* AYeK&io ^.e U- 
io nertT&q^e. ayxto' itrteTKHKAgHY g,it oYxirttfortc* AYqe'i ^.e 
n HnoeiK itrtETgKAeiT. AY6ajp(T g,it OYXirttfortc eg,ertjutA ey- 
12 gExguux* JunoYcoYit TegiH 2lE juuue. AYrtex gpirtE eRo^it 

14 A.inauT pro saxou^axa - ic. omittit 5s - ec|"t~ciluu *ke rt*V = Memph., Syr. 
= Gr. vouOiTOuj/.svo; <^£ - uterque cod. om. vers. i5, qui in Colb. Hieron. et Syro— 

hex. notatur asterisco — 16 ic. &. nxoeic oreT aycju a. nn&.rt-roKpa.-rujp «jTp~- 

TcopT — 17 quae in uncis, desunt in codice xxiv, et ex n. ic. mutuavimus, qui pro ti«r 
legit itHJf -ic. gfic - n&go' = A., Memph. Syr. et Hieron. = Graec. Tcpo -oo^wttou ao'j 

— XXIV, l ic. (p. ^e) cum M. om. Ike — - Hn-roty = Gr., M. = Syr. in plur. 

— tTovoge 1 = Syr. et Gr., M. nnovogi - nequjcoc = M., Syr. = Gr. om. aurou - Hieron. 
totum vers. 2, praeter assist.? Ss, sub ^ — 3 neiui = hebr. Vulg. M. Syr. et alii 
codd., Gr. uTCO^uytov, Hieron. himcntam - hinc M. hab. IXe - ic. rtrtop4>*rtoc - M. 
Syr. et Gr. - ante «.v3ti uterque cod. om. a.vou - ic. TtTege .... eovcu — 4 ic. i&o'KgiR 
TegifH iTtjuiTtajie - uterque cod. om. in fin. o»Ao9uu.a^ov oe expu(Jyi$av rpx = i; y/;; , 
quae in Colb. et Syro-hex. notantur asterisco, non autem in Hieron — 5 ic. = M. 
om. *^e' - ic. t?itEi&«Toov = Hier. asini *% /<?W, M. = Gr. ovoi, id. Syr. in textu, 
in marg. add. |*ai ^ - ic. ifio*K uja.po» = uTV^p ep.0'j, M. egpm exiuov — Unergtoti 
= Syr. et Hieron., Gr. ttjv jocjtcov xa;tv, M. = A. tt, £xuto>v repa^ei- uterque cod. 
= M. om. in fin. -/jSuvQy) aurw apxo? ei( vicoxipou; , quae sub asterisco habentur in 
Colb., Syro-hex. et Hieron. — 6 a.vco utriusque codicis abest a ceteris - ic. htoov 
&.n - g*.TM SinecTH = Syr. et Gr. ttoo wpx;, M. JunA.T6 "rgo+ tycuni - post rt<^u>ti 
M. = A. add. flc - ic. rectius *.ac« Bykh — 7 ic. item *.5tn gcre (sic) \xc\i iteK. 

— 8 uterque cod. initio om. airo i|/£x.x^wv op£wv DypaivovTai , et haec >stefU 
notantur in Syro-hex., Colb. et Hieron. - [C, nwpA (sic) - rtrapx - TTovneTpA. ex n. 
cotl. xxiv ITenp^ — lJ lit. v in ^vrtupn super vers, a pr. muni - TiqtKlAt, S 
Hieron. - Gr. sine auxou, M. oyiTkot pro ovJunoT, iuxti Tatt4tm IC. itneMT.v^e fs 

— 10 ic. &yxto *Xg M. Syr. et Gr., A. om. 0« - ic. *.vqi 'Xe — ll ic, (p. 5) 

g6HAl^ ItTJUE. 

[ob. Will, \6 - XXIV, ll 41 

rtEYno'MV jurt ftEYHi jutjutifte juuuiooy- &. tg\|;yxh /\e rtrtKOYi " p. «ff 
it AtyAg,oxi ejutATe. TtToq /\e eTfie oy Juineq^JuLntyirte WHAT 

EY^yoon r^p' g,ixjui nKAg,' aycju JunoYeme' rteYcooYN Xe an 

ne T?Teg,iH htXikaiocywh* oy5s.e juutoyRcjuk g,Tt rtecjuusjuumoo- 
m tye. eAqeijue 2s.e' ertegfiHYe eAqnApA^ViXoY juuuiooy enKAKe* 
is TeYJUiepic' c^oYopT g/ixil nKAg,'- epe rteYujHrt Xe 0Yd>ft£ 
i' efio?\ cYcyoYouoY £,ixjui nK&g; AYTuupn !ke r*p rtTetf2\cI> 
20 TTrtopc|>ANOC. e'i'KtJ AYprmeeYe juneqrtoile- Hneqtiitune ^.e 

Ttee rtOYftiqe NeiouTe- eYeTuxjulie rt&q' itrtertTAqAAY epe peq- 
2i xmtfoNc :Xe num.' ta.ko' Ttee rtOYtye' eqgpoY. juneqp neTrt*- 

ftoYq r*p' rtOYA5pHw'* ayu> JuineqrtA' jutncre jutrtTqc^me- 

22 glii neqtfuurt'r r&p' &qTAKe gerttfuuR. eqeTCJUOYrt' iTcjtSI- 

23 T^rt^eT neqcjurtg- eqtyArt2\OX?\x JSnpTpeqjm.eeYe' e2\o' # &2\- 
2i ^sA qrt&ge gH ncytorte. a neqxice r*p take £Ag/ AqguutfR 

2s.e' rtee TtoYAio2\OXH g,w oykayjua* h rtee rtoYgliic e&qg,e' 25 jutAYAAq g,rt TeqcRpooYe. *eujcjune juumort ituui neTxeo «.-* p. «v 12 rtevno^vic = M., Hieron. et Syr. = Gr. xoXeco; — ic. XLu'm juuuiooy = t&icov, M. 
om. -"Ke= Syr. et Gr., M. om. - alterum « tou hhkoyY super~>ers. a secunda manu 

— 13 ic. = M. et Syr. om. or - ic. &irtyoon v*p\ ceteri om. r&p' - v prius in rtevcoovw 
cod. xxiv super vers, a pr. manu — necju^juuuoocye = Hier. in semitis eius, M. Syr. 
A. et C., Gr. XTpawou? auxwv — u ic. ertGYgfiKve = M. Syr. Hieron. et Gr. - p&. in 
G^qna.p&'XYlXoir super vers, a manu recentiori ; ic. eqn&.p&SsJfiXoir - uterque cod. 
om. in fin. v.xi vuxto? sTTai w; xXewn)?, nee non integros vv. 1 5— 1 7, et initium 18: 
sXaoso; £tti.v et:!. 7;po?w7:ov uo*octo;, quae omnia in Colb. et Hieron. asteriscis no- 
tantur; idem Syro-hex., excepto tamen primo hemistichio vers. i5; in arabica ver- 
sione laterali cod. ic. integra habentur — I8 ic. ttHv<yH« (sic) — 19 ic. = M. Syr. et 
Gr. om. >.e - i?Te6"^a> = Syr. et Gr., M. in pi. — 20 ic. recte eita (= eixa) . . . . tt- 
neqiioAe - Uneqcyame, M. Aqep&eovamg = Gr. a<pavv)$ sysvcTO, Syr. V^-^ , Hieron. 
nusquam comparuit - ic. om. *Xe , et sequentia legit nee noveiA (sic) rteuoTe (p. oK) 
AVTUjeofie *Xe (o£ - M. Syr. et Gr.) it«.q . . . peqxititfonc nun h&ta.ko — eqgoov 
= M. &xty&Y, Syr. = Gr. xsiocrta — 2i Juneqp = Syr. et Gr., M. in plur. - v&p = Syr. 
A. et C., Gr. <$;, M. te - *vu3 = Syr. et Gr., M. "Xc - ju.i?Tqcgi'jue = M. et A. ay u ~ 
77.'///. Hieron. et Syr. = Gr. yuvatov — "" neqCcbnT, M. Hieron. et Syr. - Gr. sine 
kutou - r&p' = M., Syr. = Gr. %z - Aq-r^ice, M. Hieron. et Syr. = Gr. v..xTtGTpztyzv 

- ic. TT<SujB' eqextooYM htooym (= TOlYfltpoov) t?Heq-riix&ng,GT - neqeung = Hieron. 
Syr. et Gr. %%'VOL Tr,; sauTOu ^t**j? , M. nGqTamg resurrectionis suae — 28 ic. eq- 
cyAn>oy>t/ - Syr. et Gr., M. = A. et C. add. <^c - UnpTpEqxiGGYe', M. = Gr. jxy\ 

-'/-'/txo) — 2 * ic. iinGqy-Vce (sic) v&.p tako »g^g* HovAie^o^H (jxo^o^t)) 

gi TeqceBpoove, M. et Syr. = Gr. om. kutou — *' ic. icycune Xe = Syr. et 

Gr., cod. xxiv = M. om. !Xe 

lob. XXIV, 13-25. 
mi-.ta Copto-Sahidica. Vol. If. I, 12 

\w i juoc xe cixKftfo. A fi^^AX' 9ve' OYcotyK ncAYxiTHC 
2 nex^q' xe oy r*p' ne nEnpogpjuuort ttcA eoTe eRo2\ ^i'to- 
a OTcj' nETTAJUiio JunTHpq gJx nxicE- juinpTpe ?\&ay r^p 1 

jueeye' xe OYtt €>e eTpe coortE pfio2\' ete jutrt tfubp(T ^.e rtHY 
i exit tuxx eL\o7\ ^itootcj* rtAty r*p Mge' epe npcujiAG rt&ujp 

TviKAioc' JuurulTO eiio7\ JutJTXOEicr h num. neTftAtyT-SRoq' it- 

tynpe ttc^tJUlE' ecyxe ty&qga><jurt' juinoog/ ay<ju rteqpoYoeirc 
e rtcioY Xe OYA&fi an' HneqiuiTO eRo2\" k&ac Xe' xe npajjuie 
xxvi i gpoSr AYcu oYfiftT ne TtajHpe' Ttpaujue. a iojR 'he oyujujE 
2 eqxcu juuuoc xe EKOYtJugH Hjuok ertm. ayu) eKit&fioHeei 

Eftum* jutH eneTepe TEqtfojut oty' Art'* ayuu neTepe neq6"iioi a- 
b juA£*re* rtTAKXicyoxrte Ae rtrtijur HneTe Tajq Art' te tco- 

cJ>IA THpC' H Tt'TAKOYAgK ftCA ftlJLV itCA TTETE TCUq Aft' TE 
I TtfOU. rtlJUL- ftTAKXE ftEKUJAXE ?S.E EltMA' TEJTftOH ^E ft ft t JUL' 

i2 TErtTACEi e^o^ ftgHTic. AqciAtt oa^acca g,rt TeqcToJn* Aq- 

13 TTEpty TTKYTOC SiE 1 g/t TEqcBd). A JUUUtAftUjpX 2S.E ftTfTE' p&OTE 

»^: £HTq 6** neqoYegpA.£WE Xe AqjutoYOYT - ' jutnETXpAKuurt' «&- 
ii nocTATHc. t6ojui Xe JuinEq^poYJ&fiAf rtuu. nETcooYft' Jx- 
xxvn i juoc xe EqrtAAAc' tk&y. a icuR Xe oft oYoug, ETOOT~q 25 ic. neT«&xooc xe xi'Sb'X (sic), M. &.qre jue^rtOYX ; hucusque lectio n. ic, 
hinc uterque cod. ora. xat Qv;<7ci ei$ ouoev tx p7;aaTa |aou ; quae tantum Syro- 
hex. notat asterisco, Hieron. vero totura vers. 2 5 — XXV, l M. om. *Xe' — - npogo- 
juufort = 7cpoot|MOV — s Y&p = Syr. et Gr., M. ovn - xe ovFF ec e-rpe coorte p&o'X 
= Syr. 0^*1^ ^1'^k k./, , pro Gr. cm zgzi icapeXxuaig -r.pxTxi; = M. et Hier. 

- fiibptf", ult. 6" in rasura — 6 k&&c "Xe" = Syr. et Gr. zx os, M. «e ^YHp - e in xe a 

manu recentiori supra versum - goov = ffawpia, M. eert^rteq *rt - verba aycu 

tTpcojuie = >tai -jio; avOpco-ou (raoXv)?, solus Syro-hex. habet sub ^ .1. — XXVI,' M. 
om. *Xe — 8 ^vo3, ceteri cum Gr. r, - M. om. a juh ene-repe usque ad VTnVju vers. S< 

— ' *Xe abest a Syr. et Gr. - tcocj prius scriptum ntoq , dein emcndatum est - tco- 
<\>t* in rasura - h = M. et Syr., Gr. om. - -rffbju «iju, M. Hier. et Syr. Gr. (Myiary) 
Suvaat?- &. alterius rtc& super vers, a pr. m. - ante ult. max. scriptum erat THpc, et 
calami ductu deletum est — 4 M6kuja.xe, ceteri cum Gr. om. cou - "Xe prius a M., 
Syr. = Gr. om. - nrtOH = ttvoto - iT prius in ««uu super wis. ab altera manu - cod. 
om. vv. 5-i i, qui in Syro-hex. et Hieron. asterisco notantur — l% Teq6bju. et -req- 
cacu = Syr. et Hieron., M. Gr. utroque loco om. fltUTOU - A.qneps9 = M. SyTi A. 
et C., Gr. sffTcwxai Hieron. vulneratus est - nKv-roc - to xt,to; — t,; mqovi 
c&gne- Syro-hex., Hieron. et M. Grace, una kutou - SnaT^pAjtom' (sic) — w cod. 
om. ab initio: tSou txutx [itpti o^oy eiUTOU, x«t i*« iX(Aad« Xcyoo ajcouaoa. 

sv aortp, quae solus Syro-hex. notat a^K•ll^^.o \\\ II. t\ Gr., M., ut 

alias, om. -- literae n ovcu vocum om ovcog ii\ rasura a pr. manu. 

lob, XXV, i - WYll, i. 1(1 11 43 

nexAq' gH ncnpogpjmioN'* xe nxoeic 6rt£ nertTAcjKpirtG xifxoi 
gift*.!' ayuu nn a rt TuuKp a Taup nertTAqrtetfc tavJ/yxh 1 xe 
eT~ei epe n&rtiiie rtgHT* ayuj epe nemta. ctoyaaR g,rt rt*tfK- 
cy&- itrte itAcnoTOY xe rtofie - oy^c ftrte ta\J/yxh ju.e2\eTA 
rT^ertxirttfortc. rtrtectyoune en-pAXOOc' xe itTETrt gert2UKA- 
7oc' jui^eiJUloSr• rtrtAqei r*p HT4Uui.it t&a.S^ht" ElKtu ^.e it- 
gTHi eTXiK&iocYWH itwAge efio2\ # i"cooYw r*p *w' juumoi 
EAip^cuR ejuiecytye. juumow' 2s.e' epe m&xaxe p ee' julntyoptyp 
wwAcefiHC ayco weTTouoYW 2s.e excui wee «nTA.Ko' wJuZnAp*- 
wojuioc. Acy r^p' te T0e?\nic JujT^ceRHcr xe qKtu itgrwq' 
eqw&gre enxoeic* juh qwAOYX&i' w eqwAcouTJuI eneqconcr 
h epty&rt OYAW^re ei excuq* *ah oywtc} nA.ppHci'A. juTjuay 
«jreqJulTO eKo7\' H eqcyAwouuj egpaj' OY&Hq' qwACcoTJui epoq* 

*^7\2\A eic^hhte' i"w<s.T4UuujuTit xe oy neTg,w Ttffx juut- * p. i?i 
xoeic- ayuu Tti"xitfd2s aw' eweTwrooTq Juinn*WTu>Kp*T(Jup. 12 eicgHHTe' THpTw TeTwcocnrw' xe gewneTtyoYeiT' wctwhy 13 11 exit weT^yoYeiT. T^i Te Tjmepic JuInptuxAe WAcefiHC efio?\- 
£iTl* nxoeic* neTxnio Ae wwpeqxiwxwA^ why egpAi exuuoY 
itTfi im*. w tcju Kp A Tcup. ecycune' epty^w wequjwpe Aty«iu eY- 2 nxoeVc = M. Syr. A. et C, Vulg. hebr. et Gr. o Oso; - n6tn-&qjte6"c = Hieron. 
Syr. et Gr. o wtxpava? , M. rursus 4 > He-r&cj'fg^n — 3 e-reV = sti - nauti'fie rvgHT = M. 
Hieron. Syr. et A., Gr. om. ev e^oi - *.yco nenrTsI 6T0Y*.&fi = M. ovrTfTS *Xe eqov^fl 
£Tt, Gr. 7rveu|xa ^e Oeiov to 7reptov ;v.oi (Syr. ,>«--■«» o°". . .), Hier. tantum Spiritus 
divinns - n*6~Bcy&. = M. Syr. et Hier., Gr. om. aou — 4 nolle, Syr. = Gr. avojxa, 
M. g&nc&xi T7a.moju.om- Ate^eT^^iAsAET'/iTsi — 5 post MMec^yame M. habet «m = Syr. et 
Gr. y.r, u,oi eirj, ac Hier. absit a me - UneVjuoY (sic), ceteri cum Gr. ew; av oc^oOavo) 

- MM&qei' = M. Syr. A. et C., hebr. et Gr. ou a7wocXXa^o> (xou — 6 nm^e eBo'X pro Syr. 
etGr. o'j ar,v 7rpot5</.ai, hebr. H21N N^T ,M. njt&^&paui-ejuLetytye pro (xtotco^M. g*X» 
MrtYirxoMc = Hier. iniquum quid — 7 post "Xe' prius, quod deest in M., cod. om. s^'h.'h.^ 

- alter. "Xe abundat — 8 -ree>vnic (sic) - post qictu, in fine vers., tres literae dcletae sunt 

- AiH pro xpot - oyz&i tO'j qn&noYZ&i' in rasura — 9 post eqn&ctuxJS om. xupio? 
= M. Hier. Syr. et A., vel o Oeo; = Gr. Vulg. et hebr. - n prius tou eneqconc in rasura 

- M. om. ab h epty&n usque in fin. vers. - oY^it^ve (sic), pro oy^hatkh — 10 ov»Tq 
= Hieron. Syr. et Gr., M. qn&y.EJu - ante qnAccoTJui M. repetit julh — ,l ctcgHHTe', 
Gr. ^r M. om. - Ttfnc = Hieron. Syr. et Gr., M. in plur. - *yuj = M., Syr. = Gr. om. 

- ia itETiiHY cxTT, M. eTn*.i e6o>>, Syr. - Gr. Bict^aXXeTe, Hier. loquimini — l8 Jx- 
np<njii.e - Syr. et Gr., M. in plur. - ne-rxruo (sic) - A. opVY), M. Hieron. et Syr. = Gr. 
/.T/y.y. - TTupeq-xur/u^g' = ouvaoTWV, M. in sing. - post ixujov M. legit eflo'XgiTeH 
ndTc new. ^JTOTq iinin^nTOKpA-rajp — u post etyajne' cum M. et A. om. §z - Heq- 
'/jMpe - M. Syr. hebr. Hieron. A. et C., Gr. ot v.v- xutwVi 

lob. XXVII, 2-14. - ftAtyume enKortcoSr- ecycune !\e ort' EY^ArttfntfbJUL' eYrtATujiig- 
i rteTtyoon 2s.e rtAq' ttKOOYe' najuioy £,rt oyjuoy* juk ^&&y 

ie !\e' ha' TtfteYXHp^. eujuune' eqcyArtceYg/ £At' e^oyw' Ttee 
ii itOYKAg/ ayuu itqcfiTe rtOYfi itee rfOYoojue'- kai rAp th- 

poSr rfeiKAloc NeTftAxnroY- ayuj rtpjuuuuute' weTrtApxoeic e- 
i8 rteqxpHJUA. epe neqHi &e' rtApxoo?\c- ay<ju itee itoYgA2\- 
!;| ?\oyc. a npJuumAo' TtKOTK rtqrtAOYO£,JUieq Art'- a juuuok^c 

Tojjmrtx epoq' Ttee Foyjuooy* a rttfocjui 2ie qi'Tq rtTEYtyH. 

xxvm, i iuaa rAp' JuEngAT - ' tyoon' etyAYTAJUioq rtgHTq" ayuj 

a itjua HnitOYR eujAYOT~g,q juuuay* ecy^YTAJUtie' nnertine rAp' 

p. i?f: a eKols^Jx JTKAg/ ecyAYtyeT n^ojurtr 7 2ie' rtee juincurte. Aqioju 

i Ae' rtOY2s.A£ic ju[^KAKe• rteTpnauj&ty ^.e' nnre^in JJjxe' ayj>- 

!o (5tbR git rtpume. Aqtyopcyp ^e FftTOYeiH grt rtEYcrtT-e* Aq- 

ncug/ Fftfiepuj juuuiooy* a n*.R&?\ nay iiteTTAiHY THpoSr 
ii Aqtfcb2\n ^.e efio?\ rmujiK rtJuuuooY - AqoY<jurt£ lKo7\ rcTeq- 
i2 6oxx enoYoem'. rtTAYge Xe eTeqcaK|>iA Tuurr a«j ^e 1 ne 

14 ertKortcov, ceteri = Gr. sine auxcov - !Xe on' = Syr. et Gr. &s xai, M. ovog, — 15 na.q' 
= M., Hieron. et Syr. = Gr. TUcpiovxe; auTOu (A. auiwv) - hkooye' abest a ceteris 

- ju.H>\**y = ou^ct;, Memph. g*i — 16 sistuntur variae lectiones ex n. ic, p. p"HI 

- ic. etycune *Ke - alter, e in eqtyArtceirg' cod. xxiv a recentiori manu insertum - &vco, 
Syr. = Gr. &e, M. om. -ic. neqcETc nov5ju.e — n ic. = M. Syr. et Gr. om. va.p 

- *.vu3, M. et Syr. = Gr. §£ - ic. HpSue — l8 ic. rt^p ee iTgenxoo'Xec = co^xsp <>r,T£; 

- ic. rtovg^ovc — 19 post npjuuju&o' M. hab. !ke -ic. neqn&ov&gjueq - uterque cod. 
in fin. om. ocpQa^aou; auTOu o\7]vot£s scat oux. saxi : Hieron. et Syro-hex. ea legunt 
sub asterisco — 20 ic. ayCujcju, M. et Syr. = Gr. yvo<po; - uterque cod. om. po- 
stremos vv. 2 1-2 3, qui in Syro-hex., exceptis altero hemistichio v. 22 et primo 
v. 23, notantur asterisco, in Hieron. tantum vv. 20-21, in Colb. vero omnes sub ^ 

- XXVIII, 1 ic. xxmxx (p. pjur) eyjcune e <jj*.r-r a.Juioq - *yco = M., Syr. Gr. »« 

- ic. cuj&YOvtoTgq Ixjj.&.°r, ita desinit hacc lectio cod. ic. — a ante v&p' M. et S 

= Gr. hab. {/.iv - guj*yu>6t = XaTouuiTai, M. ^irepgujfi — ■ *ke\ M. v*p, Syr. = Gr. 
om. - "\atic = ra;i; - post JunKAKe cod. om. xxi ttxv ~zpx; x-jto; 6£*Kpl{Ja£s- 
T«i" X1O0; crxoTiot >tai gy.ix Oocvsctou, 4 oiaxowv) ysiaappou aTro xovtx; , quae HBer. 
et Syro-hex. legunt sub asterisco — 4 "Xe 1 Syr. et Gr., M. om. - ttTtgfii Syr, et 
Gr. o^ov (A. otiose,), M. TTnjpcojui - Avp<ruuii gn iiptujue - M. A. V. G. ei S 
Gr. YiaO^vyjaav, ea [ipoTtov £(ja>.£oOyiTav, Hieron. iTxX^uO-^-jxv sub ^\ - cod. om. 
vv. 5-8, et initium 9: iv axpoToaw £;iT£tv£ yt^( KOTOU, quae Syro-he\., \ 
execpto, Hieron. vero omnia, una cum tntegro v. 9, habent sub asterisco - 9 *Xe 
= Syr. et Gr., M. om. - gTT nevciTTe M., Syr. = Gr. v< pi^ov — 10 post *.c|n 
om. f^s - TtiTliepu) s f^iva; , M. ITt-xoax. - juljuooy, ceieii Gr. ttotxuuov, id, \. s 

- post n&li^X cum M. om. oi — " post .\r|OYuuitg cod. om. >">£ — lJ iTtqcux^i* 
id. v. 20, ceteri - Gr. om. aurou. 

lob. XXVII, is -XWI1I, 13. it ttjua itT-ecfidJ' jmTt pome cooyn TtTecglH' ayuj tiNeYge epoc 

» g,rt Ttpcujute. &ty ^e' ne ttjua NTJuitrpHNgHT'- nt-ay^c T^c' 

g iTcajc^iA Tuuft'- cgHn epojjuie rtijui.* ancuut-H eneceooY. 

1 nxoeic nertT&.qTA.gp ep^Tc TtTec^iH KA.2\(Jucr TtToq neT- 

i cooyh rt Tecjmrt TpJuumAo'. TtToq r*p neTNAY enKAg, THpq* 

» eqcooYrt' rtneTgH nxAg, THpoSr TtTAqTAJUtiooY• ncyi nTt- 

2g thy Hrt thhe' rtJUumooY* rtTepeqTAjmiooY gTrtAi A.qrt&.Y 

epooY ^qonoY' AqcETCJUTOY ^.e' Aq^eTgajTOY - Aqxooc 

2^e Hnpaujue xe eicgHHTe' TjULrtTpeqtyHtyertOYTe' te TcoqVi*-' 

xxix, i *nc&gu)K ^.e e\fio2\ HnneeooY te Teciiuu. eTei 2^e' a * p . it^ 

2 i'ajj&' oYA^Jueq nex&.q' gH nenpogojunort'' xe rtuu. neTNA- 

k&at k&t*. rtefi^T-e Ttcyopn* rtrtegpoY epe nrtoYTe g^peg, epor 

a ertepe neqgEc juoYg,' gA.xu/r rtrtegpoY ei'juioo^ye ^jut neqoYO- 

i Etll £/A T\K&KE" HNegOOY EITHtH g,I N&gjioOYe' rtrtegpOY epe 

5 nxoeic (rHntyitte HnA.Hr TtrtegooY ei'oty ejuATe- epe rt&cyHpe 13 &vu3, M. et Syr. = Gr. ou&j - cod. om. vv. 14-19, qui in Syro-hex. et Hieron. 
leguntur sub -^ — 20 ^uj *Xe' usque in fin., M. et Syr. = Gr. ordine inverso". n §z 
too 1 .'/, -oOsv c'jp£9-/] ; 7:010; rts tot:o<; e<yri xr,; o-uveceox; ; - y in TtT«s.rge super vers, 
a prima rnanu — '•' cod. in fin. om. /.7.1 a~o ttctsivojv tou oupavou expufiy). 22 y\ 
axwXeia xat SavaTO? eiwav, quae Colb. et Syro-hex. notant asterisco, Hieron. 
autem sub ^- habet integros versiculos 20-22; sed cfr. Field, op. cit., ad h. 1. 

- '-'- post ^nctoTlI cum M. A. et C. om. o*s — 23 nxoeVc = M. Syr. Hieron. A. et C., 
Vulg. hebr. et Gr. Oso; - k&^uuc pro c'j, M. om. - post iT-roq cod. om. &e (A. yap) 

- »Tecju7Trp]uuu^o\ ceteri = Gr. tov totcov «utt]? — " 4 en:<*g THpq , Syr. = Gr. tt)v 
uir'oupccvov waaav, M. chh THpoY eTcs.necHT n-rc|>e — 25 nu/i rTivrHY = Hier. Syr. 
et Gr. otvepuov TTaOaov, M. «utyi n-re niejuHi - ju.IT thhs' nAJuuooY = Hier. Syr. et 
Gr. oV/to; (A. Jtai u5<xto>v) asxpx, M. neju rueoty TTtg nuucjJOY — L ' 6 cod. om. 
in fin. /.7.'. ooov iv Tivay[Aocri 'ptova;. 27 tote su^ev auT7)V xcu e^TjYTjffaTO <*'jty]v, 
M. item om. postrema verba v. 26; Syro-hex. omnia notat asterisco, Hieron. sub % 
comprehendit etiam reliqua vers. 27 - 7 *qc5-ra>T0Y "Xe' &qge-rgco-roY, M. e-r&qcefi- 
twtc !Ke ^q^eT^ujxc = hebr., Syr. = Gr. ET0i(x.aaa( e^t^viotffev — - 8 nc&gujK = M., 
pro to '/.---iyJ)v.\ - neeoov = M., Hier. et Syr. = Gr. in plur. — XXIX, ' c-reV = srt 

- "Ae' = Syr. et Gr., M. om. — 2 ntTitAK^&T = Syr. et Gr. [te Qeivj, M. neortAtyi- 
iwi - k&ta . . . . h negooY, Hieron. et Syr. -- Gr. /.xtx [jtrjva E(x.7Fpo<r0ev r^.i^^i wv 
(A. v.r/y. /.7.T. ptTjv. Y,;;.:pwv -or/ ep.wp. kj(A. or/), M. TTg^itKeeBHT iicj>pH-t- n^'opn 
nragooY — M. initio hab. gox&n, Syr. = Gr. oj; ore - g^xcm, M. Hier. et Syr. = Gr. 
'"■ ''ir.% [tou - ITi^gooY, et sic deinceps, pro M. go-r^tt = or: — * ei'-rilxJUL 

eicifJpiOwv, M. MAJOvececun - n&gi'ooYe = M., Hier. et Syr. - Gr. om. y.o-j - nxoeic 

- M. Syr. A. et C., Vulg. hebr. et Gr. 9eo<; — 5 eioty pro ^jv.r.v oXoj^ rj ; _ post epe 
om. tz - nAujHpG -- M. Hier. Vulg. hebr. et Syr., Gr. om. y.ou. 

lob. XXVIII, 13 - XXIX, 5. 40 

a junAKCJUTE' ftrtegpoSr epe rt A^iooYe 1 ^atc ftcAeipe* ay<I> epe 

- rtATOOYe' ccuk JuuTepuuTe- TtrtegpoY etyAiei eflo2\' eityopn grt 
a TAnoTJc* erteYKcu JutfTATO^rc g,it rten^ATiA. rtTe itgeptyipe 
a nay epoi ftcegpnoSr TtTe itg?\2\o !ke THpoY A^epATOY - rtTe 
io rtxujuupe KApouoY eYtyAxe" rtceKA neYTHH&E &ipN pouoY. rteT- 
n ccuTJut 2ie' AYJUiAKApi^e juuuor epcyArt oy£a?\' ^e hay ipoi 
is cyAqpAKTq efto?\. AJTOYXO FAp 1 Juing,HKe ctoTx Hnpeqxix- 
i3 rtAg; ayuu Ai&OHoei enop4>Artoc ete juuTtcJ Rohooc 1 a tta- 
ii npo rtTexHpA cjuoy epoi. Ai'i - ^.e g/iououT" TtT^iKAicjucYrtH* 

"" : i Ai^f" ngAn' 2s.e g/iaxjuT' rtee rtOY^in?\oeic. ' rteio rtflA?\' rtrt- 
io R5\2\e'' OYpHTe ruto'A?\e. anok ne' rticoT" rtrt(5cuR* aj^ot^et 
i- T?ca ngAn' erticooYrt juumoq an* AioYojcyft ^.e ru7rtAxg,e rut- 
is peqxirttfortc' AiTaupn 2\e' JuuTTuupn efio2\g,rt rteYttAXge. A.I- 
xooc 2s.e xe TAtfoT ftApgeTsTvo'* +rt^p oynoo^ 'Xe rtoYoeity' 
si rtee rtoY^y2\£ Ttfinrte'. ayccjutjui epoi AYf^THY" aykap<juoy 
as 2±e exiui nAtyoxrte - aycju JuinoYogjAOY exju nAtyAxe* tyAY- 
23 pAcye 2^e' eityArttyAxe njuuuiay' Ttee itOYKAg,' eqo&e' eqtfuucyT 

6 c^eipe = c&ipe - &yu> = M., Syr. = Gr. Ss — 7 T^no^ic = M., Hier. et Syr. = Gr. 
absque [xou - post enerKU) om. Ss - rten^Tis. = Hier. Syr. et Graec. TrXaTi'.x'.:, 
M. necn^&Tia. — 9 post Hxtuuipe om. &c - nevTHHfie = M., Hier. et Syr. = Gr. 
sine a'jxcov - ptoov = M. A. Hier. Vulg. hebr. et Syr., Gr. om. a'jrwv — 10 cod. om. 
in fin. /.<xi Y~ku>GGX auxcov t<o Xapjyv'- x'jtwv £>co>,Xy)0v;* u on ou; v;xG'j7i KCtl - : w- 
jtaptffe w.s, quae in Syro-hex. asterisco notantur, non autem in Hier. — u *Xe - Syr. 
et Gr., M. om., sed ante ty&qp&K-rq hab. ovog — u cod. om. initio: vSk^-'.x a-oX- 
Xuuivou s-'iae sX9oi, Syro-hex. et Hieron. hab. sub >X; - post -rT&npo om. 6i 

- u •KiK^VajcYHH (sic) - M. om. alter. *Xe - 'Xm'Xoeic = $iftX(tf&i — 15 ante ovpH-re 
M. hab. orog, n&io», Syr. - Gr. ttou; &s — l6 ante Hi'cut scriptum Hi'tu, et ab altera 
manu deletum est - post ^igOTgeT om. 8s - enicoovrt = enei'coovn — ' ' *.iTu>pn - Syr. 
et Gr. z^ripizxGX (A. C. e£effica<ra), M. wmi efio'X — *Xc A. C. et Syr., M. ovog, 
Gr. om. -cfio^giT, M. et Hieron. = Gr. r* [isffou, Syr. I^r^ sub obelo - nevn*.xge 
= Syr. et Gr. tcov o^ovtcov aurwv, M. nm&xgi TTrtHe-T&vgo'Kjuov — ls +nA.p pro $1.1.0- 
cw - "Xe alt. = M., Syr. = Graec. om. - Hes Horcy^g TTftHrte', Gr. >vr. et M. coniung, 
cum it^pgeVXo' - cod. om. vv. 19-20, qui in Syro-hex., Hier. et cod. 248 apud Field, 
notantur asterisco — Jl inde incipiunt lectiones liturgicae n. ic, p. c^», sou t^i 
codicis Bibl. Bodleianae (Hunt. 5), edit, ab A. Erman, e Brttchstiickt rfei 
ptischen Ueberset\ung etc.s sub sigLi D., pag. a i , quorum notantur lectiones variae 

- D. iTTepoYccuTix - ic. D. om. *Xe = M. S\ 1 . et Gr. - D. neY«jo*ne (sic) — ■ tunn- 
ogjuov Junovovog . . . , ic. JunovA-gxior , D. ov*Xe { M.) Junovuig ixn n« 

M. Gr. n^cjk-xi-D. e^jtune *Xe eisy^«s4J^"xe itJUMtv. ^Avp^tye — " D, ,ortt 

= M. Syr. et Gr. ftuj/coax -D. elio*K g^«H Movju.ovMg*.uor HTe«ge mm gu>ov. c-^ 
(= M. n^vxovjyT) ettoT^ g*.OH iiiiA-'iAitE. 

[ob, \\i\. 47 

21 efio2\ £HTq juinguuoY - T&i tg og TTrtAi gHTq junA«jA'xe. ci- 
cyArtcouRe njuuiaay itrteYitgpYTc. [ayuj rtrteqge e&o?\ Tt6"i* jtoy- 
oeirt JuinAgp. aiccjuth eTeY^iir ayuu ai^juiooc eio tiApx^^' 
ayuu eio Ttee rtoYppo gjit £ertju.OYe rtA^cjujuiertoc. itee rtgpirtc 

xxx i eYpgHRe* eiei-ftojuiTe may]. tenoy Xe' AYctuiie rtcuui 
^erte^xAXJCTOc TenoY «6T , t"cRuj rtAi g/t OYJULepoc* [rttfT nai 
rtTAYcuutyq 7? rteYeiOTe]- hai eTEJUEionoY xe ceiuintyA TtrteY- 

a gpop 1 TtrtAo^e'. [kai tap eYp oy wai* g,rt Ttfoju. TtrteYtffx' 

3 TeYCYrtTe?\lA actako e£,P*i gxcjuoy. g,it OYJUUtT-peqpgAe' 
uuT oYgeikJuam rtATcyHpe- itETnHT g,rt oyjua natjuiooy rtcAq* 

4 oytako" xxii OYTA^AincjupiA* weTKCJUTe nca gertApuuf g,rt 
oyjuia eqcertcert]. kai e£erm r rH(T' rte rteYgpHYe'* eYCHty' ayuj 
eYco^yq* eYptfpo£,' rtAFAeort rtijut* ftAi erteYOYotfoYH^T' rtTtrtOYrte' 

• r > rtcyHrt' gA nrto^T" rt£K.o'. aytcjuoym epoi rt(Ti gerfpEqxioYe• 

hai* egerttyK02\' JuineTpA rte iteYHr *tt&i eTcyoon' gA *p. ??¥ 
s gertrtTHtf^ rtAKpiorr rtcynpe TtwAeHT - ' jm.it rteTCHty* rtAnpArt' 
a jmF natteooy eTotyii g/ixiui nKAg,'. r rettoY 2ie i~cyoon' way 
io TtideApA' ayu> anok neTtyoon may rttyAxe' AYfkooT'f 24 , 25 ic. mendose nujuauf pro «juuul*.y- ic. D. rectius rmGYTa-rtgoYT - quae in uncis, 
deprompta ex D., desunt in codd. xxiv. etic, licet habeantur in huius vers, arabica 
laterali: in Syro-hex. vero, Hieron. et cod. 248 leguntur sub ^ — 25 grt gGtuuoYG 
it&^a)ju.et<oc = £V [agvo^covoi; — XXX, 4 D. t\6t gGNG'Ka.^'c-rort. tgnoy "Kg CG'f-cfkJD, 
ic. gt?&.>v&^icTcun (sic) -renov tie - neT^cAoj ita.i gH oy&noaua. (sic) - quae in uncis, 
transcripsirnus ex D., codd. xxiv et ic. omittunt ; habentur in huius vers, arabica, 
et Syro-hex. legit sub asterisco - HT&Yccucyq , pro s^our^evouv - ic. n&i gtgjuuoitoy, 
D. h&i heikuu AiJLtoov Uttgiju.^. ivec Norgoop. nHxt^necoov — 2 -.* a > quorum integrum 
primum vers. Syro-hex., alterum tantum hemistichium eiusdem vers. Hieron. habet 
sub y^ , desunt in codd. xxiv et ic, non autem in huius vers, arabica, et ex D. mu- 
tuavimus — - k^i v*p pro xai ye - evp oy hw git T<r6.u, M. ep ov rtm «t3coju, 
pro Gr. '-t/'j; .... iva ti [xot ; — * ic. n&i Gg777TTH6~,' D. rteTepe gen*.ptju. - ic. rtev- 
gBpHY (sic) etyHcy evctocyq evptfpujg,, D. nevg,pe. n*.*ktJtioc (ocx^.01) Hca. UnGaooY. 
Gvpg&e -ic. h^j enevoYO<r6ve6"' iTgnnovne, D. MeTety&YOvo6bYe6" iTgertnovnG JttTujG. 
gH n^txj&i jungEficoouM - hoyiie' cod. xxiv in rasura — 5 D. egp^i excoi, pro epoi' 

- ic. gTTpGqyitove — 6 D. neTGpe HGcyKcu^ , ic. rt&» GgTT^KO'K - D. lie HevrtHa (sic) 

— ' D. Gvuj<i) gRo>v. gTT ge«t ....(= ava [Aeorov euny^cov povjffOVTai), hisce verbis, quae 
absunt a codd. xxiv et ic, et Syro-hex. cum Hieron. sub asterisco habent, desinit peri- 
cope cod. D. - ic. (p. c^h bis, seu t^? ) g* gTTTTTHo" it^vpi'oit = utto cppuyava aypia 

— 8 aam itsTCHjy n&np&it' - Syr. et Gr. xai aTt{iwv, ovoy.a, M. ha ntp&n t-rtyHcy 

- ic. aim nGoor GT-ujty (sic) &yi*x, pro xai x.Xso!; ec^sTiy.svov a^o — 9 ic. "Kb super 
versum ab altera manu — l0 ic. ayBott *Xg = M. Syr. et Gr., A. om. Se. 

lob. XXIX, 24 — XXX, 10. 18 

cayoyc' juumor HnoY^t-co 2ie' ertexnAtfce egpYrt gH nA^o'. 
15 AcjoYum' ^.e' Juineq^rtAAY Hkacote AqjmoKgT' AqjcAAT' 
11 r^p' ka^hy ft'TAC r ro2\H• acjkcjuwc juumoi g,rt rteqgpiTe'' Aqeipe 
i rt&ir Fee eTeqoYAgc. +0tyjui g,rt gertg,ice- a rtAjmoKgc !\e 

kotoy epoi* a. TAg,e^nic £u>?\' rtee woythy' aycju n&OYXAi 
!? Fee jtoYK.2\oo2\e\ ^-tyoon' ^e gF g,ertgpoY Fg/ice* a rtAKeec 
is 7^e 6uu6^ rtTEYtyH' aycu a rtAjmoYT' Rcu?\ efio^s. git oYrtotf^ 
u Ftfoju' AqAUA^Te Ftacto^h- aykaat 2s.e' rtee Foyojuc- 

20 epe TAjmepic gF OYKAg,' juF OYKpjmec. AixiujKAK egpAi epoic 

21 JuineKcuuTJu epo'r AYAg,epAT~OY ay may epor AK.ei excjui gF 

22 OYjurtTATKA- akjuactiYoy Jxxxoi £jn OYtfix ecxoop' - akkcu 

23 juumoi grf gertgice* akkoxt e&o?\ iuinoYXAi. i~cooYrt FAp' xe 
*p. %' 2i njuoY neTrtAOYotyqT- *tthi FAp juinpcwjuie ne nKAg,'. gAJuoi 

FAp' ewe m-Ai(rn^ojui ert juutajuioy rtAr h ecenc kcoya' rtqp 10 6a.yoyg' = Gr., M. OYOg &.YOYGJ - Dluoi = M., Syr. = Gr. om. - ic. Junovf-co 
irte-rn&tfce (sic) — ll ic. &.qoYum r&p = M. Syr. et Gr. - rt in Hneqgrt*A.Y cod. xxiv 
super vers, ab altera manu - ante ^qjuoKgT M. hab. ovog - uterque cod. om. xai 

Y^aXlVOV TOU 7rpO;t07TOU [J.0U S^iXTCSffTSlXaV. 12 S7U Ss^uov [iXaGTOU STTXVSTT^'jXV, 

Tuooa auTcov s^sxsivav x,ai w&OTUoiYjaav ew'e'u.s* xpi[3ou; aTCtoXsix; x'jtwv 13 s;sTpi- 
Pr((rav Tpipoi txcrj, quae solus Syro-hex. notat asterisco — l " &c|k^&t' v*.p' ka^hy 
= Hier. erzf/7 enim me, M. et Syr. =Gr. s'sSuaocv yap jjlou- rtT*.cTo>vH = M. Syr. et A., 
Hier. = Gr. om. jxou — 14 ic. recte JGluoi gn rteqcoTe -a.qeipe pro xs^pr; txi oe (M.=V. 
om. oe) - ic. recte eTeqoY*cyc - 'f'OYotyJu — 15 M. initio om. a. rtajuoicgc *Xe kotov ipoif 
= A., Gr. om. £e -ic. R~oe HoYg^oHY, M. Hier. et Syr. =Gr. coa-sp rcveufioi — l6 uter- 
que cod. initio om. xai vuv ett'et&e exvu(hri«FeT0H yj <J>'jyj/) [/.ou, Syro-hex. et Hier. legunt 
sub asterisco - ic. <J-cyoon gr? negooY rigice uja. Tenor, M. Hier. et Syr. = Gr. sy_ou<ti 
os p.s y];jupai oo*uvcov — 1? *ycu, M. et Syr. = Gr. 8s - ic. (p. cSve seu y^ etiu/X 
efio'X (sic) — l8 post oyko<T M. hab. "Xe - uterque cod. in fine om. t 
pi<7TO[j.iov tou T^iTtovo; [xou 7U£pt3(7^£ [as , et haec asterisco notantur in Syro-h. 
et Hieron. — l9 ic. e&qK^&T Hee, M. A.ic»pi "Xe nut JiicppH^-, Gr. Y)YYi««» (A. kjy>1T«0 
o^s [xs KTOt-ov in OYKpAiec cod. xxiv super versum — -° ante egp*i uterque cod. cum 
M. om. Se - IineKccuTii = xai oux axousi; , M. OYOg cco-reju - ic. om. ^Y*.gep*.TOY 
&y»^y epoi" = sGryjcxv Ss jcai jcaxsvo-oTav iu , Syr. et Hieron. haec hibent sub 
asterisco, et cum M. et A. om. Ss — " l ic. «J(6if egp*-' extui , Syr, A^ ^., t^-^^j , 
Hieron. aggressus es me, M. = Gr. s:rs[iy]<Tav Ss t aoi - akjuactiYoy saaaTivcoTa; 
— M post &KKUJ uterque cod. om. 0*5 - t in &k«oxt minutiori cbaitcteit insortum 
est ab altera manu, ic. wcnovx , M. - Gr. xai xkzoz'.^x; pie, S\t. t^oiaJi ^ -_.\-^j>.o 
sub asterisco, id. Hieron. — M M. om. prius v*.p* - n too junpiujue cod. \\i\ mpoi 
vers, ab altera manu, ic. iTpcujue KIM, Hieron. el Syr. Gr, KCVTI Ovt - > \l nm- 

peqXllUOYT TMpOY S * IC. iltl MTA.6iy<^JU<f6jU CM ItJUOY «&.!, pro II OUV«IU^N cVU'J- 

xov v^siptocaTOai - ic. om. h, et legit nEf|p. 

lob, XXX, u-M 49 

98 n&i rt&i. amok, &e Aj'pi'juie' ex ft tfcb& n'ivC- <sJ*A«jAgpjui !\e' rtTe- 
aa pirtAY evpcujuie §,rt rteq&tt&rKe. eityoon' g,uj git rtA&rAeort'- 

ei'c^HHTe !ke aytcjujumt epoi egoYe epooY rttff g,ertgpoY xx- 
28 neeooY. Ai'juootye eiAtyAgpju. exit KApu/r AiAge 2s.e ApAnr' 
2i gTt OYJUtHHcye' eiouty e&o2\. &ip cort' TtcepHrtoc'* &yo> rttyRHp 
30 ertecTpoYeoc. X n^ujAp ^e' kaaoji*. ejutATe'* ayuj tt&Keec 
a eKo7\^xl nKAYjuA. a TAKieAp*' tyuune it&i eYg,Hfie- ayou 
xxxi, o nA\[/A^jm.oc' eYpJju.e rtaJi. em rte rtTAiJUiootye gtu ne jmrt 
« gertpeqcoufie- h erte' mta TAOYepHTe 6et\h eYKpoq'" AiAge 

r^p' epAT' g,i? OYtyl juume'* nxoeic cooyw' rtT^JuutT : .fl«s/^gH r ^'• 
7 etyxe a TAOYepHTe piKe efto?\g,rt Teqg,iH- etyxe a TTAgHT' 
s OYAg,q TtcA nAfLA^s- etyxe aj'xcog,' 2^e' e2s.a>port g,7t rt&tffx- e'ie- 

xo' TtTcooYrt ne' kte rttcooYe' oyojuoy* TtTATJuixe rtoYfte e- 9 nic&g\ ecyxe a jta^ht' oYAgq rtc& oYcgjfjuie' eoYttTc g&r io etyxe &I£,ju.ooc &ipjui necpo'- *epe T&cg,uut.e ep&rtAq' rtxeoYa/ *p. ji 
n rtTe rt^cyHpe eElVio'. OYtfcurrf r<s.p' eji*eYeuMJuiAg, r re juumoq' 

12 ne ceq Tecgjume ftoYpuJJU^.e'• oykco^t 1 r*p' ne eqwoYg,' rtc*cA 

13 itum'* njuA eTeqrtHY excwq' cy&qT*Koq xtrt TeqrtoYrte. etyxe 25 n.ic. guuii ruju. - (sic) &.i&tyA.ga>ju. *ke nTepe'm&v tteqa.rtA.TKH, ceteri om. au- 

tou, et Gr. etiam §£ — 26 n. ic. ei'cyoon goo gn gert&v&oort = M. Syr. et A. xai exi^ov 
£yw ev ayaOot;, Gr. eyco Ss eirs^wv ayaOoii; ■- !ke , ceteri om. cum n. ic. (p. cju 
seu tTvh) - igore epoov = M. Hieron. Syr. et Gr. fxaXXov, n. ic. om., et legit epoi 
rtgrtgoov - uterque cod. om. cum M. totum vers. 27, qui sub asterisco habetur in 
Syro-hex. et Hier. — 28 n. ic. axh K&pcoi' - M. H^-kou VTpaw ah, Syr. = Gr. av£u <pij/.ou 

- n. ic. rectius A.jAgep&.T, et cum M. om. %.e — 29 n. ic. ruTcep'moc = <T£tpiQV<i>v - ayuu 
= M., Syr. = Gr. os -n. ic. inecpoveoc (= ^TpouOcov), ita desinit haec pericope cod. ic. 

- l M. om. 5l6' - ayco = M., Syr. = Gr. §£ — 31 ante tyoune cod. = A. om. Se - rta.i 
prius abest a ceteris - &.ru>, M. et Syr. - Gr. o"s - post nevj/A^juoc' M. add. &qcyu>m 

- XXXI cod. om. priores quatuor versus, qui omnes in Syro-hex. et in cod. 248, 
in Hier. vero tres tantum priores habentur sub ^ — 5 eii? (sic) gcO, M. et Syr. = Gr. ei 
So, A. et ys - ne super vers, ab altera manu - literae pe in genpeqccu&e rescriptae super 
vers, a sec. manu - h ette', Syr. = Gr. si &e xai, M. »cxe — 6 r^p = Syr. et Gr., M. 5ve 

- post nxoeic cum A. om. tie. — 7 post etyxe prius M. hab. SK.e - TeqgiH = M. et A., 
Hier. et Syr. = Gr. sine ocutou - post alterum ecyxe cod. om. Se - n&fi&^ = M. et A., 
Hier. et Syr. - Gr. sine jj.0'j - M. om. *Xe post Aixcjug 1 — 8 Htujoyk pro VTtooym = apa, 

M. amok - TTT&TlJLxe enKAg', pro appt^o; §e ysvoi[j(,y)v 57:1 y7)<; — 9 post eujate 

prius M. = C. hab. !ke - eoviTTc g*.V = Syro-hex. li-^<^ L^P , M. = Gr. avSpo; £T£pou 

- M. om. ab altero ecyxe usque ad MKeov^ vers. seq. — ll post v^p' om. opyio; - ceq 
scriptum ce, cum e in rasura, a manu recentiori suppositum est q — 12 at'm Teq- 
rtovrte, M. iteju. neqnovMJ, Syr. = Gr. e* pi'(o)v. 

lob. XXX, 25 - XXXI, 5-13. 
Fpaomimta Copto-Sahidica. Vol. II. 7 50 

AiTAKe n^&n' «ta^a^'" h nA^n^A^' eYexigAn oyEhj' 
m eirtAp oy Y&p ne' ptyAft nxoeic £e^As;e iuuuior etycune &e 
i eq^Alt^^uinAtylrte , entAxe oy ttAq- juh Tree Aft' rtTAitycune 

juuxoc gA oh rtTAYtyume gcuoSr Arttycune 2s. e git oy^ih rc- 
i« oyujt'. Ittfoufi 2ve' XP' A ft,JtA eya^e may juutcIctooy eRo?s 
n JijumooY' MJiei^TopT-p !Ae nn&A?\ HoYXHpA. etyxe aioycjuju.' 
m UnAoeiK jlaayaat' Hn6i+ nnop<l>Aitoc rtJuuutAr h ecyame' 
» AioiicyT eneTKHKAgHY eqrtATAKo' juEneii-£^u)U)q• eujume 

Une rr(ftb.&' caaoy epoi # nta rteYttAgE rAp' £juojui' gA neg,KA 
21 ititAgiEiA' ecyxe Aiqi toot exit oYopcJ>Artoc eijueeYe' xe 
a oYrtTAi oYrtotf - " H6oju' epe TArtAgK ne' itoYge eRo?\ Hta- 
p. pi: 23 k7\\c a you epe nAoHoi oy<ju<±>5 e&o2\giI nAKe2\erticeg,. rtepe 
24 ootc rAp' ilnxoeic AJUAgre juuuoi ne. h etytune aika^thi 
a egerterte JJjxe- h AieYc|>pArte' ItTepe oYitocT" juuul.^tTp^x^AO , 

cyoune ttAr etyxe AipAtye exil nge HnAXAxe- it etycune aika 13 eu^xe ai'tajcc, M. icxe *Xe A.iKe'kx , Syr. = Gr. ei 5s xai efpauXica. - 7tTA.gJu- 
g&V- h nA.gJugA.V, ceteri inverso ordine : QepaxovTo; |xou 7) 6spa7raivyj<; - evex7gA.n 
= Hier. Syr. et Gr., M. in sing. — u ge*XA.^e = sra^i - ei«&xs oy rtA.q , M. ii«*> 
ovogeju rtA,q «*>ty HpH't" = Hier. Syr. et Gr. xiva arcoxpictv 770tr,<rou.ai ; Edit. Rom. 
Ttvot, <x770xpi<nv .... — l5 JuLAioc gA, -6M (sic), sed pro a. in gA. scriptum erat it, cuius 
anterior ductus, licet evanidus, iam cernitur, ita ut conforme esset Memph. *>€n 
ertexi - grt orgiM' Rovcut', M. et Syr. = Gr. ev t - *) <xuty] xoiXta , Hieron. similiter 
in ventre — 16 XP'*- «»•«•' £YA.ge haSt = Gr. ^osiav r ( v t:ot£ *i^ov, M. om. - JuneT- 
crooir e&o'k Juuuoov = M. absque jujuooy, Gr. oux aXiTo^ov, Hieron. non negavi 

— 17 post ecyxe om. Sc - Unei'T itHjuA.!, Gr. xxi ou^t . . . [ajtsScoxx, M. = C. add. z\ 
auTOu, Syro-hex. owa> sub asterisco, idem Hier. et cod. 255 apud Field., op. cit. , 
ad h.l.-cod. una cum M. om. totum vers. 1 8, qui asterisco notatur in Syro-hex.; in 
Hier. vero alterum tantum hemist. sub ^ — l9 ii e^cune', M. icxe *Xe, Syr. = Gr. ;•• 
Ss xxi - ^VoiityT = Syr. et Gr. u*t{Ki&ov, M. *.m&.v — -° post etyiune om. m - v*.p" 
= M., Syr. = Gr. Ss - M. om. g& negK^ (ult. a. in litura) = a^o xoupx; — " { ovno6 
ntfbju , M. Hieron. et Syr. ~ Gr. 7roX>-yi ^oyjOsta — M epe tiorge pro oc7uo<7Tai7) a 
M. gei - r?TA.K>\ic = Hier. a iugulo meo, Graec. a:ro tt;; x.Xsi$c; (A. xXi^o;\ Syr. 
= M. ifio'Kfben "reqKe'ki -&.vaJ = M., Syr. = Gr. Ss - na.Ke"K6nic6g a A. C. et Hieron., 
Syr, ss Gr. sine [aou, M. neqicA/X^mceg — " 3 cod in tin. om. axo TOM XiraaxTC; x-j- 
tou ou^ uttoicto) " J4 ci stx;x ^puuiov ei; X°' JV » aou ' et naec m ^yo-hex. et Hieron. 
notantur asterisco — J * h abest a ceteris - post eyjeune cum M. om. M - egertene. 
ceteri in sing. — - 5 m *.iev<|>pa«e', Syr. - Graec. ii St xxi ivcppxvO^v, M. om. »xi 

- eiyaic usque JunA.atA.xe (scriptum mtA.xA.3te , ab altera maim mutatum est in VtwA- 
XA.xe, dein edidimus JunA.XA.xe) ■ M. icxe "Xe . . . . , Hier. et Syr. - Gr. om. - alt. m 
ityume, Syr. = Gr. ei Ss xou, M. icxe. 

lob. XXXI, i ( m toot' eg,pAi exit rteuuHHoje'- juih rtTrtiiAY Alt' enpH ctj>- 
OYoeirt' eqgu>Tn ayuj epe noog, dubxff* rtec ecuuooY r*p Art'* 

H etyxe &!+ toot' epw pcoi AioYoutyT epoc eYeen' neiiceeT' 
epoi evrto6" J TtttoRe* xe Aixi'tfo^ SinHTO e&o^ Unxoeic ctxo- 

» ce. etyxe AipA«je exil nge rtrtAXAxe* ayoj a ha^ht xooc 

so xe eYre* epe nAJU&Axe' ccjutU enACAgpY ne* ei'tycune' TttyAxe' 

31 g,rt oYJUtHHcye' eqxtu iuinAneoooY. eujxe FgAg, rtcon' a rtAgil- 
g,^ rtcgjijuie xooc xe iti'ju. neTft *+ rt*rt' itrteqcApg coyojuioy - 

32 iftAitOYi ejutATe wjuuuay* jmepe tyjujuo Xe' tytune Hn^fio^* 
as rtepe n*po Xe' oyhn' Foyow rtum eTrtHSr eajxe JufpttoAe Xe' 

34 exitj*\-6ojjC <sig,ujTT JunArtoELe* juineicyine r*p gHTq Foyiahh- 
cye' ertAcyauq* eTJuixe n^ito^e IineYJATO eiioX' fi etycune *i'KA 

35 oy^ujA epn&ox HnApo' epe KOYrtq cyoYeiT'* erte JuureipgpTe 

3G gHTc rtrtfix JuEnxoeic *necg,aj" Xe erteYrtTAiq coya. ££&$-'* p*gr 
37 KA^q' TtOYKXOJU. gjixouq' rtTAio^yq epoq- T*n*£,q TATA^q 38 '. tt&q • ejueixe M*.y rtTJUineTe OYftTAi epoq * etyxe a TTK&g, 25 63tH netJUHHtye 1 pro e7t'avapif)|/.Y]T0i$ — 26 juh-*h' = Syr. et Gr., Memph. uj&. 

— cqguuTn (scriptum eggto-rn, postea emendatum) = Syr. et Gr. sxXsitcovtix, M. q~KHrt 
16 q^u) TTTO-rq e&o"is - &yu3 = M., Syr. = Gr. Ss - g in noog super vers, ab altera 
manu - nee ecoioov (- exouoir ? ) v&p *.«', pro ou yap etc' auTOi? s<tti, M. egrtuuoir 
v&p &rt ne — 27 cod. initio om. xai si rj7c<XT7)Qy) IxQpx r\ xap^ix p.ou, quae aste- 
risco notantur in Syro-hex. et Hieron.; M. add. ie noTovi - post ecyxe cod. om. Se 

— - 8 nolle , M. et Syr. = Gr. <xvo[/.ia. — 29 ecyxe = M., Syr. = Gr. si &e xai - ITrt&- 
x&xe =s Gr., M. = Syr. in sing. - ewe (=euye) scriptum evice, sed emendatum est 
ab eadem pr. manu — 30 post eitycune' om. §s - grt ovxtHHtye', Gr. uito Xaou f/.ou 
= Hieron. Syr. et Memph. ^ert n*.>\*.c, pro n^*K&.oc, ut recte in marg. emendavit 
Tattam - eqxcB juLn^neeooY , pro xa/.ou[/.svo; , M. er^-Ju^g hhj, Syr. liv.*.^ ,-:> 
[jl ~%.zJcb — 31 etyxe, M. ie &«t, Syr. = Gr. si &s xai - coyoxiloy, M. rrrertci, Syr. 
= Gr. TTAr^O^voci - ante en^tiovj M. eefie 3te, Gr. hab. Xiav - hjuju^y abest a ceteris 

— 32 M. om. usque JSn&fio'K - eTHHY = Syr. et Gr., M. om. — 33 *Xe' - Syr. et Gr., 
M. om. - ixin'f-o'oju.' pro <XKOU<Ti(i>c , M. TT+ejuj &n, Hieron. sponte - ante A.7gum 
M. hab. oYog - Jun&nofle - Syr. et Gr., M. in plur. — " ll n^noEe abest a ceteris - h 
etyame, M. icxe *Xe, Syr. - Gr. si Ss xai — 35 cod. initio om. cum M. ti? <^o)t) 
kxouo>to: p.o'j ; quae Syro-hex. et Hieron. hab. sub asterisco ; item sequentia ene 

Hnxoeic asterisco notat Hieron. et Colb., non autem Syro-hex.; M. om. ene, 

et hab. r&p, Syr. - Gr. <^s . . . si — u uj«.iK&&.q', M. icxe &i-f-, Syr. [j! ^^*- ^a v/ , 
Gr. av Kept9c(te¥0( - gi'xcuq', M. exeit n^jucf- = Hieron., id. Syr. et Gr. sine [xou 

7 TAnAgq , M. Hieron. et Syr. = Gr. x.ai si fi.7) po^? auTujv -ante T&x^A.q 
M. hab. xai - ii^q'- M., Hier. et Syr. = Gr. om. - iucixe, scribae mendum, pro 
ixMiau — 38 e$i>xe = Syr. et Gr. si, M. tore *Xe. 

lob. XXXI, 26-38. 52 

sa erteg,' AcyAgpjm epor h a rteqjueT^o.w.' puu.e epoi gjoYcon'- ecyxe 
aioycjuju' rtTeq^oju.' juayaat' exit acoy* e<±>xe Aixi oit' rtT~e- 

10 \J/yxh junxoeic rtoYcuuuje' A.i?ornH ^juuoc 1, enju* TtTouoYrt' 
woycoyo' eqeTAYo' it<*J TtOYftTH^ aycju oyRatoc en*x&. IToy- 

xxxii, i eicoT"'. AYd> a icjuA KApouq' eqtyAxe'* AYKAptooY 2^e rt(5~i 
neqicetyoxurT rtcyfiHp' eTJuioYujgn (Te ni'cjuE' tteY&i'KAioc r*p 

2 ne nneYHTO elio2\ :•— A e2\i*0Yc 2s.e rtoY(Tc ncyHpe Tt&ApA- 
X»H2\' nccufiiTHC e&o2\g,rt TCYrtrertiA' ftgp«5JU.Arr Texuup* 
wtaycithc* AqrtOY(Tc Ae eeiuuR' ejutATe' Aqxooc' xe any oy- 

3 2ukajoc JuinnTO efio?\ Hnxoeic. AqrtoY(Tc Ae ejutATe eneq- 
Ke^ojuurf jtcy^Hp'' xe JxnoYE^JJLGoxA eoYegll nojAxe eqrtA- 

4 ^"OYfle icuA- aycu AqKA^q xe OYAce&HC ne. a eTsioYc 2^e' 
e (5o> eqoYcocyE oYfie icufi'. a c2\ioyc 2s.e OYujcyE- ntyHpe Tt- 

* p. %Z: 7 AA.pA*x' , ' H ^'' hcujETthc' nex^q'* xe ArtoK ju.err Attv oykoyi 

gH neYoeity- TtTCJUTit 2^e' itTeTft g,ertg/2x2\o' : eTfie n&i ajka.- 

s pcoi AipgoTe excjuTrt itTACtufte. <*Jxooc' xe Une OYoeity *rt' 

neTcyAxe rteTgit 0YiAHH<^e Art' rtpojuine aw' ne 1 rteTcooYrt' 

9 rtTcoqVi&. a?\2\a oYnltX neTgrt itpajjue* TenrtoH &e' wn- 

io nAftTouKpATcop' TeT+cfid) - rtwA rteirtcxr" An' erta.g,e' rte 

ii rtcoc|>oc oy^.6 itg>2\0 &rt' rteTcooYtt xxn^&ri. ET^e n«M 38 h, Syr. = Gr. si &s xat, M. icxe *ke - epoV alterum = M. ee&H-r, Hier. et Syr, 
= Gr. om. — 39 ctyxe prius, Syr. - Gr. st &s xai, M. xe - exrt pro axH - eujxe alt., 
M. icxe !ke, Syr. = Gr. ei Ss xai - n'tat = Syr. et Gr. sxXa(iwv, M. Ajepga.'Js = Hier. cte- 
cipiens - Hovccotye', ceteri = Gr. tt)<; y^S - wVnH = sXiiTDQca — 40 rT*ru>OYK\ ut alias, 
pro apa. -*vcu, Syr. -Gr. Ss, M. om. — XXXII, ' !ke = Syr. et Gr., M. ovog- <Te = sti, 
M. om. - post rt'i'ioE om. iterum iw(3 - v&p = Syr. et Gr., M. om. — - IKe prius M. om. 

- nccuai'THc , item infra v. 6, pro (Jou^ir/i; - cvnven/*.' = duyy^vs-.x - gpajuAn 
= A. pajjia, M. = C. &.p^xi, Hier. = Gr. pajx , Syr. a^oj - avcithc pro xua'.Ti^o; 

- eeicofi' (sic) - ante *.qxooc' om. ate s Sioti — 3 *Ke = Syr. et Gr., M. om. - eneqice- 
cyojunT = M. Syr. et A., Hieron. = Gr. om. auTOu - nty&xe eqn&i-ovfie pro xvti- 
OeTa, Syr. ^ li^iso. , M. tantum ovfie - &c|ka*.cj (sic), pro *.vK*.*.q — k cod. una 
cum M. in fin. om. cm 7rpscr^uT£poi aurou siaiv njxspaii; , nee non tot. vers. 3, quae 
Syro-hex. omnia, Hier. vero tantum verba xsa sOuuicdOiq opyy) xuto-j v. 5 hub. sub \ 

- 7 nevoeity = Syr. et Gr., M. n^^ponoc - gertg^^o', scriptum gc'K'Ko, ab altera 
manu est emendatum - ItTAccuac (sic), pro tiT-^ctuovrt vel «TA.cJico xvtq-j 
£7ri(TTyj{jt.7iv — 8 post Aixooc om. 5c - alterum *.n' est delendum , M. nn >.6 A.n 
6T\cben oyjuhuj iTpoxini execuorn TT^co^ja. , Gr. sv 7roXXoi; o< iTSffiv ci6adi do- 
(p'.av, cod. C. oust oiftaaiv a prima manu, Syro-hex. habet U sub obolO] HL-ron. 
neque noverunt — • Tennoii - tcvoti - post Te-r+ctitu M. add. n*.uov, quo. I S] 
hex., non autem Hieron., notat atterisco. 

lob. WM. 19 XXXU, u. 53 
AJXOOC' XE CCJUTJui epOl TAXO) ItHTft Ttrtei-COOYrt' JUUIAOOY* 

n xicjutH eftAajAxe'^rtAcyAxe r<s.p' TtTETrtcauTJui xckac etet- 

ftAOYUUg,' ETOOTTHYTK EXOOC' XE AWge' ETCO^* JUUIXOEIC 
1, ATET-rtKA pCJUJULE ^.E' EXE g£ft<i}&XE ft+JUliftE. A. E^siOYC 

is 2le' oYoucyE n£X*q' xe irtAujAXE ort' i~JmEg, r*p' TTcajaxe- 

W ITEriftA. FAp' T?£HT' cyTOpTp JUUlAOr EpE nA^HT"' O ftOE NOY- 

ackcjuc' EqjuHg,' rtjtlpic §pE pa>q jump'* H Ttes rtOYguuT' TtgAJUt.- 

20 ke2\2\e' EAqncug,'. +rtAtyAXE xe eiaaatoiV' AJ'oYum' rtrtAcno- 

21 toy* WEicymE Art 1 £HTq rtpoujuiE- *a.M\& ort' Eirt&KToi §J * p. |« 

22 gp^ipE'* fti"cooYtt r^p aw' rtxigp* eojxe ce !^e' ipE rtxoo?\c 

XXXIII, l OYOJIVT. JUUUOft ^E' A^^A CCUTJuE EftAtyAXE - ICJUfi X1CJW.H 

2 ETAtfTrtcyAXE' EicgHHTE r*p' AiOYHrt' wpour ayu; A n*2\Ac 

8 cy*XE. n^gHT"' OYAAfi' g,ft gEtttflttcyAXE EpE TJULttTpjUirtgHT 

i rtrt^cnoTOY rtArtOEirt TutEeEfiiHY. OYnltX EqoYAAll TTEftT- 

AqTAAAior TEJTNOH 2±e IJinnANTOUKpATCJUp' tet+cRcxj rtaJi. 

5 eojxe oyT? ty^ojut' juuuioK EOYajty^T gnnojuurtH rtrtAgpAi* 

6 AgEpATK OYAHI AYUJ ANOK OYliHK. itTAYTAJUlEiOK r*p' 

ERO^Tt OYOJU.E rtOYOJT NTAgE g,UU' WT&YTAJUUOIt E&02\g,JU 

- TTEIOJUIE JtOYCJUT - '. NTAgOTE T^p' W^CiJTpTUjpK Aft'* AYUJ K- 11 taxco pro scat avxyyeXw - cod. om. in fin. a^pi? ou exaffYiTs Xoyou? , una 
cum integro vers. 12, quae Syro-hex. notat asterisco, Hieron. autem hab. sub Jj£ 
a xicjuh usque ad finem vers. 16, cfr. Field, op. cit., ad h. 1. — 13 xeKA,c usque 
in fin., M. gin a. r7*reTertcyTeJUXoc xe A.rfXJUU rToircoc}>iA. rT-re n(?c eArfovAg to- 
-ren = Syr. et Graec. ivae [M] eMCTjTs eupo[/.£v acxp'.av jtuptw 7irposf)£[j.£voi - cod. om. 
vv. 1 5-i 6, in Syro-hex., in Colb. apud Field, et in Hieron., ut supra, asterisco 
notati — 19 jta. in nAgH-r' infra vers, a manu recentiori - ackojc' = <x<7Ko$ - post rfU- 
p/c om. "(ewv (A. y*(Aiov) = M. eqfiep&ep - epe pujq JUHp' = M., Hier., et Syr. -Gr. §£- 
oe(£.evQ< tantum - h = Syr. et Gr., M. rteju. - OYguj-j-' pro <puTr)T7)p, M. orgoi Hruqi 

— 20 AJfovcoif', Memph. rectius eajoycuh = avot^a? - KnA-cnoTOY (cod. mfAcnA.T-OY) 
= Memph. et A., Hieron. et Syr. - Gr. om. [/.ou — 21 post rfeJujTne om. v&p - &."*,"&& 
oh', Gr. aXXa [/.r,v ouoe, M. oy^c - GtrtAXTOf pro ou fxyj evxparcw - gpujipe', Gr. Ppo- 
TOV, M. ovjuLicr efio^^)en ovcguui, Syr. i+.j'*~=> — 22 r?3t»go pro Qau[/.a<rai 7rpo;a)7ra 
(A. wpo^wwov) - eujxe ce "Ke' pro et $£ [ayj, M. iijuon — XXXIII, ' Vcofi in Syr. et 
Gr. coniung. cum praecedd., M. tantum *VK* cto-reJUL icua erfA.cA.xt — 3 post epe 
om. f)t - TT in nrf AcnoxoY super vers, ab altera manu - n Anoem = vovj(Tst - nneefl- 
fliHY pro /.'/O'/pa = Syr. IJ^o ? et Hieron. pura, M. egArfgfiHovi evovAfi — 4 eqovAA.a 

M., Hier. et Syr. = Gr. Beiov - hhoh = 7fV0V) — r ' eovtucyET 1 gHnojuiVrfH (sic) rTrfA- 
^pAi', M. Hier. et Syr. = Gr. ^0? [/.oi awoxpiaiv Ttpo; rauTa, u7ro[/.$ivov — ° rA.p' et 
prius ifova>T, ceteri om. - alt. ta. in IfTAYTAJUJoit super vers, a manu recentiori 

- eBo>s^u neioAAe ifovaj-r', ceteri = Gr. va tou ocotou — 7 vAp' abcst a ceteris. 

lob. XXXII, 1 j — XXXIII, 7. 54 

b TA<fix itAgpoty Art excjuK. aiccjutH enegpooY rtrteKujAxe- 

9 aj'xooc xe ^foYAAli HneipnoRe- aycu any oycojt-jt nneip- 

10 Aftojuu*- nneqtfrtApiKe 2^e epoi - &qKAAT &e Tree jAneTi - - 
ii OYfiH^- AqKA TAovepHTe !ke £JuE nuje* AqgApcg, r*p' ertA- 
« £iooyc r rHpoSr. ftA^y r*p' itge 1 kxco wuoc' xe Artv oy2u- 

kaioc HneqctJUT-n ipor OYujAerteg, r*p' ne ncT^ixrt itpume'. 
is kxo) 2^e' juumoc' xe eT&e oy JutneqccuTJi enAgAn' g,it ty*xe 
p. ^r: H ftiju- *g,3u£ n^pe nxoeic r*p' cajaxc itoYcoir IxnjuiegconcrtAY 
is oypacoy ^e* h OYuiH2\H r rA ittfcupg- itee enrepe OYgpTe ec- 
u rt&urf rtAge egpAi exit puuM.e' git oYeirte itgpTe- Aq^yrp- 
n TajpoSr it^Se'* eKTe npume elio2\gII neqxirttfortc* AqTOYXO 
is r^p' JuineqccujuA eYg,Ton' - Aq+co ^.e' eTeq^YX" enjutOY' 
w eTJuLTpeq^e' git oyjio^yjuioc. nA2\irt' ort' Aqxmoq' gH 

50 n^ox^x juincyume JuineqjuATtitKOTK. ejmittfoiA juuuoq eoYeju. 

21 gpe rtiju'' cy^rtTe rteqc*p£ 2\oli2\eq' *qoYert£ rteqiceec eKo7\ 

22 eYcyoYen - '. a. Teq\JnrxH £,<Jurt egpYrt enjuoSr aycju nequurtg 

23 eAjmitTe' epojAtt OYtyo' itArre^oc itpeqjuooYT' tycune' itrte 8 cod. initio om. 7rXv)v st-rca? sv uxri |xou, quae in Syro-hex. et in Hieron. notantur 
asterisco — 9 *'ncooc (sic), pro o\oxi Xsyst; - *vto abest a ceteris - in fin. om. yap 

- l0 nneq6"H*piKe (sic), pro {/.s^^tv eupsv - . . . . ov&Hil = ov&Hq , Hieron. contra* 
rinm ~X sibi = hebr. 1^ ^"lN^ , Gr. uTrsvavrtov, M. novxAJs;! — ll r&.p\ M. et Syr. 
= Gr. Sc — '- ante Uneqccu-rJu om. *at — 13 g« cy&xe niju. (ante «j*.xc scriptum «*., 
postea deletum est) = A. sv xavTi. p^aa-ci, Gr. p.ou ttocv pv;aa, C. om. aou, Syr. 
= M. ecAxi n»fie« «te n&g*n , Hier. et omnem sermonem — u n-rpe bis scriptum 

- T^p' = Syr. et Gr., M. om. — 15 oyuh^hta = ev jjisXjTy] - post ex« ptujue' (cui po- 
stremo a manu recent, superpositum est ov), cod. om. e»i vusTayuaTcov stti xcittc;* 
16 tot; avaxaXuxxci vouv av0pa)7rwv, quae omissa videntur a scriba ob repetitionem 
nominis poujue — 16 n*\-ge' ceteri coniung. cum oreTne — '' neq:xin6oNc = A., M. Hier. 
et Syr. = Gr. sine auxou - v&p', M. et Syr. = Gr. &s — IS ante cTJuiTpeqge om. *vtu 

- ovno'KYJUoc (sic) — 19 n^m' on', M. et Syr. = Gr. zaXiv ^ - n in Aqxrwoq' super 
vers, ab altera manu - giu n'Kox'Kx Juntycune, M. ^e« gwiunum, Syr. = Grace. MM 
(C. sv) (xaXaxiz - Hneqju&tTIiKOTK = M., Hier. et Syr. = Gr. om. «OTOU - cod. om. 
in fin. xoci tcX^Oo; ottcov aurou evatpxijet, quae, invito Hieron., asterisco notantur 
in Syro-hex. — 20 post Juuuoq om. cum M. &£ - eovcju, M. et Syr. Gr. ;x- 
cOat - gpe hijul' = Hieron., M. = Gr. rrav (ipwrov (tito*j, Syr. (.-^»i<>L. I\XojU> ^» 

- cod. om. in fin. xxi r\ tyuyri auxou [ipcoiT'.v iTriOua^Tii, quae Syro ■htx. et Hieroo. 
habent sub asterisco — 81 ante ^c|ore«g om. xai — post Teq\|nrx M iteia\ cod. 
om. Sc — - >:; epty^niytune = Syr. et Graec. nv io<ti . ., Memph. e*±>cun covon 
Kcu'f epoq , Hieron. quod si fucrint N^ angeli mortifcri X^ non mptmdtiit c: - Rel 

= V07](TT). 

lob. WMll, B 58 

oya' juuuooy Kortccj. eqcyAwrtoi 7s.e gH neqgHT' eKonrq enxo- 

eicr itqxuu 7±e junpcujue' JuneqApiKe* rtqoYCJurt^ eRo?\ rtTeq- 
m jurtTAeHT"'' qrtAcyonq epoq' eTJuige enjuoSr iTqp neqcuujuiA 

itJippe nee Hoyxo' ecxHg,'* qrt<sjutoYg,' ^.e itrteqiceec' ma2\tkac' 
as itqTpe rteqc&p|[ tfltort' rtoe ftrt&rtEiicoYr qrtAXAKq &e eRo^s 
w eqTHK grt wpoujue. eq rt Aty^H^s 2^e enxoeic' qrtAx'iTq hto- 

otcj- qrt<sJicjuK 2±e egOYft' g,TT OYgp' eqpooYT' juu? oyco?\c2\- 
27 ^qitA.'f- 2^e' TtT^iKAiocYttH Tfrtpcojuie'. tote npume rtA(TTt-*p. 5^ 

ApiKe epoq OYAAq'* eqxco juuuoc xe Hoe NNertTAJAAY *rt' 
30 ne itA.i ay<I» Hneq^YTA^e juumoi JAnHcyA WHANO-fte* &.?\?s&> 

AqTOYXo' t&\J/yxh eRo2\g,iui njutoY xckac epe n*(jurt£ cju.oy 
31, xxxiv, 1 epoq' ^Jx noYoem'. xicjuh icoR' rtvccoTJGi epoij- & 
2 e2\7oYC 2s.e' OYoQcyq nex^q'' xe cujitJx epoi rtco^oc'* neTco- 
5 oyw' ftxicjm.H enneTftArtoYq'. xe & 'iujK xooc xe Kitr oy- 
e 2^ikaioc a. nxoeic 2ie' k<ju itcuuq JuLJTAgAn'* *qxitfo?\ 2s.e' en&- 
s KpuuA* JuCneTprto&e' ayuj UneiptyAqTe' JuuTeiKOirtcjurtei eTe^iiw 
» juut tteTeipe TtrtArtojut.orr eTp&iiujK ju.it NAceliHc. juinpxooc 

r*p' xe juut (TjuEncxjirfE cyoon 1 junpcujue- a. you 6"jui^tyi^te , eRo2\- 23 3s.e prius abest a ceteris - git neqgH-r' = M., Syr. =Gr. om. auxou - !ke alter. 
= Syr. et Graec, Memph. om. - ante rtqoYuung Memph. ovog, Syr. = Graec. hab. oe 

- julTTta^ht' = Syr. et Gr. ocvoiocv, item Hieron. stultitiam, Memph. = C. avofxiav 

- ~ k post tTqp om. 6s - oyxo' ecxHg', M. Hoyxoj e^Kotyxc H£epi, Syr. = Gr. aXot- 
or,v £7Ti toi^ou — 5s.e = Syr. et Gr., M. om. — 25 post ttq-rpe om. he ~ qnA3e&Kq 
pro xiroxaTOffTTjffsi a'jTOv - eq-THK = M. 6&q3t6Ju«ojui-, Hier. fortem pro avSpco- 
Oivxa — 26 enxoeic' = Syr. et Gr., M. om. ~.%x sec. = A. C. V. et Syr., M. - Gr. om. 

- julH ovco^c^, M. et Syr. = Gr. <tuv e£iQYoptcf — 27 tote = M., Syr. = Gr. sixa tots 

- post axjuoc M. add. t?*>pH» tT*>HTq in semetipso - rToe usque ne «&.)', M. oy tie 
it*.i exAJA-iTov, pro Gr. 01a (TuvstsXouv, A. <7UV£T*Xou{/.yjv - UneqgYTA^e = oux, 
rjTflCffe, M. Ilneqi-IlKAg - cod. cum M. om. vv. 28-29, 1 UI m Syro-hex. et Hieron. 
leguntur sub asterisco — 30 &.7\7^^-M. Syr. C. et V., Gr. xat — 3l cod. om. in fin. 
xwfevffov, y.xi ey<* etp-t XaXyjau, una cum w. 32-33; et haec in Syro-hex. asteri- 
sco notantur; Hieron. vero tantum vv. 32-33 hab. sub ^ — XXXIV, * !Xe' = Syr. 
et Gr., M. om. — 2 hxicjuh enneT«&«OYq' - M. A. et C. svcoTi^scQai to xaXov, 
Syr. = Gr. tantum evwrt^ecQe - cod. om. vv. 3-4, in Syro-hex. et Hieron. asterisco 
notati — 5 Tve' abest a ceteris — 6 cod. cum M. om. in fin. piaiov to PeXo? [aou 
ckvcu xltxta;. et totum vers. 7, quae Syro-hex. et Hier. notant asterisco — 8 koihou- 
im! - x.'v.vojv^Ta; - iTegii = A. Ooou, M. Hier. et Syr. = Gr. om. - TTm&j<ojuo« sic 
initio versus, in fine praecedentis scriptum est aliud IT -ante n&cefiHc Syr. cum Hier. 
hab. Ii^<^ y^ = hebr. et Vulg., alii om. — 9 r^p' = Gr., M. = Syr. om. - post alte- 
rum 6Ainujine' om. it&q = auTco. 

lob. XXXIII, 24 — XXXIV, 9. 50 

io £ITII neqxoeic'. eTfie naj HcocJ>oc ^Jx nev^HT' ccjutH epor 

ftrtectyuune eTpAprtofie JuinJui'TO tfio^ JUnxoeic ayuj eujTopTp 

n rtTJum-jme' IxniATO e&o^' nnnAHTcuKp&Tcjup- a^^a eq^f 

u junptujue' kata. ee eTepe jtoya' jtoya' eipe Uaaoc. emmeeYe 

3ie' xe epe nxoeic rtAp rteTejuietytye'' h xe nnArtTtoKpATcjup 1 

* p. £*: is KAcyTpTp ngAir ^nertTAqTAJUiie Tne ju.it nKAg/ rtuu nertT- 

m AqTAjmeie Tne' juit nKAg,' juut rteT"tt£HTq THpoSr eqcy*rt- 

15 oYouty r^p ejuiAgre ayuj cka. nerirtX g^gTTHq'* c*p£ rtuu 
rtAJUOY gjioYcorr pcujuie 2^e rtuu ttAKToq' enKAg, jtjuia Titay- 

16 n^sAcce juuuoq TtgHTq. ecyxe rtvit^xicRuj an' eccuTJut iftAr 
n xicjuh enegpooY ftg,ertcyAxe. etyxe ktok KptyAqTe eneTJUto- 

cte JuinrtoRe' ayuj neTTAKo' rtjunortepoc' eYtyAertcg,' ne rt^i- 

19 k«moc. neTxuj julhaoc rtOYppo xe eKJTApANOJUier it<sj ete 

jueqojine gHTq JSngo JuneTTAiHY- aycju itqcooYrt Alt' rti - - 

taio' rtrtxcjutupe eptyrmpe TfrteYgp'. g^rtneTtyoYeiT r*p' rte 

rteTcyoon juuuiooy' gl* npeYxicyKAK efio^' ayuj eteR^ pcujm.6- 

2? &Ypg,cjjfi r^p' nAp<sjrrtoju.oc' g*I ngp-XL^ rtrttfu>&. qrtAY 

r^p' itToq' erteg,&HYe' mtpauAe'- Jiut?\AAY !ke oBuJ epoq' F- 

22 rteTOYeipe juuulooy* aycu juu? jaa rttyoune eTpe Ttpeqprtofie 9 neqxoeic', M. et Syr. = Gr. om. auxou — 10 nergHT' = M., Syr. = Gr. absque xu- 
tcov - e-rp^prto&e, M. et Syr. = Gr. xae^nGCCi - *vu> = Syr. et Gr., M. or*ke — ll ta 
in k*t&. super vers, a manu recentiori - eTepe usque in fin. = Gr., M. nHCT*.qipi 
JuuuouoY, Hieron. "% opus suum - cod. om. in fin. xai sv Tpi'icp avSpo? vjpr t (sn xu- 
tov, quae in Hieron., non in Syro-hex., leguntur sub asterisco — l * rteTCAieiyiye' 
= axoxa, M. novjuexoati, id. XXXV, 1 3 - ng*n = Syr. et Gr. xpiffiv, M. Junnc*gi (sic) 

— 13 Tne julH prius abundat - Tne' ajuT n**g' alter, pro ttjv uTr'oupavov - rteTrtgHTq 
THpov = C. toc sv auTY) xavTa, et Syr. ^.ov-JS.-/ oL=>, ^»i^/ ^a \A » , M. giufi 
iwtien crcyon h^htoy, Gr. rot svovtx Tcavxa — 14 r*p = Syr. et Graec, M. om. 

— 15 H-r&vn'K&cce = ctcXocgOt) — 16 post etyxe om. Sc - nge«ty&.3£e - Syr. et Gr., 
M. n-re rt*c&ati - Hieron. verborum meorum — 17 eiyxe T?tok icpty^qTe ene-rjuo- 
ct6 nntiofie, A. et 5e toi oux oiei tov uLtcouvxa ra avoita, Syr. iu/ l« pro ti 
oe (joi, Gr. i^£ gu tov [jliuouvtoc avotxa, Hieron. videto odientem..., M. icxe "Xe 
iTeoK neeejuoct- iTn»&.rtojuoc - neTT&Ko' s Syr. et Gr., M. ckta.ko — 18 initio xn ir;;, 
quod Syr. hab. sub obelo, et in fin. om. aciPidiaTj toi; apv^c-jaiv, Hieron. totum 
vers, legit sub asteriscis — 19 go JuneT vocum Jungo June-rT^iMY in rasura - inter n 
et *f- tou H'fT&To una litera abrasa - v*p' pro Si — M *.rpgtofi - M., Svr. I 
ev^pyjaavTO - n*.pA.nnojuoc = Trapavoaco; - gju ngoxgx FTntfcua = Syr. et Gr. txxXci- 
vop.svcov ariuvaxcov, M. a.yo"iiTxoiic — "" rtpeqpnoEe, M. et Syr. ■ Gr. tou; hoiojv- 
Ta<; toc avojxa. 

lob. XXXIV, io-::. 87 

gpnoY. nxoeic r&p nay coyon rtum'- ncTT&^o TtrteiATTA- 
2 pHxrtoY rtET^AeooY ayuj NeitynHpe GTe juuTtoy wre* neT- * p« I» : 
«b eijue eneYgfiHYe THpoY &c\<jju}JJL Xe rtrtAcefiHC- ceoYort^ 
27 Xe eRoX JuineqHTO eRoX* xe ayp&ktoy eRoX juinnojuioc 
w nnrtoYTE' ayoj SInoYcoYft rt e q Xik. ajuj xx a. ctRc nAi rt- 

cARe' £il neYgHT' rt&xe itA'r AYptojme rtco<|>oc coutH cita- 
»5 cyAxe. Hire iouR Xe' <yAxe g,rf OYJiut^pJuuTgHT- ayuj rteq- 
36 tyAxe g,TT oYJiurTCARe an'. Juumort Xe aXXa' euuie' iouR 5S- 
w npoYtocyS Xe' itee rtrtei'AOH'T'' xe rtrteftoYuug,' exN rtertrtoRe' 

rtqcun eport eYrtoRe' ertpgAg, TtcyAxe JxnJx'TO eRoX juinxoeic :~ 
xxxv i, 2 ^ eXiOYC Xe OYuutyR nexAq' xe oy ne tiai rtTAKgpnq 

gr? oYgAn'- TTtk rum' xe akxooc xe Artv OYXiKAioc' JuinJuiTO 

9 eRoX Junxoeic* h eicrtAxooc xe oy ne nArtoRe rtTAiAAq'. 

anok Xe' irtAOYOcyReK' juut neKKetyojurf rtcyRnp. ^cbtyn = 

egpAi ETne rtYKAY f^THK Xe erteicXooXe rtoe eTOYXOce epoK. 
ecyxe AKeprtoRe' eKNAp o*r ecyxe' AicpgAg,' rtA^iO.JUl.lA , eKftAp 

Atyrtge- enei Xh Ftk oyXikaioc &k' eicrtA^t" oy rtAq- neitT- 1 initio cum M. om. oxt oux. 575'avSpa. 9y]<7£i sti, quae item in Hier. et Syro-hex. 
habentur sub asterisco — 24 tieT^TApHimoY, ita et alibi, pro avs^viaaTa - rteTg*- 
eoov = £voo;a re, Memph. hbxx tugfiHovj ctt&ihoyt — 25 THpov deest in ceteris, 
Hier. ^- gwz cognoscit opera eorum - in fin. om. x.7.1 Gzpztyzi. vuxtx jcai Ta7r£i.vw- 
0r,TOVT7.'-- M. ovog eqcjKimg TTnoYexa>pg crog eqeoefizoq , et haec Syro-hex. et Hier. 
notant asterisco — -'' *yoj, M. et Syr. = Gr. §£ - cod. om. vv. 28-33, qui sub asterisco 
leguntur in Syro-hex.; Colb. vero et Hier. cum iisdem etiam vv. 26-27 ponunt sub ^ 

— : ' k &. in e-r&e infra versu ab altera manu - nevgHT' = M. ex linguae indole, ut alias, 
Syr. = Gr. absque xutwv - post &.v in &.vpa>juie litera n est erasa — B5 &.vui, M. = Syr. 
A. et G. oe, Gr. om. — S6 *Xs' sec. abest a ceteris, est loco M. xe = en - it prius 
in rTstei^eHT' super vers, ab altera manu — S7 neit no&e' = Hier. Syr. et Gr., M. timo&i 

- eymo&e', M. et Syr. = Gr. avojjua %i — XXXV, ' "Xe = Syr. et Gr., M. om. — - oy 
ne iwtf, Syr. = Gr. n touto, M. n&ipH'J- oy ne — 3 h ekh&xooc usque in fin. = M. 
Syr. A. C. et alii *i epei? ti 7roi7)<x<o afiapTwv, Vulg. ^w/rf fzt; proderit si ego pecca- 
vero? hebr. TiNEnQ b^VR HQ , Grace, om., Hieron. ab iTxic Jtuu' v. 2 usque 
ad finem v. 3 sub ^( — k amok *Xe' s C., Syr. = Gr. eyto , Memph. om. — 5 ^e 
= Grace, Memph. = Syr. et A. om. — fi post alter, etyxe' cum M. om. Se - 6K«&p 
Aiynge , M. Hieron. et Syr. = Graec. ti $uvcc<rai TPOtirjffai ; — 7 eneT "Xh, M. et Syr. 
= Gr. £--:-. 6z ouv - y*Xi in or'XtKauoc super vers, ab altera manu -ah' omnino re- 
dundat - in fin. om. t\ Tt £/. Yeipo^ <rou Xrj^eTat ; nee non integros vv. 8-9, et ini- 
tium 10: /.'/•- oux WKt t.'sj BffTiv 0eo{ reoiTjoric? [/.e, quae omnia in Syro-hex. 
notantur sub }j( . L . ; Hieron. autem legit tantum sub asteriscis usque ad v. 9 in- 
clusive, cfr. Field, op. cit. ad h. 1. 

lob. XXXIV, 23 - XXXV, 10. 

.Mf.NTA COFTO'SAHIDICA. Vol. II. 8 • 58 

ii AqTcuty' rutOYHptye Tttfubpg^ neitT-AqnopxT" efio2\ mtTffrto- 
u oyc juuiKAg/ a you git TtgATsATe itTne'- jutit nctucy itHno- 
p. o: ia rtHpoc. nxoeic FAp' OYety hay ah' eg,cofi ejmetytye itToq 

11 FAp' nnAitTuuicpATtup OYpeqtfcbcyT ne' exit iteTeipe ttitA- 

rrojmort* aycju qitATOYxoi. xigAn' JuuTeqllTO eAoT^' itvitAY xe 
\\vvi i KMAtycjuoY epoq' Fee eTeqo' juumoc. a e2\ioyc !Xe' OYcug,' 
2 etootcj nexAq'* xe (Sou epoi kkekoyi xe eieTCAfiOK. Itci 
a FAp' OYft ojaxc rtgHT - '. eAixicfiau iuinoYe- git itAgRHYe 2^e' 
i ^-itAxcu rnt^sJKAioit git oyju.6' ayoj TtiteKJU.ee Ye Alt' eg,eit- 
• tyAxe itxiittfoitc g?t OYXiittfoitc. erne &e' xe Ttite nxoeic ko> 
Jo itcuuq JUtfT&A^gHT' a?s?\A qitAccuTJui en^iKAioc- nqitA- 

TAitgp Alt' ititAceRHc'- etAe xe TtceoYcuty Ait' ecoyT? nxoeic - 
ii ayuj rcev+ciioj it ay iteYO itAicuuTJui ne. epe tcyv^yxh 

ItTOOYIt' 1AOY git OYJUtltTKOYi' cenatake nEYu>it£ eR07\g,ITTt 
i itArre^oc* eRo^s xe AYO?\iiie TtoYtfcbii' juit oyat^oju* qitA- 
n cjutiite 'Ke JuingAn' TtxipJuipAty. ngA n ' 2ie' ttAuuxTt Alt' eit- 

18 2lIKAI0C OYIt OYtfuuIt^T !AC ItHY EXIt ItACE&HC' ETfiE TJUItT- 

* p. oK- ia cyAqTe TtTt^Acupoit' TtTAYXiTOY git OYXiittfoitc. * juinp- 11 nen-r^qnopxT = Hier. Syr. et Gr., M. cj>H6T^c|4>opatT6n - &yu> = M., Syr. 
= Gr. fte — 12 initio om. exei *expa£ovT«i, Jtai ou pr, ii<Taxou<7Y] , M o-rog iTneqcuuTeju. epujor, Vulg. et hebr. 1731^ N^l . . . . , Hier. et Syr. hab. sub asterisco 

— 13 ovpeq<rd)ujT ne' = Syr. et Gr. opxrr,; effT*, M. qitAY — u tie-reipe, M. Syr. 
= Gr. twv gjvtsXouvtojv, Hier. qui faciunt iustitiam - post a£ig&.n' om. oi — nvrt*.Y 
xe, M. =Gr. tantum e» - cod. om. postremos vv. i 5— i 6, qui notantur asterisco in 
Syro-hex. et Hieron. — XXXVI, 1 post !Xe\ quod abest a M., om. on = 8TI — " e-ret 
= 5Tt — 3 eaJ'xYcfiuj, M. *t/n*6~i Jun^x^^-, Hier. et Syr. = Gr. avxXa[icov <njn c-itty;- 
[xt)v |aou - *t~rt*xcu = Gr. spw, M. *fnA.;x;ou (sic) — 5 ^e' = Syr. et Gr., M. om. - cod. 
om. in fin. OuvaTO? iffx.' Jl **po l *S £t vv. 6-9, quae Syro-hex. sub ^ ; Hier. \ 
notat asterisco etiam sequentia usque ad fin. v.i 1, cfr. Field, op. cit. ad h. 1.; M. 5 k -6* 
alitor legit: cpHcrxop «ben -reqxoju. iTneqT*.«^e mgHT htc niicedHc — l post 
en*XjK&.ioc om. xsu ei~;v oti £7:iCT l oa,<pr 1 <70vTai. c; a6'.x.ix;. et totum v. 11, quae 
item in Syro-hex. notantur asterisco — 1J ante prius *.«' om. ^i - *.vcu, M. et S 

= Gr. kxi Sioti -cod. om. v. i3, qui in Syro-hex., cod. 248 apud Field, et Hier. 
habetur sub asterisco — l * jt-roovrt' pro toivuv, M. 'fMor oyh - aiue cen*.TA.Ke 
M. orog, Syr. = Gr. hab. ^£ — l5 qnACA&im Syr. et Gr. iX.')-/^'., M. rtA.etiq edo*K 

- cod. om. v. 16 sub asterisco positus in Syro-he\. et Hier. l n^^n' usque in fin. 
= Hier. Syr. et Gr., M. ovog mejuHi nneqiyturw ecixMuoov &%n ngA.n — ls itMv. 
ceteri = Gr. zn-x: — |,J literae Tp in HnpTpe lupei versom a manu recentioii, M. tt 
nenope neKgH-r piia e&o'is -reKeju/, \no Svi. el Gr. [jly; az iJtxXiv^ jv vc 5 
Hieron. noti tc averttU voluntas animi. 

lob. WW, 11 WW i. 59 
T-pe ncKgHT' pAKTq efloXgH nconc rtittfouii eYgrt tteYAitAre- ;i' aXXa £Ape&' jmnpeipe rtrteTejueu^ye'- num. r*p' ne nxcu- 

28 uupe rtT&qge* mjui neTgYTA^e rtrteqgfiHYe - h rtm nertTAq- 

xooc xe Aqp xirttfortc- ApinjmeeYe' xe ^ertrtotf^tte rteqgBHYe' - 

fteTOYTAKO Xe JujiiooY gertpcjujme we. wTeXTiXe' Xe j5- 

28 nguuoY Hn' wwAgp&q'* AK^elic weKXooXe Xe exiui ttauj<sj 

wwpoujue. AqK& OYoeicy ww'TEwooYe• cecooYrt Xe wtt&^ic 

juineYJuuMtwKOTic. exit wai Xe' THpoY JuureKgHT' pujnwpe &w'* 

xxwii, 5 AYd» Sine nexgHT" nuuXiT efioX UneKccjujmA. &qTajuue 

b ^ewwotf^FAp' wtwcooyw Art'* neTgouw' eTpe nex* ourt ' ^X^ 1 * 6 ' 

I gjixjui nK&g\ xe epe pcujue wi'jut.' eume eTeqjurtT^o)^. &. we- 

eYpiow Xe Acuk egpYw' g& oYg^iiiec- AYKAptuoY Xe' exjui neY- 

9 juiawwk.O'TK. epe wg,ice why eiioX£,3ui neYTAJULioft'- epe nex^q 

io Xe' rtHY e&oX' OYXe' wtooy* qp^Hjute Xe' juhjulooy erruA 

19 ner*rt&ve (sic) = ocvay^f] - cod. om. v. 20, qui in Syro-hex. habetur sub aste- 
risco ; Hier. sine asterisco legit : scat TCavxa; tou? jtpaTcaouvTa? icr^uv y.v\ s^sXjcu- 
<tt]S tt,v vuxxa, cetera autem usque ad fin. 21 sub ^ — 21 in fin. om. £7U toutwv 
yap 3;£'.),a) axo zTwysta?, et haec Syro-hex. sub asterisco — 22 it. initio om. i§ou 
layypoq JcpaTaKixret sv iff^ui aurou, quae absque ullo signo habentur in Syro- 
hex. et Hieron. — n «'m prius, M. = Hieron. «e mju., Syr. = Gr. tic, &s - neTgv- 
T&^e = :t^wv — 24 « prius in gettrt 06" super vers, a secunda manu -in fin. om. wv 
7]p£av ocvopes. 25 zx? av9poj7ro; sioev cv eaur to, Syr. notat asterisco - *k.e Hjuooy 
desunt in ceteris - cod. om. totum v. 26, qui in Syr. est sub >:^ — 2? scriptum Jx- 
ngoov, ab altera manu priori superpositum est u> - cod. om. xoli eiziy^j^fino^T oli 
vettf v.% v£<peXy)V 28 purjffoVTat -aXatw^axx, Syr. haec et sequentia (.^jl*x^ V r-fc^j 
IU^° su h yS y Hieron. ab wv vjp^av av^pe? v. 24,usque ad haec postrema v. 28, 
omnia sub asterisco — 28 &Kgefic scribae mendum , pro &vgefic = sdjuade (vscp?)), 
M. &.qepe-ga>nc - M. om. ab *qic&. usque in fin. vers., quae Syro-hex. et Hieron. 
hab. sub -7- - alterum t in htta^ic super vers, a secunda manu - Txi\EvtxsJ\n- 
KO-ric, Hieron. et Syr. = Gr. om. kutcov - *Xe' ult. abest a Syr. et Gr. - UneKcoujuA , 
Hieron. et Syr. = Gr. absque <rou - cod. om. postremos vv. 29-33, nee non priorcs 
quatuor cap. XXXVII, cum initio v. 5 PpovTirjCst iT^vpo? ;v <p<ovY] 7,'jto'j Qauaa- 
ffia ; quae Hieron. et Colb. omnia sub ^ , item Syro-hex., exceptis verbis XXXVII, ' 
ovi^_, l£v>o, ^ o>»o = xat aweppuT] ex tou totto'j ixutt)? — 6 cod. in fin. om. x.al yst- 
pu>v usto$, /-y.'. fzvuD't 'jETwv ^'jv'/tt£'.7.; kutou. 7 ev x £t P l wavTo; av9po)7co'j na- 
t -/7 -;;'/. -;'/£-., M. -C. om. jcat /:'.y.wv uero<;, Syro-hex. et Hier. cumGr., sed sub ^ 
— " neYJu&TTTTicoTK = M., iuxta Tattam, Hier. et Syr. - Gr. om. ocutojv — y nevT^- 
juion' = T«(jttei<DV, M. jutajuioh - M. om. *Xe' - ifio^' oy*Xg' iTxooy = a7:o axpcoTy)- 
VI. e8o7\^)GM iwtujoy gt5oci, Colb. hab. sub >k< o. — 10 cod. initio om. axi 
/.-', icvotj; ur^upou ooxret 7P«yo?, Hier. et Colb. apud Field, invito Syro-hex., hab. 
sub asterisco - enju&, M. et Syr. = Gr. w;. 

lob. XXXVI, 21 - XXXVII, 10. GO 

\] eTeqoYAcyq. rtAi xhk e&o?\ TtToonrq ^ixH nKAg/ icurV 

is ccuTJui ertAr &g£p*.TK xicfiuj et^Toju. Hnxoeic. TitcooYrt' 

xe a nxoeic ka NeqgfiHYe' AqTAJuie noYoeirt e&o2\gn nKAKe. 

off: ic qcooYft' ^.e wTjmirte rtrteK^ooTse- l £ertujnHpe we rtegron' 

\l rtHnortHpoc. TeKCTOTsH gHJi*.'' ctfeen - ' gJxH nxAg,. etRe 

OY ?V£ JUATAJUOI XeiCXC OY ftAq'" TAprt^sO' erto NgAg,' fTtyAXC. 

20 aah oyxuuujjuut h oykpajuuuatcyc' neTAg,epATq epoi xe 

21 eieAg,epAT"' T^Tpe OYpcujute KApcuq'- aah oyon rtuui' ma- 
may An' enoYoem' nee Juine r r£ / ixM rteK^oo^e efio^iTOOTq. 

22 MeK2sOo2\e' juEnejm^n - ' eTTpetypuuty'- §xm mai &e THpoY 

23 OYrtO(T TE TTIJIAH JU.M TTEOOY HmTAM'T'CJUKpA'TOUp'' AYU) 

mtmma(Tm KeoYA am' eqeiMe MTeqtfojm. neTKpiMe gr? OYJue' 
24 rtvjuieeYe am' xe eqca>Tn enTHpq- neTepe Mpuujue j>£0- 

te gHTq* CEMApgpTe 2s.e gHT~q m6T itKECOc|>oc gix neYgHT. 
xxxviii, i jlimmca Tpe e^sioYc' 2s.e' oYto MMeqtyAxe* nexe nxoeic 

2 2ie rteicuR' ^JTit oy^athy jam oYK?\oo2\e' xe mux. ne nAi 
eTg,<Jun' epoi TtoYtyoxrte'- eTAJUAgTe M^eMcyAxe gll neqgHT - * 

3 eqweeYe' xe eqgoun' epoi moyujoxmc jutoYp' MTeK+ne rtee cod. om. totum v. ii, et initium 12 x.oa <xuto; Jcux.Xwu.aTx usque svtj'.Xtitx'. 
auTOi; , Syro-hex., non autem Hieron, haec omnia notat asterisco — l2 post n&i 
M. hab. *Xe - cod. om. integr. v. 1 3, qui in Syro-hex. et Hier. est sub "% — 15 nxoeic 
= M. et C, Hier. hebr. et Syr.^Gr. Ssoj - ante Aq-rajuie, pro icei7)90tc, M. hab. ovog 

— 16 HtaaT«6, M. Hieron. et Syr. = Gr. o^ixxpicrtv - post gen^ynHpe om. <^ — t7 post 
t-gkcxo'Kh et c6e6t' M. et Syr. = Gr. hab. &6 - Hier. et Syr. in fin. j-tsoJ. ^ ^ ,ib tat' 
stro - cod. om. vers. 18, Syr. alterum tantum hemistichium, Hier. vero totum sub % 

— ly !Xe abest a ceteris - xelexe = xe e7exe, M. Hieron. et Syr. = Gr. epou{&«x -eno, 
M. erupi — J0 OYKpAJUju*."revc' - orrpa. .... — J1 juh .... &.«' = M., Syr. et Gr. ouj 
opaTOv - post oyou om. 6c - post Unovoem' om. TV]Xx'jyc; ^tiv -v toi; ttxXx'.w- 

[xaciv, etiam Hieron. om., Syro-hex. habet absque asterisco- Hoe eao*Kg7To- 

OT-q = Syr. et Gr. oiq-Kip to xxp'auTOu ewi vicpwv, M. Jm|>pH*t" Ju^Hexeqovcopn 
Juuuoq gixert molim , Hieron. quod refulget in nubibus — :: post neic'Xoo'Xe' M. 
hab. *Xe - eTxpEcypuuty' pro vpuaxuyouvTX, M. ei-'fjuore «^oya.« Hnorll' - ^e ab 

a ceteris - THpov = M., Hieron. et Syr. - Gr. om. - ttijuh jum neoov, M. Hieron. 
et Syr. =Gr. ordine inverso r\ '^o;x xxi tijaki — M enTHpq , Hieron. et S\ 1. Gr, *w- 
tov, M. epon nos — "'' initio om. OIQ M. eotie «[>*.« - *Xe supea vers, ab altera m., 
M. om. - nevgHT : M., ceteri absque xutcov — XXXVIII, %%' prius Gr., S\r. in 
marg., Memph. om. - iTnequjA-xe, Syr. GraOC, rr,; X«£«t0< , M. eqcAXi - 'Xe alter. 
abest a ceteris - TTekutr (sic) - ovtc'XoCXe M. et Syr., Gr. in plur. — pon I 1 aha 
om. <S: - nec|gHT - Memph. el Syr., Hieron. Gr. absque butou - ult. F 
abest a ceteris. 

[ob. XXXVII. 1: - XXXVIII, 61 

• rtoYpuujuie- ^frtAxrtOYK' mtok Tvg OYcutyfr rtAi. rtcKTOJM ne' 
eicjuuicrtTe JunKAg,' 1 juatajuoi etyxe kcooyn' itT~Jui.rtTCABLe. 

wijui nertTAqKA rtequji etyxe KcooYir h num. nertTAqcp * p. ov 
b OYguucefl exauq'- epe rteqicpoc TAxpHY exrt ov rtiju 5\e nertT- 
- Aqrtex OYume' tticoog, excuq* ftTepiTAJUue' itciooSr aycjaoy 
b epoi' git OYrto<T' TtcjuH ittfi rtArre2\oc THpoSr. AityTOJUi Xe' 
eprt eA?\AccA' git g,ertnY2\H* TtTepeccyropTp ecrtHY e&o?\gTt 
1 gHTc itTecjuAAY - aikcju Xe it&c' itoYK2\oo?\e itgeiicur Al- 
io tfoo?\ec &e TtoYmqe- aikou ^e nac rcgeNTOu^ Ai^t" rtg,ettK5\2\e 
ii epuuc «.rt gertnY2\ir Ai'xooc £.e mac' xe eprtAnoug, «ja neuuiA' 
is rt^-e^-ju[cAA , Tq• a?\?\A TtTe ttoYgoeum' OYajcyq rtg,HTe. julh 
rtTAicjuurte gujuuK' JuinoYoeirt rfg^TooYe'* a ncoYftg^TOOYe ^.e' 
is way eTeq^Agicr eAAAAgTe ttApHHxq JilnKAg,'- ertoYtyn e\fto?\ 
n gixuuq' TtftAcefiHc iah rtTOK nertT-AKxi TtoYOJue' ej&o?\glA 
nKAg' AKn2\Acce' juuuoq' rt^cjuort'* ayuj AKKAAq' rtpeqcyAxe 
is g/ixil nicAg,'- h Aicqei noYoeirt e&o2\g,rt rtAcefiHC* AKOYuutyq 
w &e Hne^Boi TtttXAcig^T"'' AKei ^.e' egpAi exit TnvrH Woa- 
ii ?\Acca- h AKJUOC-tye g,rt ApHHxq nnrtoYrt'* *tyAYOYu>rt ^e*p. o^ 
nak gA eoT£ rt(Ti* juuth2\h juinjutoY- h a rtJurtoYT' rtAuutTe 

18 MAY §pOK AYCTCJUT" KCOOYN 2ie' JUUTnUJXK JUUTTKAg, JUIATA- 

juioi xe OYHp ne. epe noYoeirt 2^e g,rt Aty TtKAg,'- auj 2^e' ne 19 -■>. 20 n«.A jutnKAKe • jmneKeu^xiT erteYTOty h eKcooYft rtrteYg,io- 

post -I-kaxhoyk' cum M. om, o*s — 4 ju&-raju.oi usque itTiiIiTc&fie scripta in 
fine paginae oa , repetuntur initio sequentis — 7 KTepiTOJUtiV (sic), M. Hieron. et 
Syr. = Gr. ots ey£V7)9yjaav - epoi = Hieron. Syr. et Gr. p.s, M. epoq - n&rve'Koc = M., 
Hieron. et Syr. ■= Gr. add. [/.ou — 8 -sJcyroAA = Hier. Syr. et Gr. e<ppa£a, M. &vju^ty- 
■^aax — ' &'i6bo>vec = Syr. et Gr., M. om. pron. suff. - lit. e in iTovmqe scripta est 
ab altera manu - M. in fin. add. i7iu><{- roris — l0 KgeM-roty' scriptum . . . t&uj', 
postea emendatuni - *J«f- c-pa>c, M. &it&kto epoq , Hier. Syr. = Gr. T^spiOci? — H uj&. 
neiix*. pro [Uj^pi touto - n-rexUcA^-rq , Hier. M. et Syr. - Gr. y.ai ou^ uw,sp(3y)ffY) 

- g,(ua)ic' pro £-'. to'j = Syr. **io^X) , M. m*.k Juuu&v ne - e-req'XA^jc = eaurou 
^7.;'./ — ll moyoaie' efio^gju nK^g' = Hier. terrae lutum et C. y/js tcyj^ov, Gr. y/)v 
irrjXo ^ = Syr. (.x*^ l^a.^. , M. ovK^gj IToau — 1: ' h A.KqeV, M. et Syr. = Gr. afflsiXe? Se 
-o sec. in novoeiH infra vers, a manu recentiori — l6 xyh tou -rnvvH (=7T7iYyj) 
in rasura - m ^Kxiootye, M. = Syr. et Gr. ^kjuouji "Xe — u cy^vovton *X6 = Syr. et 
Gr., M. u.h ceitAovom - uh^h :: // ai - ^ post h (ceteri &z) super vers, a pr. manu 

1 lit. y in kcooyh super vers, ab altera manu, M. juh kcojoyh - JunicAg, M. Syr. 
Or. ty,; uw'oupa-vov, Hieron. ,9Z^ coe/o, it. vv. 24 et 33 - post ju.*t*ju.o'i om. o"e 
— ' ' alt. 'ae' - Syr. et Gr., M. ovog — : ' nnGKeujxn-', M. ah ^mao^t - Syr. ct 
Gr. '/y/yv.; ;;.: - ii, M. icy.e, Syr. - Gr. 61 &e JCai. 

lob. XXXVIII, 1-20. 69 

si oyg'* ^cooyn' rtTooYft' xe MTAYxnoK' TftAY rtAtye T^nc 

Tve rtrtEKpojune. akci Tve exit rtAguxup junexiuJN* aknay 9ve 
m irtA^ajoup' NTex*^*^*" ckh T^e' «ak' egpaj eTeYitOY Tttt- 
M 7A7e'' eYgpoY Juino?\YJUioc jui? oYJuitye* epe nx&q' %e hhy 
95 e&o2\ Tcurt'' h nTOYpHc' crnoptlj eRoTs exU nKAg,'' nim. 

nertT^qcofiTe rtOYgpoY eqocy' eqtyoYo'* TegiH te' ftftej^TopTJv 
m rtiju ne neicjuT' JutngpYJUUTe 1 - num. 2s.e' nEKT&qxne T?T-^Ti2\e 
»9 rrt-aJTe'- epe neKpYCTA^^oc 1 2s.e' why efloTsglt itum'* rtuu. ^e' 
80 nertTAqxne' nx^q' eTgit nrne'- jtaj ecy*qei egp<M Ttee n- 

oyjuooy eqcyoYo'- rtum Ae' nertTAqtyrpTp ngp' HnAce&Hc- 

8i AKeTjue 2^e eTJuippe rtTtfiJuumoYT - ayuj AKOYcurt' HneKTo' 

38 nncoYftgajp'- kcooyw 2ie' TtrteKTo' rtTne* h rtertTAYajame' 

oe u gjoYcon gjxju nKA^'- ' KrtAjmoYTe 2^e 1 erteK?\oo2\e gr? oYgpooY 

85 ttcecauTJu rtcauK grt oyctcut' juuulooy eqoty knaxooy ^e 

rtgertKepAYitoc TtceRtuK* cert&xooc 2s.e nak xe oy neTtyoon 1 ' 

36 num. nertTAqi" Tc<x|>i'A. junccuge' ^Trteg / JOJUl.e• h tccRuj tt- 

- TJUtrt^TnoiKi^THc* rtiju nerfTAqcun' rtrteK?\00?se g,7t Teqco- 

88 c|>i<v *qpiKe ^e' TtTne' emc^g'* cn&gf ?ve' e&o?\ rtee TtoYKAg, 1 

89 eYKortni^* ayuu «*jta6"c Fee ftoYuurte rtcaufie. KrtAtftbpiT 7^e 
io rtoYgpe wjuuuioYr JCttA'Tcio' ^.e rtne\|/YXH Ttrte^pAKam'. cep- 

g,OTE r^p' git rteYJUtATTrtKOTK - cegutooc grt gertgY^H eYtfoptfT 1 t«ay pro Tore = M. HnjcHov 6T6IJUU&.Y — " &icei "Kc = Syr. et Gr., M. julh 
*k7, et om. alt. "Xe — - ; e-revnov - si; wpxv, M. stoyjuoy, quod Tattam legit in 
raarg. exoYJUOYia - ttoTwjuoc (sic) — " M h n-rovpHc' = Hieron. Syr. et Gr., M. om. 

— - 5 post niJU om. 8e - equjOYo', Gr. pufftv, M. rteju neqxcoujxeyj - -reg»H (cuius h 
sub vers, a pr. manu) -re (= o"s) nrteiyropTp = Syr. et Gr., M. hgju nEqjuioiT - cod. 
om. vv. 26-27, ^i m Syro-hex. Colb. et Hier. sub ^- leguntur — " s post hiju prius 
M. hab. *Xe - q in nett-r^qxne super vers, a pr. manu — M efto'XgiT nun.' pro £x. va- 
5T0O? tivo; — : '° post noYJUOOY Memph. add. eqoty - *Xe' - M. Syr. A. et \\, Gr. om. 

— 3l 5ve = Syr. et Gr., M. om. - *vto = Syr. etGr., M. ic - cod. om. \. ; j. qui 
in Hieron. et Syro-hex. est sub ^ — ?,;> ' post h Memph. et Hieron. hab. -rHpov 

— ' ih -Ke' - Syr. et Gr., M. juh ; it. v. seq. - incK'Koo'Ke, ceteri in sing. — li alt. 'Xe 
s= Syr. et Graec, M. juh — 36 nuu = M. et A., Syr. = Gr. n; &s - HTJuivTnoiK.(*K- 
thc - tcodciXtixviv — 37 post nuu om. ^s - Teqco4>iA., ceteri om. x-jto-j — 38 post iTov- 
K^g' Memph. add. eq^Hty - scriptum kooia - xovia, ab ead. pr. manu SUperpositum 
ftliud n - ^vtiu «.it&6"c, ceteri a Gr. xzx.o'k'Xr.Y.x 01 a-jxov - norcune nctude lapidem 
ith'bac , Memph. GrMC. w^irtf Xi9<j> x'j'iov, Hieron. et Svr. \. -. ,t>ov XiOo*.; 

— SJ KHAtfa>p<T "Xe et KMATcio' *Xe Syr. et Gr., M. juh <xn&}A)3KU>pac et le x ,uv " 
tcio — *° m6yju^jTmkotk Svi. Hieron. et Gr., M. ovxi^itemcoT - gVXS uXr, 
M. ninv>vH (sic). 

[ob wwiii, i] 63 

a ftum. ?vc' ncfiT&qcftTc Tegpe' junAfiuuK- epe rteqjut.AC r*p' 

xxxix, i aojkak c£p<sJ enxoeic cykuutg cy^inc rtcA TGYgpc. &k- 

■ £APG£ Xg' NltAAKG HftGiGOY^X' AKcun &G NNGYGfiATG juuuuce' 
3 AKRCU'A Xg' GR07\ rtrtGYWAAKG' AKCA^ItSj rtltGYUJHpG 'Kc GXN 

£,ot~g'. rtijm nGNTAqKA oygia' itgpoYT' ftpJui^G'* h rtum nGrtT- 
S AqR^ ftGqjmppG'- aikcu JuEnGqjuAiTcycjunG' rtcpHJUioc'- cqccjuRc 

1?ca niAHHujG rtoYno^\JC- GNGqcaunrjui Art' GApiKG HpGqxTcyuJAA* 
b qrtAojcy ^g' ft<5~i oyjuoyi ^tAv^p^o^( , ' h OYjmortOKYpuuc' cp- 

gJjQ&Ts «AK* [H GpTtKOTK g,IXJUl JTGKOYOJUiq] 

XL, 

S 'itVJtAGg, ftGYgp ttcymG' TAgOJULO^Ori XG OYft * n. xxv. 

10 GOJU. TtT-GKOYNAJUl ftTAftgO. A?\2\& GIC OYOHpiON g&THK. P * 

n GqOYGJU. X°P' roc NOG NOYJUAC6. GICgHHTG GpG TGqtfOJU. £! 

i2 TGqi-nG - ayuj Gpc TcqwoJULTG g,ixrt OG^nc TtgHTq - AqTA^e 

nGqcAT' cp^Tq Ttec rtoYKYn^piccoc* aycju tiGqjmoYT"' (^'isJx- 

n ^um - ^GitcnipooYG JuiTGmnG rtc rtcqcnipooYG aycu oYncrtinG 

u TtoYcuT^ nc jtkac rtTGqxiCG. ete ntJi jtg JTGgpYGiT' ]uin2\&- 

cjuia HnxoGic ftTAqTAJHioq gccju&g juuuoq G&o^iTrt rteq- 41 Te in cfiTe super vers, a pr. manu - Teirgpe = M., Hieron. et Syr. - Gr. sine 
XOTiav — XXXIX, 1 initio om. et eyvw; xxipov tojcstou TpaysXa<pwv ^expac, Syr. 
et Hieron. hab. sub "% , A. pariter hie om., sed hab. in fin. v. 3 — 2 rTnevefi&Te 
Sixuce = M., Gr. [ATJvocc oojtwv ro^yjpei? toxstou auxwv (A. etV. om. sec. ocutcov), 
Hieron. = Syr. voo^-, l r ^&.io, \^^ — ! tatr? pro *3t« - in fin. om. loSiva; Sc a.u- 
twv £;7.-07TiAi'.; , et integrum vers. 4, quae omnia in Hier. et in Syro-hex. sub "% 

— 5 post twju. prius om. $s - h wijul, M. = Syr. et Gr. 5^e nuu. — 6 post a'iku) om. ht 

- in fin. om. xai -77. <7/.r,vwi/.:xTa qcjtou aX|/.upi$a, et haec in Hier. Colb. et Syro- 
hex. leguntur sub asterisco — 7 eqcuufie = Syr. et Gr., M. cy^qciufii !Xe - ante &rt' cod. 
om. 6s - it. om. totum vers. 8, qui in Hier. et in Syro-hex. est sub ^ — 9 oyjuoyi 
jt^vrpiou' (sic) h absunt a Syr. Hier. et Gr., M. om. totum primum hemistichium 

- JULOMOKYpODc' = [i.OVOX£0<l){ XL, 8 pOSt iTvJLieg Om. "Xe 9 T&gOJU.O'XOVJ = o|xoXo- 

yriffw, M. praemittit ovog, — 10 super oireHpion (= Hieron. et M., Syr. = Gr. Oyjpia), 
scriptum est ab altera manu ovoHpio UnoHHpo - eqovexi = M. et Hieron., Syr. et Gr. 
in plur. - novju&ce, ceteri cum Gr. in plur. — u -require = A. et Syr., Gr. om. otu- 
tou, Hieron. /"■ eius : M. Teq<J>»-r, emendatum in marg. in -req<t/rw - &vuu, M. et 
Syr. - Gr. %z - ug,HTq = A. Syr. et M. «Tte Teqneaei, Hier. = Gr. om. scjto'j — ( " neq- 
c&t' = M. Syr. et A., Hieron. = Gr. absque kutou - &vcu, Memph. et Syr. = Gr. ftz 

— r '' uneiwne, M. a Hieron. Syr. et Gr. «Tgoju.T - alterum cnipoove, scriptum tan- 
tum cnTp super vers. - a.yo> a M., Syr. - Gr. <)t - hkax TT'reqxJce, Syro-hex. ^'♦-^ ;s3 
ov^.* 1^. , pro ,'>'/-/'•; kutou, M. neqcoi. 

lob. XXXVIII, 41 — XXXIX, 1-9. XL, 8-14. 64 

ArreTsOc. &qA2\e exit oytooy rtKoog Aqeipe rtOYpAtye git 
te rtTErtooYe g,rt AAArtTe" eqrtKOTK gA ujhn num.* ^atk oy- 
n xooYq juTT OYKAty' juirt OYTpRHeirr cexi gAiRec TtgHTq 
is rtflf rtrtcxT' rttyHrt jutrt iteYT^p* ayuj itcy?\£ juintyHTC. epty*rt 

TGJUHpe &e ujuun ejueq<Mce*fte- Ktt&eitte &e juine^pAKcurt grt 
p. Hh: 21 oYoijue- Kit^i - ^.e TtoYtyTOii eprt tyAAttTq - 'knaoycjutcj Xe 
as UneqcnoTOY git oy^a^ak. qrtAxcu &e rt«MC ItoYconc rtKuupcy 
aa grt OYeEftio - qrtACJiurte 2^e njuuuiak rtOY^iAeHKtr KNAXiTq 
84 2ve rtg,JuigA?\ ty* e^eg- KrtAccjuiie &e juuuoq wee rtoYgASsHT 
as h KNajmopq rtee TToyxax etootcj rtoYtyHpetytm. epe rtgee- 

rtoc cAArt^ rtgHTq- epe rtgeertoc rtftec|>oirtJ^ nujty' juuuoq" 

26 epty^rt xoi 2ie rtum 1 ei cyaaa. rtOYOJT rtrteYetyqt g* OYtyrtqe 

27 ftoYojT HneqcAT. knata^o rtTeKtffx exuuq eAKpruuieeYe 
juinno?\ejuioc eTtyoon gH neqcuma. eTHTpeqccuT' etyoune. 

xli, i juinicrtAY epoq OY^e on juini^ynHpe exit rteTOYXU) Duuio- 
oy oy2le rtrpgOTe An xe eqc&TcuT" rt«M rtijui r*p nertTAq- 

2 -foYfiHi' h rtijm nertTAqAg^p&Tq epoi AqYnojuurte* nKAg 

4 THpq nuui ne. rtuui neTrtA^^n e&o?\ Hngo rtTeqgEcur rtix*. 
2s.e nertTAqfiuuK egpYrt ertKfifie juineqgujK. ttuut neTit^OYcJurt 

e ejmnY'M* iuineqgp OYgpTe !\e ne mouTe rtrteqofige. gertcEcye 
rtgpjm.rt t rte rteTneqgoYrr epe Teqjuppe ^.e o rtee rtoYcurte rt- 14 neq^vve'Xoc = Hieron. Syr. et Gr., M. ru^vveXcc — l5 *q**Xe pro c-cXOwv ^£ 

t6 TTpfiKCm = [iouTOJAOV - 17 post g*.»&6C Olll. 6 £ - JU.R ftSYT^p- S)T. ^wJ^^al^o >a.i- , 

M. et Hieron. = Gr. om. au-rcov — 18 *Xe, M. Syr. = Gr. om. - ejucqAicoAne - o-j 
(jt-v) aiT^r^YJ - hinc cod. om. wswoiQev ot« icpotftpouffet o Iop^avr;; st? to ^roaa aw- 
tou, et totum v. 19, quae omnia Syro-hex. sub )*( . L .; Hieron. cum cod. 24S com- 
prehendit sub )<• etiam initium v. 18 — J0 Kn^i" pro KepiOiQffeig , M. om. integrum 
vers. — 2l cod. initio om. r t $Y)ffsi{ Kpixov sv xto [iuat'nrjpt awrou; et hacc Syro-hex. et 
Hier. legunt sub asterisco — '-"-' gH oveiifijo, M. iieju. ovtfiion - axXaxw; — ' <.<*.- 
xt-rq "Xe = Hier. Syr. et Gr. 'k'n^r^ da x-jtov, M. qn*.tytuni — 2 * h 5 Syr. et Gr., M. "Xe 

- - 5 post ITgeonoc bis om. Se, M. prius tantum om. — J6 hoycut prius deest in M. 
-cod. in fin. om. x.at £v tcXoioi; a^iicov xi^aXriV auTOu, quae sub ^ habentur in 
Hier., invito Syro-hex. — -' post KN*-r*?\o om. ^6 - Htek^o- M , 5) ro hex. et H 

= Gr. om. cou - eTjiiTpeqccu-r' ctyconc pro *xi [iT)K«Ti yiveorOb) — XLI, 1 NtTOVJKttJ 
= toi; Xsyoasvo^ , M. nHe+xco - or'Xe, Gr. ou, M. *Xe post Kepgci" — " *.(|vnojui- 
H6 (sic) = >cai uwou.cv«i - nKAg THpq, M. Hier. et Syr. Gr. 11 zxaa r t •j^'ojjxvov 

- cod. om. totum vers. 3, quem Hieron. habet sub isterisco, S \. ttatum 

verba ou ffi«DicY)ffOii«i Si*«uton notat i<( .L, — 4 *K6 Syr. et Gr.j M. ie - enicRde 
= M., Syr. s Gr. in sing, ci; ttt'j;i.v — : ' 'Xc ebest a ceteris — ■ M. piaemittu 

lob XL, 15 - XI l 65 

, 7 , cjuinpiTHc- Ttrte OYifFX ^e caatcj ty*pe oyoyocin %c quutfe 

g,H neq«s.rtT-Aty epe rteq&A'A' !\e 6 Fee Juinirte juncoYWTOOYG. 

10 gen2\<sjuuriAC eYxepo rteTNHY e&o?\gF pouq* ayou eYgHY 

ii £F g,enecx*P* mkcju^T. OYKAnitoc Fgpuu gcjuioy^' gF gertxft- 

12 fiec nc&te nETttHY efto?\gF fteq(TRcyA. gertxfffiec rte T~eq- 

19 \J/yxh* OYtyAg,' £.e jtetwhy eiio?\£F puuq. epe OYtfoJU Xe 

w cyoon gH neqjtAAKg/ epe jttako nHT JuineqJuiTO e£o7\. epe 

i Fc*pg JuureqcumA. xhc. a neqgHT xpo Fee FoYame* Aq^e 

i6 2s.e ep^Tq Fee FoYejuHty' ejmeqKiJU. eqcyAKKOTq 2s.e ty^pe 

OYgOTe TA£,e rteeHpiort ji*F FtEnooyc eYquutfe £ixjui JTKAg,. 

eptyArt gert2\orxH tcjujuiFt 7 epoq FrteYp ?\&ay rt*q* epe 

nnertme Hn' itTOOTq Fee Tat\tud£ ngojuutT Ae Fee TtoYtye 

19 eqoYocyq. Frte oycote juinertme xoTq* epe FiiAKame hj\ 

so Htootcj Fee FoYxopTOC ^cyAqcojRe 2^e Fca. oykaato it- * p. q 

21 KcogT. §,ertgpiio2\iCKOC cythjui' ne neqnpHcy* epe nrtoYfi' THpq 

22 FeA2\&ccA gApoq Fee rcoYoxte eqo«j. cy^qn-pe nrtOYrt RpRp 
s Fee woYx^Kiorc *qen' e*2\Acc* Fee FoYeiA2\'- ayuu ntyiK.' 
2i juinrtoYrt Fee Foy<sux*-**^xjtoc. ju.F?\«s^y &e g,ixiui ttka£ 7 cod. initio om. zic, too £vo; y.oXXwvToa, et totum v. 8, quae Syro-hex. et Colb. 
sub ;X; .L., Hieron. integros vv. 7-8 habet sub asteriscis - post c&&-rq in eadem 
linea ab altera manu o>y& novoem *f- rta.q — 9 :Xe prius abest a ceteris - qttxTe pro 
Gr. jziox'j-T/.eTXi, M. tycunt - post neq&rtT*ty in ipsa linea ab altera manu *f 
tt&q cova. novoem — 10 cod. = M. A. V. C. et Syr. initio om. to; - M. post gen^&ju- 
n&c add. Ti^pouju. - ergHY = oiappi-rouvTai, M. ujAvjuog - gt? gertec^Ap* Gr. on; 
Effv^apai, A. et V. om. u>; = M. Tnce g&rtxeEc — ll gr? gertxflilec «c&te, Hier. et 
Syro-hex. = Gr. -z'jpi avQpoc/.wv, M. om. totum v. — '- M. om. ab ovty&g' usque 
in fin. v. — ''' post epe cod. om. Ss - in fin. om. /„scTa/Sci cTc'ocutov, ou <7aXsu9Y)<7s- 
tcu, et haec in Syro-hex., cod. 248 et Hier. sub ^ — 15 post neqgH-r M. add. *ke 

— ,0 ju.iT TtTfinoove, M. Hier. et Syr. = Gr. TSTpaTrociv — 17 rt&q = M. A. et Hier., 
Syr. = Gr. om. - in fin. om. 6opu x-ai Qwpaxa, quae in Colb. asterisco notantur, 
Syro-hex. asteriscum non agnoscit, Hier. )><< hastae elevatio, et thoracis: — 18 post 
nnenme om. y^p - itee prius = M. et A., Syr. = Graec. om. — ly ovcote nnenme, 
M. et Syr. = Gr. to£ov j^ocXxeov, A. om. - post epe cum M. et C. om. ;j.£v - rTfi&Ktune 

--.ly/y.'t ,0 / - iToe = M. A. et C., Syr. = Gr. om. — 20 initio om. w; '/.ocXaj;.-/) sXo- 
•"tO^t'/.v ff^upa, quae tantum in Colbertino habentur sub asterisco - i?KcugT pro irup- 

)0U, M. eqoi nuj&g ny^pcoju - 2I gengoflo>vicKOc = o[i£Xt(7/-oi, M. add. *Xe - post epe 
cum M. om. dz - eqoty , M. et Syr. = Gr. xjiuOtqto? , Hieron. immensum — 2 - ^qen' 

■try, -■'■/■'■ oz , M. Ape . . . "Xe ^b^-roTq - ovei&V = s^aXii^Tpov, M. ovt&ko — 2a ayou 

- M., Syr. = Gr. ^£ - in fin. om. vAvfivxTO ajiuffaov et; XEpixaTOv (M. -C. w; 

n/T'wj, Syro-hex. Colb. et Hieron. sub ^j( — "'' *Xe, ccteri om. 

lob. XLI , 7-24. 
Sahidica. Vol. II Jl 66 

eqeirte Hjuoq" eqTAJUiHY ecoufle juumoq efio?\g,n~tt rteq*rre- 
*^oc- qrtAY We erteTXoce THpov «Toq ne nppo rTrteT^H 

mi i .-> juuuiooy. a iuuli We OYuutyft nex^q juunxoeic" xe +- 
cooYft xe oym $6xx aajuok eguufA num.- jurt2\A«s.Y Ae 6 tt&K hat- 

a o^oju. miaa r^p neTgcun epox. TtoYtyoxrte- eq+co e£ertty«s.xe 
eqjmeeYe xe eqgcun' epoK- rtuu r*p neTxeu ri<s.i rtrteTe rti - - 
cooYrt JuumooY *rr mrtotf^ jun rtiujnHpe ete Tirt~eijut.e epooY Arc 

i cujtjui g,a> epoi nxoeic xe eietyAxe* ayuu itTAxrcoYK. - iitok 

r > We juATCAEoi. rteiccjuTJtl jutert epoK rtcyopn £,rt oycjuih ju- 

p. c[S: 6 JUA&XE- Tr T£ftOY We A n*Jrl<S.?\ KAY epOK.. ET&E nAI AICOJ^qT 

aycju AiRoj?\' e&oW &ioiVT We xe Artv OYKAg,' jutf? 0YK.pjut.ec . 

7 Accycjune We juumc* n~pe iouii oyuu rtrteityAxe THpoY* nexe 
nxoeic rte?\ic|>Ac neeejwArtiTHC" xe AKprtofie mtok jutrt neK- 
Keoj^Hp crtAY" JuinETnxj 2\<s.ay r*p juuuie JuTnaJut'TO eRo^ nee 

» Jxha^Jx^W icufi. TertOY !ke xi nHTft nca.cyq juuuus.ce jurt 
cAcyq noi^e TtTeTrtRuuK cya. n&£iJ.£&W ituR' rtqeipe rt^ertTA^o 
^ApcjuTrt. iujfi We n&gJjL^&W rtAty?\H2\' exrt thytk - ncAfiV 
?\Aq r^p rteirt<s. r r«*.K.e thytm ne* JuneTftxe jue r*p egoYrt 

9 ertA£,n£A2\ iujR. a e2\i4>«s.c 2^e Kudk neeejUArtiTHc ju.rt fl*.?\- 
AaX' ncAYX |rrHC ' **" ccucJ>Ap njuurtrtAioc- AYeipe kata ee 
ekta nxoeic xooc way* ayR?\ nrtoRe nay e&oW ETfiE iujfl. 

io a nxoeic We T^cye iojfi- itT"epeqcy2\H^ We ort gA rteqtyReep 
AqKA nrtofie nay efio?\* a. nxoeic ^.e i - rtioufi TutKA rtuut.' e- 

n TeYrtTAq ce Ttcyopn cykhR. a rteqcrtHY We THpoY ccjutju 
p. qff; jurt rteqcujfte eitertTAYtyuune ju'juoq THpoY ayci "jApoq* ayuj 24 neqa.vve'Xoc, Hieron. = Gr. twv avveXwv [jlou, Syro-hex. ~X-, sub obelo, 
M. g&n&vrc'Xoc — •' "Xe = M., Syr. - Gr. om. - post Htocj om. <^£ - HrtcTgH, 
M. Hieron. et Syr. = Gr. -avrtov :wv es — XLII, ' *Xe Syr. et Gr., M. om. — " *Xe 
= Syr. et Gr., M. ovog — :! post eq^f-co (^3, et ante eqjueeve om. xai - nuu v*.p S 
= M., Syr. = Gr. ti? ^e — * gto pro Gr. f^£, Syr. hab. sub obelo, M. om.- a. no, Gr. (Ji, 
M. gcu, Syr. om. — 7 juTTHca. Tpe Voua ovcu HneityAxe (M. c&.xi hum ), Gr. hebr. 
Vulg. Syro-hex. et Hier. u.zzx to \x\r t nx<. tov /.ociov . . . ~x zr t u.xTx 7X-jxx 1 I 

— s nhtIT - M., Syr. et Hier. sub }f( , Gr. om. - iTgEnTA.7\o \'. et Hier. hostias, M. et 
Syr. = Gr. in sing. - M. om. jculi 'Xe usque e-xli thvth - hine cod. om. on 
7cpo(TO>7COV auTou X-/]^o;v.a!., quae in Syro hex., invito Hier., leguntur sv - 9 "Xe 

Syr. et Gr., M. om. - xooc M., Syr. Gr. T-jviTa;-v - *.*&¥ M. ov«.y *.vx*-. 
Syr. et Hier. Gr. /.ai ;)w: - nnotte ha.v s Syr. el Gr., AG. et Hier. -^ v 

auxtov, Mcmph. novnoili hcuoy, id. v. seq. — '" TAuje r,j;r M. *.q6Vci SttA 

- + Syr. et Gr. C00)X(V . ... SllcX« et M. KtuK , A. t si'J-oxiv b\*Xtt, 

lob \| I, |j - XI II, |] 67 

OYOft tU*A CK6YCOOYK JUUUIOCI fttyopfr AYOYCJUjm.' Xe AYCJU AYCOJ 

ga^THq AYn^pAKAXei juuuoq- aycju AYptynHpe juumoq rtrtertTA 

nxoeic itTOY excuq THpoY* a. nov&' Ac noYA.' + rt^q «oy- 
is £ieiR - AAft OYCATeepe rtrtoYii Hxa^x^. a nxoeic /\e caaoy 

ertg&eeY wioufi' egpYe rteqtyopn* epe rteqTKrtooYe eipe rtOYTfiA. 

jmrt qTeYcyo itecooY- cooYfttyo H&IjuoyX' tyo rtcoei<i) ftege* 
is aycju tyo TteiAcgume rtpeqjuoorte. AYxno Xe ft*q itCAtyq 

11 FcyHpc juut tyojmTe rttyeepe- AqjutoYTe eTcyopn xe negpoY* 

aycju TjmegcrtTe xe tkacia/ TJuegtyojuiTe Xe xe nTAn' rt- 
i «sjuaXoi<s/ JuinoYge Xe erteTcoTn ertcyeepe fti"^^ gjxlui ni<Ag/ 

16 A JTEYeKJUT' Xe + NAY If OYKXHpOftOJUUA gjit ItEYCftHY. A JCJUfi 

Xe ourt£ jurrrtcA TenXHFH rtcye cyqe rtpojmne- rtpojmne Xe th- 
is poY juineqAge ne ujht' gwetyjuiHrr qcHg, Xe ort eTpeqTou- 

OYft juirt nETepe nxoeic rtATOYftocoY. ety&YgepjuiHrteYe jm.ert p- q^ 
Jxn&i cElO^H nxajujjuie ttcYpiAKorr eqoYHg,' jmert gx*. JTKAg, 
TtTAYciTic g,rt TtTOcy' rrf"XoYJuu?u<s/ jmrt TApAfUA* rteYitTq 
OYp&rt Xe itajopn xe iuuliAfl. *qxi Xe rtoYcgme rtpHTApA- 
fiiA* Aqxne OYcyHpe eneqp^rt ne Airtam* rte neqeiuuT - ' jmert ne 
^Ap^ ncyHpe rnttyHpe rtHCAY - Teqjm&AY Xe te &ocopp&- gau- 
cte rtqp Juegi"OY xi ft &lipAg&Ju. aycju rt«sJi rte rteppauoY ertT- # 11 *.Yn&p^K^"Xe« = T.y.ziv,v.\zny,v - p prius in &.Yp~cynHpe minutiori charactere in- 
sertum est a pr. manu : sequens Jujuoq abest a ceteris - *Xe ult. = Syr. et Gr., M. et 
A. Jtai - post TToYgjeiB M. add. TTcccooy - rrxAgxg, Gr. /.at aTTjjxou (A. C. a77)|xov) 
= Syr. '^-••■^-^j (J* , M. cycoti - l - post epe om. oe, vel M. /.at - ncoeicy =£euyyj, M. ngefii 

- TTpeqjuoone pro voaa<$s? , M. Juuueciarf- — 1R *Ae = Syr. et Gr., M. om. — u ceteri 
praemittunt /.at - ayuj, reliqui &e - K&cf& = Gr. xocaiav, M. r&ct^, Syro-hex. (.^.o-c 

- "Xe = Syr. et Gr., M. om. - ^ju^"Xei& = C., V. auaXOsta; , Gr. ajj.a^Oata; , M. ju.e'X- 
er*.c, A. y.yj.'lzv.; — t5 *Xe, M. et Syr. = Gr. /.at - gixU nK^g, Syr. = Gr. ev tyj u7r'oupa- 
vov, Hier. 5t^ coelo, M. j5en j\hthpoy eTc&necHT TTxcpe - nGYeicju-r' et hevchhy = Syr. 
et M., Hier. =Gr. in utroque loco om. aurxov - "Xe sec. = Syr. et Gr., M. oYog — 1G *Xe 
prius = Syr. et Gr., M. om. - ITpojune alt. = Hier. Syr. et Gr., M. neqpojunr - Uneq- 
*.ge = Hier., M. eT&q&tTov - Gr. e^yjaev - gjuetyjumt = Hieron. Syr. A. C. aliiquc 
T£<T<jepaxovTaoxTti), M. = Gr. Teffffapoocovra — cod. in fin. om. /.at etoe'v Iu>(3 tou? 
utou? xotou /./.'. too; uiou? t<ov uiwv auTOu, TSTapr^jv veveav, quae Syro-hex., Colb. 
et Hieron. habent sub asteriscis ; item coil. om. totum v. 17, quern Hieron. sine 
asterisco legit; Syro-hex. vero sub ,'/■. .L. — lx ( 5 ) A.qatne, Memph. acjuici "Xg HA.q 

- juntuti = M. enojn, Gr. evvtov - post neqeiouT' om. 5e — ( 6 ) z;^p&. = M., Gr. ^aps 
- ntyHpe . . uhc&y - A. et C., Gr. :/. Ta>V vjaocu uiwv uto? , M. coy pro 'jto? - fio- 
copp& - Gr., M. Bo^op& — '-/in a~o, M. juenenc/k.. 

lob. XI. II, 12-18. 68 

AYpppo g?t e^cjujm.- Tex^P^ gcucuq' ertTAqeipe excuc* ntyopn 
ne RaTsAk' ntyHpe rtRAKJup- ayuj np*rt nTeqno^ic ne ^ertrtA- 
fi<s/ juutrteA fiA?\AK lojiiAli neTOYJutoYTe epoq xe itufi. juutr?- 
c& n<sj acojw.' ne rteqo rtgHrejuuurt eftoSsgrr Tex^P* TteitA- 
wt&ycithc- juuuTca. n<5J a7va5\ nujHpe ItfiApAV nertTAqtfoxtfx 
juuuaTlI^aju' g,rt Tccutye juuukjuaR* aycju np^rt rtTeqno^seic ne 
p. q^. reeeju. rteqtyfieep , 'Kt ertTAYei tyApoq we ita/i' e2\Kp<s.c ne&o?\- 
g,Ti Ttcynpe nhcay nppo rtrcee<5jJi*.Artu)rr Ra'AA^' nTYpArtrtoc 
Fncayx^ioc- cu*c|>A.p nppo rcjuuuurtrtAioc. — icufV n2uKAioc — ( l ) ert-r&qsipe exuuc (sic), pro M. = Gr. kjs xai auxoc Tjp^fi, Hier. in qua et ipse 
regna/it — (-) fi^ioup, M. = Gr. (Jso»p — ( 3 ) post juiTiTcA. bis = M. om. os — ( 4 ) a.coju' 
= M., Gr. aatou., Hicron. Casum - rten*.T&Ycn-Hc (sic), sed literae nena. in litura 
non bene discernuntur, Gr. 9ai|xaviTi6o? — ( 5 ) post junnca. item cod. om. os - j.'Xa'X 
= Hier. et Gr., M. a.ta.'X. - fi&p*V = Hieron. et Gr., M. *pa.*X — ( 6 j ju.**Xi £>aju' - ;j.x- 
Sia[/. - nTeqno'Xeic (sic) — ( 7 j veeeju. rescriptum = Graec. ye9a;{A, M. iceeeeju. - neq- 
tyfieep = M. et Syro-hex., Gr. absque auxou - ne it*.i, ceteri om. - ne&o>\gH (sic) 
HujHpe = tcov uiwv, M. ori^Hpi rrre oy*i HrtenujHpj — ( 9 ) ju.mrt&ioc = M. jumrteoc, 
Gr. aivxiwv. -£< X >> 69 
ii E. ne\|A«s/^jmoc. AYA^epATOY Jttff rtppCJUOY JUUTKAg, AYU) <V MApX"^ CUJOYg, 

eyjuu*. TtoYcuT- e^foY&e noc jur? neqxpc- 5\i<saI>a?\«.<s. . . . 

9 [KrtAJUOite juuuiooy £W 0Ytfcpcu& junemne rtvoYO<ijqoY TTee 

rtOYgNAAY TtKepAJLieYc] n. ic. 
p. tT^ Liber Psalmorum. nihil de primo psalmo in membranis Borgianis; versiculos 1-2 
ct 5 subiicimus, prout iacent, ex Tuki, pagg. 201, 208, 569, 202 et 498: Rudimenta 
Linguae Coptae etc. Romae, 1778 - Ps. II, 2 fragmentum hoc Ps. II legitur in cod.ic. 
pag. t7^, quae mendose inscribitur cT^ , sub titulo ^rsJhixoc a - gy.ua. hoycot, 
Memph. tantum gyjua., pro btz% to auxo - julh, M. oe« i^-ovfie = Gr. z.ai xara, et 
Syro-hex. ^^.o - 'XtA.^A.'kJut.A. cum Alex., M. et Syr. = Graec. om. - v. 9, uncis in- 
clusus, ex Tuki, pag. 209 - hog noYgMA.A.Y = co; oceuo? - VTkgpa..u.eyc = >tepa(/,eci><; 
- Ps.III, v. 1 ex Tuki, p. 49, reliqua cum ps. IV infra ponimus ex ed. Bernardini Peyron : 
Psalterii Copto-Thebani specimen etc. Augustae Taurinorum, 1875. 

I, l ttft.is.Tq jULTipuujue gte UnEqfkuK gU ncyoxrte nMA-CEflHc - HnGqA.gGpA.Tq gi 
TGgm tineqpnoJiG: nneqgju-ooc gn TKA.ee'kpA. niTKot.iui.oc. ~ sJK'K&. epe nGqoYUjjx) 

ujon (sic) gU jthojuoc ilnxoetc" qnAJUG>\ETA. nneqnojuoc JSnGgoov Attn tgyujh 

5 6te feTB.e) tta.» jut? a.cg&hc ha-tcdoyh gr? TGKptcic .... III. 1 Tixoeic etEe oy A.cyA.1 n<57' ho^iBg juljuloj' 2 oyh gA.g xco 5uuoc Htaa^y^h 3ce 
juuunTqoYa?A.t HHA.gpJu ncqitOYTG. *Xt&.\J^. 3 htok 'Kg nxoeic htk n&peqtyorn- epoK. 
htk ttagooy &.YOJ gtxicg htaa.ttg. 4 giT taxaah Atx:JiyKA.K GgpA.Y enxoetc. *.q- 
cojtaI Epot eBo*Kg]u nEqTOYA.A.fi. *Xia.\}/\ 3 a.hok *Xe aihkotk A-iiufiuJ A-'trouoYn 
2C€ nyoetc neTtt&.ujonT epoq. 8 7T^-HA.EpgoTE &.« gHTOY ngEHTliA. n>\Aoc ey^~oy- 
BhV Iin&.KcuTe. 7 tujoyh nxoetc jua-toyxoi n&novre. xe htok A.KnA.TA.ccE hoyoh 
nm eto hxaxe epot enxtnxH. nofigE tTTipGqpnoBe A.KOYOtySoY. 8 n^nxoetc ne 
noYXfti. ftviu neKOYouty gxjuI nGK^A-oc. 

IV. !K. enxojK eBo>v gn hecjuoy nE\|/A.'K.u.oc htcu'Xh h'Xa.yei'X. 

1 gJS n-rp^ujty EgpA.it epOK *Kca>TiI epot nnoYTG hta/Xika-'iocyhh. gi? ta.o'Kj- 
\|/tc A-KOYoucyc hai cfio'K <xjengTHK excot. MvcioTil nnoYTG eha.uj'Kh'X *Xia\J/a.>\. 
- TTcyHpe tTTiptujue uja.tha.y ncTHgHT gop^y epacrTT. etRe oy tgthju.g JSnnextyov- 
6iT. tgthujihg Tic*. no'd'X. '' giaxe xe a. nxoEtc ^-eooy JuiTEqnEXOY&.A.B. &. n5C0Gtc 

CaJTXt EpOl gJUL TTTpA.a>UJ EgpA-l EpOq. * tt0Y0"C JUnGppitOftG. JUKA.g TTgHT GXlt 

itGXGT«t>:aj juuuooY giT JtETiTgHx gtxiT j<ETiTju*.TTiTKOTK. :) cyojuux IToyoycia. rfXt- 

KAtoevnN iTTET-TtgE'Xni^E CnVOEIC. 'XtA.\J/A.'KjU.A.. 6 g*-g IIETXU) JUXtOC 3CG ntxi neT- 
HA.TCA.fiOM EHA.Vft.O0lt. AfjOYUUtg GfiO"X GXOUM tt6"l' nOYOGUt JSnEKgO nXOGIC. 7 ft.K'f" 

I', II, 2. 9. 70 

v e. ne^A'Ajmoc. f p. tih i aajtnay rtgT"00Ye eKftAccjuTjm enAgpooY" jumi<\Y ftgTOOYe 
i~r(AOYuurtg it^K efio?\ Ps. V, '* Jxnn&Y RgTooYE bis pro Gr. to Troon, M. tooyi ct <yopn - ekhaxcjutju, 
Pey. Kn^ccuTAi - en^gpoov = M. et Gr., Pey. enegpoov (sic), Syro-hex. ILq^^s, Ho 
~^, - -f-nAOYuJng «&k 6lio"K, M. ct Syr. = Gr. 7rapa<7TT,'7o;.<.a(. <roi - reliqua huius, 
una cum ps. VI, ex ed. Peyron. noYOYitoq ens.gHT. *.ya.uj*.j e&o>v git nevK&pnoc T?6Y jtecoyo ju.it rtHpn jurt mtEg. 
AlHOk *Xe git oYcipHMH gtoYcon ■^-na.rtKOTK T*.a>Jicy. X6 Tt-roK ju.*.ya&k jtxoeic 
^KTp^OYtog git ovge'Xnic. 

V. I. eitxcjuk elio7\ g*. TETftA.K'XHportoJuuA. ne\|A6."Kjuoc H'X&.yei'X. 

cidtju. nxoerc 6«&.ty*.xe eijue en*.«jK^K. ! <f-gTHK enegpooY Jun&conc n6.ppo 
A.Ytu n&ttOYTe. xc- cinA-xityKi-K Egpa.i epoic nxoeic Juntt«.Y Hg-rooYE. 8 Krta.c(.u-rli 
enegpooY Junit&Y Ttg-rooYE. <frta.OYumg rta.K e&o'K T*rt*Y. * xe «tk ovnovTe 
eneqoYety ahoxiia. &rt. *.yu> ncro UnoitHpoc rta.6~cb g^gTHK &.«. 5 oy'Xe Hn*.- 
P^hojuoc najucmt e&o'h &tt Hneju-ro Efio'K ««EKftA.?\. ^kjuecte oyon ttuu. ETpgcuii 
ET^rtoJUU*.. 6 Kn&.T&.KO TtOYort rtuu. etxcu Tx.T\6o'i\. nxoeic qto*re efio'K noYpcojue 
Hcttoq *.yuj TtKpoq. ' a.rtOK *Xe gH na.cy*i Juneicn*.. ^frtA-fico* EgOYtt eneKJU*. 

6TOY*.A.fi. T&OYtOUJT JtrtA-gpit JTEKpTTE ETOY^A-fi gtt TEKgOTE. ' XIJUOEIT gHT 

nXOEIC gl? TEK'XfKA.IOCYnH ET&E rtA.XA.XE. COOYTft VtTEKglH AtnAJUTO EfiO*K. tf Xe 

JSjUlT JUE UJOOn gVt TEYTA.npO. ITEY>\A.C U.H riEYgHT tyOYEIT". OYT*.^OC EqOYHtt TE 
TEYUJOYOJliE. OYJU.&.TOY "gOq TETgA. rtEYCTTOTOY. AYpKpOq git NEY'Aa.C. ' KpJItE 

JUJU.00Y niiOYTt Ai&poYgE Efio>\gt? itEYtyoxitE kata. n.AtyA.1 it itEYJu.it t <-y a qTE. qo- 

TOY Eflo'/A Xe &Y*f«OY^C ItAK TtXOEIC. li JUApOYEYO^pA-HE W^ OYOtt ItlJU ETttAgTE 

EpOK. CEHA.TE'Kh'K UJA EttEg ItCEOYCOg gtt OYgE"KniC. rtCEyjOYtyOY JUJUOOY ItgHTK tttfj 

OYOtt itm etjue JunEKp*.n. '" 3?e Htok Ktt&cjuoY n*XiK*.ioc nxoEic. iT»E HoYgo- 
n7\on Hoycouj nEMT&ic&^q jTk>vOju excuh. 

VI. r. EnxcuK eBo'K gn hecjuoy g*. njUEgtyjuoYn nE\j/*.*Kjuoc h^ayeiX 

1 nxoEic Junpxnior gil nEK^cb«T. oy*Xe iinp^-clicu jt&.i" git TEKOpvH. »\ ha.i nxo- 
e«c y.E A.rT>- OY&ceettHc. ju*.ta>\6oj nroEic xe a. kakeec lyropTp. \rai a. t&^yxh 
ty-ropTp EJU.A.TE. Htok *Xe nxoEtc a)A.«Te oy ajtunE. kotk nroEic uatoyxe TA« 

\j/Yy,H. A«.A.T*.HgOI nrOEJC ETliE nEKHA.. ' y.E XXXXT\ nETEipE JUnEKJUEEYE gH IIETtti- 

OVT. I1IJU. *Xe nETHA-OYCUHg IUK £&0"}\ glT AJU«TE. AlglCEgJU n.\.\ >i'.\;jou -f n.\ 

■xcukIjl Jun*.^"Xort ut\ OYiyH OYfyH. "j-it^gcupn HnA.npHfu gi\ HA.pa.eiooYE a 

na.li^'X uj-rop-rp Etio'X gH npiAie a.iiuck gH n*.riH"XEYE THpoY thytm ctioX 

JUJUOI OYOII HIJU ETpgCUli ETA.HOJUI&.. "XEA. nXOEIC CCUTJU EnA.gpOOY linApiltt A 

nroEic ctuTii En&conc. a. nxoEic iyEn n^iy'XN'X epoq. lYauymt Rct}4>"ropTf 

CJUATE J\6l l\A.r*.1CE THpOY JUApOYKOTOY EnA.gOY HCEXHijinE EJUA.TI ^i\ v>1^il\n 

V. |. 71 
mi. z,. nG\J/A7sJuioc. 

jj f rtxcuq- +rtAOYdm£ efio?\ juinxoeic katta. ' n. xyn. 

T-eq^iKAiocYnH- aycju ^{-NA\|/A2\?\ei enp*rt juinxoEic neTXOce. 

h. enxuuK eRo?\ £A rtegjxjuT ne\J/A?\Jui.oc iT^AYei^. VIIT. nxoeic nettxoeic Fee rtOYcynHpe ne neicpArt ^Jx nKAg, THpq* 

a xe a neKCA xice eTne rtJuinHYe. akcoRtb noycaaoy e&o2\£N 

puuoY rtrttyHpetyHJW. jurt neTxi ekiRe* et&e nekxaxe &au2s e&o?\ 

i noyxaxe jutit ovpeqxiKRA. xe ^-nanay ejiuthye rtEg&HYE tt- 

rteKTHHRe' noog, jmrt rtcioY nai TTtok MTAKCJUuTcrtTe Haaoov 

oy ne npo)iAe xe Keipe JuinequieeYe' h ncyHpe juinpume xe Ps. VII vv. 1-17, praeter ult. verbum , subiicimus ex Peyron — n ayiu = M. 
Syr. et A., Gr. om. - Ps. VIII, - nee =M. ruppH^, pro w? = Syr. f.* - g*! = ev, M. gi- 
*eit, id. v. 10 - neKca. pro r, peycLkoTU pernio, crcu = M. rtate ejueTftiuj^- «tg tck- 
ju.eTc&.t6, et Syro-hex. A«; lLo-.(.3 La-sj — 3 ficu"^ efio'K pro tou jcoc-raXucai = M. e- 
n-xu^foYUL), et Syr. oX^. ^ viX - 4 Pey. JunHYe - neJi Rtok = a cru, et Syr. ^.Xa» 
/\j|» , Pey. cum M. om. rta.it - Pey. &kcjuVTcT?tg — 5 oy ne = Syr. et Gr. Tt acrxiv, 
M. = A. ti; £ttiv - ate Keipe pro xe eicetpe = Pey., Tuki (p. 219) ace Kepi (sic). 

VII. Z,- nexj/^^juoc H'X&Yei'X g&. rtty&ate n^ovce» nujHpe rueuem. 

1 natoeic n^iiovTE &.m&.gTe epOK. ju&T-OYacoi eOYOtt ituu etitht Ttccjui *.yco iTv- 
n&gjueT. ~ xiHnoTe rTqTcupn iTta\J/y;x;h nee VToyjuoyi. juju.iT neTCCDTe &.yu> jujui? 
ne-rnoYgJu. '' natoeic n*.«OY*re etyate *.iep imuF. ecyate oyn aem6bnc g« K&.6~n£. 
' eojane A.iTuo(juBe TttteTTUJcoBe K&i TTgiTneeooY. eiege eBo'Xgi-rn n&at&ace eiujOYeiT. 
5 TT-re nat*a?e na>T itc&. t&vj/yxh rtqT&.goc. rteqgujju Jun&amg Egp*>> enK&g. rteq- 
Tpe nA.eooY cyoon gju ne^OYc. *X.iaaJj , *uKju&.. g tcjuoyh nacoeic gr? TEKopvH. acice 
?n Tr"g*.H r7r<&.ac&.xc. tojoyh gH noYegc^grre rT-r^Kgam Jujuoq. 7 oyi? oycy»*.v<ju- 
vh tT'X&oc kakcutc epoK. g&. ta.1 kotk nacice. s nacoeic tt&Kpine rTrT^oc. Kpme 
jujuoi natoeic k&t& ta.'Xika.iocyhh. ayco k*.t& T^ixi\TR&J r h^HT egpa.i eatcoi'. <J ju&- 
pecujriT TT6"i' Tno»Hpi^ iTiTpeqpnofie. &ycjd kh&cooytiT Gn*XiK&ioc. niiOYTe 'neTgY- 
"Xa.^6 TTiT^HT juiT neo^>sOOTe. oyjuc Te T^lioHei* T?n&gpju hkoyte. neTitoYgJu 

MMeTcoYxtun gju neYgHx. nnoYTE OYKpiTHc Jujue ne iTatcooupe ITg&p^gHX 

eiieqeme iTTeqopvM JTjJUHite. '" eTeTTTTJUKeTTHYTiT cjn&rcucop TiTeqcHqe tiq- 

cujjuiTt MTeqniTe &qc?i-r<JUTC. Aqcofi-re TtgHTc iTgencKHYe jujuoy. neqcooTe 

^q-r^juiooY MHeTOYH&poKgOY. l * eicgHHTe ^ ny.iiio^oiic ^i(&.&.Ke &.qcu Jungice 

A.q-/ne ta.uojuia.. ,j AqajeKT OYtyHi A.qA'pH Jujuoq. qn*ge egp^i enegieiT JtT*.q- 
TAJUioq. ' neqgice KAKOTq eariT -req^ne. a.yuj neqatm^dnc hhy eaciT tjuhtb 

Ps, VII, I7 b -i8. —VIII, 1-5. ■ 72 

e KfTirtE juinecjcyirte" AKTCftKoq koykoyi nApA katte?\OC- oy- 

7 eooy jm.it oytaeio ak&ay kk2\oju. Exuuq' akkaoicta juumoq 

exk rteg&HYe THpoY kkekoTx- akka kka kiju £A rteqoYepHTe- 

a kecooy jurt KEgpOY THpoY' eti !ae kke tKkooye ktcujuje" 

9 jmTt KgA?\AATE Tithe" juk ttTftT koa2\Acca # rteTjmootye 

io £k ke£,iooye kkeoa?\acca. nxoeic nenxoeic koe noYcynHpe 

p. T: ne neKpAK £Jui nKAg, THpq. 

nt. o. enxcuK eRo^ gA KeeHn ntyHpe ne^A^jutoc it!&A¥ei&:>~ 

a +kaoyujk£ kak e&o?\ nxoeic gTx nA^HT THpq' +kax(ju 
a KKeKujnHpe THpoY ^-KAOYKoq TATe?\H?\ e^pAi m^htk' 
i i~KA\|/A?\2\ei eneKpAK neTxoce" glx nTpe haxaxe kotc} 
5 enA£OY- ceKAtfftlie rtcege HneKJuiTO efioTx. xe AKeipe jujta- 

^An julm nAkiiA AKgwooc g,i neKepoKoc neTKpiKE KT2k.iKA.io- 
o cykh. AKEniTijuiA kk^eokoc AqTAKO k6"i ttace Hkc AKqeT 
- JTEYpAK eKo7\ uja eke§, aycju uja eke£ keke£. A KCHqe H- 

jtxaxe auxK enTHpq AKcyoptyp KJuino2\ic- a neYpnuieeYe tako 
s gK oyuuk^ eRo2\. nxoeic tyoon uja eke£ : AqcoiiTE JunEq- 

9 OpOKOC §K OYgAJT KTOq ITETKAKpiKE KT01KOYJUEKH gK OY- 
10 ^vlKAioCYKH CJKAKpiKE KK?\AOC gK OYCOOYTK. A JTXOE1C 

tycune JuumAJuincuT JuingHKE kRohooc ^Jx neoYoeity KKEe^Or- 5 xe K6Yrte, item pro xe e>c6me — ° Tuki (p. 590) *.kct-€Rhkc| (sic) - *k&.*.y 
= &.KKA.&V — 7 A.KKA.01CTA. , Syr. = Gr. x.ai xxT^r^x; , etiam M. om. xxi - th- 
pov = M. et Syr., Gr. om. — 8 e*ri = sti, Pey. e-rei — 9 jjm prius = M., abest a Gr. 
hebr. ct Syr. -Pey. Hg&'X&Te - neT-juooijje = M. Syr. hebr. et Gr. Ta oiaicopsuoiteva, 
Pey. ju.it neTjmoocye - git, Pey. - M. gi - «nee*."K&.cc«. = M. Syr. et Gr. OaXxTTiov, 
Peyron ne^axc* — 10 rtK^g, Pey. mendose ng&g — Ps. IX, 1 nu>Hpe (sic)] recte 
Pey. UnujHpe — ;: post xa.tg'Kh'X M. add. jujuloj - egp*./, Pey. gp&.i — ' Pey. ce- 
tt^tfe'a&e - post rtcege M. add. THpoY, quod a Sekmartye uncis est mclusum — 5 iun&- 
g*n, Pey. jujT n&ga.n , qu.im lectionem editor oscitantiae librarii merito tribuit - nek- 
opotioc, M. Syr. hebr. et Gr. om. sou — (> jUKsniTtu* z~zTvxr,Gx; - ante nqT&ac 
cum M. om. x.ai - nevp^n = M. hebr. et Gr., Svro- hex. oA., ).vl*. - ty*. ene \ 
usque in fin.- Gr., item Syro-hex. sed postremum ^ >vi lv sub obelo, M. --.v t 
itTe niencg — ' Pey. n-THpq, M. - Gr. ti< t^Xc;, Syr. i-^c^ - Sahidicus om. xxi 
ante &.Ktyoptyp - Pev. nevpjueeve - gH ovcung edo^s , M. et Syr. Grae< -'t.j^-j 

— K Sahid. om. x.xi initio huius et seq. v. — B qtt&Kpmt nn)s*.oc Syr. el Gr. •- 
Xaou;, M. pracmittit *«l, Pey. Untum a.yco iT*KA.oc — "' Sahid. om. xai ab initio 
-Pey. gii neoveiiy i\u60>viv|/ic, M. Gr. jv iuxaipi«i( £v OX 

Ps, VIII, h l\. 


7:; ii \|/ic. Ju*poY£,e?\ni^e epoK rttfi' ovort rtijut gtcooyh jmnexpAH 
xe juineKKoj TtccuK TtrteT^yirte |7tcuuK nxoeicj 11 Sahidicus initio om. >cou - Ju&poYgE'Xm^G = _£>.7UC>aTcoi7av, M. eveepge^nic 
- 7?<Tt' oyoh rtm. = Syr. ct A. tcocvts; 01, M. ct hebr. - Gr. om. - Pcy. gtccooyh - quae 
in uncis, scripta sunt in cake a manu reccntissima, quae haec vetusta monumenta 
non semel hue illuc emendandi libidinc deturpavit - reliqua huius, et intcgri pss. X 
et XI infra ex edit. Peyron. 

IX, l2 vJ/^V^ei enxoeic nexovHg g7? ciaw. aca> T?HGqgBHYG gi? ngeertoc. ls xg 
qtyme ^qpniteere HrtGYcrtcouuq. AMTEqpnuuBuj Una.ujKA.ic T?T?gHKG. 14 «*. «&.i" nxoeic 
a.n*.y en&^Sfijo GBo*Kg7? rta.aeA.ate. nGTatJCG JELu.01 GBo2\gT? H'nY'KH UnixoY. ir> acGKAx 
Gtexou 7?hgkcju.oy TirpoY gr? Iuty'Kh tTTcyeepe VTciam. '■f-tiA.TG'KH'K exJui nGKOYacA-Y. 
16 a.ytcd'Kc r?6t 7?gGertoc git tit&ko T?t A.YA.A.q . gju net nA.cy r?T-A.Ygcjunq. xiA-poY- 
<Sa)ire TTxeYOvepHxe. 17 nacocrc OYomg gBo"K eqetpe 7?T?gA.n. jut.A.poY6a>nG Junpeqp- 
hoBg gr? rtGgBHYG rTrtGq67ae. tuj^h. 5lIA.\|/a.'£oui.a.. 18 jtx&pe rtpeqpnofie kotoy ea.- 
ju7?tg. TTgeenoc THpoY GTpnioBuJ UnrtOYTG. lu ace 7?cEHA.pniuB?y a.h UngHKG 
uja-Bo^. ^yttojuohh 7?7?eB«Hn rtA.gE eBo"K a.n uja. nTHpq. J0 tcjuoyh nacoGic Unp- 
Tpe nptujuG tfH6o.u. juA.pOYKpmG ruTgeertoc UnGKJUTO gBo*^. J1 cuing ha.y natOGic 
HOYpeqcjuHttojuoc. j«J.A.pE VTgG&tioc THpoY eijug ate g7?pu)ju.G hg. ^iaa}/a.'*\ju.a.. 22 gtBg 

Of nXOGJC AKOYE T?CA-Bo"X HjUCm. A.KU>BcyK gH rtGOYOGtCt, HrtGe'Kl'V^JC. " 3 gU rn-pG 

nAXGfiHc aticG Jujuoq «jA.pG ngHKG acepo. cGNA.6onoY gr? rtGYujoacrtG gtoyjuggyg cpooY. 
24 ate npeqjmoBG cgta-gjo JELuoq gr? nenieYJUUA. 7?T-Eq\J/Y;x;H. a.yco nETacmfSortc cg- 
cjuoy cpoq. 2s a. npGqprto&E ^noYcTc JSnaeoGic ka.ta. nAujA.i 7?TGqopTH. rtGqrtA.- 
ajntG A.rt UnttovrG JunGqltTO e&.o'h a.h. 26 rtEqgiooYG coutyq IToyogiuj nm. A.qqr 
TutGKg&n iinGqilTO g^o^. qit&pxoGJc GttGqx*.5tG THpov. 27 ^qxooc r&p gJS 

TTGqgHT XG TT'fM&KIJU. ^H 3tm OYXCJUJU. cy& OYXCUJU &xIT^ nG0OOY. 28 n&V GTGpG 

TGqT&npo JUHg TTc&gOY gi c»cyc gi Kpoq. ovgicc sxn OYJUKiScg «et g& nGq^c. 
J qgAiooc gTT 5Jju&t?6a)p6" Ait? rtpjuuu^o. ayco gr? ilxi& g^htt gjuloyoyx RoY&TtiofiG. 
GpG nGqfi&'K Gujuyr cngHKG. 30 Gq6oup6"' gt? ovneeHn n&e ??oyj«.oyi gil nGqfiHfi. 
GTuupn T?OYgHKG gJu nTpGqcoxq. qn^ofifijoq gi? TGq(T6p6"c. 31 qn&n&g-rq wcjgG 
gH TiTpEqpxoEic TTngHKG. 82 ^qxooc v*.p gil ncqgHT xe ^ nrtOYTG Gpncofij^. 
&qKT EnGqgo g&o7\ GxUCcbcyT nxHpq S3 xcjuoym h^ogic tthoytg jul^pgcxicg t?<Ti' 
tgk6"iV.. iTnppncoa^ Hn*cyK*K I?T?gHKG. 34 etAe oy &. tt^cgEhc i~«OY6"c Jun- 

J50YTG. AqXOOC V&p gH nGqgHT XG iTvn&cyiHG &«. 35 K«^Y XE F?TOK GX+HgTHK 

GYglCE At?? 0Y(SUJJIT GTpEYTA.&Y Ggp^l GMGK^IX. GpG ngHKG 6e n&HOXq GpOK ??XOK 

nG-raoH^Gi Enopc|>&noc. ;;6 OYcutyq IinG6"Boi JunpGqpttoaG xil? nnonHpoc. cctt&cyinG 
» CA nEqttoBG HcGTUgG Gpoq G-rBHHTq. 37 nxoEic n^pppo uj* encg &yco cy& 
Blteg nGMGg. T?gGenoc TExT?&.£io»T-E GBo>.giI ncqK&g. 38 ^ n^OGic ccut-ju GnOYOuty 
T?iTgHKG. &Ytu a neqw&i.-/ E tgTHq GncoBTG UnGYgHT. 3y K pirtG Unopcp&noc xtrT 
nG-reffBiHY. atG T?mg npcuxtG OYOg (sic) GTOO-rq GiyovtyoY Jujuoq gixH nK^g. 

X. 7. £TXyLU)K GB0"X nG\|/^7\AJLOC ??'X&YGI , X. 

Ain^gTE enxoE«c j?^^ T?g e t-gt-iTaxooc ??t-&\J/yo<;h. - xe ncoconG gBoTk g^T? 
htooy moe T?OYX^y. -/ 6 gic iTpeqpnoBG ^ycoujuiTt i?TGYniTG. ^ycoBtg «nc-Y- 

Ps. IX, ii. 

FlUC '.'-ito-Sahidica. Vol II 1() 

74 
XII. 
2 
9 


n. ic. 


4 


p. rt : 

ift. ejtxcjuk e&o7\ ne\|/A?\AA0C rCXAYeik. 

[tyATNAY nxoeic icrtAp nAcuRcy cya. fio^" tyATrt&Y kna- 
KcwTe JuneKgp TtcAfio^ Humor cyATrfAY i-rt&Kuu rt^erttyoxrte 
grt t&\|/yxh" g,ert?\YnH £*I nAgHT JuinegpoY THpq* tyATtt&Y 
nxAxe naxice juuuoq eg,p*-i excjui]' 'kotk ccjutju epoi nac 
nArtoYTe* ApioYoeift ertAHA^' juh noTE NTAuufijIj enjmoY* juh 
«e: noTe rtTe nxAXE xooc xe &.'i6"*x66*x epoq* * rt eT~e?\ilie juumoi 

rtATe7sH?\ exiut neKOYXAr irtAxuj encrc nertT^qp neTtt&rtOYq 
rtA-i" a you i~ftA\|/A?s?\ei enp^rt juinac neTXOce. Ps. XII. titulus et vv. 2-3, defkiente Pey., ex edit. Pauli de Lagarde — 8 post 
tyATnAY quater M. habet xe — 3 ngerttyoxne = Gr. et Syr., M. nnAtco6ni - gen- 
>\vnH = Xuxa? , Syr. et Gr. oSuva;, M. neju. nAi e.UKAYg, cfr. Schwart^e ad h. 1. 
— THpcj = M., Gr. om., Syro-hex. = A. ).2^so (.iabo.-).^ - nx&xe (sic), M. et Syr. 
= Graec. o tyQpot; fxou — 5 nx&xe , Lagarde = M. Syr. et Gr. n&x&re — 6 Lagar. 
Aige>.ni^e - Ps. XIII integer subiicitur ex edit, de Lagarde ; nihil enirn de eo in 
membranis Borgianis. 

cere eneYgnAAY n^f-coTe entix cotg gH ngum nneTcoYTcun gJu nergHT. 4 xe 
nenTAKcRTUJTOY a.vt&oyooy gp*-'- n*XiKAioc !Xe nrAqp or. 5 nxoeic giS neq- 
pne 6T0Y&*.fi. nxoeic epe neqeponoc gn Tne. neqrlA'K 6"u>cyT exit TOiKOYJuenH. 
neqfiOYge xno nncyHpe nnpcojue. 6 nxoeic nAxne n*kiKAioc juh nAceiiHc. neTiie 
^Xe Junxm6"onc qjuocre TTTeq^vx" -U-AYAAq. 7 qnAgcuoY exn npeqpnofle ngen- 
n&.ty. ovKcugT ju.n oy«hh ju.n OYnneYAtA TTgATHY Te TAiepic xtnevxtu. 8 xe oy- 
*a.ikaioc ne nxoeic Aqjuepe T^-iKAiocYnH. a neqgo nAY encooYTn. 

XI. ia. enxcuK efio^ gA njuegtyjuoYn nexJ/a/Mioc n'kAYei'X. 
1 juatoyxoi nxoeic xe a neTOYAAB euxn. xe a JGuunTJue cRcok erlo^gn ntyHpe 
impume. - a noYA noYA iyAX6 ngnneT^yoYeiT nnAgpJu neTgiTOYioq gncno- 
toy nxpoq. gr? ovgHT *.vu) AqtyAxe gH neqgHT. L; nxoeic nAqioTe efio*K gn- 
cnoTOY nuu nicpoq. ayio oy"Xac npeqxe no<T' njyAxe. * Iuitayxooc xe tii«a- 
xice Junen'XAc. rfncnoTOY gen efio^giTOOTn tie. nuu neTO nxoeic epon. 5 eTfte 
TTA.'XA.inajpi*. nTTgHKe juH nA.tyA.gOA! nneEiHti. nexe nxoeic xe tckoy »fnATtooYn 
^-hako) egpAi Hoyoyxai. TAnAppHciA^e Juuuoi TtgHTq. l ' itjijAxe Junxoeic giT- 
tyAxe cyoyaaR ne. OYgAT eqnHce eqctuTn eAYT^ftoq gH nicAg ncA^yq neon 

7 ttYOK *Xe nxoeic KHAgApeg epon. ay;o icnATOYXon e!io>.gn -reiveneA yjA e»> 

8 nAcefiHc nAAiootye evcooYg. kata neicxice AKTA<.jye tT^npe nnpeojue. 

XIII, 1 Tr: enxcuK eiio>\. nerJ/A'Kjuoc n'KAYei'X. nexe nAOHT gti neqgHT xe Stttt 
noYYe fyoon : aytako AYecocuq gn neYAieeve : juljuiT neTeipe noYJUtTfxP' 
Jujun OYon jyAgpAi 60YA. .v nxoeic ^tutyT tAoV^H Tne exn lu^iHpe nnpa-nt 

chay xe oyiT "Kaay ncAlie eqjyine hca nnoYTe. . pnte etio'K THpoY AYp at- 

Ps. Ml. .-6. 7;; 
xiv. IX. ne\^A2\ju.oc it!\AYej^. 

i nxoeic tiixx neTNAOYuup p«. neKJUAtttya»ne - h ni*x ttgt- * n * Y **' 

- « n. pvr : 

' ftAJun-ort juumoq £Ji*. neKTOOY eTOYAAfi - neTAAOOtye ne et- r ^ 

OYA&& - eTpgaufi eT?UK<suiocYrtH - cqty*xe rtTAAe g*A neqgHT 

i jtai ete juureqpKpoq gx*. neq?\Ac- 0Y5\e jmneqpneeooY «.- 

i neTgjfTOYuxjuq - OY2s.e juureqNotfrteo^ rtrteTgHtt epoq* oyon 

rti'jui eto juinortHpoc cocyq jmneq juito eRo?\ - eqi"e6oY ^e lt-*p. p|f 

rteTpgOTe £HT~q juinxoeic - eqajpK JuneT^iTOYajcjuq ertqqcju<5e 

juumoq ah - juneqi - juureqgAT- ejutHce - Hneqxi Newport exit 

rteTOYAAR - neTeipe mwaj' itqrtAKi'jm. Ait uja. erteg, - 

xv le. TecTH^orpAcpiA rt2iAYei!k. 11 *OYJU.Tort neTgw TeKOYrtAJi*. uja &[o2\]. * n. xvm. 

P- **? : 

Ps. XIV, titulus in cod. est ne\J/&**\THpiott, cui alterum ex Lagar. substituimus 

- ' h ni'ju = A. r, ti§, M. is lixiLon rtm, Gr. xat Tiq , id. Syr. in textu, in margine 
vero o.ito o/ - gH = Syr. et Gr. sv, M. gixert — 2 nexjuoo^ye = Syr. et Gr. 7copsuo[/.e- 
vo?, M. efiH"K e4>Heeju.ooji - erpgeufi, M. eqepgeufi, Syr. = Graec. x.ai epya^o[X£Vo? 

- Lagar. iTt*Xik&iocynh — 3 ov!^e bis, Gr. prius tantum, M. = Syr. in utroque loco 
OYOg, - Lagar. IlneTgn-OYaiq, id. v. seq. - •u.neqrtoo'neo^ NtteTgHH, Syr. et M. = Gr. 
ovetdtdjiov oux Ci.y. f jiv tr.'. tou$ sYyiffTa — 4 ovn iiiju = A., Syr. et M. = Gr. om. 

- Lagar. enEqqu>6"e Juuuoq &i\ pro /■.%'- oux. aOexwv — 5 Lagar. ejuneq<t- et ejuneqxi 

- id. ne-reipe *Xe, ceteri om. o"s - Ps. XV, titulus ex edit, de Lagarde, ex qua versi- 
culos i-ii* subiicimus — ll oyju-toh pro TzpTzvoTrizz;; , M. nepoYOT, Syro-hex. in 
textu lLo^-,w , in marg. l^)-3» - CK postremi vocabuli, membrana corrosa, excidit. 

ty&Y giOYCon . XjjuliT neTeipe HOYAin'r^rpHCTOc' HjuiT oyou <A>&.gp*i eoy&. * oy- 
ta.c{>oc eqoYHtf "re TeYtyoYcuBe : *Yp icpoq gTT neY'*\A.c : oyjul^toy Ttgoq nre *rg&. 
iteYcno-roY • epe TCYT^npo Aieg, TTc&gOY g,i citye : iteYOYepHTe <5enH enet? cnoq 
cfto>v : OYOYCoujq juiT ovreJh&tn<sipi&. iteTgit iieYgtooYe : TegiH Tt^pHUH HnoYcoY- 
cuitc : ITooTe JunnoYTe Iiine.u.TO TTneYB&'K efio'X *.n. juh i7cenA.ei.ue THpoY &« iT6Y 
ncrpgujB eT&no.ui&. ne-roYioju. Jun&'X&oc giT OYgpe TToeiK" UnoYeneiK^ei Hnxoetc 
^•rpgOTG JuuuL^Y g,TT orgoTc git nju«. c-Te aSjulm gcre iTgHTq - 3te nnovTe grt OYre- 
iie& n>.iKA.ioc. f ' A-xeTTT-f-tyine Iiin<yo/i(6 ixngHKe - nxoeic "Xe ne *reqg,e>\nic. 7 titju 
neTn*.i" eRo"XgT? eioun JSnoYX^i Xinicp&H>> gii n-rpe nxoeic ktg ta.i;x;ju&>\u>ci*. 
Hneq^vAOC qn^YeVsM> m6"i' i&kujS uqovnoq IT6"i' nicpA.n7\. 

XV, ' £&.pe;> epoi nxoeic re ^rK^g,THi cpoK. ' 2 a.ixooc Haxoeic xe TTtk n&xo- 
eic xe tT^'py.pi*. am MMAAr&eon. ; ^cjOYongq efio>\ TTneTOY^*.B eTgU neqK^g : 

Ps. XIV, i - XV, ii 1 '. 7I> 

xvi Jr. nety^H?\ nXaX. 

i not ccjuTiA eTA^iKAiocYrtH' ^"^thk enAconc xeicjmH m&.uj- 

p. J5m: 2 7^»7\- git ^ertcnoTOY an rtrpoq. epe nA^An ei nai juneK- 

a juto efio^s- epe rtAliA2\ way encooYTtt. AK^orijuiA^e juuta- 

^ht' AjaTJui [n]Atyirte rtTeYcxjH- [&]<nACT JxneK^e exmtfortc 
" rtgHT. xe rtrte T&TAnpo xuu rtrteg&HYe rirtpcjuju.e" eTfie 

s rttyAxe rtrteKcnoTOY' AigApeg, erteg,iooYe etnac^t. AicofiTe 
e itrtATAtfce g,rt rteKgjooYe- xekac rtrteYKum n5t rtATAtfce. anok 

2l£ AixicyKAK eRo2v xe akcuutji* epoi nrtOYTe - piKe jmneKJUA- 
7 Axe epor rtrccjuTJUi ertAcyAxe. JUApoYeptynHpe rcrteKNA neT- 

itOYgA*. rtrteT^e^nic epoK [rtAgAACT g,rt tekoynaju erteTAg,e 
s pATOY oyjSlHi]. £Ape£, epoi nox rtee rtoYKexe [WRa?\] . . . Ps. XVI, * noc = Syr. et Gr., M. c|>novf- - Lagar. xicjuh .... nicpoq — - rt&i 
abest a Gr. Syr. hebr. et M. - encoovrn, ceteri in plur. — 3 Lagar. Ax'XojauiA^e = sSo- 
Kiuaaag - ak6"H n&ujme = M., Syr. = Gr. sweoxe^w ; n in nAujme, et prius & in &k- 
n&cT exciderunt - Uneicge = hebr., M. OYOg Juneicxejtt, Syr. = Gr. xai ooy eopefc] 

— h HnegfiHYe ex Lagar., cod. mendose nrtegHYe - ante AjgApeg M. hebr. Syr. et 
Gr. hab. syw — 5 AJcoft-re, Vulg. hebr. Syr. et M. = Graec. KotTapTiaai — B "Xe, 
M. et Syr. = Gr. om. — 7 Lagar. juApoYp" "Jnnpe - niieTge'Xmc (sic), Lagar. Hne-r- 
geXni^e - cod. om. in fin. quae ex Lagar. uncis inclusimus, Syr. = Gr. ;* tiov 
av0i<jT7))COTcov ty) oe£t$ <iou, M. efioX ^)ert niieT^ - 6*)0y« egpe« tckxix HoYiriAJU. 

— 8 noc = M. et Syr., Lagar. - hebr. et Gr. om. - rtftA^ excidit, restitui ex Lagar., 
ex quo pariter subiiciuntur stichi 8 b -io, i 3— 1 4. 

neqoYiucy THpOY tyoon gpAi HgHTOY. * A neYiycurte AiyAi gpAi HgHTOY : juitncA 
hai AY<=yropTp : rTrtAccuoYg egOYtt nrteYCYrtAvtovH efio'X gn gencruocoq OY*Xe nnAp- 
njueeYe HneYpArt efio"X gn tiAcnoTOY. ' nroeic ne Tjuepic rtTAK'XHpoiiojuiA juH 
n&xco: Htok ne-r^t" «*•' TtTAK'XHpottojuiA. fi a gencriAYg ge egpAi extui giT iter*.- 

JULAgTe : KAI VAp TAK'XHpOHOJULlA & T&XpHY &CTA.XpHY NAJ. 7 + MA.CJUOY CnXOCIC 

nenTA.qTCA.ftoi ctj 'Xe uja. TKeoY<A)H «a.6"Xootg HAnAi*XeYe jujuoi. s neirtAY enro- 
cic UnAJutTO eBo"X HOYOeiuj kiju xe qgi ovn&u Juuuoi xe nrtAiaju. ■ e-rfte n.vi a. 
n&gHT ev4>p*.ne *.yo) *. n&.*XA.c tc'Xh'X e-ri *Xe T&.icecApT nA.orcug gtt ovge'XnK- 

10 xe rTncKKio «t*.\|/yx« g" *-JU.«Te OY*Xe Hneici- SIneicneTOYA.A.ti en*.Y enTA.no 

11 /s^KOYUJHg ha.1 edo'X iTnegiooYe Juncung : khaxokt efio"X hoyoymoc| ttu ntK, 

XVI, 8b icn&.p gAifiec epoi gIT oA-ittec HneKTrtg ' HnejUTO irtoi\ muvcedHc 1 

ltTA.YA10KgT : A. HAXAXe AJUAgYC TT TAVj/Y^H. l ° AYgt-UXn JunCYCUT A TCYTAnpO 

ujAre git OYJUrTrxAcigHT " tcuoyh nroeic Api^yopn epooY ITVTA.VOOV t-->p.M 
ta\|/yxh eTOOTCJ HnAceliHC TCHqe '* mmxaxc etto'X gtt TfKrtir nnoeic c|a>T« 

Ps. XVI, i-s . 77 
n ^evriOYxe Jxjtxoi qKo7\' tonoy *Xe aykcjutg opor aykoj IT- °* IC * 

.. — .. ..p. CUM: 

is rteYj&A?\- epiKe £.«. nKAg/ AYciuupjut. neon rtee NtteiJiioYr 
eTcftTcuT evnAgc f^Yoj Ttee rtrteuuAc ajuuioyi eTcyoon git 
rtijmA eTgHn]. 

nvii T^. enxuuK efio?\. ne\|/<s.?\JUt.oc rtAAYeiTv. 

ia qrtATOYXoi eRo^grt kaxaxe Nxcjuuupe' aycju e&o^grt wet- * p. Sv 

i' jmocTe juumoi [ace ay(TH(T6jui egpv epoi] *x&- 

peqrtAgjm.e'T e&o2\g,rt kaxaxe TtpeqitOYtfc* kk&xact e&o?\grt 
fteTTuuoYrr egp<u extur [KNArtAgJAeT e&o2\ ^itT? ovpcjujue 
rtpeqxirttfdrtc]. !ke = M., Lagar. cum Syr. et Gr. om. — 1J &.Y£iu3pJu, M. et Syr. = Gr. utcs- 
azVjv - Lagar. TtmjuoYi, M. et Syr. = Gr. in sing. - cYJTA.gc = Syr. et Gr. si? O^pav, 
M. eTGqxopxc - nneuu&c, ceteri in sing. - Ps. XVII tantum vv. i8 a et 49* habentur, 
reliqua una cum pss. XVIII-XIX infra ex edit, de Lagarde — i8 na.xa.xg = Syr. et Gr., 
M. «totoy 1T1tA.XA.x1 — 49 Lagar. rectius rfA.pcqrtA.gjueT = pu<7TY); i/.ou — rtA.XA.xe 
= hebr. Syr. et A., Gr. om. (jlou, M. htotoy f7rtA.xA.xi - ante k«5.x&ct M. hab. rteu. 
- rtcTTcuoYit - Syr. et Gr., M. Tito toy rtrfHCTA.YTu>OYrtOY - KftA-rtfigJUCT = hebr. 
et Gr., M. et Syr. = A. possci p-e. 

jujuooy gBo**\ gixJu nKA.g: no'^yoY gJu neYCortg: jUA.pc gHTOY cgi rt ffGKne^Hn : A.YJueg 
gHTOY rtA.q V7 eye . &vKi. nceene ftitCYujHpG. 15 a.hok !Xg gr? oy^ik&iocvhh *J-rtA.- 
OYUJttg eBo*K JunGKgo ^-ftA-CGi gJu iTTpe nGKeooY OYcong gBo"K. 

XVII, l enxtoK eBo'K. rt'XA.YGi'X ngJugfi.^ Junxoeic rtcyfi-XG rtTGiuj'XH rtT*.qxooY 
cnxoeic gJu negooY VTT& nxoeic iffi-gjueq eBo>,giTrf rtGqxfi.xe THpoY *.yu) cfio'KgfTrf 
caoy"*\ 2 nexA.q xc i-itAJuepjTK ttxogjc ta.6~6ju. ?> nxoeic ne n&.Tfi.xpo jurt rtfi.- 
juAJunujT jult nfi.itOYgJu. haiioyte ne n&fioHeoc <f-rf&.rffi.gTe Gpoq. Tfi.rtfi.tyTe ne 
a.yuj nT&n Iln&OYX&i nApeqcyon-f Gpoq. ; ' ejcjuoy 'f-rfA.enGJKfi.'iKGf Junxoefc fi.YUj 

'ftt&.OYXfi.J eBo^sgft lfA.2Cfi.XC. 5 »■ fffffi.fi.KC JUnJUOY fi.JUA.gTG JUJUOI JUJUOY ffCOJpJU 

jT-rfifitfOJUifi. fi-Ycyxp-rcupT. 6 &. ffiffi.fi.KG fffi.JU.tfTe &.JU&.gTe Jujuof fi. jun*.ty Ju- 
njuoY p "jopn epoi. 7 gju nTp&.e>\iBe fi-icocy cgpfi.i enxoeic : &.«xicyKfi.K egpfii 
Gn*-ffOYTc. A.qca)TJu cnfi.gpooY eBo"XgJu neqpne gtoy&.aB fi-YU> n&.A,ujK&.K JuneqJUTO 
eGo>v iffi-BouK GgOYif GHGqjuA.fi.xe. s fi. nKfi.g kjju *.yoj fi.qcTtuT fi. rtctfTe tTTfTOOY 

UJTOpTp AYKJJU XE fi. HtfOYTC HOYO~C CpOOY. 9 &.YKfi.nifOC CI Ggpfi.« gff TeqOpVH : 

&.YKOjgT juoYg JunGqJuTO eBo*K : fi. gcjfxfificc xcpo cfio'JK Jujuoq. 10 fi.qpeKT Tne 
&.qGi cnecHT cpe oy6ocju gfi. tfGqoYcpHTG. u fi.qfi.'XG Ggp&,« gxm tfex*-'P 0Y fi'" 

&X\90ft> Aqglj>\ GXTT IfTTfg jTlfTHY. ' " fi.qKU) ffOYKAKG Tf7\IKTq~ : C-pG TGqCKHJtH 

K'o-re Gpoq : oyjuooy GqgHn gl? hck>\00>.c ifAHp. t8 eBo^s JunoYOdff &. rfeK>\Oo7\G 
cufG JuneqJUTO eBo'K : oy'/O^^a. jum gcJfyiTBGC iTKOJgT. l * &. nxocic 'f'gpoYBB&.i 
efio> git Tne a. nGTy.ocG 'f- TTTcqcjUH. ' 5 A.c|TiTftooY ngettcOTG A.qxoopoY cBo*K : 
&.qTA.«ue ueqfipHtfe AqjJjTpTUjpoY : "' AYOYtoffg eBo"X TTo'j' JunYVH jujuooy : a.y- 

Pa XVI, u~i2. XVII, [8% 49". 78 

xx. k. [enxcuK e^ols ne\J/A?\>uoc rt^AYeiTv. 

2 nxoeic nppo NAeY<l>pArte g,rf Textfojut/ aycu qrtAT"e?\H^ ejuia- 

n. xcu a te ^Jx neKOYXAi]. ^Ak^ - rt^q JunoYcjuty juLneq^HT* aycju 5- 

i neKgpYpuuq junconc itrteqcnoTOY. xe AKTpeqjxyopn git ne- 

cjiaoy rtT-eKJurtT-xpHCTOC. ^ia\[/a?\juia. akkoj rtOYK?\OJUi exrt Ps. XX, vv. 1-2 ex Lagar. — 2 a.ycu = Syr. et Gr., M. om. — 8 folium hoc desti- 
tuitur notis numeralibus - HneqgHT = Syr., M. = Gr. tvj; 4" J X. r ' ? auTOU _ Lagar. II - 
neKgOYptoiuq - Syr. et Gr. in fin. f^ia^aX[xa — h rtreKJuriT^pHCTOc = M., Syr. = Gr. 
om. aou - *Xia\|/'a7sju.a - Lagar., abest a ceteris. 

6U)^n efio^v t?<Ti ricrtTe nTOiKOYJUenH efio^ nTeKeniTiJUiA nxoeic a.yoj cfio^v git 
nmqe UnenneYJUA tTTexopvH. n A.qTf?nooY efto"X gH nxice A.qxiT A.qujonT 
epoq efio'X gi? gert.iu.00Y enA.iytooY. 18 c|hatoyxoi e&o?\ gn iiaxaxc nxuxupe ayoj 
e&o"K gn ncTJUOCTe Hjuoi xe ay6"H6oju. egOY epoi. 19 A.Yp~ gApoi UnegooY H- 
nAllKAg : a. nxoeic ujtune nAi nTA.xpo. -° A,qr?T e&o>v cyoctH : qnA.TOYXOi xe 
A.qoYAcyT qHANAgAieT efioX giT na.XA.xe nxcocope a.y<ju e&o^v gn ne-rxiocre H- 
juloi. ~ l nxoetc HA-Ttotufie hai kata. ta.'Xika.iocynh ayoj qnA.TOYeio kai kata 
nTfifio TtnAtfYx. '~ xe AJgApeg ertegiooYe iinxoeic &yuu UmpujAqTe en&novTE. 
28 xe neqgAn THpov UnAJUTO e&o>v aycu neq^iKAttuiuA HmcAgtuoY elio'K Hjuoi. 
'-"' ^ttAcytone eiOYAAfi nZLu.A.q : "fnAgApeg epoi efio*K git ta.anoju.ia. 25 a.yuj 

nxoeic «a.toy6IO iui k&t*. ta/Kikaiocyhh a.yu> ka.ta. n*r5Eo hna6"i'x Unejuro 
elio'X ntteqEA^. J6 K«A.OYOn jun neTOYAAfi ayco iaiAp a.tno&6 juh orptuxve n&7- 
nolie. 2T kmajj ccutW julj? oycuutH a.ycu KrtA6"0o.ue juI? neT6oojue. JS xe «tok 
iaiA.xice Jun^&oc eT^afiiHY a.y<jo Kn*.e5ftio nnfi&.'K HnxAcigHT. y xe rtTOtc 

eTpovoein en*.gHfic nxoeic : nAHOYTe KpoYOem enAKAKG. 30 xe 'J-rtAnoYgH TT- 
gH-ric eYJUA TTcoone ayco gH nAHOYTe ^naoyiutS noYcofi-r. 31 nAHOYTe Teq- 
gm ors.&fi : nuj*.xe Hnxoeic noce. th*.ujt6 ne riovon nuu eTge'Kni^e epoq. xe 

iuju ne nrtovxe n&% Junenxoeic h hiju ne nnor-re Ti&% JunertnovTe s nnovTe 
eTJUOvp iijULOi «ov6ojul &kk\ T*.giH ecovA.*.B. 3 * nexcoftTe nn&.oirepHTe noe 

IU1&. nieeVov'K eqTA.go jujuoi ep*.T exrt n«.xiceeve : ' ec|Tca.Bo R~rtA.6ix enno>ve- 
juoc. &KKUJ n«*.6'fio« ItniTe ITgojuivf : 3e a-k^ na.i «ovn*.ti)T6 rtovx*.i i tckov- 
n&ju. TettTAciyonT epoc : tckcBco TenTA.ccA.go» tyAiio'K : tckcEIuj TeTttA*{-cticu 
mai. " 7 Axoretyc hata6c6 efio'K gA pAT aycu line hata6"c6 6~Bfte. ! •'f-riAnioT 
iTca. haxaxc TA.TA.gooY ayoj nnA.KTOi JunovcuxiT. 39 't"IU\'K0Xg0Y nceTJufi-K 
eAge pA.TOY : ceiAAge gA «AOYepHTe. k0 A.KJUopT rtOYd'o.u. enno7\exioc i a.ki 

eneCHT gA pAT TTneTTCUOYtt THpOY egpAJ eXtOI. U A.K'f" Rn«JML3M gA HAOYCpNTC 

AKqcuTe efto*K MHCTAtocTe JSjuoi. * 9 ayxujjkak efto"X aycu ne HjuiT neTMOYgJU 
egpAi enroeic ayoj UneqcuuTJu epooY. ' ' "fitATpeYnAKe noe noYiyoei^i i\i\.\^pn 

OYTHY : 'f'ltAOYOC^OY MOC HOYOJUC «g'p U KltAT0YX0l elio'X gtt FtOYOJgS UH">..\,\ 

ayco khakaoicta Jujuoi nAne itltgeotioc -. n^*.oc ctc iineicoYionq \c\p v 
hai' ' ' AqccuTJS iTccui grt oycujtJu JuJUAAre a niyHpt tt^yiiuo *ltf6>. »f> 

Pa w )-|. 79 b Teq^ne efio^r? oycjung juuuie. AqAiTei juuaok ftoYcwrtg, 

AKTAAq rt*q TtOYAtyH rtgpov cya. eNeg, ayuu cy* ert£ rtert£. 

a oynckT" ne neqeoov glx neKOYX^r knakcju exuuq rtonreooY 

7 jmrt oyca- xe KN«s^f rt*q Hoycjuloy cya. erte£ iteneg," knacy- 5 &q&iTe» = 7)T7)«7aT0 - ante akt^acj cum M. om. /cat - Lagar. OY&tyH - jy& 
eneg usque in fin. -Vat. Vulg. et aliqui codd. memph., Lagar. cum Syr. M. et Gr. cy* 
eneg neneg — 6 oyc*., M. OYn/cyf JSJu.eTca.ie = Syr. et Gr. [/.eyaXoTrpsTtsiscv. 

40 &. ttujnpe t?cy!tJULO p*c ^vpfi^'Ke efio'k gn neYgiooye. 47 nxoeic ong &ycjo qcju&- 
JU&A.T n<Ti' n&novTE : jus.peq:£ice ntfV nnoYTe Jun&ovx&i 48 nnoYTe eTfi n*.i 

ngenxncB*. nenT*qgYnoT*cce ngen'k&oc g&. p&T 49 Kn*n&gJU6T eflo'K 

giTn orpcujue npeqx:in6onc. 50 tTfie n*i <f-n&OYUjng n&x efio'X nxoeic gn ngee- 
noc &yu> ■ r f-o&\J/A.'^>vG» eneKp^n' 3l neT^Jce nneoY^a-i Juneqppo e-reipe norti*. jun 
neq^pHCTOc '^s.vet'K juj? neqcnepju*. ty&. eneg. 

XVIII, l enxtuK e&o>v. nevJ/a/Kjuoc n!k&Yei2s.. 2 xinHYe xa> JuneooY UnnoYTe &.you 
necxepecuju*. xu> UnTSJUio T?neq6T3«;. 3 negoov xcd noYty^ate JunegooY : tbyujh 2ecu 
noYcooYn nreYtyH. 4 ngen&cne &.n ne ov2s.e ngenty&xe *.n ne ncen&cujTJIil 
&n eneYgpooY. 5 *. neYgpooY ei efio*K exH nx&g THpq a.Yto a. neYtya.xe noug 
tyA. neicpcuoY ttTOiKOY-uenH. 6 aqKcu ilneqju&rttyajiie gH npn &.yo> nroq eqo 
nee «oy«yju4>joc eqnKY efio*K gH neqjua. ntye'KeeT qn&.Te'KH'K nee noYV«v&.c 
encuT nreqgiH. ' ac» napHxe ttTHE ne neqju&nei efio*^ &.yo> iy&. apHxc Hthe 
ne neqju.A.nfl.u>K egovn. Juijun neTH&.ujgujn nVeqgJQjue. 8 nnojuoc Junxoeic OY&.&.B 
eqicro nne\J/Y;x;H : TAi.nTJU.nTpe Junxoeic o ngOT ECTC&fio nnKOYJ. 9 n'k.iKa.Jums. 
Junxoeic coytcjuji evevc|>p&ne UngHT : tehto^h Junxoetc c-YOYoem te ecpoYoem 
enfia/K TutKOYJ. 10 eoTE Junxoe»c OY&.&.A eccyoon ty&. eneg neneg : ng&n Hn^oeic 
genne ne eYTJU.a.etH'r giovcon. 1£ neqovouty ccjutit ennovB. jun ncune Jujue eth*.- 
tycuq S.YUJ cego'K6 = ' enefiitu jun nJuov>\g. 12 k*.i rA.p neKgHga/K g^peg epoor: gJH 
nTpeqg&peg !Xe epoov ovTOveio ne en^cycuq. 1S n»ju neTn&euue Hn&p«.nTcuju&' 
tBBoi nxoeic en&neeHn. t4 i"co eneKgiIg&>\ efio'K gn ncyjujuo : evTJupxoeic epot 
'f-n&tycone eiov^^fi &yuj 'fn&Tfifioi eiio'K gn ovno6"' nnofie. 15 ncy&xe f?T*.T&.- 
npo n^tyoune cycjuoy &vuu TJue'XeTH Jan&gHT novoetty niAi UneKJUTO eftoX. nxoetc 
ne n&fioHeoc &vu> n&peqccuTe. 

XIX, l enxauK efioV ne\{/&>\juoc iT'X&Yei'K. 2 epe nxoeic coutju epox gju negoov 
nTetce>a\|/ic : eqepn&tyTe epoK n6"i np&n JunnovTe ni&iccufl. s eqeTnnoov n&K 
ttovBoHei*. eRo>v gju neTOY^&R &vu> eqetyonic epoq efto^K giT ciaun. 4 eqep- 
njaeeYe htekoyci*. THpc : epe H6k6"'K»>v cytune n*.q cykjcuov. *Xr&\(/^'Kju.&. 5 eqe^f" 
m&k K&.T& nexgHT : neqxujic efio'K SineKtyoxne THpq. 6 THtt*.TE^H^ exit neK- 
oyx&i A.YO) t»»&&iai gU np*.n UnennovTe : epe nxoeic xujk eBo*K nneKA-iTHAi*. 
THpov. 7 Tenor &teijue re ^ ny.oe«c toyxe neq^pHCTOc : eqeccuTJS epoK gju 
neqneTOY&^B : epe novx&i nTeqovn^ju gl? gen<T0JU. 8 n&i gn geng&pxi& a.Ytu 
neixooYe gn gengTUJtijp : &nmi *Xe EiiKiww gju np^n JunennoYTe. ,J TTtooy *Xe 
A.Y<T>oju.>vn &yu) ^Yge : A.HOII *X e &HTUJOYI1 &YUJ A.ncooYTn. 10 nxoeic negJS 
neKppo A.YOJ iTvccutH epon gju negooY eTnn&coty egp^i epOK. 

Ps. XX, s-7. BO 

b cj>(pAne| jujutoq grt [oYpAfuje juut neic[gpj. xe nppo £[e2\ni]^e 
onxoei[c ayuu rtJtteqKiJU [^julJ jtna Ju^neTxJoce 

xxi ka. enxuuK eflo7\ gA n+TOOTq juurrtAY itgTOOYe 

ne\J/A?\Juioc rt^AYGiTv. 
a nrtOYTe nA«OYT£ jtAA+gTHK epoi- enrfie oy akkaat n- 

ccjuk* ceoyhy e&o?\ JuuTAOYXAi Tt<5"i" rtcyAxe ft rtAnApAmrtojuiA. 

p. nF^f : 8 [oYort itiiw. e-rrtAY epoi aykcjuju^ rtccjui] - 'aykijui itrteYAJTHYe- 

9 ayujaxe g/t neYcnoTOY* ayxooc xe AqrtAg,Te encrc JUApeq- 

rtAgjJieq- «.Apeq r roYXoq ecyxe XqoYAtyq n. ic. 

p. tSh : 7 a verbo KriA-evcppA^ne usque in fin. v. 8 scripta sunt in margine ab altera manu ; 
quae cum mcmbrana exciderunt , in uncis restitui ex Lagar., reliqua vero psalmi 
subiecta sunt ex edit. Peyron — Ps. XXI, s nrtovre, sic quoque Lagar. et Peyron 
= Gr., Tuki (p. 49) = Syr. et M. nA.rtoYTe - a.kka.a.t, ita recte Lagar. et Peyron, 
cod. mendose &t*.kk&s.k - rTnA-nA-pA-nTcojuA. = twv Trapa^xcoaaTcov aou - quae in 
raembranis Borgianis desunt aut exciderunt ex hoc psalnio, sive in notis sive in textu, 

uncis inclusa , restituimus ex Peyron — s a.ykjju. rtercnoTOY , Lagar. et Pew 

inverso ordine*. A-vtyA-ace gTT rteYcnoTOY aykijui TTneYA.nHYe = M., hebr. Syr. et Gr. Ax- 
V/jgocv cv yeiXeertv, sxiVY}<rav y.2<paXyjv — 9 a.yxooc ace, Lagar. et Pey. a.yuj neacA-Y ate 
= M. Idel. et vers. arab. cod. ic, M. ace icace, hebr. Vulg. Syr. et Graec. ora. - eujace 
= M., Syr. - Gr. on. - XqovA-tyq = Lagar. et Tuki, pag. 169, Pey. eqoYA.tyq. 

XX, (J evege eTeKOlac gr? rteKacA.ace THpOY. epe t6koyiia.ju. ge eoYort rtuu eTAiocTe 
JuuuoK. 10 ek6ka*.y T?oe T?OYTpip T?KU>gT eYOYoeiuj juitekIito edo"K nacoexc. nacoeic 
eicetyTp-rcjupov gT? TeKopvH nee oyca.te oyojuioy. " kha.ta.ko UneYKApnoc efio>\gJu 
nKA.g. a.ycu nevcnpju*. efio>\gTT TTujHpe TTTTpcujue. 1J ace A.Yp«Ke epoK TTgTTneoooY 
A.YJueeYe egiFTcyoacne TTcertAuTTA.gooY epA.TOY A.rt. l ' ace khakio juuuooy eTpeYgo- 
juoy. Ktt*.coBT6 Junevgo gn genceene. ' ' acice nacoeic gT? tek6oju. TT?rtA.acco TT- 
tTTmVa.'K'Kei gt? rtExtfou. 

XXI, s n^noYTe "frtA-coiy egpAJ epoK. JunegooY i^tHcujtju epor a.ycu gT? t6y<-jjh 
ncTJutycune if&i noYJu.nTA.eHT. * TTtok *Xe eKOYHg gTT rteTOYAA.li rtTA.eio Unic- 
ps.H'K. ' TTta. netieiOTe NA.gTe epoK. *.Y«*.gTe a.yco AKnA.gju.OY ' AYtuiy egp.vi 
epoic a.yo> A.vovacA.1. A.Yge"*uz;e epox JunoYaciujine. ' ahok 'iKe A.rfv ovqriT A.r?v ov- 
poujue *.«. eio TTrto6Ne6~' TTTTptujUE TTciutyq Un'XAOc 

'" ace TTtok nertTA.KTTr eiio'KgTT oh. TTtk TA.ge'Knic acm laci eiaci eKitie TTtTT ta.ua.vv 
11 A.i'noacT epOK acmei gTT tootc. acittei TTgHT<5 TTtajuaay TTtk nxnovTe. l Junp- 
jujuloT ace oyii oyo'Xi\j/jc gHH epoi. ace itequjoon A.n TT6"j neTliowoei. .wuHM^t 5 

jULA.ce KtuTe epoi". a. gei<JUAce evcAitA.ujT AJUAgTe iLuor '' A.VOVUM1 itpuMV tpv>i ■ 
TTnetJUOvi eTTcupn eTe*KgHJU. A.Tnco«\e TTee TTotjuoov A.vaciucupe tfto) ->tc tm- 

pov. 15 a. nA.gHT poe TTorjuov"Kg eqlicuTs e&o"h TTtjuhtc FtgMT. "' A. 1 
TToe TTmti^ace. a nATsAC tfcu'Xr eTA^ovtuiie. ayiu aktrjt t nf^ovc ShjUOV 

Pa \Y 8 XXI 81 17 1 

19 

26 'ackcutg epoi rttfi' oyato rtov&oop- AYcvrtArcjurH awtonh- P- ™* 
poc AJUAgre juuuor AYeq toot juirt pAT ^-rtAxuj itneK^nHpe ■ p. Tp 
b THpov ayuuit efio^ TtrtAxeec THpOV TtTOOY !\G AY^-g^THY 
AYeijuie epoi. AYnety itAgpi'TE excjuoy AYertiji*. eTAgEcuu. 

'ntok !ae ncrc HnpTpe tekBohoia oye juuix.or ^-^thk etyonT * p. p"™ : 
21 epoK. juiatoyxe T&\JrYXH ETCHqE - aycju TAJLinTtyHpe NOY- 
o)T eT^rx rtrtioYgpop 

xxii icft. ne\J/A?\jut.oc nTvayei^a. 

2 nox neTJiioorte juuiaoi rTqrtATpAcyuucjuT an H?\*.ay. Aq- ' p.pqe: 
TpAOYOg, git OYJUA ttOYOTOYeT 1 AqcArtOYcyT £ixrt OYJUOOY 

3 nUton. *AqKT"E ta\|ayxh AqxijuoEiT g,HT g,i ne^iooye * p. c : 
i TTt-^ikaiocynh [etRe JTEqpArt]. *kan eityArtjuootye ntjiahte *p. v: 17 initio cum M. om. xe, Syr. = Gr. cm, hebr. "»3 - ackcote , Lagar. et Pey. 
cum M. aykcute - AYeq toot (sic), idem cod. pag. 36j legit *.refiT toot = Lagar. 
et Pey. AYeqT toot sine [acvj - postrema verba "j-"** 00 HnEKujrmpE THpOY, quae, 
desumpta ex ps. IX, i, leguntur etiam in editis a Lagar. et Pey., desunt in ceteris 
8 cod. aycutte - ante ayeijue Sahidicus om. kxi — t9 ante a. ye it V ju = Peyron, 
Lagar. a.YE«i erne pro sfiaXov xV/jpov, Sahid. om. xai - Pey. ET*.gEficcu — J0 idem 
tek&oh0ei&. = Vulg. Aldin. Compl. et Syr., M. = Gr. tyjv (3oY)9£iav (xou - ILuioi = Vulg. 
Syr. et M. c&.fio'K JGLuoi, Gr. om. - eiyonT epoK pro si? ttjv ocvtOoq^iv liou — 2t etch- 
qe , Memph. eEo"^ TTtotc nrcHqi, Syr. = Gr. arco po[A<paia$ - ntViOYgoop = Lagar., 
Pey. nrteiovgoop, Syr. et M. = Gr. xuvo; ; reliqua ex Peyron. — Ps. XXII, 2 Lagar. 
et Pey. &.qTpA.OYcug - Pey. rtOYcuTOYET — ? ' 6Tfte neqp*.rt desunt in cod., et restitui 
ex editis — h k*.h = x.oct xv, Gr. exv yap xai, M. etycun. 

XXI, -" xiA.TOY3toi eTT&.npo UnjuoYJ. &yu) n^^fifiio ??T^n HrtAHEJTAn Hoycot. 

; 'fnaOfUJ IlnEKp&H iiHACItHY. '|- |<&CJUL0Y EpOK ITTJU.HT6 T?TEKK>sHCtA.. 2 * HETpKOTE 

M6Tpg,OTe y gHTq HnxoEic cjuloy Epoq. necnepjuA THpq nJ&.KU>ft 'feoov rt&q. ju&- 
poYpgOTE gHTq 7i6Y nEcriEpjUA. THpq Hitih^. L ' 5 xe Hneqccutyq ov*Xe nneqjuecTe 
nconc jangHKE. oy*Xe JuineqicuJTe JunEqgo iic&fio^ aZjuoi. &yco gH nTp&cucy egp&» 
epoq A.qcajTAi epoi. -*' cpe n^TiA^eio g^gTHic git ovno6"' iTckk^hcia.. r | _n *'T "" 

HACy>\H>\ JSnGTO 6fi0"K tfOYOII IUJUL ETpgOTE gHTCif. n T?gHK6 n^OYOUXJL Hcecci 

iruj cen&cAiOY enxoeic TTcTi nc-Tcyme ITccuq. qitA.uung t?<5"/ nergHT ty& eHEg HettEg. 

M CEMApnAAEEYE MCEKOTOY EnXOEJC l\6t HEKpOJOY THpOY HniCAg. MCEOYOUtyT JUnEqJU- 

to efioX i?5i' Sn&Tpifc. THpoY iTtTgEenoc. 29 xe TA.natoe»c te TJUitTEpo' a.yoj 

TtTOq HETO ilXOEIC E^T? iTgEOHOC THpOY. ;8 AYOYCDJU A.YCO AYOYCOtyT H(Tl' tt- 

/'DdjpE THpOY JUnK*.g. CEUAn^gTOY HnEqllTO eBo'X ItCTl HETfiHK THpOY EnECHT 

EnK^g. T&rJ/Y/.H ong n^q. "'' ayu> nAcnepx>.<>, itA.pgngA*K it&q. ;:J cemaxou 
Eny.oeic ??6"r vvemea. ^tvehe^j ethhy. ayuj ecu a-/ id MTEq'XiicAtocYitH itn>\AOc 
ETOYH*.7.nof| neiiTA. nvcoeic TAJUioq. 

Ps. XXI, 17-2;. XXII, 1-4. 

I >.'. Vol. II. II 82 

rteAiiiec UrumoY rt^-rtApgpTe Art ^htoy TtgHneeooY [ace tt- 

tok Ktyoon tiJxxxAi- neKcy?\g jmrT nextfepuuii Htooy rtrtTAYcn- 

p. c*i: ccjujit]. 'akco&te ftoYTpAni^A junAJutTo efio^ iun^oTc 

p. c^f : efio^\ r?neTe?\iRe Humor akte^c taahe rtoYrteg; aycju neKxcu 

6 eqTA^e ftee iuineT"<sjut.Ag,Te. [neicrtA rtAnuuT rtcuui Ttrte^poY 

THpoY JunAcuft^. ETfie xe aioycju^ gH nm Hnxoeic rtgertgp- 

oy ertAtytuoY]. 

x^iv kX. enxuuK eflo2\ ne\J/A?\juioc rt^AYei!X. 

* P . p h : I noc Aiqi r?TA\|/YX H e £P A| epoK nArtOYTe* «sJKA£, r THi 

a epoK junpTpAxiujine- OY?s.e JunpTpe rtAx&xe cuufie rtccui. kai 

r^p OYort rtm eT£YnojuortH epoK TtcertAxicyine Arr eYexityine 

«6T' rteTAftojuei enxirtxK * «TJUHTe iie*.»liec = Lagar., Pey. git tjulhtc rte*.i6c - Lagar. et Pey. ngen- 
ne^oov - quae in uncis, desiderantur in cod., et mutuavimus ex Pev., qui ult. vcr- 
bum legit nn-rAYcncajnT, pro quo Lagar. recte nen-rAYcenccon-f — 5 noYTpA.ni;; a. 
ita cod., Lagar. et Pey. recte novTp&nc^A. - JungoTe = Lagar., Pey. in textu JungoT, 
in notis lingo = Syr. et Gr. s^svavria; , nee non M. Uneju^o - v. 6 ex Pev., ex quo 
subiicitur etiam integer ps. XXIII — Ps. XXIV, l Tnki , pag. 32, A.iqA.« — - post II- 
npTpAxicymc M. Ideleri add. uja. eneg cum Aid. Compl. Taurin. et Svro-hex., sed 
Schivart^e reiecit — ;> ' eTgvnojuonH = Lagar., Pey. et Pistis Sophia eTgrnoume 
pro oi u7roa£vovT£(; - evexttyme, M. = Gr. ai^yjvO^Ttocxv - Pey. n6Y neTA.noju.JA., 
Pistis n6Y neTA.noju.j - reliqua, una cum integro ps. XXV, subiiciuntur ex Pev. 

XXIII. k?. n6\|/*.'Kjuoc n^K'K ncorA. HncA&BA.Ton. 

1 nA.nxoeJc ne ni<A.g juTT neqxcjox elio'K. TOiKOYJuenH jun neTOvHg THpov gpA.' 
iigHTC. " nroq A.qc«.ncnTe jujuoc g'^n ne^A?\AccA.. a.yco A.qciiTU>TC gixn 
neiepcuov. s njju ne*rn&fia)K egpA.' enTOOY UnxoeJc h niju neTrtAAgepATq gii 
hjul*. juneqTiIfio. * neTovA.A& gn neqtft'x: ne eqTBfiHv gii neqgHT Juneqrj n- 
Teq\p'YX H e3C " ovJurtTenpA.. Hnqcupic UneTgJTOvcoq gn ovKpoq ' iuli n^xi 

rtOYCJUOY efio^giTJu nxoeic. a.yu> oyjia. eiio>vgJTlI nnovTe neqcioTHp ' tai tc 
TreneA itneTtyme He*, nxoeic. eTtyine ncA ngo JunnovTe niAKiuft 'XiavjVa'X.ua 
1 qi HneTnnv'KH egpAi nA.p;x;(jurt. ItTeTnxice egpAi nUnv'XH uja. eneg TApeqeJ 
egovn ItoY nppo Uneoor * niju ne netppo Uneoor nxoeic ne n^vvnATOc ctta- 
xpHY. nxoeic e-re oxnSotx Juuuoq gii nno^ejuoc. *X»a.v|/a.7\jua. ' q< nneTnnY^H 
egp&J MA-px*^" HTeTrtxice egp*.' nJunv>vH tjj&. eneg T^peqei egovtt n6t nppo Ju- 
neoov. ,0 nuu ne neippo Juneoor. nxoeic HHfibu. mtoc| ne nppo iineoov 

XXIV, h nacoeic jua.t&juoi etteKgioove. *.vtu aia.tca.Hoj erteKUAJiLu.ooiije rmoeiT 

gHT gl? T6KJU6. A.YCU nVTCA.tiOI Xe HTOK ne nM0VT6 nACCUTMp AVCl' t ^.V^Vn^K 

epotc HnegooY THpq ' Apinxieeve iTMeKJUM'TijjArig'THC| nxocu .\ . u utkn*. xe 
tyoon «m eneg. nnofie Hta.ajiT<tkov« um h.vi.vuiTtatcooyii Junppn.v tu i ^ i 

Wll, ;-6 Wl\ 83 
xxvi, i kF. ne\J/A?\JUioc rtTvAYeiTv JuuTATOYTAgcq. 12 [HnpTAAT etootoy TTrte\|/YX H rtMGTe?\iBG juuuioj* xe| ay- * p. Tif 
touoyn ££,p<sj excui rt6"i grrjmriTpe rtxirc6oItc• 'ayuu <v nacilt- ■ p. tTh 
tfortc xkTo^ epoq OYAAq Ps. XXVI , titulus ex Pey., ex quo item subiiciuntur priorcs quatuor versiculi 
usque ad vocem Jun&gomg : lacunam, quae inde in eodem habetur usque ad ps. LIX 
v. 6, replevimus ex Lagar. — 12 etootoy HnexJ/v^H =M., Syr. = Gr. eig ^uv^as " 6 SP*' 
eatiDi = M., Lagar. epoi = Graec. [/.oi - idem genjuurfpe - ante atKSo'X M. hab. ate 
- epoq OYA&q , M. epoc ZLum Juuioc = sauTY). 

ApinA.ju.eeve htok ka.ta. n*.cy*Jf Uneicna.. e-riie xeKJunx^pHCTOc natoeic. s ov^pH- 
ctoc &ycu eqeoYTam ne natoeic. cTfie ni.'f qn&.^cfitu nncrpnofie gi Tegm. 9 qns.- 
atiuioenr gHTOY iTTTpIIp&uj git OYg&n. q«&Tc&fi£ tApUpa-ty eNeqgiooYe. negiooYe 

THpoY Junatoetc gitrt*. ne gi Jiie TTneTtyine Hca. Teq'Xi&eHKH *.you neqjui?TJuiTTpe. 
11 e-rfie nexp^n natoeic ka. n&HOfie nsJi efio'K ate qoty r*.p. 12 nuu. ne npauue 
eTpgOTe gHTq Unatoeic. qn^cjan nojuoc n*.q gi TegiH tiT&qoY&tyc. *req- 

•vJ/y^h n^tycune gn gen&rAoon. neqcnpju&. n^K^Hponojaei JunK&g. 14 natoeic ne 
nT^atpo TtneTpgOTe gHTq. *.yuj np&n Unatoeic n&. neTpgOTe gHTq ne. ayuj et&- 
julooy eT-eq*X»^eHKH. lD epe «*.fi&^ eitupju rtOYoeity nuu natoeic. ace nroq neT«&- 
Tetuu n&OYepH-re e&o>\gIJi nn&ty. 16 6uiujtt egpAJf eatun «?«*. H&.Y. ate wiv OYujHpe 
noYCUT- &YUJ &.ttv OYgHKe &noK. l5 & nee^\i\|/ic Un&gHT OYCutyc efio'K. &hite 
eBo?\gn tt^&n&VKH. 18 &n&.Y en&efifito juuT n^gice nvKcu efko>\ if«i.nofie THpoY. 

9 &.n&.Y en&ata.ate ate a-yoyujujc efio'X. *.yuj &yju.6ctuji gn oyjuoctb natmolhtc. 

g*.peg eT&.'vJ/Y^H nvTOvatoi. JunpTp^aticyme ate ^ige'Kni^e epoK. ' J1 TTfi^'KgHT 
jutn ketcoytcuii eA.YT06"bY epoi ate JufgYnojuoitH epox natoeic. " nnoYTe ceT niH^ 
efio>\giT neqeTurJ/ic THpoY. 

XXV. kb. ne\jA^Kju.oc tt'K&.vei'K. 

Kpine jujuoi natoeic ate &hok ^i'juoouje gn T&JUMTfl^gHT. ayco eixio ngTHt 
n/oeic iff-nA-KUU a.h. -' *XoKUU&^e jujuoi natoeic iTvmp^^e jujuoi. nice nn&6"XooTe 
jun n&gHT. ■ ate neKnA. HnejUTO nn&a&7\ e&oV &you jufp&n&ic gn xeKJue. h Junei- 
guooc juu OYCYnge'Xpion eqajOYCJT. ^yuj iTn&ficuK egovn jun TTpeqpnofie. 5 &>'ju.e- 
c-re e-rcooYgc iiketo UnonHpoc ayuj iTnAgjuooc juiT IT&ce&Hc. 6 '|-na.eiio nn^ol'at 
gn ne-roY*A.6. t&kojt6 eneKeYCi^cxHpion natoeic. 7 ectOTJu enegpooY JaneKCJUOY. 
c/'i) nneictynHpe THpoY. "' nyoeic Aumepe nc& HneKHi. juTT nju&nujojne JuneKeooY. 
Junp-r&KO ut&\1/y;/;h juiT haceBhc. ayou n&ujng juiiT genpeuju-e ttcnoq. 10 n&'i 
epe T«.i(0jui& gn nevtfiat. & -reYOYn&ju juoYg n'Xoupon " miok "Xe ^Vjuoocye gn 
tauut(U) gHT cujtc Hjuloi RTHA KA.if. '" & T^OYepHTe v&p Agep&Tc gju nco- 
oytTT -f-n^cjuoY epoK natoeic giT TTeKK'XHciA. 

XXVI, ' natoeic ne n^OYoem juh n^ccuTHp ejn&pgo-re gHTq hmiju natoeic neT- 
iiA<yre AMIAOVatAI ein«.pff'u;/i gHTq nnuu. gju m-peYgoun egOYU epoi no"i iiet- 

Ps. XXVI, i2. • 84 

xxvii ic^. [enxcuK efio?\. ne\J/*?\jit.oc ??!XAY€iX. 

i aixiujkak egpAi epoK nxoeic nArtovre- junpKApuuK epoi jiah- 

a ncuc itTKApuuK epoi TAp ee rtrteTfiHK enccHT encyHi. ccjutU 

enegj>ooY HnAconc gH m-pAcencuunK nr^qi rtrtAtfrx ££,pAi 

a eneicpne etoyaa&. HnpceK ta\|/yxh jun rtpeqprtoRe* ayuu 

p. cita: JUUTp'TAKO JUft NeTpgUUfl ETArtOJUlA]- ^MeTtiJAXe gN OYEipHNH 

i juut rteT^iTOYUJOV epe ^rtneeooY g,N mey^ht. *f- may kata. 

fteY^fiHYE - AYCJU KATA TnOftHpiA. HftEYJUlGeYe' Tcucufie «&Y 

kata. rte^&HYe rtfteYtfrx* + nay HnoYTOYeio Ps. XXVII, titulus et tres priores versiculi usque ad vocem e-rAnojuiA ex Lagar. 
— l juhtuuc, M. - Gr. ]J.'t\ 7C0Ti — " post ccutju Syr. et Memph. add. fcupis - TAqt, 
M. - Gr. sv tw aipsiv [/.*, et Syr. |~i/ ^-»*»*>i t-^oo — " Junp-rAKo, M. et Syr. = Gr. ur, 
(juva7roXsi7Yj; [is - etamojuia. = M., Gr. ahuuav - gr? oveipHUH = M., Syr. - Gr. sipij- 
vt)V - Lagar. Uneeoov, M. et Syr. = Gr. xa*a r)s — i nnevAxeeve = Syr. et Gr. xwv 
£7riT7)^£U|xxTa)v auxtov, M. VT-te noYg&HOYt - xcutufie , M. et Syr. = Gr. fto; - Lagar. 
rectius Junevroveio = Gr. to avraTroooax xuTtov, M. rT-rtyeBau nrtH6YA.YA.iTOY 

JUOYKg jujuloi eoycoju VTnACAps. rte-re'Kjfie Juuuoi jun n&x&xe Htooy AY6S&E aycu 
AYge. 3 kah EpujA.n OYJu>\A.g ccop epoi JunAgHT nAepgOTE ah. KAn epyjAn oy- 
no*Kejuoc tcjuoyh exai gH n*.V &«ok 'fniK&.gTHi 4 OYgturi Royujt n6tiTA.iA.iT6i 
Ujuoq riTJu nxoEic n*.i ne^tyine nccoq. ETpAOYCOg gju nm Junxoeic nnegooY th- 
pOY UnAtung. 6Tp*.n&.Y enoYnoq JunxoEic e6"Juntyine UnEq'K.voc. 5 xe AqgonT 
gn TeqcKYtiH gH negooY VTnAneoooY AqpgAiftec epoi gju nne^Hp TiTEqcicYrtH Aq- 
(Tact gn OYneTp*.. 6 Tenor EicgHHTE Aqxics T?TA.*.ne exti haxaxb aikcute 
aiujuxjut gn TeqcKYtiH noYOYCiA Hcjuoy ^«*.xcu TA\jAAV>\6t enxoeic ccotII 

nxoeic enAgpooY nTAituuj efio*K ZZxioq : nA nAi nxosic rtVciOTJu epoi : ; «ta 
nAgHT cyA-XE epoK Aqtyins hca nEKgo : nEKgo nxoeic 'friAujjnE nciuq ' iinp- 

kcote JunEKgo tie*. &o"K jujuoi i UnppAKTK eRo'K ZinEKgAlgATv gr? OYopvH iiiume 

I1AI VTEOHOOC JUTpTCTOI 6&0>\ JurtpKAAT HctUK nnOYT6 nACCUYHp : " X€ A nAetcoT 

juVT tauaav kaat occooy nroeic *Xe netixAqujon'r epocp ll cxir? hojuoc n.vi 

n5t06IC gVT Y€KglH AYUL) ItVTCJJUOeiT gHT gr? OYglH eCCOYTCUH ST&6 ILVYATC *f- 

n»cYGY6 etiAY ertAVAeon Junxoerc gju n<Ag tT«6YOtig. '* "fnAgYnouune enroeic 

2SpO AYtO JUApE nEKgHT XCUK : tT^'gYnOJUIHE EnXOEIC 

XXVII, 5 xe UnoYEiJue eiiEg&HYE JunroEic ayu> negfiHYE VTnEq^Jic : iin.\>iip,iM'- 
poY tTvTJUKOTOY 6 nxoEJc CJUAA1AAT icE AqciuTJii EnEgpooY JunAconc. nr. 

nE nAftOHOOC AYUL) TAtlAUJTE TTtA nAgMY KAgYMC| epoq AipgOTE A TACApT 

■^oyuj. ■ r j-HAE^OAio>vO>'E« HAt| gju nAOYcuiy 8 nTtoEic ne nTA*po JSneq'KAoc ■ 
YitAiyTE ns TutEOYXAi JunEq5(;p HC ' roc J "atovxe neK'>\Aoc iTS-cjuoy eTeim'XM- 

ponoju«A rn-juoone jujuooy i(>"Xactoy i»ja ene^ 

WV1I, |-4. 


8;; xxviii. kh. ne\J/A?\«.oc N?vAYei?v efto'A grt TegiH 

fITECKYMH. TecjUH jmncnc ecoYcucyq ertOYcyA? ncate. tgcaah «.ncrc n. xvm. 

p. qe : 

eCKlJU ETepHJUOC- nCTC NAK1AA eTGpH.llA.OC ftKA^HC. T6CW.H 

junac eccofi-re rtmeoY^- 'aycu qrtAtfuu^n efio?\ rtJUUiiArttyHrr " p- p 
oyon mx*. ct^jul neqpne xa» jmneqeooY. ty*pe ncrc erne jajt- 
nKATAKTsHejuoc ayoj rtqT-peqgAJioocr xe ncrc rtApppo ty* eNeg,- 
nac n^i - dim juEneq^Aoc* ncrc nacjuioy eneq^Aoc g,r? oy- 

eipYMH. 10 n Ps. XXVIII, titulus ex Lagar. — 7 idem eqovcuiyq novcy^g, et infra eqiaju et 
eqcoii-re = Gr.; in Memph. autem, sicut in nostro cod., eadem verba referuntur ad 
praecedens n^puuov = -recJUH — 9 qrt&.ffcb'Kn (sic) = Lagar., expectares cn&<Su/Xn 
- ante oron = M. om. Jcat - post neqpne M. add. eeov&fi - juneqeoov, M. et Syr. 
= Gr. om. auTO-j — l0 ty*pe . . . erne, sic etiam Lagar. et Tuki (p. 121), Syr. et M. 
= Gr. KgTOtxiei - Lagar. rectius JxnK&.T&yOstcxxoc = xov z.aTXX.Xuat/.ov, M. «£>ert 
njK&TAK>\YCJUoc, et om. *rcu - rteq-rpeqgjuooc, M. et Syr. = Gr. -/.xQisiTai - ace cum 
praecedenti puncto merito abest a Lagar. M. Syr. et Gr. — ll Lagar. oreipHNH. 

XXVIII, 1 a.rnne Unatoeic rttynpe IinrtOYTe &.nme Unacoeic HgertcyHpe noi>\e' &n» 
ovT*.6io juiT OT^JULH Unafoeic 2 *tu OY60or Hneqp6.n. ovuuty-f Unaeoeic gn Teq- 
^y^\h e*rOY*.fi (sic)- ?J Tecum Unatoeic g«acn Juumoor : &. nnovre Juneoov cjuuj efiiO*K : 
nacoe»c g'ati? geHJUOOY en&tyouov. * tgcjuh Junatoeic gTT ovtfou. tgcjuh Unatoeic 
g7t OYJU.nTtto6T 5 -recAiH Hnxoeic ecoYO»ujq tutKe'Xpoc : natoeic n&orcutyq TTT?K6- 
*Xpoc Hn*Xifi*itoc 6 neq-rpeYpjIigJtr' ju.77 n>\ifi&noc nee IIn.u*ce atcu nju.ep«Teq 
o nee novujHpe Uruuonovepoc. 

XXIX, ' enataiK efioV ne\J/*>juoc htuj'Xh Hna?i oeiK Ilnei n'X^vei'k. 2 T"*-- 
z*.ctk nacoeic ate A.K<±)on-f epo« ayo> UneKev^P*" 6 Hn&at*ate eatou. ! natoejc 
n&noYTE &IXJUJK&.K e gp & ' epoK ^K-raSisGo\ * natoeic &Kit Tb-tyvy^H egp*t gn 
^jun-re : aktoyxoi eBo"X gr? ncrBHK enecHT entym. s ■vJ/^'K'Xei enatoeic neqne-r- 
oy&aB iTxexiTovujitg eBo>\ Unpnjuieeve Uneqovon. 6 ate oyii ovopvH gH neq- 
tfoit-r aycd OYCong gil neqovtouj. npixne n^ujaune epovge TtT6 nTe^H>\ tycune 
cgTOOve. 7 amok *Xe aixooc gJS n&ovaxx)>\e ate 7?<t-nA.iajuL &n uja eueg. 8 nxoetc 
git neKOvujcy ak^^oju Jun&c& : akkte neKgo *Ke efio>\ Aitycune eiiyrpTcop. 9 ein^- 
Xf(^KA.K egpAJ epoK natoeic T^conc Jun&.nov-re. t0 or ne ngHY Jun^cnoq gju 
n-rpa.8ujK enecHT enT&xo julh epe ney^ovc n&e^ojuo7\ovei hak a«.h equina) TT- 
TeKAAe. " *. nroeic ccutjul &qn^ ha.i : &. nr.oeic txjeone tt*.j hBohooc. '" ^kktb 
n^negne n&i erp&aje *Kneg t&^ooyiie AKJii-op-r norovnoq ,s xe epe t&oym&ju 
n<5.CAAOY epOK MTA-TJUJUKAg iTgMT : nTTOEIC niltOYTC '^n^e^ojuo'Ko'rei HA.K ty& Etteg. 

Ps. XXVIII, 7-1 1. 8G 

kxx Tr. enxcuK efio^. ne\[/A?\juioc rt!\AYe!5\ «te nnojtyc. 

'i"ftA(R)i?\e AAnAnrtX erteKtfi'x akccjute juumoi nor; Smoyte n. ic. ii 

D. TnS : — Ps. XXX, praeter v. 6, nihil in codicibus Borgianis de hoc ct scqucnti psalmo. 

XXX, AiKAg-rm epoK nxoeic Junp-rpAxiiyine iyA. 6 " e 8 NA.gJU.e-r in'Torxoi 
git TeK'XiKAiocrttH. :: piKe JuneKJUAAxe epoi itv6enH eTOvxoi : ujume rtA.t eov- 
novxc ttttAcy-re ayuj gyhi JLuAlImuT btoyxoi. * xe Rtok ne nA.xA.xpo ayco 

nAAlAJUntOT : 6Tfie neKpArt KHAXIJUOeiT gHT AYCJU rtvcAtioviy'f . ' KftAItT elio>v 

gtt T6J<T6p6^c rt-TAvgonc epot xe Htok ne TAttAuj-re. ' AKJU.ec*re ne-rgApeg Jx- 
neTtyovei-r enxnixH: ahok *Xe AtKAg-rm enxoeic. s 'fttATe'XH'X TAevcppAtte exJu 

ntKHA 356 TtTOK A.K61J0UJT 63f5i nAOflBeiO AV(JU &KTOYXE T&mVy^H 6&0?v gtt ItA- 
A.ftAVKH. * UtTEKTAAT eTOOTCJ HnXAXe A.KTA.g6 «A0vepHT6 epATOY gtt OYOCTlT. 

10 tiA «A.i nxoeic xe 'fe'Xiiie : a nAfiA'X ty-rop-rp gU ntflbttT avuj ta\J/y;x;h **" 
gHT. u a. nAAge coxit gtt OYJutKAg iigHT avo) ttApJunoove gtt gertAtyAgoju : A 
ta6oju 6"Bfie gtt ovJun-rgHKe ayio Av^yTop-rp ttoT «A.Keec. ll Aitycnne rttto6Yteo~ 

nApA HA.X&XE THpOY AYUU 7t tteTglTOYlOl ejUA.Te AYCU ftgOT€ tTneTCOOYH Juxioi : 
HETIUY epOl AY0Y6 ftCA &0'K JUJUOI. 1? ' X6 AYpnAlUtic gt? ttCYgHT TtO€ t?ft IKliXUC 

A«p ee rtOYgrtAAY eAqcuupII. u xe aiccotju encoucyq "g*-g eYOYMg gU nAKto-re 
gil nTpeYCcuoYg giOYCon epoi A.Ycyoxne exi t?TA\|rr;x;H. D Attoic *Xe AiKAgTHi 
epo* nxoeic aixooc xe vTtok ne n*.iiOYTE. l6 epe ttAicTsHpoc gt? ttetctfix : jua- 
toyxoi 6T(Ti'x t?ttAXA.xe Ait? hethht nctoi. n orettg neicgo e&o>v exJu neKgU- 
gA7\ juatoyxoi gju neKNA 18 nxoeic JunpTpAXityme xe aicouj egpAi epoic : eve- 
xiiyme r?6~i' nace&hc a.yco TTc6xitoy eAJuTT-re. 19 jUApovp Juno t?6t rtecnoTOv 
TTicpoq tieTXU) novAHOJUiA egovtt en*kiKAioc gt? ovJurT-fxAcigHT *xn ovccuiyq. 
J0 xe «Atye nAujAi TiTeKJUitTxpHCToc nxoeic tai t?TAKgonc t?rte-rpg0Te gH-nx 
AKTOiyc iTneTge7\ni^e epoK UnEJUTo e&o'h rutujHpe rinpcujue Jl KttAgonov gju 

nneeHn HneKgo eneujTOp-rp tTRptojue KriApgAifiec epoov g« ovgAidec enoviugju 
i?gen>\Ac. -' nxoeic cjulajuaat xe Aq^eoov JuneqrtA giT ovnoTvic ecTAXpHV 

88 ahok "Xe aixooc gn -tag^tacic xe ju.h tyAicAige eftoTs HnAgpn iieicBAV e-rlie 
nAi AKCtoTJu enegpoor UnAconc gju m-pAcoty egpAt oy^hk * juitpe nxoeic neq- 

neTOYAAli THpOY xe epe nxoeic tyme Hca JujunTJue AYtu qtuvTOveio iTneTxoce 
tTgHT eAiA-re. xpo Hte neTitgHT 6ju6oju. oyo« nuu e-rge'Xni^e enxoeic 

XXXI, ' nA Ttxn'rpJi RgHT TT'XAYei'X maiatov TTnenTAYKcu etto"K nnevAnotiix 
julTT neitTAYgculic etio'K exl? nernolie haiatcj Junptujue e-re Junxoeic itAepm>i\t 
epoq am oy"Xe jujum Kpoc| gt? TeqTAnpo. AiKApcui xe a hakee: pAc gju hi p.v 
xityKAK etio"K JuinegooY THpq : ' xe gii negoor Aiit tey^ih a tem\ix ^p >« -• t ->pAi 
excui : aiktoi eYTA?\AiruupiA gJu n-rpATiu'Xc Ftoe ittteuyoitTe 'Xi.\.\'-a>sUa | 

Ps. \\\ 87 

xxxil. * 7\&. gX^X. ' n. xvnr. 

p. p-p* 

rtiMKAioc r re7\H7\ enoc' Gpe ttccaaoy npenei rtrteTcoYTom. 

OYcuftg, q&o?\ enoc gTT OYKieAp^- \|/A?\2\ei epoq g,n oy\|/a?\- 

a THpiori aaaaht rtK^n : xuu epoq ertOYXuu rtftppe* \J/A?\?\ei epoq 

i ka2\cuc grt oy2\oy2\<m. xe ncy^xe aattctc coYTcurr ayuu rtq- 

gfiHYe THpoY tyoon g,rt oYnicTic - quie rtTJUtrtTrtA aaw ng&rr 

nKAg, THpq AAeg, £,aa nit a. jmncrc. ayuj £aa nequjAxe mta. ' p- p« : 

- JunHYe xpo* a you rteYtfoAA THpoY £,aa nenTtX ttpuuq- neTcuj- 
OYg, naaaaooy ftoA^AccA' rtee woyackoc - nertTAqKuu rtrtrtoYit 

- g,rt rteYAguxup. AAApe nKAg, T"Hpq epgpTe £HTq AAndxr 4 AA*pe p. p~v: 

AAA MIAA CTCUT g,HTq' AAft OYOft ftlAA* eTOYHg, rt£HTOY* Xe 

ftToq neriTAqxooc AY<^u>ne- rcroq nertTA.qguurr aycxj &y- 

i" count, ncrc ftAxauaupe eRo?\ AAncyoxrte rtrt^eercoc" qrt«s.&ee- 

Tei rtAAAAeeYe rtft^Aoc* aycju qnA^oeTei AAn^yoxrce rtnApx^^' Ps. XXXII, ' Lagar. Unrsoeic, it. v. seq., M. et Syr. = Gr. sv to) /.upia) — 3 idem 
novxu) = Graec. z^w , M. .r&ert ovgouc - alt. epoq - Vulg., M. Syr. hebr. et Gr. om. 

— h Lagar. neqgfiHYe — 5 THpq M. Syr. hebr. Vulg. et Gr. non agnoscunt — 6 &yco 
ceteri non habent - nequjAxe , M. Syr. hebr. et Vulg. = Gr. xu Xoyw tou xupiou - xpo, 
ita cod., Lagar. T&xpo - nertfoju THpoY = M. et Syr., hebr. et Gr. t.xgo. r) ^uvapa; 
xutwv — 7 «<«e hoy&ckoc = M. Syr. et Gr. w;st (V. a>;) ccotov, Lagar. n&e ri«s. 
hi&ckoc - neY&gu)top, Memph. hebr. et Syr. = Gr. om. ocjtwv — 8 Tuki, p. 172, et 
Lagar. pgo-re - Lagar. wa) ju^pe jua. nuu. usque in fin., Syr. = Gr. a^'auxou 
oe <7aXeu07)TW(rav r:a.vT£; 01 xaTOtxouvTe? rr,v oixouixsvyjv, id. M. sed absque &s 

— 9 ante AYtyoune Sahidicus om. xa'i — 10 prius jmntyoatne, M. et Syr. = Gr. in plur. 
cod. ic, p. iTh : iTiTgenoc qnaJLoeTei ruTjueeYe .... rteq&.ee*rei' = Lagar. nq&ee*re» 

— post prius qnA&.oeTei Syr. et Gr. d£, M. hab. OYog ante - post tirt'Ka.oc repetitur 
in cod. aycd qnAA-eeTet iutju.ju.ee Ye hk'Ka.oc -alter. juntyoxtte = cod. ic, Lagar. - M. 
Syr. et Gr. TuTtyoacite 

I£n<M?oBe Juneigen ta&hojuia: ajxooc ace *f H *- xe n^nofie ET^f" oyBhi enroeic aycu 

HTOK rtGHT^KKO) G&0>. t?TJU.lTTey&qTG Hn&jgHT. *Xj&\j/&7\JUA.. ° epe OVOH tUJUL 

eTOYA-^B HA.ty>\H>v GgpA.1 epOK gA. T&.I gH neOYOCIUJ 6TCBTOIT: n7\HH gM OY- 

k^t&k>\ycjuloc jujuooy ej\&tyujq TTcen*.tygajn epoq *.«. ' mtok ne n&ju^Juncux 
eBo>vgH -reoVsirJ/tc eTKUj-re epoi : niTeXH'K cott efio>v g«i"iT neTJunAKCu-re. Tvia.- 
■v{/a7\jul&. ' -(-h^t&juok -t^tc^Bok cregJH eTeKH*.Ba)K ITgHTC "f-n&T^>tpe k&Ba.'X 
egp^i e'/ajx ' JSnpp ee nuig-ro juh hiju^c nopi< ctg jujumxoy JuiTT-c&'ie : ccuk 
HUOYOofle ITneTe TTcegoujt epOK ah giT OYy^Tsinoc juiT OYiy-roq. ,0 g*.g niijUA- 
ctiv| JunpeqpnoBe ni<& *Xe MAKOu-re eneTge>.ni^e enxoeic. " 7T*X»kaioc eYc{>p&ne 
f yjj n/oeic TT*reTiTTe'A\H>, MTe-rTTujOYtyoY njunjuxiT THp-riT »6tcoytuji( %xx nevgHT. 

Ps. XXXII, 1-10. ss 

n ntyoxrte rtToq junoc tyoon cy* erteg; uuueeYe JuneqgHT 
is xi rt eoyoyxcjuju cy* oyxujju. rt<M<\Tq jun^eertoc enoc ne 
* p. p*K ■. n neq*ftoYTe n?\Aoc nta noc coTnq eYK?\HportojuuA rt*q. a 
11 noc tftbcyT efio^rt Tne eft ay fttynpe ftrtpume efio2\g«. 

nequiArtcycjune ETcfiTcuT 1 AqtfuucyT exit fteTOYHg, THpoY £«. 
is nicAg/ nertTAqn^Acce JUAYA^q rtfteY^HT- neTeuuie efteY- 

16 £&HY£ THpOY. JtAlAft OYppO HAOYXAJ ETRe TeqftCXT" fttfOJUT 

ii aycu uumft OYXcouupe rtAftOYg«.g«. n*cy«s.i ft•TeqftOJU^-e• juuurt 
oy^to ftgpTe eoYXAi ftqftAftOYgAA Aft £«. n*cy«sj ftTeqtfoju. 

w eic ttfiA?\ juincrc (SujtyT exrt ftcrpgpTe egHTq [rteTKuu ft- 
g,THY eneqrta.] p. pi : xxxiii, i ^ 7\T : ne\|/A2\juoc ti'K^T^' ft Tepeqty iiie juineqgp jmnejuTO 

efio7\ rt Ax ,Juie ^ e X *qKA*q e&o2\ Aqficux. : 

2 ^-rtACAAOY enoc eftoYeicy num.* eftoYoeicy mxx neqau.OY g,ft 

p. pT : 3 pujl. *TA.\J/YXH rtAXlTAlO £JU noc - JLlApe ftpjLipACy ccjutju 

i rtceoYftoq. xice rtjuuutAt jutnarj - ayoj ftTeTftxice JuineqpAft 

£iOYcon. AftOK Aicyme ftc* noc* AqcouTJU epor aycu AqTOY- 

e xoi eRo^rt ft*Ji*.Aft6oi2\e THpoY. + juneTftoYOJ epoq* ft- 

i TETrtpoYoeirc a. you fteTftgp ft fteYxiu/me. n<*j ne ngHKe it*r- 11 cod. ic. et Lagar. - Syr. M. et Gr. ntyoxne *Xe - Lagar. «ja. sng - ante ju- 
jueeye M. hab. orog - xin eoyoyxcdju (sic), cod. ic. = Lagar. ac'm oyxcuju , M. icxert 
xcuoy, Gr. axo yevetuv - uja. oyxumi = Lagar., cod. ic. ty&. ineg, Gr. si{ vsvsa< 

— '- M. uj ov«»*.tcj - noc M. Syr. et Gr. non agnoscunt — l enay, M. et Syr. 
= Gr. ii^i - Lagar. enojHpe THpoY = M. Syr. et Gr. — l5 nEHTAqn>\AccE a o ~\x- 
toc; — 16 TeqKoo" h6oju, M. et Syr. = Gr. absque <xutou — M ngoTE eoyxa-i (sic\ 
Lagar. itgoT coyoyxai pro Gr. (beuaei; £'-; acox^pixv - post nqnAttoYgju = M. om. <^i 

— 1S 6a)tyT abest a Gr. hebr. Syr. et M. - EgHTq its. saepe, Lagar. gHTq - quae 
in uncis ex Lagar. — Ps. XXXIII, ' jujtejuto ex Lagar., cod. Juneju-roov - &x'~ 
jue'^ejx; , ceteri AfiitxeXs^ - ante A.q*AAq et AqUto* una cum M. om. xxt — " cnov- 
6juj ct Enovocjty, Lagar. bis TTovoEjty - post alter, nuu M. legit *.pE .... n^tyuini 

— :! Lagar. tiAaciT^Eio — 4 n-TE-rn-xicE , M. et Syr. - Gr. uij/wrwaiV — 5 *.«ok al 

a M. Syr. hebr. et Gr. - ante *.qccuTJu M. et Syr. = Gr. hab. xxi - Edo"Kgn. / .ag.v . gti 
tantuni — 6 idem *f- nETiTovoi et nTETiTepovoEin 

XXXII, 1J ETOVXE ttEYvJ/Y^H B&O'h gJU nJUOY A.YCU 6CAMOU>OY gll R^tAttMftMt 

TEitrJ/YXM HAgvnojuiHE EifxOEic xe ncitBoHooc ne *>vcu TttlMLJ^TI nc ice 

EpE nEttgHT HA.EYC^P^HE ItgHTCJ A.YIU nTA.nMA.gTE gJU neO|p.\l\ 6TOV\Mi t [>i 

ncKMA. n^OEic tytonE excjum kata. ec HTA.ngE"Xn«^E Epoic 

Ps WXII, u-iS. XXXIII, 1-7. 10 89 

Aquucy eRo?\ A noc cujtju epoq* aycu AqTOYXoq g,rt rteqe?\l- 
« \J/ic THpov. ty^pe n«s.rre?\oc juuttoc kcutc eNGTpgoTc egHTq 
s rtqrtA^juioY. xi+ne rtTeTrteme xe noc gp^tF* *wajA.Tq jui- * p. p^ 

npujjme eTge'MTic epoq. ApigpTe egHTq jutncrc rteqneTOYAAR' 
a xe jurt tfptug, tyoon rtNCTpgOTe e^HTq. a rtpjuuuAO ep£,HKe 

ayoj ay^ko - rteTujifte !\e hca noc rtcertAujojujT am eAr*oort 
is rtiju. ^ia\^a?\. AJUtHiTrt rtAcyHpe rtTETrtccuTjm. epor rtTAi- 
la cRuu rtHTrt grt ootc junac. tmx ne npume eTOveuj namg, 
ii eTjme rtftAY ertegpov eTitAitoYov juus.TA2\dlf neK?\Ac efio?s 
is £ju nneeoov aycju fteiccnoTOY eTJUixa) wovrpoq* p^ktk 

e&o?\ enneeoov rtreipe JunneTWAnoYOYq - cyme hca ^pvrtH 
is rtrnouT rtccjuc. *epe tiK&ls junac ouutyT exrt n2uk.aioc' ayuj * p- p» 
ii epe neqjuAAxe poxe enevconc* epe n^,o 2s.e junac tfujcyT exrt 

rte^-pe rtjuneeoov eficuTe junevpnjuieeYe eKo7\ £ix.«. nKA£. 
[a rt^iKAioc xiujKAK eELO^* a nxoeic cuuTJui epooY ayoj <s.q- 

19 TOYXOOY git rteY02\l\|/IC THpOY. TTXOeiC gHlt EgpYIt eftETOY- 

cjuajq gil neYgHT' ayuu qrtATArt^e rteToKBeiHY £H nevriTvX. 

20 rtAcyuuoY rtee2\i\|Aic rfrt^iKAioc- ayoj nxoeic rtAftAgiAOY ft- 

21 £htoy THpov]' noc rtAg^peg, ertevKeec THpov rtrte ova oy- 

22 ajcyq e.fto2\ rtgHTOY. ^jtjuoy htooy rtrtpeqpnoRe gpov ayoj *p. p~e 
33 rteTJUiocTe Jutn^iK^ioc rtAprtoRe. noc rtAcuuTe rtne\j/YXH 

rirteq£JutgA.?\' ayuu HrtevprtoRe noT ovort hijlx. eTg,e?\nic epoq. ante a. noc om. x.at — 8 ujApe . . . kojtg pro TCOtpeaflaXei . . . x.u*Xto - eneTpgo*re 
Syr. et Gr. xwv <po[iio'j|A£vu>v, M. TToyoii tuflen iTepgcf- - egH-rq etiam infra, Lagar. 
et 7 u&z (p. 86 et i 22) gH-rq — ,J HAiA-rq , M. u> oviHA-rq - e*rge>snic, Gr. 0; sX7u£si, 
Lagar. eTtiA.ge'kni^e - 10 iieqneTov^fi = hebr., M.Vulg. et Syr.= Gr. tcixvtss 01 aytoi 
7. jto-j - ami opwg cod., Lagar. HjuIT opunog — ll idem pgHice .... ncenA^ytujuT 1 (sic) 
. . 1iA.TA.e0n - M. cum A. om. Sicujtalpet — l2 Lagar. ajuojth - idem et cod. ic, 
p. cHr, TA-J-caai - gti eoTE, M. et Syr. = Gr. <po(iov — u Lagar. novKpoq — 15 alte- 

rum k in paktk super versum a pr. m., Lagar. pAK-ric efio>v Hnneeoov U.- 

nne-rnAtiovq .... ^pHiiH — ,fj iijaA*K = Syr. et Graec. o<pOaXjjLoi, Lagar. - M. prae- 
mittit x€ -epe . . . . oTJutyT abest ab hebr. Syr. Gr. et M. - Lagar. epe neqjutAAxe poKe 
a M. ovog neqAAAiiix ccpAKt, item hebr. Syr. et Gr. xxi ojra ocuxoo - enevconc, scri- 
ptum eneqconc, postea emendatum — n epe . . . Cojujt deest in Gr. M. Syr. et hebr. 
- Lagar. itETeipe junneeoov equ^Te - cod. om. vv. 18-20, quos mutuavimus ex 
Lagar. — *' ante a ny.oeic M. et Syr. = Gr. hab. Kftt — ly nevgH-r = M., Syr. et Gr. 
om. kut«m - nerniiA, ceteri absque xuruv — 21 noc = Syr. M. et A., hebr. et Gr. 
orn. — n nApnoBe, M. ceiiAorouju ng,eHOY, Gr. TTA^lAJAeX^ffOU^ft, id. v. seq. — n nne- 
I'f/H - Syr. Gr. et Vulg., M. ITt^y^h - Lagar. ei-ge^m^e. 

I',. XXXIII, 8-23. 

' . Vol. II. 12 n. ic. p. cnj. n. xvin 

p. pi : 90 p. pT: i *i"gAn ndc jun rteTxi jujuoi rttfbnc- juutye jurt rteTJUueye 
-' rcjuuuAr AJUA£,Te eNOYg,on?\ON jutrt OYeYpuurr rtnruuoYrt 
a efioieiA epor ntogT- ertOYCHBe rtr^oxnoY juutjutooy e&o?\ nrteTe'Miie uumor axic eta\|iyxh xe akok ne noYcuup. juia- 

poYxityine TTceoY<jj?\c HtfT oyon rtiju. excyirre rtcA tavJ/yxh 

cnR: aaapoykotoy enAgoY rtcexicyine Tttff ftGTJueeYe epoi eg,rtne- 

eooY. [juApoYtyome rtee rtrteityoeiuj JuinejuTO e&o?\ Hjtthy* 

b epe nArre2\oc junxoeic e*Miie JuuutooY - JUApe tey^ih pKAKe 

ayuj rtecc2\AAT~e may' epe nAvre^oc Hnxoeic nHT Hcujoy]. 

"xe AYcyuune h AYgoun epoi ertoYtfbptfc enxirtxH eneYTAKO 

[AYrtotfitefr' nt-a^yxh enxmxH. JUApe OYtfop6~c ei may rt- 

cecooYft jujuoc Arc ayuj nnAcy rtTAYgpnq ju.ApeqtfonoY" egpAi 

n. xo\'. 9 git TtfopcTc certA^e egj>Ai ftgHTc. ta\|/yxh rt'roc] natc- 

coL iV 10 ^ H ^ e *** nxoeic ayuj crtAOYrtoq exH neicoYXAi. makccc 

THpoY kaxooc xe nxoeic rtum neTitAtyeirte iujutoK.' nexnoY- 

£*x rtoYgHKe efio2\gTT Ttfix TtrfeTXOop epoq* OYgHKe jutrt oy- 

ii efimrt efto2\£/T rreTTujpn juuuoq. aytujoyn epoi T?5i' £,ert- Ps. XXXIV, l juh ncxxi cod., Lagar. et A'sris Sophia ene-nci = M. Syr. et Gr. 

- jurt nexjuiiuje, id. Lagar. Pistis et Syr., M. - Gr. toj; -qXsuo'jvtx; — - Lagar. 
= Pistis noYgon^on -Lagar. eiioHeej, Asfis efioH^j, Syr. - Gr. ei; [JoyjSstav, M. *pi 
ftoHem — Pistis ncugnF efto'K - Lagar. et Asfis novcHqe = Gr. et Syr., M. = A. zoy.- 
©aiav eon — Pistis &.yuj Rvgoxnc - Lag - . = Pistis UnejuTO efto"K - HncTe^ilie , M. rtHe-r- 
tfbxi, Syr. = Gr. to»v y.y.Ta'Wijx.ovT<.ov - Lagar. = Pwfis rT-r*.\j/YX H - novccup - nov- 
ctu-THp, Pistis noYOYX&.i — * Lagar. Ju*.povtfj (sic) -Pistis r?6Y neTymc, cum Syr. 
et Gr. om. oyon «iju - Lagar. - Pistis egenneeooY - vv. 3-6, item 7 b -9% uncis in- 
clusi, deficientes in mss. Borgianis, transcript! sunt ex Lagar. — 5 Pistis Jua.poYp *>e 

Hoyujogiuj .... Rovthy' a.ycu epe nHT rtctuoY — b id. sycune i?K*.<e a.yu> Hc- 

c>\*.&te M. OYC>\*.i- &yu) epe .... e*Kilie jujuooy — ' ^Ytytone h. proprium huius 
cod., abundat - Lag. noY6op<Tc, Pistis noYn*.ty juitxTxh erteYT*.KO ju*.ya.^y, M. Syi 
et Gr. hxihxh ?Toyt*.ko H-re noY^A-Si) -Pistis *.Yto \Y»e(?itE^ t*.\|/y;x;h enn6T«.i)OY6i"r 

— 8 id. juApeqeT ha.y m6^i nnA.uj ete . . Hjuocj &.«■ ik.Ycu JUA.pec5onoY n6i Ttfope 
ejiT^Ygonc epoi *.ycu cen&gc egp*-' eiw'm*.jy — ' pro Tt-ro, K.I M S ■ . et 
Gr. - ^ycu abest a Syr. et Gr. - Pistis cu&oypot , M. cccoe'Kh'X . Gr. 

- Lagar. necjOYX^i M. hebr. Syr. et Gr., Pistis necoYXAi — ' ' idem neeTiuv 

.... 6KTOY1CO JUt|>HKe CT^Ht JUn€YXOOp ( M.) 6pOC| A.YCO eKHOYgH ItOYgHUE n 

tootoy Hmct Lagar. etio'^giTn - Juuuoq hebr, Syr, el u »»ev 

— ll epoi - Lagar,, Pistis et cod. re, p. tjh, cum ceterii on 

Ps XXXIV. i-ii 91 

12 jmFTpe rtxirttfbrtc - ayxkoyi erteTo rt^t~cooYft juuuiooy <s.rr ay- 
Tcjudjfie kai TtgJtneeooY enjuA Tt^crfnGTrtArtoYOV aycju oy- 
11 jum 'fATty h * pe itTAvI/YXH. amok ?ve gH nTpGYertaux^e* N*-i * col. 2. 

AJ+gJUXJUT ftOYtfOOYttE - NEJOftftlO rtTA\[AYXH £N OYrtHCTIA.* 

it aycju nAty?\H?\ ttAKOTcj EgpAi cKOYitT" TteipArtAK Ttee iuine- 
eiTOYoji jurt OYcorr rtEieEliiHY noe JuErtET'pgHfiE - aycju etokH. 

15 AYCCJUOYg, epOJ A.YCJU AYEYCppAftE* A. gEftJUA-CTirg CUUOYg, 

Ki epoi JLAneieljue. A-Yxoutjup efio?s juEiTOYjilKA.g, rigHT" AYneipA- 

ZJE IJUULOr AYKUJJUtty ff*CU)l TtOYKOUJUl^- A-YgpOXpEX FftEYOfi^E T p. p7H : 
n EgpAJ EXCJUI. TTXOEIC EKrtA<5aucyT r TTtAY" TA^E TA\|/YXH E- co1 * K 

pA.Tc eKo7\^Jl nEYtyoxrtE eoooy" TA-uutTcyHpE noyuut eRo^s 
is g,n~rt juuuoyi. ^friAOYcjuft^ mak ejt1o2\ hxoeic g,rt oYrto(T TT- 

19 EKK2\HC1A." ^-ftACJUOY EpOK §77 OY^AOC EqO^y. jUnpTpEYpAcyE 

juuuoi Tttfi rtETo rtxAXE Epoi rtxm(3ortc' netjuocte juumoi 77- 
20 xinxH ETxuupjui 77rtEYiiA.?\. xe rtev*xcxj juiem rt&.i rT^EftcyAXE * col. 2. 

21 TtEipHMH - EYJUEEYE 2iE E^ENKpoq g77 OYOpFH* AYOYCJUW JtpCJUOY 

£§,pA.i Excur ayuu nexAY xe e§,e e^e ArtJUEg, ei&tm juuuoq. 1 cod. ic. gnuutTpe - Pistis AYcyTT-r ene-re — '" Lagar. et Pistis TTgertneeooY 

- cod. ic. ibid. JTgnneTN&rtOYOY — l3 Pistis nTGpovencu^'Kj, Lagar. mpeverto^'Kej 

- idem neieIlfle»o, Pistis ayuj *.i'e&Bie = Memph. Syr. et Graec. xat £xa7r£tvouv 

- Pistis ta/vJ/y^h .... epe n&ty^HTs - Lag", et Pistis gkoyoyht — u Pistis *jp&n*.K 

- Lagar. IIne*rgn-OYa>i ju.i7 oycok , Pistis IxneTgj to vu/r aycij Ttee Hn&con = hebr. 
et M. 7Toyu_)4>hp iteju oycok iYthi, Syr. Vulg. et Graec. 7rXr,Giov co; ar>£A<pov vjueTepov 
-Lagar. neieE&etHt, Pistis a.yu> &i'eGBioi pro outco; eT«7C£ivouLty}v-Xa| r dfr. neTOKJu, 

Pistis a.ycju nee JuneTOKJu — l5 AYccuoYg &Y6vc{>p&He , M. Syr. et Gr. inverso 

ordine >cat jcoct ej/.ou su<ppav07)ffav jcai (ruviriyQyjffav, Pistis &YeYcJ>p&.rte egp*.'i exco'r 
ayu> *.Yr.icyine - pro alt. epoi, id. egp&i extui - Lagar. et Pistis s.ycju Jurweijue = M. 
Syr. et Gr. - Lagar. AYXiucupe eBo"X aycd, Pistis ^vncupx &yu> = Memph. Syr. et 
Graec. — l ' Lagar. et Pzrf& ^vntp&^e - Pistis ayoj ^ykujxi^ nccuj gr? oyku>.*juI) 

' Lagar. KH^tTcucyx e-rn*v, Pistis egp*.i ejyuu'i tkm - T^ge ep&Tc pro arco- 
/.'/t'/tt/^ov, Memph. ju.*.-r*.ceo - nevajoxne eeoov, Pistis efio>\gjT nergBHYe eeoov 

pro «W0 T7,; /.'//.O 1 ;/".'/.; OCUTOIV - P/5/W A.YCO MAgli TAJUMTtyHpe OYCUT' ETOOTOY 

iTuxtOYJ — ,H nxoeic M. Syr. et V., deest in Gr. et hebr. - giT oymoG" iTeKK'XHct^ 

- Lagar., Pistis ?T\ oyckk^hci^ eiutyujc ayuu - ecjoty , Pwfw ejuiT-rq Hne juxi^y, 
Syr. et M. eqgoptg Gr. V/p:'. — ,,J P/.s7;.v gTT oyxukTokc .... exikxh. ayou eYxtopIi 
mmgyB^v Syr. et Gr. cum jcott, qui tamen om. aurtov post o<p0«Xaot? — 20 P/jft'5 
X( amok wem Lagar. aaiT ; uj*.v5y*.re hUjula.* gTT geHty^re neipHJUKoir ayuj ty^v- 
.ttOK.u.eic eYopvH gl? genicpoq , Memph. et Gr. etiam x.xt — 21 M. Gr. praemittit >c«t 

- As7?s AYovdjjy eBo"K iTT6YT*.npo ... ayou &yxooc re evre a nenfi^'X jiteg ei^xiT 
I. agar, i&tii y Hxioq = M. Syr. Vulg. et Gr. gt,5ov oi o'pOy.Xjxoi yjjxtov. 

Ps. XXXIV, 12-21. 92 

AKitAY nxoeic jutapKApcuK* nxoeic JuinpoYe jluuloi. tujoyn 

u nxoeic f^THK en&£&.n- n<MtoYTe ayu> nAxoeic otak&a. Kpi- 

rte Jxxxoi nxoeic kata TeKTviKAiocYrtH* nxoeic n&noYTE H- n npT-peYp^tye juumoi. jmnpTpeYxooc ^ju. neYgHT - - xe ka7\ujc 

Trtl^YXH* aycu junpTpeYxooc xe Artojuucq. eYexityme rt- 

ceoYu>2\c £ioYcon rttfi rteTp^tye exit rtAneeooY : juApoY^-gicju- 

oy rtOYcyine jmit OYaj^c TtoT rteTxe rto(> rtty^xe egpAi excui. 

*AApoYTe?\H?\ rtTooY TtceoYftoq n6i rteTOYety ta^ikaio- 

CYftH Ttcexooc TtoYoeiuj nuu. xe ju^pe nxoeic aiai rteTOYety 

^-pHrtH Juneq^Jui^A^. aycjj n&Ts&c ftATe2\H2\ §,« tck^ik^io- 

cynh* jmrt neKT^eio JunegpoY THpq]. 

xxxv, i, enxuuK eflo?\. rt&AYei^ ng,JuigA?\ Juinxoeic. 

' n. ic. 2 + nnApArtojmoc xou juuutoc g,ju[ neqgHT* xe ^-rtAprtofte TteoTe 

p. pno : g ^JnjioYTe HnejuTO rtrteqriA2\ e&o7\ Air xe A.qp iq>oq iu- 

neqjuiTO eRo^* [ege eTeqArtojuuA aycju rteqjutocTe] 27 98 22 Pistis JunpcAgouK caEo*a Ujuoi — ' :? ' idem rtri-gTHK .... 'f-g-rHK enAxixfiA 
nAnoY*re aycju nAXoeic — 8 * prius nxoeic = Pistis Syr. et Graec., Lagar. - M. ora. 

- Pistis ta^ikaiocyhh' UnpTpeYpA^e Jujuot hmioyte - post n*.«0YT6 Gr. x.at. 
Syr. add. in fin. --^^^^.^ — - 5 Pistis OY^e Unp-rpeYxooc xe ewe Tenxjnr^H, et 
ora. xe ka^ojc, M. bis ka>\ujc = suyc euye - quae sequuntur usque in fin. psalmi 
ex Lagar. - Pistis om. ayoj — - 6 idem juApoYxicyine - Tufa, p. 21 3, H6Y hctoycuj 
nAneoooY, Memph. et Syr. = Gr. 01 ewwatipovrec toi; x,xxoi; {jlou - Pistis ovovtu'Kc 

— 27 idem om. «tooy, M. et Syr. = Graec. *ai - idem ayoj juApoYxooc xe juApe 
.... pno<T nqxixe i?6i neTOYeuj - JunEqgllgA'K e Gr., M. = Syr. IineKfttuic — M Pistis 
om. ayco, M. et Syr. = Gr. xat yj vXtixrea [tou [AeXeTYjcrei - id. nreic'XiKA.jocrrtH xin 
neKTAio, M. nTeKJU.eeju.Hi neju neicu>OYujOY, Syr. = Gr. T»|* OUt«iWUVt|X <7Gv> . . . tov 
iTCatvov sou - Ps. XXXV, titulus ex Lagar. — • gJu neqgH-r xe <|-tiApnofte, M. xe 
'f-HA.eprtofii n*>pHi ttj^HT, Syr. = Gr. too a^aapxavciv £v iXurto — - post Junnovre 
M. hab. y^n = Syr. et Gr. etfTt — 3 quae in uncis ex Lagar. 

XXXV,* rtujAxe nptoq oya.hoju.ia. T6 juR ovicpoq : JuneqoYtouj ecoYt? nne-rnAHOYq 
eAAq. 5 neqjueeYe CYAnoJiiiA gi neqo^'Koo" AqAgepAxq gi giH nuu edOOY tkakia 
*Ke JuneqjuecTUJc. 6 nxoeic epe neicrtA gi? Tne ayiu Teicjue nHg cyA neK"Xoo?\e 
' epe TeK*XiKA»ocYrtH nee ruiTOOY JunnoYTe epe neKgAn nee JunttoYn e*rnAiya>q 
npcujue juR" iTTfTnooYe khatoyxooy nxoeic. s Hoe nxAKTAiye neKHA nnoYTe epe 
iTtyupe nTTpcjujue nAgeTsm^e gA oaiBcc HneKTiTg. y cenAcei efto'K gJu ncei JuneicHi 
iTVTcioor June^ixiAppoc nneKTpY^M l0 *e epe mwH Juncong gAgTHK ^>pA' 
gJu neKOYoein TiTnAitAY cyoyocih " nepty neictiA efto'K ane-rcooYn uluoic \^ 

T6K*XlKAI0CYItH iineTCOYTtOM gJU neYgHT. tinpTpe OYepHTC MXACIgMT ei MAI 

ayco Junp-rpe t6"ix RiTpec|pHoKe kiju epoi. ' utay^c uhay i\(\i neTpgiud ei.v- 

MOJUIA : AYTAKO TTcen AiyfiJUrtOJU AH CAgepATOY 

Pi XXXIV, la WW. 1-3 93 
xxxvi *Kt. ft7vAYEl!\. 

11 A rtpeqprtofie tcjukH itTeYCHqe- aycuu«.nt itTGYniTe ' p- pEP 

etaoyoi e&pAi TtoYgHKe «.rt OYefimir eKamc itrteTcoYTom 

i f>Jx ner^HT. epe TeYCHqe fiouK egpYit eneYgHT" ayuj hte 
MEYCouTe OYcucyq Ps. XXXVI, u m-evcHqe et nevgHT = M., Syr. et Gr. om. in utroque loco auxcov 
- Lagar. ayccdjut .... etaoyo egp^i — ' 5 idem nevco-re : reliqua infra ex codem. 

XXXVI, * iT'X^Yei'k. HnpKUjg erte-ro JunonHpoc OY*ke IlnpKUjg erte-reipe 7?t*.- 
noju.f&. " ate rfee noY;/;opTOc cen&tyooYe gi? OY<Te'nH £.yu> nee nneiOYOOTe etoy- 
ETortu-r cen&cpoqpeq gn OY(5e'nH. s ge>\nt^e enatoetc nveipe noYJunTxpHcroc 
nroYcug g'**A ntc&g nceAioone Hjuok giatn T-eq-u.nTpJTJuua.0. 4 c&noYujic gH 
natoeic x^peq^ n*.K nnauTHJUA. IineKgHT. 5 OYeng TCKgiH enatoeic nVge'Kni^e 
epoq &vuj qn&p&n&K : 6 qn&eine efio'K nTeK*XiK*.iocYnH Tfee UnoYoem *yo> neic- 
ga.n i?«E UnnoY ILueepe. ' gYnoT&cce Unatoeic s.yuj rfVcencounq : UnpKuug eneT- 
covxcon gH neqomg gr? OYpu>.u.e eqetpe nUna.ps.noju.iaw. 8 c&gouK eB.o'X FxopvH 
in-Kuu nctoK Jxn6ibtt*r : JunpKtug gcocre epnonnpoc. 9 ate ne*ro UnonHpoc cena.- 
qoTov e&ols nexgvnojume !ke enatoeic TTtooy ne-rna.K'XHpono.u.ei 5InK&.g. t0 crei 
k€Koyi ne nxe-rU npeqpnoBe cytone : liryme Tic*. neqju*. nv-rllge epoq. ll npju- 
p*.ty JTtooy rt&.K>.Hponojuc» JunK*.g *.yco cen*.c*.a.nty gVT OY*-tyH neipnrtH. 12 npeqp- 
noBe na.^ gTHq en*XiKa.ioc nqgpoatpeat nneqofige eatouq. 13 natoeic 5^6 naxcuBe 
nctuq ate eq^ujuj-f ate neqgooY «hy. — l6 n&ttOYOY koyi Jun%iKa.toc TTgove oyjuliTx- 
pjujua.0 enatycoc nnpeqpnofie. lf ace neoTiot rfnpeqpnofie na.OYO>cyq natoeic Tve 
-ra.atpo TTn'kiKa.toc. l8 natoeic cooyji nnegiooYe n~neqneTOYa.B a.Yiu TeYK"XHpono.u.ia. 
na-tyoune tya. cneg. 19 ncena.atityme a.n gn OYOeicy eqgoov a.Yuu cena.cei gn ne- 
goor IlngeBaiojn. 20 ate npeqpnoBe na.*ra.KO nata.ate Unatoeic gU n-rperatJ eooy 
nceatice gH ovtuati? ^rcoatTT TTee rtovK&nnoc. 21 ty&pe npeqpnoEe att eattoq nq- 
TJU.T&&Y : ty&pe n*XiK&»oc *Xe ^ytigTHq ayuu rTq^f". 22 ate ne-rcxiov epoq ttAK*KH- 
ponojuei «.n»c&g neTc^gov *Xe ILuoq cen^qoTOY eiio'Js. 2Z epe negtoore Unpcujae 
cooytR g'TJFi natoeic &yol> qn&oveuj -reqgiH. 2 * epcy&n n*XiK&ioc genq n&uj- 
•ropTp &n ate natoeic *f ?T-rooTq. ' ! ne»o TTkoyi ne jupg^^o : JSnEiH&Y eY*XiK&ioc 
e a natoeic K^&q ITctoq 0Y*Xe neqcnepju.* eqtyine itc& oe»K. " 6 Unegoov THpq 
^j*.qn«. *ruj «Tqi" a.yuj neqcnepju* n^cyoune ercjuov. " 7 c^gcoK eBo*^ Junneeoov 
n> eipe «nnETit«.iiOYq trvOYtug cy*. eneg neneg. J8 ate natoeic Ate iing&n *yuj 
ttqtt*KUj ncujq 4.11 iTneqne-TOY^&B : cen^g&peg epoov tya. eneg. cen&p ng^n iT- 
ne-roY^&B *yuj necnepju.^ TTn^ceBHC ceu^qoTOv eBo"X. 29 TT'Xik&ioc nAK"KHpoito- 
Aiei wn»cA.g ayuj ceit^OYCug giatuuq cy& eneg neneg. ;8 TT&npo JunTsiK^ioc «&.- 
* ie ^ e " r *- htco4>i&. &yo> neq7\*c ii*.7uj Jung&n. ?,< nnoxioc JunequoYTe gii neqgHT 
iic|ta.5ce n&c7\A.&Te ah. z npeqpnoBe n&i"gTHq nn*XiK&ioc &ycu eqtyine 
nc*. XAOOY-rq. ; nne natoeic "Xe T^&q egp&i gneqtflZ &yuj niteqx6&.eioq eq- 

NatfgAfl iiuuA.q. ! * gYnojuine enatoeic ing^peg exeqgiH *ycu q»&(ficTK eTpe- 

Ps. XXXVI, 14-15. • wwii i 5\^. ne\|/A?\Juoc ??!\AYeiS\. EYpnjUEEYE ETfie ncAfittATort. 

'p. tu : i« amok ^-cfiTuuT- EgruuiAC r rirjr ayuj ntJuLK&z JxneKJx r ro 

i> efto^ rtoYoeity rtiui. [ye ^-rtAxcu anok rtTAArtojuuA- aycju 

"trtAqi pooY"j g* nAnofie. naxaxe riTooY ott^ aycju CEtfX*.- 

p. pni?: (Toaa e£,oye epor] 'AYOYojtyc efio^ HtfT fteT-jmocTe jGuuoi gH 
21 OYXirttfortc- rteTTuuuuRe naj rtgitneeooY- eitjuia rt^itneTrtA- 

ItOYOY' AYf ^TOYHT epOI EflO?s XE AIJTCJUT NCA. T^JKAIOCYItH 

[ayhoxt e&o?\ njuiEpiT nee rtoYpEqjuooYT Eq&HT. UnpKA- 
at rtcouK nxoEic nArtoYTE: JuinpcAguuK eBtoTs juumor i-£THK 
ET^RoHeiA nxoEic jtnoyte juEjtaoyxaij. 22 
23 Ps. XXXVII, Zoega (p. 198), omissis versiculis 20-21, solum notavit vers. 18: 
Lagar. = Syr.et Gr. ate s<kok , M. &«ok *Xe - Lagar. egen-juA-CTir^ - 7'z/A-;', p. 27c, 
n&HKA.g - UneiauTO = Lagar. et Juki, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. svghuon {/.o'j 

- quae in uncis ex Lagar. — 20 post n&x&xe Sahidicus cum M. om. *Xe - &.vovcutyc 
efio"K , M. et Syr. = Gr. /»ai ixX-^OuvO^axv — -' ruu = M. et Syr., Vulg. et hebr. = Gr. 
om. — Lagar. ngenneeoov . . . tTgenneTn^rtoYov - verba &y«oxt usque in fin., pro 
quibus M. habet OYOg AYfiepfltup-r ifio*K &.noK nuuenpiT JuKppH'f- novpeqjucoovx 
eqopeli ovog A-Yi-iq-r 6T*cAp£ , et Syro-hex. r < r j ( lk»*> -.../ l-^.^ ~\, o**.a , in Vulg. 
hebr. et Gr. non leguntur — 2S huovte = Vulg., abest a Memph. hebr. Syr. et Graec. 

- Psalmi XXXVIII et XXXIX desunt in membranis Borgianis. 

K^Hponoju.61 JunK*.g, : k«*.«a.y npeqpnolle evtiA.qoTor eiio'K. J a.hiay en*.ce&Hc 
eqxice Juuuoq a.yjo eq-rtuorn egp&.» Hee nTKe'Xpoc Jun>\ifiA.rtoc : h A.ic&.A.-rq &.yo> 

&.qtuxT? : *.tujni6 hca. neqjUA. Junejge epoq. 7 g&.peg 6TJuT?-f BiO\gHT rvvitA.Y enco- 
ovrit xe oyn ixjiuxn ajoon Hnpcojue tTpeqp eipHnn. ! nna.pA.rtOju.oc *Xe h-tooy 

cen&qoTOY s&o'h giOYCOn nujujxn ITn&.celiHc certA.TA.KOOY J epe novxA.i *Xe >trt- 

"Xikajoc Htju nxoeic aycu TeYrtAiyre ne gju neoYoeiiy itTeY©>\i\l/«c. ' nxoeic 

HAfioHeei epooY &ru) rtqrtAgJUOY ayco qrtATOYXOOY etioTs g'*rrt Hpeqpiiode ayuj 
qttAitAgjuoY xe AYge*Xni:;e epoq. 

XXXVII, " nxoeic Junpxmoi gH neic6a>itT OY*Xe Junp+clico itAt gtt Tenop> h 

8 XE A. HEKCOTE TpTLDpT AYIO AKTAXpO tlTEK^IX egpAl 6XIUI. 4 AIM TA'A<V> git 

T^c&pj Juneju-ro efio^v itTeicopvH jujui? ctpHHH c^oon nn*.Keec I?rtA.gpiT nA.itotie 
5 xe& n^^nojui^ xice 6T^&ne : ^Ygpoijj egp^« extoi Hoe «OY6Tnco ecgoply. ' <\y- 
kkoc aycu A.Y7\oc|'K€q rt6"j h&ca.^ Junc-JUTO etio'X it T*.JUjTx*.t>HT ' mta. K.vi naipei 
aylu muuXk u)Mio"K neuuoouje giokju HnegooY THpq. s re .v tav^yxm uoy^> 

Tllt06Yte<r AYCU JUAJIH TAlTO UJOOn g»T T*.C&p|. J A.lJUKA.g AYU) .M. -VTf 

AixityKAK eBo>> g,n n«.ty*g 0JUL JULn*.gHT. I0 T^eneioYiuiA TMpc JunenAiTo 1 
n-xoeic ayiu line nAiyAgoxi HnA-gHT gcun eprt. ' a i\\?ht ^y-ropTp *. 

kaat Itcioc A.Ytu noYoem iTn<M^X JuneiKe nJuju^i am n.v utUtp t*M »>> 

toycoi *.Ygcun egOYH epoi A.YA.^ip.\roY a.ycu HIT^Ntt tpoi .v v tin 

Ps WWII. 96 
m n. enxcjuK cBoTs. ne\jAA?vu.oc ftXAYei!A. 

'fiA.iA.Tq juinpuujuie eTftA^f^THq gy^hkc jutn OYefiiHft noc 

a ftATOYXoq gjrt OYgpoY JuinoftHpow. qftAgApeg, epoq rtqTAfc- 

gpq r(q«.AKApf2;e juumoq g/ixjii rtKA£; aycju n fteqTAAq etootcj 

i HneqxAxe. [nxoeic NAfioHoei epoq £ix*I ne(T?\0(r' juineqlii- Ps. XL, J M. co ovniATq - JunptojuE non legitur in M. hebr. Syr. et Gr. - etha^- 
gTHq pro o ffuvioiv - Maspero « Etudes egjrptiennes,T '. I, 3" Fasc.» GfgTTgJHicG .... cfpo 
nxoei]c — :! Masp. [nqgApJEg, M. hebr. Syr. et Gr. jcupto? <puXa?ai - Masp. [rtq^A]- 

pj^e etoot[oy i?rte]qx^3t6 = M. A. Vulg. et hebr., Syr. -cod. cum Gr. c/Opou 

xutou - vv. 4-io a ex Lagar. — 4 Masp. HAfioHeiA .... JunEqJuKAg, [ngHT. aktac]to. 

AYXtntfbnc nSi hgtujihe hca TA\JyY;x;H ayco HETtyine hca gEHTTEOOOY Epo« ayxcu 
TTgEnnETcyoYEJT ayjue"Xeta gn OYicpoq JurtEgooY THpq. u &«ok *ae HEtAtyE ne 
gBo"^ giTOOTOY ayoj aij> «g hoya.^ GJUGqcoiTJu ayco rreG hoyjujto GJUGqoYCun TTpcuq 
' Aip 06 HOYpcojuE EHEqccoTJu ah ayco jujuh xnio g,TT TEqTAirpo. 16 aiha^tg 

GpOK HTOK GTHACCOTJU GpOl nXOGJC n&HOYTf l ' 3CG AJ5COOC 3tG JUHHOTE «Te«ft. 
HAXAXG pAcyG JUJUOJ : gJU JTTpE HAOYEpHTE KJJUL AY3CE HO<T' HUJAatE GgpAl EXCOI. 

XXXVIII, l GnxtuK gBo*^ Ni!M-e»OYH htco*)\h h^ayej^l. ~ aixooc 3tG x n& 8,*'P e 8 

EHAglOOYE ETJUpHO&E g,AJL n&^&C AIKCO HOYgApGg, glpiT pCOl gJU JITpE npEqpHOfiE 

AgEpATq iunAJUTO Efio>\. : Atp Juno AJcyTopTp Ai&fi&eio ayco AJKApcoi EficVXgn 

«&&VA«OI1 AYCO & TTACAUJ pftppG GpOJ. 4 A nigHT gJUOJU gju tiaca HgOYH AYCO 

oyii OYKcogT HAJUOYg, g,n tajue'Keth. ajuj&xe gJu tta'Xac 5 xe JUATAJUOI JTifOEIC 

ETAgAH AYCO THH6 HHAgOOY X6 OYHp TE XE EJEEIJUE XE Grcy^&T HOY. 6 GICgHHTG 

AKTpE HAgooY pAc iruj GpG rtATAxpo o iT-ee Hin^*.&v juitekjuto EficVX n>vHrt 
nTHpq tyovEiT pcojue iuju ETong. 'Xja'vJaa'Kjua. 7 juehtoivg cps npcojUG juoocyG 
gn OYgnccon n^KH« Gqcy-rpTUjp ettxihxh. Gqctuovg cgovtt rTcjcoorn *.« xe Gqccc- 
OYg IiJUOOY nniJU. 8 tghoy juju. te T^gYnojuonH juh Hnxoc-Jc &rt ne &vcu n&- 

T&ZpO JUH Gq g^g,THK ^H 9 JULATOYXOI GRO>\ glT H^&HOJU.:^ THpOY : &.K*\- XXJtXOi 

iTnocTi'iEfi"' hiiia«ht. I0 &ip Hno iZnGiOYCDn TTpciut xe TTtok neiiT&KT&uioi. ll coog,G 
TTmgkjul&ctiv^ TTc^fio'X jojuloj : gEo'K vA.p gn t6oju i?T6K6i'at a.hok ^icoxTT. 1J ft.Kn&i- 
"Xgvg JunpcuxiG git gGitxnio g& xcq^nojui^ &Kfico>v Gfio7\ nT-GqMVv^H HftE Hrtig^- 

TvOYC : n?\HM pOJJUG JUJUL GTOUg ^-TpTUJp *X IA\]V^>\JUA.. ' ? ' CCDTJU Gn&ty7\H>\ JU.TT 

n&COnC XJCJUH Glt&pjUEtH. JUnpKA.p(JUK GpOJ 5tG &tV>" OYpJUMfiOl'XG gja nK&g, *YO) G»6&- 
"iKtOOY K^T^ OE MHAEJOTE THpOY. '* fiUJty M&| XG giejUtoh IIjuloi EJUn^T^^^ ' r& " 

-rUcoT-T GtytonE. 

XXXIX, ' Gnr.ujK GflcVX. nG\Jj-^>\Ju.oc it'X&.Yei'X. " gn ovgYnojuoMH ^igvnoju.mG 
GnxoGic &.q-^-gTHq cpoi *yo> ^qccu-rJu Gn&conc. ' ^qTtx Ggp&i gju hujhi TtTTA- 

■X*.in(ljpJA. JUH nOJUG l?T>\OtgG ^r|T&gG H&OYGpHTG Gp&TOY glXM OYnETp*. A.YO) ^q- 
COOYTH MH^T&tTcE. * A-qitOYXE GpOl IIOYXO) TTfippG OYCJUOY JUnEMMOYXG. OYJt g*.g 

K&.MA.Y MCGpgOTG &YUJ MCGgE'Ani^G ETlXOEtC. 5 HA.IA.Tq JUnpCUJUE C.npAH JUITXOEIC 

HE TEqgtV n»C AYUJ JUnEqffajcyT EYH gEHnGTtyOYEIT JUH gEHJUAHIA h6o"X. 8 HTOK 

I', XL, 1-4. >IH 96 

ka£ : akkto JuineqiAATtiiKOTK THpq gJx nequjcurte. amok. 

aixooc xe nxoeic na kai : JUATA^tfe ta\J/yxh xe AiprtoRe 
« epoK. a rtAXAxe xuu epoi rtgertneeooY xe qrtAjmoY thay 
- TtTe neqpArt tako* aycju rteqfiHK egOYrt ertAY : rteqxcu rt- 

^ertneT-cyoYeiT. a neq^HT ccjuoy£ e^ovit rtAq noyanojuiia 

8 rteqjuoocye eRo?\ eqcyAxe epoi. rteYKACK.ec epoi THpoY Tt6T 

9 rtAXAxe ^lOYcon rteYJueeYe epoi e£,ertneeooY. AYCJuurte rtoY- 
txjAxe JutnApAMOJuort epoi : juh neTttKOTK Ji*.eqoYU)£ etootcj 

w eTojOYrt. kai TAp npcuue TtTAeipHfiH rteiKuu w^thi epoq] 
* p. c^r: ii neTOYuujm. juEjtaocik wjuaaai Aqqi juineqi-fic egpAi excui. Tt- r> Masp. [a.rtv *iat]oc . . . [n*i ka.i] — 7 ayuj = A. et Syr., Vulg. et Gr. cum hebr. 

icou si, in M. (ovog icxe) restituit Schwart\e - neqxuu a. neqgH-r - A. Vulg. 

Syr. et M., qui ad neqgH-r praeponit ovog , quod Schwart\e expunxit, Gr. uxtyiv 
tlxlzi n -/capita auxou - epoi = M. Hccui a Schivart^e reiectum, cum desit in Syr. 

Vulg. Gr. et hebr. — 8 ngykack6c giovcon = hebr., Syr. et A. ewi to oc-jto 

xaT'cjxou s^iOupi^ov, Vulg. et M. = Graec. ewi to ocuto. xat'tji. e$. - nevjueeire 

epo» = M., Vulg. hebr. Syr. et Gr. icaT*£(/.ou sXoyi£ovTO /.x/.x txot — 9 epot 

= jcoct'sjaou, Masp. om. - jueqovcog = Syr. et Gr. ou^i icpo^O^trei, Masp. mendose 
jUGqovcju, Memph. qrtawTcimq &.« ace — 10 Masp. rt-rvJeipHftm] eneiKiu .... neTOYeju. 
- Un*6en< = M. et hebr., Vulg. et Syr. = Gr. apTou; ;i.ou, Lagar. et Masp. oeiic - rtH- 
juiai abest a Vulg. hebr. M. Syr. et Gr. - Masp. &q[qei] Hneq<t-fic egp*» exu/i = M. 
^q-rujovn . . . . , hebr. Spy >^y ^"UH , idem Vulg. et Syr. = Graec. spevaXuvev 

STC'sai 7CTSpvl(7[A0V. 

nxoe»c nnovre &.KTA.tye neKtyrmpe *.vco ILurt ncTemc jujuok gr? » eicu.ee ve a-ixooy 
A.IT&YOOY *or*ty*i HgoYO evHire. ; ovevciA. aim ovnpoc^op*. jiineKOv*.iyor ovccu- 
A1&. 'Xe AKc8Tco-rq «&.i. ne^TXi'X Air? nexecyA.vr*.*.Y g*. nolle 5ineKOVA.iyov. ' tote 
aixooc xe eicgHH-re 'f-rtHr qcng gr? oykc^a.'X'c nxcuujjue eTiiHHT tf e-rp«.eipe Ju- 
nnoYTe UneKOvcoty a.y<ju neKuojuoc ITt-juht6 Una-gHT. ° A.ieYA.vve7\i~e moy'Xj- 
K&iocvrtH gV7 oyho6~ neKK*XHci&. : j'eicgHHTe HnA.KCu'Xve HnAxnoTor. nxoeic Htok 
ITxAKeiJULe ll 6ta."Xik*.iocviih : Uneiguun nTexJue git n*.gH-r a.yio a.ixiu ItneK.ov- 
3ca.i Uneigcun JuneKn*. ayuj TeKAie evcv«*.vtuvH en*.}jjcoc. ia htoic "Ke nxoeic 
JfinpTpe JteKXitiTtyHgTHq ore luxoi : neKti&. juH tckjuc nenT*.vujonT epoov nov- 
oeiuj miju. l;; ate AY*.xi*.g-re juaioi T\Gi genneeoov ejuirrov Hne i A.vr*.goi H«"i 
h<\<viu)jui<v Juniety6"il6bxi en&.v eiio'X : a.va.uja.» egove t?qa> iTT*.*.ne a.yiu a. n^gMT 
k^JiT VTctuq. '* nxoeic ^pign^K exovatoi : nxoeic 'fgTHic etiOHoei epo» s sve- 

ltiiyine ITceovco'Kc giorcon iTo'i ne-rtyine iTc*. ta.\|/vx m cta-koc : cvckotov MNLgW 
TTceovcu'Kc ii(Ti neTOvety genneeoov epor " JUA.povr» nev<.yine R-revnov i 
HETXU) jujuoc n&i xe ewe ewe. {l evexe'KH'K Hceevc|>pA.ne egp*-« ■3HUR it61 ovoit 
mijui e-rujme VTccok nroeic aviu ttce-xooc iTovoeicy jtixi re n-\pe nxoeic a.ia.i nen MM 
SineKOTr*.! Ttovoeiiy hiju. l * a.«ok "Xe *.«!' ovgmce miv overtinn nitoeic ne n.v- 
poovu). Htok ne nA.ftoM«oc a.yu> T*.nA.i-jjTe : n*.uovTe Junpcucic 

Pa \i , | ii <)7 
12 TOK ^E TTOC MA MAI MVTOYMOC'T TATUUUJftE MAY. |£JuE ITAI 

is aieijue xe AKOYAtyT 7 xe mme ttaxaxe pAujE juEjuioi. amok 9ve 

AKcyonT epOK. ETfiE r rAJlAM r rfiA?\£H r r AYCJU AKTAXpOl HnGK- 
M JUTO E&0?\ tyA EME£. qCJULAJW-AAT Mtfl* TTXOEIC JTMOYTE JUl- 

JTICpAHTs X1M EME£ <XJA EMEg,. EqECyCJUTTE EqECXjUUJTE]. 11 Masp. a.[yoj ju*.t]oyhoct = M. OYOg ju-atoyhoct, nee non Syr. et Gr. /.at ava- 
(TTYjcov ue - TATtuuufie, ita Lagar. ct Masp., cod. mendose TAooCofie, M. et Syr. 
= Gr. v.xi scvra-o^coTco — 12 Masp. xe nAXA.xe pAtye - De psalmis XLI-XLIII nihil 
in membranis nostris. 

XLI, 1 enxcoic efio*^. GYJunTpUHgHT inTcyHpe r?KopG. 2 VTee eTepe OYeeioY>\ jue r?6"cb 
gixit gertgortfie Juuuoov tai xe «e crepe ta.\J/y;x;h jue nei epATK nANOYTe. " A. 
ta\j7y;x;h ejfie JunrtOYTe eTong : xe cikhy eTtiw TAGYmmg efio"X Jungo UnArtoYTe. 
' a n*.pjue«oove ojcune haj Hogjk JunegooY jui? tbyujh gH nTpeYXOoc haj JuuuHne 
xe eq tcjuji neKNOYTe 5 haj A.jp nevjueeve AinuugT TTta\J/y;x;h e 8P*-' e3t<JU ' X6 i"«HY 
efio'KgJTi? oyjua Hckyiih TtuyrtHpe cyA. nHi HnnovTE gr< oycjuh nre'^H'K gj OYomg 
efioX RgpooY UneTp uja. 6 eTfie oy Te^vnei ta\[ay;x;h ayuj eTfie or TeujTopTp 
Juuuoj- ge"Xnj^e ennor-re xe TN^-OYtung rtA,q efio'X : hoyxaj UnA.go ne n&«ovTE. 
' A. ta\J/y;x;h tyTopTp ITgHT : ETfie nAJ T^^p neKJueeve nxoeic gU ni<A.g Jumop- 
"Xahhc ju« gepjuamjGJJU efio'X git nxoov cymu. 8 nrtOYN rtAuucy ovfie ntiovn 
enegpoov liiteKKATAgpAKTHc : neKpooYty THpoY juiT HGKgOGJJU aygj GgpAJ exun. 
9 nxoeic n Again JuneqHA UnegooY JteqoYongq efio'K H-revtyH : epe necy'KH'K Htoot 
EnnovTE UnAuntg. ° -rf-nAXOOc JunAJtOYTe xe Htk nApeqiyonT epOK : eTfie or 
Atcp nAiufiiy- e-rfie or akkaat TTccuk" aycu e*rfie oy ^a*- 00 ^ 6 eJOKJu - gU nTpeq- 
e'Kifie jujuoi r?(Ti' nA.XAxe" ll gU nTpeY'Kcoxg ruiAKeec AYn.e6~H0Y6r «6"i' JieT<*7\jfie 
juuaoj : gU rcTpevxooc haj JuxiHtie xe eq Turn neKnovre' l2 eTfie or t&^y^h 
TeTwner a.yuj eTfie ov TeujTopTp Hxtor ge'Kni^e ehuoyte xe ■^-tia.ovcjrtg" n&q 
efioTs : noYX&i Jun&go ne n&iiOYTE. 

XLII, * ne\J/A.>uuioc n'X&vei'X. Kp/ne Hjuoi n«OYTE nvp n&g&n efio*X gr? ovge- 
mtoc eqxa.gH : ajla.toyxoi efio>\ giT orpoujue jT<riM6onc ayuj t?Kpoq. 2 xe Htok ne 
nnovTe nA.TA.xpo : eTfie oy akkaat hcujk a.yo) eTfie oy t^oo^e eiokaT gll nTpe 
HAXA.X6 e>Mfie ju.ju.oi gju nTpeYTsujxg mhakgec A.Yne<Ti<0Y6"T wtfi haxaxc. 8 JULATrT- 
mooy JuneKOYoem juiT TeKJUe : mtooy nejtTA.YXJJit.oeiT gHT &yeiit exJTi neKTOOY 

6T0YAA.fi AYOL) eHeKJULAMtyCUne. h fll&fiUJK egOYU nUAgpH n6K0YCJACTHpJOJl niiOY- 

tg itHAgpju niiOYTE eTeY4>pAue iTtajujT TtyHpeujHJU. : "fnAOYamg hak efio"K nA- 
jtOYTe git OYKieApA. 5 eTfie oy Te>\YneJ ta\jVyx h ' *-vcjj gtSg oy TetyTopTp 
iajuoj' geTsnj^e ennoYTG xe ■ p | _,t *- 0YUJt 'g »*-q efio'2\ : noYXAi JTinAgo ne nAUOYTe. 

XLIII, ' GnXOJK Gfi0">\. JTiTtLJHpG MKOpG. nG\J/A"XjUOC JTTJUJTTpJUJtgHT. ~ nilOYTE 

AUCfUTAl gH l(GJ(JUAA'/G HCUGIOTG AYTAJUOJt GngUjfi JlTAKAAq giT HGYgOOY gVT Tte- 

gnoY itajopn a tgkCix c|(ote efio>\ TTgengeonoc akto5oy : AKeJUKO ngeM>sAOc 

AKUOXOY CfioTs. * JTTAYK'XHpOHOJUeJ VAp AH JUnKAg gJT TGYCHqG AYOL) IInGY6"flOI 

aji nGJJTAqTOYXOOY a>v"Xa tgkoyhaju *Xe jui? neKo'fioi a.yoj noYoem JuneKgo xe 

I' . XL, 12-14. 

fUAOMtMA CoPTO-SAHinrr.A. Vol. N. I'l 98 

xi.iv. «X. enxcuK efto?\. etRg rfeTrtAtyi&e. itrttyHpe 

rtKope evjutHTpuirt^HT". TcjuTs.e gA njutepiT. 

p. pir?: 7 *nEK.eportoc nrtoYTe tyoon «ja erteg, nerteg; OYtfcpujfi Jx- 
ncooYTrt ne ntfepauR rt'TemuutTepo Ps. XLIV, titulus ex Lagar. — '' idem et Tuki, p. 87, hcooytm. 

AKOYAjyoY. ; ' i?TOK ne nAppo aycu n&norTe nGTgcurt HriGOYatAi ??»A.KCufl. B gpAi 
TTgHTic t??hakcuhc ??»GnacAace aycu gH ncKp&rt T??ttAccucyq Hhcttcuoyh eatcurt. 
' ??hgikcu rAp ??gTHi ah 6T&niTe aycu ??TAcHqG ah tet«&toyxoi : ' aktoy- 
aton vAp e(io>v g'T?? HGTe*Xifie Ujuoh *.yuj AK*t~<yinG hhgtjuoctg Juuuo«. y gpAi 
gH nentfOYTe T«t(A.xi ta.gjo HiTGgooY THpq aycu Trtn&.ezojuo'Ko'rei JunGKpAH cyA. 
GHGg. 'Xiam^a'X.u.a. 10 tghoy "Xe AKCAgcun Gflo'X &Kfu)int hah a.ycu hvnhy Art 
efio'K gn hgikSoju. " &kktoh GnA.gOY nA.pA. tienx&XE : ft. hgtjuioctg JuLuon -ropnrT 
hay. l2 ft.KTA.n Roe hhigcooy ccyA.YOYOJu.OY a.ycu AKacoopen e&o'K gn ngeenoc. 
11 ak^ juneK"XAOc Aatn acoy aycu kg jujuj? juhhujg g?? iign'Xoy'Xai. '' akkcu jul- 
juoh ??rto6YiG6~ ??rtGTgiTOYcurt ??Kcuju?y aycu HccuSg ??ngt JunGHKcuTG. ' a.kkcu 

jujuon eYnApAfio'XH iTngeenoc aycu VTkiju nattg gi? VT^aoc. 16 ate nAcyme JunAJu-ro 
eBoX UnegooY THpq aycu ncyme JunAgo Aqgcuftc e&o'K eatcur l ' efio*K UnegpooY 
JuneTfio6H66~ aiVT neTJTApA?\A>>.ei JunejUTO efto'K JunacAate ju?? neT*XicuKei. ls nai 
THpoY aycj egpAt eaeam JunetipneKcuficy aycu linen 6Yrt6"bnc (sic) g?? T€K*XiAeHKH 
19 aycu June nengHT cAgcuq enAgOY. AKptKe ??nengiooYe eflo*X gH TeKgiH ° akoII- 
iieion gn oyjua nJuKA.g a.ycu AcgoficiT n6Y oAUiec JunjuoY. Jl ecyate Anpncuficy 
junpAn JunennoYTe ecyate Annpcy nenoYat eflo>v gyhoytg ??cyjujuo' " juh UnnoYTe 
ah neTnA.cy«ne hca ha.t HToq vAp gtcooyh HneoHn jungHT. " ' a?e gtRhhtk ce- 
juoyoyt lijuort ixnegooY THpq "X iaaJ/a'K.u.a AYonr? nee hhigcooy ckohcoy. ' tco- 
oyh natoeic et6e oy kHkotk tcuoyh junpKAAn nctuK tyAftoX. 5 gtEg oy &kkte 
nGKgo eiio^' A.Kpnu)ftuj T?Ter<jUf?TgHKG juh Teno"K«\|/ic - 6 ate a. tHv^yxh eftlieio 

UJA nKAg A gHTlT T(M6b EnECHT TOUOYH tiOHOGJ GpOH natOGIC AYCU HVCOTt? 

ETfiE nGKpA.t1. 

XLIV, " A nAgHT TAYO E&O'K ttOYtyAate ertAHOYq : "i-nArCU AMOK HtlAgtiHYe 

junppo « nA*KAc oykauj kkpajujuatgyc «?pGq6"€nH eqcgAi. eneccuq gju nec|c.\ 

nApA KujHpe nnpcujuG : a tg;x*-P'c ncucun <.i)*.lio>v gi rtGKcnoTOY. gt6g n.\i .\ 

nHOYTG CJUOY GpOK C*JA GMGg. * JUOpK ITTGKCHqG GTtJU nGKJUGpOC HGTG OY« (^Olt 

JUUULOq gJU nGKCA AllT nGKAHAI : 5 ttVCCUJUlTT rn'COOYTH [IVpppO GTliG TUMTpJUpA 
JUL?? T*XJKAIOCYMH AYCU TGKOYMAJU MAatlJUOGIT gHTK g?? OYCynHpG. ' KGKCOTG THU 

nGTG oy« 66tx jujuoq gju ngHT itnatAJtl xinppo : H'XAOC HAgC gAp*.TK. — N AK.ucpe 
T*XlKAIOCYHH AKJUGCTG natJM6"OHC : GTtiG J1AI AqTAgCK ??fll nMOYTG nCKKOYTE H 
MGg HTG'XH'K riAp.V HGTgJTOYCUK. ' J OYtyA.>v JU?? OYCTAKTH JUH OYH..V.CI.V. GtiO'X ^>l\ 

MGKgOITG Gft0"X g» Me>vGc|>AM TJMOIt GTTAGIHY i?TAYGYCJ>pA.»G JUJUOK RgHTOY 
??iyGGpG MHGppCUOY gJU nGKTAGIO. A TppCU AgGpATC gl OYIUU BUULOM ?H OYjJ t> . 

gcohi eniiovB ecrtoo"XG gco maygi hay.vh " ccutju TAcyecpc NTM1JLV n itpm 

Pa \l IV. 7. 99 

n 'neooY THpc| eT^yeepe jmnppo rteceftuurr ectfoo?\e rt£ert2\00Y n. xvm. 
i enoYft- eyo rtAYeiAYArt. cert*:xi rtgrmApoertoc enppo g,i nA- p " p 
io ^oy juljuoc- certAeirte nak rtrteT-g,n-OYujc. [certANTOY £rt 
n oYOYitoqj ^CErtArtT-OY g,rt 0YT-e2sH7\ enpne «.nppo. erm* ft- ' p. pir : 

moyiote a gertJiJHpE tycune ttH' ayuu TertAK*eicT~A jaaaooy 
ls rtApx^w £*** nKAg, THpq. 4 rtceprrxieeYe wnoYpAft g,i rerte* * p. pit£ 

rtuu g,i rerteA- etRe jtai rtTsAOC rtAe£(mo^orei nrtoYTe* ty* 

erteg; ayuj cy* erteg, rterteg,. 

xlv. He : ettxujk efio?\ £&. rtcyHpe rtKope £A rteeHn. 

ne\[>A?\Juioc rtX^X: 

nermoYTe ne nertjuAJunujT" *ycju Terttfbjiv ayuu nertRo 4 H- p. pi?g 
a eoc ne grc rte?\!\|/ic rtT^YT^ott juuuatc. etRe n*i rtTft- 
rt^pgpTe aw £,«. rn-pe nx^g, ^TopTp 1 aycju rtT~e jitooy uoj- 
i (jurte eiio2\. ayojuj Efio2\ grc rtgHT- rteA?\AccA ayuu ay- 11 Lagar. Masp. et 7 1 z//«', p. 92, H-rtyeepe - Tuki ibid. Heceftujtott, Gr. Esepcov, A., 
ct Vat. super versum, ectwOsv = hebr. nQ\33 et Syr. o.^^ ^ - Masp. HgH'KooY 
-Lagar. et Masp. iinovfi, Gr. ev *po<r<» u> roiq ypuaoi; = Memph. ji>ert g&tityT-&'f- 
iwefi HitOYfi - «&Y6i&v&« = Masp., Lagar. rt&.vem&Tr*it — 15 itgrtn^poertoc = Masp., 
Lagar. Hgettn&p ... - idem Junppo = toj [iaTiXsi, Masp. om. - nrteTgiTOY(uc = Lag., 
hebr. et Gr. ai pXr,<7iov o&UTir)? , Masp. Rrtefctyfieepe THpor] ex M. TTrtecKety^P' th- 
pov — l0 cod. initio om. cert^n-rov gn ovovrtoq , quae restitui ex Lagar. et Masp.; 
M. Syr. hebr. et Gr. awevsvQTjffovTat sv Eu<ppo<ruvT) >tai ayaXXtaGct , ayOyicovTai 
17 Lagar. et Masp. nnovejo-re - Masp. [gtttyee]pe (sic) - «h, Lagar. et Masp. ne, 
M. m&k - Tert^KAeicx^ = Masp., Lagar. Tettit&K^eicTA. pro xaTa<7T7)(T£i? - Iiaiooy 

XUTOU? , Masp. omittit — 18 id. ce[it*pn.ueeYe] JunfeKp^tt . . .] ex M. - g» prius, 
Lagar. efio'K git, M. et Syr. = Gr. ev - alt. venea. ex Lagar., cod. vertoia. - nnovxe, 
pro quo Lagar. = M. hebr. Syr. et Gr. hab. k&k , aliqui codd. M. legunt etiam 
cpnor't - , cfr» Schwart\e — Ps. XLV," neit.u.*juna>T, Teit6oju. et nettfioHeoc = M., 
Syr. = Gr. om. ubique vjatov - alterum ^yuj deest in Lagar. M. Syr. et Gr. - item 
alt. ne = M., Lagar. non legit - git ne>vi\|/ic - Syr. hebr. et Gr., Lagar. gU neov- 
oeity nnee>\i\|r«c, M. Aeit iteite?\Y\J/Jc - Lagar. eju^xe — '' gju. nxpe— tyropTp = Syr. 
et Gr. ev x<;> TapacG£cr9ai, M. ^qty&itiyoopTc-p — Lagar. om. a.ycju - jtai - T7*re 

ex Lagar., cod. it-r ktooy nuxuite efio"X * a.yo> A.Yiyrop-rp, Memph. 

hebr. Syr. et Graec. u.eT&Ti8e<;0£i op?] sv xapoiai^ SaXaudtov. '' r,y r^ xv /.<x.i zxa.- 
payOrjffav. •HOVCA '/c itnroq ne novvroeic. I;i ceit^ovujcyT it^c| THpov it<Ti' itcyepe itTvpoc ju.noYA>.a^-xe ItTepncuBty JU-novTs^oc juit nHi nnoYGiurr. '"re ^ nppo GneiOYJUGJ 
•HOVCA '/c itnroq ne novvroeic. '' ceit^ova>^T it^c| n 
gjt genvNdjpott : ceit^conc UneKgo i 7 ^' itpjuju^o HnKag. 

I'.. XI. IV, 1.1 - XLV, 1-4. Kill 
p. pitv cyTOpTp fttfei rteCJUtOOY* A ftTOOY cyTOpTp gft TCKd'OJUL JJ.XXA. 

juuuoorte juinieppo - rt<veYc}>pANe grt TnCMc junertrtoYTe- a. neT- 

b xoce Tftlie neqjixANtyujne. [nrtOYTe gjit TecjuHTe aycju rtc- 

p. pR^: : 7 rtAKiJui aw] - nrtoYnre rtAKoHoi* epoc juinrtAY rtgT'ooYe. a 

n^certoc tyropTp a. rtJULNTppo puce* Aq^f" itTeqcjutH ayuj a 
b nKAg, kiju. nac rtrttfoju rtJuumArr nertpeqtyonert epoq ne nrtoY- 
b te ruAKuufi. 5\ia\Jaa2\ju.a. AJUHJTrt AftAY erteg,iiHYe jmnnoY- 
io xe rtetynHpe MTAqAAY §,ixju nx.Ag/ eqqi rtjmno?\YJUioc uja. 

ApHxq jutnKAg/ qrtAOYajtyq ertOYniTe rtqgpp&ecr OYgpnTsort 
*p. piterii jutrt oYeYpourt' qitApoKgpY grt oykuu^t. 'cpjRe NTeTrteiJue 

xe amok ne nrtoYTe* ^rtAXice grt rtg,eertoc ^-ftAxice £«. nicAg,. 
is nac nrtOYTe rtrttfox*. rtjuuuiArr nertpequjonert epoq ne nrtoY- 

TE ftJAKUUii. 

xlvi Jxt : enxouK. efio?\ ne\|/<s/KJuoc gA rtc^Hpe rtKope : 

2 rtg,eertoc THpoY xak ertenrrttffx- ^"?\oy?\ai junrtOYTe £tt 
p. piTf : s oy^pooy rcTe?\H2\. xe nac xoce* ayoj oy^ote ne* oymocT 
i rtppo ne exju. nKAg, THpq. AfieRfiio rtrt"2\Aoc rtArr aycu rt- 4 ntfei necjuoov refertur ad ©*.^*.cc&, Lagar. = Syr. et Gr. TTtfi nerjuooY, M. rtxe 
nuuuuoY - TeKtfbjuL, ita cod., £rtg". et Masp.= M. Syr. hebr. et Gr. Teq6oju - Masp.= Gr. 
et Syr. in fin. hab. "Xja\J/s.>\.u&. - n jujuia. AJUuoottE = Z,<zg'<zr.,Masp. [ttcjjuooric, M. et Svr. 
= Gr. tx optM)uaTa - UniEppo, scripserat junosppo, sed e men davit, Lagar. et Masp. 
Juniepo — Lagar. «Tno>sic, Masp. crno^ic = ttjn — oXiv - Hne« - rtoin-6 , M. Svr. et 
Gr. absque y)U.o)n - Lagar. a.yo> * , invitis M. Syr. et Gr. — ( ' quae in uncis desunt 
in cod.; leguntur in Lagar. et Masp., qui postremus legit a. (sic) nnov T6, et cum 
Gr. om. *.yu), Memph. ovog ^''o^i - ittteqieNut v jJ)6n tecjuh*!" - nA-tioHOJ*. = Masp., 
Lagar. n&.(loHeej - Ju.nnA.Y TTgTOOYE - Lagar., Misp. Jun ec g-roove, Svr. A. t 
Trpo; 7cpo»t 7-pwi, hebr. "!p*3 1*1132/ > Vulg. /mi/ie diluculo, Grace. 7( ; > -;o;i')-(.), 
M. cnecgo — 7 Masp. JujuHxppo, Lagar. JujuiT-repo - ayco solus hie cod, legit — N noc 

- hebr. et Gr., Lagar. ttxoeic nnov-re - M. et Svr., Masp. kh n«ovTe sic. - id. neit- 
[pcqtyonxlrT, Lag. nEtipEqcyonrt — ,j Masp. ajuoy - aiiay = V. et M., Syr. Gr. <i'. 
iSsts - junnoYTe = Lagar. Svr. et \-, Misp. et M. - Gr. TQU fcupiOU - mrAqA.w 
M. et Syr. = Gr. x i'h-o — ' I. agar, et Masp. no7\EJuoc - Lagar. ecjit^oYanycj , 
Masp. [^ciOYcujiyR (sic) - Lagar. et Misp. iiovniTe *.vcu - Lagar. ttcjgopftc - o-i - 
gon"Xon usque in hn. omnes codd. Sah., M. et Syr. Gr. *a \xt-». orAov, xx'. 
Ojo-o'j; /.XTXXX'jnzi sv reupi — " Lagar. cepc|c-. Masp. cptiKjT ejue ex M. BO« 
nnoYT; Lagar. Syr. et M. 7YlW, ceteri codd. M. emu hebr. et Gr. *upiO< tantuin 

- Lagar. nenpEC|iijoniT — Ps. XLVI,' Lagar. Syr. el Gr. in verso ordine v.\ 

nKopc. nG\|/*."Kjuoc — s Lagar. nneTMrtir M., Syr. *.>r. absque I 

solus hie cod. hah. et M, /'//A/ — '' Lagar. ».q«fffieio i»*Xa.oc g 

Ps. \l V, j - XI VI, 1-4. 
1(H £cortoc g* rtcrtovepHTE. AqccuTir rtAft rtTeqK7\HportOAAiA- 
n<vrt<M rti^KuuH neitTAqjuepiTq. S\i«saJ/^?\. a. nnoYTe Huuk 
eg,p*i g,rt 0Y?\0YMr ncrc £rt oYg,pooY rtcA?\niF£. |\|/A?\?\ei 
enertrtoYTe \|/a?\?\gi : \|/A?\2sei enertppo \J/A?\?\ei. xe nppo £*- nKAg, THpq ne neitrtc-YTe : \J/a7\?\gi epoq £,rt OYMitTpIiiT^HT. 

1 a nxoeic pppo exit rtgeertoc THpoY* a nrtoYTe gM.ooc £i 

10 neqeportoc eTOYAAfi- rt^px^^ rutSxAoc ayc<juoy£ egoYrt 

jurt nrtoYTe it«s.flpA£<sjut. xe a rtxuuuupe I*jtka§, itTt nttoYTE 

xice ejuiATe]. 

xlvii. Jxz,. [Tcu2s.e. ne\|/A^sjm.oc rTrtcynpe TtKope. rtcoYcrtAY 

TtrtcAflll&Tort]. nrtAY fTcYrt&re nenpoKumertort. *n.xc. 

oynocT ne nxoeic* aycju qcjmAJUAAT ejuATe' g,rt Tno2\ic 

s juu^ert^fOYTe• aycju gH neqToc-Y etoyaaR 1 eqoYecTuurt g,jut. 

nTE^H?\ enKA£ THpq- ntooy rtcicjurt eTXOce eTJuinejut^iT - 

i Tno^ic JJ.ntw(F' rtppo. nrtoYTe rtAOY<jurt£ efio2\ g,rt rtecjuus. 

5 ETT&EIHY eqcyAfti'TOOTC. XC CICgHHTe A ftecepUJOY CUJOYg, 

6 egOYN AY6I eYJUA HOYCXJT* JtTOOY AYftAY rtTeige* AYeptynH- 
- pe* AYcyTopTp aykijul- ayctcjut TAgpOY ajuuiay' rtee rti?- 

s tt&AK.e TtTeTrtAJuiice. gr? oythy r?6onc - qrt^oYou^yq rtrtexHY 

9 rteApcic. kata ee HTArtcujTJur tai on te ee itT^rtNAY' 

§r? Tno'Aic junxoeic Tttt66xx m grt Tno2\ic jB5neNrtoYTe• a nrtoY- 

ie Te cjuncrtTe Uaaoc uja. erteg, SMa\|/a2\juia. ftertJuteeYe epoK 

n nnoYTE" xe neKNA ft TJuiHTe *IneK.2\Aoc. kata neKp&rt nrtoY- 5 M. et Syr. = A. om. 'Xja^a'Xjuus, — * ne nennoYTE , Syr. = Gr. o 8so? , M. n<fc 
- epoq abcst a M. Syr. ct Gr. — fJ nxoeic = M., Syr. = Gr. o Oso; - THpoY = M. et A., 
Syr. = Gr. om. — l0 HnK^g ^Gr. rrj? yrj«j Syr. = M. gixEn nK^gi — Ps. XLVII 
editus est ab A. Georgi, Sodali Augustinensi, in Opere : De miraculis S. Coluthi, 
Romae iyg3, p. 33o, ubi consule ea quae vir doctus ratiocinatur circa verba jthay 
t?CYKA.re nenpoKiAAtiton — - a you gU , M. giseH, Syr. = Gr. sv, V. om. — 3 gju. jttt- 
>vh>v .... THpq - Syr. et Gr. supi£u>v otyaXXia^aTt rcacr]? V/js yy); 5 M. eqeoYcujijc 
*>eh ovocXhTs iTxe nn&gi THpq = A. rca<ra ttj YY] - Lagar. »te newgiT — '' ii&oy- 
amg eBo>\, M. ceit&coYconq = Syr. et Gr. vivaxjxeTai - g«T if ec.ua. ett&jihy pro sv 
T'/'.; patpsdtv X'jtvj? — ■' Lagar. MGcpptucv = M., Syr. sine auTY)?, A. . . . ttj? vtj§, 
id. ed. rom., sed in notis improbavit - gvju& TToitujt - £7ci to scuto, M. om. TToycut 

' M. hocuoy *Xe - Lagar. AirpiynHpc- — 7 id. julju.a.y TTee iiit&^KE, M. et Syr. = Gr. U.) five? (o; - git oythy IT 6uitc qnA.0Y(utyq =A. <JUVTpivj;ei, M. Gr. ev -vruy-ocxt [iiauj; 
ffuvrpuj/ei? — ,J taj om te og - ouTw? /.at, M. = A. et V. absque /.at - riT*.«nA.v 

Lagar., Tuki, p. 234, &hka.y - M. et A. om. 'Xia-vJ/a'Xju.a — l0 mguaiggyg . . . xe 
iigicha, M. ^>«ov^- Anjijen ncKn^i cpon - Syr. et Gr. i>TCe^a(JofJt.ev, 9eo5, T ° sXfio? tou. 

I'.. XLVI, j - XI. VII, i-u. p, K6 : TG" TAI OH TE 0E XUTEKKECJUOY EXft ApHXq HnKAg; epe TEK- 

is oynau. jae£ TtAiKAiocYrtH. M.ApeqeYf|>p^ne rttff nTOOY «- 

ClOJtf AYO) *AApOYTE'AH?\ Tttff ftUJEEpE Tti-OYTvAiA- ETfiE ItEK- 

w gAn nxoeic. kuute ecicurt H^ET"rtguj?\<r epoc* cy^XE grt rtec- 
11 ovcxmT-e- kuu rtrtET-ftgHT ETec^oJU.- ayuu rtTeTrtncjuty Tt- 

15 ftETTTAEIHY ftTAC XEKAC ETETft AXOOY EKEFErtEA. XE TT«M nE 

nrtoYTE nErtrtoYTE cya. £**££,' ayuu tyA ene£ ft en eg; TtToq 
nETrfAJUoortE juuuon cy* nieneg,. 
xr.vni. [SJh. EnxcuK eRo?s. nn^yHpe nxope. ne\p*A2\juioc. 

ao qrtAfiojK egpYn ty* ttxcjuju nneqeionre rtqn^nAY Art ejtoy- 
n. xix. . n oeiw] Ttty* EnEg. npcujUE Eq gn oytaeio JunEqEijUE ipoq- ay- 
' p TrtTcunq TtTErtooYE Tiat-eijuie ^qsirtE jujuooy. taV on T6 ee - Lagar., Juki, ibid., ta.i ee on -re ee - JuneKKecjuoY exn A.pHxq 
= Lagar., 'Juki, ibid., ekccjuoy exn AYpHxq - §xn = ewi, Memph. icxen - JunicAg, 
Georgi mendose JUKAg — l2 a.yco = A. et Syr., M. = Gr. om. — 1S Lagar. necoYOJUTe 

— u post nreTnnujcy M. add. egpen eHttov - nneTTAeiHY, ut supra v. 4, pro tx; 
papei? - eTCTnAxooY = M. nreTencJnpi epujov, Syr. = Gr. hvr^^nr^z — l5 nnovre 
= Vulg. et hebr., M. Syr. et Gr. om. - cyA. nteneg = Gr., Syr. = Memph. ty*. eneg 

— Ps. XLVIII, :0 quae in uncis ex Lagar. - id. <&&. eneg — ' l epoq = M., Vulg. hebr. 
Syr. et Gr. non agnoscunt - Lagar. enTBnoove - ante Aqetne ceteri - Gr. y.x:. 

XLVIII, " cuotju etui nge^noc THpOY : xjcjuh neTOYHg THpOY gn TOiKOY.uenH. 

nexno JunicAg ayuj n^ynpe TTnpuuiE npJuuuAo gJOYCon jun ngmce. ' TA.TA.npo 

hatcuj novcoc|>iA a.ycu TAie'XeTA UnAgHT noY.unTpJungHT. 5 'fnApiKe JunAJUAA'xe 

evnApAfio"XH -fnAovcun junAnpoft'X.HJUA gr? OY\J/A?\THpion. '' einApgOTe xe ov gn 

OYgooY HnonHpon' TAnojuiA 5inA^"fic hakcotc epo». 7 neTnAgTe eTCYtfau et- 

UJOYUJOY JUJUOOY 6XJU IT A. ILIA. I tt T€YAl«T TpJUJUAO. : nceHACCOTe AH HOYCOI1 JUUH 

orptujue nActoTe: r?c|tuf An UnnoYTe nTeqiyBrieitu J ayuj tacoy JuncioTe nTeq- 
rJ/Y^H. Aqgice uja. eneg iu qnAiung ujAfto*X. xe nqnAHAY ah enTAKO. ll eq^yAH- 
iaay encocj>oc eYJUOY : nAOHT juTT nATctku ha.ta.ko giOYcon : cenAKto «t£Vjuht- 
pJujuAO ngenKOOYe lL ayco hgyta^oc ne neYHt ijja en eg neYJUAniyiune 3tlM oy- 
rujju. iyA oY'XtujUL : AYenetKA^et Hiievpft.ii G gP*-' £,x " neYKAg. ' ' OYptujue eq gn 
OYTAeio Junecjeixie epoc| : ayhoxcj juIT iTTfinooYe nATeuue AC|e»ne jujuooy. ' 1 m 
Te TeYgJH ecp atpon nAY : juHTica hai cen acjuoy gn pUDOV. 'Xia\I/a>vju.\ acj- 

kaay iToe ItgenecooY gn ajuTTtc : nAiOY neTJUOone jujuooy ayco ce««Ap , xoeic epoo-i 
n<SY neTcoYTcun JunnAY ngTOOYe. TeYrtoHoiA hacock gn ajuHtc AvqoTOY erto7\ 
pju neYeooY. "' n7\Hn nnoYTe HActuTe nTAv^Y^H et\o">\ gn T(Sir luvuine eq- 
jyAnriT. "X ia\{/a'Xjua l ' UnppgOTe apujA.ii oYpcuAie ppju.uAo aycu ■pujA.n ntc|toov 
AtyAi jun nA neqHi 1S re gJu nTpecjjuoY nnec|nAiciTOY TMpoY An oy*Xc uneqioov 
nAliioK ah c-necMT njujUAq jun nA neqwi. Iy -xe TeqvJ/Y^H haxkuov ^ i» Rtquui 
qnAOYtung hak elio7\ eK«.«jAnpnneTnAnoYC| iiacj 

Ps \i vn. ia — XI \ in. 10 103 
xux He. nG\j/A7\juioc r?ACAc|>. nrtovTe rTitnoYTe jtxoeic AqtyAXE - ayuu AquoYTo EnKAg/ 

> efio^vgrt JuiJuiArTtyA Hnpn <xja. NEqjuiArtgcu r rjr ^epe n^rtAi *x- 

a neqcA tyoon efio^rt cicurt. nrtOYTE nhy g,rt OYOY<Im£ efioTs 

nertrtoYTe HEqrtAKApouq Art. oyn oykuu^t 1 nax*.oy£, HnEq«.TO 

i eBlO^s' aycu oyno(T itgATTHY HneqKcuTe. qriAJUOYTE ettte 

5 E^P^I AYO) TTKAg, ERO*2\§*I JTXICE E^UAKpiftE JUnEqTsAOC. CUJ- 
OYg, MAq EgpYN ftEqnETOYAAR- ftETCJUUftE HTEq^lAeYKH exit 

6 ^EtteYciA. juuthye rtAxuu F[TEq2iiKAiocYnH ayuj gr? oah 
rtfiEgpoY nrtOYTE rt^JuiEcyT eiEpoYCA?\H.M. juu? OY£Hflc- xe 

nrtOYTE OYKpiTHC HE. ^.I&\|/A.^ Jul*] Ps. XLIX, ! neqxt&HgcuTn = M. et Syr. ex linguae indole, Gr. du<T(xo>v — 2 epe-tyoon 
deest in Graec. Syr. et M. — 3 Lagar. et Juki, p. 5G6, giT ovcurtg Eflo>\ = zu.ox.viac, 
- Lagar. nqt<A.K*.ptuq *.k , Syr. = Gr. x.at ou ~zpy.Gio>-r l <jZxy.i ; M. habet copulam 
ante nennovre, quam Sch\vart\e post illud transtulit - ovttofi",' M. et Syr. = Gr. adv. 
T<po&o<x - nneqKauxG = Syr. et Gr. xuxXw autou, M. scekcd^ Epoq — 4 EfioTsgH 
nxice abest a M. hebr. Vulg. Syr. et Gr. — 5 Lagar. TTTEq'XiA.^HKH — ° M. = Syr. 
et Gr. initio hab. xoti - quae in uncis ex Lagar. - verba a.yuj gtt «*.h usque Air? 
ovgHfic absunt a M. hebr. Vulg. Syr. et Gr. - M. cum A. om. 'Xi£.\|/£. , Xju.&.. 

XLIX, ' ccu-rJUL na/Xa-oc TA.tyA.XE hjujua-k nicpA.H*X TApJUHTpE HA.K : A-itOK nc- 
nnovTe nEKiiOYTe. H mheiha-xttjok a.n eaeTT hekoyci*. : neK6"7\«'K JunAJuTO eBo'X 
ITovoeity i\jjul. ' i?it*.ri aia.ce efio'X git neKHi oy*Xe 6"i'e eBo'X gn rtEicogE. 10 xe 
hoyi THpov ite HE&Hpiotf JSnETpvjuLoc TTxBjtooYE ETgit iT-tooy txn HEgooY. " fco- 

OVH HEUgA.'XA.ATE THpOY ilTnE &YUJ nc& ITxCCOCyE HAIAJ.A.I. l2 ElUJA-UgKO HII&.XOOC 

HA.K ! TCOt TA.p XE TOIKOYAIEU H All? TTECXCDK e60>\. 1? ' JULH EIHA.OYEAX A.q AJIAIA.CE 

h eiha.ce citoq i?6Ye u tycotOT iTstA-gplX niiOYTE hoyoycia. hcaaoy : tTv^t" hhek- 
ty7\M>v UnnExxocE. l5 itvenEiKA.^e* Haxoj gU JiEgooY T?XEKe>s»\j/ic ayiu ^ha-toy- 
xok ifr+ eooy ii&i. 'Xja.xJ/a'Xaiia. "' itexe niiOYTe JunpEqpifofiE xe ETfie or iTxok 

KUJAXE git HA.*XlKA.ia>AllA A.YUL) &K5TI ilTAl&OHKH g'T" pUUK' '' TTtOK *X E A.KAIE- 

CTE TA.C6UJ A.YOU &KKOYXE MM^cy&XE gl n^gOY JUJUOK. 1K CK;<JAU «S.Y EYpEqTCIOYE 

MEKnHT ItHjUL&q &YOD JtV KO) MTEKTO JU.H ItHOEIK. lS A. TEKT&npO T&fi>E K&KI& S.YUJ 

a nEic'K&c 6">v0ju'X]u giT OYyuKToitc. ° ingAiooc ekk&ta'X&7\ei i?c^ neKcon &ycu 

IIVK&. CKA.I('X&.>\Olf MCA TT<i)Hpe ItXEKJUA&Y. 21 A.Kp I1A.I ^IK& pOJI : &KJUEEYE EYWIO- 

ulia rt tin^'O'imt ITxEKgE. -J-n&rnjOK T*.T&gooY Ep&TOY UnEKiiTO eBoX. "" eijule 
^e eha.1 MExp naiBuj UnnoYTE AtHnoTE iTr|Tcopn iTqTlttycDnE TTtfV nETitOYgil. 2! oy- 

OYCIA. ilCUOY TETItA."t- EOOY MAI &.Y(U EpE TEg:H JUJU.&.Y ETOY&^B Efil&TC&Boq EpOC 
nOY*/A.I HnilOYTE. 

Ps. XLIX, i-6. 104 

i i TT. enxcuK Gfto7\. ne\J/<s.2\juioc rtAAYei!\. 

n ' IC * « ' KrtA(Tecy^uuty'f grt oy^yccojtoc e&o?\ gH necrtoq juincye i" X I(JUN - [KMATpACCUTJll EYT£^H?\ JU.N OYOYNOq : CeftAT-E^H^ 

ii Tttff rtKeec ttrteTeftiiiHY. kte neKgp NCAfio?\ TtrtArtoRe" ayuu 

w NAArtojuuA THpoY cjotoy eRo2\]. oy^ht eqoYAAfi ccjurtTq 

rtgHT" fTrtOYTe* OYmtX eqcoYTum jmApeqplippe JunACArt^oYrt. Ps. L,, 9 Lagar. gr? OYgYCcuunoc g&o'X gU necnoq Untye , M. juneKtye HgYccunon, 
Syr. = Gr. ucraoTCb) - ante t^tBEo Vulg. hebr. et Syr. = Gr. x.ai - gBo'X 7?gHTq abcst 
a Vulg. hebr. Syr. M. et Gr. - ante ^-rta.0Y(ia.uj Sahid. cum M. om. xat - vv. io-i i 
ex Lagar. - cjotoy Efio'X pro s£aXeuj>ov, M. EKico^aeoY — l2 Lagar. cortTq = Syr. et 
Gr. *ti<70v, M. eKecoHTq - Lagar. a.YU> OYnrta = Syr. et Gr., M. om. x.ai - Unaca.rt- 
goYn, M. = Syr. Vulg. et Gr. in pi. — De Psalmis LI et LII nihil in membranis nostris. 

L, " gH rn-pe na.ea.rt nenpoc{>H-rHc ei rta.q 7?TEpGqiia)K Ggorn uja. ftGpcatiGG. 
8 rca. rta.i nttOYTE xa.Ta. nGKnoo" r?na. K*.T&. na.tya.1 r?HEKUr?Ttyr?gTHq qcoTE efio>v 
unano&G. 4 Gra.a.T GJuaTE eiio'X gr? Ta.a.no.uia a.Yto nvTftfiot Gfio'Xgu; nanofie 
5 3tG 'fcoorn a.rtoK r?Ta.a.ttou.ja a.Ycu na.rtoEE nn&JuTO eBo*X Hoyoeiuj nm. ° r?Ta.p- 
nofiG GpoK ua.Ya.a.K a.ip rtEeooY Uttgkjuto Gfio*K XEicac gkgtju^gio gr? nGKty*.XG rTVxpo 
gju nTpGK^ga.n cpoi. ' gjc gHHTE ra.p r?Ta,YO> ujuoj gr? genanoura a.Yiu r?Ta. 
Ta.jut&&Y xjoycu jujuoi gr? gGrtno&E. s gjc gHHTG va.p aKUEpE tjug rtceHp jur? hete 
HcEOYomg eJAo^ a.rt gr"? TEKco<J>Ja. a.KOYOngOY na.i Eflo>\. — l UnprtoatT Eflo'K u- 
nGKgo a.Yuu neKnrta. GTOYaail Junpqixq r?ca. fio>\ JuLuot. u ua. na.i utttgTsh'X 
JDTnGKOvxa.1 a-vco r?vTa.xpoj gr? ovr?r?a: HgHVGUtoniKort. '' 'f-riaTca.iiG rtia.nojuoc 
eriEKgiooYE a.YCo uacedHc iiakotoy Eporc u> jua.TOY5eoi Gfio'K gr? gGrtcnuxuq tthoytg 
nnovTG Juna.ov5ta.r : na/Xac na.TG'XH'X gr? TEK*XncaiocYnH '' hxogjc. KnaoYion 
iTtt&cnoTov r?TG Ta.-ra.npo xcu UnGiccuoY. " tcg ghg koyguj ^vcra rtGina.'f- nc : 
jugkoyguj o'^i'K. 19 TGOYcra. Jun«0YT6 ire OYnrTaT GqoYcotyq : OYgH-r GqoYtutyq 
a.YUJ GqorTfijHY JfinnoYTG «a.TCToq gHo'K a.«. J0 apt nnGTna.«0Yq nxocic gH 
nGKOYcuty r?ci(jun a.Yco jua.poYKcu-r T?T?coiAt rTote'KHXi.. _l tote Kna.0YGty genoYcia 
r?*XiKa.iocYUH gGHTa.'Ko juF? gGrKT'Xj'X tote cGrta.Ta.'KG juacc gxju nEKOYcia.cTNpjon 

LI, ' cnxouK efio*K. nTJur?rpJuIr?gHT r?*XaYGi , X - gH nTpc "Xcohk niTvOYAiaroc ei 
rTcjxooc Hca.OY'K -kg a 'XaYGi'X ei Gnnr n&x'^^X ' A 8P 0C I EC I >,Y ffmxj 

iTo'i' n*XYna.TOc g?? TKa.Kia JunGgooY THpq *a neic'Kac JUG7\GTa nOYXMItffae n.>t 
rtoYTOK cqTHJU a.KGtpG HOYKpocj a amu pi nnGOooY GgoYG nn6TiiM(ovc| iatm6bi 
GgOYG i?tya.7t6 ??T*XiKaiocYHH. '' aidiEpE iijyA.ifE THpoY Iincuuc ov'X.v; itrpoq 
7 etiAe na.i a. nnoYTE lypiycupit cu.vlio'X ec|EC|oftic aycd r?qnoonic erto'X ^n. iukua 
I?«jconG a.Yto tekhoyme Eiio"X gu nKa.g MttETortg "XiavJ'-.vAu.v ..vnaY 

Pi i iOB mi. nr. [cjttcuuk. GfioTs. §rt nccjuioy NTJum-pjuiNgHT" rt?v<VYciS\. 

gH nTpG M^Glc|>AIOC GI MCGXOOC ftCAOY^ X6 GIC !\ayei?\ qrtAKTe ImeeooY TTttAXAXG- qo'TOY efio?\ gr* tgkaag. +- n. xx. 

NAC^OKJUT KAK G^WAI ^rtAOYCJUN^ GfiO?\ JUtfTEKpAN JTXOEIC XG 

9 MANOYq* *xg AKTOYxoi Efio2\g,rt e?\i\J/ic mjur AYCJU a n*- 

i iv r?X. ejtxuuk Gfio?\ Fmgcjuioy NT~JuHTpjuuftgHT~ nXayei^. 
cuutjui nrtOYTG eu^.^y2\H7\- ayoj JuinpofiujK cnAconc- ^thk 

GpOI AYCJU ItYCUJTJUi EpOI' <5J2\YTTGI £JtI JTAtycri^gjHT" a[YO) &.]l- 

» cyTopTp' gRo^s JuinG^pooY juutxaxe jmft T"[E]e?\i\|/ic jutnpcqp- Ps. LIII, ' titulus ex Lagar. — 7 Uneeoov, M. JunmE-rgtoov, Syr. = Gr. t« x.ana 

- git TeKxie = M. et Gr., Syr. ovX-, |j^*.^.o — 8 EgrtAJf = s*ou<7iw; , M. ,£>ek n*.- 
oYcucy — 9 Lagar. juegi&Tq pro ewei^ev — Ps. LIV, 4 idem gn hecjuoy = ev u[7.vot? 

— :: idem xc aj^yitej - quae in uncis, una cum membrana exciderunt - gJu n*ujcrt- 
gH-r pro ev tyj a.bs'ki'j-fj.y. jj.ou, M. £)eh T«.xjnc&.act. 

n*XJK&toc TTcepgOTe jTcecuufie Egp&j exujq ncexooc 9 3ce etc ovpiojutE HneqK&. 
niiOYTE tt*.q HfioHeoc - 6Jb.'b.&. ^qgE'Kni^e exJu n&cyau HxeqxiHTpJuju&o - a.yuu &q- 
tfjuLtfoju. egp*.' exH neqneTujoreJT. 10 amok *Xe iteio iTee rtovfiu) hxoejt g*. ne- 
corT*.g gil nm nnnovre' &igE>\ni^E cnn& ItnttOYTe uja. e " e g *.v«j «j*. er ' 6 £ ME ~ 
HEg. L *fn*OYUJMg h^k eBo"X ty&. e " e 8 xe 6-KEjpe n&i *y<ju "LrtAgvnojuurtE ettekha. 
-/g ory;pHCTOc ne UrtEJU-ro eBo>, JtMEKne-rova^fi. 

LII, l enxcuK efio"K. g&. Ju.^e'X'KHe TT-rjULnTpJuingHT n'X^vej'X. ~ ne3f€ n&eHT 
gju neqgHT ze ZJuun moyte tyoon : &vt&ko Avpfio-rc gn tt EYA.it ojulja. HjuH neT- 
eipe HOYJUHT^pHCTOc HjuliT ovoit cy&. 8P*-' eov *-- 3 *■ nitOYTE (Ttbuj'r efio>v grt 
Tne Er.it ntyHpe nnptujue en^v ate oyTT 7\&^r TTpJuTTgHT eqtyine hca. nnovre. 
' AirpiKe efio*K THpov ^vp &Tty&v giovcon jSjuiT neTeipe novjuIT-f^pHCTOc HjuTT 

OYOM OJ^ gp^l EOY*.. S JULH TTcEH&EIXILE XHpOY &H K<5| METpgUjfi 6TA«tOJU«& «£T- 

oycuju unA.^*.oc git ovgpe IToeiK IinoYEneiK^'Xei JuiniiOYTe' 6 cEH^pgo-re ^iJl^^Y 

gl? OYgOTE ilnxiA. ETE JULJUM gOTE TTgHTq- XC A HKOYTE XEEp EMKEEC e6o*X ?Ut- 

peq&picKE TuTpujULe : ^vaticymE x;e a nnovTE coujqov. 7 iuju. nExrtA.'f- eBo>v g« 
ciujh Junov/Ai ii^tcp&H'X■ gU nxpE hxoeic kto TTtai^jua^cocj^ JunEqTs^oc qn&- 
teV h>v j«6"i' i&kcdB A.YOU »TqOYMoq h6"j' nui5\. 

LIII, UA.TOYX0I n&UOYTE gJS HEICp^H *.YUJ KplUE JUJUOI giT TEK60JUL. * niiOYTE 

cujtju Enijy7\H>v xicailh TTty^y.e iipuji. 5 xe ^ gencyJujuo tcjuovh egp^i exuji ^ 
^fir/'Ddjpe ujine uc* T&\|/vy,H : iinovK^ nnoYTE JunErH-ro e6o"X. 'Xi^vJ/^'Kju.^. 
■ e»cgHHTE v&p nnovTE n^fioHOEi Epo» *.Y«J nxoeic nE npeqtycun Epoq mt&\J/yx h ' 

I'. LIII, 7 - LIV, 1-4. 

OPTO'SaHIDICA. Vol. II. II 106 

rtofie* xe AYpuce exuui rtoYArtojuu<v aycju rteYrto(Tc epoi g,it 

5 OYOprH. A nA^HT cyTOpTp it£HT" AY(JU A OOT6 JUinJUOY 

8 ge egpAi exuur OYgpnre jurt oyctuut ayei eg,p«M exuur aycju 

7 AYK.AKC gO&CT. AIXOOC X6 fliJW. neTItA^f" MAI ft^EftTrt^ itOe 

» itrteitfpoojune- TAgcu^s efio?\ TAAATort jujuioi. Aia\|/a^. eic 
o gHHTe aioyc emHT Aityuune g,i nxAii NeitftbtLrf efio?\ gHTq 

AAneTrtoY^Jui juuutor elio^\git T"Jurt r rgHT-tyHJU juit o&thy. 

p. nr: io ojucoy nxoeic ayuu rfvna)^ itfteY'^^AC• xe AirtAY eoya- 

n nojuia ju.it OYAftTiTsoriA gift T"no2\ic. JuinegpoY jmit tcyujh 

certAKuuTe epoc g,ixit rteccoR ; T• oyakojuia juit OYg,ice rteT git 
is TecjuHTe 1 aycjj nxiiitfortc ne*T git TecjuHTe - aycju iuneqcjuxit 
ia g,i rtecn^ATeiA ittff nxuuHce juit nexpoq. xe erte ttxaxc 

nert r TAqrte6itoYO'~'T rteirtAqei epoi ne- aycju erte neTJUOCTe ju- 

juoi nertTAqxfe] rtotf^ itcyAxe egpAi excoi rteirtAgorrT r e]poq 
ii ne. ktok 2s.e npuujue eTrtHY gH nA^HT rtAftotf - e+cooYft 
is juuuoq* nAi erteqoYcuju rtJujuAi rtg^rtctmoYOOJU' rtertjuoo^ye 
le gH nm JunrtOYTe g,iOYcon. epe jtjuoy ei egpAi excuoY" jua- 

poYRcuK enecHT eAJuitTe eYortg; xe OYnortHpiA TeTgit rteY- 
n juAitcycjune gjt TecjuHTe. amok Ae AixityKAK. egpAi enrtOYTe 
is a nxoeic ccjjtju epoi. ^frtAtyAxe JunrtAY itpoYg,e ayuj gT~o- 

OYe jw.it nrtAY jujueepe* ^rtAxooY ayuj qrtAcujTJu enAgpooY. 4 Lagar. «ey«ov6"c, Syr. = Gr. ivr/toxouv, M. &yH£on — 5 gi = Syr. et Gr. eicsws- 
tsv, M. neT&.ct — '' M. = Syr. et Gr. initio habet x.xi - Lagar. i7rti6poo.u.ne - Ta-gu/X 
et T&iuToti = M. ex linguae indole, Syr. = Gr. utrique voci praem. /.xi -- 'Kti<y\ri<'hxx\ 
in marg. ab altera manu, Syr. et Gr. hab. in fin. v. seq. — s in ejitht litera h videtur 
potius c - ante &.i ujumc Sahidicus omittit x.xi — 10 ojulcov = Syr., M. eKecuxoir pro x.x- 
Ta7wOVTi<7ov - eoYArtojuiA , Lagar. 6y&«ojuia — u ce«*.KcuTe = M. hebr. et Svr., 

Vulg. et Gr. in sing. - post ovgice M. add. rteju oya-'Xikia. — ia ayio -recAtHTe 

= Syr., Gr. x,at a Sua a , M. hie om. - I. agar. gR HGcn2\A.Ti&. - nxuuHce : Vulg. 
Syr. et Gr. toxo? , M. oy„£)ici = V. et Sin. xo~o; — ' : Lagar* et 1 uki, p. 78, netnA.qi 

- epoi, M. epoq , Syr. - Gr. om. - Juuuoi' = M. Syr. hebr. et Vulg., Gr. om. - quae 
in uncis, exciderunt ex ms. — u crriMv gJu n&gHT, M. cTtyHty hcju T*frx N 

- Gr. ico^'j^s et Syr. -^.-i i*ii^ |a.i. - nA.no(T pro yiv^uwv jiou - ante r(*ea 

oyii Syr. et Gr. hab. x,ai — ' ' ttaj tTgen^movooju. ( Lagar novum , M. .vk. 

tyconi g« oyjua. ugjuhi ^Kope gA.n v !+)pHOYi g>vOX Htot, Gr. 0; cm to auTO ivXu- 
x,ava; (Syr. = Sin. [xoi eyXux.) sOs<r(iqtTa - giovcon, M. jien ovgH-r nw t v w > 

et Gr. sv o|j.ovoi3c — "' ante Ai*.povdcuK Sahidicus om. x.ai - g« tccuht-c, M. S 
hebr. et Vulg. » Gr. ;v a£T(.> x-jtiov — 1T *Xe M. Syr. et Sin., Gr. om. - ante .v 
nroeic Sahid. om. /txt — ts "t-ttajcoov V. et Memph., Vulg. hebr. Syr, el Gr, -.xi 

aTCayycXio. 

Pa 1 i\ 19 107 

itcjcuuTe f?T"A.\|r>rxH &it oveipHrtH [efto?s gn rctTgHN epor 
xe ne oym gAg, njuuixai nc| 19 Lagar. McqctuTe - oym gA.g, M. Syr. hcbr. ct Vulg. - Gr. sv xoXXot?. 

LIV, " ' nnovTG MAxtOTJu mcjoKBiooy neTiyoon gA. oh MMieMeg. *Xja.\1/a7v.u.a.. 
jumtoy tyfiBeiu) >*A.p a,yu> JunovpgOTe gHTq Junnovre. 21 A.qcoovTM itTeqffir 
eBo7\ 6TOY6IO- avco A.qccutyq rtreq'X i&eHKH. LJ Avnuuty eBo>\ git TopvH Juneqgo 
A.vto A,qgunt egovM mo">' neqgHT. & MequjA.xe km Me egove ovMeg a,vco mtooy evo 
nee MgeMcoTe. M Mex netcpooYuj enxoeic a-you rtroq neT«&c*.«OYiyK nqMA.KA. 

n*X»KA.IOC A.M 6KIJU. JAJA, EKeg. "* HTOK *Ke HHOYTE KHAXITOY eneCHT eJT<±JHI H- 

nT*.KO. genpcuju.6 iTcnoq &yoi TtKpoq rftfEYfi nxieeve MMevgoov : a.«ok *Xe fiiAiugTe 
cpoK nxoeic. 

LV, l enxtuK eBo'k. gA.* ' ' 'n'kA.oc MTAqore cBo"~>\ giT «etoys.&B ncrtT*. "Xa.yej'X 
cAgq eTecTY^H 7tTEpOYAJUA.gTE Jujuoq t?6V ma.VKoc^y'Koc gM veo. 2 ma. ma.i 
nxoeic xe *.vpo)jue KA.TA.nATe» jujuoj A.qe'Ki&e Juuuoi gH nno*Xejuoc HnegooY THpq. 
:: & MA-xixeeve gtoju extui Junegoov THpq' see MA.cye MeT"t"OYfiHJ gift oya.ujh Mgoov 
* ivfMApgOTe a,m a,mok eiMAgTe epoK. 5 "f"MA.TA.eio MMA.cyA.5te Un&rtOYTe june- 
goov THpq : A.mAgTe ennovTe : it"f-MA,pgoTe a.m xe cpe cA.p|[ MA.p oy ma.«' 6 a.y- 
qo>T6 MMA,cyA.:xe JSnegoov THpq : epe neYAieeve THpor cyoon egovn epo» enneeoov. 
' cenA,6bi>ve Ttcegom : htooy cettAgA.peg enA."f-&c. k*.t& oe nTA.Ygvnoju.ine 6T&- 

\|/YX H ' CKCTA-ttgOOY gA. "XA.A.Y. nnOYTG Kt(&T&YO e 8P*-' NgengeOttOC gH T6K- 

oprH. 9 a.ixu> nAK 7t«tA.gBHYe : a.kkco nnA.pJueiooYe HtcekUto efio'K nee on gU 
rtEKepHT. ° n&xjxeeve «&kotoy enA.gov JunEgooY e"f-nA.ujcy egpA.i epoK : eicgHHTE 
Aie.-juie xe iTtojc ne n&noYTC. ll "J-nA.cju.0Y enwioYTE gH n&jij&XE "f-JtAxjuoY gH 
nA.cya.ace enAXoeic. 12 A.ige'Xm^e ennoYTe : n^nApgOTe A.n xe epe pcojue ttA.p oy 
raj' ; nnoYTE epe nepHT TTgHT efii*.T&&Y : "J-maxjuoy epoK" "' xe aktoyxe 

ta\J/y;x;h efio*K gH njuov a.yu> MA.0YEpHTe enec^\&&Te c-Tp& p&n&q JunrtOYTe 31- 
neqJUTO efio7\ gH noroEUt TTneTong 

LVI, ' enxouK eBoTv. SinpT&KO. TT'X&vei'X. TecTr'Ko'rp&^j*. gH nTpeqnojT Ju- 
nejUTO eBo7\ iTcA.or'X eneiAg&&v. n& it&i nitOYTE «&. n*.» : 3?e & t&\J/v^h n*.gTe 

epOK &YUJ "t-MA.ltA.gTC gA. OA-lfieC MMeKTMg JtJAMTe TA.AMOJUIA. CAA.T. '' "t"MA.3tlty- 

kak egpAi EniiOYTE eTXOce . rutOYTe neMTAqp neTMAMOvq maj. h a. nxoeic tF- 
mooy eBo">\ gM Tne &qTOYZOi Aq"f- MMeTg'JJju eroui cvM061te6".' 'Xia.'vj/a.'Xjula. a, 
nnoYTE TiiiiEY neqMA. juTT Ttqjue ' Aqttegit ta\(/vx h a,imkotk e»«jTpTcup 

MT1AHTC MJUUUAC JUJU.OYI. MMA5?ge TTiTjyHpe MTtpCUJUe g^MgOn^OM MC gl COTE A.YUJ 

nevVsAc ovcHqe te ecTHJU.. '' yuce jujulok nttovTe egpAi bxm UnHve a.yuu neKeoov 
egpAJ er.xi. n«Ag THpq. 7 aycoBte MOv6"6p6"c GMAOvepHTe a.yoj a.yk^x ta.\J/*itx h - 
AYiyiice MovgieiT JunA.ilTO e(io*>\ a.yuj AYge epoq. TviArlAATsjuLA.. 8 nttOYTE nAgHT 

cBtCOT MAgHT CfiTUJT : •flii'/U) TAAJ/A/XTsei CpOK. J TUIOYII G gP^' nA,eOOY TCUOVM 

ne\j/A> THptOM AIM TK«OA.pA. {-MATdJOYM 3InMA.Y McyUJpn 10 TA.e7 0JU07\0 VCI MA.K 

n-zoeic gM Mei>Aoc "f"MA\J/A , K'Xei epoic- " ze a mckma. rice uja. gpA,i ejunHve a.ycu 
TeKAte ;ijA gpAi gmckV oo>\e. -/tee Hjuok eriT JunHYe miovTE a.yo> ncKeoov 

fgpAi ey.Ju nKAg THpq. 

Ps. I. IV, 19. I OS 

ivn n^. enxuuK etto?\. junpnrAKO. ne\J/A?\Jut.oc TtTvAYeiTv 

nertTAqcAgjq eTECTY^H. 

* p. c\K : e l ejmeqcujTJu negpooY itrtcTiAOYTe epoq* ayuu eYJTA^pe 

eYeipe juuuoq g,iTrt OYcoq^oc. nrtOYTe rtAOYuucyq rtrttYoA^e 
gH puuoY" a nxoeic oYuuxn rutrtAx^e rfiuumoYi*. Aqco^yqoY 
nee rtoYJUOOY eqcuuK* qrtActuiurf rtTeqniTe ujArtTOYptfuufl. 

certAuuxr? itee ftoYJU.OY?\g cAqRcu^ eflo?\' AYKuug/r 1 g,e 
egj>Ai exuuoy HnoYrtAY enpH. ejuuTATOYeiJue etteY^yoHTe* 
T~eg,p<sju.rtoc rtee r7rteT[o]rt£ qrtAejuK thytm rtee g,rt OYoprH. 

n^iKAioc rt<\eY4>pArte eqcy«\rtrt«s.Y enxiKfiA ft rt AceflHc- qrtA- 
eid) ft rteqtfi'x £Jui necrtoq Hnpeqprtoiie. aycju npcujuie rt^xooc 
xe eie OYrtTe n^iK&ioc KApnocr eeie nrtOYTe <=yoon neTKpirtfc 
JULU.OOY gix nKAg,. 

Lvm. rtH. enxauK efio7\ JunpTAKO new TAqcAgjq etecth^h e^ayeiX 
TtTepe caoy?\ xooy eg^peg, eneqm eaaooytcJ :- 

2 nrtOYTe jmATOYxoi ertAXAxe- ccjute juuuoi eflo2\g,rt net- 
p. qa : a TcuoYft eg,p<sj excui. ^rtAgJAET ertETpgcufi etanojiua' rtr- 7 

s 

9 

10 

11 
IS Ps. LVII, titulus ex Lagar. — fi idem snegpoov - epoej abest a Vulg. hebr. M. Svr. 
et Gr. - A.YCU = ts, M. ov'Xe - Lagar. orn&gpe - eveipe XLuoq , M. evcofl-^ - ILuoq, 
Gr. <pap|7.a/t£uo;j.ivov, Syr. (.*.;.~J\}o — 7 ovtuxn , Lagar. ovtutf n — s a.qcoiyqov. 
M. et Syr. = Gr. i£ooScvu)9y)<70VT3a — 9 egpa.7 excoov = Syro-hex. et Sin. 2 m., M. 
hebr. et Vulg. = Gr. ora. - ante UnovrtAv Sahid. = Syro-hex. om. v.x: — l0 Lagar. 
Juna-xoYetJue ertevujonxe Tegp^uunoc, M. Jun*.T6T6«epti;opn fTKA.-^- EneTeticovpr + 
p&junoc, Gr. Tupo tou ffmevat ra; xxavOx; uawv ty;v cxavov = Syr. et Vulg. prius 
quam intclligerent spinae vestrac riiamnum - Lagar. ftoe Hne-rong qn^ejueic (M. ece- 
6juk , refertur ad 'f-ps.Ainoci . . . gr? OYoprw, M. et Svr. dr. ordine inverse : &»csi 
£wvxx; w;£i £v QpYfl **Ta7USTXt. uixa? — " iTna.ce&Hc = Gr. et Syr., M. hebr. Vulg. 
et Sin. om. — li eeie (sic), Lagar. eie — Ps. LV1II, l .•j.np-TA.Ko .... I agar, e-re- 
cty^h) e'XAvei'X. , M. = Gr. 7<;> Ofltuto ei{ (jT^Xovpx'p'.xv - ega.peg , M. A.q*.peg, 
Syr. et Gr. /.at. eouXa^e — 2 en*.xM:e ex Lagar. et n. tc, p. picft et c oi , cod. men- 
dose en*.*e, M. efto*K TTtotoy tTita.xa.xi - ante cote M. Svr. et Vulg. Gr. hab. <x>. 

- CfiO>vgt? = SX, M. efloX I1TOTOY. 

LV11, " eiyxe n*.jue TexTtrcu HtTvIka-iocymh Kpine Juncoovrn n^mpc i\i\p. 
ka.1 >Ap T6TiTpgu>ft gjui neTiTgMT egcn^nojuuv g«"xSi nic*.g neTttrtir 6'KouXii 
iigeiixin^otic. ' a. npcc|puotic putjuju.0 icin gH TOOT1 \vn7\Mi.\ rm ^1 t»M a. 
iTgen(To>v. 5 ovn oy6^luht juaioov iToe nn*.ngoc| uoe novgoq iia'X eq^;i.\u i» 
ncc|juAA"X6 — 

1 VII, 6 1 \ in. 


1 09 
i TOY7oi cttoTsgrt Neipume itcitoq. 7E eic^hhte AYrtiuprt ct^- 

\j/YXH" AYE1 E£P<M EXCJUl EYTAXpHY- JTXOE1C rtTAArKmiA. A« 

Te Hn^rtofte Ait tte. Aimwr axn *rto«.iA aycu aicooytm- 

b TuuoYft rtv Tcuxi'T Epoi itvrtAY. itTOK jtxoeic n«OYTE rtrttfOAA 

nrtoYTe JuiniH^\- f^THK e6 JuurcyirtE itit^Eertoc THpoY - «.np- 

cyrt^THK exit oYort rtum ETpguufi ETAJtCMJA. == 7via\|/a?\«a. 

7 certAKOTOY [e]poYg,e itcE^Ko Wee it rtEYgpop rtceKa>Te ETno- 

b 2\ic. EicgHHTE Ftooy certAcyAxe g,it TEYT^npo' epe OYCHqe 

b git rteYcnoTOY - xe rtuut nertTAqcouTJui* itTOK nxoeic jtet- 

w itAccufie rtcouoY* KftAcuu^yq itgEOitoc rti«. eirtAg^pe^ etta- 

n TAxpo g* £THK* xc rtTK nrtoYTE nApEqu^on'T epoK. nA- 

rtoYTe neqitA rtAjxyopn epoi* nrtoYTe rtATp&jtAEgEiAT wwa- 

ia xixeeyg. juinpjmooYTOY jlih noTE HcEpnojfity juuTEKpArr xoo- 

poY eKo7\ git TEKtfojix. rrrrtTOY ejtecht jtxoeic TArtAtyTE. 

nrtoEE rtTEYT^npo ncy*XE itftEYcnoTOY" [jutApoYOlonoY git 

'TEYJUt.rtTX<^CJ£H^~• CEftAXUJ itTEYg&H E&0*£\ gH ITEYCAgOY 

ju.it tteyxi(5o^ git ToprH ite^H itcETJuicyuunE' aycju cewaeijuie 

XE nrtOYTE itIAKCJUR nETO itXOEIC EXit rtEKpUJOY THpOY Jxn- 

i5 KAg. ^iaaJ/aTsjuia. certAKTOOY EpoYgE" itcegKO itOE itrtEY- : n. ic, p. picB , nrptujuG ncncuouq ; pag. vero col consentit cum nostro cod. 

— ' n-r&.&.nojuiA. usque in fin., M. ov^Xe "ta.&.hoju.i&. a.n -re or'Xe n&noiij &n ne, Vulg. 
et Syr. = Gr. guts r, KVOfuoc |/.ou outs t] aascpTto. jjlou — 5 Tojovrt rtv-rtujuT epoi 
pro Syr. ct Gr. i^i-^to'h-'. v.% <juv«VTT]ffiv [iou, M. tcuhk efio'X igp&* — 6 M. = Vulg. 
hebr. Syr. et Graec. praemittit /.xi - idem om. 5ai*\Ja;0\jua. — 7 eporge, cod. epov, 
prius £ exci iit cum membrana - TTnevgoop, M. hebr. Syr. ct Gr. co; xucov, Vulg. irf 
canes, item v. i 5 — 8 7'wAa, p. 149, TeYT&npoc - ante epe Sahidicus om. xoci - Tuki, 
ibid., HovcnoTov — y Sahid. initio om. xxi - 7*«fo', ibid., nenTAKccuBo, n. ic, p. pier, 
neit-r&Kccufie - ante Kit*co>iyq M. hab. oirog,, quod Schwart\e expunxit — 10 htk 

- Vat. et Sin., M. = Syr. et Gr. hook nc — " epoi' = [is, M. itT&goi - nnovre = M. 

hebr. et Vulg., Syr. = Gr. 8so§ piou - Lagar AJ.egi*-r - mt&xjxeeve pro ev T015 

./'lyj'.i [iou — 1J JunEicp^ii = Syro-hex. et Sin. 2' m., Memph. = Gr. to-j votiou gou 

3 nitoBe = Syro-hex. et Sin. 2 m. XfiapTia , M. eefie <|>rcoBi, Schivart^e 11011 agno- 

scit eefle, Gr. KjAfltpTWCV - rrujAyrc, M. heju. nc&xi, sed Schwart^e expunxit copulam, 

Syro-hex. et Sin. 2 m. Xoyo?, Gr. Xoyov - quae in uncis ex Lagar. - JUApov (Toner 

Sin. et M., Syro-hex. et Gr. xat oruXXyj^97jT«i)fffltv - cen^xou l/ ' jmn nevxi- 

58? M. oyo£ iBo'K ,-t>en oyca^oti meju. oyjueohovx: evEc^5ti 1/l iTgAnxcuK efioTs 

Syr. et Gr. Jtat :; '/:'/: scat (};suSou^ O'.'/vi'AAr.covTa'. u (TUVTsXsiai (Sin. 2' m. ev 
(TovTsAsia, ev)-«xi( nEKpujov THpor JunK^g , hebr. et Gr. :wv 7CspaT<ov t//, vtj?, 
Syro-hex. Ujl, <^-^^.^ ^>^ , Vulg. et finium terrae, M. ene^-r JuinK^gi THpq , 

- M. non agnoscit *Xi^J/^'aju&. 

I'.. LVHI, 4-15. lilt 

i £pop* rtceKcuTE eTno^ic" rtTOOY Tve certAXuxJupe efioTs eoy- 

n. ic. i- (jujui- etycune !\e eytSacgi certAKpJuipnj. anok. !\e ^-rtAXuu 

P* p> TtTeK^Tdju aycu *f-rtATe?\H?\ glii neK.[rtA| juutnay Tt^TOOYe* xe 

AKtyuune rtAi rtpequjonT epoK" aycju JuuuiAJuinuuT JuinegpoY «- 

w TAe^iAJ/ic. IrtTic n^lioHeoc eirt«v\l/A?\2\ei epoK - xe TTtok ne 

nrtoYTe nApeqcyon"T epoK nAnoYTe nAn&. lix. rte. enxuuK efio?\ ftrteTrtAtyifle nkecojt. TecTY^orpAcpi* 

s n!\ayei:\ et^iatoxh" rtT-epeqpuuK^ ftTjueconoTvAJUiA nt- 

CYpiA jurt TCYpiA ^caJYfiA7s• ayuu AqKToq fttfi kjuaR *q- 

nATAcce rrf^oYJUAiA. g,jui neiA ft rtegAAOY jun tcnooyc Htyo]. 

n. xix. 11 [him. neTft&xiT] eTno^ic etkthy- him neTHAxi MoeiT 

18 ^HT tyA ^j-^OYJUUMA" MH HTOK AM ne nrtOYTE ftT-AKAAK 

is rtcujK* enrnHY ah e&o^ nnoYTe g,n neHMHHtye* nxoeic ma 
rtAK rtOYRoReeiA §h nene^si^c ay<ju novxAi MnpuuMe tyoY- 10 'Ke prius = M., Syr. = Gr. om. — t? Zoega (p. 198) non recte scribit hac pag. 1 3a 
codicis ic. contineri vv.17 et 18, cum illic primus tantum habeatur-gll neK»A (scriba 
omisit «*. in fine versus), M. = Syr. et Gr. to sXso; god - ka.i = M., Syr. = Gr. om. 

- JuJu.*.IincuT - M. et Sin., Syr. et Gr. /.xi y.xzxy\jy?\ [v.ou — ls n tk , M. neoic ne, 

Syro-hex. -.-JX../ , Gr. om. - em&.\|/&.&.>\^ei epoic n&peqiyonT epoK , M. aj- 

na.ep'vl/A.'Xm epoK n&.noYi~ xe neoK ne n*.peqcyon-r epoq = Vat. et Sin. crc ^xXc-j, 
Oso; aou' oxt avTiX-^TTTcop ao-j ei, Gr. et Syr. om. ot», hie ^ero post 8so? 
om. etiam [*ou — Ps. LIX, titulus et initium ex Lagar. — " hoc fol. caret notis nu- 
meralibus — etho^ic etkthv pro £15 ttoXiv -zcioyr,; , M. eovB*.Ki n-re OYT*.xpo 

- ante alterum nm M. hab. »e, Syro-hex. xxi — IS nTA.KKA.n iTccoic (7hA;, pag. 566, 
n-r&.KJU&.A.n ? ) pro xtzmgxu.i^o^ v^ax; - post e&o7\ M. add. KettA.il - 7u&t, ibid. 
gn AieHXJLHHuje (sic) — t;: nxoeic ceteri om. - noY&OHoeiA. Peyron., Lagar, nov- 

Bohoja. gr? nene'XaxJ/'ic, Syro-hex. = Gr ix. OXi^sco;, id. M., licet aliqui codd. 

legant eBo'X<t>en nengoxgex - &.yu> = Syr. et Gr., M. om. 

LIX, ;! n«OYTe &KK&ft.n TTcouk A.Kujpiycupn : A.KnoY<Tc &.YO) on ^KtyrtgTHK ex urn 
' &khoei« JuntcAg AKiyrpTtopq : aia-ta/KoIe neqovcuujq THpov *e AqiciJU. \».TcMi£ 
neK^&oc egengliHve evnAayT aktcoh novHpn nJ£KA.g ngH-r. wr| iu>vu.\ein 

TtneTpgoTe gH-ric eTperncuT g*.OH koycote ' xcka-c epe neKAiepJT novgii : n.v 
toyxoi gTT tckoyha-ju. *.vcu rnctuTJu epoi. •Xia.vj/a.'Ka*^ s .\ nnovre iy*.xe gJu 

nec|neTOYA^li xe ■ r t-n&Te'KH> T^neiy cikjju*. ^vtu -r^ep niA iuuchykh. rum ne 
va'Kaa'X ayuj ncui ne umucch : e<|>pA.uu. ne n-r*.-xpo m.v.vne ioy'Xac ne n.vppo 
10 juto^a ne n"KeliMC nTA.ge>vnic : fiucoYTii n^TOOve elioTs e«n 't'Xovu.vi.v . 
n^>v>voc{>Y>.oc gvnoT*.cce ii».i 

Ps. I .VIII, 10 - 1 IX, i--v II-1J. ill 

11 eit. £*I nertrtOYTe TrtrtAp OYtfbJU. - ayuu rtToq nen-rtAccutyq 
TtNeTe?\ifie juunort •:• 

lx. £. enxuuK efto^ rt'rtecjut.OY ii'K^ta'K. 

nrtOYTe ccjutU enAconc - i~^THK enAcy^H^. xirt Apnxq 

jtlnKAg, «MxityKA£ e^p^i epoK g,U nTpe nA^HT Hka£, akxact 

i grt oYneTpA - akxijuoeit g,HT xe AKcycune rt«M Tt^e^nic- 15- 

■ nYproc eqxoop juinejuiTo efko2\ JunxAxe. irtA(r6i2\e eneK- 

juArtcyume cy* erteg/ i-rtAXigAiRec gA TgAi&ec rmeKTrtg;. 

[&JAA[fA.20UA.] 

lxi. j~6<. ne\J/A?\juioc H^AYei^. 

7 xe itToq ne nrtOYTe cuuTHp- TTApequjorrf epoq r?i"rtAKJ«. i^ x i*_ 
s *rt. *epe jtaoyxai gjr nAitoYTE 1 aycju ttacooy ne nrtoYTe 
rtT^RoHOJA/ r r^e?\nic ne nrtOYTe 

14 gH netirtoYTe = Lagar. et M., Pey. *yco gju nett . . . ., Syr. = Gr. sv tu 6; ^ Vat. et Sin. ev be tw Gsm — Ps. LX, ' rtnecuoY = Pey., Lagar. gr? rtecjmoY = M. Syr. 
et Gr. ev uavoi; — ' gi? = ev, M. gixert = Syr. ^.^ — * M. om. xe - rt&» r?ge>\nic = M., 
Syr. = Gr. £A— '.; uou - Unvpvoc = Syr. et Gr., M. rteju. ovnvp ... — UneAiTO, M. et 
Syr. = Gr. oltzo Trpo^wTJO-j — 5 Tg^ifieo, Lagar. et Pey. e&ifiec - reliqua huius psalmi, 
et quae deficiunt in sequentibus, subiiciuntur ex edit. Pey. — Ps. LXI, 7 xe = oxi, 
M. ke rA.p - ne = M., Syr. = Gr. om. - nnovre ccoxHp, Lagar. et Pey. nrtovre 
n^ctoTHp, Syr. = Gr. 9eo? |*ou xat <7WTv;p ttou, id. M. sed absque Jtai - VT'fn&Kixj. 
a-ii = hebr. D1DN nb , M. Vulg. et Syr. = Gr. on [/.-/) [/.sTavjcT^ww — 8 n&«ovT6 
= M., Syr. - Gr. sine ao'j - a.you n&.eooY ne nnovre, ceteri >cai yj &o<;a ;/.ou- o Oso? 
- Pey. r?TAfioH«e»* - -ra.ge'K n/c ne nnovTe, M. Syr. Vulg. hebr. et Gr. /.at r, eXwt? 
u.ou it:', tu QiW. 

LX, 6 xe iTtok nnov-re &.kcu>tIi en^a/KHV a.k-{- H-reKK'^Hporto.u.iA. 7?neTpgOTe 
gHTq HneKp&ir ' gi? OYgooY eBo"Kgr? OYgooY qtt&.OYa>g gr? tTpJunoove nneqppo' 
ty*. negooY 7?oyxu>ju ty&. oyxcdju. 8 qnajuoYrt eBo7\ ty*. eneg Uneju-ro efio^ Ju- 
mtOYTe' neqit*. jujT -reqjue iwju. ncTK&iyeme iTcouov J t&.i tc ee e^H&xJ/^'X'Xei 
eneicp&n ntiovTE ty&. eneg iTeneg' eTp&.'f" Ttn*.epHT TTovgoov efio'KgjT ovgoov. 

LXI, " juh epe t&.'vI/y^h n^gvno-r^cce &.t\ Unnovre' epe n^ovx^V r&p g*.gTHq. 
: KdJi v*.p TT-roq ne niiovTG n^ccuTHp n&peqcyonx epoq jT^I-makjjui &n enegoyo. 
h iy*.TH*.Y Te-rHTUJOYH exii npajjuc Te-riTgto'rB THpTir iTee rTovxo c<vcpiKc ayuj 
oyzoXxe^ eAqoYio'Xc. ' n>sHM ^vxityoxne ckou iTccuoY iTt&tjjuh - ii'nouT giT oy- 
eiBe. AYncuT giOYCon gll ntfu/X' ueYcxiOY ne gTT TEYT&npo eYc&gOY gii neYgHT. 
*Xia'v}/a>vju.&. ' n>vHit T^'vJ/Yy j H gYnoT&cce JSnxoeic epe TAgYnoxtoHH v&p g& 
gTMq — 9 iii^TE epoq CYHA.vit)vH iuju iT'X&oc' noDgx TTneTtTgHX JuneqilT-o eBo>\. 
*Xia\(/&'Xjua.. nnoYTE ne nenBoHooc. 19 nXHii TTtyHpe iTiTpcuxie tyoYCiT' gTTnoYX 

Ps. LIX, H — LX, 1-5. LXI, 7-8. II 2 

n.»x. nnoYTe AqcyAXG NoYcon]- AiceTH nai TTcencrtAY xe 

is nAAAA^nre nAnrtoYTe. ayuj ncuK nxoeic ne nrt* xe ntok 
nenrrfA-f autoya noYA k&ta rteqgfiHYe. 

1 hi. £fi. ne\|/A^iAoc rt AAYeiA ^Jx m-peqtyuune £«. nxAie 

+^ytopn Uaaoi epoK nrcoYTe nArtOYTe- a ta\^yxh eiiie 

AA1AOK AYU) A TACApg E(JU?\ efio2\ gTt OYKAg, rtXAie Hat-juio- 

1 ocye exut aaooy TtgHTq- tai te ee TtTAioYcurtg mak ciio^ 

' g« neTOYAAfi- ertAY eTeK^bju jurt neKeooY. xe neicrtA ccuTn 

egpYe e^erttfTrtdm^ rtAcnoTOY nacjuoy epox. taj te ee §+- 

nacjaoy epoK gH nAcurtg ayu> irtAqi rtrtAtffx egp^u ^Jx uek- 

e p^rt. epe ta\[/yxh cei efio?\g,r? oyout juu? oYKertrte- geric- 

■ noTOY rtT-e2\H?\ n^cjuloy enexpArt. eicyArtpnemuieeYe £ixH 

nA(T2\o(T rteiJue^eTA epoK [ne Unrt^Y rcxycupn] 

lxiii. [|Tf. enxuuK eRo?\ ne\|/A2\Juioc nAayciTv. * n. ic 2 JTAitOYTe cuuTjut. enAgpooY £«. nTpAcncuunx. • ' rtEgA* ta- 
P- PS ff : a \|/yxh EeoTE HnxAxe. akp^ajAec epoi etcooy^c rt neto 

12 AiceTJu = Lagar. Syr. et Graec. ■yjJcouca, Pey. a.qceTJu, M. A.rtco«ju.ov - n&- 
nnovTe = Syr. et Gr., Lagar. et Pey. = M. ni.n«ovTE ne — Ps. LXII, ' gH n-rpeq- 
tytone = Pey., Lagar. TT-repeqtycune , Gr. sv tco :'.vai - gju. alterum = £v, Lagar. 
et Pey. = M. gi — - M. ate &. - jujuok = Syr., Gr. <roi, Vulg. et M. njJ>HXK - *.yio 
abest a ceteris - Tnki, p. 56, *.YT^c&pi (sic) - fico7\ eflo>\ , M. eopec^jpj na.k ifioX 
Syr. = Gr. TrcraTrXco; coi - ante H*.TJU.ooiye et ante ejun (Pey. xtjurt ^ M. Syr. et Gr. 
hab. x.xi — ' Pey. nneTOY&&a — ' ^vto abest a ceteris — e Sahidicus initio om. w;si 
- Lagar. ovKnue - Pey. giTcno-rov, Gr. Syr. Vulg. hebr. et M. praemitt. x.x>. — 7 Ju- 
n«&Y, M. Vulg. hebr. Syr. et Gr. in pi. — Ps. LXIII, quae in uncis ex Pey. — - n\- 
koyte, Lagar. - M. Syr. Vulg. hebr. et Gr. nrtoY-re - en*.gpoov Sin. Syr. et hebr. 
ttj; cptovy;$ [xou, M. Vulg. et Gr. tt;; wpOffSUVYj? |AOU - Lagar. gH n-rpA.cenc<.unic 
= Syr. et Gr. ;v tw oseaOat [j.s icpo$ <7£ , M. om. -po; a;. 

«e HjxjHpe nnpujjue giT Hna.gR T7atin6oNC »tooy E^gi nevepHv etio'Kgn -rjuiTTe- 
np&.. u Hnpn&.gT6 exi«(Tottc JunptcA-gTHTi? e-riupn ovAJLiTTpiLu&.o ecujAnei Ju- 
npK*.gTHTit epoc. 

LXII, 8 xe A-Kiyame KJk.i iTdon©oc *.vcu ■^nA.-re'KH'X gA tv.videc iTt<eKT?Tg. ' a. t.v- 
\J/v^h to6"c epoK TeKOYHAJU Te»TA.ciyonT epoc. *° Rtooy *Xe ^Y<-yme He*. T\y\ry- 
XH enxmxH ceitA-ftcuK ego-vit gA. necHT JunKA.g. "cei\.\i.\\v >^P^I tT^ir i\ joHqt 
ceitA-iycune Rto TtliA-iyoop. ,: nppo "Xe M*.ev^|>pA.ite eru nnoYTC A.VUJ (II 
nrt^i oyoii iuju eTcupic' jujuocj. re actcuju iTfii TT*.npo uiifi vij.vrt ^ tt nrm 

Ps I \l, . ■ I \ll, i-;. I Mil, i-;. m HnortHpoc ayuu eRo^H njutHHcye rtrt£Tp£,cw& eTANOAAi*- 

4 kai rtT-AYTuujm ftrteY*^AC rtee rtrteicHqe- [ayccwumt ntcy- 

niTe oYguuR eqcAuje]* 

i.xiv, i J5C. [cnxuuK 6^0*^ ne\|/A?\JUt.oc rtTCJu!\H rt^AYei!\. rtiepH«.iAc 
juu? ie^ekih* efto?\gn nty^XE g*I rmArttfoi^e eymhy e&o?\]. 

rtAiATq HnertTAKCOT-nq AKcyonq epoK* qrtAOYU)£ &rt*p-^ 

rteKAY2\H. itqcei e^o^Tf rtAFAeort JuneKHr [neicpne oyaaR* 

OYtynHpe ne g,rt T-^iKAiocYrtH]. ccjutjul eport nrtoYTe nert- 

ccjuTHp* ee^nic TtfteicpcuoY THpoY JuinKAg, [aycju 0a2\acca et- 

oyhy] 3 &ycu abest a Lagar. Pey. M. Syr. et Gr. - rtrte-rpguufi = Lagar. Syr. et Gr. epya- 
^oasvwv, Pey. e-rpgiufi - iT&noju.i*, M. = Gr. arWiocv — * rtrtei'cHqe, M. = Syr. 
et Gr. tTovcHqj — Lagar. ^ycujaat 1 - HTerniTe = Syr. hebr. et 2" m. Sin., M. hhoy- 
4>»-i", licet Schwart\e contra codicum auctoritatem ediderit n*roY<pJi~, Vulg. et Gr. 
sine oc'jtcov - Lagar. EYgcufi - M. in fin. add. ne — Ps. LXIV, titulus ex Pey., 
Lagar. e&o'K g&, et Junjua. r?6oi7se - verba rtiepHJui&c usque in fin. non leguntur 
in Syro-hex. et in quibusdam graecis codd. — 5 Pey. rt*e»**rq , M. praemittit cu 

- Lagar. &.yuu &Ku>onq = M. Vulg. Syr. et Gr. - post rteic&Y'KH M. add. cy* erteg 

- Lagar. et Pey. TiTrt&cei = Gr. 7c>.-r)<7QY)<70|j.£f)oc - quae in uncis desunt in cod., et 
restituimus ex Pey. — 6 OYtynHpe ne, M. c-Yog qoi «Tujc|>Hp», Syr. Vulg. et Gr. 9au[/.ot- 
tto; - nnexpciJOT THpov JuinK&g = Syr. Vulg. et Gr., M. «Te ^vpHxq HnK&.gi THpq 

- *yu> ^*2\&cc& = M. et hebr., Syr. = Gr. x.at twv ev 6aXaTGYj, Vulg. et in mari. 

LXIII , 5 e*rpevne3t co-re grt OYgam eneTov&^R' cert*.rtOY3£e epoq grt OYujcrte 
j?ceTUpgOTe. ° &.YX«.3tpo rt&Y itOYiyaxe eqgooY - ay^ooc egcon Vtgertn&uj - ^vatooc 
xe iuju neTrt«.n&v eporr ? &YgOTgeT rtgertautojuiA. ^vouxt? eYgOTgeT. nrtOY-re 
n&jULOujTOV npoujue tt^'t-neqoYoY git OYgHT eqgHn - &yio qrt^coYiurtq - 8 neqyice 
itol' nxoeic n^rtc-YTe. & rteYnVrvH tyaune jtcuuTe (sic) rtrtcyHpecyHJU. 9 &.ycu a. rteY- 

^&C p6"cb£!i MgHTOY' AYtyTOpTp" THpOY tt<$Y tlCTHAY epOOY" 10 A.YO) A ptUJUe rUJU. 

pgOTe - a.Y3cu> ITnegfiHYe Junnovre - *Yeuu.e eneqTAJU.10. ll qrtA6Ytpp*.rte nSt n*M- 
K&ioc exH nxoeic *.yu> tteqit^g-re epoq - &yuj cert*3ciT&e»o n<5T c-Yort rtuu. etcoy- 
*ra)tt gH nevgHT. 

LXIV, " epe necjuov npenei h*.k nttovre git cicmr ayco eYtt**f- «a.k TirtevepHT 
gn eiepovcA-^HAt. 3 ccoxJS ene«tuj7\H>\ epe ovoit it jail «hy ep*.TK. 4 &. HujA-ste 
iTTTahoaioc o'iio'dju. epon - &yuj jitok neTit^KO) efio>\ Hite»juiTTtyAqT-e. — 7 neTcoR-re 
iTTtTOOY git Teq6oJUf qjuHp git oy6oju' 8 neTcyrop'rp JunoYcuajc netJh.i.cc&.' TA.UJH 
iinegpooY ITitecgoeiJU.. 9 ceit&tyTop-rp Tt6"i' itgeeitoc itcepgo*re Ttol' rteTOYHg grt ne- 
KpujoY gHTOY ITtteKJU&eiit Kit^-f itOYOYitoq ITjtegiooYe gTOOYe AiTt pOYge. 10 *.K6"iI- 
nujuie XinicAg Atcxpeq-fge' ^KT^uje &&.q itpJuuuLAO' &. neiepo JSnitOYTe juoYg Hjuooy - 

Ps. LXIII, 4. LXIV, 5-6. 
I I'AOMtNiA CoptO'Sahidica. Vol. N. 15 114 

iav. jl. [enxcuK e£o?\ tcju^e ne\^A?sjuioc Ht-anactacic]. 

n. xix. 1(1 | xe akAokijua^e juuuioft nrtoYT-E|- aiotice juuuon Ttee ecxjay- 

I ■ OKA. : 

11 nice jAngAT. akxitw e^oyn EnnAty akmju tt^rte^j^ic xx- 

12 nertAiTO eBo'A- &kta?\o Fg/tpoujUE exrt rtEftAnHYE* anei 

E&02\g,ITJt OYKa>g,T JU.it OYJUOOY' AKrtT" E&0?\ EYJU.A HIlT-Orf. 

ia +na&cjjk egpYrt cneKHj £rt ^ErttfTsi^- i"rtAi- nak itrtAEpHT" 
14 nta rtAcnoTOY nopxoY* ea TAT&npo xooy gll nAeft- 
i RIO' [i"ttAT-A^O NAK E£,pAi fig ) ert^ , M?s eykiojoy]- ^-nata^o 

Ps. LXV, 10 A.K*XoiciJUA.^e = crWi;xacra; - ante Aicmce M. hab. orog^Vat.; a-ktwce et 
ity&vnice pro sTrupwcra; et xupourai — u Pey. ItgeHe>u\{/'ic - Junenjm-ro efio>v = M. 
Vat. et Sin. svcoxiov yjjjudv, Syro-hex. hebr. Vulg. et Gr. ewi tov vcotov yjjxcov — '- Pey. 
n gen pome - akiTt ita cod. mendose, Pey. Aicem-en = xou s^yiyays; r,'j.x^ — u nop- 
xov = a; (iiiGTzilz, M. xotoy - ante ca. Syr. et Gr. hab. /cat — l5 quae in uncis 
ex Pey., cod. om. - eykiujoy, M. hiot Hatkac pro u.sauaX<>>u.eva - ante alt. +«&.- 
T£Ji\o a M. 't-it&.im, cui respondet Vulg. offeram, nee non Aid. Complut. 2' m. Sin., 
et V. super versum, avoiaw pro Graec. Troika), Vulg. hab. cum incenso arietum, 
M. Syr. et Gr. pra 9uf/.ta|xaTo; xoa y.puov, quae Sahid. hab. in fin. versus. 

AKcoiiTe TT-reirgpe 3tc itai ne nercofiTe. u JUApe KeqT'Koju *ffge jUATAtye neq- 
6pcuco<T-' qHA.6YcppA.ne gH rt-re'X'{->ve e-^ovcu. '" qriAcnov eneK'Koju n-repojune git 
TeqjLiHT^pHCTOc nctutye HAOvtoou'Ke. 13 htooy n*repHJU.oc rtAovpoT" nxe Ftciftx 
juopov iinTe'KH'K. u «T6 rteiA, TAcye neYcorcr a. r?oi>v6 Hrtecoov pcu-r" certAXi<jj- 
KA.K efiO*K KA.I rA.p certACJUoy. 

LXV, 1 nKAg THpq t |->vOy'KaV JunnoY-re. 2 \|AA>v>\ei eneqpAtt "f-eoov Uneqcjuov. 
3 A.atic JSnnoYTe aee gengo-re rte neKgfinve' gJu nAtyA.ii H*reK5bju ccnAXitfb^ epoic 
H6Y «eKXA.5C6. * n<A.g THpq JUApovoYoityT oak rtcevp'AVXei epoic ju.Apov\J/A.VKet 
EneKpArt neTXOce. *Xia\}aa'Kjua. 5 ajuhjtH nA-cynpe r?Te-rnnA.v erteg&Hve Junnovre 
cq-^-gOTe g« nequjoxrte egove nujHpe mTpcojue. 6 hetkto HoaTsacca encrcyoY- 
coov certA-JUOotye npATOY gH neiepo gli itjua e-riijuAY T«nAeY«ppA«6 6gpA.i cxtuq. 

7 neTO Hxoeic enAicun gn Teq6"6ju' epe «eq(iA>v eebcy-r exr? ttgeenoe - n6T*|-t<0Y^c 
HnpTpevacice iuuuoov gp*-' "gHTor. *Xia\}/a>>.jua. 8 Hge^rtoc cjuov cnertnovTe - 
nT6Tnxp6YccoTii enegpoov Juneqcjuow 9 nen-TAqKcu iT-rA^v^H cvcoMg Juneq'i" 

H«A.0V6pHT6 6YKIAI. 

LXVI. enxcuic e&o'X g« mccaioy n6\|/A"Xjuoc Htco^h. - nnovrc cyiTgTMK exam 
iTvcuior eporr JUApe neKgo nxocic povoem cgpAi excutt. , Xia\J/a'Xuia. e-rpenciAie 

6T€KglH git JTKA.g' AYUU nCKOVXAl gtT HgeertOC TMpOY. * JUApOVOVtOttg MAK €&0'X 

ntiovTC r?6"i' H'Kaoc - n«orxe JUApe hTsaoc TMpov orcung hak etioV 5 JUApe rtgeonoo 

6V4>P*.«€ rtC6Te>.HV 3C6 KHAKpiriC ttlT'KAOC gtt OVCOOYTIV rn-XlJUOCIT gMTOV HT?^. 

hoc gH nKA.g. 'XtAvp'A'KjuA. 6 jUApovovcjung rtAK etio>v iT6"i H"Kaoc nnovTe u.\ } >i 
iTTsaoc THpoY ovcung «ak c&o^. 3 nK *>g ^qi" HneqKApnoc neiirtovre cxtov mm 

8 cjuoy epoit ncnnoY-re aycu jUApovpgoTe gH-ric i\6i itenpiuov TMpov JunnAp 

Ps, I \\ . 10-1$, US 

nak eg,pAi rt£ertjuus.ce jun *grt<5ie jmrt oYtyoYgHite rtoi?\e. 9via- 

18 \J/A^. OYOn MIJU ETp^OTE £HTq JULJTrtOYTE* AJUHlTrf COJTXl 

taxcx) itHTft TtrtertTA nxoeic nAftovTc aay kt-a\J/yxh. 

n Aicucy eg,p&i epoq grt TATAnpc aycju aixicc ntacaah g«. 

i8 nA^sAc. e<^X£ AirtAY exirttfortc gH ngHT HnpTpe nxoeic 
ccjutU epoi. ETfie n«M a nrtOYTe ccjutju epor Aq+gT'Hq 
enegpooY HnAconc. [qcjuusuuiAAT" rtoT nrtOYTe neTe Hneq- 
CAge n*<i)2\H?\ efio?\ juuuoq aycju neqrt* e&o?\ juumoi]. 

lxvii. jz,. [enxouK e£o?s ne\|/A?ouioc itTcuXH ft2s.&Yei2^]. 19 
20 22 
23 'n^sHft nrtOYTe rtAOYuutyq rtTAne rtrteqxixeeYe' a you tjuh- • plcr 
te rtTAne ftnETJUtoocye git rteYrto&e. a. nxoeic xooc eqicuuTe 
juunoq e&o2\grt T&ACArr xe ^-rtAKTOi grt rte r rcyHK rte&?\ACCA. 15 Pey. gertcTe - i tou ttoi'Ke super versum ab altera manu - M. om. 2s.i&\J/&Xu&. 

— 16 t&xou hhtH = 2 m. Sin. Syro-hex. Aid. Complut. et M. iT-r&c&xi ^5&t6« 
eHKOY, Gr. hebr. et Vulg. /.xi oiyi-fnGQji.cn - H«e«t& ex Pey., cod. legit rtrtertx, Syr. 
= Gr. O'ja, M. rtrtH THpor It - nxoeic n&novre non agnoscitur a M. hebr. Vulg. Syr. 
et Gr. — u A.ixice h-tacjuh gH na/X&c, M. &i<Ti'ci Una.'K&c ngovo, Vulg. Syro-hex. 
et Gr. u^wTa uwo tt/v yXw<7<73cv ;/.ou — 18 ngH-r = J'wA - /, p. 5 1 3, et Vat., Pey. = M. 
Vulg. hebr. Syr. et Gr. n&gH-r - epoi = Aid. Compl. et Syr., M. hebr. et Vulg. = Gr. 
om. — -" 6fio*K ILuoq solus Sahid. legit — Psalmi LXVI nihil habetur in nostris codd. 

— Ps. LXVII, 22 n*r&ne prius = hebr., M. Vulg. Syr. et Gr. in pi. xz^xKolc, - Lagar. 
et Pey. nneqxixeoY - &vcju = M., Vulg. Syr. et Gr. om. - Pey. n-rjuHTe itT&ne , M. 
Vulg. hebr. Syr. etGr. xopu^nrjv ts'./o; - gn nevnofie = Syr. hebr. Vulg. et Gr. sv Tz\'r\]x- 
t&eXeiaic xutwv, M. r£>en ovjusTauue'Xec, Schwart\e effecit novixe ... — J3 Lagar. eq- 
kcut ijuuioq , M. hebr. Vulg. Syr. et Gr. ir.-.i-zt^isi - xe solus Sahid. legit. 

LXVII, " UL^pe nitOYTE TtuoYtt n-re neqx&xe xcuoupe e&oV ncencuT n6V rtex- 
jmocTe Jujuoq Uneqli-ro efto^v. z ju.*poiru>xn nee ecy&pe ovK&nnoc tuxH' nee 
norxiov>sg eiy&q&uy^ efio>\ nn&gpeju nKuugnr ju&povge eBo"X TtTeige n6T npeqpnoiie 
nn^gplt ngo HniioYTe. 4 ii.A.poveYc^p^ne Ktfi n*Xiica.ioc nce-re'KH'K UnejuTO efio*K 
Junnovre" JUA-povovpoT gn ovovnoq. 5 xco ennovxe nTeT-nvJ/A/X^et eneqpa.tr ceftTe 
TegiH AxnenT*.q&>\e egp&t eatt? Juxt&ngujxn nxoeic ne neqp&.tr cen^ujTOp-rp il- 
neqjuTO efio>^. ° neicuT rtnopc|>&noc a.yuj neKpiTHc nne^Mp^' nnovre gju neqxiA. 
eTov*.«.B. ' nMOYTe n^-rpe iteicjuo-r novtux ovcog gr? ovhi' neMT*.qeme efio'K 
iiiietto juneine TTgojunT git OYJU.ITT:xoua>pe' iam iie-r'f'noY6"c eTOVHg gn «T-r^c{>oc. 
* nnovTe gii nTpeicei eBo>\gi0H JSneK>\Aoc- gJu m-peKei eBo>\ gi nx*.ie. *X.ia.\}/a7\ju*.. 
' 6- nKa.g noein ka.i rA.p &. Jxnwre gtuov HneJUTO eBo">\ Junnovre iTcin*.' JuneiATO 
eflo>v xtnnovTe 5Znicp.&.H7v ,0 KHA.ncopx norgoov egn&K nnovre it'T6KK'KHponojui&.. 
A.VO) «.c6"fffie TTtok *Xe akcBtcutc. " ITeTong «t&k n^OYcug gpA-i TTgHTC" a.k- 

I',. LXV, 16-20. LXVII, 22-23. lit) 

24 xeKAc epe TeKOYepHTe xou^sk. £rt OYcrtoq* aycju qrtA^cuxg 

■a rctfi* n7\Ac rtrtex.oY£pop eiio?Ng,rt TtXAxe enr^-OYRHq. aynay 

ertcKJUiA + juumoocye nite* JuumAJUumoocye iinArtoYTe- nppo eTgx*. 

* nneTOYAAfi' AYpcxjopn Tttff rtApx^JN" eYgHit egpYit erteT- 

w \J/A?\?\er rtTJUHTe nrttyeepetyHJU Ttpeqxrtxrt. cjuoy enrtOYTe 

w £,rir iteKKTsHciA- nxoeic eRo?\g,rt juuthth JuiniH^. eq juuuiay 

rtoT liemAJUiifr nKOYi git tekctacic* rtApx^JW moYXA* jun 

rteYgHrejuam- [rtApx^^ rt^A&oY^scurt ju.it rtApxuJN rtrte<|>eA- 

m Tseiju. nrtoYTe £uurt rt r reK.(Sbjui' nrtoYTe ^-tfoju. Jxn&i mtak- 

30 cEtcjutcj rtArt. TteppcuoY titJi ^uuport hak eneKpne eje?\HJui]. -* 3tou>\K = Qa^prj, cui hie respondet M. 6oux - a.yuj qnA^ouxg solus hab. Sahid. 

— ex+ovaHq , Memph. hebr. Vulg. et Syr. = Gr. xap'auTOu — 85 &y«&y eneKJUAJu- 
juooiye = M. et Vulg., Syr. = Gr. s9swp7)0v;<7xv ai Tropciai crou - Lagar. ne-rovA.A.fi 

— - 6 idem tTncyepetyHJU, Pey. rmujHpeujHJU - npeqxnxn = Memph. iTpeqiceJUKeAi 

— 27 Lagar. et Pey. UnvvH - sx, TwjveM — 2S eq abest a Gr. Syr. Vulg. et M. - .tin prius 
= M., Syr. Vulg. hebr. et Graec. om. - jun alt. ceteri om. - Lagar. rtnecpoA-Tueuu, 
Sin. v£<p9aXsia — - 9 nTA.KcfiTa>-rq = Graec. o xxxTipTiG-co, Syro-hex. L»ki.» oa» , M. 
= 2 1 m. Sin. Aid. Complut. hebr. et Vulg. eTAKepgcufi ipoq — s0 eneKpne, M. Vulg. 
hebr. et Syr. = Gr. ot770 tou vxou <tou. 

cofiTe UngHKe gn TeKJUn-r^pHCTOc. 1 " nxoeic nA.-^ - noviyA-xe nneTev&.T're^i^e 
?Tt6oju eTJt&.cycoc. u nppo nn6oju JunjueptT avco nc*. Unm' enoucy ngeniytu>v 
U epiy&N t6tTTiTkotk iT-TJUHTe nneKTsHpoc gnTng n6poojune cy'Xa.'Xuj rtgA.T" a.vu 
nKco-re nnecnA.gR gH noroToveT Junnovfi. •XiaaJ/a/Xjua.. lD gJu m-pe ne-rgn JunHve 
ncopi" ngenppouov egpAJ extoc cnA.orflAty gr? ce'X.u.conei. 16 n-roor Unnovre 

nTOOV 6TKICUOV nTOOV 6TX0CE nTOOY 6TTHK nXOOY 6TKICUOV '' eTfie OT TeTfT- 

jueeve iTtooy ctthk htooy ne nA.« Rta. nnovre ove^y ovug egpAi ngHTq. kai 
VA.p nxoeic nA.oiru>g ngHTq iyA.fio>\. ls ngApjUA Unnovre ovrfiA.niciufi ne 
gniyo ne eirpoovr- nxoeic ngH-rov gr? cm*. neqneTOYA-A.fi. la AqA."Xe enxice 
A.qA.V^(;A«.A.>vcuT-eve HovA.ixJUA.'KtociA. A.q'fr ngenTA.eio nrtpuxue. ka.i VAp evo Ha.t- 
nA.gTe ne eovtug. "° nxoeic nnovre 6KCAtA.ju.A.A-r iyA, eneg neneg - nxoeic nnovre 
nnenovxA.i' qnA.coovrn nA.n. 'Xja.vJ/a'Kju.a.. ** nenrtovTe ne nnovre n-TA-ngo - Ava> 
TA.nxoeic Te xooe net efio^ iinjuov. — il nnovre entTiJUA. nneovpiott }SnjUA.n- 
tyHn jui? nju.A.nKA.iy TcrnA-vtuTH VTiLuA.ce gn VTfiAgce Jun>\Aoc 6TJutcto erto'K 
nnen-TAv'XoicjJUA^e juuuooy gJu ngAV A.qxeepe iigeonoc efio^ eToreiy JunoTwuov.- 
32 ovn genqAJ'tyme hhy eflo>\gn khue ne5boty nApiyopn cf" gn ne'ro'Jx SinnovTe 
;!3 iTppcooY JunKA.g cjuov ennoYTe x^A.Tv'Xei enicoeic. "XjavJ/aTsjua s * \^A"K>vei en. 
novre neitTA.c|A>ve cgpAi cxH nrne TTTne gi neeiftT e»e may cycjuh JTcaaviv u 
neqgpoov. S5 'f'eoOY Junnovre - Tec|Jul?'rtio6' £gpA.i ex.U nicp.VH'X avu> TtqOxu 
ec gn neK"Koo7\e. DY«.jjnHpe ne nnovre git neqneTOYA.vrt nnovre SniepA.M)s 

nxoq neTnA.'f- Hoy^oju Ain ovTATpo Juneq>\Aoc nnovTe chah.v.v ) 

Pj l Wll. 117 
lxviii |[h. [enxuuK elio?s £,* rteTitA^yiJie nc\[AA?\juioc n7vAYci?\. 

11 amok :\e neity^H^ ne git ta\|iyxh eg,P*i e P 0K nxpeic]' 

neoYOGiuj juureTe^rtAK ne nrtoYTe gH nAcy^i wttekna- cojtaI ' f. p* : 
i EnAOYXAi g,rt oYjme. juatoyxoi eTiojuie xe NitAT-<ju2\c rt- 

gHTc* eieoYXAi efio2\grt fteTjmocTe juumoi ayuu efio^g*! ntyiK 
w rtJuuutooY. juinp r rpe OYliepu) juuuooy ojuc'T* xlnpTpe jthoyn 
n ojulkT* JuinpTpe OYcycuTe AjmAg,Te rtpuuc egpAi exoi. ccuta*. 

epoi nxoeic xe oyxpc ne neKftA* 'kata n^tyAi rtrfeKMrt^fcyrt- 
is g,THq tfujcyT eg,p«M exoui. JuinpKTE neKgp rtcAAo^ xmeKgil- 

19 g*?\ xe i-e?\ifie' ccjuttju epoi g,rt OYtfenH. -fgTHK ct^^yxh 

20 ftvcoTc* ttAgAiET et^e naxaxc. ftTOK rAp eTeuue en*- Ps. LXVIII, titulus, initium v. 14, et v. 2-14 in notis ex Pey. — u rteicy'^H'X (Pistis 
rte eiuj'^H'K) . . . t&\J/y;x;h , Gr. tyj irpocsu^Yj [xou, M. n*i*f- nT*npoceY;x;H eniyout, 
Syro-hex. -LaX.o _.« (.j/ - UneTegHA-K ne = suoV/ua?, M. Hn^-Ai^'fr- ne - jumeKn*- 
cuj-rit usque in fin., M. et Vulg. = Gr. too eXeou? sou ewajcousov aou, sv aAvjOsia 
r/,; ffb>T7)pia<; coo, Syro-hex. -_i_oja3, |j;_*o ^.x^*. : -a*i\ ^*s*x*.i*y — 15 Pey. et 
Pistis e-reiojue, M. efio*K*>ert t&iojui pro axo TrrAou - itgHTc solus Sahid. hab. 

- eieoYxa.1 = Syr. hebr. et Gr. pu<79ci7)v, Vulg. et Memph. eKe*roYXoi — 16 Pey. Unep- 
-rpe ter; ante alterum et tertium Syr. etGr. hab. (x.7$e, M. 0Y!ke ante alterum tantum 

- Tuki, p. 5 1 5, ojuc-re (sic) pro ojucct, Pistis ojucct et oAieicr - JLu.&.gTe , M. aj.&- 
tye*ju., Syr. = Gr. T'jTyoTo) - egp&i exoi ita cod., Pey. et Tuki (ibid.) . . . exu/i, Pistis 
tantum excu'i — ll Pey. «Tn6KJUt?-ru^A.ngTHq , Pistis tTTeKJU.rtTty*rtgT-Hq — 18 Sahid. 

- Syr. M. Complut. Aid. et Sin. initio ora, xai - Pistis Hnp-rpe (sic) - Tuki, ibid., 
xe 'f-e'^ifiei = Vulg. hebr. Syr. et Gr., M. habet in fine versus — ly Pey. nvcuuTc. 

LXVIII, niiOYTe julatoyxoi xe &. genxtooY ei egovrt ty*. t&vJay^h. 8 *.«Ttu'Kc 
cT'Kojg.e AimtOYrt *.vo) Jujuuicytfoju' aufei eitcrcyHK t?e&^Acc& ovgft.THr te«ta.c- 
ojuct. 4 Aigice ei'xicyK&K efio7\ T&.cyoYuufie TeHT^cgtuV a. ti^fi&>v cuxt? eiKU) 
ITgTHi ennoYTe. 5 a.y&ujai egore cnfku »Ti*.ne tt6"i' neTJUOcre jujuoV nxmxH' 
ay6"ju6oju n6"i' n&XAxe neT*XicuKe» UJuoi git OYXirt6onc - neTe JuneiTopnoY &Ycy&- 
&.T ju.ju.ooy. 6 nnovre TTtok jtT&Keme ET&u»T&eHT' aycu jt^nofie JunoYgcun 
epoK. ' JunpTpeYXityme etBhht tttfi neTgYnojuoHH epoK nxoeic nxoeic FnCbju. - 
junpTpevovuj>vc etBhht TT<5"i' MeTtyjne jTccuk nxoeic nnovre Jumcp^H'X nnovre 
iwto'oxi. 8 xe etBhhtk *.iqi epoi' n"oYJto6ne6"-' &. ntyine goDfic exH n&go* J &i'p- 
ujaaaxo en&ciiHY tyjujuo iTo^Hpe TTt&ajla&y 10 xe nKcug JuneKHi nenT^qoYOJUV 
Mno5iie<T' iiitexno6"ite<$"' Ujuok ^vge egp^i exoui. u aikcju>\x ITt^\}ay5(;h gi? oy- 
iihcti*. ^ctyujne n&i eYnoffnetf"-' l2 &.i' c t" noYfiooYne gicotu-r Aiujcune hay 3in&- 
p*flo> h. " Herxi ngp^^Y giujuj-r 176"!' neTgjuooc giT JunY>-H neY\J/&>\7\ei epoi 

ito'i ttcYcuj HnHpn. 

Ps. LXVIII, 14-20. 118 

rtotfitetT jurt rus^ine a you nAov<Ju7\c- rteTe'MfAe juumoi THpoY 

21 xxneKJx^o eiio2\. a. nA^HT Glucyr efio?\ £HT-q r7oYftotfrte(r 

f. p^K: wit OYTA?\AinujpiA- ^Aitfoucirf efio?\ ^HTq JutneTrtA^sYnei rtiX- 

m juai juineKTrtTcj- aycju neTrtAc^cu/^T- liineige epoq. ay^ - 

< rtoYcitye eTA^pe aytcei OYgilx gH nAEiEe. jmApe tey- 

TpAne^A tycune juneYJUTO eflo2\ eYtfoptfc jurt OYnA<ir ayou 

s^ eYTcuojAe jmTt OYCKArtXA^curr juApe rteYliA?\ pKAKe ItS- 

m rt ay eRo?\- rtvK^x T6YXIC6 itcHY tthx' nujgjf e£,pAi 6XUUOY 

88 ftTEKOprH' AYCJU TTO'ujrt'f TtTeKOpFH JUApeqTAgpOY' uiApe 

neYJUAtttyume *pxAie rteqi-ntyoune TtoT neTOYHg, gw rteYJUArt- 

27 tyuune- xe nertT _ AKnA r rAcce juumoq ay2uo>k.ei rtcouq- ayou 

28 AYOYtug, eg,P^i exlii nejuEx.A£ JuureqcA^y. oye£ anojuua exit 
88 TeYAttOJUUA* A YOU JuEnpTpeYei EgOYft £jR TeK.TsJKAiocYrtH* a*a- 

poYqoTOY IBlO^^sul nxououjme TtrteTortg/ JuurepTpeYcgAicoY 
f. p~*S: so juut n^ikaioc. Artr OYgHKe AYp nK.eju.OKg/ ^noYXA-i JuIneKgp 

31 nrtoYTe nertTAqoLjonT epoq. +rtACJUi.0Y enpArt JunrtOYTe 

32 gri oyou!ah* irtAxice Juumoq g,r? oycjuoy* ayou qrtApANAq ju- 

33 nrtoYTe egpYe OYJUiAce rtflppe- eqrtex T&n e&o*^ g,i eifi. JUApe 
TtgHKe way TtceeYcppArte- tyirte nca nrtoYTe TApe TeTroj/YXH -° ante JuneicJu-ro M. legit cc = Vulg. sunt — :i n&.gH-r = Vulg. hebr. et Sin., M. et 
Syro-hex. =. Gr. n <\>vyy) [J-ou - ante a.kScoujt 1 cum M. om, x.ju - Pistis JuneTn^vni 

- idem UnKTH-rq s Sin. KOii ou^ cupov, Memph. Syr. et Vulg. = Gr. «xi ouy u«Yjp£« 

- Pey. ne-rnA.ce'Kcuj^T - ante Hneige = Pey. et n. ic, p. co&, Pistis juntge (Sin. oyx 
uTTvip^ev), om. x.ai — — initio item om. xai - Pey. a-y-tcegj, M. Syr. et Vulg. = Gr. 
praemitt. xoti — " 3 post ujoune M. hab. nujov- Tuki, p. 176, Juneju-ro . . nov6op6c 
julH , haec postrema absunt a M. Syr. Vulg. et Gr. — - 3 Pey. el Pistis oTTuuou&e xxn 
ovcK&.n'X&.'Kon — 8 * Pistis om. juuvpe eTHn&.Y ifio"K - 7'z/A-/', ibid., noirftA.'K (sic"* 

- Pey. rfrice'Kx - Syr. et Gr., Memph. ju&pecKcu'Kac — M Pey. et Ash's ttejTJusyiune 

- Pey. gJu nevju&tt . . . , Memph. Vulg. et Syr. = Gr. xxi sv toi; cx^viofAaTiv auxiov 

- - 1 Pistis *.v*XtcuK6 = aurot )caTio\co>;av - aycu = Pey. Syr. et Gr., Pistis = M. om. 

- neJuKA-g = to aXyo;, M. niitK*.vg - Pistis Hnevc*tyi, M. Syr. et Vulg. = Gr. twv 
Tpau^aTcov jxou — M idem A-voreg = M. et Syr., Gr. 7rpo;0i; - idem nevA.no.ui*. 

- 29 juLApovcjoTov - Syr. Vulg. hebr. et Gr. s^aXiicpO^Tcoaxv, M. eqeqcu*t- - Tuki t 
p. 5 1 5, nxcujue - nnexong = Vulg. et Gr. ^wvtcov, M. Syr. n-re muni*) - Pey. Ju- 
npTpevcgA-icov , Pistis praem. a.yco = X3U pi) ypacp-orcoaxv — 3 Pistil oyhks ^sic^ 

- A.rp ita cod., Pey. et Pistis eqp pro eiat - ante novx&i SahidtCUS cum 2 m. Sin. 
et Syr. om. xai - nnovT£ = Syr. M. Vulg. Complut. Sin. aliique, ^r. om. l r 
ennovTe - M. Vulg. et Sin., Syr. - Gr. to'j O^o'j ;jlo>j - idem gn orgurXH a.vu> •!«*>- 
■xice, ceteri testes om. xai — - id. om. \xm - idem ieiti — L; uLiu T*.pe neTii^ 
y;oov6 curtg-M. Syr. Vulg. Compl. Aid. l'aurin. et Sin., hebr. D222>i Gfi "< "a^h. 

i XVIII, :. 3 110 

. Gurt£. xe a nxoeic cojt-jli r?£HKe aycd AAneqcecyq ncto xx- 
«> nine Tt£pjuu?T. wApe SXnHYe jmrt nKA£ ( c«oy enxoeic- eA- 
ae ^acca juut rteT-rt^HTC THpov. xe nrtOYTe rtAMOY£«. rtciturr 

ayoj certAKouT njuuto'Mc TH-oy^aiX- rtceoYuug, Imaay rtceicTsH- 
37 portojuiei Juumoc. necnepjuus. itrteq£JU£A?\ rtAA*AAg, r re iaaioc 

ayo) rteTJUie JuineqpArt rtAOYuug, h^htc-:- 

lxix jjs. enxuuK efio^ eX&Yei^ iuinpnjuieeYe eT"pe nxc TAtt^pq. 

nxoeic nrtoYT-e ^thic eT-A&OHOi*. [juApoYXityme rt- 

ceoYcu^c rttff rteTujirte rtc* ta\|iyxh' JutApoYKOTOY enA£OY 

4 rtcexityme rttff rteT\u.eeYe epoi egltneeooY. ju.ApoYK.OTOY 

itTEYftOY rtcexiujme rt<51 J rteTxuu Hjuioc it&i' xe eYre eYre. 

jutApoYTe^H^ riceoYrtoq excjuk n6t oyon kijul eTtyine n- 

ccjuk- rtcexooc NOYoeicy rtuu xe juiApe nrtOYTe xice rtrteTJUie 

c juineKOYXAi. amok ^.e Attv OYgHtce any oyeAihk nxoeic 

RoHoei epoi* ntk nAfloHeoc aycju TArtAtyTe nxoeic junpoucic. 

lxx. o. enxcxjK e£o?\ ne\|/A2\jmoc Ts^AYei2s.. 

xe A rtAxixeoYe xe neeooY epoi - ayuu rteTgApeg, eta\J/y- 3 * Lagar. et Pfsfr's ertgmce - P/sfz's Junqce ... - Lagar. Pey. et /Vsfr's rectius «6tto 

- Pey. JSneate - Lagar. et Pistis tTgo-ux, M. WHeTgcuovi June'XHc ttT*.q = Syr. et 
Gr. 9C6it£$7)[Jievoug ixutou — 3r> Pi's/is enxoi'c, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. ocutov 

- ne-rTTg,Hxc TKpov, hebr. Vulg. et Gr. ttocvtoc to. ep?:ovTx ev auxoi? , M «- 

^t)HTq = Syro-hex. «*_=> t-^-»» »-X-/ ~.ov^> — SG Pey. Hcetcurt = Sin., Pistis gn 

cium ruuno^eic .... HccK^Hponojui — ?r ' Sahid. initio om. zoci - rTNeqgngA.'K 

= Gr. Vulg. et hebr., Syr. Memph. Aid. Taurin. et Compl. = Sin. twv oou^wv ctou 

- Ps. LXIX, vv. 3-6 ex Peyron ' Lagar. rt3s.*.Y6i*X - Pey. UnepnjueeYe - T&.rtgoq 
= M. e<J>"*-g"eq , Lagar. et Pey. T*.ngoi = Syr. et Gr. <7co<7at as — - nxoeic solus 
Sahid. hie legit - Pey. eTA.BoHeei&. - inde M. add. ^uj^cjul n<Tc *.pi fioiiem epoi 
= Sin. xupie £>.; to [j or, Or, 70a |x.oi OcV/jtov ; 2' m. vero eiusdem, nee non Complut. 
Aid. et Syro-hex. aweoffov = Vulg. Domine ad adiuvandum me festina — z Pistis 

om. ja^poYKOTOY cnA.gOv egiTneeoov, Lagar. egeimeeooir — 4 ncexicyme, M. 

Vulg. Syr. et Gr. otiaYuvo|/.evot - erre bis = Gr., M. ka/Xcuc bis — 5 ntiovre = Syr. 
hebr. et Graec, Vulg. et M. n6"c - Ttrte-rjue ita Pey., Pistis xice t?6lr' tie-niAe; item 
Lagar. ne-rjue = et ayawtoVTe; — ° ante ovefimit Sahid. om. xai - natoe»c prius, 
M. hebr. Vulg. Syr. et Gr. 9eo? -Pistis aoHei — Ps. LXX, titulus et quae in uncis 
v. 10 ex Pey. — 10 La^. n&.rixe6V6, P/5f/5 n*.aci3ceev - neeoov solus habet Sahidicus. 

LXX, nitOYTC nnoYTe &.Vn&.g,xe epotc JunpTp&.xityme ty*. eneg. 2 aia-toyxoi 
git TGK'XiKA.iocYMH A.YO) «TV MAgjULEX' piKG i*.noKJu&.*.y g epoV tnTOYXoi. 8 ujtune 

Ps. LXVIII, 34 — LXIX-LXX, 10. 120 

1 l - P*« ! u X H AYXityoxrie* eyxoj jui]*jm.oc gi oycott xe A nrtovre icA^q 

is rtcujq ncjuT NTeTrtTAgpq' xe juumtt neTrtArtAgAAeq. nA- 

rtoYTe juinpoYe ncaRo^ juumor n^rtoYTe ^-^thk eTA&oHeiA. 

13 iuiApoYxiajine rtceuuxrt rttfi' rteT^iA.fl«s.2\e ntaiJ/yxh' a*.a- 

poY(5oo?\OY rtoYcyme juirt oy<ju?\c rttfT rteTcyitte mca grtneeooY 

u epoi. ArtoK &e noYoeity rcijtx. [ r t"]rtAnA^Te epoic nxoeic n&- 

15 ffOYTE' 4 AY(JU ^-ftAOYUUg, CXJU. JTEKCJUIOY. TAT&npO WAXCJU 

rtTeK^iKAiocYftH [juft ttekoyxai] HnegpoY THpq* xe HnicoYrt 
16 ^atBlEC. ^rtHY e^oYft g?t tek^oju nxoeic - nrtOYTe +w&p- 
n njueeYe rtTeK^iKAiocYrtH w&yaak. nrtOYTe aktca&oi xirt 
is TAjmrcTKOYi' AYcu ty<s. TertoY ^f-rtAxcu rtrteKtynHpe- ayoj 

cyA TAJUutT^TxSso ju.rt TAjmrtTrto^ nrtOYTe UnepKAAT ftcuuK.- 
*f. jEse-.is ^cyArti~xaj JuneKtTRoi rtTrerteA THpc eTftHY- tck^ojui jurt 

TeiOuKAiocYrtH nrte ty* rteTXOce- JDuuutTftotf^ rtTAKAAV 10 Pistis. A-vxityoxne et&\|/y3(;h - evxcu Juuuoc giovcon, M. hebr. Vulg. Syr. et 
Gr. en to ocuto, ll XsyovT;? — H Juuun = Lagar. et Pey., Pistis ju« - neTnAnA.gju.eq 
= Syro-hex., M. hebr. Vulg. et Gr. absque auxov — 12 nAnovTe prius = Lagar. M. 
2 1 m. Sin. Syro-hex. Complut. Aid., et Vat. super lineam, Pistis - Gr. Vulg. et hebr. 
oni. ;xo'j - Pistis om. Unpove .... jujuoi n&itovTe - Pey. eTAfioHeeiA. — 13 Pistis 
neT'kiAfiA'^'Ke = oi £v&ta(JaXXovTs<; - id. ovovou'Kc - id. Lagar. et Pev. genneeoov 
epoi = Syr. et Gr., M. nA.neTgujoir — u epoic nxoeic hmioyte, M. tantura epoic 
= Complut. Aid. Sin. et Syro-hex., Vulg. hebr. et Gr. omnia ora. - exJu nexcjuov, 
M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. ewi rcaaav ttjv aivsciv go'j — 15 cod. om. ixi? neKov- 
xaj , quae restitui ex Lagar. et Pey., qui item legunt Junetcovn - gATdec = -rpau- 
[Aaxsta;, M. egAnjueTiyuiT = Gr. rpxyaaTiia; , Syro-hex. Vulg. hebr. Taurin. Aid. 
Complut. et Sin. ypxajJiaT£ixs — 16 gn TeKOlm. nxoeic nnovTe, M. Vulg. et Syr. 
= Gr. sv S'jvscttcisc xupiou* &upu, hebr. fTirt^ ^TN rniSIQ — ls a-ylu = xai, 
M. om. - TAJunrgVKo et TAJunTnoo\ M. hebr. Vulg. et Syr. = Gr. om. aoo in utra- 
que voce - Lagar. et Pey. JunpKAAT — 19 nne .... Ht&k&a.y = Syr. et Gr., M. in- 
verso ordine nuueTnicyt" iTA.KA.iTOY cprtovf" jy*- ^gpwi eniteTtfoci. KA.I EY«OYTE tUtA-tyTe' AYCU eVJUA eqTAXpHY ETOYXOi XE rtTOK ne nATAXpO AYvO 

n&.Ju*.nnciJT. K aahoyte juatovxoi 6t6Yx Junpeqpno&e eftoTsgn t6Yx Junn.vp.v 
nojuoc jun nAcefixc. 5 xe Htok nxoeic ne TAgYnojuonH' nxoeic «tix TAge'Knic 
xm TAJiitiTKOYi. 6 AJTAXpoi excuK xirt ei gri «h htok akKt edo^gri gMTC Rta- 
JUA.A.V epe n^pnxteeve iTgMTK riovoeity nuu. ' Aityione nee nneigne RorJUHr. 
ITtok ne n*.fi0MO0c *.Yto n*.T*.xpo TTtk n*.ctu-THp nxoeic ' .v TA.TA.npo uov^ 
ncjuov xe-KAc gju negoov THpcj eicAiov (sic) eneoov iiTeicjunTnofl ' unpnox? 

edo>v eYOYoei^y JUJunrgVAo - gii nTpe tamVitx h <-"*« JunpnAAT i?cu>». 

P 1 \\. i i-io. 1 83 8 121 

20 jwoYTe tiifx neTrtAtyeirte juumoic ftee2\i\jAic Ht&ktca&oi 

epoov rtgAg,rtcon jun juneeoov aycju akkotk AKTArtgpr akmt 

u eg,pAi £,rt HnoYft jutnicAg,. aktauje TGKJiArtTrto^ E£j>&i extwi* 

82 AYCJU AKKOTK AKTTApA * KA^GI JUUUlOi. KAI TAp ANOK JTXOEIC 

nrtOYTe ^-rtAOYcurt^ efio7\ TtTeKjme g,rt m^Aoc- ^-rtA\JrA?\?\e! 
epoK £?t oYKie^pA nETOYA&fi HniH^v. certATe?\H2\ TttfT rt&- 
cnonroY eicyAtt\jM^2\ei epoic ayuj ta\J/yxh ttTAKcoT-c eflo2\- 
i £it Ttffx HrtAXAxe. eti ^e n<M<e?\Ac rtajme^eTA ttTeK2xi- 
kcocymh HnegpoY THpq- gpTArt eYcyAMXicyine rtCEOYtu?\c ■Tttfi** f. p^z; 
weTtyme nca g,rtneeooY epoi. 

i.xxi. oX. eco?\OJUium. 

nrtOYTe *f neicgAn Hnppo # ayoj TeK^JKAiocYWH UntyHpe 
a juinpp(r eK.pi he Juneic2\Aoc £,rt oycooytTt aycju rteKgHKe gjfi 
3 OYgAn. jut^pe mtooy xi rtoYeipHNH JuineK^AOc* ayoj ttciRnr 
i moyXikaiocynh. qrtAKpirte rtrtgHKe jui^2\AOC• rteqTOYXo rtw- 

5 cynpe ttrteRiHw rteqeiiflio I*.npeqg,i2\<5/ *rteqjutoYW eRo^s Airt 

6 npH - aycu ^eH junoog, rt^enxcuju rtxajjm. qrtHY enecHT rtee 9 neTrt&ujGine, ceteri = Gr. op.oio? — 20 tteo^i\}/ic «T&KTCifioi epoov iTga.gr?- 
con, M. ate A.KT&JU.OJ iga.nju.Hty VTgoxge* = Vat. et Sin. oti (Syr. et Gr. osa;) cSet^a; 
[lot OXtij/ei? -oXXa; - juu? UneoooY = M. Sin. et Vat., Syr. = Gr. -/.at y-axa? - &k«t, 
M. OYOg na-Tun on &k£«t = Vulg. Syr. et Gr. '/.ai TraV.v av/jyays? |xe — 21 TeKJuuiT- 
ho<T = Syro-hex. 2 1 m. Sin. et Vulg., hebr. Tl^T2 , M. - Gr. tyjv rW.ato<7uvr)v crou 

- igpai ixcoi = M. et 2' m. Sin., Vulg. Syr. et Gr. om. - Sahidicus = hebr. Vulg. et 
Sin. in fin. om. y.ai ex tuv a.[iy7<7o.>v vnq ytQS rcaXiv ocvYjyaycS (x.e, Vat. et M. non 
agnoscunt tt,; yr,; — "" a»oic = Syr. et Gr., M. om. - nxoeic nnovTe, M. n<?c, Vulg. 
et Gr. o Oeoc - ^MaoYomg . . . . grt ru'Ka.oc [Lagar. et Pey. nei'Ka.oc), Gr. s£o|/.oXo- 
y7)<J0{iat to-. j V (jxeust tyaXftou ttjv aXvjOitav sou (Sin. om. sv ffxev§i ^aXjxou), 
M. pro ty,v «X7)9etav <rou, legit htc tekjugojahi = iustitiae tuae , Syro-hex. l*o/ 
|ov3^ ^i^A^> l^ioi, p|aaa : J.-.;.*) (.io.iQ.i^> -^ — " 3 Sahid. in fine add. Efio^gr? t(Ti'x 
iintxixe, quae a ceteris testibus non agnoscuntur — 2 * Pey. e-rei -M. = Syr. etGr. sti 
Oi xat - Lagar. Pey. et 7wA:z, p. 189, recte !?TeK'XiK*iocYrtH, cui M. add. neju neK- 
tyovtyor, a Schwart^e asterisco signatum, et spuriae originis habitum - n6t neT- 
tyinc 7<c& - Lagar. M. Syr. etGr. 01 ^nrouvTes, Pey. iiol iteTovety - Lagar. gen- 
nEooov epoi = Syr. Vulg. et Gr. 77. kolxk [tot, Memph. M^ne-rgujov = hebr. ^nV"1 

— Ps. LXXI , ' JuntyHpe = Lagar., Pey. ncyHpe — - expine = Pey., Lagar. Kpme 

-// - Lagar., Pey. mendose r.cu - ayuj ncifix IToy'Xik^jocvuh (Pey. Rov'Xik&ioy- 
cymm qn&icpiKE - Syro-hex. Vulg. et 2 m. Sin., M. mgju. iuk&'Kaxilc^o. OYOg 

■qrf-gMi . . . Aen oyjugojuhi = Gr. xat 01 fiouvoi. ev ^ix-ociotuvy) xpivet — * Lagar. 
iTf|-roY-/o et i7qo?iiie»o - Pey. TTtyHpe — 5 Lagar. iTcjuloyh. 

!',. LXX, 20- LXXI, 1-6. 
I racmemtji Copto-Sahidica. Vol. II. lu i n. ic. 422 

NOYgcDOY ex ft oycopt: ayuj itee JunguuoY enrgcooY exjut nKAg,. 
7 TtTe tXikaiocynh i~OY<I) g/t rteqgpoY - AYcu OYeipHftH ecoty 
« <A)ArtTOYqi iinoog,. rteqpxoeic xirt 0a7\Acca cy* e<v?\AccA- 
a ayo) xirt neiepo uja. ApHxq rtTOiKOYJUieNH. rtetfoocy natta- 

gTOY AineqiiTo efio^- [aycju] rteqxixeeYe [rtA2\(ju]xg juinKAg. 

lxxii. off. [aycjuxh rttff necjuioy rtXAYei^ ntyn (sic) nieccAi 

i oYArA.eoc ne nrtoYTe JutmcpAH?\ itrte-rcoYTcurt gH jtey- 
2 gJJT. amok 'Ke n^pA oykoyi a rtAOYepHTe Km* n*pA oykoyi 
a a rtATAtfce xcucjupe efio?\. xe AiKuug, ertArtojuoc einay e^f-- 
* pHWH rtftpeqprtoRe* xe juuurt JutTort tyoon gjui jteyjuoy' a you 
& TAxpo git TeYJUACTir^- Ttce git giCE rtpujjme Att' TtrteYuiA- 
« ctivoy juuuooY jurt ftpcuuie]. 'eTfie nAi a. T~EYJuutTXACi- 
^ht +56x1 way* AYtfb2\OY xineYxirttfortc juirt TeYJurtTcyAqTe. 

6 Pey. cqrtHv . . . . novgoov et e-rgoov, 7 z/A;', p. 444, mendose e-rgpu>ov - rioe 
jungioor eTgcuoY, M. = Gr. co<7ci (jrayovj? <TTa£oo5ai, Syr. in textu in sing., in 
niarg. in pi. — 7 i?Te-*t"ovu3 ■= Syr. et Gr., M. eciAtyAJ - oveipHnH ecoty, Vulg. 
M. et Syr. = Gr. xXyjOo? zip-nvnc, - tyA-rtTovqi = Syr. et Gr. sto; o>j avTavxic^Or, , 
M. u^TeqjuorrtK — 8 Lagar. nqpxoeic - idem niepo - idem, Pey. et Tuki, p. 309, 
rectius ApHxc — 9 quae in uncis una cum membrana exciderunt , et restituta sunt 
ex Pey. - idem neqxixeove , inde M. add. THpov — Ps. LXXII, titulus et vv. i-5, 
Q b -i5 ex Pey. - a-ycjuxn usque rueccAt = Syr. et Gr., M. non agnoscit — ' oya.vaooc, 
M. Vulg. hebr. et Syr. - Gr. oj; ayxOo? - nevgH-r = M., Syr. Vulg. hebr. et Grace. 
om. auTcov — 5 M. praemittit xe — 6 a. TevjuHTXAxigHT 'fo'bju. ha.v = Syr., Vulg. 
et M. = Gr. sxpaTy)<7;v auxou; r\ vKzpyoot.vt.x - Pey. a.y6~6o7\oit - nnevxinoiortc ju« 
T6VJU.r?TtyAqT6 = Syr. Vulg. et Gr. acitxiav xai ttffeflci&v auTuv, M. om. a-j-rtov. 

LXXI , 10 HeppcooY iToApcic xxn nhcoc hah "Xouport riAq. HepptuoY RnApAdoc 
ju« c*.Ha. «a.H "Xcuport «&.q. li rtceovcucyT rtA.q H6Y Repptoov THpor SlUUkA 
ITgeertoc THpov rtApgJugA.7\ rtAq. l! xe A.qrtegII ngHKe edo>vgtt t6ix Junxuxupe 
ju.IT ncilimi €T£ Jujun-rq doHeoc. l c|H*.^-co evgnice ju.iT ovedmn neqTOvxo FT- 
H6\J/v5(;m nrtefiiHM. 14 qttActoTe Hnevrj/vx 1 * edo"A.giT tjuhcc julH nxm^ortc nevp.Mt 
TA.6iMr JuneqJu-ro clio'K. 15 qrtA.umg nce-f - n*.q junnovti nTA.pA.dJ*. tTceiij'XN'X 
CTliHHxq iTovoeity iuju ceriACJUOY epoq junegoov TMpq. u ' c|HAt_ycune iiovT*.rpo 
junKAg tgpAi exit iTtoov necjKApnoc nt^mce en>\<dAHoc iTce*t-0Yco edo"KgH TWtfMt 
iiee iiney;opxoc JunKAg. l1 neqpArt HAiycone ecjciiAxtAAT >.y.v trteg neqp.vn 
tyoon gA^ew JunpH. ceitAncJuor egpAi itgHTq T\6i m€cj>y'a.m -rnpov SmcA£ m>. 
hoc THpor HAJUAKApt^e juxtoq. ls qcjuAAiAAT nxoeic nnovre mnicpAN'A- r»i 
MHeuynHpe juayaac| 1u aycd cjcxiaaiaat h6i npAn BnHjlfV ^yA ene^ hum 

nKAg THpq nAJUOvg gJu neqeoov eqeiyaine er|eiy«.une. 

ft. I \\l. 9 I XXII, I g 
10 7 tteyxi ntfo rtc nhy eiioTs itec eiio^jui nEYuuT* |ayei eiio7\ 

8 EYUJOXNE £JU JTEYgHT]' ' AYJULEKJUOKOY* «\y<a)*xe g,tt oYno- * p. p^f 
NHpTa/ AYXou rtoYxir?5ortc enxice- ayxice rtTEYT*.npo e gP*i 
ETnc |aycjj a jtey?\ac ei efio7\ gjut nKAg. eTfie n<M jtaSsaoc 

n rt^KOTq eneijuuv Ttce^ert gErtgooY way eyxhk eKo7\- nexAY 

xe rtAcyrt^e a jtnoyte eijue - ayuu xe erte oyT? cooyn £*a ttet- 

u xoce- eicgHHTe rt^i fie Ttpeqprtoiie eTpooYT"* ayau.A£,te 

U TtTEYJUUtT~pjUUUlAO J^A EftEg,. AY(JU nEXAl XE f?T<5JTA*AEiE 

14 nAgHT ftTOOYIt EnXIftXH* A.IEICJU WTAtflX git ItETOYAAfV JUh 

cytunE EYJLXACTI1TOY JUUUloi JUUTEgOOY THpcj" AYU) TTAXJTIO Jx- 

nitAY ffgTOOYE. EtyXE AJXOOC XE + ftAXOOC r^TEI^e]" EIC l M TfEItEA MMEKtyHpE ftTAKC IJUUNE MAC. AIJUEEYE ECOYft JTXC n * l- OYglCE JTE ITA1 JxmJx'TO EflO^* oiArt"t".rlUJK EgOYK ETTETOYAAJBl 

M HnrtOYTE' EE1JUE ENEYgAEOY. IT2\Hrt TtTAKCJUUftE KAY ET&E 

H JULIAN TKpoq* AKTAYOOY EgpAI £JUE JTTpEYXACTOY. ftA^yTi- 

g£ AYpXAIE £ft OYUJCftE* AYtJJXlt AYT&KO ET&E TEYA.ftOJUUA. 

TteE rtTpAcoY HrtETTcuoYrf jtxoeic KftACE^yq * tey^ikcjuk pju& 7 nerto-r, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. absque atnriov - quae sequuntur, omissa 
in cod., restituta sunt ex Pey. — ertyoxne gju nevgH-r, M. erceAs.ni V7*re norgHT, 
Vulg, et Syr. = Gr. si; oi<x9e<7iv xapoia; — 8 Pey. avju.6kjuoykov - ante ayuja-xe 
Sahid. om. xat — 9 *YX»ce, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. sOivro — 10 tt&v, M. Vulg. 
et Syr. = Gr. ev xu-roic — ll Sahid. initio om. x.xi - *vu> = Syr. Vulg. hebr. et Gr., 
M. om. — 1J e-rpooir-r usque in fin., M. ovog cespev^eitm &.Y&ju.otii iTovJueTp^- 
xt^o uj& eneg, Vulg. et Syr. = Gr. xcci £u9y)voovt£<; (S. suO^vouvTai) si? tov aiwva 
xafeffvov rXoutou — l3 ante jufeiuu Sahid. om. x«i - i7nA.6iac (sic), lege rtrta-tfix: 

- git nexor^^a = sv 0t9u>oi<; , M. eao"K ^J>en iwA.eno&i, Schtuart^e expunxit efio^ 

1 Sahid. initio om. x&l - Unii&v ng-roovE , M. uja. juiiay hte tooyi , Vulg. 
et Syr. - Gr. ei; tz; - pony.; — 1:> mtakcjuiihe h*c ex analogia eiusdem vocis in 
v. 1 8 ; tolium enim incipit a he n*c ; Peyron habet Hta.k[c.uiTtcJ , M. «h et&i- 
cejujw heju&c, Vulg. hebr. et Gr. TjffuvQeTxjxa, 2 m. Sin. (contra 3) 7)<7uv9£T7)x,a<; , 
Syro-hex. £ua.lao, , et infra uyvTS&yjxas — i0 aijueeye = Syr. et Gr. xat, u7rs>,a.[iov, 
M. ovog &iy;Ac ^em n&gHT - Uny.oejc abest a ceteris - ne n*.i UnaJuTO = M. Syr. 
ct Gr., Pey. [ne JUjnaJuT-o, hebr. et Vulg. ut cognoscerem hoc, labor est ante me 

' Pey. enne-roYA.&fl - idem [wuj MT-&e»ju.e| = M. Syr. Vulg. Vat. et Sin. x.at cruvw 

- enevg&eov (Pey. nevg&.eov) = Syr. Vulg. hebr. Aid. Compl. Taurin. ct 2' m. Sin. 
..: ~.y. m/y.-'j. %'j~(,>-/^ M. = Gr. £'.; vol sovafa — ,s HjuiT-rKpoci pro tk? f^oXio- 
TYT'/;. M. noYAi.e-rTo'Xoc = Syro-hex. et 2 m. Sin. 6o)aoT. auTOV - Pey. *.kt».- 
oyooy — ,J Avpx&ie gn orajcue- eodem modo intcrpunxcre M. hebr. Syro-hex. et 
2 m. Sin., Vulg. et Gr. v.\ spr,p.o)<riv ; j;y.-'.va — :0 nueTTouovji = Vulg. et Syro- 
hex., ceteri in sing. 

Pi. LXXII, 7-20. 124 

m g,lt T€Kno?\ic. xe a nA^HT evc|>pArte ayuu a rtA(T2\00Te cyi- 
« lie' AfiOK ^e i"cotyq juineieume- Aip ee rtrtiT&rtH nrt^pAK. 
23 AitOK !\e + ftJiuAAK rtoYoeity rtum. akajuus^tc itTA-dlx noy- 
21 rtAJw.- AKXijmoeiT" gHT £,«. neK^yoxrte AKtyom" epotc grt oy- 
- eooY. oy Y&p neTe OYrtTAiq grt Tne' aycju rtTAioYety oy 

t. pJuS: " ItTOOTK g*A JTK&£/ *A nA£HTT JUft TACApg (JUXft nrtOYTE 

27 HnA^HT* aycju TAjmepic tyA erteg, ne ttnoyte. xe eicgHHTe 
rteTOYe rtcAfio?\ juuiaok nATAKO 1 AKquuTe efio^ rtoYOft num. 

28 eto juinortHpoc rtrtAgpAK. akok ?s.e oYAFAeort rtAi ne ETo(Tt 
enrtoYTe* eTp^Kuu rtTA^e^nic g,i nxoeic - excu TtrteKepHT th- 
poY g/t juuty?\h rtTu^eepe rtciuurt. 

i.xxin. * or. TJuTTTpiuiTt^HT- acacJ>. 

i eTiie oy nrroYTe akkaam nccjuk ty*fio?\" AqrtOYtfc rttfi 

2 neK(5cbrtT = exrt rtecooY xxneKb^r Kprnxxeetl rtTeKCYrtAruurH 
rtTAKxnoc rt&K xirt rt^yoprr akccute jmntfepuuJi rtTEKKTsHpo- 

3 rtojuiA' niTOOY rtCKJurt rtTAKOYcug, £P«M ttgHTq. qi rtrteKtfTx 
* f. pirf: eg,p*i exit rteYJuutTXAcigHT uj*Ro?\' rtertTA nx^xe nortH- 

i peYe juuuooy git rtejareTOYAAii. eAYtyoYtyoY Duaooy Tttfi 
rteTJUocTe JuumoK rtTJUHTe XureKtyA* ayka rteYJUAeirt eYJUAeirt 21 €vc|>p&tie = Gr. Sin. Vat. et Itala vetus, M. Aqptuicg = Vulg. Aid. Compl. Syro- 
hex. et 2 1 m. Sin. b|6X«u9y), hebr. YftnrP — 2 " &«ok "Xe = M., Syro-hex. = Gr. 
xetYta - ante Juneieuue Sahid. om. /.at - Pey. *«pee Tute»-riinH, Memph. &.iep Ju^pH'f 
HovTefirtH = Vulg. Syr. et Gr. XTyjvco^r,; eve»0(J.lf)V 1 hebr. TPTT n**2n2 — ' a.hok 
"Xe, M. et Syr. = Gr. xayw - <f- = M. +5ch, quod Sckwart^e expunxit, Svr. - Gr. om. 

— -'* ante ^Ktyon-r Sahid. om. xai - git = Sin. 2' m. ev, M. Vulg. et Syr. = Gr. <j.i-x 

— -'' xe = Syr. Vulg. hebr. et Gr. oti, Pey. et M. om. -Pey. Ic6h«.]t*ko ex Memph. 

— eto junoHHpoc, quasi legisset, ut observat Peyron, wovTjpsuoVTOC, pro iropveuovra 

— - 8 Pey. to6"t - extu HneKepHT THpov = Pey., J'uki , pag. 124, xekac mxoi 
Itov6KCJuov (sic) THpov - Syr. M. et Gr. tou e^ayveiXai ~xtx; ~x; atmceeic too 

— Ps. LXXIII, Pey. recte r?*c*c{> — ' &kk\&h = M. &.KgiTEtt, Syr. Vulg. hebr. et I 
a7rui<7co - iTccuic = Tuki, p, 56, Pey. ITcum, sed emendatur in maigine - J'uki, ibid., 
juneKOgj ex M. — - idem, p, 484, *.pinx«.ev6 xirt <.i»opn a.kccut]u tt^eptuti (sic) 

— Pey. neiToov .... ertT*.KOvcug, J'uki, ibid., eTA-icovcug — c|i Pe\ ., J'uki, p. I 
q&i ex M. - T?Neic6ns - Syr. Vulg. hebr. et Gr., M. HTeK-xi-x, pro quo Si 
edidit TTneKri-x - J'uki, ibid. nGVJUHT^^^igHT (sic) jy*. ertoX - heiit.v noiiNp 
Suuoor pro oax (Sin., et Vat. super versum, oax;) ticowipeuffOtTQ 

sentit Syro-hex., M. ceoiy it-xe mneTpcoov 6ta.c|a.«toy iixe nir*.iti m 1\n 
quitur lacuna — ' Wt)itVt)UVt, M. Vulg. et Svr. Gr. >txi .vr/txoyr'JXvTO. 

iv 1 wii, •. t \\r. ! rj. r ; 

aycu Uneicuue- knat-ako TtTev^iH rtei egpYrt JxncrETnt' 

e AYcycjucjuT grt Ke7\ERiit rtoe rtgrtcyHrt g,rt Tcuutye rtrtecpo 

7 rtgrt oYKeTseiiirt jmrt oYcoTfleq g,ioYcorr AYpuuK£ AAnex.*AA 

etoya&R grt oykcju^t- aytaoyo enecHT jmrnAArtujuune «neK- 

a p^rt. *a TeYCYitrertiA xooc boycott £«. neYgHT - xe aaah- 

9 iTtt itTftqi nitty* jmnrtoYTe g,i:xjui nKAg,. JtlnertrtAY erteY- 

io juAem jurt npocJ>HTHC' aycu 6e rteqrtAcoYaurt rtArt. cyATrtAY 

nrtOYTe nxAXE rtotfrtetf^ cpf-ftoY6c JuineKpArt 7i6i met+oyEhk 

ii ty«S.RO^\* ETBe OY AKKTE TeKtflX cyA^02\* AYCJU TeKOYeNAW. 

12 TtTJUHTe rtKOYrtv. * nertrtOYTe ne nertppo xirt Efteg; Aqpgfuii * f. pus: 
ia eneqoYXAi TtTJUHTe «jtka£. rtTOK AKT^xpe e*2\ACCA grt 

T£K(5ojm.* TtTOK rtTAKOYetyq tare Juine^pAKuuft £ixjui njuooY. 
ii rfTOK ttT^K^ex rtAnHYe June^pAKcurr AKi - juuuoq Tt^pe 
i rtrt?\*oc rtrtEtfooty. ktok rtTAKneg, Utthfh juut juaaoy it- 
i6 cuupjui' Htok AKTpe rteiepuuoY GTTAxpHV tyooYe. *ncuK ne 

negpoY ayol) took Te TeY^yH' TtTOK nertTAKciiTe noYoem • r > 77t ■unejeme = M., Vulg. et Syr. = Gr. O'jx syvco^av - kh*t*ko JuneveTne, 

M. et Syr. = Gr. w; $ic ttqV si^o^ov (Sin. o^ov) u— spavw, Vulg. sfcz/f z';z ejrz'ta super 

summum - *Ytyu>uu-r juut ovco-rfieq gjorcon, ex quibus verba gn Ke'kefim 

nee itgnujun g« -rctotxje sunt infra versum ab altera manu, Vulg. et Syr. = Gr. wc, 
ev rts'jy.o) ;'jAcjv x^tvai? e£exot|/av (Sin. Sieko^av) 6 tsc; %pa? otuTr,? ewi to ocuto, 
£v TTiXsx.ii x.ai Xa^suTrjpiw xareppa^av auTTjv, M. next Hc{>pH^- ^>e« ovj^gcy^yHn 
mujg A-vKcupx ,J ITnecpauoYJ ^en g&KKe'Kefim' tT^pm <t>e\\ OYkce'Xe&ivt fteju oyjuaxi 
evcon «.Yp&*>Tc ejt>pm — 6 in iTgn prius i? abundat — 7 post orxcugx Gr. hub. sic, 
ttqv yvjv, quae noster expressit per enecH-r, et cum Vulg. Syro-hex. et hebr. coniung. 
cum seqq., M. ea legit in fine versus — 8 post TGYCYnvertiaL = 7) (juvvEvsia. aurcov, 
M. add. THpc - Junjiovre = Vulg. hebr. Sin. et Syro-hex., M. = Gr. jcupiou — 9 e«er- 
xA&ein {Tuki, p. 566, mendose eneYK&eun) = Syro-hex., M. Vulg. hebr. et Gr. to. 
nr'i.v.v. r/V.cov - jun npoc|>HTHc, M. hebr. et Syr. = Gr. oujc $ttiv sti 7rpo<pv]TY)s, Vulg. 
/am zzon est propheta - Y'w/n, ibid., ah pro n*n — 10 HeTTovilHK, ita quoque Tuki, 
p. 344, Syr. Vulg. hebr. et Grace, in sing. uwsvavTio?., M. ovog c}>HeTi" oyBh« 

— " ujAfio>., M. Vulg. et Gr. habent in line vers., Syro-hex. om. - TeKoven^Ju. (sic) 

- iitaihtg, ceteri :/. u.iivj — 1J neimoYTe ne, Memph. 4>uovi- *Xg Heoq ne, Syr. 
et Vulg. = Gr. 5e 9eo^ - r.m enc-g = hebr. mpQ , M. et Syr. = Gr. rpo atcovo? , 
Vulg. a«/e saccula - enecjovrAt, ceteri absque a-jTOu — t:i t&he Hne'X.p&Kujn , ceteri 

Gr. ra$ /.:o'/>7; to>v JpaJCOVTtuv - njuoor - Gr., M. Vulg. et Syr. in pi. — '* «- 
-r&K'Xey - M. Ax'Xec = aoveTpuj/a? - ante &.k«\- M. hab. /.at, a Sclwart^e expunctum 
-Mit>*.oc Vulg. Syr. ctGr., M. et hebr. in sing. — l3 gtt&'/phy = M. et hebr. T.-V^ • 
Syr. - Gr. r/J'/y. — "' &yuj -ra)K Syr. Vulg. et Gr. /.ai uyj, M. c|kuk on. 

Ps. LXXIII, j-16. LSfl 

n aan npH. ntok nertTAKcEnre rtTOty THpoY JutnKAg; ntycujm 
la AAit ne^p wtok ne HTAKn^Acce juuuooy. aphtjueeye juinei- 

ccunT ItTAK 1 nxAxe Aqrto(5rtE(T' nnxoeic oy2\aoc rt^eHT *q- 

i.) -j-rtoYtfc JuineqpArt. oy\J/yxh ecoyujn^ tt&K Efto?\ HnepTAAc 

' f. pHe: so rtrteoHpiorf ' jutnEppnuuficy Ttrte\|/YXH rtrt^HKE uj&&o?\. 6ujuyf 

egpAi Exit TEKAiAeYKH* xe <\yju.oy£ rt<Mtojuu<\ rttff rtHi rtrtET- 

i xoop e&oTs nte nKAg,. juinpn-pe neTefifiiHY kotcj e&o2\ eq- 

m 7ci(xjine- ngHKE jurt neiiiHrt nacjuoy eneKpAw. tcjuoynf nrtoY- 

te ttvi"^n enAgArr ApmuiEEYE ftrtEKrtotfitEtf" eTepe n*eHT 
as eipe jiliAOOY JXne^ooY THpq. jutnppnuurlcy juineg,'pooY TtrtEK.- 

£1A£A2V "TwTtTXACI^HT NftETJUOCTe JUUUOK ACE1 EgpA.1 cyA- 

poK rtoYoeity tiixx. 

lxxiv. oX. enxuuK eKo7\ HnpTAKO jte\J/ i a?\ji*.oc it to^h naca4>. 

nrtOYTe TrtrtAOYdmg, itAK e&o?\ - TrmAOYumg, nak. eRo^s' 

s rtTiteneiKA^ei JuneKp^w + maxcu TtrteKtynHpe. EityAittfjut. ne- 

* f. pHf : i oYoeicij nxoeic amok ?ve irtAKpirte JuurcooYTft. *A nK<\£ 

&u)2\ eRo?\ juut rtETOYHg, THpoY £ixuuq* anok AiT^xpe neq- 

5 cty2v2\oc. ^ia\|/a5s. aixooc rtJuinAp^rtojutoc xe juinpnApA- 

6 rtojuer aycju rtpeqprtoiie xe HnpxicE juutetntatt- junpxicE 16 novoem juH npH = Syro-hex. hebr. et Vulg. auroram ct solem, it. 2' m. Sin. <pxu- 
giv y.ai y)>.iov, M. = Gr. tjXiov *at. ffeXrjv»)V — 1T nen-rAiccB-re . ceteri cum Gr. ;-oir,~ 
ca; — Htok ne tTTAicn'KAcce jujuooy = Vulg. Syro-hex. et 2. m. Sin. eu i-Xxcx; 
aura, M. TTeoic akoajuuuuoy, Gr. gu eTCOtyorac — 1S cod. om. x.ai ante oy'Kaoc - xx- 
nc-qpA.11 = Vat., ceteri cum Gr. to ovoaa to'j — ls Tuki, p. Si3, Unp-rAAc et H- 
nppntutioj - nrigHKe = Sin., ceteri cum Gr. twv TiW.Tcov to'j — ° tck'Xja.oyich 8i«- 
Otjxtjx to'j - xe AYJUorg usque in finem, M. Vulg. et Syro-he\. Gr. 0T» £-Xr:i)'i-r- 
<7xv oi £<j/COxw|Xivoi (Sin. STX.OTiTacVOi) ty) c Y^i; oi/uov xvor.ov — '-' ' eq-xiiyme M. 
Vulg. et Syr., Gr. x.sa jc,axt)ff^u[Afi.evo? — '-'"- enAgAn M., Syro-hex. Vulg. et hebr. 
Gr. Ttjv 6ix.t)v (jO'j - iTiteiato6Yie<r . . . . eipe Hjuooy - Gr. twv ovsiawraow ccj twv -j-o 
ocppovo;, Syro-hex. . . . oiO^ *^«i Lj»~ • hebr., et a" m. Sin., M. ntttjjjtDjt) 6t.\c|mtoy 
jiak nx6 niATgHT — ss M. praemittit x,ai - iiri6KgIigA'X , M. et Syr, Gr. I 
uutuv cro'j, Vulg. = hebr. inimicorum tuorum — Ps. LXXIV, alierum hak. M. 
et Syr., Vulg. hebr. et Gr. om. - post »neK")nHpe M. Gr. bab. THpoY, ceteri cum 
nostro om. — ' e»iyAn6ju, M. hebr. Vulg. ct Svi. Gr. otxv Xajiio - nxosu- 
absunt a ceteris - JuncooY-rn, M. ^>atl ne-rcoYTt-uu , hebr, Vulg. S\ i . at Gr. ^'->- 
t/)Tx; — '' girtuq , M. Sin. Vulg. et Syr. I?j*)NTq , Gr. xjrr.v - necjcTYAXoc to-j; 
stuXouj z'jtti; - M. om. iuxta solitum 7\ia\(a^'Kjua — ' nJuiMkpAnoaaoe JM 5npn* 
p^itoxiei n. ic., p. pov, Tuki, p. b l [ , MLH«.|)*.n(XUOfi tm.\p.vi\oucj (aU S 

ne-rTtTAn M., Syr. Vulg. hebr. at Gr. absque u{m>v - M. initio habet >^ai. 

Pa i win. 17 - l.wi\ 1" 127 

juineTitTAn eg,p*i ETne- JuEnpcyAxe enrtOYTe g,tt ovxirtrtoric- 

xe rteqcoujq Art g,i nejutTfT oyte efioTsgii rtTOOY rtxAie. 

xe oykpithc ne nrtoYTe- c^AqeflRie nAi 'rtEqxecT" iWJf. 

xe ovrt oyxoj gjrt toTx Hnxoeicr ertHpn rtAKpATort eq- 

juiHg, e&o^s epcoq- tyAqnuugr : efio2\g£* jtai enAi cy^Tii neq- 

copjui jSneqncuujfie eRo?v certAcuu rttff rtpeqprtoRe THpov *x- 

n<A^- ArtOK 5\e i"rtATe^H2\ uja erteg; i"rtA\{/A?s?\ei xinrtoYTe 

itiAKtuja- amok irtAxooY tyA erteg; i"-rtAKuu?\x itrTT^n THpov 

rtftpeqprto&e. 6 gn ovxi«<T6nc= M., Syr. Vulg. et Gr. arWiocv — 7 Tuki , p. 567, 3tE rtGqccuujq 
ah gi ncuurtT : oy'Xg (sic), M. Vulg. et Syr. = Gr. cm outs octco e£o$o>v outs arco 
cJu<mti>v ours — 9 toT* =Vulg. hebr. Syr. et Gr., M. «e«xix - nakpaton = a/.paTou 

- equiHg efio'K eptoq , ceteri = Gr. 7U^7jpe? xspa<7|/.aT0<; - ujAqnougT, M. Vulg. et Syr. 
= Gr. JCCti s/.)>tv£V - Juneqntocune efio'K pro Memph. Uneq^cun efio^ = oux, e£e)tevto0Y] 

— l0 ante ^ttArl/A'^Gi M. hab. */.sa - anok ^naxooy uja. G«Gg redundant - +«&- 
kcu'Kx pro M. ^f«*.it)OJUL^)eJU. = scai-GuyKXacco - in fin. cod. ora. xai u^wQviTSTai 
t« /.Eoaxa tou Sixaiou — De psalmis LXXV-LXXVI nihil in nostris codd.; primus 
initio mutilus est etiam in Peyron, ex quo utrumque subiicimus. 

LXXV, 4 <poYOG)« jTtok gt? OYtynHpc. 5 A-Ycyrop-j-p iT6Y n*.eHT THpOY gii 
nGYgHT efio>\gJ? htooy TTuja e»eg' AYOuficy gii nGYtufity IinoY6"tT 'K&a.y gn ngy- 
(Tix n6V jTpu>.u.e THpov nTJU.it-rpiiju.AO. G eEo^vgH tgkgtutjjuua nrtOYTG t?!A.KUjfi' 

AY^lpGKptlCG THpOY t\6T H6TTAe E&P*-' 63C " NGgT(OUJp. ' i?TK OYgOTG tUJU. JTGT- 

nAcyAgGpATq oyEhk - -reKopvH ujoon atin GNGg. ' Titok nacoeic A.K-rpGYcouTrii 
GYgAn GBo^giT inf "KAg Aqpico-rc A.q<Tu>. 9 gii nTpe nnovre tcuoyn gr? OYgA.rr 
GuegH TtpiipAti) THpov JSnKAg. *k.iA\J/A>ouLA. 10 3tG nxtGGYG HTTpcujuiG rtAOYumg ha,k 
efio'K' aycu ntyujxn IlnxtGGYG itApujA, hak. ll GpH-r MTGTrtTAAY nxoe»c nET«- 

HOYTG' OYON HIJU. GTGAinGqKOOTG ItA-XI "XtUpOtt HAq. 12 HGT^gOTG AYIO GTqi H- 

rtGnnGYJUA JTiT&p^ujif nET'f'goTG iinAgptT JTppuuoY THpoY Junic&g. 

LXXVI. or. GnxcoK g&o>\ gA. et*XteoYii ttgvJ/a'X.u.oc jT&ca.c|>. -' eixicyKA-K Ggp&V 

glT XA.CXJLH GnZOGJC gl? TACXIH GITMOYTG &YUJ Aq^gVHq 6pO«. '' A.IUjinE nCA. 

nroGic gii nGgooY TT-TAe'iM , v|/»c' git i(&6"tx MTGY^yH HncKiiT-o Gflo'K a.yol> JunoYp- 

gA*K iJUULOl" TAAj/Yy^H HnGCOYGty C^CCU'KC. * AIGpniAGGYG JULnHOYTG AIGY^ppAHG - 

AIXJgpAJ AqpgHTtyHJU n6"l' nAnHGYJUA.. 1 XlA\]/A>\JU.A. ' A »a6a>\ pOG iTTlOYGpuje' 

Aityrop-rp JSnG/ujAXG. ° aijuggyg GMGgooY TTcyopn - A.ipnju.GGYG iTTTpiinooYG cyAGUGg 

A«JUG>\GTA iijUOOY. 7 AingpAl AIM nAgHX MTGYtyH' AYOU AlUJTOpTp gJU nAnHGYJUA.. 
JUH GpG n^OGIC MAKAAM HCCJUq UJA GUGg AYO) lTcjTEJU.TOL)T 6^6 MgHX KJULJUAK. <J H 

■qitJUSuutq HncquA tyABo">\ nn oyzujju uja oyxcijju. l0 h cpc nnovTE HApncufi^ 
am GtyiTgTHq' h cqnAAJU.AgTG jTnGqjuitTcyATTgTHq gTT TGqopvH. "XiaxJ/a^ula. h ayco 
neaCAl */g tgmoy A,iApy 4 er nAi ne ncyiBc mtoyhaju SinnGT-xocG. IJ AipniAGGYG 
iTnGgfiHYG iuntOfllC ze -fnApnAiGGYG iTMGK<ynHpG xin iTtyopn. ''' tajulgTvgta n- 

Ps. LXXIV, 7-10. 128 
* ft » IC * lxiyh. 'o^. nQ\\fA7\sixoc rtACAc|>. Junfov TtrtcAfifiATort. 

p. pnv : 23 . . . . [A.YCUJ AqoYcurc nay rtrtpo m-jre- AqguuoY may 
M junjuArtrtA oyojucj Aq^f hay juutoeik NTHe- noeiK HrtAvre- 
7\oc* a npojjue oyojulcj Ps. LXXVII , titulus in Peyron : TJuit-rpjungHT iTa.ca.tJ> = auvsascac t<o asa©, 
M. njK&.<f TTte a.ca.<{> — 28 hay abest a ceteris — ! * initio cum M. om. xai ; item 
Sahid. om. copulam ante aqi - - reliqua huius, et sequentes psalmi LXXVIII-LXXIX 
infra ex Peyron. 

HEKgBHYE THpov TA.xigpa.i giT hekjueeye. u epE TEKgm FTej eflo>> nnovre gH 
nne*rov*.&li* nuu ne nnc-6"' Hrtovre nee UnertnoYTE' l: ' htok ne nrtovre cretpe 
iTititynHpc- ju.&.YA.&.q - AKOYEng -reK<Sbju. eflo>\ gTT net7\a.oc. 16 &.Kccu-re Juineic>vA.oc 
gH nEK6ftor rTujHpe rua.Ka>fi juiT jcuchc{>. 'Xi&.\}aa.'Kju.&.. l7 a genjuc-OY may epoK 
nnovre &. gertJUooY hay epoK AYpgo-re' AYtyropTp TT6V TTnoyji gju nAiyAi Une- 
gpoc-Y TTjuljuooy. lff a hek'Xoo'Ke ^ TTteycjuh' kai vAp KEicco-re riAJUC-ouje. Ia ne- 
gpooY ITneKgpOYfiflAi gju ne-rpo^oc a rteicBpHtfe pOYoem e-roiKOYJuertH" a. nicAg 

KIJU AYCO AqCTCUT. 20 Cp6 TCKglH gTT e&^&CC&' AYU) NCK.UAJUJU.OOcye gTT 8 ett " 

juooy eNAtyuiOY' ayuj TTceHAcc-YrT neKTA6ce Art. 2l akxijuocit gH-rq Juneic'KAOc 
iTee nneiecoov gTT t6"i'x jujucoychc juTT AApum. 

LXXVII. 5F. TJU.r?xpJur?gHT TTaca«)>. l *fg-rHTTT ita>\Aoc enAKC-juoc' peter 
neTHJUA.a.'xe TTtyAXE TTTATAnpo. " ^f-rtAOYiurt TTptu'i gTT gertnApA6o>\H <f-NAXcu 
TTgertnpofi'XHJU.A xirt TTtyopTv ' «EtiTA.ncoTjmoY ayiu Arteme epooY' nettTA nen- 
eiote xooy epoir * UnoYgcun eneYujHpe ekexcuju.' eyxuj nneojuov Junxc-Eic ayio 
iteqtfoju juTT ttecjtynHpe TT-rAqAAY. 5 AqTAgo EpA-rq TToyjuTTtpe grt lAtccuB - Aqiccu 
TToyhojuoc gH rwcpAH'X" netiTAqgcim Jujuoq etootoy TTrteHeio*re eoYortgq efic-X 
nneviyHpe (> xekac epe kevehea euue iTujHpe eTOv«*.xnoov TTcETcooYtt TTcexooy 
HrtevtyHpE .... (desidcrantur duo folia, ita Peyron) . . . ayco neKpovp Aq-TAicooY. 
* fi A.q'i" HnevKA-pnoc JunKOOJueq' *.vcu nevgice Junetyxe. 4T &.qjuovovr TTnevfttu 
iTe'Koo'Ke gU n*>oune' &.vcu nevtiovge gil nx*.q. 4S *.qi" n«evxfinoove JunA-XilnE 
A.Y10 neTujoon «a.y JunKtogT. 4U A.c|xoov egpA.1 Exujov IiTopvH Hneq^conT ov- 
6lor<T ju.IT ovopvH xxn OYe*Ki\^ic - oyta.vo gnriT tTA.vve>soc JunoriMpoc. 50 A.qxi- 
AioeiT gHTc TtTeqopvH" Juneq^co eneY\|nr;x;H enjuor a.yio heytRmooye &c|toy- 
htoy enjuooYTOY. 5l A.qn&.T&.ccE niypnijuuice ruju. niTpjuT?KMJue TA.nik.p^(;M HneY- 
gicc gTT IiJUA.nty<june n^i^xt.. 5 " AC|neen£ nEq>v*.oc e&o7\ Hee HgeftccooY A.qr»TOY 
eBoX gi nr*.ie Hee tTHoYOOge. 5S A.f|*uuoEiT gHTOY gi? OYge"Knic a.yco Snovp 
(Tcbti- *. e*.*K&.cc*. guuftc err? ttEYn-XEOYE. 5 * A.qr»TOY egivrit eneqTOOY eTOY.\..\ii 
neiTOOY mta. TECJOYHA.JU xnocj HA.C. 55 *.qn0YX6 itgEngeenoc efio'K g*. tey^h 
A-c^t" K^npoc hay gn OYHOYg iT+KTsHpoc *.qi" hmeyai.mv ^lamt lOVUtJ mvm 
ITriecpY'KH JunicpA-H^. UnrUJ on A.Yn«p*.^E a-y+hoyA c unnovTe iTXOCf 5nOY- 

gA.pEg 6H6qJUtjTTJU.MTpe. 5 ' AYCA.gOOY €ttO>\. A.YUJTOpTp M.'i hluvnithlTf A.YICTv 

IN I \\\ II, 120 
lxxx n. ne\|/A7sjm.oc rtACAcJ>. 

n ^qnriuuuiooY efto?\£Al ncwT jEmtecoyo' AqTciooY rtefiicJu * p. pq«~ Ps. LXXX, 17 initio cum M. om. x.ai ; quam copulam Sahid. om. ctiam ante 
A.qTci'oov. 

eyiute ec<Sbojue. 58 ay^-noy^c n&q gr? heycjBt &Y+Kcug rt&q giT riEYJUOYrtv 
nfffrc. 59 &. nrtOYTE couxJu a.qofiujq AqcEtyq ntcp&.a'h eju&te. 60 &qKU) rtccoq 
nn.u*I?cya>ne hch'Kcuju." nEqju.*. 7TT&qoYa>g TTgHTq juT? ttpcujUE. cl *.q*t" nneq^\&oc 
6v*.»6^ju.*.>v(juci& - *.ycu nevccjuTn eT<Tn£ Unxa-^E. 62 s.qT00VTe HneqlK^oc Egovrt 
eTCHqe - ayco &qofi<=yq 6TeqK^\Hponoju.i&. 63 *. rtKcugT oyoujul HftEYgEptyjpE" a.Ytu 
June rtevn&p^ENoc pgH&E. 64 «. nEYOYHHft gE gt? TCHqe' *ycd Sine rtev^Hpa. puue. 
65 *. nxoeic tcjjoyh TTee UneTofi 7 ^" ttee tTovxcotupe ^q^gE g«. nHpn. 6e &qn*- 
T&CC6 ttrteqxixeov en&gov &qT*.&v Fttto6«e6"' Hty&erteg. 6 ' *.qKcu ttctoq Ju- 
njuL«.Hoja)n£ «iouch^>" UneqccuTn n&q htec{>y < Xh nec|>pa.iju. 6S ^qccoTrt jTtecPy'Kh 
triOY*^" tttooy ncjam nEKT*qju.EpJTq . 69 &qKoux Juneqju.*. eTOv«.&fi tT^e Hn*n- 
*r*n HovtuT &qcjui?cejix6 Juuuoq gJatJu nK*g cy&. 6«eg. 70 ^qcou-rn TT^yei^ 
neqgJug&V ^qxt-rq efio^gtT noge enecooy. 71 &qqn-q gm&gov Hn6TJU.ocG- 
ejuoohe iw&Kcoft neq>\&oc' &yo> nicp&H'K TGqK^Hponojun*.. ' 2 a.qjuoortE juuuiooy g« 
T-ju.i?T&&'XgHT UneqgHT' AqxmoEiT gHTOY g« TJUttTpiingHT rmeq6ns:. 

LXXVIII. oh. itEMV&Xuoc «T&c&c|>. ! mtOYTE & gertgeenoc e» egovrc etekk*/ah- 
ponojuu* - Avccjuujq UnEKpnE etoy&*.6' a.yk& ^je^hju. h^e iToyju.& rtg^peg t? r t - tf£. 

2 A.YK& KETJU.OOYT ITHEKgHg&'K "8P E HHg&'^&TE TTTnE - KCApg HKEKTTETOY^Uli 

iTnEevpiort Hnx^g. 3 &.vnegT nEvcnoq Efio'K iiee sTkejju.ooy JutnKUJTE H^ie^hU 
&yuj he iJuu.iT nETTOXic juuuooy. 4 ahujiotte t?no(Tr(E<r' HnETgJTOvcun' rtKumly 
*.vo) hcujEe TThet UnEnKUJ-rE. 5 (y&Tii&v jtxoejc kna.koy6"c uja.fto'K' nEKKtog «&- 
ju.org nee TTovKoug-f. 6 ntogT iT-reKopTH exi? ngEettoc ete IuioycoyujiTv - aycjj 
e^zTT JTJuuTTxEpo ete JULnoYEnEJKa/KEi JSnEKp&n. ' 3tE &.yoyo)ju hiakcuR &yco &vp 
nEqxta. H3ca.ie. 8 Iinppnju.EEV£ TTnEn&noju.Ji. utyopn' JU&pE riEKJU.T?Tcya.ngTHq t^- 
gon gTT ov6"EnH - xe &np gHKE eju^te. 9 Bohoej Epon nnorxE nsnccuTHp' exEe 
nEOOY nncicp&n hxoejc Ju.&xoYrojf iTvkoj e&o'h nnem<i\oxx.t&. etEe nEKp^rt. 10 juh 
hote TTcexooc gt? TTgEenoc xe eqTiuit heykoyte' ju&p6qoYUJ«g sHots gn ngEenoc 
JunEHJUTO Efio"^' nxncfi* JunEcnoq TTnEKglig^'X E«TiYn&gTq Efio^v. u ju<\pc 
n^cy^goju iTmetto junEine TTgojuuTT ej EgoY» UnEKJUTO Efio*K - ju&toyxo HiTtyHpE 

HIIEIIT &.YJUOOYTOY K&T& TJUHTItOfT' IJinEK6"BOI. * '"' TOJCUfiE TTnETglTOYUJrt ITc*.tyq 
HKCUB Egp&( EKOYOYHOY' nEYH06HE6"' ITTAYttEO'nOYO' K AAJUOq HXOEIC. 1B A.KOH V*.p 
WIOH HEK'K^OC &YUJ HECOOY JULItEKOgE' TMItAOYCJJMg U&K E&0>v ty& e,,e 8' T"Hrt«.X;U) 

HnEiccJUOY cyA. oyzojju juiT oyxcjjju. 

LXXIX. oe. nxauix (sic) eBo7\ g&. ketjj&ujiBe nju.TTTpE m&cac|> nE\|/&>\juoc g*. 
n&YCYp»oc. nETJU.oon£ JULnjep^HX Ju^'f'gTHK' nETXtJUOEiT gHTq ITioucHcp ITec 

ItHEIECOOY" nETgJUOOC EZi? HEiy.EpOYBJIt OYOHgK EBo>s. " JunEJUTO EfioX TTECpp&IJU 

I',. LXXX, 17. 
I ■'[iaomenta CottO'Sahidica. Vol. II 17 130 

ixxxn. nff. [tuu!\h juute\1/a2\ju.oc ft&c&c|>]. 

p. paiv : o 'ayxi rtoYcyoxrtE TToycjut" gjfoYcorr aycjuuke TtoYViAeYKH 
■» epoK* rttfi* njuiArtcycune wweiAoYjuiAioc' jurt rticjm&H^iTHc [jmcuAfi jurt rteATApHrteoc]. lxxxiv. n'K. enxcuK efio^v rtrtcyHpe KKope jte\|/a?ouioc. , '—' I [ayuj ttek?\Aoc WAEYcppAprtE Egp&i excuk. jua- 

9 TCAEort jtxoeic ettekn a* ayuj eke+ nan jujtekoyxai. +!**- 
ccuTJui xe EpE jtxoeic nrtOYTE naxe oy TT^ht* xe qrtAxuu 
rtoYEipHWH juuTEq^AOC ayuu exn rtEqnETOYAAii jmrt rtETKTO 

10 JUJTEYgHT Epoq. n^sHW TTEqOYXAJ ^Hlt EgOYN ErtETEpgOTE 

11 ^HTCJ" ETpE OYEOOY OY(JU£ f>XX TTEftKAg,. A TINA JUUt TJUE 

Tcujuirrf ekeyephy- a t^ikaiocynh jun +pHrtH "fni EpEW "key- 

12 EpHY" A TJUIE ^fOYOU EfiO^JUt TTKAg/ A T^IKAlOCYItH tfUJCyT - 

13 Efio2\g!t Tne. KAI rAp nrtOYTE ft A^f" ftOYJUtTtTXPC AY(JU TTEN- 

ii KAg, rtA^t" JutnEqKApnoc. t^ikaiocynh NAjuoocyE gA TEqgH - 

NECKCJU rtrtEqTA($CE EY£IH •:• Ps. LXXXII , 6 *.vaci novtyoxrtc .... gi'ovcon , M. a.yco6Yu evcon „sb6N ovgHT 
novtuT, Syro-hex. = Gr. on stiotAcUGXVTO sv oiaovoix evi to au-o - mWX.ia.oykh 
= SiaO-/))ty]v - epoK pro /cstxa co'j — ' m6Y ttjuam ujume , ceteri = Gr. in plur. - quae 
in uncis, ex analogia cum M. — Ps. LXXXIV, 9 UneYgHT, Memph. *>en novgHT 
THpq , Syro-hex. = Gr. Kapoiav, Vulg. ad cor — 10 eKeTepgo-re = 'Juki, p. r~3, 
Pey. cMe-rpgo-re, M. coyom mi&em e-repgo'f-, Syr. et Gr. cum Sahid. — Tuki, ibiJ. , 
6Tpe ovenor (sic) ovcog — ll Pistis "rum-f .... aycu tTukaiocymh . . . AY*fni 
enevepHv ; Pey. epH, quod non recte ipse emendat in egpTt — 1! Pistis ayco a t*Xi- 
Kft.tocY»H = Syr. et Gr., cod. et Pey. cum M. et A. om. scat. — l8 nnor-re, ita Sahi- 
dicus, ceteri o jcupio? — u majuooujc, M. eceepiyopn Juuuotyi = Syr. et Gr. ~zz~o- 
pzuczTXi - «6ckco - Syr. ^a--..ool.o , M. OYOg cqeKtu, Gr. xai 6v)ffei. 

juiT (Ichiajuim jum juamacch' juatoymcc t6k6oju nve» ctoyxom. * nnovre a.\- 
ktom' OYiong efto7\ ItneKgo ayco tHuaoyxai. 5 nxoeic nrtovre mm flow ui.\tii.\y 
kmoy6"c exU neiy'X.H'X HMeKgJugA'X. (> KitATJUJUon jToyocjic itpSIeiM Kt\A.Tcon n- 
genpHeiH gr? ovtyi. 7 &.KKto Hjuoft iTovcjugJu TtrteTgHJt epoir &W1 RtKXIXMW 
a.yc'Kkuja. ncuJit. 8 nnovrc iTiT<r6ju u*.ktoh' nvovcrtg nexgo edo"K exam «Ti< 
XA.I. 'XiA.rj/^'Kju*.. 9 .MtneeHc ovticu Iie'Koo'Ke etio>vgiT khjug MCROV3M eKo'X 

gCOMOC &.KT06C. '° A.KriJUOelT g*. TCCgH \KTe6 ll£C»OVHe ^ nK.vg IM* I 

X6cg&.irtec gffc iTToreiH 

Pi I XXXII, i. -;. LXXXTV, 7-14. 


131 
lxxxv. Fie. nGuj2\H7\ nTvayeiTx. 

i nxoeic peKT nEKjmAAXE* iTyccjutjui epor xe <\nok £rtv oy- 

gHKE ANY OYE&IHK i wxvii. n^. [toj^h ne\J/A?\Juioc rtrtcyHpe rtKope ejtxcajk eRo?x £* 
juAeTx^ee EOYuutyfi rtT"juufT"pJi*TtgH , T !tA.iji*.&.it nicp^HTxiTHc]. 18 AYKCJUTE EpOl IteE rtrfiJW.OOV AY<SJUAgT~E JUUUlOi ^lOYCOTT * f. po^ Ps. LXXXV, 1 rw/rz, p. 55, neKJU^&K (sic) . . . . xe *hok, pag. vero 59, &«ok 5^e 
- ante alterum &«? Sahid. om. /.oa — Ps. LXXXVII , titulus ex Pey. - nerJ/^Kjuoc, 
M. et Syr. = Gr. ^xXp-ou - aijuak = Gr., Syr. in textu 70LP = A. aiOajx, in marg. ^o|J , 
M. neju&n, al. nejuuu&n — 18 Pey. ntieiJUOYi, quam erroneam lectionem et ipse scri- 
bae oscitantiae merito adscribit, Pistis = M. iToyaiooy = u^wp - Pistis om. gioYcon. 

LXXXV, - g&peg 6X*.\|ay^h xe <f- oy&*&' nrtoYTe jua.TOYXe neicgllga.'K eTge'K- 
m^e epoK. s «&. najf nxoeic xe aaxityic^K egp&'i epox UnegooY THpq. 4 eYtpp^ne 
ITt6\|/yx h nneKgHga/K - xe a/iqi «T&\|fYXH e gP*' epo< nxoeic. 5 xe jTtok nxoeic 
ITtk ovxphctoc *.ycju Htk OYgs-K - it^cye neKn&. exiT oyou nuu. excucy egpaJ epoK. 
6 nxoeic cojtH ena.cy'JxHV rtV r |-gTHK enegpooY Jun*.conc. ' gH negooY rtT*.e^\i- 
\}aic &VxicyK&K egp&? epoK xe akcoutju epoi. 8 aajulTT neTeme Ujuok nxoeic gn 
mtovTe" *ycu Hjun oyoh k^ta. neKg&HYE. 9 rtgeenoc THpoY TTt&kt&juiooy hhy 
ITceovcutyT JiineKiiTO efio^ nxoeic' nce^eoov SineKp*.n. 10 xe «tk OYno<T' eKeipe 
HgeittynHpe - ITtok ne nno<T' TTnovxe ju^Y&^q. li xmoeiT gHT nxoeic gi? tck- 
giH *yu> 'f-n&ficuK git xeKJue - ju^pe n^gHT eY<4>p*ne eTp&pgOTe gHTq JuneKpA.n. 
" 'fnA.OYcung u&k efio>\ nxoeic hiioyte gU n&gHT THpq - aycd ^n&'f-eoov Ju- 
nexp&H tya. ene g- l8 ^6 oyho(T' ne nexHA egp*' exuu'i' *yco aktoyxe t*\J/y;x;h 
eBo"Xgit aaiTTtc JunecHT. 7\i*\J/^\aj.*. u niiOYTE a. genn&p&noxtoc tujoyk egp&i 
eacoM' ayo> TorH&ruJVH JuTxcoujpe ^c^yine Ttc&. t&a|/y;x;h' UnoYK^^K JSneYAiTO 
eBo'K. ' xe TTtok nxoeic hhoyte htk OYty&itgTHq *yu> Htk oym&ht' Rtok 
OYg&piygHT eitA.tye nequA. ^you TTtk oyju.6. 16 6cbtyT egp^i exoo'i iTvt(& KA.r i - 
OYT&xpo AineKgJug^^- iTvtoyxo nt£>Hpe MTeKgiTgA'K. 17 ^pi OYXt^em iiaXu&.i 
EYncTii&noYq' AwYO) ju&poYH^Y I?6"i' neTAiocTe JULJuoi' Hcexicyine - xe htok nxoeic 
^KfioHoei epoi ^yuj ^iccencounT. 

LXXXVI. nr. ne"v{/&7\Juoc mtco'Xh MMtyHpe nicope. ' epe neqcMTe g«T TTtooy 
ETOYA&.6. - nxoeic xie HnY>\H TTckuii egove Iiuu*.iTcyajne THpoY Fwa-kouB. " a.yxoj 
n^-GMT&eio eTBHMTe Tno>\ic JunHOYTe. >,iaaJ/a7\ji«.^. * ^MA-pnAteeYe Mgp^^fi juiT 
HaBy'Aujh kctcooym Hnxoeic" eic IT^'X'Xo^y'Xoc jum TYpoc xiT? n7\&oc Mne<rooty 
ha.1 neHT&Ycyaine julxi^y. r ' npcnjue n^xooc xe t^ju&^y ciouir ^yuj ^ pcujae 
ne ngMTc - MToq neiiT&qcAiMcc-HTe Hjuoc ty^ eMe 8- 6 nxoeic neTXOce «A- 
git Teip&rj^H iTIT>sA.oc Ann M^py;uJH mJi iTT^Y<yuL)ne iTgHTC. ' xe epe T\xt.&.n- 
"j<me FTneTeY^p^ne THpov ITgHTe. 

Ps. LXXXV, 1. LXXXVII, 18. 131 

io junegpoY THpcj. AKTpe rtAtyfiHp oye juuuor aycju rtETCooYrt 
juuuoi Efio^grt TATA^AincopiA •:• 

ixxxvin fiH. TjmTtT-pejuiiT^HT rtAieArt nicpAH2\n~Hc. 

2 "frtAxuu henna Hnxoeic cy* erceg, £±J* oyxuua jun oy- 

3 xuuju.- ^naxcju ntekjue git TATAnpo. xe akxooc xe cena- 
i kojt noyna cy^ e^Eg; certAcofiT-e ntekjue g,N HnHYE- ai- 

cjuune rtOY!\iAeHKH jun NAcu>Tjr AiuupK n!\ayei:X nAgjJgA^- 

xe ^-naco&te JuneKcnepjuA clja erteg/ ^nakcut JuuTEicepo- 

e noc xi n oYxajiA jun oyxujju. !Aia\|/a?\jua. Utthye naoy- 

a>N£ §Ro2\ nn ekjuo^e nxoeic* kai r*p tekjuie grt tekk.2\h- 

1 CIA NNETOYAAfL XE NIjU g,EN NEK?\00?\E' TTETNAtytJUty OYfiE 

nxoEic* aycu ni«. neT«A.ty[emE juinxoEic gift rtcyHpE juutnoy- 
s te' nrtoYTE etxieooy gH ntyoxNE WrtETOYAAfi- OYNO(T 19 Pistis et Pey. n&.tyfieep, M. = Gr. cp'.Xov, Syro-hex. [■*&»» - T&.-r«.'K*.mtuptA. 
= Syro-hex., M. Vulg. et Gr. absque [i-ou — Ps. LXXXVI1I, ■ Pey. TJUtTTpiitTgHx 

- *iea.N = A. Vat. et hebr., Syr. et Gr. aiQau, M. n*.e*.rt — - Pey. r7r?n*. Junxoeic 
= Vulg. et hebr., M. et Syr. - Gr. roc sXstj ctou itupie - uja. oyxujju, Memph. icxeh 
scuioy ty*., Syr. et Gr. ei$ ysvcctv x.ai - Tnki, p. 5 5, non recte T&npo — 3 cen&KtoT 
= oixoSoy-^OyidcTa!., M. eqeiauT — 5 Pey. JuneKcnpjuA. - ante ^J-n^KcoT Sahid. ora. JUti 

- jun oyxxoju = Syr. et Gr., Pey. <±ja. oyxujju = M. - M. = A. om. &ia6xX|i.x — 6 r*p 

= Syr. et A., M. - Gr. om. — 7 ge« nETn^ujoucy , litera u> super vers., Pey. 

gr? neTn^ujojcuoj ovfie , pro i<7io9y;<j£Tai - quae in uncis sequuntur, ex Pey. 

LXXXVII, ~ nxoEic n«ovTE Jun^OYXA.!" &.icouj Egp&.i JuneKJUTO e&o^ JunEgooY 
jur? teyujh. 8 ju&pE n&.ty>\H>v 6i EgOYH JuneKJUTO e&oV piKE JuneKJUA.A.XE nxoeic 
en^conc. 4 xe * ta.\J/y;x;h juoYg Uneeoov &.yio a. na-curtg g^urt egovrt eajuHte. 
5 A.vonT jur? neTfiHK enecHT eniyHi - *ip ee rTorptujue exinxq (ioHOOc Re'KeYoepoc 
gr? hetjuooyt. 6 Hee Hgeng^xBec eyiihx EYr?KOTK gr? oyta.<J>oc ha/i ete JuriEKp 
heyjueeye 6e - *.yco htoot a.yta.ko Efio^gr? tek^jx. ' ..\yka.a.t gr? ovtyHi JunECHT cu- gr? gENK*.KE jurt e*.VBEC juttjuoy. &. TTEK<5lurtT T*.xpo Egp«.i EXtur aycu nsicp 

OYUJ THpOY *.K??TOY 6gP*.« tStVtt. *X J&\[a&.>\JU*.. 9 &.KTpE I1ETCOOYH JUJUOI OT6 JS- 

JULOJ' A.YKA.&T HA.Y HfiOTE' MTUT A.YCU JUnEJfiCUK. 10 A. n^tiA.^ 6^ffft6 Elio"K g7? 

TA.JUr?TgHK6 A.IXJUJKA.K Egp&.l EpOK nXOEIC JUnEgOOV THpq' A,inEp«.jJ HArtjIC e^p.V: 
EpOK. U JUH CKHAEp HEKUjnHpE gH r\6TJUOOYT" H 7?C*.Em riETMA-TLUOYn r?CCEVOlt>.- 

"KOTEt MA.K. '"JUH EY«A.XIU JUnEKIUV gT? 7?T*.CpOC" ».YtU TEKJUE EgpA.1 gH nTA 

18 JUH EYHA.EJJUE EHEKiynHpE gH nit.VKlV AYIO TEKTv IKA.IOC YIt H gH OYK.\^> EAKEp nECJ- 

cutijjy. u A.110K "Xe a.ixi;i)k^k egpA-i EpoK h-xoeic' a.yco nA.i.jy'KH'X iut.v^'h unn.vv 

??UJOpn. ' ETliE OY n-XOEIC KHA.KCU I?CtOIC HTA\|/YXH' UnpKtUTE JU.rtEK.gO RcAt\l>X 

AJIJUOV. 16 X6 A.rn' OYgHKE A.rtOK El gEM gl?g»C6 riU H IAUii ntOVl MTtptl 

A-loKftlO AYCO A.ITCUOYJ4 l1 A MEKOpVH El EgpA.1 t3tiUI A> rtEKgO-Ti 

Pa i \\\\ ii, io - i \\\\ m, 


b ne] 'ayuu |oYgOTe ne exit oyon rtuut] eTHneqlKiDTe. nico- 
tic] nrtovre ft[Tt6bJt*. rtum neTrt jAtyeirte juwaok- [Htjk OYxa>a>pe 

10 nxo[eic epe tek]juie koute epoK. trroK eto rtxoeic ex« n*.- 

11 ju[Ag,Te] rteA2\ACCA" hkijui rtrtecgpeum Ftok eTTpeqf^tb]. rt- 
tok ertTAKeefiie nx&ci^HT rtee TtoYguuTE- g,H netf~fioi it- 

i-' TEK^rdju AKXuuujpe efio^s rtiteKXAxe. noyk ne UnHYe aycd 

nauK ne nK<\£/ Htok ne rtTAKCJuutcrtTe H r roiKOY«.ertH x*.n nec- 

n xcjuk efio?\. ntok rtT-AKcrtnr nejmg,iT juut eA?\Acc<v e^fiajp 

n «.rt ^epjutourtieuu rtATeSxH^ gH neKp^rt. nuuK ne ne<£ftoi «.r? 

i TtfOXA' AAApe TCIttfTX TAXpO ftCXICe fttff TeKOYNAAA. T^I- 

kaiocykh jutrt n^An ne nco&Te JutneKeportoc OYrtA aaTT oyaac 
i6 rteTKAJUioocye §a TeKgm. rtAiATq jun^^oc eTCOOYrt rtoY- 
n TsOY^Ar nxoeic certAAAOotye gAA noYoem AAneicgp* * [ayuj 

certA r re'^H?\ g,H neK.p*rt AlnegpoY THpq- aycju cert^xice gjft 
is t^k^ik[<5jocynh. xe htok ne nj^yoYujoY rtfTeYfSoAA- nertTAn 
i9 rt]*xice grt TeK^iKfAiocYftH. xe nejrtpeqtyonrt epoq ne nxo- 
20 [eic nETo]YA^R xx.nm?\ ne nertppo. [tot]e &Kty&xe grt oy- 

gop^cic aan rteKcynpe' [a]kxooc xe aj'kuu rtoYfioHei^ exrt oy- 
2i xcuuupe* Aixice rtOYecjuTn e&o2\gAA n*?\AOC' AioTrtE rtAAYei^* 
22 n<s.gI5£gA?\- aitou^c AJumoq AAnAfieg, etoya-aA. taoIx te- 8 ovno6^ ne &va> ovgoTe ne = M., A. [/.eyccc, /.at <po(3spo<; efffiv, Vulg. et Syr. 
= Gr. om. e<mv - quatuor postrema folia cod. xx, lacera in suraraa ora, turn notas 
numerales paginarum, turn quasdam syllabas aut verba amiserunt, quae, uncis in- 

clusa, restituimus ex Pey. — 9 epe epoK , M. ovog cKurf- epoic TTxe TGKJuee- 

jumi , Syr. = Gr. x*< yj t.'/.yJ)zix rrov /.u/.lw tou — 10 ukjju, M. = Vat. ovog maju., 
Vulg. et Syr. = Gr. tov oe occXov — ll Pey. TTT&KeBfiie - gJx ne6"fioi = M. Vulg. 
hebr. et A., Syr. = Gr. /.%'. :v tw ^ pay tov t — 12 Pey. itT^KcmtcertTe — 1S idem 
iiT&KCEiif - gepjuunueuut = Vat. Sin. et A. £p;;.wvi:ia , M. epjucutuju , Gr. epu.cov 
= Syro-hex. ^io^ — u nouic ne = M. et Syr., Gr. om. scri - Pey. rtecxice — 15 idem 
TTne-rn&juoo^ye (sic), pro wpowopeuffOVTOH - g& xeKgrn, ita cod., Pey. ga. TexgH, 
M. = Syr. et Gr. £>&. t^h UneKgo — 16 Pey. n&eiA.Tq — 17 a.y<ju = Syr. Vulg. et Gr., 
M. cum hebr. om. — 18 ante nen-ra.n Sahid. om. xat - g7T TeK'XiKAiocYHH = M., 
Vulg. hebr. Syr. et Graec. ;v tt, euooxi^ to'j — 19 xe ne«peqtyonn .... nxoeic, 
M. Vulg. Syr. et Gr. dti tou xuptou r, v.-t-ilr^ic, - ne-ror&^a usque in fin. = M., 
qui praemittit orog, Vulg. et Syr. = Graec. x<xi tou *V10U iGpy.-/]! {ix^ilzoic, -/jawv m ' vv. 20-28 habentur etiam in cod. 92 , qui unico constat folio, paginaru 
notis n^-nH signato, ex quo variae lectiones adnotantur - gop&x»c - opxaiq - ante 
juneoofl Sahid. om. xat — n Pey. en&neg exov&^fi = Syro-hex. Vulg. Compl. Sin. A. 
aliiquc / /-/'.'.. xyuji jjtov, Memph. om. ptov, Gr. zv eAxsi xvkj) — - 2 post t*6"ix 
Sahid. om. yatp. 

I\. LXXXVIII, 9-22. n. xx. 

f. 3. 134 

i Trt^i-TOOTeJ ayuu nAtfiioi rtA+tfau. NAq- mjtxaxe rtA+gHY 
?i Art itgHTq- ayou JuincyHpe rtTANOJUUA rtAejuiKoq Arr i"itA- 
ptugr 7 rtrtEqxiXEEYE gA TEqgH- ^-naoycjuTx itneTJUiocTe 51- 
» xtoq. tajue juT? nAttA rtJuuuAq- ayuu neqTAn naxice £ajE 
w nApArr + makou rtTeq($Tx g,rt eA2\ACCA' ayuu TeqoYrtAjm. g,rt 
w weiepcuoY. rtToq qrtAjmoYTE epoi xe rtTOK ne nAEiuuT' tta- 
f. 4- »a noyte ne npeqcyuun epoq JuinAOYXAr [amok 'Xe +rtAKAAq 

29 Ttujpnjujuice eqxoce nAp]A neppcufoY THpoY junKAg,. +rtA- 
gApeJg, rtAq enArt[A tyA EitEg; ayuu t]a^ja6Ykh rt[gpT itAq- 

30 ^-ft]AK(ju JuneqcnepjutA ty[A ENEg,] rterteg,' [ay]uj neqeportoc 
u rtee TTrtEgpfoY rtTne]. epcyArt rteq^Hpe k<ju TTcuuoy [HJnAfto- 
-\juoc- MCETJuificuK g,it rtAgAir EYcyArtcuuuuq 7trtA?WKAiumA- 

as rtcETJuIgApEg, ErtAErt r ^o2\H• irtA^juincyirte HftEYArtojmiA grt 
34 0Y5ep(JuR• ayuu rtEYrtoRe g,tt ^ENjuACTirg' nArtA ^.e TtrtA- 

35 CAgUUq E&0?\ JUUIOOY* OYlAE WftAAeETEi £N TAME' OY^E 

ttttAXUJgAA ftTA^lAeYKH* AYUU rtMAAeETEl TtftErtTAYEI ERo2\- 

36 git rtAcnoTOY. Aiuupic rtoYcon gH nAnETOYAAR* xe Hit axi- 

37 (S6?s e^aayei^l' nEqcnspjuA naujuuite cyA ENEg; ayuu nEqepo- 

38 rtoc rteE UnpH juXnAjui'ro e£o2\' IteE juuroog, etc&tuut tyA 

39 EltEg, EpE nJUlftTpE ETffgOT" g,lt TJTE. 2UA\[/A?\JUIA. ftTOK !\E 
AKCUUCyq AKTAYO EgpAl * [JUTTEKXPHCTOC AKKAAq ftCUUK TTXO- 

w eic" AKtyoptyp TtTJ^iAeHKH [IlnEKgliEgA^- AKquUTE jujte q- 

11 *t£&6 Eg,pA! [ETTKAg,. AKTAYO Eg,pA]l NNEqXO THpOY' [AK- 2:1 cod. 92 nwjHpe - rt^eJUKoq *n - A. ou xaxttffei cc-jtov, M. Vulg. Syr. et Gr. 
ou Ttpo^r^zi to'j xaxcorrai ocutov — '-"' initio et ante + ma.oycoXc ora. X«i, M. pri- 
mum tantum om. - Pey. nrteqxixeov — 25 initio cum Mcmph. om. xxi - cod. 
post nILuL&q om. *yu> — n Sahidicus cum M. initio om. KflLi - Tt-reqtftr cod. 0: 
M. hebr. Vulg. Syr. et Gr., Pey. TtTeqg&ovp - cod. 92 o*VK*cc* neippu-ov 

— - 7 nwiOYTt ne npeq<i}tun epoq, M. Vulg. hebr. Syr. ct Gr. 'ho; aou Xttl xvt'.Xy;- 
TUTwp — - s &tioK *Xe, M. ajiok gco, Syr. (.j/ >s>/ , Gr. xiyco - Pey, et cod. oa itppioov 

— THpov M., abest ab hebr. Vulg. Syr. et Gr. — M Pey. recto t^'Xjaohkh, id. v. 

— "° initio = M. om. xai — " gH geMJU^criv? , prius sciipserat n^, deinde eadem 
prima manus, ut mihi videtur, mutavit in vv , Pey, giT Tev^cTiv: ($ic)i <^>r. jv 
u,«(TT^t — :!i post "Xe M. add. «ooq - Pey. Rn^c^gi.ucoq - etUVX Suuioov M. Ideleii, 
ceteri air'a-JTOo - tTn^^ocTret [AV] xO^t^tco, sicut etiam in seq., M. Vulg. el S 

Cir. U.7) aSiX^ffu — ^ s initio om. nai, M. itexi nuog ii).\ iittg epc nuirrpe pro 
;t<; tov aiwvx- xat aapx'j; , it. M., ted absque fttti M. cum A. el S BZ. 

om. *X iavJ/^-Jsjula. — 'ante akt*.yo (Pey. WCr*.OYo) om. xxi - UneicxpNCToc pTO 
tov ypiijTOv (Tou - n-xoeic solus hab. Sahid. — *° SneqTSAo to tq-j. Ps. ! WW HI 135 

« kcju HJrteqjuA etxocc eYgpTe* fAYTcupjn juuuioq ittfi' ovon 
mm 6T[jm.]ootye g,rt T~eg,iH' [Aqjujuune rtrtotfite(T' rtiteTgHrt epoq. 
u [aJkxicc TTtoykajui rtrteqxAxe- [AjiceYcppAite TtNeqxAxe th- 
11 pov egp<sj excuq- akkto elio?\ rtT&OHeeiA rtnreqcHqe- jtt- 
i neicujonq epoK ^Jx nno?\ejuioc. AKRo2\q efio?\ gH nTft&o* 
46 AKpujgT juineqeportoc exH nKAg/ aktcEke rtegpoY ilneq- 
n eportoc* AKnoug'f rtoYtyme egpAi exuuq. !Ma\|aa?sjuia. ty*- 
Tit^v nxoeic kkakotk efio?\ tyAEo?\' TeKoprn rt ajl*.oy£ itee 
b rtoYKuugT- ApinweeYe xe nix*, ne TAgYnocTAcic- juih r*p 
49 enxirtxH Aiccrrf itcyHpe THpoY rtftpuujut.e' mju. ne npuujme 
eTitAouttg rtqTilitAY enjuoY* etoyxe Teq\J/YXH eRo2\g,rf Ttfix 
so ftAjuinTe. ^ia\|/<s.2\jua. [eYTcurt rteicrtA nxoeic rtApx^iorr f. 5. 
a itertT"AKCJup]K juuuiJooy k^ayei^ git Tejiaue- [Apmju.e]eYe nxo- 
eic JJ. nitotfitetf^ rtrteK£]jugA2\• [x]e AKtynTOOT TtOYjmHH[£yel Tt- 
52 geertoc grt koym'T* ft«sj nta iteicxixeeYe rteoltOYtfoY nxoeic* 
5a nertTAYrto^Tte^ rtgHTq rtTji'EE.ia) JuneKxpeiCTOC. qcjutA- 
juaat nxoeic <^a erteg,. eqetycune eqetyame. 

rwxix. ne. nety2\H?\ iJumcuYCHc npajjuie juinftOYTe. 

nxoeic AKcyuune rt«s.rt AAJULAHnuj'T g,rt oyxojjui cy* oyxcjujui/ 

ejutnATeKTAxpe Htooy aycju rtYn2\Acce JlnKAg, ju.it toi- 

3 KOYjuerti-r *yuu xiit erteg ty* ewe 6 " T0K ne - JunpKTe npume i eYe&fiio* ayuu akxooc xe ketthytm rtcynpe rtftp(JUJUle• xe u It»eqju.A. etxoce = t'/ o^up<i>(Ji.aTa OCUTOU — * 3 egp*J excuq abest a ceteris 

— 44 Unexcyonq Epox pro &a( oux KVTsXafJou aoTOU — 4r ' ante &Kpo>gT M. hab. >tai 

— * 6 UnEqepoitoc = Gr., M. Vulg. Aid. Compl. Sin. Syro-hex. et A. too ^povou 
auTOU - M. om. *X •AxJ/^'Xju.a. — hl Pey. ekk&ko-tk — /,s post ^prnxieeve M. hab. n<fc 

— mxi ne s= ti; , Syr. !■-«-*> , M. &cy te - Pey. a.kceht JutyHpe (sic) - M. om. THpoY 

— 4 ' J etoyxe, M. ie Eoif&sioge-iu., Vulg. hebr. et Syr. = Gr. pufffiTCti - prius n in ma.- 
juit-re scriptum n, postea emendatum - M. om. *XiaaJ/a.>ju.a. — 51 Pey. xe AKtyEn- 

toot gi? koyoyht, M. c[>h et^kujuj Juuuoq <ben jceitq TTte oyjuhuj rtE«noc, 

Vulg. et Syr.-Gr. ou (ovei5w(j(.ou) uws<tyov (Vat. uweorvou) sv to) jcoXtcci) ttou -oX^wv 
iQvtDV — ,s n&i iiu, M. = Vulg. Syro-hex. et Gr. c|>het - Pey. hekxixeoy - ante 
n-/oEic M. hab. H^q , a Schwart\e expunctum - Pey. Uttekxphct-oc, pro too ypi- 
»TOU (you — Ps. LXXX1X , f gn = ev, M. = Vulg. icxem — " Pey. Hn&TEKT&xpe 
iTtooy itvn . .., quibus verbis desinit Specimen Psalterii ab ipso editum, M. 3In^- 
TOVJ4HUIII ii'/e MiTcuoY nn^-roYJuonK , hebr. et Syr. = Gr. xpo tou opv) ysvy)Oy)vai 
/.-/'. 3pXa<J0y)vai - M. om. alterum &vu). 

Ps. LXXXVIII, 42 — LXXXIX, 1-4. • 13G 

tyo itpcmne itrtAgpAK cyo itee itoYgpOY TToycjut- itee rtcAq 
itTAqoYeirte ju.it OYOYpcye itTeYtyH. rteYpojune rtAtyoune hay 
b itca><iJq• cert«\cirte e^tooyg itee rtoYOYOTTOYeT - '[certAKortg, 
aycju certAcirte e^nrJooYe* [npoYg,e rtAcpoqpeq natajuihy aycjj 
rtAtyajfig,. xe Artcocyjui git] TeicoprH- [ayoj AitcyroJpTp 
g,*! neictfcjufitT^ akkuj rte]rtArtojuuA JuineKJUTO eRo?s- nertOY- 
oeicy JjinejutTO efio^ JuineKgo- [x]e a rtertgpoY THpoY uuxF' 
[a.n]ouxk &it TeKoprH. [Ajrtjme'^GTA itrtertpJuinooYe itee itrtigA- 

10 2\oyc* rtegpoY itrtertpJuinooYe etm m^htoy tyqe itpowine rte- 
eujuune 2ie eYty^rtpgoYo gAAerte rte* negpYO ertAi g,ice ne g,J 
JuiK^g/ xe AYjmrtTpnpAty ei eg,p«5J extuir aycju TttrtAXicficu. 

11 niju neTcooYrt junAjuA^Te itTCKoprH- ayuj oote JuneK- 

12 tfturtT" ecjun - itTeK.OYrt«sjix. OYcJurtg e£io?\ itTeig,e itrteTTCA- 

13 fiHYT £YCOc|>IA gH JieYgHT. KOTK TTXOCIC UJ&TK&.V itCeCJT- 

14 ccjuttk exit rteKgIIg / <s.2\. xe ArtJuioYg, efto?\ g,II neKrtA. HnitAY 
i it^youpn itrtertgpoY THpoY* aycu &rtTe?\H?\ AftoYrtoq - enjuA 
f. 6. itrtegpoY itTAKeKRiort itpiuinooYe ertTAttAAY «^htoy ei gert- 
i6 neeooY. 6ujuyf exit KeKgilgA^' ayuj rteKg&HYe* aycu co- 
n oYTit ittteYtyHpe. aycu no]Yeirt juinxofeic nertrtoYTe] tycune 4 ?Trt&gp*K , cod. mendose rtn&g&x, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. sv c^QaXaoi; 
(70'j - eyo nee novgooY .... nee rtc&q , M. et Vulg. = Gr. to; yj Yjtxspx n s^Oec . 
Syro-hex. -J^ioUj l^oo- -.-/ - OYeine in rasura, inde deletae sunt quinque vol sex 

literae — 5 nevpojune nctuiyq , lit. c in ncuutyq in rasura, consentit M., scd 

absque h&y, Vulg. et Syr. = Gr. ra s;o'j$sviouxtx a-j:wv sty; ssovtxi - eg-roove 
= to wpcdi, M. g^rti-rooYi, it. v. seq. - oyottoyst (sic) - quae in uncis, una cum 

membrana exciderunt, et ex coniectura restituimus — s nertoYoeity Uneicgo, 

ceteri - Gr. o ocitov yiucov si; (pcoxia^ov tou 7upo;cjjxo'j <rou — B ante A.ruuaert cod. 
cum Syr. om. xai - ^njue'KeTA, hebr. 13*^3 , ceteri = Gr. sasXsTiov - nnig*"K0Yc, 
alii in sing. — 10 eYty&ripgOYO pro sv Suvxttsixi; , M. ;£>en ovxie-rxcupi - post gjuene 
cum M. om. Hpojune -ante negOYO ert*V, M. noYgOYO, om. xxi - nc :::'. abestaVulg. 
M. Syr. et Gr. - &yuu = Vulg. Syr. et Gr., M. om. — ll eo-re juneKtflunT, M. = Gr. xxi 
arco too <po(3ou tod 9uu.0'j to'j, Vulg. -A. ct prae timore tuo tram tiuvn , id. Syro- 
hex. *:^, Ik*^^ T iS^~, ^»o — l8 iineTTc&fiHVT, ceteri KCtt to-j; -^-ai^sjasvov; 

- eYcoc(>i& gju n6YgH-r, M. inverso ordine j+>en noYgM-r e-t"co<4>i*., Vulg. et Syr. I 
ty) /tap^ix sv cooia — l;: post oi&tiuy M. add. -xe - 7?cecncconK pro xai r:a:axXy;- 
0-/) T i — u xe, ceteri om. - ITrtengooY THpOY *.yco usque in tin., M. Mtt>e'KH'K oyo^ 
AMOYMoq- iuteitegooY THpoY Vat. xxi ^yxXXtx^aas'Ja xai z<jy?xv')r.'Liv ti; 
xai; -ojAspai; y^ucov, Syr. Graec. A. Vulg. et hebr. post r.awv add. iufp«vte«|{Mi 

— 15 ante iTpHnooYe M. hab. new — "' Svr. Gr. initio hab. xxi. 

r. i \\\i\, 5-17. 137 

e£pAi excurr [pIka'TA rteg^iHYe rciteittfix (occurt |. epujArtTeTN- 
ket THYTrt .... tic jutnoYoeity THpq eTETft £~xa n[xtju]tjupe 
e&o?\ TGTrtAajcune ex[ju] neeooY. \< q. necjmoY wtcju^h rt!\<VYei^. 

i neTOYHg, git T&oHeiA JuineTxoce qrtAujcjune g* edifice 

2 junrtoYTe NTnt" qrtAxooc Hnxoeic xe TtTic nApeqtyom - 

3 epoK a you nAJUt<sjunujT- n^KOYTc eirtArtA^Te epoq. xe ttToq 
neTMATOYxoi e*Ttfbp(r[c] TuttfepHtf^ ayou eYty^xe eqttA^yT - 

^ qrtApgAifiec epoK gA TeqjmeceHT' aycju KftAMA^nre g* 

5 rteqTrtg/ Teqjme rtAKuuTe epoK wee wrtigp[n]7\[ow]. rtrrtAp- 
gOTe aw eYgOTe rt<5ubpg/ aycu £HTq rtoYCOTe eqgH2\ Juineg,[o- 

6 oy]* ^htcj rtoYgaufi eqjmootye g,jui nKA[Ke]' eiio2\grt oYg,Ton 
- juik oY2s.AUut.om on [' juutnoy iuuuieepe. oyH ujo tt^e g,i gfioYp 

JxxfLOK' aycju oytRa. g,i OYttAJUt. JuijuoK* TtcertAgiJu 2v6 epoK AfT 

n?\H Krt«5Ui*.e]g, eiatk JuutiooY* [knanay enTCJUjuuiie itrtpeqp- 

i rtofie. [xe Titok] nxoeic ne TA^e^nic [akkcu] kak JuIneT- 

10 xoce JJjiA&JAnuj r r . [jurT nejeooY rtAguurt epoie [ian] JutACTirg 

11 rtAgam egpYN eneKAAAFtytJune- [xe] qrtAga>rt etootoy rt- 
Neq*rre?\oc eTftHHT-ic- crpeYgApeg, epoK £« NexgiooYe th- 

12 poY* TtceqiTic exrt rteYdTx juih noTe ttrxcjupn rtTCKOYepHTe 17 [p]k&t&, cuius prior litera haud distincte legitur, mm em <Tnt = jtai ra spya 

twn /z'.zuri 7)(/,o)V JCOtTeuOuVov - epty^nTe-rTTKGT usque in fin., pro quibus Vulg. 
Complut. Aid. A. aliique xat to epyov twv ysiptov y)u.u>v /.octsuQuvov, M. MEMgfiHovi 
mte itcHxiz gygcoytujh , Syro-hex. = Gr. om. — Ps. XC , quae in hoc psalmo una 
cum membrana exciderunt, uncis indusa restituimus ex Pisti Sophia — l idem ga. 
tBohoia — - idem mtok ne = M. Syr. et Gr. £i - epo* , M. epoq - ayco = Syr. et Gr., 
M. om. - n. ic. (p. 7T^) continet a it&moyte v. 2 usque ad iteq-rng v. 4 - eima- 
rt&.gTe = sa-tcud, n. ic. et Pistis em&.gTe — * neTii^Tovxoi = M. Vulg. Syr. et A. pu- 
serca |te, Gr. vjtit'/i ae, Vat. om. pt.e aut m - HTt<Te'pH6"= Vulg. Syr. et Gr., M. in 
sing. — 4 7«/ri, p. 41 1, qi<A.pg&fic (sic) - g* -reqjuecoH-r = 7Wd et n. ic, Pistis g*. 
xe»ciAecTiTgHT, M. = Gr. ev :-/,; y.rT'/opivot; auTOU, Syro-hex. ~<**^[^>-Tuki &k«&- 
K&&T6 (sic), et neq-reng - iTee - M., Vulg. et Syr. = Gr. om. - iiiiigoirtton , Pistis m- 
OYgon>.OM cum ceteris — r ' idem 7TvMApgo-re am ^htc MovgoTe - aycu /V.v/w, abest 
a ceteris — '' Htffc ovg-ron m'Xaijuomiom — ' gi gBovp = M. ca tbkxao'h, Syr.^Gr. sjc 
too icAtTOu^ toj — x n*>sH = TPAyjv - post e»ATic om. toi? o^OaXaoti ffou - Ujuooy 
abest a ceteris - ante kh&m&y om. /.'/-. - A'.s/?'\ MppeqpnoBe — ,J idem Hne-rxoce (sic) 
9 neooor = Vulg. malum, Mcmph. et Syr. s Gr. jcouca - ante altcrum jum om. jcai 
- NflvtfTix, M. Vulg. et Syr. = Gr. om. aoTwv - Pistis evcuMe gl? -reicovepHTe. 

Ps. XC, 1-12. 
r« CoptO'Sahidica. Vol. H. 19 i:;s 

11 eYume* KNATATse e£p<sj exrf OYgpq jurt oycit* rtYgcuju. exit 
11 OYAAOYI AAIt OY*Ap<MOJUrt. /e AqrtA^TG epoi irtAT-OYXoq' 

16 [i-rt]Ap£<Mliec epoq xe AqcoYrt nA[p*jrt. [qrtAJcucy cgpAi epoi 
AYco anok "f-rtACiJUT-JUt epoq- ["f"iyoon] rtJuuuAq gjt Teqe'M'vJ/iC' 
16 [ay]cju irtATOYxoq ta^-cooy rtAq. [TAJTAcyoq rtoYJUiHHtye 

itgpOY' [T"A]TCAfiOq EnAOYXAJ. XCI. q*. ne\J/«5CXiuoc rt r ro>'AH enegooY juncAfifiATort : 
i [o]YArAeort ne oYorn^ e&o2\ junxoeic .... 

xcn. qE. [rt'AAYei'A]. T n. xix. 5 i epe noYon enpeni juneKHi nxoeic jxja gertgpoY f. pq CYOYHY xcni. qr. ne\|/A*X«.oc rt"AAYei*A juneqTooY rtertcAfifiATort. 

i nitOY r re rtertxiKiiA nxoeic* nitoYTe rtertxiicfiA Aqn^ppH- 
a ciA^e juuuoq. xice juu&ok neTKpirte JuEnicAg/ TuucuRe hoy- 
a toycio rtertxAcigHT. ujatiiay Tipeqprtofie nxoeic tyATrtAY 
4 rtpeqprtoRe rt^cyoYcyoY juuuooy- ceitAOYuJcyii rtceujAxe grt 
OYXirttfortc - certAcyAxe THpoY noT rteTpg,uj.B. ei-ANO-ruiX 1 nxo- 
e eic AYoRRie neK^Aoc AYoejuKe TeKK^HportOAJHA* ayjuoy- 

' OYT MOYXHpA JUft OYnpOCKTsCTOC" AYgOUTft rtopcj>Artoc" <JCY<JU 

nexAY junxc rt<\rtAY Ait* <jcy<ju rteqwAeuue Aft rtr5f nrtOYTe 

8 rtiAKojii. eijme 6e rtAeHi £T~£,Jui n^AOC ayo> rtcoo^ fljui ne- 

TertgHT" tfe. 1 KN*T*'Xe pro M. eicegumi et Gr. swi{JY)ffY] — ll ante 'f-tia.xovafoq cum M. 
oni. x.ai — l5 qti&couj = A. **aixpa£eTai, M. eqe-rtuBg - Syr. (.^.j et Gr. c-ixaXi- 
T3rai - *hok abest a ceteris - Teqo*Xivf/ic, reliqui om. au-cou — alterum a.vu> Gr., 
M. hebr. Syr. et Vulg. om. — l6 Pistis gn ovaihhuic rtgoov — Ps. \GI, l ne d< 
in M. Syr. et Gr. — Ps. XCII, 5 enpeni - wpewsi - <=y* gengoov 6yoyhy M., pro 
ua* t 0OT7]TX »)U.«pfj»V — Ps. XCIII, 1 A.qn*.ppHc»*;;e Juuuoq z-x:;r,r;ixix-7Q, M. *.qov- 
ongq efio>\, Syro-hex. ^-1.-^5^ -a.«*L/ - vv. 3-j habentur eti.un in n. u ., p. pT-J* 
— k grt OYXinffoiic, ceteri cum Gr. aSuaav — 5 cod. u . \xm .woum M. Vulg. 
Syr. et Gr. — 6 juVT ovnpocH'KeTOc- (ex n. re, cod. xix npocvroc) A-vgcu-rff NOp<p*.ttoc 
Vulg. ct hebr., M. et Syr. Gr. inverso ordina k*i op&otvox . . . . xa -X-jtov 

cCpovz-jTav — '' cod. [C. et 1'uki, p, 5ai, rectius ner&r xe - alt. &V«U S\ : ., V 
= Gr. ou$« - 7'n/i/, ibid., neqnA-Yuue (sic) — s 6e prius pro 61), alterum pro 

Ps. XC, i; - XCI, i. CXI1, 5, XCIII. i-S 139 

-i 'ccrtAtfuupfTeT-e^YXH xxn^iK^Jioc TtceTtfAeie oYcrtoq rt^T- 

rto&e 

m qrtATuxJufie nay TtTeY^nojuiiA- ayuu noc nertrtoYTe «a- 

TAKOOY gft TEYnOftHpiA. 

xcv. qe. 

11 [jw.Ape e*?sAccA Kijm «.F necxouK e&o'A . . 

13 rtToq neTrtAKpirte TtTOiKOYAiertH 

g/t OY^IKAIOCYftH] 

xcvi. cjr. [nA^AYei^ rtTAqcjuiirte rttff neqKAg,]. n. ic. 
p. pq : *A TTKAg, ItA.Y AqCTUU r T\ A JtTOOY J&UJ^ eElO?\ *p. TnH 

rtee rtoYjmoY?\g JEmejutTO efio2\ jutnac xuiKAg, THpq. . . . c. p. [ne\|/<s^JUOC rt!AAYei2^. epe rt*&A?\ tfuuty'r' exrt rtETOYA&fi *jutka£/ eTpeYei wee- * p- 

^«xooc gAgnrHi nenrjuioocye £i TeglH rtrte r ^OYAAii• ne rfeqty.u.- 

7 eye itA.1. neTeipe rtTJuirtTXAci^HT" rtqoYHg, Art ne ktwhte 

jun^Hi - neTtyAxe grf oYxirttfortc rtejuicoYTcunq Hne«TO it- 

ftA&A^ eEo^\ 21 exerJ/Y^H, M. = Gr. ewi i|>UYVjv, Syr. «»..»3.j jk.r> — -' 3 initio om. y.va - &t<ju 
noc usque in fin., M. next no'rnexgouov ovog GqGT&KOJOY Hxe n<Tc n^novt", 
Gr. xai t/,v wovrjpiav ocutcov, oc^aviet xutou; jcupio? o Oso; iQfuov, Syro-hex. -.-/o 
|ov.\ (.-^o .cj/ ^.o;mj owL<ut*i — Ps. XCV, vv. ii 1 ', et i 3 b ex Tnki , p. 173 et 62 

— Ps. XCVI, * ante ^qc-rcuT om. KO.I — 5 Tuki , p. 280, om. tTee - post JSnoc 
cod. cum Tuki, ibid., om. alterum cc-o 7?po;oJ7;o>j xupiov — Ps. C, eadem peri- 
copa habetur etiam in cod. 98, quatuor constans foliis paginarum numeris destitutis 

— 6 cpe-fitutyT 1 solus hab. Sahid. - post e^Tt iieTOY&*.fi (ewi tou; 7ui<7T0u;) M. 
add. THpov - cod. 98 expevguLooc g&g-rHJ = to'j ffuyxaQTjaOai aurou; (xst's^ou, 
M. eepoYGpLy^Hp «TgGJUci hgjulhi — cod. 98 gTT TegiH 7TnGTor&&fi , M. et Syr. = Gr. ev 
00<j) xatop.a) - cod. 98 ne nq<±)JutyG if&.t pro M. 4>*' »*-q<i)6JU.tyi juuaoi = Vulg. Syr. 
et Gr. vjto: [aoi eXeiroypvei — 7 gl< OYxmtfortc uterque cod. et Tuki, p. 271, M. 
Vulg. Syr. et Gr. xoi'AX - cod. 98 iiGJUGGicoYTamq UnJS-ro, Tuki = cod. ic, ceteri ou 
/.-/.--. j')jivt — Ps. CI v. 2-22 ex A'.v/j Sophia, a v. 23 usque in fin. infra ex La- 
garde " Acgyptiaca <>, pag. 207. 

CI," nr.oeic cujtju en^iyTsMX ^yco ju^pe n&^poov gT <ijawpoK. ' AxnpKxe 

neK^,o nc^fir/X ILu.oi pGKT netou-a^re Gpoi Unegoov G'f'Ha.e'XjBG - (JenH cojta*. epo« 

I'. XCIII, 21. 23. XCV, 11. 13. XCVI, 4-5. C, 6-7. C^H 140 

i vii. p^. |ne\J/A?\juoc rtTuuTvH rT-AAYei?^ 

n. xxi. 8 ' xice juuuok. nrtoYTe ££,p<M exrt juuthoye aycu nexiooY 

7 e£,p<sj exjui ttka£ THpq. xekac epe rteKJuepiT rtOYgl*" jua- Ps. CII, i-5 subiicimus ex Pisti Sophia - Ps. CIII, 2 ex Tuki, p. 202 - Ps. CIV, 
v. 3 ex eod. p. 171 ; item vv. 6, 19 et 20, p. 89-90; porro v. 36, p. 25 - Ps. CV, v. 47 
ex eod. pag. 200 - Ps. CVI, infra ex Pisti Sophia - Ps. CVII. cod. xxi duobus constat 
t'oliis , nutneris paginarum dcstitutis, quae a Zoega pagg. 177 et 621 recensentur. 
Nunc vero unum Romae, alteram Neapoli asservatur. 

gju negooY c+rt&toty egp&.i epotc - * xe a. nagooY cuxn nee «OYK*.nnoc a.yo> *. 
n^iceec 6a><T' nee noYiune. 5 &.eicyuxu6"e nee noYj/jopTOC a.yuu a. na.gH-r tyoove 
X6 a.i'p nuofiiy eoYiuju. JunaoeiK. 6 efle'K gU negpooY nna.A-iyA.g0JU.- a. nAKAc -riotfe 
eT&c&p;. ' A«p ©e noYgpuu. gi nxAie 1 Ai'cyume nee «oy&&i gn oyhj ' ajjj 

oyujh npoetc A»p ee noYXAar gi OYxenenuup jutAYAAq. lJ a nAxixeeY neSnoYe'T' 
UnegooY THpq ay<ju neTT&io jujuoi nevtopic Jujuoi ne. 1U xe aioyujju. noYKp~ju.ec 
enjuA Jun&oeiK' Aj'icepA June^n^cooq gt piietH. " JunejuTO eB.o~K nreKOpvir jun 
neK6uunT xe AicqiT - aktayoi egpAi. '-' a nAgooY p(Ke nee noYgAifl.ee - aycu aj- 
cyoove nee noY^opToc. IS Htok *Xe nxoeic K^yoon cyA 6n6 &' &.ycjo nexpnjueeve 
uja oyxcoju - nre oyxujju. u TtuoYn Htok r?vu)«gTHK gA cJion" ace a neoYoiiy 
cytone ntyngTHK gApoc ace A. nKAipoc el" 15 a. neKgJugAV oycuj necoune - ayiu 
c£«&u)HgTHr gA necKAg - t6 nre ngeenoc pgoTe gHTq JunpAn Junatoeic' ayu> 
nppcuoY Ju.nKAg cenapgoTe gHTq JuneKeoov. l7 xe nacoeic hakct cicon nqoYiong 
e&o~K gju neqeooY. I8 Aqtflbty-f eacJu ne^y~NH~K nneTeflftJHY - ayuj Junqceiyq nev- 
conc 1<J juApoYceg nAi' eKeaccoju' aycu n>\S.oc eTOYHAconTq qnACJUOY enacoetc. 
•° xe &.q6lbcyT eflo~K eacJu neqacice ctoyaaA' a nacoeic 6cucy-f eflo~K gn Tne eacJu" 
iTKAg" J1 eccuTJu enAujAgoju nneTJUHp - efltuX eflo~N nTTiyHpe nnenT *.yjuooytoy 
22 eaccu Hnp^rt iinxoerc gn cicon &vco neqcjuov grt eT^HJU. 8i gju npe (sic) n"K*.oc 
ctoovg egovn gyjua. hoyujt" ^vtu neppcuor epgJug&'K iinxoeic. ' .vyovukuH n*.c| 

nxegiH nxeq5bju" xe "xcu epoi xinecBoK t?fi*.goov. " D a.ycu 

neKpoixne gr? ovxcujul " nm -regoviTe htok nroeic AKcxinctiTe 

junK^g" negfiHve nneK^jac ne AinHve. Htoov cen^ge etioTv' Htok *Xe K«.yoon 

cen^g*. THpov nee novgoi-re - *.vcu n>cegciugov nee norp^tun nce<jjiBe. s \\tok 
on ne ayoo neKpojune n*.tuxn An. 29 nojHpe n neKgJugA.'X nAgonoB. gtxJu n*.. 
a.yuj |ne<Jcnepju*. iia.cooyt» ty*. eneg. 

CII. n'XA.vei'X. Tr&.\J/v^<;H cjuoy enxoeic het n n*.c*. ngovn THpov caiov enec|- 
p^n cTOY*.Ali. " taxJay^oh cjuoy enxoeic aycu junppmuftiy nnec|Yiua>fte TWpOY 
8 neTKcu ne eJio"K nnoY*.nojui^ THpoY nETT^^o nnoY^ytune THpoY k nsTciuTc 
iinoYtung e(io>\ gju nT*.KO neT'l" iToyk^oju. iTn*. gixtu gi .unYiyA.ngTHq ' ne-rcio 
junoYOYCuty liA.v4.001i' TOYJuiiTKOYi n*.ptippe nee nc*. oyaetoc. 

CIII, "' nenTA.qrtoo7\ec| JunoYoem noe noYgoiYe *.C|nepty Tne erto'K i\<>i i> » 

9 
10 144 

i toyxoj £,rt TEKOYftAJUt. ayuj ttVccuTjil epoi. A nrtoYTe CUAXC 
g,H neqpne- xe ^-N^xice TAneuj ci'KlJUiA.' taeh nei* HIoaan- 
cycune. nuui ne ta7\^^'\ ayuj nuji ne jlaanacch ecl>pAi«. ne 
ntyuun epoej rtn-AAne- ioy^aac ne nAppo - AAtuAfi ne n?\eftHC 
rt T-Age2\nic' i~rf Agujjix. SlnAHrooYe exit ^?voy.u.aia' T?nre tt^- 

n 2\Oc|>Y?\OC gYJTOTACCe ftAI. ftlAJt. nCTWAXIT <i»A Tno2\ic e- 

12 TOpX' ItlJUl neTKAXIJUlOeiT ^HT "JA f^OYWAIA' *AH TtTOK 

7 juatoyxoV = M., Vulg. hebr. et Syr. = Gr. sine pron. — 8 gS neqpne, ccteri ev rip 
xyi«j> x'jto'j - ante TA.necy et TA.en (= M. e:euji*rc) oni. xai — y cod. =M. om, xat 
ante ecppAuu. — 10 -fitAgcjuju. pro ercifiaXo) = Memph. e«ecoYTen - post nA.'^'Ko^Y'Koc 
M. hab. r&p, a Schn>art~e expunctum - gYnoTA.cce = uweTaYrjffav — " <&*. prius 
pro ei? - ante alterum nuu cum Vulg. om. r Syr. in textu xat, in margine >j. 

CIV 

jiiApe ng,HT eY^pAtte niteTtyine rtcA. nxoeic 

G necnepju.A ItAfipAgAJU. iteqgHgATv TityHpe itiA,KU)ii rteqcco*rn 

19 ntyA,xe Hnxoeic nE«T&qns.cTq 2fl nAp^curt rtrTK&oc A.qKAq 

eflo**\ 

B A.qnATAcce TTtypnJujujce nun IineYKAg 

cv 

" e-rpe ItOYUJCug efto"K UneicpArt eTOYAAii 

CVI, 1 pT. aVKh^oyia. OYumg efio>\ Unxoeic xe oyxphctoc ne 35e oyuja. 
eiteg ne neqitA. - JUApe ttertx*. nxoeic cotoy xe mJi ne A.qcoTOY e&o"K git t6"jx 
ItiteYXAxe' ; AqcooYgOY egcmt gri rteY^rcupA. efio'K gju nei'fiT ju.it nejuitT jutlt 
nexigiT juH ^a^acca. 4 A.rn^&«&. g» nxAJr'e gTT oyjua ejut.it juooy TTgH-rq 5- 
nOY6"T? TegiH MTno^ic JuneYJUA itcyome - 5 eYgKAeiT' eYOfie a tcy-vJ/y^h cuxIT 
iTgHTOY" b AqrtAgjutOY e&o^ git tteYAttAVKH' ayxjujkak egpAi enxoeio A.qcaJTlI 
epooY gll m-peYgtoty. ' A.qAqx» juoei-r gHTOY' eYgtH eccoYTuurt crpeYliujK egpA« 
enTonoc juneYJUA Ttcytone. 8 jutApoYOYUJitg e&o'K JTInxoeic gIT jteqitA' a.yu> jteq- 
;ynHpe git itujnpe nnpujjue ' J xe A.q-rcio TToy\I/y^<;h ecgKAiT oy^y^h ecgKAiT A.q- 
Ai^g: Hiv&eoit l0 neTgAxooc gju nK&Ke juh e^i'Biec JfJnjuoY tteTJUHp git oyxiTTt- 
gHKe aim nnentne u xe *q^-noY<Tc Hntij^xe ilnnoYxe 4.Yf6uji(T Uneyoxtte 
I'.neTXOce. J ^ neYgHT «66io gn neYgice' &Yp5a)fi• ^yuj juliT neTlioHoi epooY. 
AYXityK&K egp5.t cny.oeic gju n-rpeYga)(y ^qn^gjuLOY e6o>\ gT? nEYA.tf&.VKH ' ' A.qn- 
toy e8o>\ gju nKAice juTT eAiBec Hxnu-OT ayuj Aqou/Kn nneYAippe. l5 juApOYOYaung 
e(io*K .u.nxo2ic gn nec|nA ayuj nequjnHpe IT TTTTtyHpe iTppuujue "' xe AqoYouujq 
iigc-nnv>H ngoxiMY AqgujpB ngenju.oy;>vOc Unemns. ,: AqujonoY epoc| gn TegiH 
n-reYAnojutA TTtayoRBjo rAp gtBg mgyaiiojuia' 1s a neYgHT fieT 6"iH0Ytun iujul - 
AYg(on egOYit GJU.nY'XH SJnJUOY. ' ' ay'/hl'kak egpAi enxoetc gju nxpeYgtu^y Aq- 
nAguoY efto>. gi\ keyahavkh' -" AqrooY iineqti)A'/e acitaXCooy' acitoyxooy 
e6o> gS neYgice. ' jL>.ApoYOYUJMg eBoIK Junxoeic git iteqitA' ayuj iteqjynHpe git 
iT'yHpe iTppujjue 

i\. cvn, 8-i2. 142 

Aft ne nrtoYTe itTAKKAAit TtccuK* <vyu> rtrrtHY an efio?\ nrtOY- 
13 Te g,rt rteritfojur jwa rtArt rToYRoHeiA. grt rterte^ir^ic* xe ttoy- 
ii xai AAnpuujue cyovei'T. TrtrtAp OYtfoju gH nertrtoYTe' ayuu 

rtToq neTrtAcuucxjq rtrfertxAxe. cyiii. pH. enxouK eflo^ ne\|/A?\Juioc ti'K^'K. 

I nrtoYTe JunpKApuuK. enACJUOY* xe TTAnpo JuinpeqprtoRe 

tAti TAneKpoq AYOYcurt ££,p«M excui" ayj^jaxc epoi grt oy2\ac 

a rticpoq* AYKcuTe epoi rtgrttyAxe juumocTe* AY+ rfjuuuAi en- 

i xirtxH. eniAA rtcejuepn-- AY^-AflA^e juumoi a.nok !ke rti<Jj- 

- ?\H2\ ne* AYCJume rt^ertneeooY epoi enju* rt^ermeTrtArtoY- 

e oy # AYtJu oyjuoctc enjuA jun«sjuie. KAeicTA jutfipeqprtoRe 

? exouq- lAApe n£jAflo2\oc A^epATq g,i oywajw. juumoq - £,51 

nTpeqxigAn rtJuiu.Aq jmApeqei eRo*^ eqTtfXeiHY' xiApe neqty- 

s 2\h?\ tyuune rtAq eYrtofie. rtTe rteqgpoY cRok* rtTe kcoya. 

9 xi rtTeqjurtTenicKonocr JtAApe rteqtyHpe p op4>Attoc rtTe 

io Teqcgjuue p x H P*' gH oykiju. juApoYneerte rtequjHpe e&o?\ 

ii rtceTtufig/ JAApoYrtoxoY elio2\g,rt rteYHi. ayuu rtTe rrAArti- 

cthc jmeu/T neTNTAq THpq* rtTe gncyjuuuio Tcupn rtrteqg/ice* 

ia JunpTpeqtycone rtA.q rt(Ti neTrt&<i)onq epoq- juurprpe "jert- 

w egrwq tyaune rtrteqopcpArtoc* JUApoYqeT rteqcynpe e&o2v 12 post 6&o"K M. hab. «6jul&« — ll git rtenoKivJ/ic, M. Vulg. Syr. et Gr. sx. 0Xi'}-£w; 

— xe = Vulg. quia, hebr. Syr. et Gr. xai, M. om. — u nerutovre = M., Vulg. Syr. 
et Gr. absque tjjiwv - ne-rrt^ciuujq = M. een^T^"^ et Syr. 4>°- AJ > P ro s$ouoev«n»ei 

— Ps. CVIII, ■ x&neKpoq , Pistis n^scpoq, pro <7To;j.a ftoXto-j - Pistis ayoyiom TTpcuov, 
n. ic, p. co, cum nostro cod. recte om. nptuor - idem &vty«jec Hctoi — s idem ^vco 
«j^vkcot6 epoi gn genty&xe (n. IC, it. gn gettiy&xe] Suuocre" j.tu> a/rjuiiye haaaia-i 
enxTxH — * idem a.v'Xi^fl^e = ivo\c[ia>.Xov - idem «eiu)'Xh^ — s SahidlCUS initio 
om. /tat - Pistis A.YCJU.IKE hoyh'i (ovfiHi), et om. epoi - idem Jun*.*.v*.nH — b K*.*?- 
ct& = X0CTaoT*)<lOV, M. eKe^cu - idem HovpEC|pnoBe egp<\V exiuq ^viu ju&pe , M. 
Vulg. hebr. Syr. et Gr. etiam hab. xeei — : idem eY<-i)d.n-t-g*.n epoq ju^peq edoX 
eqTO"*i'HY aycu ju.^pe, M. om. KStt - n&.q etiam in 7'.vA;, p. i;S A.\Y/\ cum ceteris 
om. - Tuki, ibid, mtofle — s Pistis xx\pe neqgoov c&ok ^vco ju*.pe kcoy*., M. 000. *av 

— ,J idem AYto ju^pe -reqcg»ju.e = M. Vulg. hebr. Syr. et Gr. — 10 idem UApovKU* 
enequjHpe' aycu jut*.povnoonov elio^ , Syr. Gr t »«XsU0Ji.«V0l [A«Tav«9T1 • oi 
UlOl XUTOU, M. ju«.poYK»JU. Ttceovtu-refi e&o'K ... — u A.\7/.v ju^pe n*XMitcTMC ut 
ne-riyoon UA.q THpov avcu xi*.pe geitiyiijuo .... iirteqgice TNpOV, etiam Memph. 
hab. THpov — ls idem junpTpecjfycune TT6Y neTt^f tootcj orXe xinpTpt ^ .\n 
gTHcj , M. ovog pro ov*Xe, Gr. [1T)0€. 

Ps. cvn, i] cvm 143 

ii rtceqe-r neqpArt efto^ grt oyxcjuw. rtc-YujT. ncepnweeYe tv- 
rtANOJutiA rtNeqoioTe jutnejuTO e&o* wnxoeic AYojjtceTW- 

i. qcuT-e e&o* juinrtofle rtTeqiuiAAY- *AApoY"jume wnexinro 
efioTs JuaTxoeic rioYoeicy it'iju' [juApc-Yxepe neqpnwccYe eRoTv- 

cix pe. [ne\|/^^Juioc ttX&Yeifc.]. 

2 [wta nxoeic TrtrtooYK TttfepauR rt<56«. efio^Tt cicurt . . 
4 xe ftTOK ne ttoyhhR <A)A erte£ kata T*£ic 

juuue^xice^eK] __• •' • •_ • • 

G l rTq^uux^ rtrteYAJTHYe g,ix«. ttka£ eTOty. * n. xxi b . 

qrtACEjmooY £rt oYJUOYftccupjU £i TE^fH- eTfie n^i qrt*- 

xice rtTeqAjre. 

ex pi. ne\|/<5^«.oc rt^AYei2^. 

rtAOYum^, nak e£o?\ nxoeic £l* nA^HT THpq- £,H ncyox- 
2 rte rtrteTCOYTuurt juu? OYCYNAruurH. g,T?rto(T rte rtegRHYe 13 Pistis ju^povqeT nequ^Hpe e&o'K a.yuu ju^povqe-r neqp&r< G&o'k g« oyvgnga. 
Hoycot — u idem ju&povpnjueeve IinHo&G .... &yo> UnpTperqtuTe efio'K ht&no- 

ju»& T?T6qju.&&v, ceteri = Gr. r t avojua tcov TCarspwv aurou — 15 Pistis jS- 

OYOity (sic) iuxi : ad haec verba desinit codex, cetera sive in textu sive in notis ex 
Pisti - neqpnju.eGYe = A., Memph. Vulg. hebr. Syr. et Gr. to [/.v/i[xo«7uvov oc-jtwv 
— Ps. CIX, vv. 2* et 4 1 ' ex Tuki, p. 90 — u t&^jc (sic) sine articulo — 6 i?KEYA.nHYG 

eTOty , M. «t&(()e TTovjuHcy giacen n<*gi, Vulg. et Syr. = Gr. jcscpaXa? ewt y/K 

TTOAAwv — " cod. TtT&&.nG (sic), pro TtTeq&ne, quod restitui. 

GVIII, 16 gttju&. xe Junqpnjueeve eeipc TToyka.' ^ycju *.qnajx Ttc&. OYpcouiG FfgHKe - 
&YO) ncB/mr &yu> &.q*X.iu)KE 77c&. oya. eqjuoKg TTgHT' GJUOOYTq. 1T ^qjuepe nc*.- 
gOY &.YUJ eqeeT n&q' UnqoYGty tigcuoy eqeoYG eBo'K Juuuoq. I8 *qi~ nc&gOY 
gicouuq TteG TtOYujTHir ^yuj ^qSaiK EfieqcA. ngOYH stec Hoyjulooy' &qp ee TToYJUGg, 
;>77 nGqKGGc lj ju&pequ^amG n&.q TTec noficau GTqn&Coo'XGq Juuuioq - &yco ii«6 

moym^cohh Gqn&ju.opq jujuloo TToYOi'ty iujia. 20 n*Y nc c|>u>fi i?hgt'Xj&B*7\g gATH 

n'/OIC A.YUJ HGTrU) MgGHn&p&UOJLlOU GgOY GT^XJ/Y^H. 2l «TOK *XG nitOGJC nXOGIC 

*p« OYMA. HJUUU&I GTBG nGKp&M' Jl».*.TOYXOi " X€ AI1V OYgHKG &YUJ inv oygBihh - 

^ H&^HT «JTOpTp" Jun^CA MgOYlt. " ; <5^Yq«T HTJUHTG TTeG «HOYg&.lfiGC G&CplKG' 

^Ynotyn-f gBoX TTog n^GnjyxG. J * & h^tt^t 6"ITGg gIT tkhcti*. aycjd * T&c^pv 
;<jj(iG gt8g nnGg. ' ^hox *Xg ^i'ajcuna m*.y TTho6"mg6" *.yma.y GpoV ^yco ^ykiju. 

TThgyatthyg. -° I'.omn Gpoi nroGic nitOYTG ayou toy>;oi k&ta. ncKiu -' ju.^- 

pOYGJJUG y.G T*.l Tc TGK^TlX' S.YU) iTxOK AKTA.ULIOC nrOGIC 

Ps. CVIII, 14-15. CIX, 2. /[. 6. 7. CX, 1-2. <i> 144 

a Hnxoeic eYJUoYtyT £,rt rteqoYuuty THpov OYOYuurt^ eflo?\ 

jurt oyca ne neqg|ujii|- ayoj Teq!\iKAiocYrtH tyoon tyA eNE£ 
i rterteg,. AqTpeYpnju.ee Ye rtrteqtynHpe* oynaht ne nxoeic rt- 
b cyerte^THq* Aq^ - ftOYgj>e rfrteTp^pTe £HTq- qrtApnjueeYe 
o rtT-eq^iAOYKH cyA erteg,. Aqxuu rrTtfbju. rtrteqgflHYe eneq- 
7 Moc" e^ may nt^k2\hponoju.ia rfrtg,eertoc. Tjue ju.it ngAn 
b rte rteg,&HYe rtrteq(Tix" rteqrtT~o?\H THpoY rtgOT" eytaxphy 
a uja erteg rterteg; cytajuihy grf OYJue juu? oycooytF. Aq- 

xooy rtOYCUJTe Juneq^AOC* Aqgourt rtT-eq^AiAOYKH <i)A erteg; 
io neqpArt oyaaR ayoj oy^ote ne. tapxh rrTcocpiA te oote 

junxoeic - rtArtoY t ju it t~ pju it gH t 5\e rtoYort rtiju ETEipc jujuoc - 

neqcjuoY tyoon uja en c £, Nerteg. 

1 j>Ta. a^x^h^oyia jtekto jujtaffaioc jurt ^&x & P ,AC - CXI. i rtAiATq junpuujue et^ote ^htcj junxoeic ayuj epe neq- 

s oYcuty cyoon grt rteqrtT~o?\H' neqcnepjuA rtA(57ju5oju ^ju 

a nx.Ag/ TrerteA rtrteTCOYTuurt rtAxicjuoY- neooY jurt tjutTt- 

pjujuAO rteT^Ju neqHr ayuj TeqXiKAiocYrtH <±joon uja erteg 
t rterteg. a noYoeirt tyA g,ju ttkakc rtrteTcoYTuurr oymaht 
b rttyertegTHq rt^UKAioc ne nxoeic nrtOYTe. nexpc rtpcujue ne 

ncyettegTHq rrpeqi" qrtA.oiKorrojut.Ei HrteqtyAxe grt oYg An • 
6 xe rteqwAKiju Art tyA erteg; nXiKAioc rtAtycune rtpnjueeYe 
- uja etteg,. rtqrtApgOTe Art gHTq ttOYCoeiT eqgooY neqgHT Ps. CX, - gyjuoy^t, cod. 6YJU0..UJ in litura - giT neqoYioty - hebr. Syr. et Gr., 
M. nxe neqoYtuty — " oyca pro M. OYttuyT Hue-rc^ii = u-zyxlo-pz-zix - cuB tq-j 
ncqgcufi in litura — /l post ruieqfiinHpe M. add. THpov - ne - M., Gr. om. - ante 
ncyeitegTwq desideratur ayu> — r ' rT-Teq'Xi^eYJCH = oittd-qXY); X'jto'j, it. infra \ 

— "' ne abest a M. Syr. et Gr. — s n. ic, p. cxir, eYT^jueiHY — -' n. ic, p. pivv, 
om. &yuj - ne = M. qo«, Syr. = Gr. om. — 10 -re - M., Syr. Gr. om. - n. ic, ibiJ., 
oo-re UnnoY-re - ante neqcjuoY M. hab. y,xi — Ps. CXI, verba in titukv. neKio 

juTT ^*.^;&pt*.c = Syro-hex. y i-^uo -,^~» lLcs.j.^i.3J\^>. -f. , absunt a ceteris — l 7V*j, 

p. 2(i, e-rpgOT - ^vto neqltToTsH, Syr. - Gr. £v txi; 6VToXai{ X'jtcj 8«Xt»| 

ffOoSpa (A. om. <j<po^pa), consentit M., Bed hab. eqeovcuiyc - ^joon omissum I 
prima manu , restitutum est a secunda — '' post ¥.uirrp3uuA.o M. aid. Eveuium; 

— • post oyiiaht, et ante nVnciwoc Syr. et Gr. hab. Jt*», M. hoc postreiDO 1 
tantum legit - ne nxoeic nitov-re M. Syr. et a., Vulg. et Gr. om. — 5 Tuki, p. i 
ty^pe n-XiK&ioc ne "jltgHT aycu Mq-f-, M. Vulg. hebr. et Syr. Gr. /jri-zo; x 
o oucTEtpwv x,at xtyptaVt 

Pa CX, | CXI, i 148 

s cEtcjut e^eTsni^E EnxoEJC* neqgHT TAxpHY rtqrtApgpTE 
9 Art- cijArtTeqjuegeiATCj rtNEqxiXEEY. AqxuxJupE eRo^ Aqi" 

TutgHKe- Teq>MKAiocYrtH cyoon tyA ene£, nene£/ a you nEqTAn 
io rtAxicE grt oyeooy. npEqprtofiE wamay rtqNOYtf~c' rtqgpox- 

pEX r?rtEqofig,E rtqfi(ju?s rtTEnEieYJuiA wrtpEqprtofiE nata^ico]. 

CXII. pifi. A^^H^OYIA TEX<JUP*A. 

o rt^n^A?\ cjmoY EnxoEic- cjuioy EnpArt HnxoEic. §p£ np*rt 
jUnxoEic cycunE Eqcjm<s.[juu5.& r r] 

cxm. pir. [a?\2\h2\oyia]. 

[gH ifTpEqEi E&o2\gIJi nKA£ Hkhjiae] 

cxv. plE. [a?\2sH2\OYIA]. 

[eihateeR oy HnxoEic ettji*.a rtrtEWT&qA&Y wai thpoy] 

cxvm. piH. A2\2sH?\OYi&. 76 
TJ [g,N OY EpE OYUjHpEtyHJU NACOOYTft WTEq^lH 

AiApE nEicrtA c=ycjunE ec^co?\T . . . MApE rtEKJutitTcyrt- 8 iiqrt&.pgoTe *n = Syr. et Gr., M. OYOg, nneqiaju. - nrteq^JxeeY, M. et Syr. 
= Gr. ewt tou; s^Qpou; ocutou — 9 *.yuj abest a ceteris — 10 nTenei'oY.u.ir&. (sic) Hrt- 
peqprto&e = Syr. Vulg. hebr. et A. s-'.Ouuia. ajxapTcoXtuv, M. = Gr. £7ci9. aiz-apToAou 

- postremae literae ko cum membrana exciderunt — Ps. CXII, xex^p'^ in titulo 
abest a ceteris — 2 ad eqcju* desinit codex, cetera perierunt — Ps. CXIII, l ex Tuki, 
p. 327 — Ps. CXV, '" seu 12 ex eodem, p. 217, eirt&-ree& (sic) - rtner\T*q**Y, Tuki 
hab. nnenT^q ... — Ps. CXVII, v. 7 in Tuki, p. 218; vv. 24-29 subiiciuntur ex Opere 
" Recueil de travaux relatifs a la Philologie et a V Archeologie Egyptiennes et Assjy- 
riennes. Vol. II, p. 96 — Ps. CXVIII, huius psalmi admodum pauca habentur in no- 
stris membranis: aliqua supplevimus ex Tuki, quae uncis inclusimus — 9 Tuki, p. 217 

— 76 (P # '74-) P ost J^^P 6 Gr. hab. o\, M. ju&peq» egpm excoi. 

CXVII, 24 n&.i ne negooY iin nfc T&JLUoq JUApTTcouoYg, egOYH i?Te«Te^H^' 
TTxTTovnoq juuuloh TtgHTq 25 tu n<fc it^gjuen co n<fc corTort ruv 2fl qcju&- 
ju&a.t iitfV ncTKHv gli npaut llndrc amcjuloy epauTiT gju nHi Jun<Tc - 27 Huoyte 
n<Tc *.qoYUJg epotv ax^t&^o ep*Tq itOYty&g, giT HETfi*.' gn cy*.gp&i «T*n june- 

OYCI&CTHpJOU M MTIC n&HOYTS em*OYO>ltg H*.K eBoV ItTK n&«OYT£ 't'H&XA.CTK 

'f-HA-OYOJUg, MA.IC efioV nXOEIC X£ &KCCUTII CpOl - &YO) ^KUJCUne HA.I ttOYXA.1' 29 OY' 

'JiMg ifio>v ^6 oy y/?c ne xe oy uja. eiieg, ne nequ*. 

Ps. CXI, 8 - CXII, 1. 2. CXIII, 1. CXV, 3. CXVIII, 9. 76. 77. 

I CA',Mf.MTA Copto-Sahidica. Vol. II. 10 146 

w £THq ta^oi TAcjurtg, jmApe rteTp- 

gOTE ^HTK KOTOY EpOK 

i OYHp rte ItlEgOOY fxneK^Jx^A7\ 

ngHlic itrtAOYepHTe he jtekujaxe] 

• n. ic. ion -ta\|ayxh £,ft ri^crix ftOYoeifty nixA' ayuj JuneipntJuR^ 5- 

p * v neKwojuioc 

■p. oe : i'«« Kpme JuinAgAn aycju rtrccuTe Xumor juATArtgoi kata 

i neKty^xe. noYXAi oyhy Ttrtpeqprtoiie xe JutnoYcyirte rtcA. 
i66 tieK'KiKA.iibix^. rtAcye rteKjmTtTtyerte^THq ejuate - jmATArfgpi 

nob ka.t& neKitA 

i69 [jmApe n^conc guurr EgpYrt epoK jtxoeic 

i-i juiApe TEKtffx jejune ejttoyxoi] 

cxix. pie. [tcu^lH FftAftAfiAejuioc]. 

i [Ai'cuty Egp&i epoK nxoeic gn m-pAga'cy* akccjutH epoi]. 
*p. oS::oe: - ^nxoeic juatoyxe ta\j/yxh ERo*2\git ^ertcnoTOY ftxirt- 
3 flower *aycju Efto*2\g7t oy*2\ac rtKpoq. [eYftA^- oy rt&K aycu 
i EYtiAOYeg, oy epoK- rtrtAgjut oy?\Ac rtKpoq* rtcoTE JuEnxuxjup 
ujo^<T juut rtArtepA;? TtTe nxA'ie. oyoi wai" xe a nAjutArt- 
e ujcjunE oye eRo^s- AioYcug, grt JJuuiArttycjunE TtKH*X&p. a ta- 

7 *^YXH p pAAft(*f6El7\E gtt OYJUHHtyE JUUUA]. NEIO ItEipHltEIKOC 

ju.it itETJUOCTE rrj-pHNH. Eity&rtcy&XE wIJuutAY cyAY+OYliHi 
EnxiwxH. 77 (ibid.) T&goi, M.Vulg. hebr. et Syr. = Gr. eXQerwffav |/.o» — 7lJ (p.i72) epoie (sic), 
pro cpoi — l05 (p. 91) neKty&xe, ita Sahid. cum Syro-hex. hebr. et editionibus lati- 
nis, M. = Gr. votxo; sou — lt|lJ gH «*.6"i'at = Alex, et hebr. cum editionibus latinis, 
M. et Syr. s Gr. sv txi? ^epsi 50u — '" K * T *> M. et Syr. = Gr. o\x — lM post neic- 
juTTxtycnegTHCj om. Jtupie - £ju&*re = M., hebr. Vulg. et Syr. = Gr. om. - noc hie 
ceteri om. - k&ta. neicjm, Vulg. et Syr. = Gr. /.xzx to xpi|ia sou, M. ■= hebr. idem 
in pi. — ■ l " ex Tukif p. 173, epoK , ceteri = Gr. svuxtov goo — ' ex eodem, p. 174, 
inTorxoi , pro tou (TWffai as — Ps. CXIX, titulus ex coniectura, sicttt et intra: 
quae in uncis ex Pisti Sophia — • epox nxoeic - M., hebr. Vulg. Svr. et Gr. 
xupiov - akccot-U = M., Vulg. hebr. Syr. et Gr. xett eifflxouac — ; ftsfis nxoic hoy- 
gU TTtaaJ/yxh = Syr.et Gr., M. eicertogeju .... - idem efto'KgiTiT oy'aa.c, Tuki, p. .M4, 
efto>v n . . . — 8 *vcu s Syr. hebr. et Gr., Vulg. et M. ie - pro evitxoveg, 'A<A-.\ p. 
legit TTceoveg, et om. praeced. \ym — * Unxuxop- Vulg. hebr. Syr. et Gr.j M. in plur. 

- tyo'Kr'(sic) pro M. ceiyeti«ju>n et Gr. ijXOVinjAeva - it4Ut«p*.g to-.; stv6p«£t — 5 n.\- 
ju&TTujcune pro V) ROfOiXia aou — 6 gH oyjuhhuj6 Sua M., S\i. Gr, I "<^x 

— 7 7»A/, p. 3x4 j "cpHUHKoc, P/.s7/.v ncipHniKOc ne ^iayuhiib nSxM.1 RxtlWXtH 

Ps. cxvin, n s i- [ °s- ■■ loi) - '■ ; v XA ' 147 
cxxn picfi. [tcju^h rutArt&fi*e«.ocJ. 

a [it& ft^rt nxoeic : rtA. nan : xe anjuoy^ Hcouujq cjlaatg] 

cxxviii. picH. [tcju^h TtNArtAiiAejuioc] 

5 [juApe oyon wTju eTJUOCTe rtciuurt xitfihe] 

Coptice Graece 

cxxxi. p*KX. ' neqRoj^ i n . xcvi. 

\[/A?\THpiOY. P- ™« : 

9 mekoyhhEi' rt^i-^iajOY F- 

OY^JKAIOCYNH'' AYO) JteKTTe- 

io toya&El rtA.Te[7\H2\]. etElE io evexev AaustS tou SouAo[u] a[ou]' 
^AYeiV nEKg,Ju[gA.[2\] JutfTpKTe u/r) aiwffipE^rjs to irpc?W7co[v] crou 

n neKgo' eRo?\ HneKXpc- *• n a7ro ' lou X.P r ) a ' C0 ' J aou - w^oaev 

nxoeic (jupic N^AYEI^l git OY- xor tw AaueiS aX^Osiav xai ou u.7) 

juie TtrteqAeeTr juumoc'* xe +- aOsi^Y] auiYjv ex xapuou ty)? xoi- 

^tAejuico , efio^\ ^jui TTK&pnoc' Xfa? aou 8-/)«xo(jiat eiu tov Qpdvov 

12 TTgHTic exiui neic-epoitoc. ep- 12 aou. sav <puXa!;covTai oi ui'oi aou 

cy^rt rtEKujHpe g&peg,' et[a- tyjv o^aOryxyp [/.ou xai Ta u.apTU- 

2ua]ohkh' - ju.it rtajurtTJUirT- pia [xou Tauxa otoaEco au^ou;, xai 

T~pe' rt<5J E^t"[N&TC&]ii00Y e- oi utoi amaiv ecoc tou auovo; xa- 

pooY* rteYtynpe ne n*£julo[oc Oiouvxai eict tou Qpovou aou. . 

exjui nEKepo]rfoc cy* erteg,. . 

Ps. CXXI fragmentum infra ex Opere Recueil etc.; Ps. CXXII unicus versiculus 3 
ex Tuki, p. 476 - ejuate, M. et Syr. = Gr. etui tcoXu — Ps. CXXVIII, v. 5 item ex 
Juki, p. 177 — Ps. CXXIX infra ex Pisti Sophia — Ps. CXXXI, 10 to xpo'storcov 
trou 7.770 = Sahid. et M., Vulg. hebr. et Syro-hex. = Gr. om. <rou kxo — " gn 
oyjue, textus graecus cum ceteris aX-yjOeiav - n«eq«.^e*rr = tex. gr. Jtal ou p) aQs- 
Orjcni (alii codd. graeci a0ery)9ei) - auTvjv = Vulg. et Gr., M. - A. oiotov - ewi tov 
0/ = A., Gr. stc'. too Opovoo — 12 Gr. raiiTa a 5t&a£o>, cod. om. a, Sahid. recte 
ha.1 e+HA-TCA-BooY - ante ner^Hpe Sahid. cum M. om. »ai , Syro-hex. hab. >s/ . 

CXXI. l AiEYcppAME ey.TT iickt&y/ooc hai xe juapehBujk enHi Zut<Tc' 2 nepe 

HHOYEpHTE AgEpATOY gl7 HOYAY?\H OIE^HAI 3 OIE^HXI EYKUJT JLaXOC J1*>E I10Y- 

no> JC EpE TECUHTOy;H gl HECEpHOV * H TA ItECprTsH fi(JL)K EgpAl EJU.AY HECpY^vH 

ixjxKc eyxiTTtjuTTtpe xinTii^ 

CXXIX, ' AJOJty Eg,pA» EpOK n^OEIC gl? HETOJHK 2 COUTH ETTAgpOOY' JULApE Ps, CXXII, 3. CXXVIII, j. CXXXI, 9-12. 448 

CXXXIV. pTs'K. [a?\2\H?\0Y1A]. n. xvm. ' *<s.qKA rtefipH(Te EYguuoY* JTErtTAqHrt nthy 

e&o?\ £N rtEYAgoxjup CXXXVI. p?\r. [n&2^&Y£i^ nte iepeaaiac] i [ertgpAi ^ixen itiepcuoY rtT&<MiY?\um : ArtgAAOOc Eg,p*i 
Aitpume £aa nTpeftpnjm.eY£ rtciuurt] cxxxvm. p?\H. eitxcjuk e&o2\ jte\|/a?\aaoc rtTvAA : n&^x & P ,AC 

£,aa nxuuuupe Eiio?\. 2 *noC AK^OKIJUtA^E AAAAOr AKCOYCJUrtET"- TtTOK AKCOYEfi 

TAtflNgJAOOC" AAN T"A^rm"(JUOYrf AKEIAAE EftAAAOKAAEK THpOY 

* f. I 3. 3 JUnOYE* *AKgpT"£ET ftTA^IH AAK TA^JfiCJU* AYCJU AKftAY EftA- 

i giooY[E] # xe aan xpoq gAA n&^c" eic ^hhte utok akiaae 
r> ErtE'rrtAcycunE aan [rttyuJp^]• wtok rtTAK.n?\<5xcE juuuor ak.ka 
e [mtekj^ix £!X(jui. AYptynHpE JunEKCOOYft [eRo?\ aaaaoi]* v Aq- 
7 TAxpo rt^-ftAEtytfAAtfoAA Art Epoq. eiwaRcjuk etcuw eAo?v aa- 

8 nEKJUtX' ElttAfiUJK. ETCJUK EfiO^ AATTEKgO* Elty<Mtii<JUK E£,P*I Ps. CXXXIV, titulus ex M. — 7 &qic&, M. hebr. Vulg. Syr. et Gr. zTZQ'.r.nzv - rtev&- 
gcuoup, ceteri v/. Or)«ra'jpcov auTOu — Ps. CXXXVI, titulus ex M.; unicus v. i ex Tnki, 
p. 327 -Angxiooc egp*', ceteris Gr. ejui s*oc9i<7au.iV, xxt — Ps. CXXXVIII, n^-*.- 
;X;*pi*c gju nxcoaupe efio>\ = M., Syr. et Gr. non agnoscunt — ' a.K'Xoiciju.A.^e - i<Jo- 
xi(/.a<>a5 - ante *.KcovcAJ«ex om. x.ai — - ante A-tceme cum hebr. item om. Htok 
- THpov = V.j M. hebr. Vulg. et Syr. = Gr. om. — 8 &.kh&y en&gioove, Vulg. M. Syr. 
et Gr. 7wOC(ra<; too; o&ou? jaou 7cp06i&S{ — 4 Kpoq = Syr. U-a~> , M. • Gr. Xoyo; x<W. 
Vulg. = hebr. tantum sermo - eicgHH-re . . *kiju6, M. gHnne iteoK nxoeic *.iccoYen 
.... THpoY, Vulg. hebr. et Syr. = Gr. i&ou Kupu 9U cyvu>; -xvxx — 3 quae in uncis, 
peiierunt cum membrana - ante *kka. om. xxt — 6 post A.qT*.rpo Memph. et Vulg. 
hub. x.ai — 7 alterum Mtt&AuMC, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. Mil ^| 

neKJU.&*xe fgTHY enegpoov JurtAconc. ; nxoeic eKiyA.ni"gTHK eiwv.vitotii.v rtm 
neTN&iy*gepATq * xe epe nxou eflo>v htootk eTfie ne*p.\iv Ai^inoiune epo* 
nxoeic & ta.\|ay;x;h grnoiAme eneKyjA-xe ' a. t^vJ/v^m ge^ni-e cnxoeic xim 
g-roove uj*. porge Ai*.pe niH^ g6"Kni^e enxoe«c xin g-roov s±ja. pov ' xe epe 

nui ff-rooTq Itnxoeic *.vcu ovH ovnoo' ItccoTe gA. gTHq s *.vu» iiToq MTIMl< 
ccdtc JunTc^ eao*K gii nec|*.noAii*. THpor 

CXXXIV, 7. cxxxvi, , ixxxvm. i-s. Hi) 

9 GTne kjuuulay- eityAitfltJjK enecHT e^JULftTe KrtAAAA^r eityArt- 
xi rtrtATN^ jmnrtAY itujuupn TAOYuug, grt Apnxc noa?\&cc<s/ 

rtc^oxm" 

[eK^jAit nrtOYTG t"ako Frtpeqpno&e] ^rtpoujue rtcrtoq peKT n ii.^i 

.. — p. ptSh. : 

20 THYTtt «cAfio?\ juumor xe nrtoYTe rt^ujAxe eyjulokaak* ce- 

21 rtAxi TtrteiaTO'Mc enxirtxH. rteTJutocre juuuiok hoc aijlicctuj- 
oy- <sj&a>?\ efio?s exit rteKXAxe 

cxxxix. p?\e. enxcuK e&ols ne\[/^2\JUt.oc rt2s.AYei2^. 

2 * nac KA^jueT eYptoJue JuuTortHpoc* juatoyxoi egTtpojJuie " p. p^» 
^ iTxi^ttfo^tc• nai rtTAYJUieeYe egrtKAKiA git rtEYg,HT' AYcpH- p0 
4 2\Ag, e&o^s iuinegpoY THpq* ^aytcuju rtrteY?\Ac rtee ftrtei'- 

gpq - oyjuatoy ttgpcj TeTgA rteYcnoTOY. ^juatoyxoi egri 7 - * p- po* : 
o poujme rcxirttfortc - rcAi TtTAYJUteeYe e^fc^AATe wrtATAtfce' a p0 

rtxAcigHT g,a>n epoi TtOYn&ty" AYcajjmTtT rtgrtrtoYg, JuuTAty 

GftAOYepHTe- AYKXJU ftg^TtXpOTT eYgHft egOYtt CTAglH. t &t&\\rtJK. 

* nxoeic nac t6ojui 3uutaoyx<m* AKpgAiliec epoi gr? oYgpoY * p. p~ff ' Kxuu*.Y, M. kg IIju&y, Syr. = Gr. au £/.£'- si - khju.ju.&.i (sic), M. FeoK kg Hju&y 

on, Vulg. et Syr. = Gr. rapsi — 9 «tt&.T«g = Vulg. et Syr. = Gr. ia? xTepuya? ;xou, 
M. cum hebr. om. ptou - JSnit&Y ttujaupn = Syro-hex. (.ov^o-j -«./ , M. tantum tT- 
tycupn , hinc add. 77T&.-r&gujoY ip&Tov ; quibus verbis, ait Schivart^e, simul respe- 
xisse videtur et lectionem A. Jtai-'opOpov, et lectionem V. /.ar'op^ov - ante T^oYuog 
cod. om. /.xi — l0 T€K6~nf usque in fin. pro M. tckxix; Hju&y gcgo! juujjt nhi OYOg, 
TGKOYmaju. eci&juoiu juljuoi = Gr. exei r, ysip tou oOTjviQffei |/.s, jcai x%9e£ei [j.z r\ 
osfyx com — 2} nttorxe n&.uj&.XE, M., iuxta Schwart^e, cgm^c^xi = hebr., licet alii 
codd. legant y;n&c&xi = Gr. epei£, Vulg. dicitis, Syro-hex. .o-jl-^/ (*.^ — - 1 initio 
om. JU.H = M., Gr. ouv^t - ante au'Buyx om. xai — Ps. CXXXIX, - egrtpiujuG, ceteri 
= Gr. *wo ctvopo? — ?< Ggj?K*Kj&, 7'«/f!, ibid., €£*hk*kj* (sic), pro zrW.ia; - g,t? 
»EYgHT, M. Ae» norgHT, Vulg. hebr. et Syr. = Gr. tantum ev jcapStcj: — '• nee n- 
iiGigoq , M. Su^pH^f- Juc{>&oY^oq = Syr. et Gr. o^e-. ooeoj; - ITgoq = M., Vulg. ct 
Gr. 7.7-fWv, Syr. in sing. - tg-t^, M. bt^h ^J)&, Syr. = Gr. 'jtco - Gr. et Syr. 
in fin. f)\y.\vj 'i.'j. — 5 cod. initio om. <p'j/,a;ov u.t y^jpiz zy. v^stpo; aaapTtoXou 
- ante ai&toyzoj M. hab. oyo£ - c^iTpcojuG = Vulg. et Gr. xtco avOpojTiojv, M. = Syr. 
ct A. gBo> £* oYpojxii — 6 ante ayccojuuTt = dieTetvav, cum Syr. om. xai - &ykcu, 
ceteri - eOcvto [tot - iT^ITypon = Syr. et hebr., Vulg. et M. = Gr. in sing. - gy^hh 

r{\\ ETA^iH, M. ,£)gm n^toj«T mtg g^njucuiT, Syr. - Gr. evofteva rpifiou - "Kia.- 
\{/&V . , M. = A. om. — " &.kp^iBgc epoi , ceteri - Gr. zizzn/j.y.ny.q ewi Tr ( v H.£(paXr;v 

i - UnoTxYJUoc (sic). 

Ps. CXXXVIII, 9-2i. CXXXIX, 2-6. 8. 150 o aajto?sYmoc. none jump^- efio^ ftTAeneieYJuiA itovpeqprto- 
p. p|S: ii e - AYAAeeve epoi juutpkaat Ttccuk- juh itote rtcexice «^ht. CXL pju. [ne\|/A^juoc ittAAYei^]. 

2 [xi^pe nAcy?\H2\ cooytm nneKJut-TO e&o^] 

cxlii pHE. [ne\I/A^juoc Tt2iAYei^ H Tepe nequjHpe xo2\x rtccuq 

» [lAApeicujT-Ju eneKrtA juutnay rt^ycupn] <J Junpf- pro <vt] TzccpocdMc, [Ac, Syr. om. (jls - nT&enejeYJUiA. = a-o xr,$ swiftu- 
j/.ia; ;/.ou - ngH-r, ceteri om. — Ps. CXL, v. 2' ex Tuki, p. 17?; JuneKJuTo, ita emen- 
davimus ITw/ci lectionem JuneKJue — Ps. CXLII, v. 8' ex eodem Auctore, p. 168 : 
juL^pejccu-rJu = Memph., Vulg. et Syr. = Gr. ockouttov 7rot7]<7ov uot - sequuntur infra 
Psalmi CXLVIII-CXLIX ex Opere cit. « Recueil » etc., Vol. II. pag. 96-97. 

CXLVIII, l cjuoy en(Tc efto"Xgr(~ juhhye cjuoy epoq gn ncrxoce' " cjuoy epoq 
neq^rve'Koc xHpov cjuoy epoq neqtfoju xHpov cjuoy epoq npH jun noog' 

hcjoy THpov xxn noYoem cjuoy epoq' 4 junHYe nJurtHYe cjuoy epoq ju&pe itjuooy 
eTgn Tne nejunHYe - r ' cjuoy enpa.n junxoeic xe nToq nen-r^qxooc a.yio a.Yiyiune 
«toc| nenT*.qg<Jun a.y<ju AYcconTr 6 A.qT&g00Y ep&TOY ty*. eneg «.ycu ty&. eneg 
neneg *qK**Y noYnpocT&vju*. nneYeme 7 cjuoy enxoeic eiio^gju nK*.g ni*Xp&- 
xcun jun nnoYn THpOY" ! nKcog-r tc^^'K&.j;*. ne^'J"- 4 ^" neKpYCT*.>\^oc" nennZ 
iTe*.THY e-reipe juneqty*.xe" 9 Htoycih jun RciEt THpov Hujh« eT' r t~K&.pnoc jun 
nKe'Xpoc - 10 neevpion jun n-rRnooYe THpov nx*Tqe jun ngA/K&.A.Te n"rne ' np- 
pcooY junic^g juTT *K*.oc nuu n*.py;iun jun npeq'fgA.n THpOY JunKA.g : ngep- 

cyipe juTT jun^poenoc ng^'Ko jui? nujHpe ujhju ju*.poycjuoy THpov junpa.n Jun<Tc' 
1:1 xe neqp&.n x«ce ju*Y^&.q u neqoYuung efio>\gixJu nicA.g juH Tne qn&.-xice 

junT^n juneq"K*.oc n^i ne necjuoY nneqneTOY&.a.R THpOY Hj^Hpe junTS^ n"K*.oc 
6TgH« epoq. 

CXLIX , ' 5C(jo enxoeic nOYXto nfippe' neqcjuoY gn TeKKTsHci*. nneTOYA.A.R 
'-' ju^pe nTS^ eY^pa-ne exJu nnT&qTa.juioq - ju*.pTTujHpe itcKurt tc'Kh'K erJu neYppo 
ju*.poYCJUOY enp^n junxoeic gn OY^cupoc jua.poYvf/A.'K'Xei epoq gn ovTvun.\m)ii 
jui? OY\J/A/XTHpion 4 ate gne n*oeic juneq7\*oc a.yco quince ui4pJupA.ijy gn 
OY«^r 5 neTOY&.*.ti THpOY n^ojOYtyoY JujuooY gn oycooy a.yiu ceiiA.Ye'KM'K £iri\ 
M6Y6"X&6" n'Xtce nne nergn TeYiyoYtufte epe ITcMqe iTgo cha.y gn neYtfir 

7 eeipe moykSa. gn ITgeetioc git gil-xnio g«T iT"KA.oc 8 ejuoYp rtAnppOMV ^>n 
nei*AHc H6Tg&.eooY mtooy gn" gneine ngojurtT tf eeipe kantQW itOVM^M tq, 
n*.« ne neooY nnec|neT0Y*.A.Q THpOY. 

CXXXIX, 9. CXI . ■ ( \i li, s. cxi.iv. pjuiX. [necjutoY rtTvAYei^]. 21 [lAApe c&p£ tnjtx cjutoY eneqpArt GTOYA&fi] Ps. CXLIV, v. 2i h item ex Tula, p. 177. - Psalmus CL infra ex codem Opere 
Recueil » etc. loc. cit. 

CL , l cjuoy enrtoYTe gr? neqneTOY**fi' cjuoy epoq geju necTepetojuA. T7- 
Teqtfau.' 2 cjuoy epoq gJu nTA.xpo rtTeq6~oju cjuoy epoq ka.t*. ns.ty*.i n-rq- 
jutt-rrto6 3 cjuoy epoq grt OYgpoOY r?cA.nic (sic)* cjuoy epoq grt OYrj/A^THpion 
juk OYKie&p*. * cjuoy epoq gn OYTYJun&rtort jurt ov^cupoc cjuoy epoq grt gen- 
XopTH juTT gitopr&ttorr ' cjuoy epoq gen grtxi «3t» rtece toycjuh' cjuoy epoq 
gen gr?KYJUfi&>vOrt TT'^OY'Ka.r 6 ju«.pe rwqe ruju cjuoy enp&n jun^oeic nertttOYTe. K-X-^ Ps. CXLIV, xi. ir>^ Jun&p£,ouuuA rtco?\oju.um nujHpE rt^AYei!\. n. xxv. , i * juuTApgpuuuA Ttco?\oju(jurt ncyHpe Tt2^AYei!\' nertTAqpppo 
2 gxx nl»7\' eeijme' etcoc^ia xxn Tecfiuu' eitoi rtrtujAxe rtTJUtrtT- 
a pjuirt^HT 1 exi JuineKTO rtg,ertcyAxe juut TtRcu^s' rt^ert&irtirjuiA' 
i ertoi rtoYXiKAiocYKH JJjxe , ayoj ecoYTrt OYg&n' - xe eie^ - 

TtOYJUlKTpnM^HT"' ftFEA^HT" AYCJU OYA1C0HCIC JU.T? OYAAEEYe 

5 rtoYcxjHpecyHJi*.'. nco4>oc r*p eTNAcuuT-I* ertaj" qrtApgpYe 

6 coc|>oc - npJuirt^HT 'Ke rtAxno rt«s.q TtoYp^Hjuie : qrtArtoi noy- 
nApAAo^H jui? OYcy^xe eqgHrr TtcyAxe r7r7co<l>oc jurt weYAi- 

i mrjuus,. tapxh ftTco4>iA te eoTE junrtOYTe* rtArtoY tjuuTt- 

pjuuT^HT' &e rtoYort rtiju etnaaac- t^pxh itTAiceHcic Te 

TjmrtTJUusJrtoYTe- ftAcefiHC ^.e rt Acuucyq FtcocJ>ia jmit Tecficu. 

s ccutjui n&ujHpe etecRoj JuneKeicjuT - aycu UnpKa) nccjuk rt- 

9 wArtcJuLJue TtTeKJuiAAY- kwaxi r*p itoYK?\OJut rtgjAOT exit 

io TeKAne- aycju oyk^^' ftrtOYfi' eneKJi*AKg\ n^cyHpe HnpTpe 

*p. qrn ^ertpuujuie rt'peqprtofte n?\<s.rtA JuumoK* OYAe ju^poY<Juty , ey- Proverbia. titulus mutuatus est a vers. i°; n. ic. (p. Hi) Jun&ppHJUii nco- 
"Xojucun — I,'n. ic. Jun*.ppo«juj&. , M. run&pouuuA. - ntyHpe H'XA.Yei'X' = Syr. et Gr., 
M. nujHpi junorpo 'X&yi'X — - enoi = voy;<7at ts , id. v. seq. — 3 exi s oe£a<rOai 
Te, M. etycon eptu-ren - JuneKTO pro <JTpooa; , M. rtg*n'|><jung - n. ic. (p. Jur ) 
HgrTtyAxe - juH HflcoV ngenMnivju*. (n. ic. mt6KA.titttT.UA., quod Bsciai male vidit, 
scribens tut en At tit tula), desunt in ceteris testibus - n. ic. post Roy'Xik^iocymh om. 
aaju.6 - 6coytH = xareuOuveiv, n. ic. scripserat ecooY-rn, alterum o nunc est dele* 
tum, M. eqcoYTcun — 4 ate eiVf , M. et Syr. = Gr. ivx ^w, Vulg. ill detur - X\T\*> 

- rtOYJur?TpJur?gH-r', pro M. HOYXieTc^iie et Gr. zavoupyiav - a.yu> = M., Syr. Gr« 

- 5 v&p = Syr. et Gr., M. "Xe - alt. coc|>oc, ita recte uterque cod., Bsc. edidit aocpio; 

- n. ic. q«*.xno, quod omisit Bsc. — 6 qnA.noi voiprei Tc, M. "Xe, Syr. xxi - eq- 
gHn , M. et Syr. = Gr. (7X.otsi.vov - ante iTcya-xe M. rteju, Syr. Xttl, Gr. hab. w 

- n. ic. «cYen»'vju& (quod item Bsc. haud notavit) - Vulg. et hebr., M. et Syr. s Gr. 
om. auxcov — 7 JunnoYTe = Vat. et Syro-hex., Vulg. hebr. et M. Gr. ttupiou - y 
alt. T^px" °m. "Xe - ult. *Xt Syr. et Gr., M. om. — 8 ad h. vers. Bsc. nottt ! 
<s.Cod. Rorg. 99, habct ^yco Junpicraj Ujuok », quae lectio omnino improbatttl ib i 
codice, qui evidentissime legit a.y».u JunpKcu iTccuk; litera t in alu'ia voce ■ Btciai 
tccta, est simplex Lmpressio oiusdem liteiae in pagina praecedenti existentia - l 
mendose TtTeKJU*.Y — ■ kh^ti Syr, et Gr., M. cyctmkj - exit -reic.vnt N'ulg. hebr. 
et Syr., Gr. <ty) xopu<pY] , M. gixtuic — ,0 n. K . ^ p. pltv, seu pttA.) gitpuukU Kptqptti 
Vulg. peccatores, M. et Syr. = Gr. atvoptc Kec^ct( - n'x.\i\.v zXavyjawjiv. 

* 

Prov, I, i*ii, 153 

tyArtcencuunK eyxuj Jxjjloc xe <suuoy rtHjuArt rcvKOirtumi e- 
neiguuTli- Tf r ^rTgum , Tve enKAg,' noYpume n>ikaioc gr? oy- 
12 xirctfonc - TtTrtOAAKq Xe eqort£ rtee rtAJurtTe' aycju rtTfiqi 
w nneqpnjuieeYe eflo2\g,iXJui nxAg; rtTrtxno nam rtrteqrtKA 
11 eTriAtyujOY- HTrtjuieg,' rtermi Kcyu^' 1 ttvrtoYxe HneKK^Hpoc 
i rfjuuuiAft t?Te OYTcjuajjuie rtOYcuT ujuune nan. n^tyHpe jSnp- 

fiOJK £1 TE^IH ItJUUUAY peiC^T TEKOYEpHTE Xe e&OXgTt lteYg,IO- 

i6 oye. epe iteYOYepHTe r*p nHT eykakia aycju eYtfenn enrt- 

i- crtoq e&oX. rtrteYnpty tyrte r^p am eRoX ertgAXATe enp<s/ 

TTtooy r^p eYJUiETexe eg,ertcrtoq eYceYg,' neeooY may 

w egpYrc. «ai rte rteg,iooYe koyow rtum etxcuk ej&oX TtitrtoRe' 

ncyopcyp Xe rtrtpoujuie UnApArtojuoc gpoY* £YftA.T&KO r*p Tt- 

- T6Y\|/YX H £,N TEYJUftTCyAq'T. CECJUIOY eTCO<l>IA £?* Ng,ip' 11 Bsc. eYuj^ncnccunic - n. ic. ajuoy rtJui.u.&rt rcTrtKoi'namGi (p. p«x) inGigcoTB, 
Bsc. in cod. xxv non recte legit JtvKomcjurteit , Syr. = Gr. eXOs {xsO't^wv xoivwvtjctov 
aittaTO?, M. *juoy *picyc[>Hp hgai^h GYcrtoq, Vulg. = hebr. veni nobiscum : insidie- 
mur sanguini - n. ic. om. !ke, M. hab. OYOg — 12 !Xe - M. et Gr., Syr. sub obelo, 
n. ic. om. - n. ic. nee ajluTtg eqong = Syr. et Gr., M. - cod. xxv — 13 «*.« ceteri 
om. - tttteqiiKA. e-rn*cyu)OY, M. et Syr. = Graec. tyjv xtyjgiv ocutou ttiv Tro^uTeXvi 
- post n-rnjuGg' Sahid. om. &e, Syr. hab. sub obelo — u n. ic. iTrnovx et -re oy- 
•rujjue, Bsc, qui contra codicum auctoritatem scripserat UneKK'KHponoju.oc, haec hab. 
in nota '. « Cod. Borg. gg, habet nvrtovx JunGKK'*\Hpoc nJuuu&rt tg oytoujug tytune 
it&it. Ita corrige unum et alterum (sic) nvrtovxe HneKK^Hpoc rtJujua.K Hte oytcojug 
vel tcucoule cyame tt&rt »: si hisce verbis post oytououjulg utrique cod. addas TTovcot, 
quae duo postrema verba in Syro-hex. leguntur sub asterisco, habebis genuinam lectio- 
nem cod. xxv; quae propterea nulla indiget correctione - post nJuxi&rt Sahid. = Vulg. 
et hcbr. om. xotvov oe flaXavTiov jCTrjctoptsGa tzxvtz.c, — 15 n&cyHpG -Vulg. Syr. et 
hebr., M. - Gr. om. - g» TGgiH, ita uterque cod., Bsc. legit ga. TGgiH , et frustra 
dicit in nota: Cod. Borg. gg, recte habet « g.t -regm » - n. ic. om. *Xe, et hoc non 
vidit Bsc. — 16 hie versus deest in Gr. et M., habetur in Vulg. Syr. hebr. A. aliisque : 
ot ••/: -.',')-.'. xutwv £'.; /.y.x.iy.v rpeyouffiv x.ai ravtvoi tou exveai ataa; n. ic. 6tka- 
kia. . . gySmith (non gy6httg, ut legit Bsc.) Gnencitoq ifio'K giT ovit'iTTtTdnc ; haec duo 
postrema verba, propria huius codicis, non agnoscuntur a ceteris testibus — 17 «- 
nevnpty tyuG v^p ^n - Syr. et Gr., M. *ircj;ujpuj r^p nitovtynHOY - enp*. non re- 
dundat, ut opinatur Bsc, sed est pro M. +>en oyjugtoxi, Syr. N-lJo-i. = Gr. aSixox; , 
et rectius pro Vulg. frustra = hebr. Dan — 1S gyjugt-gxe = p.sTeyovxss - egGncnoq , 
Vulg. = hebr. DQI^ » Syr. (.io^o pro M. Gg&nA^TGfi et Gr. (povou - quae in M. 
et Gr. leguntur in fine huius vers., scilicet : yj %z /.axaaTpcp-/) av^pwv xapavojj.ojv 
/.v./.r . et in Syro-hex. sub c , Sahid. habet in medio vers. seq. — l9 iTTTmoBg pro ra 
/ '-,/ .-/ - TGYJuTTTiy&qT, M. Syr. et Gr. absque auTwv — 20 post cgcjuoy Memph. 
ct cod. C. hab. * 

Prov. I, 12-20. 

ftuOUMTJ CoPTO'SiHIOlCA. Vol. II. 20 * l.Yi 

p. qf:» 'ayo> ovrtTTc JiApgHciA £?t rtEn^ATiA- ceTAujEOEicy ?vE XX- 

JUOC £IXff NKOOg,' ftltCOfi'T* tyACXOOC T^G ECTHK TtgHT"' £1X1? 

m jujty^h 7tJuino?\ic. xe Ttovoeity rtm' epe rTfiA^HT' (Td2\x 

itT!\iKAiocYrtH ftcertAXityine Art - haght S^e eyo TtpeqerueYJUi 

• £nccucy # ttTepoYpAceRHC ayjuecte TAiceHcic* ayuj AYtyuuriE 

EY^Sn' Eg,ENxnio. eic^hhte ^-naxcju rtHTit ejtcl)Axe rtTAnrtOH* 

M "frtAT-CARCJUT-Tt ^E EJTAcyAXE. ETTEI^H AmOYTE EpCJUTIt iui- 

nETrtctuTJui Epor aycju Ainpty rtAcyAXE £&o?\ juinET~rirt-g,'THT"fr 

96 A?\2\A &TETKTCTO ERo2\ Hit AtyOXNE' AYU) ATETftpAT- 

86 cauTJui nca rtAxnicr ETfie nAi gou, ^naccjuRe TTca nETn- 
tako' ^rtApAtyE 2s.e xUxxuon-Ji EptyAit nTAKO ei excjutm- aycju 
Epcy^rt nEtyTopTp ta^e THYTft &i OYtycrtE* rtTE ncyopj^p 

El EXCJUTft fteE TtOY£ATHY H EptLJAN JTTAKO El EXUUTtt AYUJ 

p. qs : as Epcy^it 0Ye2\i\|/Eic ei rtHTit xxn oykto EpuuTrT. cnaujuujte 

FAp KTETItJUlOYTE E£,pAI OYRHr ANOK !AE TAtHccjUTJU E- 

29 pa>T"rr itEeooY rtAujirtE Ttcuui TtcETJuicrftT. ayjuecte tco- 

80 4>|A FAp' AYtU JuinOYCCJUTn KAY ftTJUirt'TJUlAirtOY'TE* AYCJU 

3i JuEnoYEcy-f^T-HY ENAcyoxrtE' ay2\kuja &£ nca rtAxnio. etRe 

jta! <Si cenaoycuu.' mtKApnoc wtey^ih* aycju cenacei ntey- 

32 jurtTtyAqTE' e&o?s rAp xe ayxi gENKOYi ittfortcv CErtAgpT- 20 &YCD = M., Syr. = Gr. oe - oyntc n^pgHci*. (Bsc. haud recte R*Tcn*pgHciA gR 
«6n"X&TJ&, pro ev -kIoczzixii; 7uappv;<nav ayei, M. = Syr. .jbert «m^&TiA. ctytun 
*>6t\ ovn&ppHc»&. — 21 ceT&cyeoeiuj juuuloc, quae Bsc, perperam coniungens cum 
praecedd., immerito hie dicit omitti, pro JtTjpvxrffSTai - post ruTcod-r cod. om. ski 
ft$ TiruXai? f^uvxGTOiv wapedpeuet - rTuno'Kjc = M., Syr. = Gr. in sing. — "- iTov- 
oeiuj hjju' = M. et Syr., Graec. osov av ypovov — *-'- Bsc. haud recte VTpeqenioiJut 

— 2 " 'fn&.xcu, M. - Gr. 7rpo7i<70[xat , Syr. \.ji )*.-»**> — ! * epuu-rri et epoi desunt in 
ceteris - n&uj&ace (Bsc. n*ty*ace), Syr. - Gr. Xoyou; , M. «n&xtx, consentit Vulg. 
cum hebr., sed in sing. ^T> — 2S *ylo, M. et Syr. = Gr. 5s — M gu>, M. a.mok gco, 
Syr. (.j/ 3/, Graec. x.ayw - jujuujtH abest a ceteris — J7 ante n-re M. ovog, p 
ntyoptyp Syr. - Gr. hab. ^£ - prius emuTt? abest .1 ceteris - h cpiy*.n usque in tin., 
Gr. ordine inverso : xai otxv zpynrxi uaiv QXn|»i{ x,xi -oXicpxta, r; oTav ^i^Ta'. 
ufJLtv oXsQpo; ; M. ovog *.qty^ni eaten «h«oy rote orcjtu'f- efio'X o-rog e^ycun a.cj- 
ojA.ni eattu-ren ace ovgoacgeac neAi ovt*.ko, Syro-hcx. tantum v^--^-^ lU-ij Jto>< «' 
U*.o.^^.o (.j^o/ - OYe"Ki\J/eic, ita cod., Bsc. proprio martj emendavit 10 ovoXivJ/ic 

— - 8 nceTiid'iTT a M. Vulg. et hebr., S\i. Gr. absque pronom, — ' a.V«U M-. 
Syr. - Gr. ^£ - i?-TJUtT-rjuA.inovTe = M. Vulg. hebr. Syr. et C. xov 8 

Gr. tov fts Xoyov tou xupiou — J0 rt&.acnio Syr. et Gr., M. K&CAJtl K&0% 

ace, M. ec|>ju* y&p ace, pro avO'cov yap, Syr. in textU ♦ "^-^v , in nuug. . ^-<s^> 


IBB 

33 iiov ayoj nexrto natake rtAcefiHc. nQ r rca) r rJx >s.e epoi 

qrtAJuiT-ow juumorj g,Tt OYEipHrtH eqTAxpHV a you qrtAtfuu Axrt 

gpTE e&o2\ JuneeooY rtum. 

n, i nAcyHpe EKty^rtxi rmtyAXE rtTAENTO^H ttvgpnoY ^thk 1 

2 ttekjuus^xe itAccuTJui ttc* Tcoq>i& ne* ayoj kna^ - Hjtek- 

a gHT' eyjuuTtca&e- jtvT&Ac ?^e HneKtyHpe rtc&ou. etyoune r&p 

eKcyArtjmoYTe oy&e tco4>ia* nyjuioyte ^e ETAiceHcic g,w oy- 

i ncxT* rtcjuiH' rtvcyirte 'Ke Ttcuuc Ttee rtg,ENAgp ftg&T* ttYgpTgf 

5 ftCCUC gTt OYOYpOT" * TOTE Kit AltOI TtTJUTtTJUAiftOYTe" WYgE * p. qe 

e eTAicewcjc ETOYAAfi- i?Te tekoyephte TJuExixpon. nrtoYTe 
r&p rtA+ iiak TtTcoq^i* Efio?s£,rt puuq- jmrt oYAicencic jum 

t OYJUftTpJLUtgHT' AYCJU CLJAqCEYg,' ROH01A EgOYtt' tUt^lK&lOC" 

8 eqWApMA^TE EftEYglOOYE* ec 12AP e £, ENE£IOOYE ftTJUE" <i)&q- 

9 ^-^THq 2s.E ENEglOOYE TtMWAHT. TA.I #E TE 0E TtgOYO ETKffA- 
WOI HT^IKAIOCYttH JUW TJtAE' OYNTE TJW.E F&p £Ett£IOOYE EY- 

io coYTcjurt- ayo) ty^pE we^iooye UnnETrt^woYq cooytn. Ep- 

cy^ft TCOc}>!A TAp El EJTEKgHT' AYCJU rtVJUEEYE ET&lCeHClC XE 2 cEH^go-raov = Syr. et Gr., M. praernittit xai — 33 !ke = Syr. et Gr., M. ora. 

- Hjuoq , in fine versus xx , initio sequentis scriptum est integrum Juumoq - gft oy- 
e»pm<H cq-r^xpHY, M. et Syr. = Gr. tantum S7C* eATr^t — II, l rmty^xe = M. Bsciai, 
Bouriant et Lagarde hab. nn&.cA.xi = Vulg. et hebr., Syr. llS^sa.^. = Gr. p-/)<7iv — 2 "ke 
= Syr. et Gr., M. oirog, — 3 v*p = Syr. et Gr., M. !ke - post -fco<j>j&. cod. om. >cou 
T-j] ffuveaet dco; cpwv/iv <tou - nvjuovre usque in fin. = M., consentiunt 2. m. A. 
C., Vat. in marg., Aid. Complut. aliique, nee non Syro-hex.sub ^ , Graec. om. 

- 4 iTVcyme !ke , M. et Syr. = Gr. %«,% exv ^tjttjtyj? ; Bsc. non vidit 5.6 in cod. 

- TTt6 ngen&go 7Tg*-r ttvgo-rgT (Bsc. nvg^-rgT) rtccoc, M. et Syr. = Gr. co? ocpyu- 
piov Jtat cj: Oyjaaupou^ e^speuvrjuio^ xurr,v - grt ovovpox abest a ceteris — 5 Kn&.not 

oruvyjffet? - Tt-r.y.Tt'rju^JHOYTe, ut alias, pro <po[iov -/.upio'j - ttvge .... eTOY*&fi, pro 
/.-/'. sxtyvtoirtv &eou vjpr^zic, -TTxe xeKOvepHTe TJuxi^porr absunt a ceteris — 6 nnov- 
•re v*p, M. Vulg. hebr. et Syr. = Gr. oti >cypio; - k&k abundat - eEo'KgTT pouq- xxn, 
M. = Gr. x.7.'. y.-o nrpoecowou xutou, Syr. id. in textu, in marg. : \.*a-2> _*> . o . I . ^qb . / . 

- oy&ic^hcic pro yvuxn^ — 7 Bohoia., M. Vulg. et Syr. -Gr. 7coT-/)piocv - hh'Xik^ioc, 
M. iiiiH6TT&go JSw.ouoY epATOY, Syr. et Gr. rot? )C«Top9ouai - literae qj^ in eq- 
HApn*.tyT6 sunt rescriptae - enc-Ygiocve, M junoYw.oun-, Syr. = Gr. ttjv 7rop£tav 
xurwv — x eq^pe^, M. et Syr. Gr. tou yAy.'^y.i - TT-rjue = M. jTtg 'i-ju.GejUHi, 
Syr. !^-»i* -Vulg. rectorum, Gr. ducautff/.arcuv - jyAq-fgTHq usque in fin., M. et Syr. 
= Gr. /.v. ooov EUAapou|/,evo)v aiutov oia^uAa£et — 9 t^V . . . . ITgovo, pro tots - Bsc. 
eTEKitwioi, contra codicis auctoritatcm - jum tjug, ceteri koci KpiLta - oyTTxg .... ev- 
coythjii abundant - post ne^ioove om. THpov — 10 v/^p = Syr. et Gr. , M. om. — &yio, 
M. et Syr. - Gr. d£ - in-xieere pro eivat *o£r), M. ^ecoecic mtc TeKrJ/v^H julcyi. 

I'rov. I, 33 — II, i-io. 1 156 

n nanoyc rtTGKxI/YXH* ntyoxrte crrtANOYq rtAgApe^ epoK ne - 
is TtTe njueeYe etoyaaR i~£,THq epoK' xe eqertAgiAeic eYg,m 
ii ecgpov aycju evpuujuie ertqxe ^aay am juuue. uu rteTKuu 7T- 

ccjuoy Ttrte^iooYe eTcoYTuurr evcuuTn may TtgertgiooYe Fkake* 
}' rteTeYc|>pArte exit rteTpneeooY* eTcuulie exit rfeeooY* wa.i 

epe rteYg,JOOYe tfooAAe* ayou epe rteYJUAJuumootye xhy Hkotc- 

% p. p : 16 ^CTpeKOYE AYCJU EA&K NU^JUUUIO eTeFftCJUJUH TtftXlKAlOC. nA- 

n cynpe HnpTpe OYtyoxrte eqgpoY ta^ok 1 n«sj etkcju Ttccuq rt- 

Tecfio) xirt TeqjmitTKOYr aycju etoE^ eT2yjAeHKH etoyaaE. 

is AqKA neqm r*p ^ataa jmoY* ayou epe weqju&juuutootye 

io jurt rtpcujuie ^ATrf AjmrtTe* rtrte oyom rtiJix. eTcooYg! epoq 

kotoy' ayuu TtrteYTA^e rteg,iooYe Hnumg* a.7\7\^ certApnKep- 

20 ^thy' Ttrte rtpojune r*p juncoftg TAgpoY. erte rtTAYJuoo^ye 
r&p £i rte^iooYe ETttArtoYOY- rteYrtAtf it rte^iooYe Ttft^iKAioc 

21 eYCAetf^uK^ ne. rteTftArtoYOY itAOYuug,' gixju nKAg; TtiiA2\- 
^ht' ^e HAcycuxn £ixa>q* xe rteTCOYTum rtAOYcug,' g,ixjui 

22 nKAg/ *ycju rteTOYAAfi' rtAtycoxn gixajq* cert&cuxrt TtTOOYft 
TtAcefiHC ^ixjui nKAg; aycju juEnApArtojuioc cert^qoTOY eiio?\ 
£ixa>q. 

in i nA^yHpe juinppncufi^ TtrtA^rtcJuuuie' aycu JUApe neKgHT' 
p. p* : 2 gApeg, ett&tyAxe' certAOYaug, r*p epoK 7toYfto(T' N<s.g,e jurt 11 ante njueeve M. x.at, post iliud Syr. et Gr. hab. de - 'f-gTHq pro TYjptjffei - ll ev- 
ctuTn n*y, pro tod xopiUccrOai. — u eTcto&e exH rteeoov, pro x,ai ^x'.povTi; •-•- 
^ladTposY] xocxy] — 15 Bsc. neYJU.*.Hju.ootye — 16 post e-rpeicoYe cod. om. arro oriou 

suOsia? - 6T6VNCJUAIH Tut'kJK^roc pro tt); ftixaiag yvtouir,; — l: n*.i xin -req- 

jul«tkoy'i = M., Syr. = Gr. -r\ awoXiwouffa oidaaxaXtav v£qtt;to; - 6-roYA.A.fl = M., 
Syr. = Gr. fhiav — 18 neqjueuELuoouje = M., Syro-hex. in textu ©vX-, Ifw*/ , in 
marg. cum Gr. too; a£ova; auTT)? = rPrPUVE) - Jun iTpuuxe, M. et Syr. Gr. uiTa 
twv YY)Y evu>v — ly excooYg' epoq pro oi K0(SSUO(A€VOl ;v z-jty; - aycu, M. et Syr. 
= Gr. ou&e -Hniung prius = hebr. Vulg. et Syr., M.-Gr. euGeia* - verba a.'K'K* ccn*f- 
rtKepg-THv, non vero sequentia, ut scribit Bsdai, addita sunt ab interprete Thebano 
— -° eTKAHOYOV = xyaOa; , M. ercovrcort - HH'Xika.joc Syr. Vulg. et hebr., M. 

Gr. ^ixaioffuvy); — Jl i(£th&hoyov it&A.^gnT' *Xe n*.u;u)xn ^IXtt»q M- 

Compl. Aid. Alex, aliique, nee non Syro-hex. sub obelo, Gr. cum Vulg. et hebr. 
om. — '-'- TTtooyh m*c6&hc - hebr. D^VCIT et Vulg. impii vcro, M. et Syr, Gr. 
oSot x^ititov - ^vcu, Syr. - Gr. I«, M. om. — III, ' n*.iyHpe usque ad tin. \e:>. 
cacov vofAi^cov p.-/; ^ttiXxvOocvou, tx ($z pr,o.xzx (tOU TK)p«»TW Tin XOfOl« Uit 

Vulg. cum hebr. Fill mi, ne obliviscarh legis men-, et praecepta mea cor ta 
CUStodiat, M. tantum n^iyHpi K«.nOAllAaot1 xinepepcuov R3M neKgHT, item Svro- 

Prov, 11. ii - III. i 157 

s ^ertpjunoore TTujn^ jw.it OYEipHNH. JuinpTpE juuuuTt~na. !\e 
i kaak jutrt TnicTic jmrt t~u.e' JuopoY !\e EnEKJUtAKg; xno !\e 
kak TtOYgAJiOT" jurt oyjuieeye EftArtOYq HnejuiTO eRo7\ juutxoeic 
s juH Ttpcujuie. tycune EKftAgT~E gH nEKgHT THpq ennoYTe* 
e aycjl) juinpxicE juuuok exn tekcoc1>i«v oyom^c e&o?\ gF nek- 

g,IOOYE THpOY XEKAC ECECOOYTF FNEKg,IOOYE HTE TEKOYEpHTE 

- TAJbuxpon. junptyaune mak FcaRe oyaak 1 ApigpTE F-roq 

b g,HT~q nnrtOYTE' itrpAKTK eBo?\ JuneeooY num. : tote oyn 

OYTA?\6b kaujcujte HneKcajJuiA aycju oYqmpooYty Fnekkeec. 

9 n^^Hpe juATAie nrtOYTe Eiio?sg,F rf£Kg,iCE juume* aycjj Fri - 

io rt*q FrtEgpYATE FrtEKKApnoc Fte t^ikaiocynh - xe epe nek- 

li TAJUIOM JUOYg, rtCOYO AYCJU FTE rfEKEIOJU JUlOYg, FHpJT. UA- 

tynpe JunppKOYi FgHT ^rt tecRcju JuuTXOEicr oy^e iuinjxycjucjui 

i2 eyxjtio juuiaok EJ&o^g^TOOTq* * £) Ape nnoYTe r^p ^CRCD * p. p~E 

«ne r rqjui.e juumoq- cy^qjuiACTiroY 2s.e Ttj^Hpe niji*. ETqrtAtyo- 

noY epoq* FT~oq r*p qrtAJUOKg,^ *yu> FqTAgpx ep^TK on. 

i3 M^'iATcj UnpujiAE ErtTAqg,E etc(k1>j<s/ <s/mj npcwjue EftT^q- 

li g£ ETJULMTCAfiE. CCOTTT FAp EpgOUli' FgHTC EgOYE FAgUUCUp' - itiong super versum a pr. manu — ;! *Xe prius = M., Syr. = Gr. om. - jui? tjug 
ceteri non agnoscunt; hinc Memph. add. c^htov "ke gi ^oyhujcj ntg neKgH-r ; 
ealem habent in fin. vers. Syro-hex. sub asterisco, Complut. Aid. A. aliique cum 
hebr. et Vulg., Sahid. cum Graec. om. — * xno *Xe . . . . xxn orjueeve ertjutorq , 
hebr. 2TD bs'Wl "jITN^QI > Vulg. et invenies gratiam , et disciplinam bonam, 
M. et Syr. = Gr. x.y.'. sup7)<T£i<; yapiv. /.y.». wpovoou &%Xcc - Bsc. HnH-ro — 3 neicgHT 
= M. Syr- Vulg. et hebr., Gr. absque iron - ^ruu = M., Syr. = Graec. 6s — b n. ic. 
(pag. p^jf , scup^i), legit ovumg e&o'K Hnejcgioovs — TTte TeKorepHTe -rJuss/nepon 
(Bsc. in utroque ms. non vidit tax ante xiatpon ) - M. et Syro-hex. sub obelo, 
Gr. cum hebr. et Vulg. om. — 7 TT-roq pro Syr. et Gr. 6s, M. om. — s ovqmpo- 
orcy = ewijAsXeia, M. oyoyx&i — ,J nAujHpe solus hab. Sahid. - nnorTe = M., Vulg. 
hebr. Syr. et Gr. xupiov - n. ic. (p. p^r) e&o'Xgn ittc&pnoc TtTeic'KiKaJfocYitH (quam 
variam lectionem haud animadvertit Bsc.) = M. et Syro-hex., cod. nostcr cum Gr. 
y.-o <jchv Koptcuts oixaioauvrj? — 10 xe in utroque cod., Bsc. omisit - n. ic. iTvta.- 
jui'on (quod pariter non vidit Bsc.) = ra Tap.ieta aou - ITcoyo, M. efioTv ^J>en n&cy*i 
M-re oycoyo , Gr. ~/ r^y.'j 'rr, ; ffiTtj* , Vulg. = hebr. et Syr. saturitate - ayuj = M., 
Syr. = Gr. ^s - n. ic. in eiuj juorg — ll JunppicoYt ITgHT - Memph., Gr. ar, oXiviopei 
- n. ic. e-reclia), M. sicut noster ^en ^j-caa) - idem Unpccutuii — li nitovTe, ceteri 
cum Gr. JCupiO? - n. ic. nneTeqjue Xljuoq yj^c\xf.^c\-yo'r . . . eTeq«A^<i)onoY = M., 
Gr. ov -y.y/Aij .-v.: - idem iT-roq >&p eqn^juoKgic (Bsc. mendose c|u^«.OKg) ^yuj 
N«qTJkgOK ep&-ric on , quae solus Sahidicus legit — 18 npume pro 0vr,TO; - Bsc. 
alter. n-rAqge = M., Syro-hex. (.j-c, , Gr. c; :i^£ — l * epgeufi' pro £y.^op:'j£'707.i. 

Prov. Ill, 3-14. 188 

w Unrtcnrfi' A*?? ng,AT- cta/ihy %e erterte juuue . JiiTt May jut- 
neeooY rtA-f oy&hc- coYort£ !\e efto?\ rtOYort mjut. eTgHrt epoc* 

i weTTAiHY &e THpoY HntyA. juuuoc Art. oymo(T r*p rtA£e 
«.rt ^ertpAAnooYe rkurt^ fteTgrt TecoYftAjui' ayuj oYeooY juift 
ov*Att r rp*Axx&o rteT^r? TecgRoYp 1 epe t&ikaiocynh nhy eRo2\- 

h £,rt pouc cq>opei 2^e Hnrtojuoc juOn fina' £i nec^AC. gertgiooYe 
eitArtOYOY fte rtec^iooYe- ayuu ftecju^uuuuoocye THpoY gTt oyci- 

la pHrtH" oYcyHft r?am£ te rtoYort nun. etkcju k^thy epoc* ay<ju 
ctaxphy exrt rtETTAxpo JuumooY exuuc rtee itrteTTAxpHY 

is exix nxoeic. a nrtoYTe cjiutcrtTe juutka^ gjn tcoc^ia . . VII. 

n. xxn. 7 

s p. cj; ' ngjxyipe eTCftAftAY epoq nat^ht eqcy^AT" rtcfidr eq- 

1 juoo^ye gATrt rtK^xe Tut^jp UnecHl" eqcy^xe gJx nKAKe Jx- 

io nrtAY rtpoY^e - epe njuAgppK epoY^e gH oykakc* <=y*pe Te- 

cgme Taujurf epoq gTt oycjuot HnoprtH* taj ety^cTpe ng,HT~ 

ii TtrttyHpecyHju xiqotfc. caccuoy ^e a you OYtyrtA Te jui^pe 

12 rtecoYepHTe Ae (5"<ju gH necHi* <=y*cp OYOYoeity r*p ecKcuTe 

g,ifto2\- OYOYoeiuj 'Ke ectfopfTgATrt rtK2\xe ru«. g,rt rten2\AT"eiA. 

is juutrtcauc ty«\c«sjUAg,Te juuuoq t?ci"ni epuuq- git OYgp 'Kt it- 

14 ATtyme cy^cxooc WAq* xe oyoycia TteTpHrtiKH rtAi ne nooY 

15 ^frtA^t" wriAepATe- et&e ita.! &Iei eflo2\ btcujut epoK <MOYecy 
i6 neicgp A.ig,e epoq. ajcgujuit HnA(T2\0(r J r7g,eftKepe<s/ Ainopcyq 15 "Xe prius = Syr. et Gr., M. om.; alterum solus Sahid. legit - Bsc. eruone - ILue 
pro 7roX'jTiXwv - coYortg e&o>v, M. et Syr. = Gr. suyvoxtto? ;tt'. — l6 *Ya>, ceteri 
= Gr. ')£ - oycooy juh ovjurTTpJuju^o, M. et Syr. = Gr. inverso ordine -Xooto; xx-. 
o*o<;a - haereo utrum codex habeat -recgfioYp vel -recgfioY, ut in schedis meis men- 
dose scriptum invenio - nec"K&c = M. et Syr., Gr. absque kuttj? — ls ctkcu Hg-rHY 

pro M. eTitA.AJu.oru - A-Yco cT&xpHY exJu nxoeic (Bsc. exit mtoie), pro itott 

xot? £7cepeiSo(Aevo^ c7r'x'JT7)V co; g«» xupiov <x.Gyx\r,$ : Vat. om. a^^paXr,; — l9 git 
tcoc[>i^, ita abrupte desinit cod. xxv, Neapoli asservatus — VII, 7 T\\t£ht, Memph. 
= Syr. et Gr. eBo"X ^*>en m&TgHT itujHpt — s ITiTgip, M. Htc nuuiuiT, Gr. ;v 

- JunecHi Memph., Syr. = Gr. otxwv kuttj? - ante equj^xe M. Syr. et Gr. hab. xxi 

— 9 niAA-gopx", ita cod., Bsciai proprio mane emendavit in nju^Hgopx, pro r.v.xx 
av /T7'jy t.x - git oyk*.k6 , M. xeieoYon OY>not|>oc, Gr. xxi vvo^w^r; • Syr. L-j^ii.i.v> , 
A. xxi yvocpo; — l0 post i^y^pe Sahid. om. c^ - ■xkjo6c pro - ;'.-ttx70x'. — l 
cujoy "Xe A.YOJ OYtyiti Te avei7Teau(ASVV| ^c idT'. xxt xtcoto; - .uA.pe pro Aiepe 

- alt. "Xe Memph. om. - necm M., Svr. Gr. absque xjty;; — ' epn>q M S 
et Graec. epoq — '' ^ioycijj pro eioYetij -o'ioucix - epocj (sic), Ceteii aim Gr. 

— "' iTgeuKepcA. Xiipixi; , Vat. XiUi'.x. 

Prov. Ill, 15-19. VII, : 159 

n 5\g rtAJutc|>]TAnoc rtTe KHjute- aikoyxS 3 ' HnA^o^r rtoYKpo- 
ih koc a you nAHi TToYKirtajuuujuiorr ajiaoy rtTrtAATOtt juuuort £N 

19 OYjtutT%yfiHp oja ^tooyg* ajuioy rt t rtg,oy2\(T g,Tt oyjug. + jujta- * p. ci* 

20 g*i r&p £Jx hahi Aft* AqRcwK GYgm gcoyhy* epe oytoujuic 
si gt? TeqtfTV ^itn OYJiAHHtye TtgpoY qrtAKOTq eneqHi. <5xn?\A- 

rt* Tve juuuoq gjfi OYitotf" Fgpjuu2\!A fttyAXG - Acjmopq 7\g rT^crt- 
22 g*6e efioTsgrt ftGCcnoTOY ACTgioq gBo2\- ttToq 5\e AqoY^gq 

rtcajc g,rt oYfto^ 5J«.rtT : A0H r r eq^yTpToup' rTee koyjiaacg gy- 

itAftTq GnGqixATtKoncq* ayuu wee rtOYOYgpp eqtfenH ET&*.q 
as eneqi<2\A2\' H rtOG Tioyggioy2\ eAYcyootfeq woycotg eneq^H- 

n«s.p* qtfGTTH ^.g Fee TtOYgA2\HT" eYJTAcy* itqcooYrt an xg tuaa 
2* nnGqTHY nc. tenoy tfe nAtynpe ccjutjui epoi rtvi"g,'THK ert- 

U cyAXG rtpCJUI. JUtfipTpE nEKgHT" piKG ENEC£,IOOYE' ACKNC OY- 

jmHHtyG r&p &CT&YOOY eg,p^i'* aycu ^ert&THne ne rtT&cgpT- 
27 Roy* epe NECg,iooYE r^p &hk EifHi naju.n'Te : gyRhk *&e ejte- 
cht' entajuuon juttjuoy. VIII, l NTOK £,E TAOJGOGJCy ft TCOc|>IA. XE GpG T JUl It Tp JU NgH T 

2 ccjutH nak' 4 gc £Ixn NKOOg, r*p etxoce' c*£e 5s.g cp^Tc * p . c* 

3 NTJULHTE NNE^IOOYE' CtfoptTg^TN JGinY2\H NNXUUCJUpE* AYCJU 16 «T&ju4>'T&noc = a|AcpiTa.xot(; , Bsc. mendose Haju.c{>n-oc — u ayou, ceteri &s 
— 18 F-riTiiTon Juuuort, pro *ai octuO>.!X'j<7io[/.sv ; item T?TTTgco>\6 = ' pro syKu^iTOoj^sv 
J n^Hi = M., Syro-hcx. ovX-, IJS.*^A. sub obelo, Gr. sv owtco - post &qBuuK Gr. Ss, 
Syr. hab. yap — "" oytcujug, M. = Gr. svSscriAov apyupiou, id. Syro-hex., sed ).a.«o» 
sub asterisco — 21 &cn"X*iiA. = c/.T:i7:\wr l r;z - TTgojui'Ki*. Ftiy^xe, Syr. = Gr. ojaiXik, 
M. tantum nc^-xn - Acjuopq abest a ceteris — '-"-' Bsc. haud vidit *Xe - gn oyho<T' 

eqcyrpTOip, M. epe neqgHT todjut, pro )t£7r(po)9et? - Tree novAi&ce . . . eneq- 

ju^iTKoncq, consentiunt Syr. et Gr., sed post oyjua.cg hab. oe, M. omnia om. - eq- 
(TenH .... 6nEqK7\&>. , M. EYU&euq encongq , Syr. - Gr. cTri. hzay.wc, — 28 h = yj, 
M. heju - nxiA. Hneq-rHY ne , M. &q6oxi c{- nxeq\J/YXH, Syr. = Gr. xspi ^u^*/i; Tpe- 
//-'- — 24 <Te = o'jv — 25 M. Vulg. hebr. Complut. Aid. et A. in fin. add. xoa jay) TC^a- 
vr,0r,; sv aTpy.TToi: otuTTj?, item Syro-hex., sed sub ^ L — 26 ^ckHc = M. ^ccorg, 
Gr. Tpo)<77.7a - ante &ct&yooy M. hab. x.ai - orJUHHcye, ita quoquc evidentissime 
n. xxni, quern Bsciai non recte inspexisse puto cum scriberet : Cod. Borg. n" 23 

habet orjUHHcy, pro ovjUHMuje - &vtu - Syr. et Gr., M. *Xe — "'' epe tt&junTe 

(n. xxni eiiHei), M. et Syr. = Gr. oooi xJou o oixo? kutyj? - *Xe solus legit Sahid. 
- n. xxni enT^Jueion, non TTt&jugio, ut notavit Bsciai — VIII, vv. 1-7 habentur 
etiam in cod. xxxn, lect. pTv, pag. c^ , cuius varias lectiones Bsc. perperam tribuit 
cod. 99, qui hoc in capite silet — ' "Xe ceteri om. — z cod. xxxn cgixl? - "Xe ~ Syr. 
et Gr., M. om. - cod. xxxn p^-rc (quod Bsc. non vidit) gTT tjuhtg — 8 post c^ope" 
Sahid. om. yap - cod. xxxn eTHTyujaipe (sic) - &y<ju, Syr. - Gr. os, M. om. 

Prov. VII, 17 - VIII, i-j. 160 

t CCCJUOY epOC £ft JULJUAftfiUUK egOYrt. XE +nApAKA7\EI Jx- 

jucuTit d) rtpajjUE" aycju i~x<I> ftHTrt TTtacRuj TftyHpe ftrtpaj- 

jme. ftfiA2\gHT rtoi noYJUirrTCAiie* rtATgHT + Hne'rrtgHT. 

ccjutSX cpoi xe eirtAxtu r&p Tt^ErtcRdr ayuj eirtAOYum «- 

i neTcoYTcort efio^glT itAcnoTOY. epe pcui r*p jute^eTA H- 

« OYnicTicr rtecnoTOY !\e rttfo^ XAgil JuuTAnTo efioSv epe 

rtcyAxe THpoY TTpu/i g,rt oy^ikaiocynh : juuurt ^aay rTgHTOY 

a eqtfoojue oytc eqxHY nkotc. ce iinJuTo e&o2\ THpoY Tt- 

w rtETrtoi cecoYTuurt !\e TtrteTOYajcy ertoei TtoYAiceHcic. 'fgHY 

ftOYCiiU) NOYgAT Aff AYUU OYCOOYN CgOYe OYNOYfi eqcoTTr 

ii cetit TjUHTpjuirtgHT ^e egpYe nrtoYR ettaihy 1 tco<}>ia 

r^p cottt e^oye ^ertene juuute* rteTTAiHY Ae THpoY HntyA 

p. cT 12 jaiaoc ah. *<s.rtOK tco4>ia A.icajit'f juinujoxne- amok aikcu 

ia rrA'i TtTAiceHcic jmrt njmeeYe : TJULHTJUtAirtoYTe juocre Tt- TkAKIA.' AYCU CJUOCTE rtOYCCJJUJ JUft OYJUtNTXAClgHT JU.lt £,£N- 4 to, Bsc. cum cod. xxxn om., iliudque tantum codici xxm oscitanter tribuit - «htH 
solus hab. Sahid. - rtTAc&cu, ceteri e|«iv cpoiVTrjv — 5 rtfiA>\gHT, ita omnes tres codd., 
crravit ergo Bsciai scribens : Cod. Borg. 23 et 99 (sic pro 32) recte habent n&eSKn- 
gHT - koi ex cod. xxxn, noster mendose nee, n. xxm rtoei (non vero rtoi, ut scribit 
Bsciai) = vovjaaxc - HovjiirvrcArle, consonant omnes tres codd., Bsc. hanc lectionem 
attribuit codd. 23 et 32, et in textu , tamquam ex cod. nostro, habet rtJurt-rcAfte 

- ante itATgH-r, nn. xxni et xxxn «&«ht, quam varietatem Bsc. minime notavit, 
M. xai, Syr. et Gr. hab. $6 - 5Ine-rrtgHT = M. et Syr., Gr. absque uawv — 6 n. xxxn 
rtgrtcfku et eijtAOYort, Bsc. neutrum vidit, M. g&.rtca.x:i rtcejurtort = az'xvx - eirtAOYtort 
= A. avotyco et Syr. [j! \.Lh& , M. = Gr. avoitfto - rtrteTcoY-rtort = opQa , M. rtgArt- 
cA5?t ETcovTcori - rtAcno-roY = M., Syr. = Gr. sine aou — ; initio desideratur xe 
= on, et abundat rAp - pu>i, M. et Syr. = Gr. (papuvlj |*OU - novnicTic pro x\r t - 
(htxv, M. rtgArtJu.eeju.Hi - rtecnoTOY = Syr. et Gr., M. i?xe hicaxj — s oytc, sic 
etiam cod. xxm, Bsc. proprio marte 0Y*Xe — 8 cod. xxm ce June-u-ro a Bsc. omis- 
sum - *Xe, Memph. et Syr. = Gr. x.ou - rtrteTOYioiy ertoei Hovaic0hcic, ceteri cum 
Gr. toi; eupwxouffi yvuxnv — l0 "fgHY, reliqui cum Gr. \x'pi-z - ante rtoYgAT 

Sahid. om. v.xi - ce-rn cttainv , consonat Memph. ^feceecrc *Xe co-rnc 

rtcuTen egcre orrtovli eq-rovriHOYT, et Vat. in margine avT^o^iTOa'. o« x\^)i)^i\. 
yp-jT'-o'j xocBapou ; A. vero avTavaipswQou teftijew yc'jcio'j *ai xpvupioo, alii ali- 
ter, cfr. Field, op. alias cit. ad h. 1., Syro-hex. - Grace. Vulg. et hebr. omittunt 

— M cod. xxm gerttoite juxie jte-rTAeiHv, quam postremam varietatem Bsc. prae- 
tcrmisit — '*- AicturtT, Memph. Vulg. hebr. et Syr. Graec, xxx;(JX7;vwci Mtoa 

aikcIj itAj ju.it njueeve , Memph. eVTItttMie *Xe iteu. ovk.v-t a.MOK MKO^ 

itctuoY, Syr. - Gr. xai yvtoaiv, x,xi svvotav iyw ■r:z'/.x'kiGxu.r l v — KTKMtlA 
KOlXlfltv - cjuoctc abundat. 

PfOV. VUI, .-1; 1G1 

14 groove evgpoY ayuu oYTAnpo Tt6o^\. nuui jte ntiJoxNE xxn 
i nuupx - Tuui tg TJUUtTpJurtgHT toji tc Ttfoju.* epG rteppcwoY 

6 rtppo Efio^JTooT 1 ayuu epe rcxcjuuupE <sju.Ag,TE juutk*£ eRo?\- 
w ^it-oot* epf ttrto<T'&iA.i Efio^iTOOT" ayuu epe rtTYpArtrtoc 
n AjuAgTE JuinKAg, e&o^itoot. [*rt]oK eume TTnetjuie Jxxxoi' 
is [rteJTtyme £.£ rtccoi cErtA(TrrT. oywtai T"juftTpjuuuiA6 r^p 
w xxn neooY- *yuj oyxtte gAg, jlu? t'Tlika-iocymh. rt^rtoY xnoi 

rtHTrt egpYe nrtoYfl utft nerte Imae'- ayuj rt&rtoY rtAFENHJU* 
jo egpYe ng,AT etcotS. eijuioouje g,rt rte^iooYe ftTJutrtTJuiE' 
si ayuj eiAhk §,rt rte^iooYe TtT-AAe- xekac eiettcjuuj exTT netjuie 

Jxxxoi JiO')cxxTi 1 fpxxxx^b^ ayuu Ftaiae^ rtEYAguxjup Tt&rAeort. 
EicyAfixuJ rtHTrt FrtETtyuunE JuuuumE- ^rt«s.p ttjueeye EEn rtxirt p. c7& 

22 ENEg,. A JTNOYTE COrtT TtApXH ffNEqgJOOYE ENEqgfiHYE JUL- 

93 nATqTAjmiE' 2\*.a.Y" ayuu Aqc]uiftc7t r rE Jxxxoi ^AeH rtrtiENEg; 
2i £n t^pxh eJU.nA.T~qTA.jut.iE' nKAg; AqxnoEi ^.e §AeH JunrtOYrr 13 evgoov pro M. rtTe nmortHpoc = wovyjowv — a.vcu ovr&npo nCo'K os mendax 
= hebr. DlDSHn 'SI » et Vulg. os bilingue, Syro-hex. = Gr. f/.e|/.i<77)}ia ^s syco oie- 
n-y/.\). <).z-) '/; oSou^ x.a/.cov, consentit M., sed absque oe — l5 M. om. integrum vers. 

— ayiu epe incujuupe usque in fin., Syro-hex. = Gr. scat oi (Jovwtxi ypoccpouci outaio- 
cuvTiv, consonat hebr. decernunt iustitiam, et Vulg. iusta decernunt — I6 cod. xxm 
*i'*ei — ll litterae &k vocis &hok cum membrana exciderunt, sicut prim, rte sequentis 
ncTUHKc - !Xe - Syr. et Gr., M. om. - cen&6~rrT = M. Syr. hebr. et Vulg., Gr. om. <xc 
— ,s v&.p solus Sahid. legit -ovxne g&g, pro Syr. et Gr. Jtrrjat? ttoXXcov, M. oyx<J>o rteju 
ovxiHey ; nescio quomodo Bsciai affirmare in nota potuerit, codicem xxm habere ovxno 
ttg&g, cum, discissa membrana, non remanserint in eod. cod. nisi semicirculus prioris o 
et duae posteriores litterae &g — IJ kwioy xnoi' hhtTT = M. editionis de Lagarde, 
Rouriant mendose exc|>o, Graec. fieXfiov zy.z K*pwt^e<r9at = Syro-hex. ~-» |jK*bo 
— X.., l»l-3A. >a.^ovi^ - *yco itft.nov n&.venHJu*. excoTn - Syr. et Gr. toc be 

x y:v/r,y.a-7. (Vat. et Alex. yevrjjjtaTa) xpsiafffa) xpyupiou exXexfOu, M. njovr&g 
*Xe cecoTn ego-re oycdhi eqco-rn — -° g«T negtooYe itTJue pro avoc ixeffov Tpi[ia>v 

'.7.'.(u7.zto; — J1 ITovjuLnxpIiju&o', M. niugrn&p^onT*., idem Syr. et Gr., sed 
absque [tou — -nnoYTe, ceteri cum Graec. /.Jv'.o? - co«t pro co«tt = j^tw: i;.s, 
M. A.qca>Tn Hjuloi, et om. nneqgjoove - eneqgttHve - £'.; '-?'{ 7 - wtqu, Bsciai, contra 
codicum auctoritatem, y.e neqgBHire - cod. xxm ejun&T-qx&Juie >\*&y (Bsciai haud 
vidit) = M. .u.n*TOYe&ju.ie ght, consonant Vulg. antequam quidquam faceret a prin- 
cipio, et hebr. TNt3 V^VSt3 Dip > Syro-hex. et Gr. non agnoscunt, cfr. Field ad h.l. 

— - ; ayuj ceteri om. - g&ow ttmeKcg Syro-hex., Bsc. proprio marte iTITeneg, 
cod. xxin iTeueg -:-, tou Xttavo? - ejmn^-rqTAJUte uterque cod., Bsc. Skn^-rq . . . . 

— '"''' cod. xxm &qxnoi (quod Bsciai praetermisit) "Xe g^eH juitiioyh, Syr. -Gr. xai 
icpo T r >j 7'/; '/^'jttvj; —O'-r^y.'.. M. Jun^TOYT^xiio kkiiioym, 

Prov. VIII, 14-24. 
1 BAamiTA Copto-Sahioica. Vol. II. 21 162 

ejuttate JunHFH jluaooy e7 e&o?\' EJUUiATqTAxpE Ftoov 

aycju rtqjt^AccE xatikaq axh ToiKOYJuertH - Aqxnoi Tve £AeH 

rtciliT rtiju : a nnoYTE tajuue nKAg, jm.it t-jte' aycju ApHxq 

si juuiKAg, ETtfbptT gA Tne. eqrtAcRTe Tne rtei rtjuuuus.q ne : 

as aycju eqNAnp£y neqeportoc Eflo?\£]xrt «thy* ay<ju Eqrt<Mjupx 

bo ItjuinHrH £Tg,A. Tne* aycju eqrtAuupx rtrTcrtTE jXnK&g,' eqrtA- 

80 TAxpe rteK?\00*^e ETgpAr rtei rtJuuuAq ne eicofinre rtA.q- 

amok 'Ke rteqpAuje njuuaai ne* rteieYcJ>pArte Ae juuuhne juineqjui- 

3i to Eflo2\ ftOYoeity rtijut. : aycju Eqrt«s,EYq>pArtE TTTepeqxojK 

eiio?\ TtTOiKOYJUtertH* aycju EqrtAEYcbpANE exit TtcyKpe rtrtpojJUE' 

- ^JApe fteqA.g,<Jup !\e Tpe rtpuu.«.e pA^ye. tenoy c5e rtAtyHpe 

p. cTk: as cuuTJui epor ' ^gTHTrt ettu^axe TtTAcfidr xe etetnap oy- 

14 ito6^ «Age aycju rtTETftp cocpoc juinpp nflo2\ FrtA.xnio. ft a- 

i'ATCJ JUtJTpcJUJUlE ETItACaJTAi Epor AY(JU npCJUAXE ETNA^ApEg, 

2 * cod. xxm Jun^Te, queni sccutus est Bsciai, qui mox contra utriusque codicis 
auctoritatem scribit JutnrvH - cod. xxm hjujuooy, a Bsc. praetermissum — -•' exi- 
n^TcJT&scpe TTtooy, M. et Syr. = Gr. %po tou opvj eopaaQqvai - ayiu rfqn'Ka.cce 
JunK^g juH toikoyjugnh solus habet Sahidicus - A.qxnoi uterque cod., Bsciai in textu 
Aqatcroi, in nota vero scribit". Cod. Borg. 23, fecte habet A.qxnoi ! Syr. = Gr. yswx a;, 
M. &VJUL&CT- nnoYTe . . . . g&. -rne, M. et Syr. =Gr. xupio; swQivjffe x, to p x ? ( am T*l v ) 
/.at aoix.7)TOu? x.ai ax,px oi>co'j;xiva tt,; u-'oupavcov (Syr. -A. 'j-'o-joxvov) — S1 eq- 
ii*.c8te .... nUjii^q ne, ita evidentissime uterque cod., Bsciai tamen ausus est scri- 
bere : Hae (sic) cod. 22 desunt (sic), quas (sic) habet Cod. Borg. 23! — !8 — 89 , M. Syr. 
et Gr. ordine inverse xoci toe, iov.upa. stcoisi ia avco vs^tj, xat co; a<7<pxX£i; eTiQet 
Troy a; ty)? u-'o'jpavov, - u v.x\ co; i<yyup« ewotei tx QeLisXia tvj? yyjc ; initio v. 29 
M. cum Vulg. hebr. Alex, aliisque praemittit : „<beti nxmepeq^cu noir.ueTA.KpitiHc 
iiT&q (xxpi^xcaov ocutou) v jJ)cn t|> ,0JU - o^og niaacjuoy rtriOYcen me*.-*! n-re pcuq 
eadem habet in textu Syro-hex., sed sub -\ . L ., cfr. Field, op. cit. — ° eicodxe ita.q , 
Syr. = Gr. ap;./.o*£ou<7a, Vulg. cuncta componens, hebr. pQS , M. om. - "Ke prim. 

M., Syr. - Gr. om. — !1 ^vcu, ceteri cum Gr. ots - 6q«&6Yc|>p*.n6 ir-repeqxtuK 

MT0HC0YJU6HH , ita indubitanter uterque cod.; Bsciai in textu ... n-repqxu)K 

in nota vero '. Cod. Borg. _'.')', habet H-TepqitcotuK cfio^s ^vto eqn*.ev^|>p*.rt€ 

quae ni fallor desunt Cod. (sic) Borg. 22. Mirum sane est, ipsum nescivissfl utrum 
codex, quern sibi edendum proposuerat, lectionem haberet, nee ne - j-y*.pe usque in 
fin, solus habet Sahidicus - cod. xxm neq&giuiup, a Bsciai praetermissum — «*.« 

wjHpe = Vulg. et hebr., M. et Syr. Gr. in sing. - 'f-gTHTK tm*jemo (Bj ktra 

codicis auctoritatem, 6TeTMM*.p, cod. win e-reTnep desunt in Gr., Vulg. hebr. M« 
Alex.aliiquc aliter legunt : /.on aaxxpioi 01 Odou; ;j.ou (puXad^ovri; li axo'jsar: 
cocptav x.ai ffo^wOyiT* x.xi (ir; x-o^pzy^Ti, consonat Syro hex., sed omnia habet 

sub asterisco, cfr. Field, op» Cit. ad h. 1. — ' ' e-ntA.cu)-rIi epor avco npttUM S\ i . 
Vulg. hebr. et Gr., M. om. 

\ III. ij ;i. 35 103 

ertAg,iooYe- eto ttoYtyH rtpoeic £ipit itApo *I«.Hite- eqg^peg, 
eitoYetfpo tttt<sjuiA. ttei egoYit. ttAg,iooYe r*p ^ett^iooYe it- 
cuitg tte* *yco epe noYuuty cofiTe eiio^^iTJil nxoeic: epe jtoy- 
88 poT ^.e why eRo2\g,iT"U nitoYTe jmit guufi iti«. gtcotit. nct- 
ptto&e !\e epoi cettA&2\Am-ei TtTeYvJnrxH : aycju rteTMOCTe 
JxxAoi eyo rtcy&Hp enjuoY. 

IX l &. TCOc|>lA K6T OYHI rt*C : AYCJJ ACTAXpO TtCAtyq ttCTY- 

a ?\oc - ACKcjurrc TtfteccyujuuT - AcxepA jUnecHpn eYg,itA*Y' ac- 

a coRte rtTecT-pAne^A' acxooy TTrtecgilgA^v ecjuoyte git 

i oYttotf^ itTA^eoeicy exjui negrtAAY ecxou juuuoc : xe n*.eHT 

ETffgHTTHYTti jmApeqKOTq ujApoi* a you jtexac jZwreTujAAT 

5 rtciitJu xe AJUtHeiTit rtTeTrtOYum' e RoTs^Tt rtAoeuc aycju *p. cl? 

6 TtTETltCUJ eBlO^H JTAHpn KTAIKEpA. JUUUOq' K(JU nccjutn 

ttTJix.it T&eHT xe eTeTrteourtg/ it te Tit cyme TtcA TxiitTpAAit- 
gHT xe eTeTitApA^e* ayuu xe eTCTitAcooYTit itTJUtTtrrpJuit- 5 giooYe bis, M. et Syr. = Gr. E^oSot - epe novpo-r *ke usque in fin. solus habet 
Sahidicus - pr. m. etotit , altera cum cod. xxm excoxri — 36 cert&fi'K&.n'rej, ceteri 
cum Gr. xsefJouoriv (A. y.'j.xz-xv) - eyo F^yfiHp pro ava?ca><7t - enxiov uterque cod., 
Bsciai proprio marte juitjuoy — IX , l n. ic. (p. cf-c^) ayuj &cr&xpoc gr? ca.cyq 
TTctyXKoc (Bsciai haud vidit TTc-ty'X'Koc, et non recte legit scribens g« gHCA.u>q ), 

consonat M. a.c-r&xpo n^ iicty^oc ji&poc, nee non Syro-hex «»£\.ju*i.aoo ; 

cod. xxni cum nostro = Gr. — - n. ic. ^ckohc, quod Bsc. praetermisit - idem cy- 
&K&.Y, quam lectionem, contra codicis xxn auctoritatem, retinet in textu Bsc, et scribit 
in nota: Cod. Borg. -j3, recte habet .... evgn&&v - ante &ccoB-re M. = Syr. et Gr. 
hab. Jtai— n. ic. n-rec-rpAnH^A, cod. xxm legit cum nostro, licet, excissa membrana, 
amiserit TT, de cuius existentia haud suspicans Bsc, retulit tantum lectionem tgc- 
-rpAne^A — ; gn oyho6" 77-r^ujeoeriy - Syr. et Graec. >j.i~x u<|/t}Xou JC7)puv[xaT0? , 
M. +>en oYMioyf- itgpiuoY - n ic. negitAY — * cod. xxni n&gHT etjsjT thytTT, non 
autem, ut legit Bsciai, IT^em- git thyt~77 - M. ^w 6 * 7 " ' HATgHT j£>ert eimoY, Syr. 

(ir. ',: BffTiv 7.o:(-)'/ - n. ic. JUApeqpAK-rq - idem et cod. xxni iineTU)A.AT TTcBuu : 
postremam hanc vocem, quae evidentissime legitur etiam in codice nostro, Bsc. omi- 

sit ; M. et Syr. = Graec. /.-/'. rot? evoseffi ippsvwv — "' n. ic. ajuhith 

iT-reTncci) JunHpn (et haec Bsc non vidit), cod. xxm .... c-ao^gju nHpn - M., Syr. 

Gr. -'.-.-i oivov - n. ic. MTAJKYpA. Juuuoq , Bsciai proprio marte TT-r&.JKepe&., pro ov 
/.:;y77. 'j'i.vi — '' n. ic. n-re-rnKCO ITcaj-rlT - cod. xxni xe ETETttAXUitg , M. gni&. 
HT6*rcMU)nj2) Alex, iva (Jiuxttjts, Vnlg. hebr. et Syr. e/ vivite, Gr. tva 3'-; tov 
ccuova y/c.*/ ; >7/t: - n. [C. xe e-re-riteep oyoyhoG" "Age , M. £«ha HTe-renep nefiAgi, 
Syro-hex. s o»-»»U 1 1 1 »/ , Gr. Vulg. et hebr. non agnoscunt - n. ic. aycu re (Bsc. in 
null.; cod. vidit ye) e-reTiut^coYiT TAJuTTpIIngHT- g,IT oycooyth , M. OYOg, xi*.TAgo 
ju.neTei<K*d; ep^Tr| ^cu ovrniocic, Syr. Gr. jcat x,aT0p9u)<raTe zv vvoivet (xuveaiv. 

iv. VIII, 35 - IX, i-6. 164 

7 SJ 1 " 7 " 6" OYcooYTrr jmeeYc eTecftoj gin oYgiH eccoYTcurt. neT- 
^~cfio) rtrteT^poY eqrtAxT rtA.q Tt^ertcajty' epe OYccu^y mhy exit 
rteTgooY £xa neTOY^uuujT efloTxgHTq' ^erte^e^KHJue T^e rte 

8 ttexmo eTajoon junAceftHc. juinpxnie met^ooy xe rtrteYJUie- 

9 ct"(juk" xme' OYc^fie TApeqjuepiTK. + r TA4>opjuH r7oYcoc}>oc 
T^peqp gpve coc|>ocr jmATAJue jtXikaioc TApeqc^pncooYrt w- 

10 gOYO. TAPX H ftTCOC^lA. TE TJUrtTJUUSJrtOYTe' TJUrrTpjULM^HT" 

2ie nrteTOYAAR ne ntypn rtcooYir n*. oy^ht 9ve ertANOYq ne 
ii eijuie ennojuoc. £J3L neicjuoT r*p Kft^p OYfto(T rtAge* aycju 
^75: : is certAOYuug, epoK TtgertpJuinooYe rtuurt^. JTAtyHpe eKujArtp co- 
cJ>oc EKMAeipe wak juTt neT^iTOYcuK" ecycune EKtyArteo eKWAceK 
neeooY nak oy&ak. neTT^xpo juuuoq exit g / eit66?\' n&'i eq- 
jutoorte ftg / e^t^"HY• ayoj eqnHT itc^ ^ert^A^ATe eYgH2v *qKu> 
r^p Hccuq rtrtegiooYe JuineqjuiA. tte?\oo2\e" aycju AqpnujfAuJ it rte- 
g;ooYe rtTeqcuutye juuuurt juumoq* eqju.ootye gjTit oyxaic mat- 
juooy ay(ju g,it OYKAg, eqtyHq Ttei&e* eqcuuoYg, 2ve egpYrt itrteq- 

6 jmeeve e-reciiuj gn ovgiH 6ccoyt<jun solus habet interpres Sahidicus, qui for- 
tasse exprimere voluit hebr. HJ^ 1*"I"Q "H\-7N1 = Vulg. et ambulate per trios 
prudent iae — 7 n. ic. nex'f'cficju nneeoov qn&xi n&q rTgncuny , Bsc. praetermisit 
nneeoov — epe oyccouj «hy exh neTgoov (n. ic. exn neeoov gli neT0Y6~dK.yT e&o*K- 
gH-rq solius Sahidici sunt, ceteri non agnoscunt - n. ic. grte'Xe'XKHJue ne nexnio 
(Bsc. haud notavit gRe^e^KHJue , et, spreta trium codicum auctoritate, edidit ne 
«ET3?ni'o) eTiyoon jun n&ce&Hc = Syro-hex. in fine versus ^ »»>.i \ '•-■■^ I Lilj-.eo.-x*> s 
s c^s. |Li-^o , M. Vulg. hebr. et Gr. non agnoscunt, cfr. Field, op. cit. ; hinc Sahi- 
dicus om. sXsyycov os tov otffefJy] acoa^T^TXi cX'jtov, quae pariter habentur in Svro- 
hcx., item in M. absque Oe — B n. ic. neeoov - post xnie" M. hab. 06 — 9 A<j>opAiH 

- acpop;7//i - turn cod. xxm, ut notat Bsc, turn n. ic, quern ipse neglexit, habont 
T^peqpujpncoovn ngovo, M. et Syr. - Gr. xai izpo^r^n tou <~)z-^zrj r )x<. — l0 t-juuvt- 
pliutgHT "Ke , M. et Syr. = Gr. x.at [JouXy] - n. ic. ne typncoovn, non nujpncoorn, 
ut vidit Bsciai, qui minime animadvertit ne ncyp ncoovn codicis win, M. ct Syr. 
= Gr. T'jv;(7i.; - n&. ovgH-r ... ne , M. 4 > *- 0YJUeY ' ne - Syr. = ^ r - o*« v 0ias *^c 

cod. xxm. M. Syr. et Alex., n. ic. om., Gr. yxo - n. re, eV.ue nnouoc, quod T.Sv:. 
non vidit — u n. ic. eicgHH-re e<n^p ovno(T n^ge *viu TTceovcug epoK ngnpoxine 
ntung, Gr. to'jtm yap t<o too-oi ttoXuv ^iziz ypovov, xai -:o;TZ , )r,'jZTX'. c*v. ztr, 
^co^; to'j, consonant Syro-hex. ct Alex., sed absque OOU, item M., qui et om. 

- pUnoove ex cod. xxm., cod. xxu. loco pJu rasuram hlbet — ' ncTgiTovu>K M.. 
Syr. Gr. in pi. et sine pronom., A. tui ->./;<nov -col. \\m eiycune 'Xe M. 

et Gr., cod. nostcr om. *Xe, quod Bsc. adnotare neglexit - *.vuj eqnHT, M. 
'VauTO? ^uo;£txi, idem Syro-hex., sed sub asterisco usque dd finera versus ah. I 

M., Syr. Gr, ^« - post eqjuooiye Sahid. om. ^l - cqiyHq neirte , M 
^iaT&Tayii.£v/)v ;v ouJKOo'eai. 

Prov. IX, 7-n. 168 

u (Hx noYcycuuuqe : oyn OYcgi/ute rtrtAtirf juuue aycju TtAeHT 
n rtAptfpuug, juinoeiK* tai enre nccooyn An juurtyine : ac§axooc 
giprt rtpo juinecHi 51 oytocVc ecoYortg e&o^ g,ft rtert^ATeiA : 
i" ecjuoYTe erteTnApAve" aycju iteTcoYTam g,rt moy^iooyg 
16 ecxd> juuutoc xe rtum. ne n^eHT eTgrt thytm jmApeqpAKTq 
n ujApdi : i~0YegcAg,rte ?ve rt rteTtyAAT TtcficJu eixuj juumoc f xe * p. cie : 

oycuju rtg,ertoeiK. eYgnn g,7t oYOYpoT" jurt oyjuooy nxioye eq- 

w £p?\6^ rtqcooYrt !Ae an xe epe rtpcujue juoy ^thc aycu 

ecTtuju'T ennAcy TtAJuutTe. a?\2\A nuuT enoYe rtrTJuajcic g,jut 

necjuA/ aycu junpcjur? rteKliA2\ egpYft epoc tai FAp te ee 

eTKMAXioop koyjuooy JuinuuK Art ne* aycju eKriAOYtoTR noy- 

eiepo Fcyjuuw.6. CAga>K efio2\ noyjuiooy ejutnuuK aw ne' aycju jui- 

npcd) efio2\g7t OYJTHrH rtcyHjuo* xe eixep oYftotS^ rtAge nenrgcjurt 

rAp egpYrt £TA.i qrtAlicjuK enecHT eAJUutTe* neTrtACAgauq 2s.e 

eRo2\ qrt&oYX&'i aycju qitAuurt^ eYOYoeicy it Age ceitAOYuug, 2^e 

epoq itgertpIInooYe rtcjurt£ :• 

x. i cy^pe oYcynpe TtcocJ>oc eYcj>pArte JuneqeiuuT"' OY?\YnH ^.e 

2 rtT-eqjUAAY ne OYcynpe rtATgHT. NAguxjup na^hy aw 

rTltANOJUOC' CiJApc TAlKAIOCYItH 2s.e rtoYgil e&o2\£juE nJUOY. 

"nxoeic rtAJueYT oy\j/yxh am nAikaioc £a negKo* qitA- * p . cir 
i oyco^c ^.e JOinum^ rtrtAceliHC. £iJApe r rjuutT r gHKe eft&ie' 

5 npcjujme* «jApe rttffx 2^e rTTTxcjucjupe ppjuum.Ao. oyn OYajnpe 
eqTCA^HY riAp co<|>oc qrtAXP^ ^e JutnAeHT g,cuc peqcyjuv nneqfinc = M., Syr. = Gr. absque auxou - tTov^ujouqe pro a)tap7ciav — IS tT- 
n^«yT Hjuc *va> TT^eHT, M. ct Syr. = Gr. inverse) ordine : aippov /.at 9pa<7sta - uter- 
que cod. tai etc iTccooyh am, et tamen Bsciai in textu habet TTcoovn ah, et in nota 
scribif. Cod. Borg. 'J.3 recte habet -r*» e-re rtccoovrt *n ! — u ecovoitg efio*K pro eiA- 
?*vw? — lr ' cod. xxiii rectius Jtergioove - ecxto jujuoc solus habet Sahidicus — lb Tve 
uterque cod. cum M. Vat. et A., Bsciai om. cum Syro-hex., Gr. hab. Jcai — u otcoju. 
pro 7.L'/ tO: — IH initio om. n-roq - xe epe (Bsc. haud vidit epe) TTpcujue julov g&- 
^thc, M. et Syr. = Gr. ort yToyevei? Trap'auTY) oXXuvtxi - git necjui = M. et Syr., 
Gr. absque 7.mty;; - *yo> eKM^ovoj-rB noveiepo TT;yiA-«.o - M. et Syro-hex., ncc non 
Alex. /.7.'. uwep{5v)er>] «ot«(ji.ov 7/> ot:iov, Gr. om. - post c&gtuK om. ^ - exincuK, 
it i cod., Bsc. c ii lit enujK - scholion nexgujn >^p usque ad qniaoiig evovoeuy n&ge 
solus habet Sahi licus - cpoq (sic), pro epoK - cod. xxm tTgenpJunooY, et hoc haud 
vi lit Bsciai — X, ' juneqejuix ct n-reqjui^^Y = M. et Syr. ex linguae indole, Gr. 
7, tv; in utroque loco -cod. xxin m^oht a Bsc. praetermissum — 8 qn^ovuj'Xc 
7/y.T. y.'. — /l T\f>r/ Syr. et Gr., M. rti5?t«.rg — "' Bsc. oscitanter om. eq-rc*- 
&HV - qn^y.pdjr: yor^izvA - M. om. <$£. 

I'rov. IX, 13 — X, 1-5, 166 

eye* qrtAOYXAi grt oykayjua rttfV oYtyHpe rtcAfte- OYtt OYujHpe 
^e JSnApArtojuoc rtAcujtyjui £jui nuugp. qNAcuuoYg, egoYrt gH 

r> ntyuuju- ncxniHT rtAcuuujjui £jui nuugc. epe necjutoY JuurrtoYTe 
g,ixrt T*.ne rtrt^iKAioc- ovit OYgmHR 9ve itcyApAge rtAgoufic 

- wtt Anpo rutAcefiHc. oYcoeiT ertArtoYq ne npnjueeYe jun!\i- 
kaioc npArt !\e ftNAceRHc rtAxertA. ncoc[>oc ^Jx neqgHT 
rtAujuun epoq rtT-em-o^H - neTtyTpTujp !Ae eqtfoojue git rteq- B \\ cnoTOY rtA^e. neTjmootye grt oyujitAa^ht eqjuoo^ye grt 

OYTAXpO' TTETKLTO 7^6 eRo?v ftrteqglOOYe rfAOYCJUtt^ efio?\. 

cT^ : 10 neTXuupJui gtt rteqRA?\ grt OYKpoq qrtAceYg, 2\yith e gpYrt 

ftrtpcjujue- neTxmo *Ke git oYOYcurtg eRo?\ qrtAAAY neipHftH. 

ii epe TnHVH junuurt£ gF Ttfix juutTukaioc - nTAKO 5s.e na- 

w go>Rc itT-TAnpo juinAceflHC. tyApe njuocTe TOYrtec oy^-- 

Tturf oYort 7s.e rtuu ete rtcexT Art rttfortc TJuirrftyfiHp n^ofi- 

13 coy. ncreirte rtoYcoc|>iA eRo?\g,rT pcuq* eqrtApcjugr rToYptujue 

ii TtAeHT gjF OY(5epcjuR : 7tco4>oc rtAgcun rt^ertcajty - TTTAnpo !\e 

w HoYtyTpTip rtAgam egpYrt enoYcucyq. nexno TtoYpjuuiiAO ne 

i6 oYno^ic ecopx' noYuucyq "Ke mt accj&hc te TJuTrrgHKe. "jApe 

rteg,flHYe juutXikaioc xne nuurtg/ rtKApnoc rtrtAceRHC ite Tt rtofie. •' haccoujH prim. M. et Syr. = Gr. avsU.o<p9opo; yivsxx!. - qrtAciuovg egovrt usque 
in fin. solus habet Sahidicus — ° UnrtovTe, M. et Syr. - Gr. xupiou - rtrt'XiKAioc, ce- 
teri in sing. -ovgntHli *Xe HujA.pA.gE .... rtrtAce&Hc, M. et Syr. = Gr. TTopac os BtaePaw 
KaXudiei ttcv'Jo^ awpov, M. jurwAceBHc — 7 oycocit ertArtovq, ceteri cum Gr. jiST*EY- 
/.co|7.uov - nc, M. ujA.qA.iq , Syr.^Gr. om. - Jun'XiKA:oc - Vulg. et hebr., M. et Gr. ai- 
xaiwv, id. Syro-hex. in textu, in marg. f-A-»»l« \*i-+-t ^.^oi - futAceiiHc = Syr. Vulg. 
et hebr., M. = Gr. in sing. — s ncot|>oc glx nEqgHT = M., Vulg. hebr. et Gr. so?o; 
y.xorW, Syro-hex. |.so.-.^-~ (.^.^ - rt-rem-o'KH, Vulg. hebr. Syr. et Gr. svtoXx;, M. rti- 
ujeaijulo - ne-TujT-p-Tajp *Xe usque in fin. pro o oe XffTCYO? Y^siXsffi 9XQAiot£w -j-o- 
ffxeAiaQTjffSTai — u nescio cur Bsciai initio huius vers, notaverit ". « quae huit 
deerant, omissa ab amanuense ita suppleri possunt ttetjuoouje git ovuirtTaATsgHT. 
cum haec verba habeantur in codice, et ullimode omissa sint ; hinc addit '• seqvitur 
non nc-TJuoouje (sic) uti kabetur in Codice, sed rtAJuooiyE git ov-TA-xpo etc., sicut reapse 
posuit ipse in textu - *Xe = Syr. et Gr., M. om. - TtitEqgJoore »Syr. et Gr., M. i>en 
itEqjucuix — 10 "KvnH = Xuw«5 - *Xe Svr. et Gr., M. om. — u grt T^ir 
Gr., M. BT&atl nertxtx — 1J *Xe Syr. et Gr., M. om. — " 6t\o"Xgit pu>c| M. 
efio'K i ct)€H r«Eq;4 >0 * ro ' r . ^ r - z/ - X^ l ^ £tov ~ 8" or^eptuli Svr. et Gr., M. edit, fi 
riant ,cJ)E$t itEqiytttuT, edit, dc Lagarde j£>eh nsqiijricuT — 
cum Gr. xiffdviaw — lj TtovpIijuAo Syr. et M. Kovpunui rtpmoa.0, (<i. 
-Bsciai haud vidit ne - TTTiAceliH- Gr., M. in ling., Syr. U — v. — l U1&.IK4 
ceteri - Gr. in pi. - post TtKApnoc (M. novTAg) Sahid. om. i . 

Prov. X, 6-i6. 11 167 
<y*pe Teciid) £AP G 6 eNc&iooYe Hirum^* Tccflcu TvG etc xx- w jtoyxitioc n^sArtA. <i»Ape rtecnoTOY juwae g,en oyjunt-xaxg* 

19 ^en^eHT S\e ne rteTeirte eflo?\ rt^ertcAgpY. efto^grt TAAN^f- 

gAg, ittyAxe TT'rteKp Ko7\ ertoRe* ek+co !\e erteKcnoTOY KitAp ' p. cTh 

20 pJuuf1£ / H r ^• oy^ht eqcoTJT ne n2\*c itTtAiKAioc ng,HT 9ve 

21 rtrt^ceiiHC rtAujxrt : rtecnoTOY wnXikaioc cooyn rTrteTXoce' 
as epe rt &eHT S\e najuoy gr? oYtfpoug,. necjmoY juXnrtoYTe neTp- 
aa pjutJUAO" a you FrfeYOYuug, epoq TtoY2\YnH gH ngHT. j^Ape 

n&eHT ^,JJ neqccoRe eipE i?0Y«.ft'T : <ij < s.q'Te- ty*pe tcoc^ia !\g 

i xne' TJUtrrfcAiie junpoujue. ty*pe nAceRHc ujeei gJx it'TAko* 

eoTE JuEnAceiiHC «toc ethhy exouq- rtenieYJUUA 5^e Ttrt^i- 

25 KAIOC COTFT. TTACEflHC ft&TAKO git OYg,ATHY eCJUOOUJE* Tl2U- 

26 kaioc 2ve rtAp^KTq 6ElO?\ juuuioc rtqoYXAi ty*. erteg,. rtee 
T?OYe2\e^nx ety^qpRoone rutrtAAxe jm.lt oykattnoc T?r?fiA?\' 

si TAi te ee rtTnApArtojuiA rtrteTeipe juuuoc. ty*pe r rjuirtT : JuiAi- 
rtOYTe OYtug, grt oYrto(T ma^e- wpojune Xe FrtAceiiHc rtAcfiOK. n. xxiv. xx. i OYort T^e num. £ r r r ro7\xx grt nai «*»- 

2 tyojne Art' rtcAfle. JuinrtoYtf~c TtoYppo' tyo&e Art' entfourtT 1 tt- p " £ e 

7 post enegjoove cum M. et Alex. om. $tx.aioc? ; Syro-hex.: Iv-^j j-^~» |JS.~*o/ 
'<— -^x — ls nGTeine eBo'X = oi ex<pspovTes , Bsciai, cum in textu mendose scripsisset 
KETEirtc Ego*X, frustra dicit in nota: Ita, ni f alloy, corrigendae ultimae voces, «e- 
Tetue egov:t HgEtic&gOY*, M. e-riru efio'K ^eh pu>0Y, et post gen^oHT add. juuu*.cyou 
= a^ppoveffTOCTOi — 19 enEKcno-rov = M. et Syr., Gr. absque go'j — -° ovgHT, ita cod. 
pro ovg&T = apyvpos - HTt'XiK^roc, ceteri in sing. - tut&cefiHc = M. Syr. Vulg. et 
hebr., Gr. *<?e{Jous — 2J necxiov Junnovre = M., Syr. Vulg. hebr. et Gr. suXoyta 
xupiou : post haec M. et Gr. add. ewi y.tovj.r.v rW.aiou, quae Sahidicus una cum 
Syro-hex. Vulg. et hebr. non agnoscit - gH ngHT = Syr. et Gr., M. eneqgHT — 23 gU 
neqccoBe, M. et Syr. = Gr. sine kutou - itovjuuTTUj^qTE, Syro-hex. \.±m.o$ , M. = Gr. 
TTg&itneTgcoov — 2 * ty^pe n&ce&Hc .... gH ht&ko = Syr. et Gr., M. tti^ceBhc 'Ke 
ttjt&ko eT(Ti Juuuoq - eoTE Hn&cEfiHc TTtoc ethhy extoq (Bsc. in textu eynhy 
exujq , in nota autem corrigit eckhy excoq) = Vulg. et hebr. ST7 y\2?~l JilDlQ 
"ISinn , M. hab. tantum etiiii jujuoq , Alex, vero 8ouXsu<rt Ss acppcov opovitcto, 
Syro-hex. et Gr. non agnoscunt - nenr^YJuu* "Xe TTiT'Xikaioc, M. et Syr. = Gr. exiQu- 
v.'.a 5e owcaiou — - r ' eBo*K Iaajloc - Memph., Syr. = Gr. om. — '° i?»et-eipe pro toi? 
ypoiv.zvo'.; — 27 git oyhoC"' IT^gE , M. et Syr. = Gr. r,;;.:^/.; : Bsciai mendose in textu 
gH oymoy «T«.gE, in nota vero lectionem a se confectam emendare conatur, scribens : 

Ita corrigenda OYcug ITgEKgooY, vel gT? oyoyuoy TT^gE — XX, 1 oyoh *Xe miju.' «a- 

;<j'i)nE ^n" ITc^Be, Syro-hex. aliique (.so.-.jl^ Ioovj \i ^Aovo ^X^i^,, _.,^d, et Vulg. 
quicumque his delcctatur non erit sapiens, Gr. tf«? Se «9pwv toioutoi? ffuawXexsTai, 
Alex, et alii praemitt. %a.\ Je o ffo(X,(Aevo(/.evo5 oux e<TTat aooo?, cfr. Field ad h. 1. 

Prov. X, 17-27. XX, 1-2. 168 

oyjuloyi neTTuuftc !\e' juuuoq' ayuu etth^ rtJuuiiAq eqprtoiie 
a £Teq\JnrxH juuuurt ejuuuoq. neooSr Hnpume' ne c<\£uuq cEo7\ 
i ft^enc^ov aoht Tve num' cyAqiAOYxT git wai. juepe npeq- 

xnaay tyine eYcuuty juJUloq'• tai' on' Te ee' JuineTxi coyo' cjuih- 
s ce' £** nuugc. oyjuooy eqtyHK.' ne ntyoxrte gH n^HT - ' iuinpcu- 
8 jm.e- npcjjjme !Xe' rtcoc|>oc rtANTq egpaj. OYrto(5~ J ne npcujue' 

ayuu npcujue rtrtAHT t«mhy* OYguufi ne £e eYpoujme junicToc. 
7 neTJutoocjje' eqoYAAli gj? OYViKAiocYrtH qriAKcu rtrteqtyHpe 
b JuuuAKApioc. epty^rt oYeppo' rt!\iK.<sJoc £juooc gi OYepottoc 
e juepe 2\aay JuineeooY ei rirtAgpAq. rtijut neTrtAetycyoYtyoY 

juumoq' epe neqgHT oyaaR- h m« neT-rtAtynAppHciA^e juuuoq' 

20 eqxuj juuuioc xe i~OYAA& ertolie. noYoeirt rtAcuxrt Unexe 
neeooSr rtc* neqeiuuT jum nreqjuiAY' i?xa.a.ke Ttrteq&A^ nanay 

21 eYKAKe. oYJuepic ec(5e'nH exnoc' Ttcyopn* rtcrtAcooYTr? am' gj? 
p. |f = ss TecgAH. ' Unpxooc xe ^it ATaucwfie rtrtAXAxe' «s^?\A ^vno- 

io juirte enrtoYTe' xe eqeiioRei epoic. OYfto(T rtuji jmrt oykoyi* 
aycju oine cttTe'' ^ertAKAOApTo rte' JuinHT-o efio^ JGinrtoYTe 

n ^ioYcon' ayuu neTeipe im<sj certAcortgq gi? rteqjueeYe oy- 
^epti)ipe , eqcyArtJuooa^ jur? ovneTOYA&fi <=y*pe rfeqgiooYe cc- 

is oYTft. n«AAxe neTccuTJu ayuu nfiA2\ way eiio?\- rte£&HYe - &vcu eTTHg t<Juju.*.q solus habet Sahidicus — * npeqxrtA.A/r - wcvYjpoc, Syro-bex. 
in textu U-^*. , in marg. rectc [j-l^*. - t«.i on -re ee - w;a'j7to; xatt — T ecjov^^li 

pro xuxo'j.o^ — s juepe "X^^y ei" T7n^g,p*.q , Syr. - Gr. oux ;vxvtio'jtxi. ;v 

ooOaA^oi; auro'j wax xovr^oov — 9 ult. ujoy in neTrt*eti)ujOY«jOY intra vers, a 

manu recentiore - neTn*tyna.ppHcYA^e = wappi}ffloiffSTa« - eqxcu ILuoc enofie 

pro fcaOapo? eivai oltzo a k aapxiwv — 20 alteram o in novoe'm insertum est minutioiv 
charactere a 2' manu, Bsciai edidit nove'm, et in nota scribit : Corrige novoem . pro 
Gr. Xay.7TT'/;p - Unexe, ita cod., Bsc. in textu Unenrxe sine ulla adnotatione - aim 
TcqjuA-v cod., Bscuii cmendavit T6C|jua.a.y, pro v; u.y)Tspa — M exnoc' Syr, et Gr, 
non agnoscunt - ncri*.coorTM (cod. ncncr<A.cooYTH) a.«' g« TEcg\H, pro i\ to 1 .; 
TeXsuTaioi? on/. suXoyTiOrj'jsTa!, — -- litterae 'fn^-r in ^-H^-rcuculie rescriptae sunt 
recenti manu - Bsciai contra codicem TThax^a.x6 et gmoAiute , Syro— hex. et Gr. tov 
evQpov et 'jxoasivov - ennovre', Vulg. hebr. et Syr. -Gr. tov /.'jp-.ov — l0 ge»u\n.v- 
o&pTO pro . . . e*.pTOH xy-xOxoxx - JunJuTO eBo*K junnovTe giovcon , Syr. hebr. 
et Graec. ivcoxiov Jtupiou xai ay.cpOT£ l oa, Vulg. utrumquc . . . a/tid Deum — l ' .wa> 
neTeTpe nit&l gn neqjueeve = Alex., Gr. KOti zouov auxx. ;v toi; . t. t ^ij;/.x- 

^'-V XUTO'J 9U|11C0Ol96lQ9£Tai, SviO hc\. d. .o^Ji-3^j ,o»o . .»».X -.^jxi., >-^o, c? 

^.ji-aKj ovX^, ^lioj.* 3/ . ; ideo Bsciai post Vulgatam haud recte scribit : Hate abun- 
dant : « qui haec Tacit alligabitur in cogitationibus suis idem mendose hal- 
gptyMpe et neTov^^B, Syr. Gr. v^xvit^o; |x:tx otio-j, ax: i~J)nx r ' 

\\. ; J, to ISi U 1 69 .) TT— ».„-.._ ..._' n 'Xe junrtoYTe rte juinecrtAY. jumpjuepe nneeooY iah noTE 
«3 rfTTAKo'- oYturt 9ve' rtrteKflA2\ itv^lbtyT ene r rcoY r rujrt. Tfio- 

te' juinxoeic ne tyii cmav <vycu rtArte OYJutAtye am' rtKpoq 55- 
'i neqjuiTO lKo7\. epe rtegrooYe' juurpame' cooytn £it~aa n/o- 
a eic' - epe npaujue' rtArtoei rtrteqgiooYe' rtAtyrtge. oYtfoptfc H- 

npujjme' ne epHT e&o?\g,rt rteqrtKA' grt OYtfenrr juutrtc* Tpeqe- 
2c pHT r^p' tyACtyajne rtqpgnrHq. rtpeqgr rtrtAce&Hc' ne OYppo' 

rtco^oc ayco cyAqeirte exuuoY rtoYKOT' HneeooY" juumit'rrtA.' 

jurt TnicTic' ne ng^pHg, rtOYppo'* ayo> gert^iKAr'oc' rteTrtA- 

27 kcutc eneqeportoc'. noYoeirt UnrtoYTe ne TenrtOH XJtnpajju.e* 

28 neTJUioYcirF rutTAJuiott' rteH. TJUtrtTrt^ 1 jurt TnicTic ne ng*- 

29 pHg, TtoYppo'* a you T!\iKAiocYriH m&kto' eneqeportoc. nicoc- 
j«.oc TutcyHpe tyHJut' ne TcoqViA- neooY Ae' rutge^^o' ne ncooYrt : 

30 ^gerte^e^KHJue' juirt gertoYuutyq rteTrtATCJUJurtT - erteeooSr p. ^ 
gertn?\HrH 2s.e' rte rt^Ajuuort' H^htoy. 

xxi, i Ttee' iuinoYoeirt rtoYjmooY tai te ee' eTepe ngHT - ' juurppo' 
grt Ttffx JuurrtoYTe' ayou njuus. e r req r rpeq5aucy ; T epoq <y<s.q- 

2 pAKTq epoq. epe pcujuie rtui*. taihy rtAq' oYAAq'' nrtoYTe 
ncrcooYrt' rtrtgHT' ep taac' ayu> exe Tjuie' cecoTn rtrtAgprt 

i nnoYTE rtgOYo' rt/TT gertJUtrtTJue' egertOYCi* rtcrtoq. OYptojue 
eqo rtxAcigHT - ' exrt OYCtucy' oyaoht ne'- rtoYoeirt 2s.e rtrtAce- 

b Ehc' rte rtrtoRe. neT-^tfoji*. rtoYcooYgc girt oy^ac rttfo2\ eq- 

: itegSHve "Xe' SnnovTc ne' HnecM^Y, Gr. xuptou spya xsa aj/.<poTspa, id. 
Syro-hex. sed pro spya hab. epyov, Vulg. = hebr. Dominus fecit utrumque — 13 nne- 
«ooy julh noTs" nvT&Ko', Syr. - Gr. xaraXaXetv, iva. u.t) e^apOyj; - 3s.e' = Syr. et 
Alex., Gr. om. - ttvffuuujT ene"rcoY-ram , ceteri cum Gr. x.a.i eiATcXvjcfhjTi aprtov 

— • ; Bsc. oscitanter JuinKoeic — " 4 npume', Syr. = Gr. Qvyjto? os - na.rtoe7 = vov;<7oci 

— Bsc. proprio marte TT^tyenge — 25 ipHT pro Otyiairat — 2e ITpeqgV cod., Bsc. emen- 
davit npeqg», et om. prim. ^vcD-cod. add. Urceeoov Hjuliitha.' julh Tnic-rVc' ne 

ngA.pHg (sic) ineqeponoc' — " 7 wnnovTe , Vulg. hebr. Syr. et Gr. x.upiou - H- 

npojjuc = Vulg. et hebr., Syr. = Gr. xvQpowwv - iTTTT*.juuon' = Ta[iteia — - 8 Tmc*ri'c 
(cod. twic'), ceteri scXfjOeia - &vu3 t^Vkaioctmh h&kto, Syr. - Gr. /.on 7rspt/-u- 
)tXco90u<Ttv iv oueecioauvv] — - 9 ncoovn (cuius postrema litera a manu recentiore), 
ceteri koXixi — : '■'' ne hta.juiom' iTgHTov pro siq raLtteia xoiXia? — XXI, L Junovo- 
cin pro jSnoroei = opy.r, - Bsc. mendose JunnoYTe tc , et ni'ju.^ - ayoj nut^ eTEq- 
Tpeq^outyT epoq pro ot sav 9«X«ov veuffCM - k in ty^qp^K-rq super vers, recenti manu 

— 2 taimy pro <$'./.y.'.o; - nitoYTE .... nTTgHT', Syr. = Gr. y.y.T£uQuv£t. Ss /cap^ioc; 
/. *ptO? — ' TTn&^pTT pro mi^gpli - iTgovo' postponendum ad t?6"T g,GrJAxt?TJu.e', Syro- 
hex. = Gr. ftctXXov r, 8u0Uov ottjAa — 4 cqo additum est m. recentiore - T?ovoe»n, et 
itnoBe (- A. y.y.apT'.'/i), hebr. Vulg. et Syr. =Gr. in sing. — e neT-t"5oju. pro o svepywv. 

Prov. XX, 13, 23 — XXI, 1-4, 6. 
Fragmenta Copto-Sahioica. Vol. II. 22 170 

hht' rtcA. ^ertneTcyoYGiT'* ayuj EqrtHY exit rtnAty juutjuioy. 
7 nTAKo' rt<s.6bi?\E' enaceBhc- rtCEOYuucy r*p Aft' epjuTrfpe'. 
b jtxoeic' naxooy rt^Ert^iooYE' ey^oojue' rtrtETrtfoojuE - rtsq- 

B gtiHYE !\e' tERHY* AYO) CECOYTCJUft. HAKE OYUJ^ g,ft OYKTsXe' 

rroYxTtEnoup girt oYAiKAiorr e^oye' oYoug,' gjFr ^enjuia. eyxh^' 

10 jurt oyhi rt&ppE g,rt oYftcyoT. JuutAtt^AAY nana' jute\J/yxh 

11 JUITACE&HC rtrtETftAY EpOC. EpE JTATAJUUS^TE +OCE' nft<s.?\- 

p. si* : ^ht rtAclitu ft^oYo' - : ncoq>oc T^e 1 eteijule' rtAtyuun Epoq H- 
is ncooYft. nrtOYTE rtATAKo' rtftgHT rtrtACEfiHC' aycu £y<s.q- 
ia ccutyq rtrtACEiiHc' g,rt g,ErtnEOOOY. nETcyTOJU rtrtEqjuiAAXE 

ETJuiccoTJU ey^hke' n<si rtAuucxj E£p<5J* EnrtoYTE' rtqTJuctJUTli 
li Epoq. Ji)ApE' OYi - grt OYgum' kto' e&o?\ rt^EftOpFH* nET+co 
is Ae' E^t" Xujport' rtATOYrtEc OYtfuurtT 7 EqrtAtyT 1 . noYrtoq rtrt- 

2likajoc' nE Ep n^An 1, nETeEfiiHY Ae' xa^H rtTft rtpEqpnE- 
ie eooY - npcjujuiE' JunApArtojuioc' na^e E^ErtnEOooY. npcuuiE' et- 

copjui grt rtEg/iooYE' TtT^iKAiocYrtH' qrt<s.uj<jun£ git TcooYgc 
n rtrtxuuuupE. npcujUE eTty*.AT' jue rtoYftoq' jtet-jue 2ve Hoy- 

2s.cuport' ju.it oYJtAitnrp«juiAo' - Ertoxc EY'TuxJl).JU.E , oyaceRhc he. 
\l jutnApAnojuioc cocyq TtT"H n^iKAioc. rt<s.rtE OYtug,' gjl hxaie' 6 *yu3 eqrtHY - Syr. Vulg. hebr. et A. x.at spv^TXi, Gr. om. - T? (sic) tg^ Hn&ty 
et JSn too Hnju-ov in rasura — 7 epurtTpe' pro rcpouiffew tx Oixaia — s nxoeic', 
Syr. = Gr. o Oso? - Bsc. oscitanter om. neqg&HYe *Xe' TfifiHV a.yu3 cecovrcoii, Gr. • 
pro Se — B tt&KG pr. m., 2\ m. h*noy, 3*. delevit y - gt? ovulate' HoYaertintup 
(Bsc. novxertencop ", litera e in cod. scripta est sub vers, manu recenti , et , ni 
tailor, ab ipso Bsc.) pro em ywvioc; uwaiflpou - gt? oy'XTka.iok abundat - oyhi 

iT&ppe (Bsc. Hflppi), pro ;v oixw xoivco — 10 jut6\Jay;x;h (scripserat Sin*. emen- 

dato errore, relicta est litera Si) pro nTerJ/YX" - Huc-th^y epoc, Syro-hex. ^ui , 
Gr. non agnoscit — u n*T*JU&g,Te lege neT*JUs.gTe — l 'nnoY-re rta.-ra.Ko' (cod. n*.- 
ta.ta.ko'), Syr. -Gr. onmet o\*aio; — 1: emtOYTe' rTqTJuciUTSi epoq , Syr. Gr. xxi 
o'jx. effTat o sKjajcoutov — l * neTi"co, prius scriptum ne+co, dein subpositum est t *, 
Bsciai neTTco in textu, in nota vero : neTTco male pro neTfco ! - h-f "Xcopon 
Gr. o\optov, Syro-hex. in sing. — ,5 ep ng^n' cod., Bsc. e pg*n - Litem t in wt«I« 
li/HY super versum recenti manu - nptujue 1 . . . . egetineoooY solus lulvt Saludicus 
— 16 iTITactutupe - ytyavTwv — l1 ante itOYitoq aliud n scriptum est supor vers, manu 
recenti- neTAie T^e (hoc *Xe est super vers, a l. m.) .... oY^cedHc ne, Syro-hex, 

Gr. cpiXwv oivov y.xi zAaiov ci; xXouxov, Vulg. hebr. qui amat vinum, et pinqi 
(hebr. oleum) non ditabitur — 1S Sin^p^Jioxioc usque in tin., Svr. tli. x- 

hxpij.y. <)z SixaiQU avo{JL05 , Vulg. JVO iusto daiur impius hebr. ';':'" ""'"i'j;" "lfij 
hinc Syro-hex. Vulg. aliique add. cum hebr. et pro rtctis iniquus, qua^ Gr. non 
agnoscit — ly pr. nunus iimic, altera umioy 

\ \ 1 . , - 21 171 

egpYe' OYcjug,' juF oYcgljute' itpcqjuiicye- a you HpeqcAgpY. oyn 
oya£o' eqcoTJT fiAcyojne' g,iprt TTAnpo' HTtco^oc- npume >\g 
TtAOHT- 1 NAOJUKq. Teg,iH TtT-TviKAiocYrtH' MM TAAfrfrf *' «a- 
TAge ncurt^ xirt neooY. a. nco^oc' £2\e' axn Juno*Mc etxocg' 
ayuj Aqcyop^yp juinxice eTepe * rtAceflHC koj TT^thy epoq. *p.p; 

| neTnA^pe^ epuuq' jmrt neq?\Ac' eqgApeg, eT-eq\|/YXH. nrtA- 
cyTei juuuue' jurt nfiAfie pcmxe' n^oiwoc pAftTq- npEqAiecTe' ne- 

2 eooY 2^e' oYnApANOJUOC ne. <i)Ape rtenieYMei JAeeYT"' npeq- 

26 xrtAAY FrteqcooTl? tootcj r^p' e&o2\ ep ^a&y. nAce&Hc 
enieYJuiei eg,erteneieYjiiei ey&ooy *Ineg,ooY THpq- nSJKAioc &e' 

27 itA«AA'- aycu qcyrt^THq' axH uuxrt. TfiOTe' Unxoeic' te' 
neeYciA rtftAcefiHC 1 - ka? v*p' eyta?\o Haaooy e&p<sj grt oy- 

28 juutTATgAn. jmrrfpe rttfo?v ttATAKO' npume ^e rtcjmHT' 

29 rtAujAxe' eq-f rt^THq. npcjujue' rtAce&Hc' cyAqTAge neqgp 
ep^Tq g,rt oYjuirrf at-&a2\- neTCOYT-um Ae eei«.e erteq^iooYe'. 

ao n£TE jmitTq h-co^ia* oy2^e' JuTtTq TJUUtTXcjucjupe- 0Y2s.e' 

91 juutTq cyoxrte' e&o^g/iTJuE nxoeic nrtoYTe. etyAYcRTe' oy- 

g,To' eYgpoY Jui^o?\YJUloc , • epe T&OHeeiA 2s.e' ht*a nrtoYTe. 19 npeqjuVuje &vu3 npeqc^gov, Vulg. rixosa et iracunda, hebr. D^^l D'O'Htt , 
Syro-hex. in textu |i^- r Jo |k*jKic~ , in marg. cum Gr. |j.ayt[v..ou )t«i yAwcrcrw^ou; 
(Vat. vXoxrffwoou^ jwti jj.ayMJ.ou) xat opyiXou — 20 prim, c in Httcocpoc sub vers, 
a pr. m., Syr. = Gr. in sing. - npume = Vulg. et hebr., Syr. = Gr. in plur. — ■ 21 «&- 
-r&ge = eup7i<yei - namg ami neoov = Gr., Syro-hex. hebr. et Vulg. vitam, iusti- 
tiam, et gloriam — 22 ixii, ita cod. pro e^H - Juno'Kic = Syro-hex. hebr. et Vulg., 
Graec. -oaei; - etzoce', Gr. oynjpccq = Syro-hex. liu^a^io , Vulg. = hebr. fortium 

— Unxice pro to ovupa>p.a - m&ceBhc = Gr., Syro-hex. om. - Bsciai proprio marte 
h£,thk epoc — -''' Bsciai oscitanter eqg^peq - e-reqxI/YX". Syr. Vulg. hebr. et Gr. ex 
h'/vjio>% Tvjv (jn>Y7jv auTOU — 24 post nn^tyTeT aLulg' Gr. add. acuQaorjs, Syr. Vulg. et 
hebr. om.-nfi&Be, scripserat nn&Be, dein idem librarius emendavit ; quara eraen- 
dationem non animadvertens Bsciai, priorem lectionem retinuit - n^oijuoc pautTq 

/ v.;/.o? xaXeiTOCi, Bsciai pro p&.nxq edidit THpq ! - npeqjueoTe' pro npeqjueeve 
nceoov a v r, t './.'//.:'. — -'"' nent'oYAxeV , scrip turn KEnt'evAi'i, sed emendatum est ab 
ipsa pr. m. - n iteqcooTK xoo-rq ita cod., Bsc. itueqco-rTT totcj , melius fortasse 
iTneqco-rn n-roo-rq , Syr. - Gr. 00 wpoaipouvxat at yeip-s^ ocjtou, consonat Vulg. 
cum hebr. noluerunt manus cius — 26 Bsciai Ggenc-niovjucj - a.xTT toxH - Vulg. c^ 
now cessabit, Syr. = Gr. <x<petoco<; — - 7 k&T = /.at - gn ovAtlix^Tg^n pro Tirapavoaox; 

— Zl eqi" iTg-THq - (p.u'XaadOjAevo? — "'' neqgo = Vulg. et hebr., Syr. = Graec. abs- 
que kutou - eeijue (sic) — : '° iflo^giTJu nxoe'tc nitovTe, Vulg. - hebr. contra Do- 
minum Aquila Symm. et Thcod. >c«TevotvTi >cuptou, Syr. = Gr. 7rpo<; tov a<7c(i^ 

— " l JSnoVxYxioc' (sic) - mtju. nnovre, cetcri Tf«pa >copiou : hucusque edita a Bsciai. 

I'rov XXI, 20-31. 172 

xxii, i hane OYpArt' ENArtoYq 1 ego ye' oYJunrrpJuumAo 1 naujujc 

p. S: a aycju gjErtx^-pic EftArtoYOY e^oye' OYgAT. nrtoYR' jurt ng^T' 

^£KAn*.TE he' rt^ErtAeHT - wane oYXApic eccoTn igpYE' Epo- 

a oy juutecnay. Epty^rt ncAiiE' nay EnEeooSr EYg,ioYE Epoq' 

rtToq ?ve' ujAqxic&tu rtgpYcr ty^pE n^eHT &e' ei Efio^JTO- 

i onrq rtq+ocE. tkenea' TtTC<x|>iA.' te eoTE JuinxoEic ujAcxno' 

5 ^e' itOYJW.fi TpAAJULAO' JUUt OYEOOY ft(Jl>rtg\ £EftApOOYE* JUtrt g,EN- 

6op5"c rtE rtET^i ftEg,iooYE' et^oojue* nETNAgApEg, ^.e ETEq- 

7 V^TXH ftACAgUXJUq' ER02\ ftg,ErmE0OOY. ftgHKE WApXOEIC' 

ErtpJuuuiAo' - a Yd) rtg^rtgijig,* 4 ^' CErtA^-juHCE TtrtEYxicooYE Hjuune 
h jujuooy. neTXO nrtETeooY rtAujgc rtrtETRoortE' qrtAxuuK ?\£ 
b e&o2\ itTen^HrH rtrtEqgftHYE. neTft^' NOYgHKE' rtToq ttet- 

OYrtACArtoYtyq- Aqi~ KAp' JuurgHKE 1 Efio^Tt rtEqoEiK. neTf 

^cuport' naxjto' TtoYxpo' jurt oytaeio* TEq\J/YXH juen rtAtyuu- 
io cut TtrtErtTAqTAAY. noyxe Eiio2\ EqgpoSr git oyjuhhuje 

TApE n+Tturt Rcjjk £&o2\ njuuui&q'' EqujAitgAAOoc r*p' gll 

p. oK: 11 niAHHcyE' ty<S.YCUUty THpOY. ^ip£ nrtOYTTE JUE FftgHT" ETOY- 

AAfi 1 OYort 7\.e rti'jut etoyaaR' coTH rt*q- EpE ntyouc' juoone' 

12 g,i rtEqcnoTOY* EpE nppo ^.e' glx neq&xA&gre. J\K^7\ JuinrtoY- 

te' £A.pEg,' iTpEqAiceAWH- ty^pe Jxn^p^tiOJtxoc Xe cuucyq rtg,Ert- XXII, l pr. m. n*«e, altera rt^rtov, idem infra v. 2, pro aipsxtoTcpov - e tou eti«.- 
«ovq' super vers, a secunda manu - gen^^pVc, ceteri in sing. - in fin. cod. om. xat 
^p'jciov — - nnovfi' juTT ng^-r' usque in fin. vers, lectio vere singularis, cum ceteri 
omnes legant: TC>.oucrto? scat tcto^o; cruv^vTyjcrav <xXXy;^oi;, xaooTipo'j; fts o xupio; 
6TCOU}<T6 — ' ncv&e", ceteri rcavoupyo; - prim. *\e\ iam script, xc-', abundat - n^eHT, 
Vulg. innoccns, Syr.^Gr. acppovs; - q in wcpfoce super vers, recenti m. — * Tteentft.' 
yevea - "j^cxno' *Xe' desunt in aliis testibus - oycooy itcuttg , alii xxi oo£« 
x.ai £wy) — 5 rtgenneooov pro ■ owtwv = ab eis — 7 RgHKe na-pxoeic' enpHu^o , ita 
fortasse vertit interpres Sahidicus, ut haberetur paralellismus cum sequentibus . 
famuli propriis dominis focncrabunt ; ceteri cum Gr. ItXouaiOl -Tto^cov Kp£oo9t 
- gH too stgenglsig&'K super vers, aliena manu — 8 HneTeoov pro nneeoov - Hiiet- 
ttoorte = xaxa - in fine cum Syro-hex. omittit : otv&pct iXxpov *xi 5oty;v c-jXc 
o 9so; , ;xaTXiOTv)TX f^s £py wv ^'Jfou <7'jvTiX£<7i'. — 9 t too neTHA. super vers, 
aliena manu - K*p' a yap - Teq\lnr;x;H -**ert usque in fin., pro ~ry (tsvroi 'lu^r^ 
y.^xipsiTai tcov x£X.T'/ia£vcov, Vulg. accipientium — 10 iioyxe pr. m., altera uorx- 
oya. - ecjgoov, Syro-hex. li^>— .vs , Gr. Xoiaov, Vulg. derisoretn Y? — " nnovTe, 
Syr. = Gr. >cupio; - alterum 6toya^B' pro ay.ioaoi - epe n«jjcuc' iioone ... gJu 
neq^ju^gxe, Syr. = Grace. ^iXiTi (Syr. add. x-jto'j) R0i(i«iv«i ^xavXi-j;. hebr. 
l^Q ^ny*l VHD\y ]n Vulg. propter gratiam lakiorum suormm MM urn 

icgcm — '"' post ittt^>^ om. <^£ - JunnoYTe', ceteri kuoiou - npeq*.tc«*ttS riv. 

Prov. xxii, i-., 7-\:. 173 

w ujaxg. Ji)Ape npeqxrtAAY 1 rte nTNOitfe' rtqxioYO)- xo n«.OYi 

11 gi NegiooYe ayuu ceguuTK grt rtenSsATiA. OYgieiT"' eqcyHK' tg 

TTAnpo' tuHn^p^tioxxoc nertTAYJuecTujq ^e g,iT** jtmoyte' 

ft&g,e E£pA.i epoq. ovit £ertg / TooYe , eYgpoSr JwrulHro etio?\ jw- 

npcuAie- ayu> rtqjue ^rt' rtKToq efio?\ r^gHToST tytye !\e' ektok 

is eKo7\^jR gJH rtuut et(T6oy(T ayou eqgpoSr. a ngHT - ' jwn<yHpe 

tyHJu' xiqcKTc gjr? TJuiTtTAeH^- ntfepujq' r*p' jw.it Tecfiuj oyhy 

w jujutoq. neTgjfTsA.' eYgHKe' eqTA<yo' TtrteqneeooY* qrtA^i - rt- 

n Teqjuim-JUft T pJwjmAo eYtfpuug,. pixe JuineKJuiA&xe rt<y*xe Ttrt- 

coq>oc- ayuu rtYCCJUTJu ertAtyAxe- rTrcjwirte JwneK^HT xe ekeei- 

ia jue epooSr xe rtArtooY. cKjyArtKAAY g,ju neKgHT' KttA.+gjrvr 

u coYTourtoY 2s.e' gioYcon' exit rteKcnoTOY xekac epe oytcjuk 

jtgHT cytune «a.k *exjui nrtOYTe' ayul) rTqTajutOK eTeqgi'H. p. oa 
20 Ftok 2s.e' gjuucuK' cgAJ'coY rt*K.' rttyojwrtT rtcon' eYtyoxtte' jw.1T 

21 OYCOOYft. i-TCARO *K£ JUUWOK eCOYft TJUG" AYUU EXCXJ TtOY- 

<y*xe juuuie' rtrteTrtAxrtoYK' ntyoxrte' ftAcyT enoYoi Foyjuooy* 
as cuuTJui exi rtoYOYou rtrteTitAxrtAK. juinpxi OYgHKe rttfortc 

xe eqptfptug, r*p'' ayou juinpcetyq oYAceertHc' g,ft OYCooYgc. 

nxoeic r^p rtAicpirte Juineqgajv *ycu rtqnroYXO rtTeq\|/YXH 

24 A.xrt oce. Hnpp tyfiHp' eYpuujuie rtpeqtfcurrf" Unptyuune ^e' jui? 

2-. OYjyRHp ttpeqrtoY6"c' jwh noTH rtvxicRcju erteq^iooYe'' rtvxi' 11 alter. a. in npeqatn&&v' super vers, a pr. m. - rtqxi'oYui pro aai Xsvei - ult. e 
in rteg'joove additum est aliena manu - cegcuTfi pro ©oveurai - ne in nen"X&Ti£w 
ab altera manu — u TTIxn&p&rtoiJLOc, Syr. = Gr. in sing. - prius scriptum nertT&q- 
Axecxcoq , dein ab eadem pr. m. est emendatum - g!-rll nitovTe', ceteri utvo xuptou 

- ektok , Syr.- Gr. awoffTpe^stv - nm abundat — 15 &. ngH-r' g« tjuuTt-&«ht, 

Gr. kvoux s^rjwxai JcapSia? veou, Vulg. = hebr. stultitia colligata est in corde 
pueri, Syro-hex. (.*^^» <*u^-X^> |.3_^a_B> |Lo.^a. - v&p\ Syr. = Gr. %z — 1C ruteqne- 
oooy = Syro-hex. Alex. Compl. Aid. aliique, Gr. ora. - itn6qjujTTJULt?Tpju.xi&o (sic), 
ceteri oe rekovouf — '' eiiAty&xe - Syro-hex., Gr. in sing. - kajiooy = rt^novov 

- iH KitA.-i-gHY Syr. et Gr. non agnoscunt - coytcuhoy >ve\ Gr. su^pavouii ffe, 
alii cum Syro-hex. suOuvouai ts — 19 ixJS nnovTe , ceteri cum Gr. em x-upiov 

- rreqg'iN = Syro-hex. A. C. aliique, Gr. t/,v o Jov crou — 20 post oycooym Gr. add. £7ui 
to -a'/.to; ?r, ; K«po ia? (Vat. TTj? '}'j-/^r,;) sou, Syro-hex. hab. in marg., Sahidicus 
cum Vulg. et hebr. non agnoscit — 2I 'Xe', Syr. = Gr. ouv - ccoym -rxxe , Syr. = Gr. 
%\y)Vr, Xoyov ; hinc Gr. add. scat yvtotnv y.ya.Or,v uwaxoueiv - «.yuj gxoj t?0Ycy*.2?e, 
Syr. - Gr. Toy X7coxpive<y0«t ere (Vat. om. ae) Xovouf - ntyoatrte' usque in fin. vers, 
solus habet Sahidicus — "OYAceeiuic' -/.tOsv/;; - git OYcooYgc, Syr.- Gr. sv 7uyXai5, 
Vulg. hebr. in porta — - 3 nqTovace, Syr. = Gr. puat] — 2S juh noTH = (y.Y) wots. 

Prov. XXII, 13-25. 174 

sb rt£ert£,«\tfe r?TEK\|/YXH. juinpTAAK rTcynT-cupe' eAK^yine £,htcj 
« rtoYgp* eK^ArcTJutfTftTOY eknataay Tuurt'* CEftAxi Hne- 
w npHuj' et^a. fteKcnipoove. juinpneerte ftToty elio7\ cy* ErtEg,' 
sb ftTA rteKeioTe' cjurtTOY. OYpuujutE rtpEq^J-gTHq' HpeqtfenH g,rf 

rteq^EHYE" g^nc epoq' £TpeqAg,ep<s.Tq enppuuoY' rtqTJuus^E- 

pATq e^ertpcjujue rttfuufi. 
xxni, i eKtyArt^jmooc' eoycuju' g,i tetpajte^a jui^pjiuuul«^o• g/t oYrtoi 
p. ov : s ftoi HrteTOY^ftAKAAY gAptJUK.' NTgj tootk epooSf ekcooyn' 
a xe Kit&xni cofiTe itTEY^e. ecycune !\e' rtTK oyatcei juinep- 

eneieYAJiei erteq^rrtOYcjujm.' rtaj r<s.p' gHft egoYit' EYdm£ rtrtoYx. 

i JUUTTpCOOYTf? TOOTK EflO?\' JUN OYpJUUUAO' ftTK OYgHKE - CA- 

gu)K e&o2\ juumoq ^Jx nEKg,HT. etycune Xe' EK^^rtcjuuT ei'atk 
Exuuq' TtrfEqoY(Jurt£ e&o?\ grt ^aay juuuuv AqcoflTE r*p rt *q' 
Ttee rtOYAgum £gcu?\ eAo^ eriAHp- ayuj qrtAKOTq EgpYrt ejthi 
juuTETgixcuq. ncjurtE' gppcy' ayuj ncxjd) juok£ rtqi g^poq* ToprH 

i! 2s.e' Jun^eHT' gppuj epooY JunecrtAY. JuinpoYouju 1 jut? oYpoujue 
rteTpfioorte' aycu JuuTpEneiOYJuei ErtEqtffrtoYuujuf rt<M r*p' g,Hrt 

- EgpYrt' eYuurt^ rtrtoYx* nnpxiTq egpYtt ejtekhi xe TtrtEKOYcuju' 
Ttnekoeik. rtJuuuAq* ftee r^p' noya' Eqrt^EJUK OYiitJu tai te oe' 

8 ETEqwAOYouju' rtqcdr qrtAKAiio'^ 7±e jujuooy intake nek- 

9 cxjaxe' ETrt^rtooY. juinpxE 2\aa.y juuuus.axe Jun^eHT' juh 

p. OS: 10 nOTE ItqKEJW.^ NEKtyAXE. * JUUTpii(JUK EgOYN Etflbju' TtOpc[><\- - 7 ante ckh&ta&y om. yap — 28 Junpneerte, prius scriptum Hnpnpneene, sed postea 
deletum est ult. np — 29 peqeeni? - Vulg. velox, Syr. -Gr. o;*j; — XXIII, ' JunpILu^o 
Syr. = Gr. o'ovowtou, Vat. ouvoffTtax - g«T ovrtoi rtoi - voyitJ); voei — a epoov Svro- 

hex., Gr. om. — ;; HnepeneieYJuei = (jly) efti9u{&et — l nnpcoovrH xxn OYpHjuA.o\ 

Syr. = Gr. <).r, wapexreivou wXoufficp - c^gtuK .... gH neicgHT pro :r; oe ar, ;woiz 
a-OT^ou — 5 *Xe' prim, abundat - post nxa\' om. rerepuYe^- igtu"K efto'K en&Hp Vulg. 
et hebr. D^ftM?!! HIV , nee non Aquila, Synnn. et Theod. apud Nobilium xa-. JC8- 
xa^OyiciTai ;i; tov oupavov; hinc Sahid. retinet et alt. lect. Syr. et Gr. x.xi uirovt 
0£t ei( tov oiXiOv TO'j 7cpoe(lT7jXO.T05 xuto'j - cod. iiulc addit nturtc' gopty usque ad 
Junecn^Y (cfr. cap. XXVII, 3) — 6 UnpoYum' pro ay; (TUvSeiwvei - in fin. repetit i»-\ 
v^p' gHn igovn' evcung rtrtorr , ctr. supra v. 3 — : p in Junp^j-rq super vers, a 
pr. m.; Syr. Gr. ordine inverse: ov xpoxov - t'.; x.aTa--.o'. -?'/*, o-jt ')•.••. 

y.x: wivsi. [J.r^z xpo; <7i ei^avaYlJ? X'jtov x.a-. ^xyy;; tov yoaov 90' ' x-jtom 

— 8 "Kg aZjuooy, Syr. Cir. yap a-jxov — ■ *ai\&.*ht pro x ^povo; - kcu-m h »< 
cfr. Lex. Peyroni p. 67- MeKty**e, cod. TTeKiyA-re, Syr. Gi. toj; suvstou? 
sou, Vulg. doctrinam eloquii tui hebr. ~p?*D ']':" — l0 cod. initio om. 
[j.ETa97)< opia xiwvix , quibus Mex. a.l>l. x i'J^vro ot ~y. ^COt supra 

XKI1,28; Vulg. >u' attingas parvulorwn terminos post unpAuw om, 

Prov. \\u, 16 - XXlll. 1-10. 175 

ii woe. nrtOYTe r*p eTxuuuup' neTctuTe juuuiooy- ayuj qrtA- 
is xi ^An ftHAAAK gApooY. "f - JuineKgHT eTecRur rtvi - TTrteK- 
i8 juaaxe encyAxe rtTAiceYcic. JuuTpTso' EK^-cftou Hoykoyi : xe 
ii EKcyArtpAgrq fToYtfepuuR rtqrt<5JUi.OY am'' mtok juert' r*p' ck- 

cyArtpeg,T neKujHpe g,rt OYtfepcuR kmatoy/o 9ve' >iTeq\j/YXH 
i efio^n jtjuioy. n^tyHpe' eptyArt neKg,HT' j> coc|>oc KrtAeYcppA- 
u rte Jxnuji g,d) # ayuj rtTe rtAcnoTOY ty^xe jur? rtEKcnoTOY' 
n ityuune eYCOYTcurt. HnpTpe neKgHT' Kcog,' ertpeqprtofle' A^\- 

2\A. juATAcyoq' eYJUNTjuuMNOYTe - ayuj rtvtyaune grt eoTe jut- 
i8 nrtoYTe juEnegpoY THpq. eKcy^rfgApeg, ert<sj oyTT ^ertxno' 
i9 rtAcyuune nak' ay<ju rtTeK^e^nic rtA.cjuxTt Art'. cuutju tta- 

cyHpe ayoj rTvp coc|>oc' # rTvp ^eiyjuieeye eycoytcun gll itek^ht. 

20 Jxnpp peq+gjE' aycju JuinpcooYTr? too tic eKo'is git gErtcEN- 
a Roy^sH Etytm *q* pEq+gE' r*p num.'* g,i noprtoc' rtAp gHKE* 
22 aycu c^YHpn ru«.' rt^i-giuxjuq TT^ertToeic. ccjutjuE n^cyHpe 

Hca nertTAqxnoK' XiinpKATAcpportEi xe a. tekjuaay pgE2\uj. *p. oe 

21 ty^pe oyeicdt ftXiKAioc' ca&m^ ka^cjuc* ty^pe nEqgHT 2s.e' 
2. eYc|>p^rte exit OYcyHpe rtcAliE. ju^pe neKeicjuT juut tekjuaay 
» EY<l>pA.rte eg,p*.i exuuk* kte tntacxitok. p*.uje'. n^cyHpe' jua 
27 rtAi Xutek^ht* jutApe rt£KRA2\ 2s.e' gAP e £, EftAgjrooYE. OYniooc 

r^p' eq<5oT^ ne oyhi juutuuk Art ne' # ayuj OYcyuuTE te ec(5hy 1 nnovTE, Syr. = Gr. itupio? - qrf&.x'i g&.n . . . . g^poov, pro jcpivet tt)V jcpictv 
XUTtov [ASTa ffou — I2 H-raJfceYcic = aicrOTjffeco? — u juert' = p.sv - eicujautpegT ttgk- 
<xjHpG, ceteri cum Gr. waT<x|eis ccvitov — l5 n&ujHpe' = Vulg. hebr. et Syro-hex. ex 
linguae indole, Gr. Ois - JunuuY pro /.xi xr,v ej«)M xapoiav — 16 Hte «&cnoTov (lit. c 
super vers, a pr. m.) ujs^e xit? itEKcnoTov, Gr. evotaTpt^et Xovoi? toc era. yeiXyj 
-;.o; t« t'J.y. ytO/r,, Syro-hex. -Jik.-, iLia^o La^. . [i* LaX A.. ; |L o °\ ,<r> -xidKj ./ 

— 17 ju.^-r^;yoq' GYJULtTxju&tMOYXG- &YUJ ceteri non agnoscunt- JxTmovre, reliqui xu- 
>u — 18 post eKcy&ng,&.peg om. yap-^vui, Syr. =Gr. Se - rt Aimer? &tt', Syr. = Gr. oux. 

x«o<7TT)«xeTai, Vulg. won auferetur, hebr. msn N^ - «o« succidetur — 19 n&cyHpe 
-Vulg. //z mi, hebr. ">32 HDS , idem cod. graec. 23, et Syro-hex. cum asteriscis 
■ '-^-» % Ivo i^j/ •)<(• , Gr. uie - ^vcu super vers, ab altera m. - rivp .... gH neK- 
^mx, Syr. - Graec. x«Teu9uve swot a? uy)? jccepWi; — :0 geitcenaov'KH = T'j[7.(ioXoci<; 

- etyHn s eujoun, Gr. Kpscov T£ (Vat. om. te) (xyopaff^oi^, Syro-hex. Ii.«.^, I^^^ef 

1 nopnoc' - 7F0pV0XO7CO^ - c^vHpn pro UTCVworj? - 7ig,6HT06ic, Syro-hex. (.^»i - a-=> , 
Vulg. pannis, hebr. CSHp , Gr. oieppYiy^eva /.ai paxa)^Y] — -'- ^^^^yHp6 - Syro- 
hex., Gr. om. [jiou - post nc& om. neico-r - pgeXaJ, ita cod. — -'' ei in oveiouT super 
vers, a 2. m. - neq^HT, Syr. |~^ absque oA*, , Gr. '/) .^u^v) auxou — -" neKe'i'cjuT 
ct tekju**y = Syr. Vulg. et hebr., Gr. om. to'j — 2G n^cyHpe' = Syro-hex. Vulg. et 
hebr., Gr. absque |tou — " 7 ni'ooc - tuiOo; - xe super vers, a pr. m. 

I'rov. XXIII, n-22, 2/I-27. 178 

ss eciAAK^ rtei egpAi H!\e r^p 1 qrtATAKO rtTeYrtoY' ayuj n&- 
pArtojuoc rtut*. rtAcuxrt. epe ttoyoi rtAtycone rtrtijir aycju ne- 
cyropTp rtrtuu jmrt rtxi ^*.n' rtrtuur jurt rt?\ecxH coooy rtrtuut* 
epe itoYujcyq enxirtXH tyoon ftrtnur h miju ncrepe rteqft*?s 6 
rte^e?\KHjuiH- rtrteTOCK Art rte' g,jui nHpn - rtrteT-tyirte Art rte' xe 

si epe HjuiArtccju rtAtyume Tuurt. Jxnp^^e' grt rtHprr a?\?\a. tyAxe 
juut Ttpojjue Tt^iKAioc* ayuj rtTeT-rttyAxe' uut rteTJUootye ck- 
cyAtti- rteK&A'h r*p egertcl>iA?\H jurt ^ertAnoT' JuutTtcuuc' kna- 

as juooc^e ckkh ka^hy Tree rtoYCAg«.ec - K.rtAJ> ee HnertTAqjuoY 
p. or: eAYtyootfeq giTrt OYgpq engAerH' ayu> rtee IlnertT-AYKYpA- 

88 cthc 2\ox.cq eA tjuatoy <=yo)?\ epoq. epujArt rteK.&A?\ KAY 

3i ete TEfiTtuK Art te' TeKTAnpo' naxcju N^erttfcuume* KrtAp 
ee JuineT^Jui ngHT' rtOA^ACcA* ayuu rtee rtoYrteefi eqgTt oy- 

85 rtoo^ rtgpeiju. knaxooc xe rteYg/ioYe' epoi ne* ayuu HjieiU- 
KAg; ayuj fteYcajRe juuuoi ne' amok !\e juneieuue epe ^tooye' 
rtAtyaune TrtAY* xe eirtAfluuK TAtyrrte rtcA rte ^-rtAcooYg, 1 

NAJUllAY. 

xxiv. i JLiapKoj^ ertpume eYgpoSr ayoi jSnpoYecy tycune rtJuumAY 

2 epe neY£,HT rAp Jue^eTA TtTtfoSv epe rteYcnoTOY jue^et-s. 

3 juuigjce. ecyAYKCT oyhi g,rt OYCoc|>i*' ecyAYCAgouq epATq grt 
i OYJUtrrfcAfie'' aycu g,rt OYAiceHci'c e^yAYJueg, rtTAJUuort' Jx- 
5 jm.rtT"pJuuuiAo rtm ettaihy ayou eTrtArtoYOY. rtArte oyco- 

c|>oc ego Ye' OYXuxjupe* aycu OYpcujuie rtpjurtgH'T ego Ye OYrtotf" -' ccju&Kg ( - ecjuoKg rtei egp*.i, Syro-hex. - Gr. aXXoxpiov, Vulg. = Symm. apud 
Nobilium aXXorpix — JS H*ke pro outo;, Syr. =A. o'jtw; — - y n"Ke^x H cooor, pro os 
xr^ixi xai Xeffvai - h deest in Syr. et Gr. - -re in ne-rspe super vers, aliena manu 

- ne'Ke'KKHJUH , (prim. *K in rasura), A. freXeioi, Syro-hex. . [j '& , Gr. icsXtovot ; 
Aqu. apud Nobilium, xa^xpoi, et Symm. ^apoiCQl, cfr. Field, ad h. 1. — a0 nHpn 
= Syr. Vulg. et hebr., Gr. in plur. - ne<^y to-j n*.(i><jun6 in rasura — '' jut? ne-r- 
juoouje (et in rasura), pro ;v 7Cepir«TOl? - igenc|)jA.>>H ^ o-.xXa; - ekkh ka^hv i 
novcA-gjuec pro vuavoT^po; j-iaou — '" Kn&.p a Syr. et Gr. haud exprimitur - hinc 
cod. om. iiz - nnertT^quoY, Syr. - Gr. fATi^nxxi - kyp^othc /.izx-'r; - *Kokccj 
in Syr. et Gr. subintelligitur - ujto>v = b'.xyzixxi — " ante T6K-ra.npo' om. totj 

— 3i initio om. J.x\ - secunda manus mutavit & in cj vocis novnccd - ngoci'ju pro xX-j- 
r^tovi — ;;5 post KttA.xooc Gr. <};, Syro-hex. hab. ^••^-« , - prim, o in fnAcooY^ 
super vers, ab altera manu — XXIV, l Sahidicus, una cum Syio hex. \ D%. M hebr.. 
om. uie ab initio — J alter. ju6*KeT^ pro XxX;i - iiT«oX et Sngtei hebr.. Mteri ii\ 
plur. — :; ante eiy^YCAg(.uc| (pro xvoj'Joutxi) om. ax: — ' «.v<5 Syro 

om. - itT^Juion' b Txu.t.£ia — 5 rt^uov secunda in., pr, m. nA.ne, id. \. I 

l'rov. Will, >8 - XXIV, i-, 


177 

a rtcoutye. etyAYp oytto?\yju.oc g,rt OYp^Hjute - 'epe tcocpja !Xe' * p. of 
7 ^n n^HT rtrtpeqxityoxrte. epe TcocpJA' jurt njuteeve ctna- 
s rtc-Yq g,rt JuuTH^sH rutcc-c^oc- juApe rtco4>oc' xe neYJUteeYe efto2\- 
9 grt pajoSr £,rt OYjmHHtye. itjuioy NA^cujuirrf ertATcfidr rtAOHT 
^e' rtAjuc-Y £rt g,ertofie. rtA.KA.eA.pciA. wat^jujuutt eYpume ft- 
io ^oijuioc g/t OYgpoY eqgpoY juu? OYgpoSr rte2\i\J/ic' tyArtTeq- 
ii cjuxrt. rtegn rteTOYxi juuuiooy enjuoY ayuu juEnp+co erteT- 

12 oyjuoyoyt juuuooy. eKujArtxooc xe rtrfcooYrt Art juinAr 
eijuue xe nxoeic cooyk Hn^HT rtoYort rtiJUL* aycju nertTAq- 
n2\Acce' nnrti&E Foyow rtiw.' cooyk juEjucooy THpoY' neT-ftA^- 

13 ajutoya' noYA' kata rteqg&HYe. nAtynpe' oyejui eAiut rtA- 
ii rtOY nxxotTs^ FAp' xe epe TeKtyoYcuRe Krtrte. eKrtAeceArte 

rAp rt+ge rtTcocJ>iA gjx neKgHT"* eKcyArtge rAp epoc' neKJ«.OY 
re rtApArtAr aycju TeK^e^nic rtAuuxrt Art'. " juinp^ertT oyaceRhc *p. oh 

egpYrt eTecKHrtH rt^ert^lKAioc• aycju JuinpTpeYAnATA juulaok' 
i6 £rt OYci rt£H. n^iKAioc FAp rtAg,e' ttcAcyq rtcon aycju rtq- 
i- TcuoYrf nAce&Hc 'he rtAge' eg,ertneeooY. epcyArt neKXAxe 

ge' HnppAcye juumoq* aycju Ampxice aajuok ^Jx neqc?\AATe' 
is xe rtrte nxoeic nay rtqTJuipArtAq- aycju rtqKTe neqtfuurrr 
i!) TTca&oTs juumoq'. JutnppAcye exrt rtpeqpneeooY aycju JLInpKCJUg,' 
so egertpeqprto&e- rtrte xno' rAp' cyuune rriuinortHpoc* noYoeirt 6 jto'Kyjuoc = TroXeao; - epe tc<x{>Va. %e' usque in fin., Syr. = Gr. (3oY)0ao. &s [/.era 
xap$ia^ (JouXsutixtk , hebr. fVV 313 nyivin"! = Vulg. et erit salus ubi multa 
consilia sunt — 7 Htth^h = icuXai^ - in fine ora. cocpoi oux. sjcfcXivouaiv ex, crop-aTO? 
Kupiou — 8 ju&pe itcoc(>oc' .... g,n ovjUHHtye, pro xXksc Xoyt^ovTca sv suveSpioti; 

— 9 geitofie pro gemtoBe - post &K&e&pc/&. = (axaOapTta) cum A. om. &e ; Syro- 
hex. ^-» iLol-ia^ - h^toujuTTt evpcujue TT'Kojju.oc, pro avopi XotjAO) £[-/.|xoXuv9t)(7cT<xi, 
Syro-hex. ^L^Lj , concord, cum !Lb'(.sa^ — u Hnp % t"co .... juuuooy, Syr. = Gr. ex.- 
wpiou (A. sxwpiw) J6Teivo[/.6VOu?, [ay] 96KT1Q, Vulg. ^?»' trahuntur ad interitum liberare 
ne cesses — I2 post eKuj&nxooc om. Se - UngHT, Syr. = Gr. in plur. - jujuoov th- 
poY, pro -7.VT7. — 13 n&ajHpe = Syr. Vulg. et hebr., Gr. absque [J.ou - rt^tte prius, 
H&.MOY serius - KiTtte, Syr. = Gr. yXuxav67) — u eKH^ece«.rte r*.p H'f-ge = outoj? oct- 
ffOr^ffi] - gJu neicgHT, ceteri cum Gr. tyj svj ^u^-fj - epoc' = Vulg., hebr. et Syr. = Gr. 
om.- p in i<&pA.it&.V sub vers, recenti m. - TeKge*>\nic n^toxIT ^rt'=Vulg. spes tua non 
peribit, hebr. non succidetur, Syr. = Gr. -S).r.\% nz oujc zyKXTCtlmtyzi — 15 t in Junp- 
genT sup. vers, a 2. m. - eTecKHitH pro vo{Aif] ; Syro-hex. J.a.. ? i ? ev*.».y J.^-.*.^ ^>^iL |J 

— &.vu> AtnpTpeY&n&T^ = u,7)Se awaTyjOr/? - alter, ju. in Huok supr. vers, a pr. m. 

— ,c n&cefiHc, ceteri in plur. - alter, it^ge' - hebr. et Vulg. corruent, Syr. s= Gr. 
7.7O : /Y]90u<riv — 1? ayoj, Syr. -Gr. %i — 18 i?«e = Syr. et Scholion apud Nobilium iva 
[19] -.or, , Gr. OTt — -° TTJunonHpoc - A. Syr. et Vulg., Gr. Tcovyjpo). 

Prov. XXIV, 6-20. 

-Sahidica. Vol. II. 23 178 

2i !\e TtrtAceiiHC n^xcm*' ty«s, ene£. n^tyHpe ApigoTE gHTq 

as juEnrtoYTe' juut nppo'' ayoj juinpp rtohe EOYort 1 juuuooy* cena- 

xikRa r^p rtrtACEiiHc git ovc^rte - rci'jut. !\e rtAEijuiE ertei^iijuuv- 

80 piA Juinecrt^Y. ncyHpe ETg^peg, eyujaxe' qrt«^0YXAi enT^KO 1 
oe: neTcyoun ^e Epoq' JuinTAKo' AqxiTq rt<s.q. l neT£ rtqT<sjuio Tve 

Alt' JuineqcyHpe rt<=yopn eTpeqgApeg, epoq enneeooY qftATAKo' 
£rt OYctyrte. Juinpxi6d?\ TsAAy g*! jtek.?\Ac enppo'' ayuu rtrtE 
Tv^ay Tf(Td2\ ei eRo^SS jtek?\a.c'. oychRe r*p jte h7\ac rtoYppo' 
AYuu rtoYCApJ Aft 1 ITE" nETOYrtATAAq' rt*q' qrt AOYOtyqq. ey- 
cyArtTcufic r«s.p' JuinEqtfubrt'T qrtAauxit itrttyHpE ftrtpoujuiE' qrt<v- 

OYCJUAA' !\E TtrtKEEC ftrtpCJUJUtE AYUL) qitApOKgOY TtOE ItOYKCUg'T 
gUUCXE ETJUlTpE ItujHpE IYA.£,tJUJUl.' OYOJUOY. ITAtyHpE' ApigOTE 
^HTOY ftrtACyAXE- EAKcyonOY !\£' EpOK JLHET^noi. KA.I WECy^pE 

npouAAE xooy TtrtETnicTEYE EnrtoYTE' xe ^t"rtA2\o'. ANY OY- 

CA-fiE TAp' EgOYE' p<JUJUE ttlJUt' AYUL) NOYJUUrT CAfie HpCJUJUE Alt' 
TE TftgHT - . nitOYTE TTErtTAqTCABOJ ETCOc|>IA. AY<I> amok' 

81 AJCOYft nCOOYIt' ftrtETOYAAfl. ' ItlJU nErtnr AqRcuK EgpAl ETne' 
AqEI EnECHT" - H rt IJLX. TTErtTAqCEYg,' TtTHY EgOYft git KOYItq 1 

rtijm nErtTAqcEYg' jtjuooy Ego v it grt TEqtyTHW ftiju. nEit r r«s.qA- 
jut.Ag,TE' rt^pHxq JuinKAg/ tt'ixx he nEqpAtt h npAit' rtrtEqcyHpE* 21 26 20 cy*. eneg, solus habet Sahid. — 21 n*.<±)Hpe - hebr. et Vulg., idem codd. gr. 2 3. 
et Syro-hex., sed «^-» sub asterisco, Gr. om. [aou - Junpp uoiie eoyon' jujuooy, 
Gr. |/.Y)o&Tep<p ocutwv aweiOviafls , Syro-hex. ^X*-LL , hebr. et Vulg. ctfffi detracto- 
ribus non commiscearis — -- Gitei'XVjucopi*. = ra; *cmupiac — J (XXIX, ) qn*.ov- 
x&i inT&KO, ceteri = Gr. £7CtoXsiatg exto$ sffTai - epoq' JurtTAKo' redundant - ne-re 

itq-rajuo *X6 &«' gi? oyc^«6 desunt in aliis testibus - JuneqtyHpe, scripserat ju- 

nequjfiHpe, nunc a deletum cernitur ; item cod. mendose ovc^citi - Junpxi^o'X 
.... inppo, Graec. [ayjSsv ^euoo^ octtto vXwfforyi? [JaffiXei (A. (iaa'.Xiw;) Xi- 
Syro-hex. om. -alter. itek'K&c, Syr.- Gr. yAw^r,; xutou - v^p Syro-hex., Gr. om. 

- neTOY«&T&&q' n*.q' qii&.ovoiyqq , Syr. - Gr. o; (Vav wapaooOY] , auvTpi^ViVSTai 
-q tou q«&.coxiT a 2. m. - HnojHpe (cod. *.rtiTtyHp6, sed *. deletum est) pro 7'jv 
vsupoi; - *Ke, Syr. = Gr. xai - gtoc'Xe = io;Ti — '-'* (XXX, l -' ') n^iynpe Syro-hex., 
Gr. absque v.ou - 'Xe' pro x.xt - jugta.hoi |7.;73tvo£t - i?6 'fnA.'Xo', Svr. Gr. Kttl 
Trauoaat — • 5 ovc*.tte pro ov^Tcaco - a^poviffTXTO; - -rngHT (sic) — ItlttMC 1 - 

in Syr. et Gr. — 27 pro nota pag. n : cod. iteium habet oh., et in scquenti Si . -u 
ita, continuato errore, pergit usque in fmem - ante fcqti om. -cat - h abest a 
teris - giT Kovnq Syr. , Gr. absque aurou ; Vulg. in manibus suis hebr. m 
gnis suis - n6itT&.c|C6rg' alter. Vulg. et hebr. colligavit, Syr. G 

- TGqty-rHH , ceteri absque auTQu - post u^pHrq cum V.U. om. TMpov K«> 

PlOV. XXIV, )I»M. 179 

as rtcyAxe THpov JutnrtoYTe cotS aycju cenoce- neijue' /\e' 

enrtojuoc' nA OYJueeYe ne' rtANOYq- tyAqpitAtyTe 9ve rtToq 

a eitETpgoTE gHTq. jtJnpoYuu^' eiteqty<vxe' xe itNeqxnioK' itq- 

so TpeKxi5o?\. £tu& cnay ne 'f-A.iTei juuuooy Htootk xe rt- 

i rtEKqi JunAgAAOT JuinA+jmoY' juiApe OYty^xe eqcyoYeiT' ayuu 

~i\(Sol\ oye JuumoK' juinpi" !ke rt<M rtoYJurrTpJuuuAo' jurt OYjmrrf- 

as gHKe* Tojcy rt<sj june+A^e rt*q' jurt nApujcye- xe rtrtAcei 

TtTAp peqxi<562\' kttaxooc xe iti'jui nenrtAY epoi* h rtTAp £,hkc' 

83 ttTAxioYe' itTAtupK junp^rt HnrtOYTe. Juinp^t" rtOYgjJtgA^ 

sa etootcj juineqxoeic xxh noTE rtqcgpYtJupK nytako. ' «J*pe ' p. w*: 

OY^yHpe eqgpoY CAgpY JuneqeicuT' aycju jmeqcjmoY eTeqjuAAY. 
as ty^pe ntyp Ruxjuit' Kpirte juumoq ga>c ^iKAioc' - Teqgi'e 2s.e 
juineqT"S&oc. oyxaciA^Ts ne OYtyHpe' eqgpoY* ayuu cy^qxice 
si juuuoq g,it iteq&OYge'* aycju gertpeq^oKUT' we iteqrtAXge' gauc- 
he etako' rtrteeSRiHY JunKA£/ ayuu rteYgHKe eRo 4 ^ g,it r?pcojm.e. 
38 eixou tfe itNAi rtHTrt' rtcocl>oc eTpeTeTrtrtoer rt anoy xigp 
si am' grt oY^&n 1 OY2^e eneiiioY2\H oyaaR aw'. neTNAxooc' xe 
oyXjkajoc ne n<5xe&Hc' qrtAcyoune eqc^oYopT grt Tt2\Aoc ayuj 
» JuumecTe' gjt rt^eertoc* certATAJio' 2^e rtrteTxnio' necwoY 2s.e 
ii eTrtAttoYq' why excuoY. certA«.epe rtecnoTOY 2s.e' excu Ttrt- 28 post iTtaj&5te cum Syro-hex. A. et C. om. yap - co-rn = Syro-hex. _~ii:=> , Vulg. 
hebr. et Gr. om. - &yoj reliqui om. - cenoce = Vulg. hebr. et Gr. TC£7Cupo>|/.eVoi, Syro- 
hex. om. <- neijue' n*rtoirq abundant — J9 tTqTpeiotiGo^ , Syro-hex. = Gr. xai 

y:j)v-,; YSVtj, Vulg. inveniarisque mendax — 30 "f-WTei = sciTOU[/.ai - iTiteicqi Jxns.- 
gjuoT = Gr. <i.r, v.oz'/.r^ ptou Y<*piv, cod. graec. 23 et Syro-hex. sew' sjxou, et om. yjx.- 
piv ; Vulg. = hebr. ne deneges mihi — ;:1 jujuok scribae mendum, pro Jxaxot - alter. ntJi, 
scripserat "*.q, serius emendavit; porro ante illud om. oe - June"i-*.ge (sic) n&q' ju.rt n*.- 
pajtye, Vulg. victui meo necessaria, Syr. = Gr. tx osovtoc /.at t« aurapx.-/) — 33 Uneq- ro- xogic = Syr. Vulg. et hebr., Gr. om. aoTOy — ; ' JSneqeiku-r' et 6Teqju.*.* L v = Sy 
hex., Gr. absque kvtou - ayuj, Syr. = Gr. oe — B5 gtuc deest in Syro-hex. et Gr. 

- ult. e in -reqgVe super vers, aliena manu, Syro-hex. = Graec. tt,v £?q$ov auTOU 

— ? ' 6 ^yuj pro ^: — '■'■'' 6.ru> genpeqtyuu-juT' ne iieqit^xge, Syr. = Gr. ey.yovov /.otx.ov 
'j.y./ v.'.y/.% tv;: ooo/t'/c z^£'. /.'/'. -ra; [iuXa? ro^.tOa? — gioo'Xe - oj;ts - etako' - Sy- 
ro-hex. ^xi^j, , Gr. avfltXiffJteiv xat xarecrOieiv, A. hoc postremum om., Vulg. 
cum hebr. tantum ut comedat — ss (XXIV, 2 ") 6"t , Syr. = Gr. r}; - uTpG-reTnitoei 
pro ewtviv*><ncew - ov'Xe cneiBor'Xa ov^^B ^n' ceteri non agnoscunt — ; ' ,J g in eq- 
cgovopT super vers, recenti manu — /,0 cen*TaJo'=Vulg. laudabuntur, Syr.- Gr. (JeX- 
TIOU4 ^avouvra* - BTKAnovq' hebr. Syro-hex. A. et G., Vulg. = Gr. om. — hl ce- 
nAjuepe, ceteri fiXiQ90U9iv — er.au pro xwoxpivopteva. 

I'rov. XXIV, 28-41. 180 

a u^axe' eTrtArtooY. cKtc neKg&HYe' eT-egJH' aycju iTvcKtcjutk 
i 1 eTeKcajtye' rtvoYA^K rtcuur ayuj knakuut' Hiukhi. jutnpp 

JuTrTpe HrtoYX eneKpA*ft T t - jix.e' - aycu JuinpoYajcyc 51^0^ git rtex.- 

11 cnoTOY. juinpxooc' xe irtAeipe rt*q' Ttee rtTAqeipe war 

p. nff:« TATUKufie rt^q I? rt eqx I rt(Td rtc. '* epe npuujue rtAOHT 6 rtee 

ie rioYeiuj^e- ayuu npume rtATCcjjTJui 6 Fee rtoYtfcuJu.' - eicujArt- 

KA.&q' qftAptyrtA* ayuj qrtAp rtT~H(T' THpq rtqpxgjiju" TtceTA- 
n oyo' £g,p&i r7rtxo?\x2\ itrteqourte. juutrtcauc' amok AuueTA- 
b rtor A.i6a)uyr eceTn Tecfid). ty<\T~rtAY Krtex npeqxrtAAY* 

eKWATcuoYM ^.e' g* ngiftHR t«ay oya npHTe jutert' KxipeKpiKe 

KrtKOTic rtoYA npHTe* kkcju?vX 2^e' rtrteKtfix £A koywk iioya 
» npHTe'* etycune eiccyArtp n<M TJurrfgHKe nhy «ak' ecjmootye - 
so ayuu netfpuug, Ttee TtoYTpoiuieYC ert^rtOYq. oyHtc T~eq2\.e?\- 

2\K tyjuT tyeepe' ecjue' juuuiooy g,rt OYJue* ayuu TeityoJUTe Jx- 

51 noYTcioc AJuatTe' jutrt njute' TtoYcgiJiie' juut HTApTApoc' juut 
nKAg, ejueqceT juuuooy' jurt jtjuiooy juTT nKuugT ejueqxooc xe 

52 guj AYcu TJuegqTo' UnoYge epoc exooc xe qpoucye. nfiA7v' 
eTcajRe itc* neqeicuT' aycju ctkuj Ttccjuq' TtTJurtT^TxTscu rtTeq- 

p. if? : xaaay epe rtAfiooKe' tyictycuKq eiio2\git itei<s/ * ayo> rtTe jtt- 41 gt«&«ooy, ita cod., pro £t«&«oyov — 42 ETCgtti (giH in rasura), Syr. = Gr. etc 
tt)v s?oSov, hebr.=Vulg. /oris- eTexccuuje'^ Vulg. et Syro-hex., Gr. s>.; tov aypov 

- u -t-n&ei'pe .... n*V = Vulg. et hebr. quomodo fecit mihi, sicfaciam ci, Syr. -Gr. ov 
xpoTCov c^pyjcaTO [/.oi ^p7)ao[J!.ai auxw - TA.Ta>a>fie n&q nneqxmtfbrtc, Syr. = Gr. Tl- 
<70[/.ai Se auTov a (Syr. !-*> oo?) tu v}§i)tt}9ev — 45 hatccutII pro evds>jc cppsvwv 

- ovtfcuu' = ajxTCsXcov — 46 qN&p~;yn&. pro Syr. et Gr. £6p9u>Q7)aeTai - qrt*.p Hxh6" 
THpq rTcjpxg'i'juL (sic), pro Jtai ^opToaavv]<7£i oXo; , xxi ytViTX'. e)tXeX6i|A(JL*VQC - post 
itceTA.OYo' = xaraaxaiTTOVTai, om. o*e — 47 jumtctoc' pro uaxspov - a.ijueta.iioi - as- 
T£V07)(7a — 48 ^&.tha.y usque thw solius Sahidici sunt - oya. npHTe xtert' usque in 
finem vers., Syro-hex. cum codd. graec. 23 et 253 ^., ^>.*^o . -j©»1 ^*iiu> )co_iL ^^Xjo 
^.,,..X (--^-)..rs sii.ja.i.L , Vulg. Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis, pawril- 
lum manus conseres, ut quiescas, Gr. oXiyov vu<ttx^co, oXtyov <^£ xxOu^vw, oXiyov 
f^c £vav>ca>.i^O|j.ai v^peri ax-/]0yi — 4s post 6ty<-une om. oe - -rjunTgHice . . . hmc' Vulg., 
hebr. Syr. et Gr. n 7rsvta cou - ne(Tpu)g = Alex, et C., Syr. = Gr. add. <tov - -rpojuerc 

- f^pojxsui; — 50 (XXX, 1: - ) xeq'Xe'K'XH - tttj JiSsXXY) - cod. in tin. om. xx>. r, ?.- 
rapxy) oux -^px-irrO-^ eiweiv txavov, quae tamen habet in tin. vers, seq., ita: ft 
Tjuegq-ro' iZnoYge cpoc ocooc re qpcuiye — 5l jum nTA.p-TA.poc (cuius prim, p supra 
vers, a pr. m.) = Alex. Vat. et C., Vulg, hebr. Syro-hex. et Gr. om. — '" ntqtfa 
et mt6C|jua.*.y , ceteri absque aurou pr, manus Bcripsent mtjumTsu' pro htuht- 
g'K'Kcu, altera apponens g*K neglcxit t, quod ego resntui. 

Prov. JUUV, • 181 t juAce rtAgum oYOJueq . tyojmmr 'Ac rteTJuoKg, rt«M enoti 

i JUUUOOY AYO) ^fcOOYIt Aft' JUTTJUie^qTOOV TG^IH rtOYAgUUJU.' 

eqgH?\' aycju rtcgiooYe' rtoYgoq' g,i OYndTpA* juut rtegjfooYe' 
noyxoi eqpguuT" ayuj rtegjiooYe' rtOYpajJute' grt TeqjuutTfippe. 

- ^ert^-juiirte' rte rteg/iooYe' rtoYcgijue rtrtoe»K'' tai etecnap 
« neTecrtAAq' nce'iaac' rtcxooc xe jUneip May rtrtoRe. epe 

nKAg,' Kijm grt tyojuutT TTgcufi/ ayuu juu? tfojuuutoq' eqei g* njuiEg,- 

- qTOOY' epcyAft 0Y£JtIgA?\ pppo' ayuj Fte oyaoht' cei Foeik' 
TtTe OYgI*£A?\' hex tecxoeic e&o^v ayuj TTte OYc^ijme' 

juuuecTH «<s.te TtoYgAi EftANOYq'. qTOOY 'Ke rte2\AxicTOit' 
rtETgjrxjtl nxAg,'' rtA.i ^e' g,encAReeYe' TtgpYo' rtcoc|>oc" ittfA- 
xiR' ete jmrtTOY <$6jui' ete ojAYcRTe TEYgpHYE' g,5I ntycjujut* 

jurt rtcApAtfuboYty EOYgEertoc ne ft^uJJBl• naT TtT-AYTrfSjutEiE' 
neyhi gr? HneTpA* juu? ppo g,ixU tteujxe- ayuj cy<s.Ygou2\ 
eKo7\ grt oYEgcAgrtE noycjut' EYTHty ' ayuu ngAKH2\q eq- ' p. n5T 
T^xpHY exrt fteqoTx* ayuu eqjuoTrf Ftako' EqoYHg,' git whi 
rfrtepooY. tyojtAftT 2^e' net-M-OO^e ka^sojc ayuu njme^qTOOY 
ujAqei' eRo^ eqTHcy'* oyjuace JuumoYi eqxoop' eriTfiitooYe' 
n<sj* ejmeqKOTq oy^e' juiepe TRttooYe' notynq* ay<I> oya- 
^eKTcup eqjmoo^ye' grt geNcgUAe' eqpooYT' aycu oy#ie' eqcuuK 
gHTq JuEnuugE' rtRA<sjuuTE- ayuj OYppo eqtyAxe g,rt OYJUHHcye. 

n^cyHpe EKtyArtKAAK. e£,p&i EYOYrtoq' ayuu rtvcooYTrf W- 
tekoTx e&o2\ epuuK gjF OYjmitye KWAxicfttu. g£p epuuTe' ta- r-8 

60 

61 
62 
63 

64 66 67 

68 5 post Xe' manu recenti superscriptum est Rgcufi - enoei = voy)<toci - « tou t- 
cooyh super vers, manu recenti — 54 Tsgiii = Vulg. et hebr., Syr. = Graec. t^vv) 
- Teqju.it -rflppe = Syro-hex., Vulg. hebr. et Gr. absque ocutou — 5& ne negVoore', 
ceteri in sing. - TA.S execn*.p neTecn&&q', pro r, otocv wpa^tj - *«.c' tou tic6i'*.&c' 
in rasura — 56 &.va3, Syr. = Gr. os — juh 6ojuju.oq' pro jult (Toju. iijuoq' — 58 alter, ax 
in aZjulccth super vers, a pr. m. - n^novq' pr. manus, altera praeposuit e — 59 ne- 
v A/'t'cToit' = AayiffTa — 60 -revgpHYe (sic) = Syro-hex., Gr. absque ocutov — 6l c&- 
j,^6ouorcy = oi ^otpovpuXXlOl - T?T&YT6.Juieie' (sic) — 63 ngAKH*Kq = xaXa^wxr,? - neq- 
6Yx (h super vers, a 2. m.) = Syro-hex., Vulg. hebr. et Gr. sine «»jtou - eqjuoTt? 
n-r&ico', pro suaXwTO^ tov — 6 '' ka^ojc = Vulg. bene, Syr. = Gr. euo&ux; - eq-THty', 
Vulg. feliciter, Syr. - Gr. /.y,).w; — 65 o et ult. q vocis exieqKOTq , nee non se- 
quens oy rescripta in rasura - ov*Xe' juepe tBhooyg' noujnq (hoc postremum in 
rasura), Syro-hex. lu^o ^ ^-/i (Jo, Gr. ouoe JcarawTyiffffgi /.ttivo; — cc ov^e- 
K-rojp = y.At/.TOii - cod. gene'ijue' - ITBA^June est superfluum - giT ovJUHHtye, Gr. ev 
:i, Syr. (.».i^ — ° 7 n&.cyHpe solus habet Sahidicus - c-poux = Syro-hex., hebr. r?S^> , 
Vulg. ori sua, Gr. om. - ;>iT ovAJLi'tye = Gr. piera pta^vj; , ceteri om. - Kn^xVcaui, 
Syr. = Gr. fltTtf/.a<J0?]<Tfl — ° 8 ^ep = gop. 

Prov. XXIV, 53-68. I • 182 

peKtfit cAipe- EKtyANoqoY 9ve' necrtoq nhy e&o?v ekujanccjuk. 

69 9ve TtgErttyAXE' "jApE gcrttyAxe' juut gertjuicye' ei eRo?\. Ftay- 
xe rtAcyAxe gjTJE* nrtoYTE* nty^XE nnppo' nertTA TEqjuAAY 

70 TCAfioq epoq'. oy nETEKNAgE Epoq' nAtyHpe 1 TtcyAXE HnrtOY- 
p. He: Te rte- ^-rtAxa) mak' juntypn Fcycune nA^yHpe* oy ne ncyHpe 

71 TtgHT - ' h oy ne nj-LjHpe TtrtAEYXH. juinpi - ftEKJum-pjuuuiAo' 
ra ft^teg / iOJu^.e• aycu nekxphjaa eyujoxne itgAH. «s.pi ga>& num' 

git oYtyoxrfE 1 jun oytujuj ce Hpn git oYtyoxrtE. g,ertpeq6ujrf6 

73 rte rtEirto^ JunpTpeYce Hpn Tve' xe rtrtEYCtu rtcep nuufi^ Tt- 

tcoc|>Ta- ay(I) rtcETHE^trJuEtfoju' EKpirtE rtrttfoufi' grt oycooytm. 

i + ni~g,e' rtrtETgrt g,Ert2\YnH- ayuj ncEHpn rtrtETgrt juiKAg, 

« rt^HT'* xe eyej> nuu&ty rtTEYjmrtTgHKE' TtceTJuip njueeYe' rtrtEY- 

■re g/icE xirt TertOY. AOYturt' rtptuK.' ertujAxe JuurrrtOYTE* rtYKpirtE 

77 juumooY THpoY gw oyoyxai" itv^JAKpirtE' JungHKe' jmrt ntfoufl. 

xxv, i rtAi rtE rtecRooYe' rtco2\OJUi(jurt *xrt jueeye'" nai Fta ne- 

2 tyfteep' he^ex/iac' cg,<sicoY. neooY JunrtoYTE' ne gum' noy- 

a cy^xe* neooY junppo' ne T*.eie' rtEqg&HYE. Tne' xoce' nK&g 

p. nf: i tyHic oyateuuie 2i6 epoq ne ngHT"' junppo'. peg^ OYgAT-' 

r. sqgooY TApeqTfifio THpq* jueyt' naceBlHc JxnJxTO iKoTs 

6 Mnppo* ayuj neqeportoc rtAcooYTrt git oyXikaiocynh. junp- 
xice juuuok. UnJuiTO e&o?\ JuuTppo'" aycu JunpAgEpATK gll niAA 

7 TfgertxuKJupe'' rtArtoYC nak etpekxooc xe <vjuoy kai cg,pAi" 
rtgoYo' rtveERio Hiuato e&o?\ Frtxcjutupe. axi kemta nek- 

h &A?\ KAY EpOOY. TtCETJUlgE EpOK g,tt OYCJtyE g/t OY^CIIH" XEKAC 68 T&pEK6"n, Syr. -Gr. j<ttxi - post prim. *Xe' om. ngeiiujAitTe fiUKT»)pflt{ - gen- 
cy^xe' alter, pro xpiasic — 69 (XXXI, l ) niyAxe Junppo', Syro— hex. 1 1\^; L-i-X^ , 
Gr. {JairiXsio; ypY)p.ocri9[ioc — 70 nsTeKM*.ge epoq', Gr. TY}pY)«si{, Syro-hex. om. 

- n^i^Hpe' - Syro-hex., Gr. absque tj.ou - hinc Sahidicus om. aliud ov TiJ— 35- 
ntypn iTtycune loco TcptoTOVSVS? - K abundat - scripserat TTnecYX". postea emcndavit 
in r?n*.ev5(;H = sacov suycov — 71 vio to'j ^rtu super vers, altera manu - uu- 
Xphjua - Aqu. Symm. Theod. apud Nobilium tx tx yo-r.^xxx (cfr. FieM) tt Syro- 
hex. (.^oi^vl^ , Graec. tov tov vo-jv xxi [iiov - gtujo^mg »gA.M = utt.-jo^o'Aixv, 
Syro-hex. Uo-x^oLJS^a.^ — '- xiiT ottcuuj abundat — ' ' HTevAitvrgHKc et iTncv^i 
Syro-hex. in primo, Gr. in utroque loco absque x'jtojv — ,7 initio om. a 

<7to|j.x x,xt xpiva dixait>>( ; item post tfr&.iA.Kpfita 1 om. os — \\\ , ! .vrn m 
pro xi aStaXfilTOJ - post He^eiciAc' om. too 'ixTiXico; rr; Ioj^x'.x; — pv>>i 
alter, neoov om. <^£ - nec|gRHre Syr. Gr. >ine x-jto'j — :! post RKA£ 

- ovixeiJUE pro KV«^cX«vXT0( - *Xe super vers. pr. manu ' ^n nn.\ S] • »'» 
plur. — 7 post HA.MOYC om. yxp - ttn-xuxope , Syr. Gr. in si 

XXIV, 69 - \w 1-8, 18.*{ LO b rtweKp^THK grt TEKgiH" epujArt ncKcyfiHp' rie(TftoY(5"K cAguuic 
g,HTq. TtrteKKATAcbportei xe rtrte neKtyftHp juiert mg6hoy^k- njuiitye Ae' rtTJuitTXAxe n ACAguuc am' e&o2\ juuuiok a?\?sA crtAp 
ee nak jlutjuioy. gApeg mak' eYx A P* c ' **n oYJuutTujBp g,rt oy- 
Jurt r ^pjui^e , • TAxpoc mak' xe rtrteKtyume gA rtotfite(F a?\?\A gA- 
n peg, eiteKgiooYe cycjuiont. rtee TtoYXJuinHg,' rtttOYR' eqgw 
OYgopjmicKOc TtcApAiort' - T&i te ee rtoYtyAxe eqTAiHY cy- 

L2 JUAAXe ftCJUHT. ' OYtfAxe TfftOYfi epe OYCAp?UOrt eqTAIHY ' p. nf 

to epoq- tai te ee JtrftyAxe Ttr?cocj>oc' eYJUAAxe TTpeqcuuTJui. 
ia wee junei eRo?s' gr? oyxicjum' gH nuugc etyAq^t" Uton' koy- 

xoYq - t&j Te ee rtOYRAicyime' TtrteTNgpT' TtrteTOYftAxrtoYq'* 
ii cyA.qcJuc|>Y?\ei FAp rtrte\Jnrxw rtrteTeqrtAXiOYuJ way. rtee rt- 

g,ertTHY juirt g,ertK.2\oo2\e' juut gertguuoY eYOft£ eRo2\* T&i Te 
i ee' TtrteTojOYtyoY juuuiooy exit g,ert^f" kwoyx. epe jtcooytw 

6*x6o*x git OYJUutrgAptygHT' u^Ape oy2vac ^e' rttfcurtT OYetyq 
i6 g,ertKeec. eKtyAttge eeiViuj OYejix. neKpoucye* juh noTE itYcei 
i- rtYKA.Ro?\. JuinpTA.tye fkuK egOYrt' JuneKcyflHp juih noTe' rtqcei 
is Hjuok' nqjuiecTcuK. itee itOYtfep(Juli , jmrt oYCHqe' jmit OYCOTe 

nakic- tai Te ee iToYpcjujme' eqpjuutrpe eneqty&Hp' itOYJUUtr- 8 gn TeKgTH, pro git T6Kg^H = Syro-hex. f^-» lU--.=> , Gr. ere' sa^ariov, Vulg. 
postea - k in neKOjfiHp' super vers. pr. m. — 9 gHxq pro si; toc o~i<7g> - ju<ekk&ta.- 
c[>poi(Ei = yr, /.'/T'/opovsi — l " juert (cod. jug' r?ne<r'. . .) = p.sv - njuu'tye 5le' HT-juiFFT- 
x&xg, Gr. 7] ^s r ta X 7 3 ' 7fjJ * at Y ' l '/^P 7 -i Syro-hex. habet crou post syQpo. - ifio'k Ju- 
ulok ceteri non agnoscunt - g^psg, h*k' . . . • Taotpoc h&k', Syr. = Gr. /api; -/.at oOasc 
:/.s'/Jssoi. a; Tyjpyjffov areauTM — ll ttee reliqui om. - eqgTt ovgopjuucKoc (or super 
vers. pr. m. TTc&p'Xiort' = sv opjn<rxw aapoioo - te super vers. m. recentiore - novcy*- 

it6 Hcjuht, Gr. outw? si—siv Xovov, Vulg. #w/ loquitur verbum in tempore suo, 

et Sym. XaXwv Xoyov sv xaipw kutou = hebr. 1^3DX"^y 121 "131 , Syro-hex. sub 
asterisco oCi. ^oJl^., ^-fe^o 1^° "^jxa-io, o^ - Aqu. et Theod. XocXojv p'/i|7.a ewi ap[y.o- 
^ouatv -y.j-o), cfr. Field, ad h. 1. — I2 epe-To epoq pro SeOeTflCi ; interpres, potius 
quam a 6s(o, a ^i^ojai derivavit significationem suam - t&'i -re «e alii subintelli- 
gunt — n gTT 0V5Q'<*>w'i rectius TTovx^"' = X. tov0 ^ _ ^ n »»<eT?ig,ox' abundat «e 

- ITnETOYK^xnoYq' pro TOO? y.TTOTTs'.Ay.vTOc; auTOv - ty*.qu3c|>v>vE/ - to^psXsi - nneT- 
cqHA.5tioYo3 m^y, Syr. - Graec. tu»V «ut<jJ Yfwjisvcav — "' nueTtyoYtyov Hjuooy 

- Syro-hex., Vulg. hebr. et Gr. in sing. - geiiT- ceteri in sing. — ls epe 6jul- 

66u. pro s'jo^'.x ^fltatXsoffi - post or vocis OYJuitTgApcygHx trcs litterae abrasae 

- nfiojitTp pro y.v.'iv./.r, — l7 IInp-r*',ye Sojk igovn', Syr. = Gr. t~7.vi.ov ei?ave tov 
-0'-/ JCpO$, Vulg. Subtrahe pedem tuum de domo, "f^"1 "lpH - iicjcgV JDLuok bis 
scriptum, sed alter, est deletum — 18 ITee ceteri om. - k&k7c - a/.'.;, Gr. ajti^o>xov. 

Prov. XXV, 9-18. ' 184 

p. mi: 19 jurtTpe rtrtOYX. * T££lH ^e' HnneeooSr juu? toyephte Jx- 
nnApArtojmoc rtATAKo' g,rt oYgpoY EqgpoY. rtee itOYgilx 

etyAejpftoorte' itovn^HrH" t&i te ee rtoYujojrtE git oyccjujua 
vyAq^sYnei jujt^ht. rtee rtoYgpo?\E g,rt oYgpiTE' ayuj oYfiitT 
g,rt OYtye* tai Te ee' ety^pe T^Hnn juinpumE R?\AnTEi Uncq- 

21 ^ht'. epcyArt ncKXAxe ^Ko'juATJujuioq'' eqcyAfteiEiE JUATCoq'* 
GKeipe r^p' jun<sj' KNAnpcy £ErtxERc rtKuugT £,ixrt Teq^ne' 

•a ttnoyte natokjuBe mak' rtliuurtTJUiE. "jApE oythy rtlJigJT' 
TOYftec g,ertK7\00?\e' OYgp' 2^e' rtATcyine' tyAq+rtoYtfc rt£Ert- 

2i 7\Ac. rtArtoY oYojg,' g,rt oyk7\xe' ftOYxertemup' e^oye EOYuug' 

as git oyhi TtfippE jurt oyc^ijue rtpEqcAgoY. rtAftoY oyjaooy 

p. no: 26 EqKH&' TtOY\jAYXH ECO&E AYUJ OYUJ TtEftAMOYq JUUTOYE. V Tt0E 

AAnETftATCJUJUirrT iplt OYnHVH JUULX.OOY' AYUJ JTETftATAKE OY- 
M.OOY EqCtJUK NXNAg/ T&l TE eE JUUTETrtACEUj' OYpujJUE rtXi- 

27 k<s.ioc JuniuiTO e&o2\ TtoYACERHc. rtArtoY oyejw. gAg, an 1 rtE- 

28 fiiar <yuj£ ^.e etaeie' nujaxe ettaihy. tte£ rtoYno?\ic ipE 
weccoRt cypcycop T&i te 0E nnpumE' ete rtqpguuli an' g,rt 

OYOJOXttE. 

xxvi, i rtee rtoYEiuuTE' gJJL nujgc" ayuj OYguuoY g,Ju nujtuui tt- 

2 CETAE1HY AM'' TA! TE eE' ETE JAN nA0HT' TAJO. MOE WrtgA- 
MT£' JUlTt ^EKX&X' EYgH^s' TAI TE 0E ftOYCAgOY EqujOYElT' 

a rtqrtHY Art' exTT ?\aay. OYJUACTir^ rtoYgro' a you oyxoo- 
i KEq' rtoYEiuj- oY^EpauR Ae rtoYgEertoc rtAeHT 1 . HnpoYajtyR 19 *Xe' abest a Syr. et Gr. — J0 ecy^qpftoone' Rovn^HVH pro i\azi a^-jaoopov 

- rtovtycone, Syr. = Gr. zpo?7T£Grov xa9o? - go'iTe in rasura - *Khith = Xuttt; - A^a.- 
nTei = B^otWTei, recens manus praemisit e — M nnovre - Syro-hex., Vulg. hebr. 
et Gr. >cupio? ; hinc Sahid. om. &e - rtJujuIvfjue, Gr. xyxQa, Vulg. hebr. et Svr. om. 

— - 3 y in hoy<Tc recenti manu restitutum - Hgen?\*c , ceteri in sing. — M egore 
eoYtog' npeqc^goY, reliqui cum Gr. *] <j.zrx vuvaixo; Xoi6opo'j ;v oixiz xo-.vr; 

— 25 Gr. praemittit u)?TCep, et pro a.yu> legit O'jtw; - cod. n*.«*.«ovq - Junove, 
ceteri ex yo; aaxpoOiV — 26 rtee, Syr. = Gr. wsrsp n - UneTnA. to^ JuneT-«A.-rtoAirT : r 
= <ppa<7<7ot, in rasura - Hjuooy abundat - oyjuooy eqctuK nxn^g, pro u^to; s;c 

- T6 super vers, manu recenti - HneT-n*.cety\ Syr. Gr. axoTaov T;-:wx-va'.- ov- 
pcojue abundat — " 7 oy vocis oybju superpositum est a pr. manu - post *.tt om. n- 
7\&^y = ti — " s post typtytup om. xa r . KTei^iVTOf - V in ta.j restitutum est recenti 
manu — XXVI, l to in eitoTe super vers, a pf. m. - aycu Vulg., hebr. S\ r. et Gi . xxi 
a>?K«p - gtuoY in rasura - TTceTA-eiHY Alt' glossa — Gr, praeponit i pro *Xe 
legit O'jtco? ante OYtrtpcufi , Vulg. hebr. et Svio-he\. in textU cum Sahid. ov».\ 
ctivv - ixaTTi^ - kasmt' Syro-hex. )-». ^». , Gr. xxpavo;j.< ; >. 

l'rov XXV, U) - XXVI, i-|. 188 

ftOYAeHT' KATA TJuFtAOHT ftNE^JUUUAY XE NNEKp TEqgE* 

a?v^& OYcuujft TtoYAeHT' oyRe TEqjuutTrAOHT' xe rtneqov- 
a aurt£ e&o?\ rtcoc|>oc TtrtAgpAAq 0YA&q'. ayoj cyAqxno' re- p« q = 

OYNOtfTtE^ 6&0^i'T« NEqujAXE" EKtyANXOOY TtOYtyAXE' £ITK 

i OYRAicyiwE' itAeHT 1 . qi' juuuiay rtTe^i'H rtrtEqoYEpHTE' ayuj 
s OYnAppoijuiiA §fio2\git pcuoY itrtAOHT'. noe JuinETNAJUioYp 

TtOYCJUrtE' £N OYCc|>EK2UJUrtH' TAI TTE OE JUUTET^t" OYEOOY TtOY- 
9 A.OHT'. £9*pE TtcyONTE pCJUT"' g,tt IttflX JlMTpEqi-gy- A.YOU OY- 

io jurrf^n^A^' g7T rttfTx rtrtAOHT. "j*p£ ptojuiE rtiju.' cuuRe 

11 MCA NAOHT' AYCJU TEYg/lH NATAKO. woe TtoYOYgpop Ecy^q- 
KOTq EnEqK.«5LfiO^\' rCCEJtX.ECTUjq* T&i TE OE JUtfTAOHT' g,Tt TEq- 

kaxia.* EqcyANKToq' EHEqrtoRE. oyF oyujiite E«jAqxnE WORE' 

12 AYUJ OYtt cyme' EYEOOY* JUlTt OYgAAOT"'. A.lftA.Y EYpCJUJUlE' Eq- 

jheeye Epoq OYAAq' xe oyc*Re tie* OYrtTE n&0HT gelsriic 

13 EgOYE Epoq'. "JApE TTpEqXftAAY XOOC' EYMAXOOYq EYgHY XE 

ii njiAOYi git rtEgiooYE' ayuj cEguuTEgrr rtEn?\Ai-A. * noe ttoYpo' T p- q* 
EqKujTE ixrt nEqjm.£cyi-Rc tai te 0e rtoYpEqxrtAAY g,'i HEq- 

15 o^otfT tyApE' npEqxrtAAY ke^x rtEqtfix g* koync} itcjTJui- 

16 EtywTOY Epoq. oyc^Re jte npEqxrtA^Y rt*q OYAAq* EgpYE' 
i- EnE r r r rciHY etcto eRo?\ rtOYERiuj. hoe JuinETAjui&^TE Jx- h k&t* - Alex., Gr. npoz, - post prim, t tou t-juu7tF*©ht una litera est abrasa 

- iTnexIiju^Y (sic), pro sxeivou — 5 ovfie = Alex. Trpo; , Gr. x.<xto. — nn&gpa.a.q (sic) 

- Fj *.ira) neqcy*.2te, Gr. ex to>v ootov eaurou ovitr)o? Tcoiiixat ; alia exem- 

plaria cum Syro-hex. ex twv ca.vxo'j tto^ojv..., Vulg. claudus pedibus , hebr. qui 
abscidit pedes - ekuj&.hxooy indubitanter pro eqcyjutxoov — 7 HneqovepHTe, Syr. 

- Gr. t/.sAojv - n^ppojAiY* = Vulg. hebr. Syro-hex. et cod. 253 Trapou/iav, Gr. 7ra- 
pa /Ojxtav, cfr. Field, op. cit., ad h. 1. — 8 ttoe et t&i tc ee -Vulg. et hebr. sicut-ita, 
Syr. = Gr. o?— ojxoio? etti - c4>en*XumH = tosv^ovy) — 9 aycju, Syr. = Gr. as — cod. tt- 
»iii«HT — l0 ty&pe pojxiLG usque in fin., Syr. = Gr. TzoXka. yivj.y.'^zTOU tzxgcc cctpc, 
x<ppov(»v, uuVTptfJsTai yap r ; e/.tt'/t 1 .; xutwv ; hebr. ^DS "13^*1 ^3"^in^ IH 
n*~l2y "1D : u1 , Vulg. iudicium determinat causas : et qui imponit stulto silent ium, 
iras mitigat — lJ gygoov, Syr. = Gr. oo£a - gxtoT' in rasura — 1J evptoAJLe' ita passim 
pro eor .... — l '' alter. &. in xit&&v super vers. pr. manu - evgHY, pro evgm = ei? 

,7 - *.vu3, Syr. -Gr. 6s - £lT t^e^/\^^-t-^ - sv rai? 77XaT£ioci? — 1/( exi? (sic) neq- 
juejA)i-Bc - I7T-. TOu ffTpo^tYyo^, alii add. auTOU — 15 K6>\x, ceteri xp'j<]/a; - neqtfi'at, 
Syro-hex. et hebr. w r -lJ , Vulg. et Gr. tv)v X el P a " ^P oc ! = Sy r « Vulg. et hebr., Gr. 
absque XUfOU — " egove' ineTTciHY (sic) IToygBicu, Syro-hex. in textu = Gr. tou 

-Ar.vy.v//, y.-rro/.oy.'/ovTo; xyye^tav (Syr. (a£ ), Vulg. septetn viris loquentibus 
sententias - hebr. DVD U^O nyn^n • 

Prov. XXVI, s-17. 
' -Sahidica. Vol. II. 24 1 186 

ttcat itoYOYgoop' tai te ee' JuinETAgEpATq ]uinRo?\ itOY- 
w juiitye juurujq an ne. rtee itNETxaurtT etmoyxg EgOYft' itgEtt- 

tyAxe ertpajjuie- neTft atuujut Xe' encyAxe itcyopn rtACiNOOTE- 
w T&i te ee itoYort rtiju' ETtfuuajpiT ertevtyRHp EYujArtTA- 

M gOOY 3x£' cyAYXOOC' XE ftTA/lAAc' EICUuAe. ty^pE ITKUJgT 

**OYg' 6™ 6 A 2»' NcyE' nuucye !\e' rtAOuug jlEjtjuia ete oyF p£q- 
si tfcurtT itgHTq. gErtxRiic itOYECXApA' a Yd) gErttyE' UnKUjgT' 

38 OYpCJUJULG gUXJUq' itpEqCAgOY EqujTOpTp itOYJUHHUJE. TtWJE' 

p. qir : 98 juuTKoptyq (Thm rtAi ^e pujgT EgOYtt' git itTAJUUOrt' iten. ite£ 
itg£ftil?\XE' jte OYgAT' git OYKpoq' EY+ juuuoq'* «j*pE gEftcno- 

84 toy TtKpoq' g£&c OYgHT rtpeq2ornEi. ji)ApE nxA-xe' OYujtyE 
Eqxojpjui eoyom rtiju.' git rtEqcnoTOY qjmEEYE 2xE giu JTEqgHT 

25 EgErtKpoq 1 . EpajArt ttekxaxe cncuunK Eqiaup^y grt TEqClAH' 
juinpcauTJu itccuq* oYi? c^tyqE' r*p' UnoftHpiA gjui nEqgHT. 

36 JTETgtun' itOYJULftTXAXE ujAqTOYftEC' OYnONHpiA' JiJApE 

27 oyca&e 2le' dob^n eRo2\ itrtEqrtoflE git oyjuhhuje. ncTcyiKE 
itoYgiEiT' EnETgiTOYcjuq' qrtAgE' EgpAi Epoq* TTETCKOpXp &E 17 JuneTAgGpAT-q usque in fin., Syr. = Gr. o xposffTcos xXkorpix; xpi<reo»c . 
Vulg. gw' transit impatiens , et commiscetur rixae alterius , hebr. "Q^nO "Q* 
ib"S^ S'H^y — ls «6Txu)ttT, Vulg. noxius, hebr. insanus, Aqu. xaxoir)Oi£o[&evoc 
(cfr. Field ad h. 1.), Syro-hex. ~*xoi*>, _*^oi , Gr. oi iwasvoi - hac'Kootg - hac- 
"Xaatg — 19 GT6lu<jjp<r'- GT6"a)p<r'~ 6YujA.«T&.goov = Vulg. Compl. Alex, aliique otxv 
<po)paOco(7iv, Syro-hex. ^^a^sJ^o, -Jx:«/, Gr. otxv opaOioat — :0 juovg', Gr. Ox).^-., 
Syr. Iioi - post peq6cbrtT (= Alex. o^uOuao;) deest ah — - 1 gGnxfi&c i?OYGc;x;ApA' 
pro £<7^apa xv0px£i - gcuuuq', Syr. - Gr. 05 - eq«j-ropTp hoyjuhhujc, Vulg. suscitat 
?-ixas, hebr. ad accendendum litem, Syr. = Gr. si? xapavviv ;^*x r '' — M « JH*' pro 
HujAxe - JuiTKoptyq , Vulg. susurronis, Syro-hex. }->ix^.a.-> «."\ ? , Gr. x.ipxco-wv - h- 
T-Ajui'ott' = xauuix — - : ' Hjuoq', quod scriptum videtur itjuoq', in rasura - Htcpoq' 
= SoXix, ut legunt quaedam exempl. iuxta Nobilium , Syr. - Gr. Izix , Vulg. tu- 
mentia - Hpeq^YneV =s Xu7cr y pxv — 24 oviotyS pro axoxXxioasvo; - scriptum rteq- 
cnoYTov, sed prim, v deletum cernitur, - Vulg. et hebr., Svr. - Gr. siue rutoy 

- qju.66Y6 - T^^xaivsxai - gJS neqgHT Syr. et hebr., Gr. et Vulg. absque x-jto-j 

- 25 hgkxa^cg, Syr. - Gr. absque cou - eqKtupiy s Syro-hex. «a^.oJ\io ,o , ct s. Hie- 
ronymus apud Nobilium inimicus tints purcens (t'ortasse prccans), Gr. om. gn 
-reqcjuH' - hebr. et Vulg., ceteri [xiya^f) ttj (pwvy) ; Syro-hex. vero l-s^^> cum ol 

- tTctoq -Syr. Vulg. hebr. Alex, et C., Gr. om. - cAsyqV (sic) - gJu neqgMT S 
Vulg. hebr. Alex. C. Compl. et alii, Gr. ts tyj 4*°X?* a ' JT0 ' J — " M|T*» 
pserat gMACj . . . , Join emeiulavit) ovnoitHpVA , Sn r. Gr. (tuvicttisi SoXov - » 
pro luyVWffTO? - grt oyjuhhuk Syro-hex. I \«.o_Lji>s , Alex, et G. ^v cyv. ". 
nee non Vulg. in concilio, Gr. ;v suvcapwf* 

Pro> XXVI, 1 I -7. 


187 

n rtoYourte' qrtAg,e' exuuq'. n?\Ac' nnoyx' jmocre Htjuig- tta- 

npo' eTcyTpTcwp' rtAeipe rtgertiyropTp. 
xxvn. i HnptyoYtyoY juuuok. eneqpACTe'" rtrcooYft r*p am' xg 
2 epe pACTe rtAxne oy. uiApe kcoy*' TAeioK' rtTEKTAnpo Art' 
a te' 1 OYtyJuuuo' a you rtrteKcnoTOY Art'. nuurte gpp<y ayuu ntyuj 

juok£ Ttqi g*poq* ' ToprH HnAOHT' gppjlj epooY HnecrtAY. p. q? 

i ntfomT OYATrtA ne' aycu ToprH rtAtyT- ayuu juepe 2\AAY 

qi g* nKuugx. rtAftoY g,ertxnio' eYtfo?\n eRo7\ egOYe' OYjmrtT- 

c cyfiHp' ecgHn. rtArtoY Hntju^ rtoYjyiiHp egpYe' ejuinei noy- 

- x&xe. <=y*pe oy\|/yxh etcimy xnp' rtcTCTe nefliuj efio^* 

s cy^pe TtKe neTCAcye 2^e' gTvCKT" T? r re\J/YXH eT"p(5pog,'. Fee 

TtoYgA^sHT - ' ecy*qguj?\ efio^n neqjuAg; TAI te ee ecy<s.pe 

1 npuujue' p gngA2\' eqcyArtp tyjuuuio ertequiA. ty^pe ngHT' oy- 

rtoq' git g,ertco:Trt jmrt gertnprr jwit g,erttyoYgHrte- ty^pe ngHT 

io ^.e ge' git OY<yuurte. JutnpKuu TtccuK rtoYcyRHp' rtCAlie- h oy- 

cyRHp' mte neKeiajT - '- junp&cjuK !ke egpYrt enni UneKCort'eKJU.OKg* 

rt^rtoY OYtyfiHp' eqgnrt egoYrt' egpYe' OYcott' eqoYHY juuuiok. 

n Apic&fie' HAcyHpe' xe epe n&gHT OYftoq'* a you rtvKTO eRo7\ 

i2 juumoK itgertcyAxe rtrtotfTtetfT £y*pe ncARe' gpnq egertneeooY 

n EYrtHV ft a«ht 2s.e why exuuoSr rtce+oce. qi TeKcyTHft' a. * p. qs: 

u npeqccjucy r*.p caatk eqcuucy rtgertKOOYe. neTrtACjuoY eneq- 

cyfiHp grt oyho(5" itcju.H itgTOOYe* rtqcyoiie Art' eneTCAgoY jut- 27 eqit&ge' pro y.'j).'.£!. - ixcoq' in rasura — - 8 TT^npo' cTtyTpxcjup' .... jigert- 
ujTopTp", Syr. = Gr. ffTOjta os acTeyov woiei QBcaTaffTaaia^ — XXVII, ' eneqp&- 
cte', Vulg. in crastinum = *"inft DT>2 , Syr. = Gr. xx tic, aupiov - lit. v too v&p 
in rasura - p*cre, Vulg. superventura dies = Syr. et Gr. r, emoucra — 2 Keor&'^Vulg. 
alienus, Gr. o r.O.'j.".. Syr. -.-a—;.© — " post ToprH - opvT] , om. <^s — * a.vu3 pro 
y.'/'/ y. - nxujgT, Syr. = Gr. ^7]Xo? — r ' n^itov-igove' = Vulg. meliora.... quam, Syr. 
= Gr. y.^'.OTT'.TTOTicy. scti.... r, txoixsiec — ' gtcihy = etchot- iTctcte (sic) abun- 
dat - ncTc&ujG, scriptum ne-rcAce, recenti manu est emendatum — 8 Equ;&.np <yHxxo 
pro OT-y.v y.7:o;tvco0r, — ' J u;&pc- ngHT *Xc- usque in fin., Syro-hex. ►-» J..a~JW» 
1.a.3_i l^jo-fc, ^ , Gr. icocTappiqYVUTat ')£ u*o 7u;/.77Tto|j.aTory ^'jyvj — 10 cod. ITcou 
ITcujk - MOYtyfiHp' mcaPie , reliqui O'./ov tov - Juuu-OK abundat — ll n^^yHpe' et n&- 
^ht Syr. Vulg. et hebr., Gr. uis, et too r, /.-/oiiy., C. (jtou *] x.ap^.z - post 
iTvkto una litera abrasa ; porro o et sequens e rescripta sunt — 1J k&oht "Xe 

umv cod. hhye; TTcei-ocG, Syr. - Gr. a^pov:; &e fweXOov^e^ ^7H4i»v tktou- 

— ' ; T€K<,i)TMii , ceteri to ijxaTtov kutou - eqcuuuj pro eqtycoq = Xoaaiverai 
— " cneqjyflMp -Vulg. hebr. et Syro-hex., Graec. om. acutou - itqcuoBe ah', 
pro ovoev ot« !o£et. 

I'rov. XXVI, 28 - XXVII, 1-14. 188 

16 juioq'. ty^pe ngouoY nex npuujue eRo^H neqHi git rtEg,ooY 

itTenpcu' tai Te ee rTovpcujme rtpEqcAgOY e&o2\ ^jut nEKHi 
ia jujuiitE juuuiok. nTHY ju^EJUlg / i'T , rtAcyT 7 Ecy^YJUOYTE Epoq' 
h xe neTcoYTum. nnertine' ne tyAqTcm*.' nntfftine'- npuujme Xe' 
is ne cyAqTO&c i\f>p' JuneqcyRHp. nETrtAToutfE itoYfiuj rtKit- 

te' qwAcei ititECKApnoc JTETgApEg, Xe' eneqxoeic' rtAxnr<sJo\ 
w rtee' eTepe itgp' Elite am' rTrtEYEpHY* ta'i te ee' eTepe w- 
» KegHT' Frtpuujme eirte Ait' it itEYEpHY. juepe ajuitTE ju.it nTA- 

ko' cer tai t~e oe' e^eitATcei itEttliAX ititpuujUE' itpEqxirttfortc. 

tEote jujtxoeic' ne itXApliASv ayuj rtATC&uJ ete itCEAJUAg,TE 

p. qe: 21 AJt' JUJTEYX&C. * TXOKIJUH JUngAT"' JUit nttOYfi' HE nA-CTOY" 

e^ayXokijua^e' JunpcujUE ERoXgit puuoY FrtETcy^XE Epoq'. 
n^HT' JunAitojuoc' tyAqtyirtE itca. g,ErtnEeooY- ty*pE ngHT Xe' 

22 ETCOYTCUrt' cyiWE itCA OYCOOYIt. EKtyAftJUACTlYOY rtOYAeHT"' 

itTJUHTE TtoYJUHHtyE' EKcauty juuuoq' rtrtEKqEi itTEqjurtTAeHT. 

23 git OYEIJUE' EK.EEIJUE' EftE\|/YXH JUJTEKOg,E' JtYCJU.it nEKgHT"' 

enekakeXh xe Ttfoju' Juit ttaju^te' tyoon Alt' JUJTpUlJUE' UJA 

24 ErtEg'" oyXe juEYTA^q' xirt oyxcjjju <a»a oyxcjjju. qEi npo- 
OYty' rtrtoYOTOYHT"' etpht' git tc(ju«je' tapekoiooy it^yoprr 
rtrcooYg, EgpYit rtOYxopTOC junEqTE' xe eke^e' eecooy' g,i goi- 

25 te* qEi npooYty itTCtijcyE' xe eke^e Eg/iEiR. n^tyHpE' ajtek 
gEitrtocV" Ttcy^XE EnEKturtg/ A-Yuj nujrt£ itrtEKgJugAX. 

xxvm, i ty^pE jtaceRhc' noun -1 Ejm.it nETnHT rtccuq* §pE nX.iKA.ioc 

p. qf : 2 Xe TAxpHY itOE itrtEiJUOYi. ^ApE gEitgAn' ttEgCE' git itrtrto- 

3 Re ititACERHC npuuJUE Xe ncaRe itAoutyJu rtg^rtoprH. <JJApE 14 JSjuLoq' abundat — 15 ngioov, Syr. = Gr. cxayov;; - tc super vers, altera m. 

— rTovptojute pro novcgiju.6 = vuvy] - efio>vgJu itCKNi JELume ILuok, ita codex non semel, 
Gr. ia to'j i^iou odcou, Syro-hex. add. w^.^^ — 16 ante epoq om. fi; - neTcov- 
tiuh pro £7ct^£;io? — 17 nnequjfiHp = Syr. Vulg. et hebr., Grace, absque a-jTOu 

— 18 qn&cet, ceteri (pocyexoa — 1<J HKegH-r' (k in rasura) Syr. Alex. C. Vulg. et 
hebr., Gr. ai Siavoiai - prim, li alterius TtnevepHY aliena m. super vers. — J0 npeq- 
xitKTdttc abundat - post TTx^pfta/X (= TT^pi^wv ocpOaX[jt.ov) altera manus superadd. 
it'r'ju. - UneY'K&c , Syr. = Gr. absque auxtov — - l T'XoKiwH et ety^v'Xovi u.v^c <^o- 
xijjliov et Sox.taa'^£TXi - TTneTiyAxe pro iyxioaix^ovriov — l3 6KiyA.wju*.cTivov 
(cod. 6K;yAiiJU^c^-i'voY) = iav ^affTtyoi; — M eneK^KeXTi <rai; ay-Xxi; — l £TpMT' 
abest a Syr. et Gr. - T*.p6K«iooY ITjijopn pro xxi K«psi{ zoav - ^op-roc tov 

- Hneq-re', Syr. - Gr. opiivov - cod. eecovo' — ' hie incipit in cod. eap. WYUl 

- n^tjjHpe Syro-hex., Gr. absque [aou - *.i'TeK genuo^ Rfy*.r6, Syr. Gr. lOu 
;^ii; py)(T£i? icrj^upa; — XXVIII, ' Ttrteijuovi, cettll Xt«M — ' HgEiiopvH pro .xut 

Prov. XW1I, i, - XXVUI. i-;. IS!) 

hetthk' git TeqjuKTtyAqTe' g,i?\A cYgHKe. itec itoYguuoY 
eqc-cy' rtqprto&pe ak* tai te ee kkgtkuu kccjuoy juutkojuioc- 
eYTAeio' itTJUUtrtyAqTe* ketjuu:' juutkojuoc' gykto epooY it- 
oycoIIt. rfpcujue !\e eec-OY kakoci aw' itoYgArr KETtyiKE 
Ae 1 mca nxoeic kakoei git g^KAKAeoK kijul kake oy^hke 
eq«.ootye' gjrt TEqjuitr jme* egpYo' EYpjuumAO rtpeqxKTo^s. ^yApe 
n^yHpe kcaRe gApEg, enrtojutoc neTcyoon !ae git oYJUKTtyKA' 
eq-f-cyme JuneqEKJUT'. neTTA^yo' it TEqx*.K TpJuumAo' git oy- 
xijuhce- ketka 1 ititg,HKE ketkatciooy juumoc. jtetkapike 
eRo2\ JuuTEqjuAAXE' etjuccjutajE ettkojuoc' tteuj?\H2\ JuinAi Rht. 
neTccupJui kketcoytcjuk' g,it oYgiH EcgpoY EqKAgE itroq 
EgpAi eg,ertneeooY' ketoyaa& !ae' KAnuucy' excuoy kjuutetka- * p. qf 

11 noyoy. npoujuie itpJuutAAo' 6 kcaRe KAq' OYAAq* ng,HKE WcaRe' 

12 KAtfitApiKE' epoq'. "jApE oykoG^ keooy ^ycune' et&e' t&ohtia 
i3 ititlAiKAioc - jiJApE rtpcujme Xe' tako' g,it Jxsx*. ititACEfiHc'. jtet- 

guufic KTEqjuutrtyAqTE' kacooytk Art'- ttetxou !ae' juumoc' 
ii ayuu ETxnio' juumoc* CEKAJtAEpiTq. ka.ia.tcj Jxnpujxxe' et+co 

EOYOK KIJUl' ETfiE eOTE WnrtOYTE' nKAtUTgHT £,e' KTOq' qKA- 

15 £e' EgpAi e^EKneeooY. oyjuloyi Eqg,KAEiT' ayuu OYuuKty eqoRe* 

ie ne OYgHKE' eqKApxoeic eYJUiHHcye itgHKE. OYppo' eqcyAAT 

TtxpHiutA' oyko(T KpeqxiKtfoKC ne* neTJUOCTe ^.e kxjk<5okc 

n kaujk£ FoYito(T KOYoeity. neTKAcynTcope KOYpcujue' eq- 8 

9 

10 pn TeqjULTrTty&qTe', Syr. = Graec. ev a^e^siai; — 4 post tte-rjuie' om. &e 

— : ' prim. *\e abundat - tt&. prions k&hoe'i (= tuv^couti) super vers, a pr. manu 

- git geit&K&oon (avaOa) kiju, Syr. - Gr. sv tc«vti, alii -ocvtoc — 6 pr. m. rt^rte, 
altera it&noY - giT TeqjuLirfjiAG, hebr. IftrQ > Vulg. f« simplicitate sua, Syr. = Gr. 
vi vj.r/lz'.v. — 7 ne-rcyoon git pro wotu-aivsi - Juneqei'coT' = Alex. Syro-hex. Vulg. 
et hebr., Gr. absque kutou — 8 post orxixiHce om. jcat 7cX£Ova<r(/.u>v, Vulg. e? 
foenore — ,J neuAH*K JxniJi fiH-r = Vulg. oratio eius erit execrabilis, hebr. etiam 
precatio eius (est) abominatio, Syr. = Gr. v.y.'. koto? tv^v wpo^euj^Tjv xutou sPdeXuxTai 

— 10 eg6itnGooov, Syr. - Gr. £'-; ota^)6opav, Vulg. z'» interitu suo — itETOY&Afi usque 
ia fin. = Syro-hex. Iki.^ .Q.^i.kj ).ioaio l),» ^-j ^^w , hebr. 3TD~"l^r r 3'' D^Q^m 5 
Vulg. e^ simplices possidebunt bona eius, Gr. ot ^s avoaoi SieXeuffOVTai avaQa 
/.-/•. oux ei$eX60<rovT<xt t'.; aura (cfr. Field ad h. 1.) — ll post ngHKe om. ^: — '*' aow- 
-ri*. 'yyr/) .'.y. - t^ko' pro xXtaxovTixt — ' ; t in ne-rru3 super vers, aliena manu 

- ILuoc alter, ceteri om. - ayod exrnVo' - Syro-hex. ^/»~x*>o , Vulg. = hebr. et reli- 
querit, Graec. eXevYOu? — u JunitoYYE abest u ceteris — l6 TT^pHJUL^ = ypr,j/.aTa, 
Graec. -so;o >o>v - npeqacintionc, Syro-hex. J-Joo-Ai. , Graec. o*uxo©avT>j? - cod. hoy- 
noYHOtf' TToYoeiji). 

Prov. XXVIII, 4-17. 190 

p. cjh : m gH OYrtotf^ rtguuTK qrtAncuT"' aycu rtqTAxpHY am'. * neT- 

juoocyc' Tukaioc' certA&OHei epoq'* itctjuiooccje' ^e' £,i gjErtgiooYe 1 

w eYtfotme' rtA(T?\ojui?\ejui. neTpgtuii EneqKAg,' qNAcei FoeiK - 

20 nenrnHT T^e' Tjca oYcucq qrtAcei Juuuu?Tg,HKe. npcujuie 'Ke rt- 
CA&e' ttAxicjuoY (Luxate'- npeqp neeooSr ^.e' rtApflo?\ an' ene- 

21 oooy. neTtyine £,htoy rfitgp' Ttrfpeqxirttfortc rtAcooYTit aw'" 

22 jta! FAp' rt't-juirfe' rtA^f- OYpcojue e&ols gA oeik. cyAqtfenH 
rtppIjulAAo , rc(Ti OYpume rteipiioorte* ayu> rtqcooYN am' xe oy- 
rtAHT' neTitApxoeic excuq- neT-ftATAcyo r7TeqJUlrtTpIjuutAO , gn 

23 0Yxirt(T6rtc eqrtAcooYgc egpYit' JuneT-rtA' TtrtgHKe. ^e r ^x^io , 
ttoYpcjujue' g,i rteqgiooYe' eqrtA(rrfg,jL*.OT' egpYe' neT+gAAOT' gil 

i neq2\Ac'. neTxi jAneqeicuT' tttfortc jurf TeqjuAAY eqjueeYe' xe 

25 nqprtoEe Alt' OYKoirtortoc ne riAi rToYpcu.u.e , rtAce&Hc'. cyApe 

OYpcuixe ftATcei Kpine' elicit' neTKcu S\e' Tt^THq' enxoeic' qrtA- 

p. q¥ : 2f> cyume §,rt OYgApeg,. ' neTKUj wgTHq' eYJunTrtAcyTgHT 1 fiai 

27 oyaoht ne* neTjuoocye ^e' git oycoc|>ia' itAOYXAi*. neT^i" 

rtrtgHKe' rtApf5pujg,' Art'* neTKTo' ^.e rtrteqRA^ efio2\ juuuiooy 

m rtAtyuxjuT' EWATE. cyApe rfe.iKA.ioc' gpxg,x g,rt Juiu.A rtTtAcc- 

&HC'' cyA.YAUjA.Jf ^e' g,H HTAKO TtrteTJUUUAY. 

xxix, i rtArtOY OYpcujme' eqxnio' eYrtAccjT JUAKg; qrtAxepo' rAp' 

2 g,rt OYcycrte' rtqTJATA'Mo. rfeAoc' eYcl>pAne' eYcyAxe' jurt 

rfeTKAioc'- itpcujue 'Ke' rtAgpxg,x g,rt Tjuurrxoeic TtrtAceBHc'. 17 g« ov«o6" ngcoTft pro ev airix ©ovou - cod. in fin. om. watideue uiov xxi 
ayscTv-zi'iii (is, Jtott ^«o<rei /cosuov tyj an»] ^Xfl 1 ou ^ ttirootowei sOvr. rrapocvoaw, 
quae omnia, cum absint a textu hebraico, asterisco notantur in Syro-hex. — 1N Vi- 
kaYoc' c6tt*.aof?oV epoq' = rW.aiu>; ^s^OV|6v}T«l - prim, o in alter, ne-rjuooiyc super 
vers, a pr. manu — :0 "Xe prim, abest a Syr. et Gr. - rfca-fie', ceteri ft£ieiri9T0; 

- «^jpfio"X ah' eneeoov pro oux aTiacopriTO; sttxi — :t ne-riyine iTrtpeqxiti- 
(Ton6 = '= Syro-hex. in textu IT-'jm |3o ; ^3 ^> L«.: « o« ; in marg. vero consonat cum 
Gr. o; oux. atTV'jvsTai. zpo;<.o7ra (^ixauov - jiacoovtH mi', Syr. Gr. ctjx ayxfio; 

- v&p abundat - g^ ogjk pro ({(tofiou xpxo-j — M ^ in ne-r«*.p-xoeic super vers, altera 
manu - n6-r«AT-^;jjo .... RWgHice est adcuratior lectio vers. 8 ; hie itaqiu 

a ceteris testibus — 24 nc-r-xi' TTtfonc = Syro-hex. J^U-^o ^^>»» , Met. aliique >« 
piat^eTat, Gr. ai?o(taXXeTai - HnEqeVtuT' et -reqju^^v Syro-hex. el hebr., Gr. abs- 
que auxo'j - xxi\ = Vulg. et hebr., Syr. Gr. vi - ovKomonoc - xc.vwvo; — 
Complut. Aid. Alex, aliique KwX^tffo; , Syro-hex. U±» , Gr. ; - npine' 

HpiVft - gi'kh = eiXVi 7 iTneqli^'X, Syr. Gr. tov ooOa>.;j.Qv X'jtou - trtoK E 

glossa — " 8 gr tov) gorgr in rasuia - post <■ >.\ya -a Bubintelligitttl RVHt* 

- XXIX, J cv;y^xe juiT TT"XTka«oc', Syr. Gr. tYXto»(ll«^0(A«vt»^ ^'.xauov, AL\. In dng. 

Prw, XXVIII. i8 - XXIX. i-:. 6 191 

s neicjuT"' juinpume' ETcyirte' itcA TcocpjA' ftAeYc|>pAne'' neT- 
< juoocye 2le' git OYnormpiV katake TEqiAftTpjutJuiAO. cy^pe 

OYppo' rfolKAJOC' TOYNEC OYX^P^' NTt OYpCJUJUe 2S.6 JUUTApA.- 

s rtojmoc' cypcycupc. neTco&Te' rtoYtyrte' rtrtAgprt neqtyfiHp' 

eqrtAcopq erteqoYepHTe' juuuirt Hjuioq'. oyn OYito(T rt(T6ptf"c 

cyoon' juinpoujuie TTpeqprtoRe- Tti-KAioc 2\e' rtAcycune' grt oYp^tye ■ p. p" >. 
i ju.it oYOYitoq. n2sJK«sJoc' cooYrt' rtKpirte TtitgHKe- nAcefiHC 2s.e 
s rtA.eiju.e' Alt' encooYrt'* a,yuj juutTe ngHKe' gHnr' itcooYrt. cy^pe 

g,ertpcuu.e GYgpoY peKg oYno^j'c* cya,pe rtcoc|>oc 2ie' kto' ££l02\ 

9 Tt^ertopvH. npuujute' itcoq>oc' rtAKpirte' rtrtgeertoc' cyAYcauRe 

io 2s.e ftca. npeqprtofie' eqcyAittfiurtT. ty^pe rtpcujute' rtcitoq' jule- 

cte itETOYAAEt- cy^pe rteTcoYTUjrt' 2s.e' cyme TtcA Teq-vJ/YXH. 
n cy*pe n&0HT' ne^T neqouurrf ej3lO?\ THpq- ncocJ>oc 2ie' 
12 cy^qftTq e&o2\' cljhju' cynju. OYppo' eqccuTJui eYtyAxe itxirt- 
i3 tfortc ^ermApArtojuioc ^e' rte weTtyjucye rtAq'. neTi~ eju.Hce' 

juut neTxi AYTcujuTt'T erteYepHY" nrtoYTe 2s. e rtAtfrt neYcyirte 
ii JuinecrtAY. OYppo eqKpirte itrtgHKe g,it oyjule* neqoportoc' tt*.- 
15 cyuune' eYJUtrtTJUtrt Tpe'. cy^pe rtcHcye' smit rtexnio' i~ noyco- 
ie qViA- ntynpe 5^e en-n^ArtA' MA^tyine juLneqeicuT-. "jApe Ttpeq- 

prtoRe' AcyAi gjui nAtyAi rtitAceiiHc• eptyAft nh 2ve' ge' ty^pe 
w rfoi'KAioc pgcre. i~cR<ju JuneKtynpe' TApeq^t" OYrtoq' nak* 
m ayuu iTqi" noYTpocJ^H itTeK\|nrxH. Jurt fto(T rtAtycune' jui- * p. p"*: 

ng,eertoc nnApAhOJUOC* haiatcj 2ve' June T rgApE£ enrtojuoc. 
is juiF OYgngA?\' eqrtAcyT rtAxicficu gjFf gerttyAxe- eqcya.rt- 
so rtoi rtqitAcuuTn Aft'. eKtyArtrtAY eYpume' eqtfHne' etyAxe* 
si eijuie' xe oynte jtaoht g,e2\nic rtgpYo epoq. nETcnATA.2\&' :; ne-rjuoocye *Xs' git ovnottHpiV, pro o? de xot[/.aivei Tropva; - TGqjuTTrpiiju^o, 
Syr. = Gr. absque auTOU — /l or^tupa. = ^oipocv — r> TTtt&.gpH (sic), it. v. 27 - eqn&- 
copq - Syro-hex. c*^ |ie, , Gr. r.ip\$yXkn auTO — G H'fKA.Voc (sic) = n*XiK*'»'oc, 
Syr. = Gr. oixatoc — '' ^ht' = vou; — 8 ITgenopvH, ceteri opyv)v — 9 cod. in fine 
om. /.'/-. ou y.y.-x-Tr^Gii — l0 ne-rov^^fi, Syro-hex. = Graec. Offiov — " prim, q 
tou jy&q«TTq super vers, a pr. manu - cyHJUt'tyHJU. = xaiz [/.epo? — l2 post «e 
om. THpov - ne-rtyiiaje «A.q' = Syro-hex. hebr. Vulg. aliique, Gr. 01 urr' qturov 
; ne-rxV = ^psw'piO.eTO; - nnovTe, ceteri Jtupio? — l: ' eTnTs^itA' = TrXocvw^svo? 
- Juneqeiuj-r, Gr. Yovei? xutou, Syro-hex. hebr. et Vulg. matrem suam — 16 Hpeqp- 
noBc pro JTitoBe - attapTtcti — " -r^peq't" ornoq' loco avotTFauorei - T\OYTpo4>M 

-.'.St, pro Tp'j^py.; Symm. ct Theod. - hebr. ct Vulg. dclicias, Syr. = Gr. KOfffiOM 
1 iuM' ifylffiTM — f J gen TOu genty^xe super vers, alicna manu- eqty&»- 
noi pro :av y'-'-P '''•'>'• , • V07)O|j — 21 neTcn&T&W 0( x.a,Ty.T7raTa>.a. 

Prov. XXIX, 3-21. 192 

xin TeqjurtTKOYi qitAp^n^ASN" jmiTitcujc ^e 1 qrtAJuKAg, F^ht 

89 ixuuq oYAA&q'. "JApe OYpuume rtpeqtfcbrtT toynec oy+tcjuw 

2j cy^pe oYpume NgAK eiuiKG nrtoRe. ujApe ncuuujq oERih npcu- 

jue- neooSr ^e' itATOYrtec rteTeKRiHY. ncrxiToe' jurt OYpeq- 

xioye' eqixocre rtT~Eq\JnrxH* EYtyAttcjuurtE TtoYAftAcy' nceta*- 

86 oYuurt^ e&o?\ - CErtAgE' TtCExi^yinE xe AYpgpTE §htoy rtgErtpcu- 

jue* rtAiATq ^e' luTETrtApgpTE ^htcj JuinrtoYTE. TjmrtTcyAq- 

te' rt^i" oyc^aate jui^ptJUJUle'• nETftAg.Te enxoeic' qrt«\OYXAi. 

86 gA^' iteTcijntye JuinHTO Eflo2\ rtrtirto^ epe tjuht-juie' ^e' 

p. pB : 27 juinptujuie' why Efio^giTJui nrtOYTE. oyRote' JunpEqxirttfbrtc 

jte n2UKA.ioc oyRote !\e' Jun^iKAioc te TCgtif rtrtpeqprtoRe. 

OYAKAeApTOc' ne oYpuujuie rtpeqxmtfortc rtrtAgpit nTuKAioc 

qcotyq ^e TtrtAgjm n^cE&Hc rt(Ti OYpcujue rtAiKAioc. 

28 rtlju. neTNAgE' eyc^jwe rtxcutupe- T&i ^e' Tt^-juirte tajhy 

89 eg,0Ye' ^erterte jujuie. n^HT JuinecgAi thk Egp<sj excjuc* tai rt*p- 

80 tfpcug, Ait' HnoEiK* ceipe r*p' juutec£,«5j Tt^ertneTrtArtoYOY rt- 

31 ^ertneeooY Jkti\ rtoYoeicy r*p rtiju' ecpgoufi encopT juirt njutA- 

sa gr ACTAJU.eiooY grt rtec(Tix TtcyAY. Acp ee ttfteix&l ^tecya)T , 21 T-eqAuvrKovi' = Syro-hex., Gr. absque auTOu-juu?rtcu>c = j<7^3tTOv-ov***q' (sic) 

— — ty&pe ovpcojue HgA.K eJuKe nrtofie = Syro-hex. in textu h ' "> ^ ^*» '^-^^ 
^ |JS^J^-^k ow^Ui , et alia exempl. graeca, cfr. Field ad h. 1.; Vulg. hebr. et Gr. non 
agnoscunt - hinc Sahid. om. av/)p Ss opytXo<; s;copu£cv auapx'.av (alia exempl. auap- 
Tia?) — - :1 ncoov n^Tovriec = cod. gr. 23 et Syro-hex. |£wo..^_».!. |.ia.-.iiio , Vulg. su- 
scipiet gloria, hebr. TO 3 ^jOrP , Gr. epei&et So;y) xupio; — 8 * evtyAncume . . . . 
e(io>v (hoc postremum additum est recenti manu), Gr. av (">; opjcou wpor«8s\ 
ax.oui7avT£; |iy] avayysiXoxri, idem Syro-hex., sed ante axoucavx;; hab. xai, Vulg. 

= hebr. adiurantem audit et non indicat — '-' 5 ceNAge' JTceatiu/me ngeKpiojue, 

Vulg. qui timet hominem, cito corruet, Gr. 90^7/kvT;; x.ai a-.cr^'jvO;vTj; avQpio- 
ttou; uTTST/CsXiTO'o^av (Alex. u-oax.£XiG'ir,GOVTai), Syro-hex. |.aj.^j.^ ^x> yN l.« o 

. H^i» vOwX l^o ill ^^.Lovio -X- - n*7*-rq Untiovre, Syr. Gr. o ac -cTTO'.Oco; 

ewi -/.upuo eu^pavQyjffsTai, Vulg. = hebr. qui sperat in Domino, svblevabitvr - post 
ne-rn^gTe om. r$c — -° TJUUtTAie' = to ^tx.aiov - nnovre, ceteri y.upiou — ov&OTfl 
*Xe' Jxn'XiKiJioc .... jTpeqpnoae, Syr. - Gr. (i^Xoyaa $6 avoaw KQtTeuQuVQWQI 060C, 
Vulg. c/ abominantur impii cos qui in recta sunt via, hebr. TpVlU'' - soquentia ov- 
&K^e&pToc' usque in finem , quae ab aliis non agnoscuntur, scholion Stpiunt 

— n (XXXI, l0 " :!I ) taihy egove' = Tuj-uoTipx — J9 JunoeiK, Vulg. spoffis ^"'C , 
Syro-hex. v ;^a~ IJ |Lti> .... -ow^x , Gr. x.x>.cov «r>cu>,wv — "° iTgcrtneooov .vu Vulg. 
hebr. Syro-hex. et Alex, axi ou x.xx.ov, Gr. om. — "' TTovoeiuj v^p nut 

tov /^povov (alia exempl. [iiov) ceteri coniung. praecodd. - eepgeud, Gr. [i 
Syro-hex. iv-.js-*./ ,j , Vulg. quaesivit — '' : mtt?x&1 (pro nittlxoi ) ceteri in - 


193 
ecccjuovg, egpvrt rtrtertKA mac juutoye . ayo> cyACTouovrf' 33 ; 1 - -1 ~.-> — 1 ,...- ,.., ^~1 w fttfuupg rtci-gpe TtMA necHr ayoj guufi rtNec£JuE£A?\\ ecoj&rt^e 

eYcuutye cyAcgpnc* tyACT-autfe ^e rtg,eNJUiANe?\002\e git TtK^pnoc 
as rfrtectfix. ' acjooyp' ftTec^ne' eaaatg g.rt OYtfoju.* ACT&Trpo' p. pv 
w rtec(TRoi enpguufi. ayoj juepe necgffc xertA' KTeYtyH THpc. 
w ojaccooytn rtrtectffx e&o?\ erteTecytye- ayo> rtecgjicjujue' 

88 cyACTAxpooY enejuinAi. o^coYom' ntootc eYgHKe- ftccoYTr? 
" noYKApnoc JuineTtyA^T. uiHpe necg,«sj qeipooYcy g* na. itHr 
it eqcyArtaucic git oyjua* met ^a^thc' K«s.p' t Hpo*ir gp&c. acta- 

jueie' g5cd> crtTe' jonecgAr aycu ^oite nac' e&o^g*! nowc* 
ii jurt nxH(5e. ojayGojo/t rtcA nec£«*j grt juuty2\h eqojArtgAiooc 
42 grt oYcooYgc juTt rtg,^\o' ayou rteTOYHg, g,n nKAg,. acta- 

jmeie' ^ertciMTuurtiort' actaay e&o^'' ayoi geNnepiccjujuus.' nrte- 
41 cl>oirci"^\ Ac^-g/ioKJuc' itoYtfoju.' juut oygooy* JuinecoYOHix. 2^e n- 

oyeik TtpeqxrtAAY* rtegjiooYe' JonecgAi tfHrt'* ayo> crtAeYc|>pArte 
i3 rtrtegpoY itgAe'. crtAOYom' rtpojc' g,rt oYJurrfcAfie' ayuj ^jul 32 EccauoYg .... HnoYE' = Syro-hex. codd. gr. 68, 106 aliique (Acr/.po9sv sovayst. <xu- 
T>i? tov 7tXoutov ; Alex, item tov zXoutov, sed [x.a>cpo9ev coniung. cum praecedd. 
sicut Gr. |j.y.x.poOiv, <7uvxy:'. dz kutyj tov [iiov ; Vulg. = hebr. ate longe portans pattern 
suutn - 34 ecty&jtge evccutye ty&cgonc pro ^scop/iaasoc yswpyiov eTrpitXTO, Vulg. coh- 
sideravit agrum, et emit eum - MgeitJU&ne'Xoo'Xe = Vulg. et hebr. vineam, Syro-hex. 
|JW.o , Gr. /.zr,<j.y. — 35 eju.*te gtt oy<t6ju pro simplici iTy^upux; — 86 initio om. xai 

■uff«TO oti x-y-Aov gffTi to ^pya^s^Qy.t. — "' mtec6ix = Syro-hex. Alex, aliique, 
idem Vulg. in sing., Gr. roue, -rr/jic, scutt^ - ineTetycye, Syr. = Gr. ewt t« cuj/.- 

jovt«, Vulg. fortia = Aqu. Symm. Theod. xvSpeta, iuxta Nobilium, hebr. T]1Lfr33 
- necgioixie' (ita pr. m., altera mutavit in ttEcgi'ooYE' ) = Syro-hex. Alex, aliique, 
Vulg. digiti eius, Gr. t«? oe yeipag kuttk ~ prim, o too cyAcra.x:pooY aliena manu 
super vers. - inejun&V pr. m., altera «&nenn&i — 38 post ty^coYuurt' et tiocoYTtT 
om. 6: - itovK&pnoc = xapwov — 39 jutHpE = juepe - K&p' = yap — ' ,0 *yu3, Gr. &e, 
Syr. om. - go'ire = Vulg. et hebr., Syr. = Gr. in plur. — 41 uj^Ytfcbcyr' i?c& necg^t 
pro -:;.>> .-to; oe yivsTai o avrjp aum? -g too necg^V super vers, a pr. manu ; 
porro prim, o in cooirgc et i7 in ITg^Xo ab altera manu - &vto jtG-rovHg giu nic&g , 
Gr. xaroixtDV tv,; ytj$, Vulg. hebr. Syro-hex. Alex, aliique om. xarouccov — /,2 gEn- 
eiKTumion' irivoova^ - act&^y eao"X' ayuj, Gr. x.y.i xicsSoto, Syro-hex. Kj-Jsio 
» | .* ft X>« q\ v. - «.Yui gEitneptcuuju.*' ftnecpoini'^', Gr. = 77cpt^c.jfy,7.T7. toi; yavavaioi;, 
Syro-hex. (.-.xila^, ^-, (.iooi^s — ** hinc versuum ordo, sicut in Alex., perturbatus 
est - AAnecoYcmi. !Xe moyeik r TToyoeik ) usque 6h«, pro quibus Vulg. consideravit 
semitas domus suae, et partem otiosa non comedit, pertinent ad v. 45, ubi Gr. et Syr. 
hab. ffreyvai ouxrpifyou oixa>v auTrjc, iriTa 0€ OKVirjpa oux E<pave. 

Prov. XXIX, 35-44. 
'Sahidica. Vol. II. 5>r) 194 

a nrtojuoc - rtANCJuuue' juift JuuutrtTttA' g/i nec?\&c. ac+^ioucuc 
p. P^: : in rtOYtfau.' jutrt oyca. 'a rtectyHpe TmjoYrt' aytjuusjoc'- ayuu 

« a necgAi GTrtArtOYq' "f" neccoeiT. <\ £*£, Ncg/ijue xne' oy- 
xxii*TpJAX*.&b' a £A£ p ^ENjuutTxajuupe* ft to We Apxice ApooY 

b THpoY. ^eri^picKe rtrtoYx'' aycju OYneTujoYeiT ne ncA H- 
OYC^iuie* ceriACJUOY r<\p' eYcgjijuie jujuusJrtoYTe - JUApeccjuoY 

w Xe rtnroc eeoTe juinxoeic. + MAC eAoT^lt rtKApnoc rtrtectfix- 
xe eyxuu JutncoeiT rtNecgfiHYe git jujua itRcjuK. ego v it' ititco- 
OYgC' AY(JU jm.ApOYCJW.OY EeneCgA.1 git JHnY2\H ♦*« 

« « « • — « « « • — • « « « « « « • — • « « « « « « • — « « « • — « « « 

— • « « « • — « « « • — « « « — • « « « « « « — • « « « • — • « « « « « « • — 

» jSnApgpijmeiA Ttco'^OJU^.ort , • ntyHpe it2iAYei!V ayxcjuk e&o7\\- epe 

» rteqcjuoY jut.iT rtecjuioY TtrteTOYAAA THpoY itA<A)o>ne rtJuuutArt' 

» gAjumrt :• 

« « « • • « « « • • « « « « « « • « « « • « « « • « « « • • €«.« • • 48 rt^nciJLue' juu? juuunt«*' (cuius t supr. vers, a 2. m.) gi nec"K^c reddunt tx;iv 
sttsiXocto tyj yXoxjar) ocutt)? v. 43, et r, oe eXsY)(/.0ffuV7i ocuty); v. 45 Gr. — i3 repetit 
ea, quae habentur initio v. 44 — ,6 tcdoyh' = Vulg. hebr. Compl. et Syro-hex., 
Gr. otvsffTYjffe coniung. cum praecedd. - *vtju*7oc' = Aqu. Symm. Theod., iuxta 
Nobilium , eu.fiotapi<rav ocuttjv, idem hebr. et Vulg. et beatissimam praedicaverunt 
earn; Syr. = Gr. *ai swXouTVjaav - e-rn^Hovq' alii non agnoscunt — 4l ncgiue' 
pro OuyaTsps? - gertjuuvr^iocope = Alex. Aid. aliique, Syr. = Gr. 8uvau.iv - ipoov 
pro epoov aut pro Gr. u«epy|<rac ? (Vat. et Alex. xai u-p-^x;) — 4S geriAwpicKe 
= ap£<7>c£ia!. - liju&moYT-e = hebr. et Vulg. timens Dominum, Syro-hex. = Gr. guvst*] 
- ju&peccjuov usque in fin. = Syr. et Gr., Vulg. = hebr. ipsa laudabitvr — M n- 
ixecto'-x. = hebr. Vulg. Syro-hex., et, iuxta Nobilium, Aqu. Symm. et Theod., Gr. ^ei- 

hwv auxv]<; - *e evxcu ruTcoovgc, Vulg. = hebr. et laudabunt earn in portis 

opera eins, Symm. aivsiTw xa epya *wt»k, Aqu. xat uu.vr;50u<7'.v xuty-.v sv ruXa-.; 
TcoiYipta auTr,5 (cfr. Nobilium et Field ad h. 1.) ; Syr. = Gr. ui Kivsieftu s» -> 
Xai; avyjo scurvy , quam lectionem item habet Sahidicus ; unde consequitur, sicut 
et ex aliis exemplis supra relatis, interpretem thebanum una cum versione twv LW 
alias etiam interpretationes graecas adhibuisse, et saepe utrarumquc- iecttonem »d- 
misisse - eenecgaJ ita cod. \\1\, IS-49- 198 ' neK9\HCiACTHC •:• yy rtX<5^ •:• p. pe : 

11 rtAi ite' TtcyAxe jui^eKK?\HciAc r rHC , ntynpe rt!\AYei?v e^qp- 
a ppo exju niH?\ g,rt eie?\HJui. OYneTtyoYen - ' rtJuine r rtyoYei r r 

neT^yoon'* nexe neKK^HciACTHc oYneT< = yoYei r r'rfJuineT~tyoYei r r 
3 ne guufi itum* eneTtyoveiT' neTrtgHTOY. oy ne negpYo' xl- 

npcujue' eTcyoon rtAq' gH neqgjce THpq* n«M eTeqgAce rtgHTq 
i gApoq HnpH xe 0Yrerte<s.' tyAcRuuK itTe KeoYei ei enecjma/ 

nKAg, ^.e' cyoon ty* erteg,. ayou npfi tyAqcy*' rtqguuTn itq- 
6 ccjuk on' Egp&i eneqjua/ rtToq' eqrtAcyA' <=yAqji*.ootye enc*' 

HnpHc' AYuJ itqKOTq* e^yAqKToq enc* nnejutgjfT* neriTtX eq- 
- jnoocye eqKojT-e- ayou tyAqKToq eg,pAi eiteqKOTC. * juuuoy p. p~f 

ncujpjui THpoY eYJUOOtye EgpA.i ee*?\ACCA' aycju Tee<5.2\AccA 

jmecjuioYg,' gApooY* juuuioy rtcuupjui THpoY cyAYJUtoo^ye egp<sj 
s EftEYJUA' etyAYJUiootye ntooy eTpeY&cuK emu* eTHjuAY. it- 

cy^xe THpoY cecyAAT* rtrtety npajjute' ty^xe it^HTOY 1 ayuj 

riftety nfiA?\' cei g& nrt ay a you rtnety Smaaxe' cei g* nccuTJui. 
oy nertTAqcycune* TtToq ort' neTNAcytune' oy neffTA-YTA.- 

jm'ioq' TtToq ort neTOYrt^TAJLiioq' ay<ju jaw 2sAAY ftg,cuii Tt- 
io fippe gApuuq JunpH. epe npuujue NA<yAxe epooY itqxooc xe 

eic mJi OYJ&ppe ne' e^h ayoyuu eYcyume git rt A.'ium NTAYtyuune 
n g,ATit gm. juuurt p njueeYe' ujcjun' ruttyopn *.y<jl> TtKegAeeYe' Ecclesiastes - neK'XHci'^cTHc': hoc nomen modo uno, modo cum duobus k 
scribitur ; R. autem fere semper cum duobus reddit — I, l rnJi ne', ceteri non agno- 
scunt - alt. k tou IIneKic>\Hci*CTHc' super vers. pr. m. - e&qpppo e-xJi rmT^, Gr. (3a- 
aiketoq I<jpa-/))>, idem Syro-hex., sed IorparjX sub obelo; Vulg.^hebr. regis Jerusalem 
— - ult. t in primo nUne-rtyovei-r super vers, aliena manu - ne-rtyoon' abest a 

ceteris — ne gtufi ne-rngHTOY pro T« -xvtx [/.aTaiOTv;; — 8 R. ngoro — id. 

mendosc ex*.qg,&ce — * TT-re .... enecu* , ceteri )tai yevea ip/ziy.i - *Xe' - Vulg. 
autem, Syr. = Gr. &<xi — ! post tTqgcu-rn hebr. Syr. et Gr. repet. o y)Xio<; - post eq- 
HA.UJ4.' om. exet — fj ecy&qKToq ponendum foret ante eqKioTe = */.'j/.Xoi xukXcdv — in 
fin. cum Vulg. om. to 7cveu|/.a — 7 g&poov abundat - item sequens THpov - t tou 
cy^vjuLootye super vers, a pr. m. - Syr. = Gr. st$ tov tottov ou oi yzi[j.y.ppoi 7uo- 

■,i-.y:.. -./.-.'. xuTot ewwrTpetpoufft tou TFopeuQyjvat — s R. oscitanter nne«jn fio*K 
ce» %&. nc«x)XJUL, omittens ^a. nn*.Y *.yoj ITnety njUA.*.ite' cei — 'ante alterum ov 

cod. om. y.va - g&pcoq pro j>^poq — l0 epe HA<y*.3te epoov, Syr. = Gr. o? XocXy)- 

aet - 6"Xh r or, - &YOYUJ gn n&tuin pro yeyovev ev xai; ocioxri — n jycon 1 

Cod., R. proprio marte cmendavit in <yujne. 

Eccle. I, i - 1 1 . 196 
p. p^ rtTAYujcune ^a.te« g/iH" juumrt j> njmeeYe ujoon' ayuj rteTrtA- 

i tycune £OAH. ANOK. neKK2\HCIACT~Hc' AipppO £XH niH?\ gf? 

la eiH2\HJUi' ayuj Aii - juuta^ht iujfitE' ayuj e^~ oyoi gjR tco- 
c|>iA- et&£ rtertTAYcycone THpoY £Apoc TtTne* xe oYnepicnA- 
cjuoc HnoitHport' a nrtoYTe' TA&q' rtrtccwpe mtp<JJJUle , • eTpeYxi 

11 gpAY rtgHTCJ £rt OYgYXOftH. AlrtAY ftTAJUUO' THpOY TtTAY- 
TAJUUOOY THpOY gApoq JUtfipH' AYUJ eiCgHHfte' THpOY OYJTeT- 

15 cyoYen - ' nETtt^HTOV jurt oYOYcucy juirirtA.. neT^oojue' ri- 
ce ft AujKOCJiiei &«' iuuuioq- ayuj neT-ujAAT - ' rtcertAujttTq am' 

le eYewte. amok AiujAxe gxi nA^HT' g,n nTp^xooc' xe eic- 
^hhte anok Aixice nApA rtertTAYcycjune' gA TAgjiH gw eie- 

p. pS: 7^»*X' AYUJ AlOYUJg, ETOOT ftOYCOc[>IA. egUYft eOYON ItUUl' ITApA 

n rtertT-AY«jujne gA TAgjiH &ft eie^HJiv ayuj a. nAgHT may 

££A£ KgUJii* OYCOcJ>ifA juit OYCOOYff AYUJ OYITApAlioTsH JUtft 

oycBlUu* amok Aieijue epooY* xe eic neiKe ort' oyoyujcu ne' Jx- 
18 rirtA." xe epe ornoff rtcooYH' ujoon' ^Jx nAcuAi wtco^ia' 

ayuj neTrtAOYuuty etootcj exjui ncooYit' eqrtAOYeg,' OYJUOKgc. 
ii. i aixooc awok' ^Jx n&^HT' xe ajuoy taxomtk £« OYOY- 

rtoq'" rtrrtAY grt OYAFAeorr aycu eic nciiCET OYneTujOYeiT 
a ne'. nccjuRe 1 aitayo' epoq' Hnujeer ayuj ^OYrtoq , aixooc 
a rtAq' xe oy ne' nAi eTiceipe juuuujq'. ai+ £,THi xerte' nAgHT 

rtAtyceK tacap^ itee woYHpn* aycu nAgHT - ' Aqxi jutoeiT' ^ht' 

g/t oyco4>ia # ayuj enrpAAJUAgTe exJL* noYrtoq' ujAft+rtAY xe 
p. po : A.cy' ne nArAOort en-cuoon rtrtujHpe ftftpujjue'- eTOYrtAAAq 1 gA- 11 g*-rett gin abundat - *yu> pro a=Ta — lJ e°iH>vHU. ita non seniel cod. — u ov- 
nepicn&cjuoc JunoNHporT - 7rspi<JTCa<J|iQV KOV7)pov — grt OYgY*XortH = cv V]QOVfl abund.it 

— u alter. THpov abest a ceteris - JunpS, scripserat rT-rnpH, postea emendavit - libra- 
rius gHHTe", dein ipse mutavit in gHmie', R. edidit gHH-re - prim, ov in OYne-rsyoYej-r 
infra vers, a pr. m. - neTHgH-roY a reliquis non agnoscitur - alter, ov in oyoy> 
super vers, a pr. tn. — ls eYewie (sic) pro eYtme — l6 i tou *.Tu>aj£c super vers. pr. m. 

— R. ne-rp^xooc-post *.i'at>ce in aliis testibus immediate sequuntur *.vto ^.toYcug rroot 
MOYCoepi*. egovn eovon hiju, et pro altero n*.pA. .... g« ojc^nhai, quod maniu 
redundat, Gr. habet : y.x\ gSuuca xap&iav ;/.oj tcj yv«v«i Gcp'.xv xa>. . quae 
Vat. Alex, aliique una cum Syro-hex., qui t.imen sub asterisco, LegUQt wrsu i~ 
post oycooym - R. alter. tuiT^Tfyiune (sic) — ' alter. a.yco et epoov S\ i . lir. om, 

— 1S ncTMA-OYtujij scribae mendum, pro neniMmu^ o -:o;Tt.0-».; — 11, ' post aju 
om. ^'^) - t in neiK6-r super vers, aliena m.mu — " Hniyeei -jooxv - R 
tanter e-reKeipe — " Syr. et Gr. praemitt. x.ai - gH-r iit- 
titur, sed multi habent iuxta Nobilium. 

— II, i-?. 197 

i poq HnpH* rtTHne' HitEgpoSr JutJTEY(Juttg\ AixicE JuinEttTAT- 
TAJUioq ttAr aikuut itAi ftgEitHi* aitguGe rt^i" itg,EttJUA rte- 

• ?soo7\e- AiTAjuio' itAi ttg,EitKHnoc' juit g,EttnApA7vicoc - ayuu 

e AiTuutfE itAi w^htoy ittymt itum' rtpeqi" KApnocr aitauio 
itAi 7tg,EitKO?\YJUifiHepA' juuutooY* etco efio?\ juutajua it<^jHtt 

j eT't" ovdj" aikou itAi Ttg^itgHgA^ TtgpoYT' jm.it gEitgI*gA2\ 
itcgmE- ayuu g^ttKEJUHc' g,it hi ayujuutte itAr aycu OYttotf^ttA- 
ujh TtEg^E g/i ecooy ActyounE itAr EgpYE' rtEitTAYtyumE THpoY 

h gA ta^ih grt eieT^Hjm* AiccuoYg,' rtAi Ego v it' ItOYgAT' jmit 

OYftOYfi' AYUJ TtcyOYtyOY ItttEpUUOY JUlTl ItEXGUpA* AIKOU ft A- 1 
itgEttgOOYT' AAtt g,Ettg,IOOJUlE' EYttAXOU EpOi gtt OYTpYCJ>H JUtt 

TttynpE rfftpcujuE' *ayuj gEttpEqoYouT£ ttgpoYT'* juit g^ttpEq- v p. pi 

'•' OYOUT£ KCg/llAE' A YOU AIXICE' AlOYOUg, etoot' JTApA ItEttT- 
AYcyconE' gA TA^JH THpOY gtt e'lHTsHJU* A YOU A TACOqVlA' AgE- 

w pATc it*r ayuj g,ou& ftijut nt a itAliA^x' oYAcyoSr JunEiAEi 
toot' rtTOOY* jujteika nAgHT' EqtyAAT' tt?\AAY TtOYOYttoq'' 

XE A nA^HT' EYq>pAttE' g,jul JTAg/lCE THpCJ' AYUU JTAJ AqtyoUJTE 

ii itAi JuuutEpic Efio^gl* nAgicE THpq. ayuu AiKToi ort' amok' 

git ItAg&WYE' THpOY ItAi AttOK ttTA IfAdTx TAJUUOOY' AYUU 

gJU JTAgjICE ttTAIAAOKg/T ttgHTq ETpAAY ttAr AYUU EICgHHttE 

THpOY OYnET^yOYEIT HE' AYUU oYuucy' JuufttA HE'" JUUUUt OYgUUfi 

12 HgOYO' tyOOn' gA npH. AYUU AlOUUCyT AttOK' EltAY ETCO^IA' ' linen -r&TTjuuioq it&t pro woiyj{/.a jao'j - e in AJr'Tiutfe super vers, recenti m., 
R. ajtuj6"' — 5 ITgeHKHnoc' juiT genn&pa.'Xicoc = xy)7uo'j? /.at 7ra.p3cr)it,<jOu<; - alter. rt*.i 
abundat - ncymt juju' npeq^- K&pnoc, Gr. £t»Xov Trav y.xp7rou, Syro-hex. ^o» \-ca..*si 
'»)-3 — 6 Ko>.YJu8Hep^' = KoXu(/,^7)9pa - post efio*K om. Iijuoov = a7u'auTwv - Hn*- 
jua. TTcyHn , ceteri absque f/.ou - in fin. cum Vat. om. £uXa — ' R. om. ngoovr' 

- v prions ayu3 super vers, a I. m. - juhc = juec - OYno6"'«^ujH pro >CTri'7t? tcoaXt] 

- R. negligenter gi coov ^ctycune ite — 8 post ajfcouovg' om. on = JCat ve - ITtyoY- 
tyov, Syr. - Gr. wspiouffiaap-ou^ , Vulg. substantias = Aqu. ouaia? — ne^cop^ = twv 
yojs(-r/ - R. giojue - gn orTpv^H ju» jTajHpe, ceteri xai e.VTpu<py)aaTa (Aqu. xpu^a?) 

►v - avoj, alii om. - ^enpeqovujx^ prim., Syr. = Gr. in sing.; R. bis peqovTcug, 
ct post primurn legit ;>ooyt pro m^oott' — ,J ante ^Vovtug om. xai - v in iight- 
AY;',»nne super vers.; item V aliena manu in xaco4>»a — 10 ov^cy = Vulg. dcsi- 
deravcrunt, et Symm. £7fe9u|;.7)<7av, Syr. hebr. et Gr. yjTYjffav, R. ^v^tyov - Unei- 
c,ft MiMfqfi't - cod. TtoTHOYnoq , Gr. euqppoauvn^ [40u ; Vulg. hebr. Syro-hex. Alex, 
et alii om. v.'yj — " hikto'i = Vulg., Syr. Gr. eTre^Xe^a - post primum ^mok 
R. oscitanter om. £?t u^^(iHYG' THpov niuf amok - n^gj'ce Alex., ceteri absque 

- - n&l ult. redundat - ovuKy' (sic). 

licclc. II, 4-12. 198 

jurt ntyeer ayuu TJuatTAeHT'- xe rci'jut ne npajjue' etnaei eoya- 

p. pis : is £q rtcA jtujoxne - ete rtEftTAYAAq he. ayoi a.ika.y amok.' 

xe oyn gpYo' ujoon Htco^ia'' e£oye' TjmrtTAeHT - rtee etc 

11 OYft goYo' tyoon' JuinoYoeirt' igpYE' jikake* rtfiA?\ jutncoc^oc' 

EYujoon' g,r? TEq^nE- n^eHT S\e' rtroq' EqjmoocyE' %Jx jtk.«mce'- 

AYU) AJEIJUIE Oft' AMOK" X£ OYTCJUJUirtT itOYUUT' nETNAToujuirTT 15 EpOOY THpOY. AYUU AIXOOC £«. n^HT " XE rfETftATUUJUirtT 

EnAOHT'' eie' qrtATujjuirrf ipoi fnxy etAe oy 61; TtTooYft' A.ij> 

COc}>OC* AltOK A.IXCJU rtOYty^XE NgOYO' gJx nA^HT' XE FTEIKE' 

OYTTETcyoYEiT tie' xe nA0HT' sqtyAXE Efio^glJi JTEgOYo' JunEq- 
ic ^ht'* xe Jxxiii p nxiEEYE' cyoon' juincocpoc' juut n^eHT 1 kata 

0e' XE NEgOOY ETItHY* g,UJ.fi. ItiJU.' AYp JTEYuJiijiy NgHTOY cyA 

p. pTB. ErtE£/ * ayco rtAty ft^e' Eqtt<sju.OY rT(Ti nco4>oc' JUtft nA0HT. 
n AYcu aijuiecte nA.u>rt£ THpq* xe OYnortHport £g,p*i EXtui 

HE JTTAJUUO' NTAYTAJUUOq' £A.pOC{ JUTTpH" XE OYITET^OYEIT' 

is ne £U)ft kuul 9 ayuu oyoyuuclj' juuut&. aylu anok. aijuecte jta- 
^ice THpq e^~£Oce amok rtgHTq £A npH' xe EirtAKAAq' juinpcu- 

19 xae' etnaei juutrtcour ay'jC) itiJUL nETcooYrt' xe qrt^p cocJ>oc 
h xe itqp &eHT' ayu) itqp xoeic EJTAgjicE THpq KTAJ'tyngjice 
F^HTq* AYUU A.IJULOKAAEK' rtgHTq £A. npH - tteket' OYJTETCyOY- 

20 EIT HE'. AYU) AJKTO! AftOK ETpE ngHT' AnOT&CCH £*A JTAglCE 

2i THpq rtTAityn^icE rtgHTq £A.poq' JunpH* xe oyn pcujuiE' 
p. pi? : §p£ nEqgjfcE tyoon rt *q' * OYrt puujUE' Eq^ocE rt Aq' g,rt oyco4>ia' 12 nujeei, ut supra = T^picpopa, Syro-hex. in textu ).-ov3 , Gr. Trxcaoopav = Syro- 
hex. in margine iLa.'-!^ .1.1. et Vulg. errores - i-rn*.e« eov&.gc| He*, njgoaette, 
Symm. apud Field (op. cit. ad h. 1.) ivx irstpaxoXouQijo?) (tauXi), Gr. o; siceXsoaeTai 
O7ri(7to tv,; [iouXv]?, Syro-hex. Ik-^L ik:a |L|« o» - etc tte«TA.YA.*.q «6 = xa otx 
swoitjffsv auT'/jv, alii cjv xa 017a £7roi-/:(73cv aux^v (ctr. Field. 1. c.)j Syro-hex. ^-^ k - :> 
ovj^^.i.» -\« — u 'Xe', Syr. = Gr. xxi - jitocj' ceteri om. — ls post ft.ixooc' 0111. 
MioK - i-rfie oy o'e Htooyk', Syr. = Gr. K«i iva ti — Xwok Alex., Gr. coniang. 
cum praecedent. - itoYty&.x6 Hgoro' pro xipKHTOv - nctxe 1 (sic) - HnecjgHT SyT. Gr. 
non agnoscunt — lfi R. ejyoon (sic) - post ita.oht ceteri legunt t^ "^ auova, qu.io 
noster hab. infra — ' 7 R. oscitanter ajlectc mong THprj , Vulg. taeduit mt 
meae, hebr. Syro-hex. et Gr. suiffvioa sum ty;v ^wtjv- alteram or in orovcucy' super 
vers. pr. inanu — lB ayco rujp xoeic Vulg. hebr. Svro-hex. et Aqu«, tOXta Nobi- 
lium, Gr. x.ai 11 6$ouffia?CT«i - i in lIjuokuik' super vers. pr. maim, Vulg. ><>///- 
cifltf /»/, Syr. hebr. et Gr. 9eo^yja«(A7lM - nciceT' pro neiKBT', ut saepe. R. ia^jkct 
— JU e-rpe ngHT' ^noTACCH TOU XW0Ta$ae8a» TY)N Kfltp^lttV |10U — ' evS pttMftl 
(R. mendose ovpcujue) cc|goce ha.cj' alnmdaiu. 

1 ecle, U. 13-ai. 1 1)9 

ay<I> £ert oycooyn' jurt oYJuurrxujcupe - ayu> oym po>jut.e' e«.eq- 
JuoKgcj rt*q' eqrtAi - rt<s.q' rtTeqjuiepic- neiKeeT - ' OYneTcyoYeiT 

22 ne'- ayo) oyno(T HnortHpiA. T^e' - xe ty^ccyuune Jxnpujxxe £*x 
neqg,ice THpq - aycju £/a noYuuty HneqgHT-' eTeqgpce Tt^HTq 

as £*poq HnpH. xe rteqgpOY THpoSr ^ertgpoY ne' TTtkac g,i 
tfuurt'f- eYnepicnACJUioc' rt*q ne'* ayuj gjR TKeoYcyR juepe neq- 

'i ^ht' TTkotk/ neiKe' OYneTtyoYeiT ne. jui? Ar^eon' cyoon' 
juinpajjue' rtCA neTeqrtAOYJiteq- aycju neTeqrtAcuuq'- ayuu nen~- 
equATCARe Teq\|/YXH epoq'- en^r^ecm' ne n<sj gH neqgjice' 
neiKeT - ' amok' <sjway epoq xe OYe£o2\ ne £ft TtTix HnrtOYTe. 

| *xe rciJUL neTftAOYcuju' rtqcuj exrtTq. xe npcujue rt*r&- * p. pis: 

eoc' Aq+ rt^q' rtOYcoqViV juineqAATo e&o2\ aylu oycooyn' ju.it 
OYOYftoq'* neTprtofie gcxjuuq' *qi~ rt*q' itoYnepicnACJUOC eTpeq- 
OYuug, eTOOTq ayuj itqcooYg, egpYrt' cTpeqi - JunAFAeoc' ju- 
niuTO efio2\ JunrtoYTe'- xe neiKe' oYneTtyoYeiT ne' ayuu oy- 
npogAipecic ne' juufitX. 

in i OYoei'ty neTcyoon' itoYort rtuu'- ayuu oychy neTtyoon' £|t 

2 guuR rtuu £&poc itTne. OYoeity ne juuuice'- ayco OYoeicy ne 
jujuoSt OYoeicy ne itTcjutfe- ayuj OYoeicy ne JuhuupK Junert r rAY- 

3 to<Tcj - oYoeicy ne juuuoyoyt' a you OYoeicy ne wTA.^tfo' oy- 
t oeity ne ittyopcyjv ayuu OYoeicy ne itKuuT - '- OYoeicy ne itpuue' 

a you oyo eity ne itcuuiie- OYoeicy ne itrtegne' *you OYoeicy ne * p. p~7i : 

itopx e *' OYoei^y ne itrtex ourte eKo7\ ayuu OYoeicy ne itceYg,' 

time ig,OYir OYoeicy ne' itgp2\<T aycu OYoeioy ne itoYe' efto?\ 

e jung,uj2\<T oYoei'cy ne ittyirte' ayuj OYoeicy ne rtcuupju/ OYoeicy 

-■ ne it£*peg' a you OYoeicy ne itrtoYxe ejHo^v OYoeicy ne junuug; 

ayuj OYoeicy ne itTuupn" OYoeicy ne' eTJuicyAxe - ayuj oyogioj ne 

h rtcy^xe- OYoeicy ne' juuue'' ayou oyocjuj ne' juuuocTe- OYoeicy 21 gen = gTT - R. GXieqjULOKg - *Ke' pro T£ — 22 cod. gopoq pro g&poq , quod 
substituimus — n post neqg,ooY duae literae sunt abrasae - gengoov ne' abundant 
- Gvnepjcn&cjuoc (sic) = -•g'.t-'/tiao; — 2i nGTGqn&ovjueq (sic) - . . . it*.ccuq', prius 
scriptum u&cooq', deinde est emendatum - neTequ^-rc^fie a 2. manu, prima scri- 
pserat neqnA.-rc*fie - y t H in Teq\j/v^r;H aliena man. super vers. - epoq' cum sequenti 
puncto, et ne n*Y redundant — " r ' exTT-rq pro ^atilTq — J6 ii£.v&.eoc (prius scri- 
ptum h^k&ooc, sicut edidit R., deinde emendatum est) = ayaQo) - Gneqiixo eflo'A 
ponendum ante prim, ^qi" n&.q' - npog&ipeci'c = 7Ppoatpefft? — III, /( ITop^ei' = tou 
op^r)<r«ff8«t — s R. negligenter n^o'Ko'q et Jugiu , K6" — c alter, n in TTnov^e recenti 
manu super vers. 

Hcclc. II, 22 — III, 1-8. 200 

b ne JuinoTsHJuoc- ayuj oYoeity ne rteipHrtH. oy tfe ne nc^oYo' 

i> jiXnpume eTpgcufi gTt rteTeqgpce rtToq rtg,HT"OY. ajnay 

ennepicnACjmoc' THpq nta nitoYTe TA*q' rtrttynpe THpoY 

p. pif : 11 rtftpuujue- ETpeYnepicnA rt£HTq. ' rtKA. rtiju. rtTAqTAJuiiooY 

rtArtoYOY ^Tx neYOYoeicy a you nAiuurt' THpq AqTAAq' egp«sj 

eneqgHT'' xckac' rtrte npume' g,e' enTAJuio' rt ta nrtOYTe' ta- 

i2 juioq' xirt TegpYeiTe' ty* oah. Aieme xe jmrt AFAeort' tyoon' 
rt«vr rtgHToSr TtcA eY4>pArte- a you eeipe TtOYAFAeort' £« neq- 

ia curtg* xe paujue rtijut.' eqrtAOYauiA' rtqcuj rtqrtAY eYAFAeort 

ii g*I neqg/ice THpq- oy+ rtAq' ne' NT** nrtOYTe. Aieuue xe 
rtertTA nrtOYTe' tajuuooy Htooy rteTrt Attune ty* erteg; *I- 
jutrt ee' eoYuug/ eoYort' rtgHTOY juut ee ort' rtqer a you nrtOYTe' 

is AqTAJutiooY' xckac' eYepgpTe' JuineqgpTe eRo?\' nertTAq- 
tyoune- H^e' qcyoon* ayuj rtertTAYTAcyoY eTpeYcyume' h^h 
p. p*z- w AYtycune* aycju nrtOYTe rtAcyirte rtc* nETOYnHT rtccuq'. "Ai- 
re ay on' gApoq JuinpH' enjmA rtTeKprcic epe nAcefiHc' UnmiA 
eTJuuuAY* ayuu niuiA JuinXiKAioc'' epe neYceliHc' Jxuxxa. ctju- 

n juay* ayo> anok aixooc' g,iut n^HT' 1 xe n2JK.Aioc' aycu 
nAce&Hc epe nrtOYTe' rtAKpirte juuuooy g,ii OYcon* OYoeicy neT- 

i8 tyoon' git £UJ& rtiw a you gl* nTAJUtio' THpq. aixooc Art ok' 
jutnuiA eTJUJUAY ^,jul nA^HT' eTiie TtfTirttyAxe rtrttyHpe rtrt- 
pcujue- xe nrtOYTe rtASMAKpirte juuuooy ayou ctajuooy xe 

in htooy g,ertTfirtH rte* ayou rtqrtATAgooY Art' Tt<5~i neTrtA- 8 Juno'KHXioc = ttoX$|j.o'j — 9 ov 6e ne negovo (R. ngovo .... i-rpgtuft , Vulg. quid 
habet amplius homo de labore sua? Syr. = Gr. ti; wepuxceia tou -o'.ouvto; sv . . . 

- l0 THpov abundat - eTpEvnepircnA. = tou -jpiT-xcOx'. — ll ult. vo tou nevovoeKy 
super vers, aliena manu - THpq, pr. m. thtcj , recens m., scribens p super alter, t, 
mutavit in THp-rq , quam lectionem , licet improbatam, retinuit R. ; quae item 
pro A.qT&.&.q' dedit &qT&&g - cneqgH-r' = Alex., Syr. = Graec. £v xapoiqt KUTwv 

- R. mendose ovpcujue et TeqgovetTe - ante ty*. cum Vulg. et Complut. om. x.x'. 

- IS ti&v redundat — l:! xe pro /cat ye - 6v*v».eort cod., R. emendavit in eov*.- 
v^eoit - rt&q' abest a ceteris — ' '' post xe om. mka. hiju ttxvtx - JuneqgOT-e pro J5- 
neqgcuT = a~o icpojwwoy x-jtcj — 15 h'Xe' - r/^v; , ut intra u€uta.yt*.<jjov (prios 
scriptum nei«T&Yujcone) eTpeviycune' pro ogx tou yiVSvOetl — u> «T6Kpicic X 

- nevceBHc' ita cod. mendose, R. edidit nerA-ceiiHc — l1 gi ovcon abest a ceteril 

- ante ovoei'ty om. re - oti — ls a.'itcooc ^hok' Junju*. ctaLua-v 

hex., Gr. £*ii. zi7ra, Vat. om. sxei, et Legit tt*t s»k«- p in H*AilAKpmi <^iax; 
superscriptum altera manu — " ^vtu iTf|»AT^gooY a.h' cum intei lo^.uione B< 

pienda, ut respondeat Gr. affirmant! **'• y« x-jto'.;. 

Eccle. Ill, o-i^). 201 

Turn nt ertcyHpe rutpcjujue- aycju neTitATuujuutT enTKrtir n<u 
£ujoy neTitATawuurr epooSr rtee juutjuioy jun^j t&i Te ee' 
HnjuoY ^^eiKG'T'• ayuu oYnTtX TtoYcwT' neTtyoon JtgHTOY 
THpov ayuu oy ne nguuli nta nptojue ' p^oyo ttgHTq ?\A&y p- p^h 
m n«s.pA nTftrtH - xe gujfi niju. oYneTtyoYeiT ne. ttKA. rtijui eyma' 
gyjula woycut' mka rtijui' it TAY<=yujne e&o2\gH nKAg,'' ayuj rtKA. 

21 ItiJl*. Oft' EYMAKOTOY ££,?<*.< enKAg,. AYCJU It I JUL neTCOOYIt' ET&E 

neriitX itntynpe TtFptojue- xe eite' TtToq qrtA&cjuK eg,p<5J eTne* 
aycu et£e nenlt&. UnTRftH xe erte' TtToq' neTftAfi'jux. enecHT 

22 enKAg,. ayuu ainay xe juut af^oon' nca neTe npcujue rt AeY- 
cj>p*rte rt£HTq £,ri rteqgfiHYe' xe n<sj ne Teqjmepic* xe rcijm' 
neTeqrfArtTq eTpeqrtAY £*x neTrtA<=y<june' juurutctuq. 

iv, i AY(I) aiktoi A.rtOK A.irtA.Y JuuuutT2\A' THpoSr rtTAYcyoune 
g*poq JuinpK* eic TpHem TtrteTOYgifoA epooSr ayou rtqtyoon an' 
rt6"i neT-ftAc^cuu2\0Y- l rtTOOY rteTOYrtAgI?\& epooY g?t oy- p. pi^ 

2 6oxjl' ayuj jutrt neTftAc?\C(ju2\OY. aycu amok AiTJUUSJe' rtertT- 
AYJUtOY THpOY' rteitTAYOYO) CYJW.OY e^OYe' rteTortg/ rteTOit£ 

3 n^htoy uja. TertoY* ayou OYArAeoc' egpYe' nicrtAY ne' Tt6T 
nETE juineqcycwne pur JuineqrtAY enT<sjuuo THpq UnortHport' 

4 ftTAqcyuune £Apoq JuinpH. ayou amok <sJm<s.Y englce THpq 
ayul) eTJUtrtTXtJuajpe THpc juuttajuuo" xe niajug,' junpajjute' eq- 
cyoon it*q e&o2\giTJui nequj&Hp' ayuj n<sJ oYneTtyoYeiT ne'- 
aycju OYOYuuty' JuiriitA. n*.0HT' AqKTO epoq' i?rteq(T*ix ayuj 

b AqoYojju' TtrteqcApg. hanoy njutoSrg, rtOYtffx rtiuTort' egOYe' 9 m?pujju.e, Syr.= Gr. in sing. - neJi gu>0Y neTH&-rcuAj.r?T, Syr. = Gr. o , uvavT7)[/.<x ev 

- juoy alterius juttjuoy in rasura - ult. o in pgOYO super vers, recenti manu - 2\*&y 
n&p&. htIkh (R. tEhh) pro wap« to jcttjvos ; 6u$ev - R. neTcyoYGiT — 20 ev««.' 
= Syro-hex. Alex. C. aliique rcopeueTai; hebr. et Vulg. pergunt, Gr. ora. - iBo'iKgii 
n«*g' = Symm. apud Nobilium , et Vulg., Syro-hex. hebr. et Gr. a.izo tou ^oo? 

- en<*g = Vulg., ceteri ei? tov j^ouv — J1 itTTpuujue, ceteri in sing. — IV, ante &."m*v 
et ante eic om. 3cai, etiam Vat. om. kou ante toou - R. nHGTOvn&gi'K& , et vitio 
oculorum om. *yuj iTcj^yoon ^m' iT^V neTtt&c^ciu^ov TTtooy neTOYtt&gT>\*. epoov 

- iTtooy gn oy<t6ju, hebr. Syro-hex. et Gr. /.va 7.tzo ystpo? T'j/.O'pavTOiiVTojv 

*urot^ '^'/y^ ■, Vulg. n<?c jcos.ve resistere eorum violentiae — 2 aVtaa^jg' - Symm., 
apud Nobilium, £p.axapiara, Vulg. Syr. et Gr. ewYjveffoc - R. e^oyg erteTottg - ite- 
TO«g iT^htoy pro oaoi (XUTOt ^w(7tv — :; nicit^Y (sic), R. emendavit iieci<a.y 

- * prim, e tou Gn^Tco super vers, aliena m. - item alter. x». tou JunT&juio pr. m. 

- 5 scripserat ^qKToq , sed ult. q deletum est — 6 cod. legit njuoY g»T OYffix , R. 
rncndose njutOY itOYtfr/. 

Eccle. HI, 20 - IV, i-6. 

i iMV.ii.vtA Cfl IDICA. Vol. II. SO SOS 

■p. pK : 7 eniAOYg, rtTtfix crtTe' ^erc^ice' grit OYOYuuty jilnTtX. aycu 

« aiktoi a«ok' aimay EYJUutTnETu^OYEiT 1 g*poq juinpH* OYM 

oya' cyoon'* ayul) juutkeoya' tyoon Art'- ayul) jurt ^ah tyoon 

rtAq' ^jul neqgjicE THpq- ayuu neKiiATs juneqcei juuul.rt r ^p^JlAAO , • 

AitoK tfe Ei'gpcE ttftijtA* ayuu enrfie oy eik aka. ta\J/yxh ecujaat' 

rt?\AAY rtoYrtoq' ayuj n«*j oYneTcyoYeiT' ne* ayoj oYnepicnA- 

b cjuoc' HnortHporf jte. rtArtoY necrt^Y e£,oye' ettoya- tt<sj ena- 

w rtoY jteyReke rt«\Y g,jui neY^ice'' xe eYujArt^e' noY&' rt*+ 

tootcJ HneqtyRHp* OYoi Ae' rt^q' noYA' EqujAngE' JunjUEg,- 

11 crtAY ujoon' Aft' eTpEqTOYftocq. ayuj on' epty^rt jteciiay 
rtKOTK OYrt oYOYrtoq' WAtyajne may it^juume'' jtoya' ^e' rtToq' 

12 EqrtAgw.oji*.' n**^ rtg,E. ayuj p^yAft noYA' tcuk ttecnay ma- 
p. pk&: : A^epATOY JuureqjuTO eJ&o^v ayol) n^uuc' eto rttyojutm - Fpc 

13 nqrtA^ene aw' ecuu?\n. oyakaooc ne OYcyHpetyHjm.' Tt^HKe' 
rtcocjxxr Ego ye' OYppo' rt^E^^o' ayuu naoht' JuinEqEmE inpo- 

u cexe 6e m xe qrtAEi ERo?\g,]ui nm rtrtETCort^ ETpEqpppo'* grt 

i T-EqKEjmrt'TEpo' *qj> £,hke'. AJttAY gApoq' ilnpH EftETort^ 

THpoY rtETJUOOcyE xxii nEigEpcyipE JuuuiEgcrtAY na.i Eqrt^Tco- 

16 OYW ETTEqjUl**/ Eft OYnEpiCJTACJUOC Aft' nE nn2\AOc'* ftEftTAY- 

cyUJnE THpOY gA TEqgW* AYCU ftKEgAEEY ftCEftAEYc[>pAft£ Art' 
Egp&i EXOjq'* nEIKE' OYnETtyOYEiT HE" AYUU OYOYCJUCy JTE' XuittX. 

n -f&THK.' ETEKOYEpHTE' EKftAfiUJK EgOYft EJTHJ JUTTftOYTE AY(I> 

ftV^TtTTK EgOYft' ECCJUTJUL XE TEK0HCIA COTJT' EgOYE' JTETOYftA- 6 injuovg = Syr., Gr. in plur. - gertgYce' gr? oyoyukij (alter, oy super vers. pr. m.), 
Syr. = Gr. ao^Oou xoci Tcpoaipsdcoii; — ' a.iiiay, cod. mendose a.yhay - R. 6Y.uHTpeq- 
tyovEiT — s R. AineiceoYA. - post tyoon *ai' cod. om. Kfitt ye 'j'-o; x«tt vs xoeXoo; oux 
£<7Tiv auTW - «*lC|' abundat - neKfia/X pro neqtia.'K = ocpOxXj/.o; x-jto'j - e"rd€ oy 
abest a ceteris- y in taaJ/yjxjh super vers, recenti m. - H7\a.&.y IToymoci pro a-o «y«- 
Owauvr,; - y R. 6go-re pro egove - l0 nA'f tootcj , Syro-hex. Gr. svtpei- '^e', Gr. xa'., 
Syro-hex. £>/ - ante Junjuegcn^Y om. x.ai- y in . . . toyhoccj super vois. aliena m. 

— u pr. man. pyj^n , sicut infra, altera praemisit e - oyH oroYnoq (sic) . H- 
gJDLu.c', Syr. ^ Gr. xxi 8ep[tV) x'jtoi; - cu in n&uj<june super vers, aliens maim - *Xe', 
Syr. = Gr. xai - R. q«A.gnoju , e vix videtur — '" t<jjk i-ixoaTauoOy; - ne in rtq- 
lu^ene super vers, recenti manu, R. nqi(A.6iE — l " oyak*.ooc (sic) - enpoce^e 6e 
= xau 7rpo?s^£iv sti — u prius scripserat nqnjuw, dein n est deletum et lineola appo- 
sita super q - ante gTT om. xe - oti — 15 g in JuLu6gc»iA.Y su; > pr. m. — 
ncpicn^cjuoc mendose, pro --pxc;xo; - post Jun^oc om. THpq - R. oin. T«f 

- g* T-eqgVM - Vulg. fMt4 cum, Syr. - Gr. ca^pojO^v ocjtwv — ,: >fgTiin', cetv- 
Xa£ov - ice prim, alii om. - -reiceMCJA 8ufft« <to'j - co-rn scholioo, 

de. i\ , 7-17. 203 

TAAq' rttf~i rtAeHT 1- xe ttcecoovrt' Art eeipe JutnneTrtArtoYq'' 
v, i JunpfiuxSe ££o?\g?? TEKTAnpo' * ayou JuinpTpe JTEKgHT"' rte'nH ' p. pic7T 

enoyxe e&o2\ rfoYujAXE juutjuito e&o?\ JuurrrtoYTE' xe nrtOYTe 

cyoon grt Tne' ktok ^e' Ktyoon' g,ixjui nKAg; etRe n<sj ka. 
' rteKcyAxe eycoHk. ty*pE OYp^coY txjo»ne' grt oymo6^ JuinipA- 

cjutoc* ay<I> ty^pe neg,pooY JunAOHT' tyaune grt OY«j^yH rtcy^XE. 

3 kata ee' eTEKepHT" rtoYepHTr' JuinrfOYTE JuEnpcucK ETA&q'" 
jLTjutrt OYouty' r^p' cyoon' rtrtAOHT' neteknaepht (5e juuiaooy 

4 t&ay. oY^rAeoit ne' etaatpekepht' egoYe' epoc' rrvepHT - ' 
rtYTlI'TAAY. Juinp^t" TEKTAnpo 6e' eTpe T reKCAp^ p itofie* 
ayuj junpxooc UneiATO e£o2\ jGEnrtoYTe xe oYjuirirfAT-cooYrt 
TeT^yoon' xe wrte ttnoyte <5om'T EJTEKgpooY* ftqTAKO Frte- 

e g&HYE' r?fteK(Tix. xe grt OY^cyH Fp^coY jmrt ^ErtnETtyoYEiT* 

jmrt gertAAHHcye Ttty^xe' htok Apigp*re' £HT~q JuinrtoYTe'. ek- p. pi<T 
tyArtrtAY eyjuuTt^a' EYeipe juuuoc Foy^hke' g,rt oyx^P^" ayuj 
oYKpuuiA- EY^ApnA^E juumoq' juut 0Y2sJK<sJ0CYrtH* JuinpjxynHpE' 

E£,P«SJ EXJUL JTgUUR' gApEg, EpOK' EKXOCE g,tt g,tXJ& m**.' rfYKAAK' 
8 EKXOCE EpOOY £,7? OYgOYO' £1X1* TTKAg,. JTppo' ftTCCJU^yE ft- 

TAYpguufl Epoc - qgixrt OYort ftfjUL" ^yuunE eko juinicTOC grt gau& 

b rti'jut- MErtTAY^ApnA^E ktootcj nguuB £Ap£y HrtAgpAq. ttet- 

jue' juu!>at' riqrtACEi an' Ju^ATr'- aycju rtijui he rtTAqguu §poq' 10 gA* n^cyAi rtrtEqrEitHJLiA- jteike OYnETcyoYEiT tte . £«. n&- 
tyAi jutnoYrtoq'' AY&cyAi wtff rtETOYum juuuoq'* ayou oy te 
TJUtrtTxuuLopE ETcyoon e&o?\ juumoq'* XE tapxh JuinEia>p£ HE 17 am super vers, aliena manu - JunnGT»*.novc]' ceteri scootov ; in plerisque vero 
codicibus, pro xocxov, est x.y.Xov, bonum, Nobilius — V, £ UnpfiaXTe, Syr. = Gr. pt.7) 
'i-E'j^i - post gTT -me' Gr. hab. ocvto, quod Syro-hex. et Alex. om. - "Xe', Syr. = Gr. scat 

- ka. pro SffTaxrav — - initio om. xe = OTl - oyho(T' AinipA.cjui.oc = 7rX'/)0et ircipacaou 

- oy&ujh, lit. ty in rasura, et h superscripta pr. m. — " v*p\ Syr. = Gr. oti - ante ite- 
TEKM^epHT om. TTto:< — s 6e' hie videtur redundare - R. jursju-ro — 6 ante sTtok 
Syr. = Gr. hab. ot», Symm., ut notatur in marg. Syro-hexaplaris, yXkv. - Hieronym. 
sed , Vulg. vero — "' R. emendavit goyaihtTsa - g^peg ipoK' usque ad v. 8 oron 
iuju, Cir. ort 'jIy'/'jC, z-v.-no utlyjXou o// '/;'/.'., >c«t 'j'j/'/)Xoi STr'auTOt;. 8 x.xi we- 
H9<reia yyj? :tt'. z'/vti ean, V/7'./.zv; tou avpou stpvacr^evou, Syro-hcx. ^-^^o 

- 8 sequentia tytone .... TTn^gp^r| ceteri non agnoscunt — B ^.yuj kiju ne iiT&q- 

> y 'o nneqrtHMitA. , Syr. - Gr. /.y.i Tt^ riyawyjaev ev 7cXv)9ci 7.'jti»v yswrj^oc ; 

A. C. :■/ r.'t:r,hv. xutou vev7j{j!,a — l0 JunoYiiorj', Syr. = Gr. avadu)auvri§ - alter. o> 
in xAiiTTy.yjoupe super vers, aliena manu - cBo>\ iljuoq', Syr. - Gr. t<o reap' au ""/)<;. 

Eccle. V, i -io. 204 t 

*p, pieS: 11 ntiATs. U^itiH^ gp7\(T ftTTOOTCJ AAng,i£g,A.?\' KAN OYKOY1 

neTeqrtAOYOJueq kak oy«o(T nc a.yu> nertTAqceT guxuq' jS- 
u juuvTpjuuuiAO - jurt neTKcu juumoq eTpequuiijIj. oy« oYtyourte' 

eA.irtA.Y epoq' gApuuq' JuinpH" oYJUUtTpJuuuAo' eYpoeic epoc' Jx- 
la neTNg,HTc eykakia. rt«s.q' ayuj TMitTpJuEjuuko' crtATAKo' gTT 

OYnepicnACJUoc' JuinorfHporr Aqxne' oY^yHpe' ayuj jmrt ?\a.ay 
ii grt TEqtfix* aycu kata. oe' itTAqei E&o2\g7t ^htc TfTEq- 

juiaay eqKH ka^hy' EqrtAKToq' ort' eTpeq&ujK rtee KTAqei 

juumoc ayu> rtqrtAxi ?\*.&y Ait' rtjuuuus.q' gH neqgice 1 xe eqe- 
i5 jutoo^ye eoSr SJneTrtTOOTq. n<sj 6e oYtyuurte ne' JunortHporr 

itee r<s.p TtTAqeT eqrtA&uuK. ort' g,i ita/i* aycju oy ne negoYo' 
* p. pice : u rtT Aqujame rt *q' ! xe rc r rAqgpcT _ Hq' em~HY. ayuj fteqgpoY 

THpoY eYcyoon' git oykakc' ju.it OYgHfte* aycju git OYitotf^ tt- 
h tfcbitT- juit oYtyuuite- juit oyx^^h. eic nneTitAiioYq TtTAi- 

nay epoq' amok' eYAFAeoit ne* eoYuwu' aycjj ecdr aycu enay 

eYOYrtoq g,ju neqgice THpq cTeqitAgACTq gApoq JunpH* h 

THne ititegpoY junequuitgl itaj itTA nitoYTe taay itAq'- xe 
is TA.i Te Teqjuepic. xe poujue ni'ju rtT<v nrtoYTe + it*q' ttoY- 

JuHTpJuiJuiAO' jurt g^itgYnApx^NT* ayuu oyc^oycia k^htc 

eTpeqoYcujw. e&o2\ TtgHTC aycu eTpeqxi juneqjuepoc* ay<I> 
i9 eVpeqeYc^pArte' g,Ju neqgice' n«sj oy^ - TtTe nitoYTe ne* xe 

ttqttAp njueeYe ort' ItgA£, git itegpoY juneqtuitg; xe nitoYTe 

nepicnA iuuuoq' gH noYitoq' JuneqgHT. 
p. pier : vi, i *0Yit OYnortHpiA e&ik ay epoc gApuuq' JuinpH- ayoj itAu^juc' 
• 6AP oc l' "Tne' £rre t* 1 ^ 6 ' OYpcojue epe nitoYTe «*.+ w^q' 10 ne nfi&.*^, Syr. =Gr. ocpOaXaoi; stUTOU — ll R. nTOO-rq pro jTtoot-c| - kah-icah 
= x,av-/.av — alter, oy in oykoyi super vers, altera manu - guiuoq' jujuTit in rasura 

— l2 gApcuq , ut alias pro gA.poq, uti reddidit R. sine ulla adnotatione - 6ykakja. (sic) 

— 18 post TJUMTpJujuiAo' om. 6K6iV0( - R. ccmat-a-ko - cod. ante Aqxne' om. xai 

— u *y<ju prim, ceteri om. - KMiUkq' = Vulg, secum, alii om. - R. gtt neqgice 

— coy JuneTrTTOOTq pro sv ystpt ocjto'j — |J xe, Syr. = Gr. tj — gocTHq gAx-rcif ut 
intra — £6 gi? oyho6^, ceteri xoXAw - ^cj'Xh = x. ^^ — ' 7 EYA.vA.eon ita passim - hay 
cy tou e«A.Y eYOYnoq (pro tou if^'.v Kvec9(i»ffuvv)v) super vers, a pr. m. - h THne, 
Syr. = Gr. apiOaov = Vulg. numero — IS xe pro xxi vi - aycu oYe^orciA iTgHTc 
= xai e£ou9ia<T6N xutw - R. expeYOYcuju — ly R. mendose qnAp - on' scribae 
mendum esse puto pro ah' - nepVcnA - irepiaic^t - R. g» notrnoq — VI,' MLpu>q' 
= gApoq' - gApoq' (sic) iiTne', Gr. mtto tov xv'Jocottov, S\i\> hex. hebr. \ 

tov xvQpwwov, alii ewi toi; BtvQpwwoi?, Symm. ipud Nobilium, nee doq Complut. 
et Vulg. xapa toi; av')pco7roi; — ~ exe tai *Xe' ( - ne' tbsunl a roliquis, Bccle. V, ii - VI, i c 20:i 

noYJurrfpJuEjuiAo' jurt £Ert£YnApx<JUNT~A **n oyeooy* ENEqujA- 
at ah' rt?\AAY g,rt Teq^YXH' £rt rtET~EqrtAEn£!eYJUt.Ei epooY 
THpOY" aycu HTeTJui nrtOYTE ^t" E£0YC1A NAq' ETpEqOYUUA*.' 
eRo?\ rrgHTC* xe oYtyJujuto' Tipajjue' nET~rtAOY6.u.c" nAi oyjtet- 

B tyOYEIT JTE" AYUU OY^yuurtE HE JUUTOrtHport'. EpujArt npCJUJUE' 

Xne' UJH TtcyHpE' AYUJ ItquUM^ ftOYAUJH ^pOXinE* TtTE NEgOOY 

rtftEqpnnooYE aujaj aycu TEqi^YXH rtcrtACEi Art' Efio^^H 
noYrtoq* aycu ort' JuinE kaice' tyounE rtAq* aixooc' xe rtArtoY 

i rt£OYg,E Epoq* XE TtTAqEI gft OYnETcyOEIT EqrtAR(JUK Oft' £K 

oykake' aycu §pE TTEqpArt' rtAgculic £*! nKAg/ ' aycI> JuinEq- * p« p^ 
e may inpH' jUnEqEiJUE ort' EJUtoTrtEC* tiai 6£ coTn ejtai. kan 

EcyuunE' Aqcurtj? rtcyo rcpojunE' g,tt rtEglooYE• aycu JutnEqrtAY eoy- 
i rtoq' - xxh §pE nka #e rti'ju.' rtAikuK.' ££,p*i eyjuia woycut - '. n^icE 

T"Hpq JUinpCJUJlAE' EqRHK EgpYrt' ETEqTAnpo'- ayou TEq\|/YXH 

» najuioy£, Art', xe oyF oYgpYo' cyoon' «nco4>oc e^oye' jtaoht' 

9 xe ngHKE cooYrt' ET-pEqjuootyE' JxnJxTO §Jrio2\ Dincurtg. oy- 

aYaooc' tte nrtAY rtrt£A2\- e£oye' nETJUiootyE' jurt TEq\|/YXH 

io tiai OYnETtyoYEiTr he'* aycu OYOYcucy he' IinrtA. nErtTAq- 

cxjCJUnE HAH AY+ PA« Epoq' - AYCU AYEJJU.E Epoq' XE OYpcUJUlE he'* 

ii aycu rtqrtAxi gAn Art' jitrt nxcucupE Epoq'' *xe oYrt £,Ertcu,A- *p« p*h 

xe' EYTACyO rt^ErtnETOJOYEiT. 

vii, i oy tie nEgpYo' Jxupujxxe- aycu rtijut nETcooYrt' xe oy ite 
nArAeort' JunpcujuE gJx jTEqcurtg; h th^te' rtrtEgpoSr juincurtg 2 ante 7tneqcy&&T om. z,oa - . . . cneV^YAiet = £ 7U 9 >j [/.•/] <7£t, — 3 ujh = tye - rf^Hpe' 
= Vulg., ceteri subintelligunt - H-re itegoov .... &iy*i = Syro-hex. et Hieron., apud 
Nobilium, et plures fuerint dies, Graec. x«i tt>.-o o ? o Tt sffOVTat oci vjp.spat stwv 
kutou - novrtoq , ut alias, pro ayaOoxrovyj — 4 OYne-rcyoeiT (sic) - R. oscitanter 
wuj neqp&n guuflc - gU nx*g , hebr. Syr. et Graec. £v <7>tOT£t. — 5 ejutoTnec - n&.i" 
.... in*.t = Syro-hex. . |.jo» ^ ^-iv-* (-jo. . (.-Jo , Gr. av-xxauTsi? to'jtoi uTrep toutov, 
hebr. Hlft HT/ nr?3 — F ' k*h etyounc' = Syr. Vulg. hebr. A. C. et Complut. xoa et, 
Gr. om. £i - iTtyo .... gn negVoove ^R. mendose itegicove), Gr. ^iXio^v ercov xaOo- 
*ou$ , Syr. liuloi . . . . , nee non s. Hierony. iuxta hebr. mille annos duplices - julh 
= <j.r, - evju.^ R. emendavit in iioyajla. — 7 eqfiHK egovn' scholium - Teq\J/v;x;H = Syr. 
et Vulg., hebr. et Gr. sine auTOU — ' J TGq\|/vx" , Syr. = Gr. absque ccutgu - R. om. 
ult. ne — l " nen-r^qujujne Syro-hex. loo,, -jo,.^ f et hebr. nTIMJTl^ , Gr. zi xi 
>.-.',. A. C. r, T 1 . . . . . , Vulg. qui futurus est - W\ii yjSy] - post gGH^jAxe' cod. 
om. noXXoi — " TTgGnneTtyoYeiT, ceteri in sing. — VII, l prim. &y:ju, Syr. = Gr. ort 
- R. er ne n&.v&.eoit - nequittg = Vulg. Syro-hex. et Alex., Gr. absque kutou - h 
abest a ceteris - TTHGgoov Juinajng Syro-hex. et Alex., Gr. £wv)s yjaeptov, 

l-ccle. VI, 3 - VII, i. 2or> 

rtTeqjUNTneTtyoYeiT* ayoi AqAAY grt oYgpiflec xe tii*x neT- 

natajuc npuujme' xe oy neT-rtAcyoune juutrtcuuq gApoq JutnpH. 
2 OYAFAeort' ne OYpAit' egpYe' OYneg, h oy«a TT ArAeorr ayuu 
s OYArAeort' ne negpoY junjuoSr egpYe negpoY nnjuice. oy- 

ArAeoit' ne fkuK egpYrt enHi JungHRe* egpYe' Rcuk egpYn enHi 

Jxncd)- eflo?\xe tai te oah Ttpujjue rtuut' ay<I> neTort£ qrt A^fr- 
i TtOYAFAeort eg,pAi eneqgHnr'. oyafaoon' ne ntfuurrf egpYe' 

ncuuRe- xe qrtAi - oy rtAq' gll ngHT juureqgp. n^HT' rTRcA- 

^.pK»: ReeSr eqgil nm JungHfAe* n^HT' gcuuuq' fTrtAOHT"' eqgil nm 

o juinoYitoq'. oYArAeort' ne ccjutI* enexnio' HncAiie egpYe' 

- OYpcujme' eqccuTJui enxuu ftrtAOHT. Hoe UnegpooY rtg,erttyort- 

te' eYJuiOYg,' gA nex^^^ort tai te ee' juincuufie rfrtAeHT'' 
h neiKe' ort' oYneTtyoYeiT ne. 
9 ncAfie AYai qrtATAKO JuuTgHT' ttTeqjurtTeYreitHC 

0AK FftcyAxe' egpYe' TeYApxH oyafaoon' ne OYgAp<=y ^ht' 
io egpYe' OYnltA eqxoce. JunptfenH e(5a>NT gJx neiairtA xe ntfaurtT 
n rtAJuTort' juunoq' grt koykoy fTrtAOHT'. Junpxooc' xe et£e 

oy Aityuune 1 xe rtegpoSf Tttyopn rtArtoYOY egpYe' ertAr xe Tt- 

12 TAKtyirte ah' etAe nAi grt oyco4>ia. ayuu oyi? oYgpYo' 

p. p^ : 13 tyoon fTrteTHAY enpH* xe TcoqViA ec^yoon grt Tecgoi&ec 

eco nee' rtoYgoiiiec rcgAi - * ayuj oyn goYo' cyoon' TtTerrto- 
i4 cic rtTcoqViA" ecrtATArtgo' JuXnenrHn epoc. aimay ertT-AJuio' 

junrtOYTe' xe rtijm ne'T^lAecy(^JUl(5oJUl , eK.ocut.ei juineTepe nrtOY- 
i Te rtAnoorteq' gl* negpoY JunoYitoq'* ujifte' git oYArAeort' 

AYUJ NVNAY gll negOOY TtTKAKIA' AYUJ KT+ gTHK. enAI g,Tt 

OYcyuurtq- nAi a nrtoYTe TAJuaoq' etRe 0Y(TirtujAxe- xeicAc xe T«rtT^A crtAKuuTe jurt 

ftAftOY 1 R. haud recte A.qAA.Y noYgoifiec — ! h oyha. abundat - alter, oya.va.0oh' 
(R. mendose a.va.oon ) ne abest a ceteris — : ' R. proprio marte ne juneiificuK — k xe 
q«A.x ov macj' (R. OYitoq ) . . . Jun^qgo haud recte reddunt Grace. OT* sv xaxiz 
7rpo;wxou ava9uv6Y)<r6Tai *apSt«, item Syro-hex., sed ).^-^ sub asterisco — ' gw 
prim, super vers, a pr. manu — 7 eYxioYg' scholium - ^A.>vXJon = yaXx^icv, Ur. Xi- 
(iyjTa - -re super vers, a 2. m. — s xxn ncA.Be, rectius JuncA-Be - R. mendoSQ «n 
ngHT - nTequ-ttTEYVEtiHc euvsveia? KUTOU — ,J -reYA-p^H , Syr. Gr. ^ l -X"^ v a ' J " 
tou - oyhHaT eq-xoce pro U^yjXon Trv^'jaaxi — ll eTlie oy - ^ia Tl Aqu. iu\l.i Nobi- 
lium, Syr. Gr. Tl - A.i'iyajne' pro A.qsy;une iyzvzto - R. egove «m -xe it TAJ 
ne (sic) — '-' initio om. ayx')r, aro<pia ;jl£tx >cXy;povoaix; — l;; ifxtTltw 

- uncTHn epoc, Syr. = Grace, ton -xj'x'jt^; ; it. YU1, 8 — l ' .\ .ww. ceteii 

- eKOCJuei a xO9(AY)90lt — ls <i)ine , Vul^. fritcrc, Svi. Gr. "'''• ^t* »V 

= (T'JL/.'plOVlo; - A.YCO Itl X gTHK 101 XXI. VI] IS V.) 207 

w rtrtE npume' g£ eMay juutrtccjuq'. £uu& Nijm' aimay epooSr 
ItrtEgooY itT~AJi*frTnE r rtyoYEi r r' oyn Tukajoc E^yAqjmoSr g,it 
T~EqjuurTJtAE' a you oyn ACEfiHC ecjjuHrt efio?\ grt TcqKAKiA.. 

i- linpcyuune ftAiKAioc' ene^oYo'* ayoi junpAAK.' rtpJutitcAoj 
enegpYo'* juhttuuc' rtvnuucyc efio^\. jutnpp ace&hc ort' ene^OYo' 
'ay<I> Hnpcytune ekn *urf- xe TtrtEKJUtoY' n&o?\ JuineKOYoeicy. * p- p** 

OYATAeoft ne' EnrpEKtfo^xic ^Jx n&i' ayuu JuinpxuugAA «tek- 
oTx eBo^U n«sj xe rtETpgoTE £HTq UnrtoYTe' oyn guuii 

20 rtuu rtAFAeort ftAtycune may. tcoc|>j'a' rtA&OHOEi Enco<boc' 

21 e^oYe' juht' eyo ne£OYcia' eycljoott git OYno^ic xe uut 
puujuE rtSMKAJoc gjrxjuE nKAg,' EqrtAEipE rtoYAFAeort' rtqTJuip 

23 NOliE. AYUJ Fty^XE THpOY ETEpE NACEfiHC KAXOOY JUJTpi - 
AUTEKgHT EpOOY' XEKAC' ttftEKCUUTJui EnEKgiIgA?\ EqCAgOY JU- 

2fl jliok' xe qrtAnoriEpEYE EpoK rt£A£ rtcon' AYUJ JTEKgHT' W&- 
juiok^k itgAg, rtcon' grt rtEKgiooYE* xe' Htok gojojK.' ok' kca- 

24 gOY Tt^EMKOOYE. ft<M THpOY AiXOftTOY git TCOcb'i* AYtU 

r ai'xooc' xe ^frtAcyojnE ItgOYE' cocl>oc aycQ rtTOc' acoye' e\Mo?\ 

juumoi ejuus.te' # nApa. oe eheco juumoc *&.Ytu enauie nEccyiK' rfi'jut *p- p*& 

nETM&tyTA^OC. Al^ - OYOI AttOK JUtit nA^HT' EE'IJULE' EJUlOYcyT 7 

ayuu EcyirtE TtcA oycocH* jurt oy^axe* ayu> eeijule etjuTTt- 
AeHT' juutacej&hc jurt ng,icE' xin ncyEE'r ayuu ahok ai'£,e Epoc 
A Yd) AMOK aixooc xe ccacx)e' Ego ye ettjuoy rt<ri tec^ulie' T<M 
eco Tttfop6~c ay<ju JTECgHT' Eqo TtOE it j?eia.Auu EpE oYgAtfE g,rt 
rtECoTx- ttakaooc ETJunJuiTo eRo^s HnrtoYTE' CEttAftAgiAEq 16 gt? TGqju.iTTJULe = hebr. Vulg. et Aqu. (cfr. Field) in iustitia sua, Syr. - Gr. sv 
Oi.xcf.ua xutou - alter, ovrt pr. manus, secunda oven, ut edidit R., cum e super vers. 

— " Avuj Unp&^K npjuncfiou pro |JW)&e ero<pi£ou, A. C. /.at pj .... - juhhujc', 
Gr. [);r, wots — 18 on' abest a Syr. et Gr. — ly scripserat Junpxogii, dein ipsa pr. m. 
mutavit o in ou- n&v&©o» abundat - H&ujoine , Syr. = Gr. e£eXeuaeTai — 20 «&- 
fioHeei = ^ov)6v>8et - evo TTe^ovcT^' = e^oo<Tlot^ovT«? — 21 jujT ptojue TT'XVk&ioc =Vulg. 
no« est enim homo iustus , Syr. = Gr. avOptoT-o; oust e<7Tt r^tx-aio; — 2:i qn&none- 
peve = 7rovv)pguaeTa.t - ncK^K-r' KAjuoxgic, Syr. = Gr. /cx^worsi x.Xj3fiiav too - «g^g 
TTcon' gn HGKgioove pro x.y.0ov>o: woXXa^ — 2 * &vui = Syro-hex., Vulg. hebr. et 
C3r. om. - iTgoire' abest a ceteris — ' •' n&p& ee emgco JSjuoc = Vulg. et Syro-hex. ►» 
Low t^U (.^o , Gr. vtte: o vjv- eit&cye nectyTK (R. neiccij.'K), Syr. = Gr. [iaO'j [iaQo? 

- neTM^cyT&goc , ceteri ewptjffei kuto — *• *V-f ovoi (+ super vers. pr. manu), 
Syr. = Gr. txuxXtoag, Vulg. lustravi - ovcyAxe, Syr. - Gr. '}r/.pov, Vulg. rationem 

— -'' alter. Xiiok abundat - R. egore njuov - Ttee abest a reliquis - i7nei'&6u> (sic) 

- n^K&ooc 7v-/.0o;. 

I-cclc. VII, 16-27. C J08 p^v p'is'K I 


w epoc neTp rto&e' guxjuq' certAtfonq rtgHTc. eic n«sj A.ig,e epoq' 
nexe neK?\HciACT"HC' eie ecoYHg,' itcA OYei ege' ey^okicjuloc - 
n<M nta ta\|/yxh tyirte' Tfcujq' ayuu junecge epoq* ayuu 
OYpcujue noycjut - ' ne rtTAige' epoq' grt tyo* aycu OYcg/ijuie' H- 
neige epoc gr? kai THpoY. ' juniio^s !\e' ftrtaj jt<m ne rtTAi^e 
epoq' ete nertTA nrtOYTe ne T<sjuuoq' npuujue Aig,e epoq' eq- 
coYTcurt' aylu Wtooy AYKcuTe TtcA ^ert^oncjuioc rtAtyooSf. 
num. neTcooYw' rmcoc[>oc ayuu rtijut neTcooYrt' juut&oj?\ Jxn- 
ty^xe. 

viii, i TcoqVi* Juinpaujue' itATpe neqgp' j> OYoeirr ayuu nETO 

2 rtATtyine' g,ii £,p*q' certAJuecTujq'. TTAnpo' Hnppo + ^thk 
epoc' AYd) Hnptfene' eT&e OYty*xe' TtpArtAty' HnrtoYTe' 

3 irvrtAJUOOuje r*p' g,i g,m juEjuok.' junpa^e 61' ep^TK g,tt oy- 
i ujAxe eqgpoSr Fee rtoYppo' eYftTq Te£OYci«s/ ayuu rti'ju. 
5 nET«Axooc rt^q' xe oy neTCKNAAq'. neTttAgApeg, !ke' eTert- 

to^h rtqrt aeijuie on' eYcy^xe iunorteport ayuj neYoeity jung^n' - 

b ngHT juncoc}>oc ftAeme' epoq'' xe gcuii ntu, 1 oyktoy neY- 

OYoeity Jjuuay jurt TeKpicj'c xe ncooYrt' junpawue' rtAtytuq' 

i egp<sj exojq'- xe juu? neTeume xe oy neTrtAtyume'* aycu ka- 

s ta oe eTeqrtAtyuune' tuxx neTNATAjmoq'. jurt pcuxie' eqo ftTe- 

£0Ycia' JuinenTtX e.TpeqKuu^Y JuinenTtA/ a. you jurt neTo rte^oY- 

cia. g,Jui negpoSr JunjutoY* aycu juiw kuj eKo7\ gix negpoSr junno- 

2\yjuoc aycu T-jmrt^fcyAqTe' NcrtArtOYgjI aw' JuineTHn' epoc. 

o a.y<I> nAi THpq AiitAY epoq'' ayoi A.i+ n^HT enTAiAio 

THpq rtertTAYTAJUUOOY gApoq' JunpH rteitTA npajjue' xi e- 

io goYciA.' rtgHTOY g,*A npuujme eojuixoq' aycu tote' ainay 27 ante ne-rp tio&e' om. xai — 2S &«' in *i'ge super vers, a pr. m. - pr. m. ei, altera 
scripsit eie, videtur autem pro ore» - icovHg' a ceteris subintelligitur - ey'Xoicjcjuoc 
= Xoywulov — " <J Junecge = C. ou£ eupev, reiiqui o-j^ s-jpov - cod. ovcTgixiE' pro 
ovcgi'jue — 30 JunEo"K *Xg' tTn&.i pro tX-^v 16c - ne t&ju7o-|\ R. einendavit ne-r^q- 
tajuiocj - AJ'ge epoq' abundat - R. jafttu'K pro Junlicu'K — VIII, s Junp<^ene cod., 
R. junpfienc - R. mendose npo *.n&.<-_y — ' > ^p' Syr. Gr. om. - Sluok scribae 
mendum, pro Jujuoq - in fine on), oxt ttxv o :xv BeXviat] zoir,an — 5 *Xe' a: 
a Syr. et Gr. - on' pro *ti\ ut emendavit R. - Hnotiepon - -ov^oov — 6 oyFtoy 
pr. m., altera oyeiitoy, et sic dediTR. - item pr. man. nevoeuy , altera nevovon 
quam lectionem retinuit etiam R. — ' ^vco, Syr. a Gr. oti — s eqo nTe^ov. 
= e^ouiia^ov - eTpeqKcu>\Y tou x-uAutxi , R. eTpeqx 1 - '^^ - K«3 iAoV 
ttoAy] - JunnoTsvAioc = TroXcfxou — ■ tT\ ctoyc'jV ii^htoy pro :a oia s;oua'. to tote tot:. VII, 18 - viu, t-ro. 209 
ertAcefiHc - oayxitoy EgpYrt enTA^oc a you ayej Eiio?\gIJi tuaa 

£TOYAA.fi' AYTJUIAEIOOY git TTnO'M'c* ' TAI TE 0e' TtTAYAAC' - p. p*e : 

11 itai 6e OYneTcyoYeiT ne. xe jmr? c^Axe' EqrtA^t - itg^nrq rt- 
tootoy KfteTeipe' tax" JJAnncmeport'- etj&e jtai a n^HT' 
rTrityHpE rtTtptojme tout' epooSr- ETpEYEipE gpAi TtgHTOY jun- 

12 norfHport. iTEttTAqp noRe' AqEipE juinnortHport' xirt rttyopfr 

AYOU tyA TEYgAH* AYOU ^fcOOYIt' AftOK.' XE OYM AFAOOft ft&- 
tyoUJTE ttftETO ItgOTE' gHTq HnrtOYTE' XEKAC' EYpg,OTE' gA 

u Tec|£iH" aam ArAeort' ^e' rtAtyounE HnACEliHc- ayou itqTA- 
uje' rtEqgooY Aft' gA ^aiRec' rtoT jtete rtqo' wgAT Aft' gHTq 

14 JuTrTftOYTE. OYft OYJTETtyOYEIT' EAYAAC' E&O^ g,JUl JTKAg/ XE 

OYit gEft2uKAioc' rtAi EqrtATAgooY rt(5"i ng,ouii JuinACERHC' ayou 

OYit g,EftACEliHC gouoSr Ecy*qT"Ag,ooY *w(Ti ngou.ft ru?2sJKAioc'' *p. p*? 

15 AYOU AIXOOC XE nEIKE' OYnCTcyOYEIT TIE'. AYOU A. ft OK AI- 

taiaeie' hwoyR' ayou juu? AFAeort' cyoon' HnpoujuiE gApoq' 
juinpH' nca oyouu.'* g,i ecu- g,i EYcbpArtE' ettai HETitAtyounE rtAq' 
gl* nEq^iCE' gH rtEgooY JuTnEqourtg; rtAi kta jtnoyte t&ay 

i6 itAq' gApoq JuEnpH. gft rtAi Aii - JuInAgHT etco<|>ia ayou 
ert&Y EnnEpicnACjmoc' rtTAqcyouTTE g,*ix jut nKAg/ xe gH nEgpoY 

n ayou grt TKEOYcyH EttqrtArtAY Aft' Eg,irtH& g,rt ^Eq^A^s* ayou 

AirtAY EftTAJUUO THpOY nnrtOYTE* AYOU HnpCJUJULE' ftAOLJge' Alt' 

ejttajuuo' TtTAqcyounE gApoq JuinpH' Epcy^it npoujuiE gACTq 
EqcyirtE* rtqrtAtffNE Alt'* ayou netepe ncoc|>oc naxooy ecoyou- 
rtoSr rtqttAcygE epooY Ait'' xe nAi THpq AiTAAq' EgpAi eita- 

gHT' AYOU A JTAgHT' HAY EJTAI THpq* ' P- P^f 10 tt in egovn super vers, aliena manu - 6n-r&c{>oc = eig Toccpou; , Syr. in sing. 

- a.yu3 &.Y6I eEo>\gJUL ttaia. eTOY&^fi' = Aqu. apud Nobilium : xai v)XQov sx, toxou 
ay.ou, Syr. = Gr. x.<xt ex tou otyiou, xai ewopeuQyjffav ; cfr. Field, op. cit., ad h. 1. 

- ante tm Syr. = Gr. hab. oti — ll xxxi ty«.XG eqrtA.^ »g,HTq (2. m., pr. m. egHTq) 
pro oux ecTTi y^o^evr] avTipprjci? - t^^ch (R. mendose t&p^h) = Tap - Junnone- 
pon' = to wovrjpov - ult. t vocis tcjut' in rasura - gp*« iTgHTOv abundat — I2 «j* 
Tevg&H, Gr. awo |t«xpOTr)TO? kutwv, Syr. in textu sOovi»- ? lLo.n-v.uo ^> , in marg. 
cum Gr. - alter. *vu3, Syr. - Gr. ot ( . xo» - R. haud recte oyii oy&v&«ok et evep- 
gOTe - Teqg'iH pro TeqgH, R. xeqgHi — 1:! !Xe', Syr. = Gr. initio y.at - neqgoov, Syr. 
= Gr. absque auTou - "g*-T, lege TtgoT aut ngo*re ^oPoufJtevo? — l * TT5"i ngcofi bis, 
Syr. - Gr. m% r.v.-c^yj. - alter. &vu3 ceteri om. — 15 niiovfi' (sic), pro cnovuoq = ttjv 

ppoffuvyjv - alter. ayu3 pro oti - R. mendose gi oycou - en^V, Syr. = Gr. xat auTo 

— lc post iin&gHT scriba oscitanter omittit ecoovn = tou yvo>vat *- cod. a.tco«|>ia. 

— 17 alter. *yu3 pro oti - R. ecovonov. 

J-ccle. VIII, u-17. 
PiugmcxtjI Corro-SA«roiCA. Vol, H. S7 210 

ix, i nee eTepe 7?!\iK<sJoc- ayuj ft Keco<4>oc' jurt fteYgftHYe' g,rt 
rt6Tx AinrtoYTe'- ayuj OYAr&nii jutrt oYjmocTe eYgft OYort itljur 
AAnpume' cooyn Art' jjuuooy- goufl rtijut. eTHneYJUTO cfio^' oy- 

2 neT^yoYeiT ne. oYTtujutftT" ftoYuuT' neTftATAg,e' n^JK&ioc* 
x*rt nAceAHc* nETftiiHY" ayuj neTXAglv nAFAeoc- aycu neT- 
gooY* a you neTp eYciA- juin neTE rtqeipe Art'- kat*. ee' JuEnA- 
rAeoc 1, T&i te ee Juinpeqp rtofie* Ttee' JuineT-pujKg/ tai te ee' 

3 JuneTp^oTe £,HT"q JunAftAty'. tiai oYnortHport ne' eqtyoon' 
grt gcuR rtiju' gApoq JunpH" xe OYTcujuirrf rtoYCJUT - ' neTftA- 
ta^e' OYort' rtuu* ayu> ngHT - ' rtrtujHpe rtrtpcjujuie' AqjmoYg,' 
JuinortHporr ayuu OYtyeei neTtyoon' gH neYgHT' g,jui neYu>rtg/ 

p. P^h: X£ eYrtAj&UUK epATOY TtlteTJUOOYT' eT"g,J JTA£OY. 

x 3 ayu> ncotf"' eqcyArtJUOo^ye' git OYgw neqgHT rtAtycucu'T* 

4 ayuj rt eTeq w <sjm.ee Ye' epooY THpoY OYjmrtTAeHT' 2>.e. epujArt 
nemtA JuineTe OYftTq eg oycia' ei e^pAi exouK.' IxnpKA ju.a rtAq' 
Hg,HTK" xe eKtyAftKco qrtATpe gertrtofT' rtrtofie' ujuune m^htk. 

5 oyTi oYnortHpiA.' eAirtAY epoc gApoc HnpH* rtee rtoYgouR 
o rtoYuuty' eAqei efto2\g,n~ooT~q JuEneTe OYftTq e^OYciA* jta- 

eHT' AYTAAq' e^ertrto^ itxice' rtpjuuuAo guuoY certAgjuoc' grt 

t oYeERio* ainay eg,ertgn£A2\' eYgjixrt gertgTcjuujp' g,ertAp- 

s x^n' £/Juoy eYjmootye gjixjui nKAg' Fee wgertgligA^. neT- 

p. p^0: cyi'Ke TtoY^ieiT"' qrtAg,e egpAi epoq'* 'aycu neTtyopcyp TtoYxoe' 

9 rtToq neTepe ngpq rtA?\OK.cq - neTiuupK rtgertourte' eqitA^yn 

JuiKAg, excuoY* ayuj ne t rt Ancug/ ftgeftcye' qrtAKirt!AerteYe' rtgH- IX, ' xe in «K6cot|>oc super vers, a pr. manu - evgt? ovon rw'ju. abundant - cod. 
in fin. om. sv rot? tzolgi — ! neT&&H*ir (sic) 1 a.yuj ne*r:xA.gJu reliqui habent post 
neTgoov - rtcjeipe &.rt' pro [xtj Oucix^ovt'. - JuneTpcoxg , ceteri o oavucov — s ne*r- 
rt*.TA.ge' = Vulg. eveniunt, ceteri subintelligunt - rtHpume' = Vulg., Syr. Gr. in 
sing. - 6yh*Biok = Vulg. deducentur, reliqui om. - R. hhctaiooyt gi n^gor - tunc 
cod. om. vv. 4~X, 1-2. — X, 8 "Xe pro -re — 4 R. JuneTeevrtTcj - primum HgHTK 

loco HgHTrq - ace eKiy&.nKui ITgHTK, Syr. - Gr. oti iaaa /caxarauaii aaapr-.a; 

[xsya>.a? , idem Vulg. quia curatio faciei cessare peccata maxima — 5 g*.poc, it.i 
cod. pro g*.poq - rTovgojE novtuty , ceteri axouGiov - R. etio>vgn-OTq — " ga-ov 
pro xai ante «pJuiju&.o ; id. v. seq. - ceitA.gJu.oc (sic) - scripserat gft ovrto6" ftefftiio. 
sed ead. pr. m. delevit rto<T, R. rtoiifijo — 7 cod. a.y«ay, ut edictit R. sine ulla tdno- 
tatione - R. eg«tgjug&.>\ evg»xju — s it in qtt&.ge sub versa aliona manu — 9 neT- 
ntopit, Syr. Gr. s^atpcov, Vulg. transfert - a. no Vulg., Syr. heln. Qt Gr. om. 
- qttA.Kiit'XeiteYe' ( R. emendavit . . . KinTwrteve) a XiV«uv«ue«i, 

l\, 1 - ;. \. : 211 

i toy* epty^ft nnertine' cuugw e&o?\' ayuu rcToq' AqcyTpTp 
ng,o' ayuu qttA^ - (Toju ttAq' g?t OYtfojuv JTEgoYo' <5e juinpajjuie' 

11 tcoc|>ia te* epo^Aft ngoq' "^okc g,rt oykackc ju.it ^oyo' tyoon' 

12 nnpeqjmoYTe. nujjaxe itTTAnpo' JUnco^oc eYujoon' £tt oy- 
i! x*P ,c ' necttotoy guuuuq' junAOHT CEitAOjmcq* TApx H "«- 

tyAXE rtTeqTAnpo' te TJix.it ta^nt'- ayuu TEqgAH OYcyeei !ae' 
u nnortHporf ayuu n&OHT' qitATAtyo rttteqcyAxe' npuujutE nei- 

jule' 3CE oy ^E^tTAqtyuu^E• ayuu oy nETttAoyuunE* ayuu neTMHY 
is juutitcuuq' rti'ju ttet ' ttATAjmoq' xe rtm ne'. ng,ice rtrtptujue * p. pH ■. 
i6 rtAeJutKoq' hai eTlineqeijue ETpEq&uuK etjto2\IC. OYoi ne' 

Tno2\ic' eYcywpe j^hjui ne noYppo'* ayuu rtOYApx^uN' eYoYuuju.' 
n juinttAY ttgrooYE. ttA.iA.TK nKAg,' eYUJHpe TtpJuEgE ne neKppo* 

AYUU ttEKApX^J"' eYItAOYUUJU.' git OYtfOJUl' JUtfTEYOEicy* AYUU TtCE- 
18 MAX! a/jTTE Aft'. ItETglt gEftJUUtTpEqxrtAAY CEtf AeEAlO' AYUU 

ii> nHi rtAAcyAgpju.' g,tt TOYAcqE' ttittfix. eytajuuo juutoeik' ey- 

CUuRe' AYUU OYftEg/ JUUt OYHpiT ETpE ftETOIt£ EYcbpAftE* AYUU 
20 gUUii MiJU ftACOJTJui ItCA <|>AT\ AYUU £tt TEKCYttH^YCIc' JUl- 

npcAgoY Hnppo'' ayuu >unpcA£OY TtoYpJujuiAo' g,tt rtTAJUiiort' 

TtftEKKOlTUUrf XE TTgA2\HT' ttTJTE' qttAXI JLUTEKgpOOY* AYUU 
TTETEpE ttTft£ JUUULOq' qtfATAYo' ttftEKOLJAXE. 
XI, l ^XEY TTEKOEIK EJ3l02\' £1 £,pAq' JUUTJUIOOY XE KttAgE Epoq' it- * p. p*±^ 

2 OYAtyn TtgooY. *\- TtoYW-Epic JuincAtyq- ayuu ott' junEu^juoYrt' 

10 cougH = M. cA«*>eju comminuere , contundere , Gr. ejcrceffifl - scripserat *q- 
cyropT-p, dein ipsa pr. manus delevit o, et superposuit lineolam - qttA."t- 6oju rts.q' 
git oy6oju (R. oscitanter geju oy<Toju), Syr. = Gr. ouvftuei^ duvaaoxret - tcoc(>ia. 
nre, Syro-hex. A. C. aliique apud Nobilium et Field, tou av^piou cocpia, Gr. tw 
avopt o'j aooia — u git ovk^ckc, Vulg. m silentio, Gr. ev ou ^iQupKT^w = Syro- 
hex. |A,A..nN. H^> , cfr. Field, op. cit., ad h. 1. - ante ju.IT om. x.ai — 12 evujoon' git 
oyx^P'c, ceteri tantum X. a pt,? — i?J Teqg&H pro ss^aTT) (7TO[7.aTo; aurou - ^e' - xe 
— u iTneqtyA.xe', alii absque «.'jto>j - n in neixie' super vers, aliena manu - R. om. 
primum oy - it in rte-ruHY super vers, altera manu - R. om. ne' ult. — 15 ttTtpcojue, 
lapsus calami, pro TtTt^eHT^ twv a<ppovwv- it&oJUKoq 1 - Syro-hex. in textu oC\ *>\.^L , 
in marg. cum Gr. KOCXtecrec ixutou? - R. oscitanter expeKfiuuK — 16 evtyHpe (sic), 
id. infra — ,8 ttexgit .... ceit^oBfij'o (R. cett&TBfiio), ceteri sv ojtvrjpia.1; Ta7reivw- 
8v)<reTat r, ^o/Cojt'.; - n^^uj^goAi' - Alex. 7T£va;:i, Syr. Vulg. et Gr. ttx^si - oy*c- 
rje' - OYcocq — <9 oYiteg,' juTT orHpn, Gr. oivov jc«i eXaiov, alia exenipl. cum Vulg. 
Syr. et hebr. om. x«t eXaiov - Gr. ante itAcco-rJu hab. TaTCsivwaei , quod ab aliis 
exempl. graecis, nee non Vulg. hebr. et Syro-hex. non agnoscitur — 20 cykh'Xycic 
7UveiOT}9i( - git TTTAJui'oit' TTiteKKOiTUJit = iv Ta(/.ieiot{ xoitwvwv tou - Ititeiccy*- 
/< Syr. = Gr. in sing. — XI, ' R. negligenter re pro rev. 

licclc. X, 10, — XI, 1-2. 212 

xe rtrftAEijUE Ait' xe oy ne nnortHport ETrtAujounE ^i-xJx nKAg,. 

neK7s002\e' EYujArtJuioYg' rtgOYJUinE' CErtAujoYo' ixH nKAg; 

ayuj EpujArt ncye' g,E' gjui ncA junpHc h ncA juinEJuig/n- niAA 

eTepe ncyS rtAcycunE rtgHTq eqrtAtyuune g,n nu.A etjuEjuay. 

4 nETgApEg/ eitTHY rtqrtAXE 6po6^ Aft'- ayuj nEToTuctrf erte- 
K2\00?\e rtqrtAujgc Art'. git ftAi juut neijue' xe oy te TEgm 
ilnenTtX' Ttee itrtETgrt ^htc rfTecgjuute' eteet' ertrn^eiuiE Art' 
epooY xe g,ertOYrte # tai te ee' ete rtrrtAei'jute Art' ertcujitT 

e juineKrtoYTe rteTeqrtAAY THpoY. neKtfpujtf^ xoq' HnrtAY rt- 

g,TOOYe # ayuj junpTpe tckoTx KAAq' JuinrtAY rtpoYge* xe itr- 

p. pHs . rtAEiJUte Art' xe Aty' neTrtACJuurte- xe nAi ne' h itaJ' ayuj cy- 

7 cyArtajojrtq HnecrtAY oYArAOort ne. noYoeirt' go2\(T ayuj 

s oyafaoon ne rtrtliA/N' ctnay enpH* xe epujArt npume ujrtg 
rtOYJUiHHuje rtpojune* eqrtAeY4>pArte' TtgHTOY THpoSr ayuj 
qrtAp njueeYe' rtrtegpoY JuutKAKe* xe certAcycjune' ertAujujOYgujfi 

9 rtiju. eTrtHY oYneTujOYeiT ne. eY<l>pArte' ngepujipe' git tck- 
jmirTtyHpe cuhju.'- ayuj jmApe nexgHT' i - OYrtoq nak' rtrtegooY 
itTCKJUftTtyHpe tyHJUt' rtvjuoocye git rtexg/iooYe' ejurt rtoRe epoK' 
rtYTJuumootye' g,lt OYjmrtTujoYojo'' ayuj git OYJurtTXApfiASv 

io rtveijue' xe git rtAi THpoY nstoYTe' rtAltTK eYKpicic. rtqqi 
ItoYtfujrtT efio2\g*A neKg,HT' ayuj OYnoitHpiA' itqqiTC e£o?\- 

p. pHT: git TCKCApJ' X6 TJUUtTUJHpe cyHJU' 'AYUJ TJUtrtTATCOOYrt' 

OYneTtyoYeiT Te. 
xn, i rtvp njueeYe juurertTAqcottTK git rtegooSr ItTeKJUirtTcuHpe 

UJHJIV JUinATOYEi ft(Ti ftEg,OOY ftTEKKAKIA" ItTE TtpJunOOYE TA- 
g,OK' EKItAXOOC' ltg,HTOY XE JLMTAOYUJUJ, UJOOn' Aft' ftgHTOY" 

2 juutate npH p eRh- jut.lt noYOEin'- ayuj noog' iaT? TtcioY* mte 

3 KEK?\002\E' KTOOY EOYAgOY ftCA ngOYJUtnE* gH nEgOOY ETOY- 8 h pro /.cci eav - R. nil*. e-repe - nujH (sic) - nAtytune pro ge' = icceHTCi 

— 5 R. Tg»H - riee iTneTgtT xe genome (R. eTenvn*.euuie pro 6T6ct' envnA.- 

ei'jue), ceteri u><; oaxa sv ya^Tp!. xuo<popou<7-/i?- HneKnovre, reliqui om. <rou — 6 R. a.<-i> 
ne nexrt^ cjuine - evty^nujconq scholium- ov&v^oon ne-Vulg. melius erit, COteri 
ayaOa. — "' initio om. &yu> — 9 ju&pe-^- omoq pro ayxOuvxrw - iuk' scriptum n*.q 
sed emendatum est ab eadem pr. m. - gn neKgioove Syr. dr. ^v ooot< xa.^.a; tov 

- ejun nofie epoic , Syr. = Gr. «[aw;j.o; - nVTlLuoouje' i>¥AJinT9t«.pfU.>v , dr. <x'. 
< { j.r, ;v opadii o^»0a>.;;.cov aoy ", A. C. et Syro-hc\. om. ;'. - R. ovKpicic — " tc , 
scriptum ne, ab eadem pr. manu ett emendatum — XII, ' m 

absque <jo<j — J R. oscitanter novgxine. 

i cde. XI, i - XII. l-;. 213 
nakiji*.' F(Fi neTpoeic hw'i' Fcektooy F(Ti FpoojuiE' Ft<5oju/ 

FCEKA TOOTOY Erl02\' T?<Tj" rtETNOYT' E&0?\ XE AYCfiOK' AYUJ 
i FCEEpHflH rttfi' WE^IOJUIE' ETEiuJp£ gF OYOYCUty'' AYUJ FCE- 

cyouTJuI FFpo' FTAropA gH ngo(TB Ftecjuh FrtETrtoYT* ayuj 
cEftATouoYrt' g,jui nE^pooY juInxAX' ayuj cEitAeEJiio' F(T7 F- 

8 cyEEpE THpOY JUUTECNOq'' 'AYUJ FCE6UJUJT EgpA.1 EJTXICE FTE * P- pI»X 
g,EftgOTE OjCUnE £1 TE£,IH* AYUJ nAJUEKTA^Off' rfA+OYUJ FTE 
HEtyXE gTAEr AYUJ FTE TKA.inA.pic' XUJUjpE EjBlO^' TtTE NET- 
NEgnE 1 "f OYOi £ft TAKOpA* Efi02\ XE A npuuME &OJK EnEqHI cyA 

6 ErtEg,'- IlnATEquyifiE Tt<5~i toine juicpAT'' ayuj Fcjtako' T\6V 
ncA' rrnrtoYfi* Fte T^Y^piA OYujojq gTxF TnYFH* Fte nE- 

7 Tpoxoc' g,i g,'i ncyHi* ayuj Fte nEXOYc' KToq EgpAi inKAg/ 
FeE irtEqo juuutoc Fte neifitA. guuujq' KToq' EpATq JuinrtOYTE 

s Foe rtTAqTAAq'. OYnET"jOYEiT' TtJuinETcyoYEiT nETcyoon' 

9 nEXE nEK2\HCIACTHC # £UU& WIJUl' OYnETUJOYEIT nE'. OYF OY- 
g,OYO ^.E tyOOn' XE A nEK^HCIACTHC p COCpOC* EAqTCA&E n2\AOC 

encooYit* ayou n«.AAXE rtAgoTgr Fca ncA FJuInApAfio2\H. 

10 ^nEKK2\HClACTHc' AqujiffE' FcA gENpOJUUTE ENAUJUJOY ETpEq- *.p. p«i : 

gE' ENtyAXE HnOYUJty' AYUJ nA nCOOYTK ETCHg,' Eg,Ency^XE F- 

ii tjuie. Fey axe FFco<|>oc' 6 FeE Fg,ErtxooKEq' Fe^e* ayuj Fee 3 Hcektooy «6"V rtpcujuLe' rtTffoju. (ita prima m., altera rt-rtfbojue prout R. dedit), 

Gr. jcai ^toc7Tpa(pou(7iv avSpe; tt,? Suvajxea)? , Syro-hex v<s»o»kjo = Vulg. e? 

nutabunt viri fortissimi ; cfr. Field ad h. 1. - epH&H = peiin , ut supra - rtegVojue' 
haud exprimitur in reliquis - ovovcoty', ceteri in plur. — 4 pr. m. rtT&Kopa., altera 
!?T&ropft. = -v ayopz - rtrteTnovT, reliqui in sing. - cert*. tuuoyn' = Vulg. consur- 
gent, Syr. hebr. et Gr. in sing. - V in cett&efiiiio' rubro charactere super vers, recenti 
manu ; Ttcyeepe scriptum TtcyHpe, dein emendatum est - Hnecnoq' pro tou acpTO? , 
quod interpres Sahid. in suo codice fortasse legit cap'-otTO; — 5 nAJUEKTA^Kon' = to 

XftuyoaXov - gT&e'j = g*r&i - TK&Yrt&pic' = y ( jca7rxxpt? - nte rteTrtegne' ty*. 

etteg 1 , reliqui ordine inverso : on £7rop£u9yj o avQpwxo? ei? odcov aicovo; aurou, xai 
exuxXwaav sv ay ?? ot *owTO(Jt.evoi — 6 Jun&Teqtyi'fie «6"i netne pro £co<; otou \j.v\ 
7/aTpa.x-rj to Tyoivtov - nc&' nnnovfi (sic), loco to avO£[/.tov tod ^puaiou - gv- 
*Xpi&. = udpia - TnvvH = T7) 7CV)yvi - neTpo^oc = o Tpoyo? - gi = auvTpo^aarj — ■ 7 ne- 
/,oyc' = o v^ou^ - alter, nee pro o? , quod interpres Sahid. cum u>q fortasse commuta- 
vit — 8 R. ace *. nEK>vHct&cTHc (sic) — ' J R. ovn ov nju^*.re, oscitanter omittens govo 
"Xe «joon' xe &. nGK>\Hc»&cTHc p coc|>oc - GA.qTc&Be n>\&oc encooYif &yuj - *Xe, Syr. 
= Gr. /.%'. ab initio - e&.qTc&fie, Syr. = Gr. oti £^i^y.^c, A. C. x.oct oti...., Compl. 
tantum /.a-....., Vulg. docuit, hebr. Ift^ TlV - n^^oc = Vulg. et hebr., Syr. = Gr. 
KvdptoTrov - alter. &. in nju&^-/e super vers, a pr. manu — 10 gettpojune e«&.ojcooY 
^pr. m. IT^cyiJOOY ; , ceteri noXkx - ty&xe tou enty&rc in rasura — ll ITege scholium. 

Eccle. XII, 4-1 1. 214 

rt^citeifiT evrpTaup' rtaj Htaytaay e Rongji too toy rtttev- 

u tyfieep* e&o2\g,it oyujuuc noycjut' epe oYgoYo' ujoon eRo^s 

rtgHTOY :• n^tyHpe £Apeg, epoK (Luxate etaatajuue' gAg, rtxuu- 

cujue' jutit gAH !\e JuumooY rtAtyoune h&k u ayuu oyjule^seth ema- 

i;t tycjuc' oy£,ice ne' rtrcApg. oah juutujaxe' ne cuutju ETTTHpq* 

ApigOTe £HTq juutnoyte - ayuj rtYgApEg,' erteqitTO^H* xe jttouj 

11 ne JTAi Ttpujjme rtfjui. xe nTAJuio THpq HnftoYTe' hata- 

goq epATq expine juuuoq'* etRe goufl rtiju. eayoRujoy epooY* 

et£e oYArAOort' ayuj etBe OYnortHport : »»» • 
»»» • 

»»» • 
»»» • — » » » • — • » » » • — • » » » • — » » » • — • » » » • — • » » » • — • » » » 
— • » » » • — • » » » • — • » » » • — • » » » — • » » » • — • » » » • — • » » » 
:• nxcucjujue 5ineKK?\HciACTHc Aqxouic eRo^s •:• » » » - » » » •- 

- »»» •■ ■• »»» •■ 
■• »»» - - » » » 
-• » » » ■• » » » - 
■• »»» •- -• »»» •- 
-• » » » •- - » » » 
•• » » » Hnevtyfiecp, Gr. tcov <yuv9s[/.aTtov, alii cuvay|Jt.aTcov, Syro-hex. t-*.ii3 — l -e&o>, 
super vers, a pr. m. - eju.*-re ceteri om. - eTliT*ju.7e' pro tcj tzoit^oci - "X.6 H- 
juloov «^k' absunt a ceteris - ert^tyioc', scriptum 7?&<i)U)c\ serius est emendatura 
— 13 eoecjrtTO'KH = xa? $vxoXa? auxou - xe ittouj .... rtpume (R. IInp<juju.e) rtijm, 

ceteri oti touto tzolc, o xvOpwxo; — u xe UnrtoYTe' pro oti auarexv to ~o'.r,'j-x 

o 6so<; - 6Kpi'«6 JuJuoq', pro ev xptcrst - e-rfie gtoB. rtuu. = hebr. ?D 7V > Symm., 
apud Nobilium, de omni et Vulg. pro omni, Syr. = Gr. sv rcavxt - ct&c .... eTfie, 
ceteri sav . . . eav. =>^e x s>* Ecde. XII, 11-14. 2ir> * nxcu rtftxco rtco2\ojm.ojit n. ic. 

p. YlT : IV 

14 

is 0YcyA?\ ju.it 0YA2\2\uui jmrt TtgHrte THpoY etcotS eyo itee 
itOYHYrH NKApnoc- ayuu oYtyuuTe juuuiooy eqcyoYo e&o2vg,jui 

ie n^ikArtoc TuuoYrtr nejut^iT ajuoye nTOYpHc* rtvruqe e- * p. vTa 

v i ^ovit gil nAKHTOc* TtTe n AgHrte + TTrteYCToi. juiApe na.- 
cort Rujk e£,p<M eneqKHnoc rtqoYum itrtKApnoc mttyHK. aJ&cjuK 
egoYrt en^KHnoc taccjuwe TAcye^eeT' AixaxJu^e Jxn&.uj&'2\ juii? 
nAtyoYgHite' ajoycjuju JuuTAoeiK jmrt nAej^icu' a'j'cu) Juin&Hpn juirt 
n<5ipuuTe. oycujw. ^htthytIi itAcy&Hp TtTeTftceT* TtTeTfti-ge 

2 nacnhy. anok +oR^ aycjj n<s.gHT pnc eic negpooY Jxn&- 
cort eqTCJUgAJt juinpo. xe AOYam rt&7 taccjune TAtye^eeT' ta- 
tfpoojutne etxhk eRo2\* xe a. T&^ne jmoYg, TtTcjuTe* ayou a n&Ka) 

a TcuTvJui AquiOYg, rcxAq aikat ka.£HY itTAtyTHft TtTeY^yH* Canticum canticorum Salomonis. IV, u juh oya^^ouV pro *at. aXwy) , sicut 
Aquila apud Nobilium ; Gr. aXwQ = hebr. m^nN - etcoth loco 7vpo>Twv — 15 evo 
Hoe « ceteri om. - ityvh i"tK&pnoc pro %r^n xvjxcu, hebr. Syro-hex. Alex, et Vulg. 
hortorum - post Sjuooy Sahid. om. £wvto; y.ai — 16 hakhtoc (sic), pro kyjtcov [/.ou 
- «tc .... mtevcTOt, Syro-hex. = Gr. xat peuaaTwrav apw^otTa f^ou, alii sou, hebr. 
et Vulg. . . . aromata illius — V, ' n&con pro ccScXcpi^o; ;xou, id. infra - ruTcymt 
= o-wpwv Aquil. et Symrn. apud Nobilium, nee non pomorum suorum Vulg. et 
Syro-hex.; Gr. a/tpGrtpuojv aurou - naujovgHne, ceteri in plur. - rt&cyfiHp = Vulg. 
amici, et hebr. D>y*l , Syr. = Gr. wXrjffioi — ~ e«c ceteri om. - Ta-came T^tye^eGx, 
Alex. Vat. et Syro-hex. a^sXcpv) jj.oo, y) tuXt/Tiov [ao>j, Vulg. = hebr. soror mw, arnica 
mea ; Gr. y, 77X7,710 v aou, y.^sXcpy) jxo'j - etxhk efio>\, ceteri TsXsta [/.on - cod. in 
fine om. vuxto< — 3 hteyujh scholium - Reliqua non habentur. —->-<— Cant. IV, 14 — V, 1-3. 21t> p. ve : ' TC0c|>lA ItCOTsOJUUJUrt v, i tote n7s.JKA.ioc rtAAg,epATq git OYnAppHCiA ertA^uuc Jx- 

*p. vT: neiATO eRo^ ^ rtrtertTAYoTsifie juuuioq" ayuu rtertT-AYAeeTei 

2 rtrteqg/ice. certArtAY itcecyTopTp grt OYgOTe ecrtAtyT' rtce- 

8 nouujc exit Tjmoig,e UneqoYXAr Ttcexooc egpAi m^htoy 

jueTArtoi eYAtyAg,ojui ETfie ngoxgex JuineYmtA.* xe nAi ne 

irtertcujRe rtccuq JuEneiioYoeity eqcyoon rtA.it JuinApAfio7\H rtrtotf 1 

i rte(5^ Aftort fteiAOHT ertcun JuineqAge eYo7\iRe a you neqjmoY 

r > eYcojcy rtAty rtge Aqtun git rttyHpe JuurrtoYTe" ayuu neqK?\H- 

6 p0C gft rtETOYAAfi. EIE TtTAYTTTsAftA JtTOOY eRO?\g/t Teg,lH 

TtTJue - ayuu lineqtyA JtArt rt(Ti noYoeirt TtT&iKAiocYrtH a you Sapientia Salomonis. Codex in titulo habet tantum TTco'Ko — cap. II, 12-22 
submittitur e cod. D. edito ab Erman — V, ' Lagarde (Aegyptiaca, p. 72 seq.) gH 
oy«oo~ Jun&ppHciA. - FttiertTA.ve'KVfie et nertT*.v^^ETeV [Lagar. . . . *.eeTf ) = xtov 
6>.nLavTcov et tcdv o.9ctouvtwv — - R. gju. OYgcre - exn TJuoige [Lagar. Tjuoeige 
nneqoirx&.i = Syro-hex., Vulg. = Graec. stci tw Ttapaoo^w «r»i? <ju>ty)jux; — * La- 
garde gp*' • • • • eYJU.6TA.rtoi' (= [xsTavoouvxc? ) *yo> .... 6*rfte n^cuxg . . . . ne nen- 
ccufie . . . ItmcnroEity .... r?rto61ie<r' i?«i&«HT ertam — * idem CY^ifle s aavixv 
— 5 idem rectius &Yonq — 6 idem eeie j?T*nn'KA.rt&. ktooyk = xzx c^Xxvr;9-/)aiV 
-idem ttEgiooYE, ceteri cum nostro cod. in sing. -id. junqty*.. 

II, l2 ju.&pert6cbp<f'en'kJKa.ioc. xe nneq+^oo' enengHT. &.yu> eqT'Ovfie EKEHgBHYE 
E&.qrto6rtE<T' JUxtori gi? TTujoEtF ixr? nEHtiojuoc. eqoYumg efio'k egp*.i exrt rtEnno&e 

«T6 TJU»X*.TCiiUJ. 13 A.YCO OYK 0YC00Y« ttHjU&.q EfiO*K g'TJU nHOYTE. EYEJU.0YTE 

epoq. xe nujHpe UnnoYTe. u eqefijcune «&.« nxmo gi? nenoYcouj. eqgopty egp.vt 
ixtun eh*.y Epoq. 15 ETfiE xe . . neq'ha.oc eme Jun*. oyoh mxx *.«. a.ycu neqgioove 

CEUJOfiE HTOOTn. l6 S.YCO EttHn TtTOOTq X6 gA.6. A.YCU Eqc&gNY EiiO^ 6KertglOOYe 

J?OE ETEqOYE ITttEOHpiOlt. 6q66"U)NT 6XlT gOINC HE>\EVOEpOC. A.YIO eqtyOYiyOY JUJUOC| 

xe miorTE ne neqeicuT. n ju&penr(A.Y xe gEHJUE he riEqf.yA.xe. a.yiu nTnn*p*.-e 
i?Teqg^e. 18 xe «e ortynpE JanrtovTE ne. eqenovgil nTeq\J/v5(; M - eqecoTC gn 
r?6"i'x tt«&.nTiKiJU.etioc. l9 ju.A.pEHgv'XA.^E Jujuoc|. gr< gEiictuty. jurT genfi.\:Mioc 
xe eueeuue gju n*.i eneqoaeio. eeijue 6TEqjuiTTpiip&.<.y. jurt TEqgvnojuonn tnt- 

'f-gi.n Epoq gl? ovjuot eqcH^y. xeka.c wtb T"Koi6"e yjtune . . . cuq etio>. gtt nqiyA.xe 
21 evqipoovty gju n*.i. a.vcu *.vctupli. &.ytcuju Junevujovjyov .\va> Juno-> 

*juvcTHpion JunnoYTe. ov*Xe JunovKA-gTHv endeKe itT*XiKA.iocrrtH. 

nJUEEYE ni?KOTK iTriEVJ/Y^H. ETE JUtT Xfi»« rigHTOY. 

S.ip. V, 1-6. 217 
7 ffpH nneqneipe rtArr ArmoYg, n^nofjii^. g,i tako g,rt nen- 

^ioOYf "ANfiujK gT? NENX<5UE EJIAEYJULOOCyE NgHTOY' TEg/lH Jir 

« nxoEic JuuiErtcoYamc. rtTAc^t" g,HY juumort noy n6T tjuuTt- 

XACl^HT- H T\*JUtTpJUUUt*6' JU.lt TJUftTRAA.fiE pUJJUlE ftTAC^f 
B OY KArt. A ftH THpOY OYEIttE Tt0£ rtOY£A.ij&EC' AYUJ NOE 

10 rtoYajOEity EqnApArE* iteE noyxoi EqtfFip £rc oYgOEUut jujuooy 

n EJUU? OE ECOYW TEq^lH* AYCU HOE ftOY^A.?\&ATe EAqgUU?\ 

W ER0^\ EJUtEYtfEft JtAAEirt AAnEqg,(JU^- T&l TE OE ftrtEft^iOOYE 

juiTt nertxno" xe Hhoy^e EYJUtAEirr rtApHTE ^iuxjutt . . . . 6 Lag. Junqnetpe — ' idem nn£Ng«ooY6, Syr. = Gr. rpi^oi? - idem gi[T«] iTx&Ve 

- ejuEYAiootye ngH-roY pro a^aTO'j? - post Teg'iH Lagar. add. *ke ex Gr., Syro-hex. 
habet super vers. - Lag. UniTcovamc — 8 id. rtTA.ct-OY JujuLon .... THxinT^&cigHT 

- juu? = Lag., R. h - Lag fi&fie .... n-r&ci-OY hoy — 9 OYEine = Ltfg - ., R. erne 

- Lag. «#e TToycju es-qn&p&ve = ox; ayysXta Twaparpc^oucra, — 10 idem h TfeE . . . eq- 
ctfiip i'R. eq<rep ; . . . .6JU.H ee T\6n rteqT&6ce h TEgiH JuneqTon g« RgOEiJU. = yj; 
6l%$XGTi<Z OU/. £<7T'.V t£V0; SUpsiV, 0U$£ OCTpXTTOV TpOTJlO? aUTT)? c/C (Vat. cV) xutiscatv 

- ll idem h «ee KOYg&>\HT (R. NOYgA.^&."re) .... ejueyo"?? . . . Uneqgcju'^ e&o7\ \ 
sequentia omissa sunt in nostro cod. eqgiore TTrteqxrTg en^Hp et&ccdoy eqncog 
jujuLoq nVSoitc gju ttoyoej eqKJJU. Hneq-rng eqgH 1 ^ jumTccoc ejuey6~7T ju&em JTineq- 
gcu*^ efio>> 12 h rtee novco-re e&rnoxq encoovxt? c&qneg na.Hp nteyhoy ok a.q- 
tuxSe ejueycoyh TEqgiH — t3 Lagar. t&i te ^e guxoN eayxitok Anauxr? : JunngE 
. . . TtXpETH EOYortgq Efio>v = ouxo)? /-a'. 7) (let? vevvY}9evTS5 e£eXiwoaev, Jtat apsTYj? 
a£v mrjfieiov oooev effvouev oei£ai. Sap. V, 7-1 J. 
wrO'SiMMCA. Voli ii. a« Yl^ 218 * p. p« : ' tcoc^ia rt ihccoy ncynpe rtcipAx 

i 

u TApx H rtTcoc|>iA ne p^OTe gHTq juEitxoeic ayuu aycujntc 

w juTt JuniCToc grt r roo r re. AqReeRe ttTutrtTpjuH^HT jutrt ifco- 

oyit juit TJurtTCAfie" AqxicE juiteooy xx.ne r r&*A&gTE juumoc- 

jutrt tytfojm NOYpEqtflJurrT etjulaeio* npiKE FAp nneq6curiT : 

g ne neqg,e. ng^pEcy ^ht ujAqArux H ty* neovoeicy <±)*q- 
goun ItrtEqtyAXE ty* neovoeicy* cy^pe rtecnoTov wg,A& ty^XE 
ETeqAMtTCAiie. oyn g,itnApARo?\H Ttcfiuu gr? rtAguxup ht- 

88 coc|>ia.' TfiOTe JuinpEqp woRe te TJUiTtTpEqajJuityE itoYTe. ek- 
p. pax. cyArfEnEievjiiEi " it rcocH* £AP e 6, ErtEitTo?\H' ayuu jtxoeic «&- 

28 T&&C ftAK TTE. JuEltpp ATCCJUTJUL HCA 0OTE HnXOEIC A YOU 

29 AJUTp+ JUUTEKOYOi Epoq £,ft OYJUUtTgHT CrtAV. "ff^THK. EpOK g,rt 

30 ftEKCnOTOY JUinpXACTK XE ftltEKgE rtTEIftC ItOYCUJUJ EXW TEK- 

\|^yxk* Fte noc <$uu2\n Efio7\ TtrtEKnEenn. 
ii, i n^tynpE EtyxE eKitA^f" JutnEKOYoi ipg,ng,A.2\ junoc* cEte 
5 tek\|/yxh evneipACJUioc. xe ^ayXokijuus^e r^p JuinrtoYfi 
7 gfnrJx T\KO)gT TtccuTn gcuoY itpamE git OYgpuu TTeRfiTo. ket- 

P&ote £HT~q HnxoEic dcutyT eRo^ &htcj JunEqitA* HnppiKE 

10 XE ItlfETItgE. tftlJty'f TtFEftEA. ltApX**Oir XE ItlJH EftEg/ nEftT- 

p. pUs: acjka &THq EnitOYTE ^qKA^q itcuuq Sapientia Iesu Filii Sirach. I, 14 Snatoetc = La gar. Vulg. et Syro-hex., 

Gr. tov Osov - Lagar. avcju &q . . . c — l9 initio om. x.xi £it>£ x.xi e£i)pi9u.7)ff6V xu 

- ju.H ncooYtt - JU.H TJunrcAfie, Graec. x.x'. yvcociv G-'jvic^to; - HnETA.JUA.gTe, Syr. 
= Gr. in plur. — • 2a rToYpecjtfumT = Syro-hex. |.jJ\sa-* |»-^ ^ t Graec. Ojao; x^txo; 

- - 3 ngApeaj gHT tyAC|A.n»xH pro xvO^stxi ^xxpoO-jao; - Lagar, ^*. ■WfOMJ&l 

- reliqua cod. omittit — 24 Lagar. eneKiyAxe uja goyoejuj avco - ngAg = Alex. Vulg. 
et Syro-hex., Gr. tugtiov - R. mendose ntyAxe — 8 ' [.agar, rectius gennApArto'KH 
= Syro-hex., Gr. in sing. - idem [ruArtJAgtop .... oYlloTe ne Junpeqpnoiie tjuiTt- 

tyJuuje — '' I.agarde enierjuei (idem R.) eTcocpiA , et in tin. om. ne — M initio 

plura om. - item alia om. in fin. cap. — II, ' post Junoc Gr. add. 0-w - Lag. evni- 
PAcjuoc ii; Kzipxe'iov — 5 Lagar. *e e«.jyAv'XoKJjUA™e ( OQXi{ia^«TV , H cam 
Syr. et Gr. om. vAp — 7 Lagar. xiTneKge — l0 post R&p)Q4Lloit xo^aia; on. xa*. 
i^£T3 - eneg abest a Syro-hex. et Gr. - iidem x.u l oko pro ennovTe - reliqua desunt. Ii. I, i |. 19 11, 1. 1 219 1 hcaiac nenpocl>HTHc * p. n 

ii eopAcic itTA hcaiac nay epoc* ntynpe ft£A>uujc j TtTAq- * p. Wa 

KAY epOC GTElG ^"OYAAIA. JUft OI?\HJUl £ft TJUUtTepO ItOCIOC 

iak JujAeAJi*. juit &x^' **" e^eidAC" it&i rtTAYpppo exit *f-- 
2 oy2s.aia. cojTJui Tne xicjuh enKAg/ xe a nxoeic tyAxe g,ft- 

8 OjHpe AIXnOOY' AIXACTOY MTOOY ^6 AYAOeTei AJULX.OI. A 

oye^e coyU neqxoeic ayuj aycuj coyi? noYujjmq Imeqxoeic 
i nm!^ !ag ^^6qcoY(Ju^t'f : • ayuj jta2\Aoc iuineq^rt Aftr itiuC. oyoi 

rtoYgimoc Ttpeqp rto^e* oy?\AOc eq«.eg, lKo7\ erto&e- necnpjuiA 

UnortHpoc ftujHpe ftftAftojmoc ATeTrtKA nxoeic ftccuT-fr ayuj 
i xe tctTH - koy(Tc JuineTOYAAR Jxu'iWK. aycju ne nKecAcy 

eirtAKTq excuTrr etetkoycu^ exit fteTKArtojuiA Ane iti'jm. p- "& 

6 EYTKAC g,HT ftijUl CY^YnH* XI ft ftCYOYepHTe UJA TeYAJTe' 

ejuut Hnroft ujoon it^HTq ItoYCAty Aft ne ftOYe^e2\KHJUte Aft 
ne - TtoYn2\YFH Aft T"e ecrf" tk&c" ejuut ee rt+ aaa^akjiaa exouq* 

7 0Y2s.e fte£/ OY^e Juteppe. epe neTftKAg, pxAie* ayuj TtT~e rteTft- 
no2\ic pujKg; ftTe gftKOOYe oycju. TeTftx^jp* JSneTftiuiTO eKo7\ 

8 AYUJ ACpXAie* eAYcypcyojpC g,iTJUl TT^sAOC ftc^jjuuo. ceftAKA 
T^eepe TtcTuuft eflo2\ nee ftoY^Euj koyjua fte?\002\e aycu ftee 
ftoYJUA ftgApeg, ftJioftTe• ayuj ftee ftOYno2\ic eccywq. ayuj 

Isaias. I, l R. ntyHpe najuujc - rtoci'oc (sic) = o£eiou — 2 EiiKAg, (sic quoque D.) 
pro n<Ag- D. gentyHpe - ante aixactoy om. ayuj - AYAe£TG! = 7;9sT7]<7 3Cv — s D. AYEge 
covTT - nEqxoeic D. 'necxoetc pro tov XTnff«{/.evov, hebr. Syr. et Vulg. add. ocutou 

- R. mendose coy junoYoouq, D. coyh noYOJuq - tia'Kaoc = Memph. hebr. et Vulg., 
Syr. = Gr. o Xao? - JunEqoii wi? hVju, M. Syr. et Gr. [J.z ou <7uvy}-/.sv, Vulg. = hebr. 
om. 'J.i — * R. et D. norgeettoc - R. ciioviie necnepjUA fD. rectius rmofie. FtcnEpjuA 
JunortHpon xe ATe-riff- id. D. sed absque xe) ttTh^ - D. Junne-roYAAfi 

— 3 ayuj ne riKECAty , D. auj 6e he jtkecauj , et om. e'f'n&n'Tq excjuth , M. oyon 
i\ep?boT ETETennA.6"i'xq , Vulg. super quo pcrcutiam vos ultra? Syr. = Gr. x\ 
\~: tcXtjytjts ; - metmamojuja , Memph. a.hoju(&. exeh &.uoju.ia., Syr. = Gr. avoaiav, 
Vulg. praevaricationem, hebr. HID - D. rectius eoytk&c et eoy^yhh — fi heyoy- 

cpHXE et TEY&.ne ceteri absque '/'jtwv - D. iJuu.TT .... enoY=«.;xj enovE'Ki'^KHJU.G 

am te - Ttovn'KYrH D. eiiorn^YVH^ . . . ecf- tka.c pro M. et^juoai , et Gr. cpAey- 
[taivou<r« - D. ejuuu.IT .... ju^"K^-/jua = [taXocv^a - id. juppE — ' ayuj prim. M. Syr. 
et Gr. om. - R. mendose ayuj HTe-ntno'Xjc - D. ^ehkooye - id. g»Tn gen^&.oc 

jILuo = Gr. et M., Syro-hex. 1-^q.j ►io — 8 D. g«T oyjua he>soo'Ke = £V a[y.X£Xojvi ; 
M. ordine inverso HtppH'l- uoYJU.AitA.pEg, TTxirt j+jen oyBom^ heju ju4'pH-(- moyckyhh 
-tifn OYiAg&.>^o>vi — ' J M. om. prim. ayuj. 

Isai. I, 1-9. 220 

«cAiiH?\ xe a nxoeic CA&Aaue cyuuxn n&rt TtOYcnepjuuv ecyxe 
Afttycune Fee itco^ojuus. ayuj Arteirte rtrojutopp* 

* p. 57ff : la xexJI thytm tESe THYTft FTeTftqi TtrteTnortHpiA eBo^\- 

£,it rteTft^HT HnejuiTO eiio?\ rtrtARA?\- A2\ujTft git neTrtno- 

w rtHpiA- xi cRcu ep neTitArtoYq- tyirte rtcA n^&n rtoYgii xi- 

1 p. civ : i8 neT'xHY Tt^oitc' Kpirte Junopc|>Aftoc tjuaie TexnpA' TtTE- 

Ttter itTETft^OTn erte r rrtepHY- nexe nxoeic a. you eujume rte- 

TttrtoEe 6 rtee rtoY<|>oirtiKOYrr 'J-ftAT-peYOYfiAoy jtee itov^icwrt- 

etyoune ^.e eyo rtee rtoYKOKKOc" ^ftAT-peYOY&Acy rtee noy- 

i9 copT. ayud epuj^rt T~eTrtOYuucy' rt TETftccoTn rtcuji rt&r*.- 

o eort JunKAg, TeTrtAOYOJUiOY' eTeTwcyAftT-JuioYajty ^e* aycu 

rt r re r rit'TJuic(ju'TJui rtctur TCHqe rtAOYejut THYTrt - TT^npo VAp 

junxoeic caBaujt te rtTAcxe rtAi 

in 

* p. t^ : 8 xe certAKA. ei^HJi*. eiio?\' a you a +oy^.a.ia. g,e* a you rteY- 

?\Ac g,rt oyanojuua/ eYo rtATrtAgn-e £tt itA nxoeic* xe a neY- 
o cooy oEfiio TertoY* a you a ncyifie HneYgp AgepATq epooY* 

ayou *YOYourt£ e&oTs wco^ojuus/ OYOI MTeYXj/YXH xe AYXI 
io cyoxtte TtoYtyoxrte eqgooY egoYft epooY cyxou juulioc xe 

lAApertAAOYp JunTsJKAioc* xe eq*AOK£ epxpc eport temoy olf ce- 
n rtAOYouu. rtrtetfpuuaxT' TtrtegiiHYe rtrteqtffx. oyoi XuTAftojuoc xe 

* p. tS: 12 gttneeooY rteTrtAT-Agoq kata. rteg,fiHYe itrteq(Tix "jta^aoc 9 D. cujxnc — l6 M. legit xai ante Tftfie - «ETtigHT, M. et Syr. = Gr. tcov 
d/uywv uacov — n Sahid. = hebr. et Vulg. om. axi ante tjuajg — IS HT6T?tgo-rn 
eitexTtepHY pro &uXsyY6u>fJL£V — rtOY^oVrtiKOYrt = <potvtx.O'jv - rtoYjYMiurt a y^tovx 

- M. ovog pro "Xe, et in fin. add. iToyiuBuj - TToykoickoc = xoxaivov — -° cA.iiA.u>-r 
abest a ceteris — III, 8 Memph. _<i>ert rtoY^ttojuiA. — 9 ntyifte = niyine , M. niyini 

— 9 ante ITco'Xoju.a. cod. om. JuneYrtoBe ttee ; versio arabica lateralis habet : ^LLi^j 
*jiX~ U>^-=-i- Jl*» o-*--'" "? Gr. ttjv f^£ X'J.xpxixv :otcov co; IooVjuov avy;yy£tXxv x.x'. 
ivscpavyicrotv = Syro-hex., sed pro Se hub. xxi ; Vulg. - hebr. el peccatutn suum q:. 
Sodoma praedicaverunt, >wc absconderunt ; M. ^vgaoicy *xe Junovnofti H^pHi - SIc|>*. 

COTvOJUA. OYOg ^Y0Y0ltgC| CfiO'K AAC^pH-i- JUL f A. "kOJUOpp*. - n. XXMl (p.cTT-cT^, leCt. pJU~ ) 

om. egovrt — 10 idem ju.A.pttju.OYp .... "xqjuoKg cp^pc eport pro oti $UC/pt)9TO< 
r,aiv ;<7Ti - 7ttte<rpuKO<7 ex n. xxxn, D. Juntf pto6\ n. ic. legit Ttittfepiuft - n. \\\ 
ntteYgfiHYe (sic) TutEYtfix, etiam D. TttteYo'jx - M., Syr. = Gr. auTiov — " cod. re- 
re (sic), et om. kata itegBHYe iTfteq5ir, quae mutuavimai 61 cod. uui, qui, omit- 
tens ate, legit gJuneoooY neTttA.TAgoq , (n. ic. rteTTAgocj), D, VWO MWMt 
iteTJtA-TcujuT 1 epocj absque re. 

Uai. 1, |6-10. Ml, S-u. 221 

rtETJilnpAKTcjup cpiT juumuiTfr aycu rteT<MT«MTei o nxoeic 
epcjuTi?. na.2\AOC NET'fjuiAeio juEajujut-w nMr(& JxxxujTti- ayuu 

is cetyropTp rtT£g,iH rtrteTrtoYepHTe. a7s?\a tenoy ttxoeic 

m itHY EYgAn - ayuu qrtATAg,E neq7\AOC ep^Tcj EY^An* 77 Toq 
nxoeic qrtHY EY^An juTT rfenpecBYTepoc Jxn^AOc ayuj juut 
rfeqAp^tJuw. TtTouTtt Xe etjBe oy ATETi7pcuK£ Iaj\&*a&. rte- 

is 7\oo2\e* ayuu nTcupn JuingHKE g,rt iteTffHi. etjRe oy rtTuuTrt 
TeTitxi JunA?\Aoc rttfortc* aycju TeTTt+cyiine lingo JungHKE. 

i« ntJi rteTepe nxoeic xcju juuuiooy- xe et^e xe a rttyeepE rt- 
ciourt xice* ayuu ^Yuiootye g,ft oyjuiak^ eqxoce - jmrt oykiju 

tt&&?\' AYCJU EYCOJUje ftftEYUJTHft git TEgjfH TtftEYOYEpHTE g,i 

» oycott eycuujBlE £it neyoyephte g/i oycoit aycju *nrfOYTe *p. ™ 

rtAoEfiio rtrtApx^w TuttyEEpE FcTcurt. aycju noc !tA<5u>?\n e&o2\ 
is TtrtEYcxHJUus. £*I TTEgooY et-juuuiay* aycju nxoEic rtAqi jut- 

TTEOOY NTEYgScuu' AYCU ^tEYKOCJU^.ECic• JUN ttEYg02\K # JUM NEY- 
W KOCEJUlROC' AAM ItEYJUtANtCKOC' JUUt NEYKAOEJUIA' JUUt ITKOCJUOC 

20 juuTEYgo' jurt jtecjuune juutkocjuioc juuteyeooy* jmrt rtEYXuj!Mr 
mjT rf£Y\l/E2\2\iorr jmrt ^EY<iJ<Ju^rf• juut JtEYgoYp* juut rcEYJTEpi- 21 
22 ^E^ION' JUUt NEYtfAXE' JUUt ttETO ItXHtfE ETEYJUHTE* JUUt 

ftETE tyAYTAAY £l(JUOY gjt ItEYHr JUltt ftEYJXJTHrt rt2\AK.UJft - xxxn. 'neTtrnp^KTuup , ic np&KTum, D. recte ncrnnp&KToup (sicut edi- 

diraus) = ot TTozx.Tope; ujxcov - ic. it6*rtf&n*."ri, xxxn = D. «ET&n&i'TEi = oi a77aixouv- 
te; - ic. n&^&oc jteTJunp^KTtDp HGTTJU&eVS, et om. n"k&n&. JajuiujtTT = tc>.<xvg)<71v 
6{i«? ; xxxn. it6*rr4Uuo et cuJ-rop*rp - ic. TtTeige pro Htg^Vh ut legunt xxxn. et D. 

- n «hy= M., Syr. = Graec. JC«T«(rnf]ff6Tai - ic. = M. om. alterum hemistichium 

' idem om. TT-roq nxoeic qitnv (D. eqrtKY; Gvg&n - id. om. alterum jurt 

- xxxn. ttq&p;/;ujit = Syr. et Gr. tcov ap-^ovxtov ocutou, M. rtOY&pxum • ■ • . £n*j i*- 
g&>.o>\i .... ne-reMHi - n. xxxn. Junju*. — 15 n. ic. UngHKe, n. xxxn. et D. recte Kn- 
grncc — 16 n. xxxn. om. prim, xe - ic. gju ne-rju&Kg, M. ^ert g^mtAgBi, Syr. = Gr. 
-ys.yr, Aw- xxxn. Aiett oyk'i'ju - id. ^vccotyii (sic) grt Tegii?, omittens msGYujTHrt 

- M. nnoYgBcuc, Syr. = Gr. sine auTtov - n. xxxn. prim. gV ovcon, ic. autem om. ev- 
cujfie gn neYOvepH-re gi orcon — 17 id. om.'&vou ab initio, et legit TTujHpe nclcoit ; 
hie desinit lectio cod. xxxn - tinevc^HHA. = to ^WJ.t. fltuTwv — 18 jterxocjUGc'ic (sic) 
s A. to'j? JCOff(too< kotwv, it. Syro-hex. (cfr. Field ad h. L), M. novco'Kce'^ , Gr. om. 

- aah nerKOc€AAfioc- juiT HGYJu^m'cKOc = /.at to'j; XOffU^ou? xai tou; |A-/jvicr540u<; 

— ,J NevK&ecuaA., M. ^ Gr. to nade^oc, Syro-hex. (.ii^X — -° R. oscitanter om. 51- 
nicocAtoc - Jinevcoov et sic in sequentibus = M., Syr. = Gr. absque ocutojv - nev- 
'/'hO\h (sic) pro too? j^Xiotova? - iiGv\{/GV\'XVoit = ta. ^/eXia - MGvnGpV7\G?ion = toc 

0: ; ,y - — ^ HGTO .... e-TGYAAHTG pro T7. y.iTOTwop'p'jpx , it. infra. 

Isai. Ill, 13-22. 222 

p- ^ : 2;i ETnpiuuov juut rteYwjrtc" ' f juut rteYg/iAKirteirtorr ju.rt ncyrtc 

etta?\HY £i moyR- ^iAKirteirtort g,i oycojt uirt rteYpcyourr 

m jutrt rteYnpHuj. rtTe OYtyoeity cyaune way mx& ftoYCTAirtoY- 

CJE" AYCJU TXXX&. ffOYJlX.OX£ TEItAJUlOpe rtOYNOYg/ AYUJ niAA rt- 

oykocjuioc itrtOYR ttTOYAne certA^e eKexou eTfie rtoYgRHYe- 

aycju en«.A TfTecyTHw rtxHtfe eTecjutHTe TertAjmope rtoYtfo- 

86 oYrte. a you rtoYtyHpe eTitecooY certAg,e eiio2\ g,rt OYCHqe* 

2c a. you rteTrtxuuujpe rt*£e g,rt OYcnqe rtceeft&io - ayuj netm- 

thh£e eTKOCJuei certApgHlie itceKAATe juayaate 1 ayuj TTce- 

pA-g,Te eXJU TTKAg,. v ■ p. t^S: is oyoi ftrteTcuuK rtrteYrtofie rtee TToYrtOYg, eqcyoi* a. you rteY- 

w amojuua. Hee rtOYJUOYc rtrtAgReq rtrlAgce etxcu juuaoc xe 

ju.A.peqo'enH eguurt egpYrt rtrteTeqrtA*A.Y - xe ertertA.Y epooY" 

aycju JUApe ntyoxrte ei JuureT-OYAA-ii juEttih^v xe ertecoYourtq. 

20 oyoi rtrteTxuu juumoc xe rt^rtoY nneeooY* a.yuu nneTrtA.- 

rtoYq gooY* rteTon JuuTKAKe rtoYoeirt a.yuj noYoeirt TtKAKe - 

p. t^v:si *rteTX(ju juuuoc xe neTCAtye go^o^A-Yuu neTgp?\(f CA^ye. oyoi 

TtneTo rtcA-fle way juaaay* a.you cyo wpjuutgHT" HneYJuXTO 

a e&o2\. oyoi TtrteTXcuuJpe ctcou JunHprr ayoj rt^YttAXTHc 

rtAJ eTKYp* JunciKepow fteT^rjuiAeio juinAcefiHc ETfie ^.cju- 

porr a, you eYqi rtTJUMTJUiE Juin!kiKAioc. et&e n*.i nee TttuApe 

OYpUJOYe JUtOYg, ^i'Tit oyxKRcc rtKougff • A. YOU tyA.Yp0UK£ ^i'tm 

OY^yAg, eqcuuK' TeYttOYfte ft Atyume Ttee rtoY^yoeicy- a you neY- 28 
23 
24 28 «£v^thii H'KA.Kcon GTnpicuov pro tx oia<pavY] Xaxomxa, R. scribens tt'KA.iao, 
haud vidit lineolam super to — M post prim. neYgf&.Ktn©Yrtort (tz 'jxx-jvO'.vx ^ 
om. JCOCi /.ox>uvx - nevpLyuurr ju.H nevnpHuj, Gr. Q^ittox x.xtx*Xitx, M. rtiep- 
cyam Hic&T&K^HTon — ** n*v ceteri non agnoscunt — i9 novujHpe, M. et Syr. Gr. o 
•jio? <rou - post ETH€cooY om. O'j; xyxxx; — - 6 neTrtTHHlie e-TKOCJuei", alii x-. Oy;xx'. 
too xoi>j.O'j 'j'JAo-t — V, 1S Hnevrtofie -Syro-hex., M. nrimoBi moov, Gr. tx; x;j 
xia;, Vulg.-hebr. iniquitatcm - rtev^rtOJUiA., M. Gr. tx; xvou.'.x; Syit>-hcx. loL^Ji>s, 
Vulg. - hebr. peccatum — " R. om. -xe primum - Genn in rasura - epoor M , ^-teri 
om. — 20 «e-ron, Syr. et Gr. ot tiQ^vt:; , M. khcticiu Sajuoc - ne-rxio muuloc M.. 
Syr. - Gr. ut supra 01 x'.Oivxi; — w m^y ju^ay (sic) M. ntuor JujuA.viTov Gr, 
ix'jxoi; Syro hex. v o»*aj w^j.*i.^ — ,3 HttiTxuxDpi, M. ©t Syr. Gr. 01 it^-jov 
u;;.cov - R. unnpn - 6TKvpA UnctKepoit pro 01 xipxvvjvTi; to aia^ox — ** eq, 

pro Kveiucvv), M. IT^pcoju. §pe gp^f| x M ,,AC i Syro bex, l^a*Ji.«. . 

[sal. in v i B gpHpe rt&.xice rtee rtoYcyg/itf^ 7E HnoYety enrtojuoc juinxoeic 
cA.fiA.cjue- a?\2\a ay+ rtoYtfc JuinneT-OYAAB JuiniH^. a nxoeic 
CAfiAcue tfuLmT 1 *grt OYoprn exjul neq2\Aoc # ayuj Aqrt tootc} p- t^S: 
cxcjuoy AqnATACce juuuoov aycju AqrtoYtfc ex « rtTOOY a rteY- 
peqjmooYT tyuune rtee rtrteieiTrt g,rt taahte rtTeg/m. ayuj exit 
rtAi THpov cep rtoqpe Arr ceoYeg, akojuia exit rteYArtojuuA" 
eTfie nAi qrtATAKOOY ittff nxoeic caAacjut XII 

2 *eicg,HHTe nttoYTE nAcuuTHp ne nxoeic ^frtAcyujne eittA- *p. t«h 
gTe epoq* ayuj irtAOYXAi efio2\ g/iTOOT-q- rti-itAp^oTe Art 
xe nAeooY juut nAC«.OY ne nxoeic Aqujuune rt a? rtcujTHp. * p. ™e 

t oYuu'rg, koyjuooy g,rt OYOYrtoq e&o2\£,it JuinYrH JunoYXAi. 

4 &ycu cknaxooc JuinegpoY eTJuLHAY* xe cjuloy enoc' ujcy 
eRo^\ gH neqpArt xuj git rtgertoc rtrteqgffHYe eTTAeiHY* Api 

5 njmeeYe xe a neqpArt xice. cjuloy enpArt xe Aqeipe rtgjR^&HYe 
o eYXOce* xuj rtrtAi glx nKAg, THpq. Te^H?\ rt r re r rrtOYrtoq' 

git eTOYHg, g,rt ciuurr xe a neTOYAA.fi JuniH?\ xice gjt T~ec- 

JUtHTC. 

xiii, 2 qi rtoYJUiAeirt exit oytooy eqxoce eqoYujujc efio2\* xice 
TiTeTrTcjiAH JuInppgo r re- cone rtrteTrt(Tix aoyujn itrtApx^m- 24 xe UnoYecy (sic), M. xe oyhi v&p IinoYOYCJuty, Syr. = Gr. ou yap 7)9s>.y)<7av 

- post a-y^-hoy^c om. cum M. to Xoytov — ?5 initio om. a.yo> - &qn^T&cce = x,ai 
ew«f*{|ev, etiam M. hie om. xai - *.qnov6c ixi? htooy, ceteri TCapw^uvQy) ia op?) 
-ante «. om. /.at - cep ttoqpe &.« f cod. ok) usque in fin. pro ou* a7T£<JTpa<py) 
a Ovy.o; ocutou (M. om. auTOu), aXXct sti ■/) ystp u^yj^y) — XII," nrtovxe = D. M. A. 
hebr. et Vulg., Syr. = Gr. o Oso; aou - ne nxoeic solus hab. Sahidicus - ayu> ^"«&oy- 
'/w efio'k gi'TooTq = D. M. Syro-hex. et Vat. in marg. <ya)0y)cro[/.ai sv auxo) , reliqui 
non agnoscunt - ante ^q^cune Sahid. om. jcou - tTcco-rHp f k&i He rescripta) pro et? 
tojt/,v.'/v — s initio om. /.at - cod. OYuiTg, g«T oyjuooy, D. uJTg hoy .... — JunYVH 
= D., ceteri ex tojv TFrjywv — ; ' D. rectius git negoov - gii neqp&n , M. OYfie neq- 
p^ri, Gr. to OVO(t« ootou - D. TTgeeiioc — 5 post enp^n cod. om. Ainxoejc, D. *5In<fc 

- D. iTget?g6HYe — r ' idem rectius neTOYHg = oi /.sctodcouvts; - idem tt-re ntn'is 

- XIII, -' D. cum ceteris om. eqxoce, et legit eqoYoujc absque efio"X, pro 7irso\vou 

- TTxeTiTcAiH, Syr. hebr. et Grace, ttjv ©wvtjv aoTOi; , M. ittuTen (pro itcoov) i?«e- 
TencjuH , Vulg. vocem - AinppgoTe = D. Alex, et M., reliqui non agnoscunt - D. gt? 
neTi?<rr/ , M. et Syr. = Gr. tv) v^sipi, Vulg. - hebr. levate manum. 

Isai. V, 25. XII, 2 - XIII, 2. 224 

amok eTNAguurr ayuu ETrtArTTOY oyj? yiy&c why excuk 

•p. T£ : i £jj[ nA<5uuftn- EYpAOje- AYUJ GYCOUCy gjj oYcon. TECJUIH ftft- 

g,ertoc eTrtAcyujOY g/ixrt TTtooy - NgitJUiHH<i)E ft^ertoc nEg- 

* n. xxxii. pooY rtrtepuuoY- jurt Ttg,erfoc ETcuuoYg,. a jtxoeic cAJiAouT 

i tp - ' col 2 •• 

r > guuft rtoY^Eertoc rtpqjuucyE juut6?\ eei efto^£,rt OYKAg, eqoYHY* 
xirt ApHxc TtTcitTe TtTne* nxoEic juut Kpqjmitye *at\(F^ etake 
ToiKOYJutertH. -t-2\OY2\Ai a jiEgpoY r*p juutxoeic gam egpYrr 
ayoj oyk OYcucyq why eEo?\ g,n~iiA nrtoYTe. ETfie jtai 6fx 
rci'jui rtAficu^s efio?\ mte \|/yx h niju ftpoujuiE ptfcufl- Fg,E^?so 
WAcyTopT-p TtTe gitrtAAKE TAgooY rteE rtoYcgJuuiE ecwAJuice 
aycju certAAAKAg, H^ht oya. rtrtAgpEft oya" ftcenujcyc* Hte 

9 rteYg,o jmoYg Ttee rtoYcyAg,. eic nEgooY r*p junxoEic nrtoY- 

p. T^: TE itHY" riAT + TA'^\(r6 Pft OYtfcurt'f JUft OYOprH' EKCU TtTOIKOY- 

col. I. .. ^ _ .. _ 

io julenh eyxaie aycju etake npqprtoRe gixtuc. kcioy r*p rt- 
tjte jutrt ncoYNgoup aycju ttkocjuoc THpq TtTne rt«s^t- Art I*- 
neYOYoeiff aycu cert apkake epe npH rtfio?\ aycju noog rta.'t" Art 

ii JuneqoYoeirt. ^rtAguurt itgrtnEeooY exit ToiKOYiAertH THpc - 
aycju rtAceRHc rtrtEYrtofiE - ^-ftATAKO juincojcy rtrtAftojuoc ta- 

12 eERio juutccjuuj TtrtxAcigHT. aycu certAtyajne rttfi rtETujujxn 
eYTAiHY Eg,OYE EnrtoYfi ETCOTfr aycu npcujUE itAcycune eq- 

13 taihy rt^oYe ncuuuwe Efio?\g,Tt coYcpip. the r*p rtApicAKE 
aycju nKAg, rcAKijm. xirt rtEqcrtTE - etRe n<5ourtT TtToprH Junxo- 

3 loco prions *yuj D. hab. *rtoK, M. et Syr. = Gr. xai syio -hinc idem D. legit ct- 
rt*rtTOY. cenrfifiHY. a.yu> a.«ok 6Trt*JtTOY. oyh gennvax = Alex, ayco aureus ryta- 
c^svoi ei<Tiv xai syu> ayo oiutoui; , eadem hab. Vat. in marg. inferiore - id. efio"K 
gH n&tfiiurtT — 4 id. ubique geertoc - id. recte nee HgertJUHHcye - ouoix ... - id. H- 
neppcoov - 6TccuoYg ex eodem , cod. ic. habet ctcujov - sequentia ex n. xxxn. 

- D. nxoic - n. ic. giurt cgovrt Hovgetioc npeqiAitye (id. cod. D. hie et in seq. v.) 
nne"J\6" (sic) — 5 id. om. TtxcttTe, et legit nepeqjujtye *Sine>v<Se TOiicovjuertM - post 
TOiKOYJuetiH Sah. om. THpc — 6 D. OYorcuajcj — s n. ic. et D. ng^o = oi Rpsvf&sic 

- D. gert«&*.K6 - uterque tttt^gpn - Aiovg , Memph. et Syr. - Gr. y-iTxiaXouTiv 

- 9 nnovre solus hab. Sahid. - M. Hatkuj z&o'K ovog Ha.t-ta.'K^o - ovop> h o\ 
n. ic. et D., cod. xxxn. opvH - cod. r H-roiKOYJUHnc ; hinc D. cum M. add. THpc 

- ic. et D. Tvxa.16 - D. 6TA.K0 Ft ttpEqpnolie , ic. npECjpftode - pro gixiuc M. hab. 
efioTvg* nKAgi — 10 t in alter. Hme serius insertum est - Junerovoei'n = M. Syr. Vulg. 
et hebr., Gr. absque aurcov — ll initio om. axi- toiicoyjuciih ex n. ic, n. xxxn. toj- 
KOYJUHne - n. ic. ' <f-H^»ao Junccuty et iATA-eEfiio, sicut edidic R. — '" n. ic. om. 
hunc vers. - R, e«ttovfi - ctcotS - Syr. (.x*j-» , M. = Gr. a-jpov - &vuj Syi 
Gr., M. om. - R. mendose efto^gen — l it^pK^Ke , M. et Syr. Gr. Ouaw'J 

- n. ic. k'iju. atlw rteqetm-e. 

U.I! . XIII, \-i\. 


2 c 2. p ; 11 eic cA&Aoue gH negooY enrepe neqoujrrr nhy. ayo> certA- 
tyuune rttfi* rteTceene rtee rtoYtyxoc ccnHT* aycju rtec ttoYecooY 
eqcopitl iiqTJucyujne rt(5~i neTO?\ juuiaooy egoYrr ga>c!\e eTpe 
OYpaujme kotcj eneq2\AOC* ayuu eTpe OYpume nauT eTcjx^P*- co1, 2 * \VI 

G 8 9 MTJUirtTXA CIPHT' ftTAI AW TE ee JUUT6K- n. XXVI. 

TortTif rtTAi am Te ee. JuuuAfi uuty efio^ cexityKAK efio^\ * 
THpov git T-jmajAfiiTHc THpc* AYuu Trm<JUUie2\eT a. ttrtKOOYe' 

eTOYHg, g,Tt ^ecejm.' a you rt[jtexi]tyine Art g, ttrt- 

coucye [rteceRcju[rt. tKuj [r7e2\002\e rtcefiAjjuA [netu)]jui[k rtrt- 

g,eertoc] 

[epHjm]oc . . ko) [ncujoy] Tt . 

ntayxo[o]ycoy [AY]xioop r*p no^^acca. et^e tt«sj" ^na- 

pijue ftoe juinpijuie rti&^Hp* t&uu rte^oo^e ncE&&x*.& a eceRam 

taoye' itOYcyHft eg,p«sJr AYo) ott AccyAxe xe 'f-rtAgujJui. exjui 

io noYuugc- JutTt noYXuucju^e- ayuj certAge THpoY. certAqi lut- 

noYrtoq' juu? m"e^H2\ eRo^sgTt noyjuia rte^oo^e' ayuj ! imeY- *col. 2. 
eYcJ>pAfte grt juuua ne?\o62\e- ayuj rtrteYgjji Hpn ertiojuL* Aquuxr? 

11 FAp. ETfiE jtai ^ht rtAJtAOYTe e&o?\ Foe rfOY(TioApA exjui 
jmcjuAfi" ayuj rteTJuinACA rtgpYft' Fee JuincoiiT Ft AKAAq F&ppe. 

12 qrtAtyuune FAp eTpeqxiuj/ine- xe a juiujaR g/ice exF rteq- 
ojhye" &YuJ qNA&ujK eg^oYrt' eitecjutoYwr FcTix' guucTe ecy?\H2\* 

13 ayuj rtceTJuiecyTOYxoq :• ttai ne ntyAxe kta nxoeic xooq 
11 exjui XAUJ&&- Foe FTAqxooc tcnoy on qxuj juuuoc gF cyojut- 

te rtpojune FgooY kxaiAekh* neooY iuuiiujAil rtAxi cujcy ^t? 

1 Iiajioov = M., ceteri non agnoscunt - gtuc'Xe = oj;te - R. contra codicis aucto- 
ritatem eTeq;x;ujp&. — XVI, 7 -rape abest a ceteris - T«Tn&Juie'XeT* (sic), M. eKeepjue"Ke- 
t&h - *Xeceju pro M. "Xecee — 8 R. tju . . . pro t8o> . . . , ut indubitanter hab. cod. 

- id. mendose kt^yyo oyJ ic or; 1 enim non est aliud nisi y, et nullum 

apparet spatium vacuum inter illud y et coy — ,J idem mendose tai pro n*i - ^yo3 
on &ciya.xe = M. oYOg ^cc&xi on , pro Kgi EXsaXy] - t 1 '^^-"- = Syr. et Graec, 
Memph. eYegcujui — l0 initio om. /,y.i - moyju^ ne^oo^e = A., ceteri absque tou ; e 
contra Sahid. om. <xou in Uaxa. ne'Koo'Ke — ll 6io&p&. - xtQapa - R. n&c& ^oy« 

— lJ >,& P P ro / - 7 -'- ~ BTpeqat'ijyi'ne pro e-TpeK-sJujine = M. eepeiccy4>jT - gjce = Syr. 
Gr. Vulg. et hebr., M. *q6Yct - erii necj<yHYe, ceteri £7rt xot; P<oaoi? — 13 nee 
pro OTCOTe — '* R. -renoY enqxuu juljuoc y.e contra codicis auctoritatem ; Vulg. =hebr. 
Et nunc locutus est Dominus, dicens ; M. et Syr. Gr. v.y.i vuv Xevw - TTgooY= M. 
ct Syro-hex. in marg., in textu vero cum Graec. stwv, Vulg. = hebr. gw^wf a;j»/'. 

I.ai. XIII, 14. XVI, 6-14. 

. Vol. II. 20 226 goufi rtnu. rtTJU.rt r rpjuuuuko GTrtAtycuc* ayuu qrtAtyuune Eqcofiic 

AYtJu eqTAeiHY Alt :• - 
*vh. jtu^xe ETfie SVajuackoc :• 

p. ^R: i 'eic^HHTe certAqi rfS\<sjutACK.oc eRo^gjrt nnoTsic a you cwa- 
s cycune ey^e* e&ykaac eRo^ ty* ene£/ eyujaj'pe necooy - ayuu 

eyjua rtJuiToit itrtEgE" ayuu nqrtAtyuunE Art Tttff HETrnHT Epoc 
a xirt tenoy:- aycu rtcrtAtyuunE Art Ecxoop rtxirt tewoy- 

ETpE E^pAIA*' JTCUT EJUUUAY* AYUJ JUUf JUrtTEpO rtAcycJUTTE gr? 

Aajuackoc xirt tekoy' ayuu nKECEEnE rt te itAccYpioc natako- 

ItEpE COTS FAp ffTO EttC^HpE JuniH2\ XXti JTEYEOOY:- rtAI WETEpE 

» nxoEic nrtoYTE xcu juljuooy. xe oyw oyujxn rtAcycunE gl* 

TTEgOOY ETJUUUIAY JIUTEgOOY ltIA.KCJUR* AYUU ITEgOYO JUUTEYEOOY 

5 rtA.Kiui. AYcu crtAcyounE rteE noya Eqcu?\ rtGYuugp EAqxouK 
col. 2. eAo'A' * ayuj itqa>7\ JunEcnEpjuiA rtrtgjuc* ayu> crtAtyounE rteE 

6 rtOYA Eqcju?\ rtrtgjuic g,rt oyeia. Eqw a«jT kte OYpooYE cytuxn 
Tt^HT-q- h HeE rtxoEiT ckav h cyo«.rrf g,ixrt oyt^p eqg,?\- 
oy^[cjuo]y* h Fte qT[ooY # h] +oy tycux[n gixrt rtEYKAq. rt*r 

7 rtETEqxaj AJLW.OOY it<5i* nxo£i]c JxriiH'is. ^[Jx nEgooY etH- 
ju.a]y [EqEcycunE rttff npuujuiE EqrtAKA^THq EnEm-Aq r r]* k jm.io[q' 

8 AY]d) ffEYRA^ rCA6"jUUty] T r' EnETOY&Afi [JuEni]H2\* AYUJ TtKEY- 
KA gTHY 6 It Eft *!"[&. V]xi TOY rTtfOftC* 0Y2lE EXft ItEYCyHYE'' oy!\e 

Exrt we^Rhye TtrtEYtf"ix- nekta heythhRe T[A.]juudoY' a?\?\A 

CErtA^CJUJTE EYft[A]£TE EJTETOYAAfi lAniS^* AYOU NftEYftAY EftEY- 

9 CLJHft OY?\E KEYNOTE. gAA JTEgOOY ETJULUAY rtOYITO?0ic MA.- 

XVII,' R. cert*ujcune — 2 hgcooy, Graec. 7:oitj.vitov, M. It-re g*."'ogi HectuoY 

- cyjua. nJuTon Hrtege = M. OYJU&rieju.-rort «ts ga.niog» iTegcooY, Alex, avarrxumv 
(iouxoMwv, Syr. = Gr. tantum avaxotudiv - epoc acitt Tenor reliqui non agnoscunt 

— " ^ccYpioc = M. et, ut videtur, Alex. 2. m., Syr. = Gr., nee non Vulg. et hebr., 
aupcov - h^t&ko = M. et A. axoXnTca, Syr. Vulg. hebr. et Gr. om. - jujT nereoov 
= M. Syr. A. et Vat., Gr. om. *ai - R. men dose nTepe pro rteTepe - nxoeic nnotTc, 
reliqui Jtupio? 2a(iaiof) — 4 UnEgoov ni'^Ktufi pro Juneoov . . . = <^o;y;; Iaxio'i - ne- 
govo JunevEoov, M. et Syr. cum Gr. xa xtovx tt;; '^o;r;; a'JTO'j — 5 M.qx«UK cttoX 
pro saTTixora — 6 plura cum membrana in hoc et in sequentibus vt s. exdderunt, 
quae ex coniectura sunt restituta - R. eqgi'KoY'KfcuoYJ — 7 R. haud vidit S roS ilvoj 
(ceteri <$z) in fine versus; initio autem sequentil pro nev&\'K , quod perspicuc vi- 
detur, legit nneYlia.^ — 8 inenTJ^Yj-xiTOY ^ R. e«et\TOYriTOY ti<5To«c oy\6 cotcii 
non agnoscunt - keyjjjhye', M. et Syr. Cir. absque aurcov - poiTO ab ^'KA.v usquo 
nniH^ absunt a reliquis testibus - R. mendOM cneYtyHpe pro eiteY<.ymt M.. S 

= Gr. sine aurcov — 9 R. proprio marte it(«pi uovno'Kic, cum nulla in codlce sit 
litura ant scissura, et evidentisstme legatUI tantum jtoYntfKic. 

Is:li. W 11, 227 

'tyuune gykh eBOiN* Fee »ta rtAjmoppAioc juiF NeY^Aioc ka ' p. *« 

noyoy e&o?\ jujuato e&o2\ rtrttyHpe juniHSV ayoj TertAtycune 
w FxAie* xe ApKA noYftOYTe Fctu noYcouTHp - ayoi HnoYp 

njm.E6Y[e juijnoYXoeic. en^fie n]A.i TertAT^uxTe" N]oYT(jj<re k[a- 
n nicTJorr AYciO o[rt FoYcnepjiAA] rtATrtlAgre] . . . An . . . ep- 

cyAitxoq !\e eg,TOOYe qitAi-OYur <vrd> Fee eujApe OYeiuuT 
is ncuty exF rteqcyHpe:- OYoi JuruAHHtye rtFg,eertoc eTO^y Fee 

Fe<s.?\Acc«5L ec^t" goeuur T&i Te ee eTeTFrtAtyropTp- ayuj 
la TXice rtoYJUHHcye Fg,eertoc rtAcucy e&o?\ Fee noyjuiooy ert&- 

tyuuq eqccjuK Ftfoitc. ^you qrt^xoopoY elio2\' ayuu qrf&najT ' col. 2. 

Fccjuoy UnoYe' Fee ft OYJIjg/itf" F-roug, FweTcyuucy UnJuiT-o efto?\ 

rtoYTHV ayuu Fee jtlntyoe'lty woykot' epe oythy qi juumoq 
u JuinrtOY FpoY^e* a you rtOYgH&e rtAtyoune g* en F^tooyc' 

nqTJLtcoTq etyuune. taj Te TJUtepicFtteftTAYty^ thytm 1 ayou 

TCK^sHportojuiiA Frcem~*YK2\Hportojui.ei juuuujut[F]. 
xviii 1 OYoi nFtF[£,] FrtexHY JuuriKAg/ eTg,i neKpfo] FrteiepajoY 
2 [FJrtetfooty - neTxooY FgertoYo> ^F e^^cc** aycu gFenicTO- 

?\H Fxuxiujuie gjixJuE ttjuooy. FRAicyirte r^p itAjmoocye eYAccuoY 

tyA oY£,eertoc eqxoce- <vy<I> Fcyiii juio F2\*oc- aycu OY^eenoc *p-JS: 

eqrtAtyT- rtAT^e^nic eAYeKRioq. TertoY rtiepajOY THpoY jui- *' 1 R. iterg&i ock &« oyg efto"K ! quid significet illud hoyoy, quod evidenter ha- 
betur in codice, nescio, nisi dixeris esse pro jujuiooy - -ren&tycune = Vulg., M. 
Syr. et Gr. etovtxi — ie noYitOYTe, ceteri absque »70'j - rtcoj perspicue videtur in 
cod., R. tamen legit rtcty ? - post UnoYxoeVo Sahid. om. tou [3ot/9ou gov - R. [«&.- 
nicJTOM ; neque vidit vestigia duplicis n in k&th *£Te^ — u idem mendose epuj&n- 
xiq *e - post qH&'foYOJ om. si; XfMjTOV yj otv 7){x.ep<y kXyjpgxxt) - *yu3 nee usque in 
fin. pro /.%'. w; tt'/tt,: xvOpaixou >cXy)pG)<r»] toi? uioi? tcj — l2 R. prim, ngeertoc 

3 cod. initio om. to; uotop woXu eQvkj rcoXXa, to; uo«to§- R. pro en&tyouq habet 
octo puncta ! - qn^xoopoY et qtt&ntu-r TTcodoy, ceteri cum pron. sing, xotov - R. men- 
dose n^£i<T' — u noYgHBe = Syr. et Gr., Vulg. turbatio = ni"T;0 , M. ITxe nicyajni 
- nq-rHco-rq etyaune , M. et Syr. = Gr. /.'/•- oux £<tt«», Vulg. e^ »on subsistet - R. i?- 
ii6i(T&YKXHpoito aigi, quasi K^-Hpono perierit ex ms., dum integra vox clarissime 
in co legatur — XVIII, l im-rjTg hiiezhy Hnic&g = Memph. et Syro-hex., Gr. yvi; 
-/ .o-.'ov TPTepuye? - et^i ne<po, alii £7cex.eiva — 2 TTgenoYtu = M. Vulg. et hebr., 
idem Syro-hex. in marg. ex Aquila , in textu l^ooo» = Gr. oawja — 2 ty*. OYgee- 

»oc eqttA.grF, Gr. -co; eOvo^ pteTewpov, xai ;svov Xaov )tai yaXewbv ti; 

Xutou ewexetva ; Syro-hex. ovxio ^ovX ^.io . (.-.ajs {.bo.^. (,*x^o/o (ici^to iva.^ LaX ; 
M. %*. oyeohoc eqnnoY heju oy"X&oc eqgtooY iwju eoit^im c&jukh n«.oq - ante 
KATgcfonic M. Syr. et Gr. repetunt :0vo;. 

Isai. XVII, 10 — XVIII, 1-2. 228 

a nicAg, rtAp ee rtovx^P^ ectfoptf* tcyx^P* rtAdubpiT Fee 
rtOYJUAeirt eYqi Juuuoq gj oytoov AY<X>cert<s.coHnut.eq Ttee rtoY- 

4 gpooY TtcA.2\nir£. xe tai te ee TTta nxoeic xooc rt«M xe 
oYit Ycjupx rtA<Jjcjune £,Tt t Anoxic Ttee JuinoYoeirt juutkayjua 
juinrtoY juuuteepe- a.[y|gu Ttee rtOYK?\[o]6?\e rtiuuTe gl* negooY 
Hncugc q[rt jAtyuune gA eH Ixmugjc' epty*rt negpHpe oyou juTt 
ne^eTsgAAX* qrt a+oyuj rtOYi"OYui> rte^e^gAAX* ayuu qrt AX(juuj?\e 
TtgTtK.OYi* [TtJcjuiAg, £ft rtO£C* ayu> qrtAcyuxuT TtrteYcy^£ itq- 
col. 2. o 'd'extfuuxoY* ayuj qrtAKAAY rtTtg/^ATe TtTne g,i oycott juTT 
rteeHpiort JuinKAg/ ayoi certActuoYg,' excuoY rt<5"i" rtgA?\ATe th- 

i poY TtTne - ayuu rteeHpiort THpoY JunKAg, why excuq. gx* 
neoYoe[i]ty' eTJuuu[AY] rt*TA?\[e Tt^cupjort egpA[i enxoe ic ca- 
[RAuue efl]o?s[gTt oy2\*oc eTj£ex[gcux ay]uj [6y]<ju2\k juuuoq* 
AYoi efto^iTTt oYftocT" Tt^Aoc xirt TertoY cy* erteg, rtoYO- 
ei'cy:- OYgeertoc eqrtAgre- ayuj eqeEfiiHY* n<sj etc*, oyca Jx- 
niepo TtTex^P^ TtKHJUie* enjui* htaytaye' np^rt junxoeic ca- 
&A(jue exuuq nTOOY Ttciuurt :••• 

xix. eopAcic TtKHJue :• 

' p. UK : i *eic nxoeic eqgjmooc gjfxTt OYK?\oo^e ecAccuoY- ayuj qrtHY 
co1 ' *' e 8P AI c KH ** e ' JuumoYitir Tttfix THpoY Fkhjulc wakix*. IlneqJutTO 

2 efio^v* ayuj rteY£HT rt*p dTjufl £P*i TtgHTOY. ayou Ttpjuirt- 
KHjme rtATujOYft' exTt TtpjuutKHjme' ayuj npcujue rta.Jui.Tcye juTt 
neqcorr npujjme juTt neTgjiTOYUjq' oyTT oyjto'Mc rtATcuoYrt' 

3 exTt OYno2\ic aycu oytouj exTt oytou^ TtTe nenltX rtrtpjul- 
TtKHJue tyTopTp &pA.i TtgHTOY* ayuD ^"rt Axojujpe e&02\ iuneY- 
ujoxrte* aycu certAujirte TtrteYrtOYTe' juTt rteYTOYcoT' juTt net- 

4 aaoytc e&o^gAA nitAg/ juTt rteTcy*xe e£o7\ TtgHTOY. <\ycu- 
' col. 2. ^"ftA^ - TtKHjme erttf~Tx rtgertpume rtxoeic cYrtAcyT* ^y<I> oyTT 

^ertepajOY eYrt^cyT rtAp xoeic epooY. waj rteTepe nxoeic 

1 H&.(Td)p6"'= Syr. et Gr. Y.zxov/.rfirinzTX',, M. 6veo7\c - A.vd> abest a Syr. M. et Gr. 

— * T&no*Kj'c = Syr. et Gr., M. -r&iftAici - idem M. om. rtiioTe — 5 id. om. c\n\- 
X0yu3 tiovfoviu ue'Xe'KgJu'x , et rfcitfextfloxoir Syr. et Gr. XKt a^oxoyit - R. male 
n[oo]gc — 8 M. om. A.rcu qn*.K&.&.v usque ad prim. HnK*.g - prim. THpov solus 
hab. Sahid. — 7 eqrt&gTe = Syr. et Gr. sX;ri£ov, Vulg. a gente exp . M. H^t- 
geT^nic -TiTE^top^ Hkhju6 , ceteri tt;; /wpx; a-jTC-j - R. mendose nu.\ - itT.vvTA.ve 

M. jTtayjuovt, ceteri om. — XIX, l ante ju.iaoymv om. xxi - THpov reliqui om. 

— 'ante alter, nptone om. aycu - alter, hatiuoyii ' M. \lo\. in te\tu el Vat. in 
marg., ceteri om. — "' prim, ayco M. om. - iTnevitovTc Syr, et Gr. , M. om. x>j- 

TCOV i R. MA.I CT6pe. 

[sai. Will, ; - XIX. i-|. 229 
5 nrtoYTG caRaxdo xuj juuiaooy. ayuu rtpilrtKHAJic nacu> juEnjuto- 

OY ETgATW 0A?sACCA/ JTIEpO !\E NAUUXN l?C|fi)OOYe'- AYUJ NTE 

itiEpojoY uuxrr jurt rteioop Hneiepo' ayuu cooYgc nijui juuuiooy 
7 rtAcyooYe'* aycu £7? ^ef^soc wji'jui rtKAty £i |xooY|q' ayuu 

nn *-fX'] et~o[yet"oycju|t rtA<^oo[Ye T]Hpq eTJun[K|ajTe ilnei- 

epo* |aJy<I) nET[xo] juuuioq THpq gjfxjui ttjuiooy rtAtyooYE £,rT 
h OYXftTHY. rtOYuu^e rtA.AtyA.g,ojur ayuj cEitAAujAgoju. THpoY 

rttfT netnex oijuie eneiepo* jutrt itETWEX aRcju* ayoi ketkex 
a cyrtH rt^ioYe' rt*p £H ( Re. AYuJ ntyinE rtAxi TtrtE*rpg,u)fi etuaa.- p. n« 
i" £E riKtuK' aan rteTpguuR en^Ttc' ayuj rtETOYuuT^ aaaaooy c0 • lm 

NAcyuune ^rt OYJUKAg, TtgHT ayuj netta-amo AAngitKE THpoY 
ii rtASormr ayuu CENAAAKAg, ettey^ht :• ayuj rtApx^N ktxa- 

ane rtApcofT' rtco<4>oc rtpeqxityoxrte [Juinjppo' ayuu [neJYtyoxrte 

rtApc[o(T]. rtAcy rt^e TEfTitrtAXoJoc juinpfpo xje anon Ttty[Hp]e 
i2 ncaReey" Tt[cyH]pe junppo x[irt r?ty]opn. eytcjun rteKco4>oc 

TENOY* AAApOYTAAAOK NCEXOOC KAK' AAApOYEIAAE XE NTA ITXO- 
13 EIC CARAUje iaee ye' EOY EXTt KHAAE : A NApX^N rtTXAANE 

(Juxrt- ayuu ayxice i?(Ti rtApx^uN Juuuut'qE- CEitAn2\ArtA nkhaae "col. 2. 

11 KAT*. c|>Y?\H :• A nXOElC FAp KEpA MAY ItOYmtA itCCUpAA' 

aycu AYn2\ArtA nkhaae gjrt wey^Rhye THpoY' rteE EtyAqnTsAKA 

15 F(Tl nETTA^E' AYCU nETKA ii02\ £1 OYCOn. AYCU AAtt £,CUii 

KAcycjunE rtftpAANKHAAE- EqrtAp xcjux g,'i cat* ApxH g,'i gAH :• 

16 £AA JTEgOOY !^E E^AAAAAY ttpAAftKHAAE ftAp 0£ ft mC£,lAAE' £ft 

oy^ote aaF oyctcjut" aajtaa'to eRo2\ nTtTix iuEnxoEic CARACUL 
w ETqrtAftTc exujoy :• aycu tex^P* Ttwiov^Ai ft AcycuiiE n- 

&OTE nrfpAANKHAAE' OYON NIAA ETftATAYE' plNC WAY* CENAp- * nnovTG = hebr. et Vulg., M. Syr. et Gr. om. — r ' n'/epo "Xe = Syr. et Gr., M. ni- 
iop*X&nHc — 6 R. mepoov — 7 idem &yoj jun* . . , pro irn& . . . ut perspicue legitur 
in codice - idem e-rofoveT oy]ot, licet in ms. praeter tres priores litteras non re- 
manserit nisi ult. t - id. nAtyoo[nj , cum contextus exposcere videatur n^tyoove 

- M. om. s. vtn ntT -xoj .... njixooY ; Syr. = Gr. pro gi'xH njuioov hab. 01a too 
jpotcc(AOu — 8 R. n&cy Agoju. . . &yo) cEH^ty ^goAt, licet in cod. perspicue legatur 

MA.&. . . . et ceita.* .... - M. om cett&&.<iJ^^g,OA*. THpov, et pro *vo) kbthgx mJp 

^hBg, legit cum Syr. ovog «up6qgiy.6>.» eviep^Hfij — l0 iieTOYto-rg = Memph., Syr. 

- Gr. ot jpya^ottevoi - K&^vnH - Xuw^Qrjo'OVTai - &vu3 .... encvgrn- (R. enGYgnx), 
Memph. ovog GviepJuicAg, TT-xe nov\lAvy;H, Syr. - Grace. Jcat tz; tyr/ctc, 7C0V£(70UG-t 

1 R. Hnppjoov Avou t . . . ujorne - ult. Unppo, M. et Syr. = Grace. [ia^iXsoiv 

— ,s ju.^poYGme solus hab. Sahid. — ia ceii&n'X&n*. - 7cXavY)<T0U5tv — l * R. om. n^v 

— Ifl M. et Syr. om. *Xe - R. rtncguue — n R. pine ck&y. 

Isai. XIX, 5-17. 


230 

gOTe ETfie ntyoxrtE nta jtxoeic jueeye' epoq Egpaj' exojc :• 
p. nv : i 8 *>]Q[ ne^oov etajujuw ovrt + Hno?\Tc rtAtycune git khaae 
eyujaxe g,rt T&cne |it]rfEX*N<*.rt«MOC' ayuj EYuupic junp^rt H- 

19 nxoeic* certAjmoYTe etoyei ft]uIno?\ic xe ace^ek. £ju jte- 
gOOY ETJUUUIAY OYN OYeYCiACTHpiON rtAtyounE juTjtxoeic g,rt 
TEX^up* ^tItpjuiFKHJUE , ayuu oycty?\H ^at« TTECTOty Julnxo- 

20 eic - A.YO) qrtAcyumE [H]juAEin uja £ N[eg, A*]nxoeic git te- 

Xt^P*-] NKHJUIE' XE CEKAXicyKAK EgpAl EJTXOEIC nftOYTE ET&E 
^[ET-je^ifiE JUUUIOO[y]' AYuJ nXOJEIc] NAXOOY MAY [ft]OYpUJJUlE 

21 n&i EqrtANAgiAOY* qrtArtAgiAOY EqKpirtE :• aycu nxoEic itA- 
OYum£ ErtpJuirtKHJUiE - ayuu rtpju[rtKHJU.E rtApg,0TE gHTq Xutxoeic 

col. 2. gll JTEgpOY ETJUUUAY ttCEEipE TtgiteYCIA/ TtCEEpHT F^EftEpHT 

22 juTjtxoeic itCETA<5.Y :• AYco ttxoeic ttAn&TAccE rtTTpJuiTf kh[juie| 

git OYCAUT [<*-Y(Jj] qitATA^^foOY £Tt] OYTA.2\[6b* ftCEftAjKOT"[OY 

juutxoeic] TtfqrtAcujT-n juuuiooy] rtfqrtATAWSoJoY [gr? OYT~A2\tf6. 

23 gl*] n[Eg,00Y ETJui]jui[&Y qrtAcyojnE TEgm eRo^ g,rt khjue 
ErtACCYpioc* ayuu] rtAccYpioc rtA&ujK. ekhjue* ayuj TtpjurtKHJUE 
waRcjuk EftAccYpioc rtTE rtpHrtKHJuiE p gI*gA?\ rt[rtAccY]pioc :• 

21 £~*X HEgOOY [ETJLUAJAY JTIH^ rtA[uj(JUn£] tyOJUtftT" g,[rt rtajo 

25 cYpioc* [&y]oi git ftpJurtK[Hjm]E EqcjuusjutAAT g,jul nKAg, «ta 
jtxoeic cA&Acue cjuoy Epoq* Eqxcu juuuioc xe tta?\aoc rtAtyounE 

p. H^ : EqC-U.aJUUS.AT ETgTt KHJUE' A YOU ETgff ' ftACCYpioC* JUUt niH?\ 
coL lm TAK^\HportOJUHA :• 

xx, i git [TEpo]junE TtTA TAftAe^rt &cdk. EgoYft eta^u)[t;0' rt- 

TEpoY[ r rtt]rtooYq e&o?\ [itToojTq rtAprt«sJ [nppo rtrt'AccYpi oc* 

2 ayoj A]qjui[cyE ETA^CJUJTOC [tote Aqcy^XE fttfV 17 nxoeic = M. et Vat., ceteri add. <ya[ixco9 — 1S R. n]tix*.n*.itMOC, M. legit Hru- 
^^'K'Xgoc - Junxoeic = M. Vat. Alex, et Syro-hex. in textu ; in margine voro add. 
cum reliquis Tx(iawO - ad Ace'XeK cod. in marg. scriptum habet Dinn — ly V'v- 
cty^h = aTrfkvi - necroty = Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. ora. kutqc — *' R. jioy - 
ju^em non satis recte, ut mihi videtur, quia spatium deesset pro tribus littciis ; 
M. hanc voceni omittit una cum seq. Junroeic - id. orog pro *e - oti - ntiovre 
solus hab. Sahid. - n-xojeicj M. et Alex., Syr. = Gr. om. - tqicpittt npivwv, M. ecje- 
■^gd.n — "' n*.pgOT6 gwrq , ceteri yvioTOvrx!. — "• riA.nA.TA.cce -xtx^z'. - ante ov- 
cAiy M. add. ovnityf- — - >> ' R. om. itAccvpioc, et legit n.vti(.u>c epovn eknju.6 — ' idem 
om. niR'K MA|(.ycun6|, et non vidit g to-j grT ante nAccrpioc, cuius prim, c porspicuo 

videtur in ms.~ itAccvpioc TTpJuiTKHJue M. et \L\.. S\ r. Vulg. hcbr. et lir. I 

ordine cv toi; aiyurrroi; , xat. £v to 1 .; X99upiO(( — X\, ' R. mendoSQ TtfMkMmi tk- 

nCHTA TAUATAU .... 6TA^lUiTOHj .... If ApKA ; lllUC C|A1I TO'J A C|l«.l ^)C COIYVCItit In «J 

[sal. MX. (8 - XX, i 3 231 

jtxoeic jm.it hcaiac ncynpe rtgAJUuwc Eqxou Jasjloc xg* Bujk rrr- 
&cjj?\ e]Ao?\ TtTtfooYrtE 31 Teief ne* ayuj rTvlicjuTs eflo?\ juutekcan- 
7v«\2\ort [efto7\]^rf rtEKOYE[pHT]E- ayuu [eipe] rtjTEi^E eKjuio6[cye 
eJKKH KAg^Y [juik] tooye' rip^TK. [a you] jtexe jtxo[eicJ xe itee 
Hta h[ca]iac n&£jA£&?\ jw.o6<x}£ eqKH ka^hv ejuit 2\&ay itpATq 
wtyojuiTE Hpojune' oyn g,i?juiAEirt rtA^youne - A*.tt gTttynHpE git 
1 FpjuirtKHJute juirt rtEtfoojir ' <vrcu cErtAEiJuiE xe tai te ee e r repe ' col. 2. 
nppo rtrt Accvpioc itAEi[rt]E ttT-Aix^*^jjciA kkhjue juut rtEtfboty 

g,rt£^?\0 JUUt g,EfttyHpE tyHJLH EYKH KAgHY EJUUt 2\AAY TtpATOY 

EYtfuj2\n e&o?\ HncyinE TTkhjule. ayuj rtpJuirtKHJUiE rtAx'i'cymE 
Exit rtEtfooty EAYxpo EpooY* rt<sj ErtEYrtA^TE EpooY rt(Ti ItpjUUt- 

8 KHJUIE [lt]A.'i NEY[cy]0[0n ft]<S.Y KEOOY :• A YOU CENAXOOC TT<T[l] 

ftETOYHg, gW TEIJUOY* XE EIC gHHTE AftOft ftErtK[ou] rt^THN 

nE En[yj]T EpooY* EYWA.[cy]TE ita.rr a you juinoYE^tTJuItfojui enoy- 
gl* e&oTs ^itootcj jUnppo TtrtAccYpioc a you rtAty TtgE Artort 

TNNAOYXAI :- 

ncy*XE TtTe ttxaie : - XXVII . 

13 NENTAYcJtupjui git TE[Xaup]A TtrtAccY[pioc] jurt *P- "* 

rtErt[TAYc]twpil £rt kh[jl*e a]you CErtAfoYjcju^yT juutxo[eic] exjuI 
nTOOY rtciourr nETOYAAJrl git ei^HJui :• 

xxviii, 1 oYoi JxneK7\osx juutcouolj juinxAi^YKH rtEcl>pAijm.'- n£gj>H- 
pE ETMEcajq nertTAq^e eRo^jul heooy exit TAne juuttooy 

M. ora. najHpe ng^Axcoc - R. om. fio"K TT-rtfooYrte , et mendose legit juneKCK&n- 

7 * r ^°» egovii ekoyi *yuj e«pe [n]T«ge — 8 ante nexe , scriptum in medio 

vers., praemittendum est &yuu = xai, quod R. om. - id. kta. hju. ? . . . . hc&i^c ; in 
codice perspicue videtur h in fine versus et i&c initio sequentis, duabus tanlum lit- 
teris c&. excisis - hujoaitc npojune = M. Syro-hex. Vulg. hebr. aliique, Gr. Tpi* bttj, 
7. em — /( ayuj ccn&euu absunt a ceteris - R. mendose it&u .... pro tt*.ei[if]e, 
cuius, praeter unum n excisum, omnia elementa perspicue apparent - grtg^o jui? 

^enujHpe ujhaa, reliqui ordine inverso vgavi<xxoo$ xou 7CJ3eff(JuT<x$ — : ' iTpHnKHJue 

E&YXpo epooY=Alex. ocitfYUV0n<JOVT<xi T)TTY)6ev*e$ 01 aiyuTCTOi e«t rot; aiOio^iv, 
Syr. = Gr. om. 01 KiyuWTOl, M. ete^t^mi ity.e ineo^Yty - R. hkhjulc ffiGYujaunG 
W****] — 6 post cwtfcatooc cod. om. gju negooY e-rHju^Y - R. mendose iyckkoj - a.Ycu 
alter., Memph. ovog Hocooy, Syr. = Gr. 01 — XXVII , l3 R. (n)pu (sic) . . . hh&ccv- 

pioc .... (sic; ai.h rtwi . . uj p*x (sic) htooy - nc'iu)K ceteri om. — XXVIII, ' 51- 

natAJ&vKN, item infra, pro Junr^ifiGKH - 6Tnecu>q abest a ceteris. 

li. XX, 3-6. XXVII, 13 -XXVIII, 1. 232 

GT0Y6[jm.]tt r r' itETTA^e [a]xw Hpn :• [eic £,]hhte ntflbrtT 
[juijnxoeic xoop* [ayJuu qrtAtyT' [rte]e ftoYx«*^*^* [ec]khy 
ejtecht [jutjr? gAi&EC £*poc" [ec]eirte juuuioc rt[tf6rtc] .... 
• col. 2. j [neK2\OJU. juinjcojcy Ttx<sJiiYKH «e4>pAuw.'. ayuj qrtAcyumE 
rt(Ti ne^pnpe TtTAqgE e&o^git ee2\mc jutteooy g,i &THq Jx- 
nTOOY etxoce' noe noyceth riKFTe* ea. nenrt^Y epoq eaajta- 
b TEqxiTq OYE^y oiakcj. £«! ite^ooy etjuuaay jtxoeic caRacjuo 
MAcyuune TtK^oju. ftOE2\nic juuteooy juinErtTAqcxjortTq iuinceene 

6 j[*n<s.?\Aoc' AYuJ cert ^ceene exit OYriTtX rtgAn exi gAn* ay<ju 

7 eqKuj?\Y itTtfoju etako :• rt<sj r*p EYcopJui gJx [nHp[n] ay- 
coupjut et&e nciKEp*. a noYHHfi- iaT? nenpoc^HTHc nuutyc etRe 
nHpn' aykijui eRo?\ ^jui rrt"£E - JuinciKEp«s/ AYCcupJui - ete n*i ne 

* P- s : 8 oYp«s.coY. nc«\£OY] * rt aoycjuju. IxjTEi<iJOxrtE" neicyoxfte r*p 

9 ETfiE OYqaj^e ne. TtTArtXE neeooY Ttrtiju rtTArtxi oyuj 

tfttlJUL' rtertTAYOJUixoY eteyepuute* rteitTAYqiTOY e£o2\ £,r? 

io teyekiRe. 6ul>ujtt eRo^htc it 0Ye2\i\|/ic exw 0Ye^i\[ric' eti 

KE KOYI HE" ETI K£ KOYI nE' tfuutyT E&0?\gHTC rtOY£E2\niC EXIt 
11 OY^ETNniC" ETI KE KOYI nE' ETI KE KOYI JTE" ET&E nCUJ^y tt- 

rtErtcnoTOY* eti CEitAtyAXE juut nEi2\AOc £I*tj5 n7\A.c itKpoq - 
18 7t(Ti het[x(ju jSjuoc rt^q # xe n«M nE nEJUTort jlutet^kaeit- 
w AYuu n«sj OYOYuucyq he* ayuu ImoYOYE^y ccutju. ayuj n^yAXE 
1 col. 2. juixoEic nrtOYTE rtAujcjunE way rtoYe'MxJ/iCj ' Exit oyo[2\i\|/ic 

AYCU OY^E^nic] EXIt OY^E^niC," ETI KE [KOYI nE • ETI KE KOYI 


1 R. mendose en-r^ge — a R. haud recte ene[g]n g^iiiec, pro enecH-r, quod per- 
spicue legitur, [ju]n g&iflec — 4 novceTH (sic) - R. ene-rn^v (sic) - post ejun*.Teq- 
xi*rq Sahid. om, et? tyjv yeipa kutou — 5 R. junceene Jun'K^oc = M. Syr. et Gr., 
sed cod. legit Jun*"K&oc, Vulg. = hebr. populi sui — b *vu3 prim. = M. Vulg. et hebr., 
ceteri om. - eqicuyXv iT-rtfoju, M. oyxoju eqe-r^grto, Syro-hex. r Vat. et Alex, i«£UM 
/.wA'jwv, Gr. . . . y.coX-jovTcov — 7 n*i ex D., in nostro cod. prima litera, per dimi- 
dium excisa, videtur k - D. Gvcoupju - quae in parenthesi, ex nostro cod. ckperdita, 
ex D. mutuata sunt - e-rfic nHpn = Alex., Syr. hebr. et Gr. Si* to auupa , u::- 
xoOr^av f^u tov otvov, M. om. usque ad ult. ^vccuplt - tincncepA heb 
et A., Gr. om. - ovp^cov pro yxny-x, A. '^xvTxaax — y D. rectius n-rwxe oo 

- id. iteHT-^vjULOXOY (sic) - cTcveptu-re et T«viKt£f D. i absque ajTwv 

— I0 prim, eti kg Kovi nc £ti «e koyj ne abundant — u D. rectius nitccnoT 
6-rei . . . ; Gr. <^ix y^wtty;; STSpatt, oxt hV^ousi tw hw tq'jtu) , M. ct\oK^tTen 
Ke"X^c cen^c^-xi nexn. na.i 7s*.oc, Syr. 1 1 fc^.-i \.j<» lxs.±± N ^^a.j, ^^s . Lj^/ UA - 

}.j^/ — l - D. ne-rxco - quae in parenthesi ex eodem — • it M 

Alex., Gr. TOU Osou, Vulg. bebr. Vat. et Syro-bcv. tou KV»piOVi tanuun. 

\\\ III. 233 

ne]" xe erefkufic- f?Te| 0YjuHHaj[e rtgHJTOY £,e En&^ov ayuj 
H certAKirt^YrteYe' rtceoYuutyq TtceT&KO. etAe n«sj ccjjtjjI 
enty*xe juinxoeic ftpume et^ox^' ayuj rtApx^" JuinTsAoc et- 
15 git ei^HJUf xe atctinxooc xe Artcjuirte [rtoYJ^i^eYKH jujrt 
AJjutrtTe- a[yo)| giteoYuu juut [n]ju.ov epty*rt [oyJ^thy eccuu[K 
ei e]fio7\ g/iTOOTfrt itjrtecei exu/jrr [xe] ankuu rt*rt [xxnGots 
ft^e^nic ayuj TttrtAgoflcsT juintf62\] XXIX 

* e&o^x* ayuj cn&tyuune rtee noycoycoy' n- P« 5 V : 

.. — „ — ._ — — .. col. I . 

6 tcynoy £&o t 2sg / i r r*x nxoeic cA&^cjue:- oym oy(Tjw. ntyirte r&p 
rfAtyume g,rt oykiju. jmrt o Y^po Yli.fi <s/r juut oYgpooY nkaIto 

- Ttrto^ oy^athy ecctoK jur? OYty<\£ rtKo>g,T eqoYujju :• ayou 
TJiirt TpjiljuAO rtit^eertoc THpoY w^p ee JutneTnojuDpe rtOYp*- 
coy eqoRur rt«M itTAYTUJOYft 1 egp<M exjui riw2\' a Yd) oyon 
tiixx eTTcjuoYtt' exrt &i*KmJL' juut oyon ruju. eTCOOYg,' epoc" juuT 

8 oyon wiju eTe2\ifie juumoc. ayou cert^p ee rtrteTgKoei'T rt- 
P^coy eYOYuujur a you TtTepoYTtDOYrt' eoYneTcyoYei'T te TeY- 
P^coy' a you rtee JuineTOlie eTcou ftp&coY* a you AqTouoYft' *ort co1 - 2 - 
eqoRe- Fta Teqtj/YXH &e NAgre enneTcyoYeiT* tai' Te ee 
TtTjuinTpJuuuiAo rtH^eertoc THpoY* rtertTAYTouoYrt' exrt ei- 

9 7\HJu[- a you exJuE tttooy rtciourt. &ou?\ eRo?\ rtTeTWToucyc* 
io TtTeTTti"(5"^A eRo2\ *rt g,rt rtoYciKep^- OY5ie OYHpn xe a 

nxoeic tooth rfOYnTta/ rtJUKAg, itgHT* ayou qrt<s.<i)T<5Jui 7t- 

fteYR*2\* jm.it rtA. rteYnpo<4>HTHc aan ha rteYApx"JW ita/i et- 

ii nay ejuumoYnr 7t(5~ix. rtTe rtei'ujAxe THpoY jejune ttHTrt : D. xe evecox pro ute evefiuuK = iva ^ope'j^coT!. - oYJUHHtye TTgHTOY solius 
sunt Sahid. - D. *c£n&.Kfn!&.ene a rc. ItceoYuuiyq = M., Syr. = Gr. inverso ordine <ruv- 
Tpi^TjuovTOti /.'/'. Ktvouveuffouffi — ' ' D. n^toxg- Hn^^oc = M., Syr. = Gr. tou Xaou 
toutou - D. recte eii^im — 15 idem see cume ttov'Xi&.eHKH .... gnoYto . . . *yco 
epuj&it - &.HKUJ . . . . TTge^nic, M. Syr. et Gr. eQy\Y.ccy.&v 'j/su$o; tyjv eXicioa 7){jl<ov 
— XXIX, : ' R. niendose cett^tycone — ° juIT oykiju. julTT ovgpoYfiB&V, ceteri ordine 
inverso a:cx 'i:ovT/,; (A. scpauvyj^) xat cswy/yj - »kjuto abundat — ' nexnouuipe 
itovp^cov eqofiui, Gr. svuwvia^o[/.evo? x«9' utcvou^ vuxto?, Syro-hex. 1-^.s ■%. in 
marg., M. ^He-rn&Y iovpA-covT ^5cu neqnKOx - n'(H>v = Alex, et M., Vat. tepouffa- 
'i.r,\i. , Syr. = Gr. Api*/)X-ult. ovon itiAi abest a ceteris — 8 RncrgKoeiT = M. Syro-hex. 
et Hierony. apud Nobilium, item Vulg. et hebr. esuriens, Gr. Tuivovrs; - ad gyoycoju. 
ceteri praemitt. xai - -reYp^coY - M. Syr. et Alex., Gr. absque xutwv - exn ^'i'^hju- 
&yu5 = A., ceteri om. — 10 R. contra codicem cxioykv nffnt, reliqui t% /tpuxxa 
R. mendose noe pro n-re. ii Isai. XXVIII, 14-15. XXIX, j-n. 
Sahidica. Vol. 11. 234 

Fee rtitcy^XE HneixcuaJJuiG ettoo&e 1 nAi EYtyArtTAAq koy- 

pajjue ecjcoovrt' itcgAi eyxuj juiaoc xe ecy rtAr ayuj qttAxooc 

P* 5*- : 12 xe jut? (Tojui juuuioi eooljoy' cgtoo&e fap. ayuj CENA+ JunEi- 

col. I. _ .. _ , _ .. 

xouujjue Erttfix rtoYpoojuE ErtqcooYrt Art rtcgAr eyxou juuuioc 
13 rt Aq xe ety nAi* ayuu qrtAxooc xe rt^-cooYrt' Ait itcgAi :• a you 

nexe nxoeic xe nEi?\AOc gHrt epoi ceTAio juuuoi g,it rteYcno- 

TOY" neYgHT !ae oyhy wcaRo^ juuuor eYcyJutye !ae juuuioi 
ii enxiftxH* ey+c&cu itgTtgam itpoujuiE' ju.it gWcftooYE. et£e 

nAi eic gHHTE -t-rtAOYoug, etoot enuxjjrte eRo2\ junei^AOC* 

ayuj ^rtAnoortoY e&o7\ tatako rf*rcoc|>i'A ftertco4>oc* TAgcun 
i it tajik to aRe rtitcAiiEEY. oyoi rtweTeipe rtoYtyoxrte EqgHn 

ertoYeRo^\ &ITJU nxoeic Art ite- oyoi itrtETEipE rtoYcyoxrte it- 
col.2. xioYe , • ayuj rtEYgRHYE' rtAtyuj ne glJT nicAKE- ayuj cenaxooc 

xe rfjju neftTAqrtAY eporr ayuj kiju neTftAEijuiE eport erteTrt- 
ic eipe juuiaooy Artort :■ neTETrio Art woe juutojue JunKEpAJULEYc'' 

juh nEn^ACJUA rtAxooc JunErtTAqn'AAccE juuuoq* xe «tok Aft 

nErtTAKJUortn - * h jttajuio JunErtTAqTAJuioq* xe jujtekta- 
w juuoi g,it OYJuitTpiuitgHT. iykekoyi aw ne rtcEnEENE n^iRA- 

rtoc e£o?\ itOE ajuttooy itxepju£?\* ayuj itcEEn jttooy itxep- 
w Jue*A cyjua rtajHrt :• rtA2\ rtAcujTJU g,ju negpoY etjuuuay ert- 

cyAXE JunxujuJJUE :• ayuj it&A?\ rtitR'A^E ETg,Ju itkake juit 

10 nE^OCTJ? CEItAftAY eRO^* AYUJ CErtATE^H2\ git OYOYftOq 

J»i*f ! ****" 1 ' "6 HKe £rr & e nxoeic* ayuj mete juitToJY ge?\]nic jujuay 
20 git [itjpujjue certAcei rtOYftoq. a nArtojuoc cuxir a nxAci 

g,HT TAKO' AYUJ AYqCJUTE efiOSx rtrtETArtOJUtEl EXft OYKAKIA' 

21 AYUJ ETpE npUMJlE p HOJ^E g,JU noyAXE" OYOft *XE ttiJU ETXniO 

git JUJTY'AH CEWAKAAY itXpon* AYUU AYKTO E&0?\ JUJllAikAioC 

22 g^it g^Eitxirttfortc :• etRe hai rtAi rtETEpE nxoeic xuu juuiaooy 
EXJui nm rtiAKCJuR- nEftTAqnopxq EEo^g,it AiipAg / AJU. rtEpE ja- col. I 11 ult. &yu3= Syr. et Gr., M. om. - R. nrt(Sbju pro juh 6"6ju — " cfy n\i 
et Gr., M. <.oaj iTn^i — tl gt? nevcno-roY = Alex, et Syr. -hex. in tQXtU, i'i marg. 

- Vulg. hebr. et Gr. £v t<o aroaaT'. auxou, x.xi iv to».; ^i).;giv auTtov - M. om. 
alter. *Xe — l5 eqgHn, Syr. - Gr. 'Jjx'Um; , M. jt>en ovt-ytoK - ult. ayu3 S Sr.j 
M. i6 - ene-rneipe (sic) . . . . itton, ceteri T) a r)^* 1 ^ "o-.o-jy^v — ' R. nn pro «h 

- 1? id. om. eflo'K-nTOOY IT \lc\., ceteri om. — IS post neg>vOCTn M. add. lllfi&*fc 
TTtg »H6Te TTcert^r 6fio*K &it — ty R. ite-r.un-rOY - post JLu^v (quod R. pneternusit) 
M. add. <£>ei\ nTc'Js - R. »oyoyhoc| pro ult. ROVltoq cod. — ° ii6T.\iu>mi i 

- M. novK^KJA — -' ult. kxw M. el Syr., Gr. ot« ^n Uex. Syr. et M . ( 

ls.fi \\l\ j.;:, ; Jxn'itFF. = M. ct Alex., ceteri oni. — 23 R. mendose juttetoy Aa.fi , M. TLnnt 

— -"' neYnlT^ = M. et Syr., Gr. absque ocutwx - M. om. *Xe — XXX, ' it^nocT&THc 
XTCOffxarai - ka.i ue-repe .... Ujuiooy : Memph. et Alex., Syr. - Gr. Xevet xupio? 

— gltOYou (ruvSrjxa? - tiexTTnoBe, ceteri om. upv — 2 eTp&fioTTeei == too [iGr/.)y)vou 

— * librarius o egn x&AJte, alia manus rubro atramcnto mutavit in rcgi: t . . . . 

— ; ' R. mendose en/ni'/ii et cnqM-f" §hy jujuooy, absque &it — eyBoho7j. Gr. ei; 
(JoirjOeKXv, Syr. et M. - Vulg. hebr. et Alex, out: :•.; (Jo7)0eiav outs si? corps^ciav 

— R. ovujme contra codicis auctoritatem — G gyBoho'j'a usque in fin. - M. Compl. 
Aid. codd. in, vm, xu, 26, 41, alii apud Field, op. cit., et Syro-hex. in marg.; Vulg. 
hebr. ct Gr. om. — s GYriY^Toit etti t:'j;'.0'j - glT oYoeicy = Gr. jczipw, M. - Syr. 
et Alex. ig&nigoov iiTe gaatcnoY — 9 R. post c-rjunoYGty oscitanter om. ciutju. 

[sai. XXIX, 23 — XXX, 1-10. kcjuR NAxityinE Aft T-ertoY' oy?ve ttepe ngp x*niH?\ rtAtuoA am 

S3 TErtOV A?\^A EpcyAft MEYtyHpE HAY EftAg,riHYE'' CEftATft ftO 
XJtfTApAft ETftHHT' AYUJ CEWATKfiO JuinnETOYAAfi IfiAKUjA' 

21 AYUJ CEItA pgOTE gHTCJ JUtfTftOYTE JJLt\IH7\. AYUJ ftETCOpjI " col. 2. 

£JH TTEYJUtA ftACOYN T «. TtTpjH HgH T ' ftETKplApJL* TvE NACflO 
ECCJUTJUl- AYCL) N?\AC ETtfOOXE It&CfiO EUJAXE ftOYEipHftH :• 

xxx, 1 oYoi rtrttyHpE rtAnocTATHC rtAi rtETEpE nxoeic xco Jx- 

jmOOY* ATET-FEipE ftOYtyOXftE e&O^ITOOT Aft - AYCU gTtOYCU 

2 e&oTs^i'vJx nAnTtA aw eoye£ rtofiE Exit rtET-TtrtojrlE- net- 

JHOOtyE E&CJUK ETTECHT" EKHJLX.E :• AftOK !AE JUUTOYXltOYr ETpA&OH- 
ee'i EpOOY &ITJUI c|>ApA(JU* AYUJ Ep gAlAEC EpOOY e&o'2\gjn TtpJLITt- 
3 KHJUIE. eAlAEC TAp JLI<|>ApAUJ ftAUJUjnE rtHTf? EYtyinE' AYUJ 

■1 EYttOtfltEtf 7 ' NETKUJ ft^THY EXft ' KHJUE. XE O g/t TXAANE * p. 5? 

rt(5"i ^EWApxHroc TtiiAiujTrtE ey^ooy* CEKAtyngjrcE EnxirtxH *' 

EpATCJ rtOY^sAOC* EHqWA+^HY JUUUOOY Aft EY&OHeiA* A2\2\A 

EYcyinE jw.it OYitotfitEtf^:- 

6 eOpACtC JtErtTSnOOYE ETgW TEpHJUOC :• 

^pAi git TEe?\i\|/ic juirt n2\tux£ oYJuoYr juut oyjuac juuuoYr 

Efi02\^n TUAA ETJUAAAY Tt^Oq' AYUJ ItUJHpE rtTtg,Oq* ET"gH2\ 

eBo2\' rtAi TtTAYrt TEYJUirtTpjujuAo EgpA'i g,ixTt rtEOOY* jmrt 
Tt6AJUOY2\ EpATq rtOYg,Eertoc EftqrtA^^HY juijuoq Ait eyRoh- 

' eiA' A?\2\A EYtyinE JUlft OYftOtfTtEtfT EpE TtpJUitKHJUE ftA+^HY 

juuuiauTrT EgTtni(5A* [«.]« ^EftnETtyoYEiT" axic way xe ue'i- col. 2. 

8 COTsC^K MTE THYTft CLJOYEIT. TEHOY 6t ^JWOOC rtVC^AI ftAI 

EYnY^IOft' AYO) EYXCJUCUJUIE* XE ftAJ ftAcyuunE E^ffgpOY" gjR OYO- 

Efty* AYCU tiJA EftEg,. XE OY?\AOC ftATCCJUTJUl HE* g,itcyHpE tt- 

10 6o7\ rtE rtAi ET'iuinoYEcycco'TJLl Enrtojuoc DTnrtoYTE- rtETxeo 236 

juuaoc Ttrtenpocl>HTHc xe JLUTpT"AJUorr ayuu kethay egNgppo- 
juia* xe junptyAXE niuuuiArr a?\?\A ujaxe rtJuuuiArr ayuj xuj 

11 it Ait itKEn^ArtH* rtTrETftKTort e&o?\ itTeigjiH' aycu rtTETitqi 
efio2s IJuuioft JuinEijuiA juuuoouje" rtTETrtqi eiio?\ juuuiort JuintyA- 

ia xe 3uutih5\. ETfie jtai rtAi ttETEpE jtxoeic xcu [juuuooy] . . rtAi rteTepe jtxoeic xou juuuooy xe rtAiATq XXXI 

n. nc. g 

• P* 1_2< eneTe OYrtTq OYcnEpjuA gEtt ciourr ayuu grt pEJU.it hi ££ft oie^hji*. 

XXXII, l e!C OYppO FAp ft2v.IK.AIOC ftApppO* AYUJ ftApX^m ftAAp- 

9 X 61 &** oy^att. a you crtAcyumE- npoujuE et it Agum rtrtEq- 
juiaaxe - a you qrtAgcun woe juinETOYCujK. juuuoq g,lTlt oyiaooy' 
ay<ju qrtAOYom^ e&o2\ gEft ciom rtOE itOYEi'ipo qccuK' EqgAE- 

3 OOY ftOE ftOYKAg, EqO&E. AYUU CEItAtyounE Aft EYftAgTE Ep<JU- 

i JUIE' AYUU CEItA^ ftttEYJm.AA.XE ECOUTJUL- AYUJ n^HT fTfttfUJii 

rtA+^THq EXICJUH* A YOU Tt2\AC ETtfOOXE rtACfioU E<=yAXE ItOY- 

r EipHKH gft OYtfEJTH' AYUJ ftltEYKOTOY EXOOC J1t\C06^ XE Api 

* f. 4- P. I. ApX^UN' AYUJ ftftE OYgYJTEpETHC XOOC Xlft TEftOY' XE ' [KApOj]. 

e nco6^ FAp rtAxuu rt[jut]rtT-co(F J AYuj rnqgHT [rtA]rtOEi rtgEft- 
nETcyoYEiT' [e]xok e&o2\ rtrtArtojuorf ay[uj] eujaxe E£,pAi ett- 

XOEIC git [OY]n2\AItH* EXUJUjp £Bl02\ [rto]Y\|/YX H ecgKAEIT* AYUJ 

7 [ejkuu^t ftrtExf/YXH e'TOJRe. nEYtyoxrtE rApHnortH^po]rt jueeye' 

EftArtOAAort' git [g,Eit]<yAXE rtgErtxirttfdrtcr aycZ) EXujtJupE eBo^ 

s TtrttyAXE etoEjtVihy g,rt oYgAn. [rtETJAiAirtoYTE jueeye' ft- 

9 ^Ert[jUirt]T"CAAE' AY(I) JTAI HE nfoyOiXNE ETftAtfUJ. TUJ OYft 

ftEglOJUlE TtpJUULAO' AY[oj] ETETTtCtOTJW ETACJUH' UJ "JEEpE ETgft 10 R. emendatum dedit gopaju&, pro opy.'ixTX - n»cen>\*rtH = iTipxv rXavir^iv 

- ll &yu3 ceteri habent initio vers. — '-' nxoeic, M. -Alex, rtxe n<Tc ne*OY*ii ITtc 
nic^\, Gr. o avto; tou ic-pavA , Syro-hex. ead. babet in marg. — XXXI, R. tw- 
>\hju — XXXII, ' it&Apxe' = ap;oua'. — - 7?nec|JUA.A.'xe , M. et Syr. dr. toj; Xovou; 
auTOu (Alex. . . . toutou?) - H-&e IlnexoYctuK Juuuoq g,V"rn oyjuooy, ceteri w; a^'u^a- 
to; cp;po[Xivou - gen - gn , it. infra - ITee novK*.g pro £v yy; — post epio.ue M. 
add. ovog ?Tnov6pg>\o>. itrc rtift&.*K hte ruiet>nA.Y - pro alter. »\yu> ceteri hab. aXXa 

- R. oscitanter cyccutju — 5 OYgvnepcTHc pro oi uirv)pCT«i tou — 6 it*.Moei vcr 

- R. (eat)u*K - gH [oYjn^^nH TrAav-^Tiv - hoy\J/yxh , ceteri in plui :->t, 
R. [oYJKcogT, pro JCiVa; woiyjffsi, al. 7t0iYi«a» — 7 neYiyo-xne >*.p JunoitHp^M M 
Syr. - Gr. 7) yap [SouX*] xcov -ovr.ccv - ante gn gett^^ota cod. om. 
Ta7r:ivo'j(; — s ante uegyc om. oi — '' li. n^iecpe Ojyxr;^:; ; in cod, tao 
postremus ductus literae iu evulemissime ippaiet. 

m. \\\. u-u. XXXI, 9 - XXXII, i 237 

i > organic ccjutjul ErtAtyAXG. £pi jtjueeye' itrcEgpoY rtTEpojmnE 
gW oYAAKAg, rtgHT juift 0YgE2\nic a nxcuou?\E OYor AqoYEirtE 
n rt<5T nxo 1 ayuj rtqrtACToq am eei. ' nuutyc' ?\vnH mgtkou " P- 2 - 

H^THV KA. THYTM KA^HY ftTGTTfcyCJUnG GTGTJtKH K&^HY' 

12 juovp rtrtGTitinG rT^ErttfooYrtE* rtTETiTrtEgnE exn wetikeixi- 
Rg # xiit Tcoucyc juinovcjuty- ay<I> nrEitHJUiA. h'tRou ne?\o6?sE. 

13 nKAg, juuta2\A0c natayo ££,p<!U Tt^ertujortTe gj xop" 1 " 00 " 
ii ayuu certAqei junoYftoq eKo7\^eti hi wijur nrno2\ic rrpjuum&d 

ftHY EYKH £fiO?s' CEHAKUU Tf T JH It TpjUUUl A 6 HJuEnO'MC- ItHI ETK&- 

moyoy nte w+jue rtAp ju£,a.a.y cy* eke£,' itOYrtoq nneia. H- 
i tooy' Jxxxa. juumoortE rritogE* tyANTE oYmtX ej excuth eRo*2\- 

g,U nxicE* ayuu nxep^e^ w&pxAJ'E' a Yd) nx*pAAe^oc certAonq 
is eyju.*. HujHrt. ayo> n^n ttajunrori juumoq gjt TepHjmoc ayu) 

T^i^KAiocYrtH £« nx*p**H2\oc rtAOYHgJ 

xl, 1,2. . . nexe nrtoYTe xe nAp^KA2\ei jtAnA^sAoc* FoyhhR l£i IC * 

_ _ _ .. p.JU5s.:JUe 

cxjaxe EngHT ftei^sHJLi CEncumc XE A JTECeRRlO AOJAI JUUTEC- 

NO&E J&CJU7\ ERo2\' XE ACXI eRO**\ g/lTOOTCJ JUUTXOEJC ftNECNORE 

a EYKHR. TECJUIH JUUTETUjey eRo2\ £1 JTXA.JE* XE CfiTE TE£IH 

4 HnxoEic TtTETrtcooYTrt TtrtEqjuA Juumoo^yE. eia wia*. rtA- 

JUlOYg/ TtTE TOOY itIJUt* £*i Clfi/T KIJUl eRRj*6' AYCJU ft ETtfOOJUlE 
ftAtyCJUnE EYCOYTCJUft" AYCJU rtETttAUJTT E^NglOOYE EYC2\(f'2\CJU6 T ' 

aycju nEOOY JunxoEic rtAOYoun^ eRo2\ Hte c^pj rtijm may 

ETTOYXAI HnnOYTE" XE TTXOEIC HE KTAqajAXE 

A?\E Eg,P^i EXft OYTOOY EqXOCE' nE*TEYArr£2\i^E rtCKJUM' p. p*; 
XJCE NTEKCJUIH gT? OYtfOJUT nETTAtyEOEl'cy fteiE^HJlA XICE junpp- 10 lit. ^ tov) nxoiuj^e abrasum est - VT61' nxo = M. et Alex, aliique, Syr. - Gr. om, 

- R. oyco mendose pro *yo) — u 7\ytth = X'j7:y)9v)Ts - Fgert6ooY$te = M. Alex, alii- 
que, Vulg. Syr. Gr. et hebr. om. — l2 ncTniKi&E = M., ceteri om. ufxtov - iivenim* 
TTtBou HeXoo'Ke = Syr., Gr. ay.-sXov vevvyjixaTOs (A. yevrjfxaxo^), M. eBo>>gs. oy- 
ja.gA.'Xo'M eqjueg IToYT&g = Vulg. et hebr. r^lS ]2H"?V — u ' hhy = rtMov - niu- 
no>^i'c, ceteri in sing. - etii&hoyoy pro Eict0uar)(AaTO? - ante Hju^ M. hab. mgjul 

— ' ' ny j ^pju.e , Koc (sic) — XL, ' n&p^K&7\GJ = -y.py.y.y.ltizt — 2 R. hoyhB - &ty&V 
= M., Syr. = Gr. z-'/.r^'lr, - Unc-cnoBe Bco'K (R. mendose cBcu^) efio*>\, ceteri XeXu- 
-'/-. zvxyft r, XfxapTia — :! R. oscitanter om. y.e ante cKtg - TTneqju^ AJjuootye 

'. iijuoooje), reliqui -ra; tj'wVj; to'j Qsou yjjttov — * post neT,T66ju.e cod. cum 
Alex. om. THpoY, R. autem non vidit H*;yame - egTTgiooYe gyc'Xo^^cjuo"'- M. Alex, 
et Vulg., item Syro-hex. in marg., in tcxtu vero cum Gr. £'-; weoia - vv. G-8 de- 
sunt in ms. — ,J R. mendose oi^e pro &.>\e. 

XXXII, 10-16. XL, 1-5. 9. 10 gpTe- axic tmnoTsic ftioY^A- xe eic nertrfOYTe- eic nxoeic 
gF OYtfbjur ayoj neqxfloi nhy g,rt 0YJUt.it T-xoeic - eic neqiiYKH 

n rtjuuuus.q- ayou neqgcuii JuineqjulTO eiio?\. qrt<sjuu>6rte julneq6g,e 
itee rtOYcyuuc ayuj qttAceYg, itrteqg/ieiii ego y it gix neqtfepujii' 

is ayuu qrtAnApAKA?\ei rrrfETeeT. iti'jm ne rtTAqcyi jlutjuiooy 

git 'Teqg / (Jugjq• a you "fne g,it TeqpTuu' ayuu iiKAg, THpq git 

T p. pS: TeqxAjuH' rtiju ne itTAqtyi rtrtnrooY *£W ovtyi* ayuu rteKpuuoY 

ia git OYAAAcye. h rt'fjut ne rtTAqeume en^HT junxoeic* aycju 
kiju ne rtTAqoujcune rt*q itpeqxityoxrte - n*.i eTrtATCA&iATq 

ii eRo?\. H TtTAqxityoxrte juit rtjjut H rtiju neTftATCAReeiATrq 
efio^\* H rtijut ne rtTAqTCAfioq En£A.n* h AqTAjmoq eTegiH 
rtTJuutT"pJuutgH r r- h rti'jui ne rtTAqi - rt*q Fcyopn xe eqeTajcJuRe 

i rtA.q* ecyxe itgertoc THpoY cyo itee rtoYT^f^e eAo^git 

OYKATOYC AYUU 6YHn itOC ZuTpiKE itOYJUACLJE' AYCJU AYTftTCU- 

16 ftoY eYxig,. jtxn'2\i &^tiOC rtApuucye Art epuuKgq* ayuu WtE- 

p. pv: n rtooYe THpoY puutye Art enTA^o 1 ayuj itgertoc THpoY git 

is 2\&*.y ne 1 ayuj AYonoY cy2\aay. it r rAT-e r rit r ritT(jurt enxo- 

19 eic ertijur a you eAnreTitTitTourtq e«s.cy juuuiirte. aah OYgiKouN 
eAYgAjmcye t-ajuVioc* H OYg / «MAWOYfi # nertTAqoYtuTg g,it oy- 

20 rtoYR* *q^A2\ouq eAqTAJuioq itOYCJUOT. "jApe ng^jmotje 
r<s.p coTn rtOYcye ejmeqp xoo2\ec* a you eqtyArttyirte* n C & t A _ 
g,oq ep^Tq git OYJUMTpJuutgHT itoYg/iKourr a.yuu xeKAC rt- 

21 rtecKijm. rtTeTftrt^eijuie Ait' it r re r rrtAcou r rJui Art* junoYTAJuie 
*p. pS::2s thytk xirt itujoprr jwne^iteijuie itcitTe HnKAg. heta- 

jmAgTe HnKcuT - JuTnKAg/ ayou rteTOYHg itgHTq cyo itee it- 
gitetyxe* nertTAqTAgp itT~ne ep^TC itee rtoYKYnir ayou *.q- 9 ne««ovT6 - M., ceteri o Oso; -ju.iov — 10 itatostc = M. et Alex., Syr. dr. jcj- 
pio; jtupioi; - neqxftoY = M. Alex. Vulg. et hebr., Syr. = Gr. om. x-jto-j - ireqg 
M. Vulg. et hebr., Syr. - Gr. sine z'jto'j — ll mteqgietA, ceteri absque atorou 

- gH neq6epui& (R. grt neq . . .), reliqui T(o [ipxyiovi kutou — l -rcq^uwq M. 
hebr. et Syr., Vulg. et Gr. sine ixutou: cum TeqpTiu vero et tecixajuh solus M. 
conspirat - neKpcuov = o nines praeter Gr., qui legit :x; vxza; — ll h solus h.ib. 
Sahid. - A.YUJ Syr. hebr. et Gr., Vuli;. et M. OUi — u u alter, pro x.x>. - h itiJtt 
in-^c|-|- itA.q Tttyopn ne uqeTcoiotie it.vc| M. et \L\., ceteri om. — " R. n v 

- ka-toyc - >c«oou - R. mendose thtiokoy - evYig (sic\ pro io; aiAo; — " post 
jun*XiG^MOc om. Sj - q in epuiKgq abundat — lT ey'Kwy ita saepissime — l!v R. n 
eic et A.'r6xnTn-rconq — t9 ovgiKcoii SUOva - R. ,**•-« nov M. 
Vulg. et hebr., Syr. Graec. cixovz x'jto'j — 81 R 

- " post HnKtuT M. add. THpcj — - R. n-r.-ve ep*.Tq. 

\ I 239 

sa ncxjpcyc efto2\ rtee rtOY^ftou eoYtog, TTgHTc neT^f" TtrtApxuuN 

w £ApX GI eyMay 1 a you AqTAJUtio juEnK<*.£ rtee woy?\a.a.y. rtrteY- 

xo r^p* ovTve rtrtevTcjutfe* OY!\e Nrte TeYrtoYrte xe rteYNOYrte 

eRo^ g,Ju nKAg/ aythy rtiqe epooY - AYcyooYe ayou oa.thy 

85 KAqiTov Fee Tt^rttfXTsJu. TertOY tfe rtTA r reT"rt'Tr? , TajrtT : 

2g erii'jw.' aycju ^-rtAxice nexe ntTOY&Afi. qi TtrteTitEA^ eg,p&T 

etre rtTETftnAY* xe rtiju ne rtTAqTAjmie wai THpoY* neTreirte 

HneYKOCJuioc eRo2\ kata TEYHne- qriAjmoYie epooY THpoY 

: juineYpArt eRo^H n«o(T rteooY* aycju n*Jut.AgT~e itTeqtfojui * p. pi 

r, rtroRty Ait e^sAAY. junpxooc r*p iAKCJufi* ayuj oy ne rtTAK- 

xooq niH2\* xe a ta^ih £,ujtt enArtoYTe* ayuj xe a nrtOYTe 

as qi n&.£A.n &qKToq TertOY aotkeijuie Jic^KWis xe akccjutH 

nrtOYTe Ttty* erteg; neitTAqTAuiie Apnxq HnK&g,* rtqrtAgKO 

Aft* OY^e rteqrtAgjice &«• oy^c juumrt ee neme eTeqjuutTpejm- 

29 rtgHT' nenr^ - 6oju. rtrteT^KAeiT' aycju oy2\yjth rtrteTe rtce- 

80 juiok^ an TT^ht. ncynpe r*p ujhxx. rtAgKO TtTe Tt^ptyipe gfce 

31 rtTe rtconrn ka 66*a efio2\* rteTgYnojuiorfH 2^e enrtoYTe ce- 

ttAtyiELe itTEYtfojur certApT Trig, rtee Kg7tA£cju.u.- cert^nuuT 

Ttce'Tjul^^ce• cert^juiootye rtcETjmgKO. :: gy^&^y (sic) = Alex. Meraph. et Syro-hex., Graec. to? ouftev - &you, ceteri &s 
— 24 rtttevxo .... tutevTtJutfe = Memph. et Alex., reliqui inverso ordine ou yap jay) 
^UTeuffttMTiv ouoe ar, ffweipoxnv - ate nernovrtG pro pt^ojO-/} - thy abundat - R. osci- 
tanter t\&e pro iti'qe — L ' 6 nT^q-r^ixie = Memph. et Vulg. ac hebr. S"12 , Syr. 
= Gr. y.y.zi^i'.^t - JunevKocjuoc ex cod. xxxn = Vulg. et hebr. DN22C , M. et Syr. 
= Gr. tov xo<T(/.ov otuTOU, cod. ic. et consequenter R. HneiKocjuoc - cod. xxxn. gBo*K 
5Inno6" ITgoov (sic) - n*ju*g-re , M. et Syr. = Gr. sv jcpotTei - cod. xxxn. TtTq<r6ju. 
= Gr. ktyuo? Kutou, Syr. -Vat. et Alex. om. <x>jtou, M. «7tg tgkxoju. — 27 R. osci- 
tjnter om. prim, wio, et mendose legit ttTAqxooq - -r&giH ex cod. xxxn, n. ic, 
uti R., T&g&H - enwtoYTG = Syro-hex. -o».\ , ceteri absque (/.ou - R. non vidit in 
utroque cod. *you xe & nnotTE , et pro qit legit gi ? - cod. xxxn. Ung^n — 28 idem 
■Kenov "Unictme, cod. ic, quem sequitur R., juutgkHt-o cfio'K ? - post GJtGg, Sahid. 
om. nitovTG - cod. xxxn. nqn&gice- n. ic. et R. juek oe - cod. xxxn. g«£ijulg eTeq- 
xtnTpu-ii^HT, Syr. = Gr. E^eupeo*^ t/ ( ; tppowitreu)^ auTOu, Memph. ^YpHxc (sic) 
-— J cod. xxxn. neT^- iTT<T6ju. - id. ov^HnGt TTjtGxTTcGJUoKg ; hoc postremum dedit R. 

' v&p ex cod. xxxn. M. Syr. et Gr., n. ic. et cum eo R. om. - cod. xxxn. 
KTHgpuMpc . . MTMCJj-rn — :;1 ne-rgYnojuoHH = oc u7FO(AevoVTe? - *Xe ex cod. xxxn. 

- M. Syr. et Gr., n. re. et R. om. - ennoYxe = Syr. et Gr., M. JSne^c - cod. xxxn. 
itAujrBc - iT-rcYtfoxj. ex eod. cod., M. Syr. et Gr. kty^uv, n. ic. ct R. giT tgy(T6ju. 

- cen&pr -rlig item ex cod. xxxn., n. ic. et cum co R. eit^puoT ? I?T«Tg - TTgii- 
A.gum ex eod. ms., a. ic. iTgiiw&c n&gcuju., R. wgen juac . . .-cod. xxxn. ecGn^ntu-r. 

li. XL, 23-3 1. 240 "• XVM • mi i <\pi &ppe cyApoi rtftHcoc rtApx^m *^*P rt^tyifie ntcy- P- TIV (Toju* JuuvpoYgom egpYit rtcecyAxe n. [c. \i.vm, i cuuTJui ett«sj nm TtiAKcjuR rtem-AYTAgAJioY gll np^rt 

p. pAi^: jutnnoYTe JuiniH?\' aycju ayei eRo^H ioyAa* rteTcupK Import 

JuinrtoY r re JuiniH^/ eTeipe JuneqjuieeYe gH oyjuc Arr oy^.e git 

a oy!\ik«mocykh Ait* ayco itETKou it^THY enp^rt 7H~no?\ic 

eTOY^AR- aycu EYTAXpo juuiaooy exjui np^rt juEttnoyte Jx- 

a n?H5\- nxoeic ca&acuo ne neqp*rt. aixcju nittyopn gA oh 

p. pHS: aycu AYei e&o^git pour aycu ajcotjuoy - aiaay g,it OYcycrte 

i ayco A/reirte. ^eijuie akok xe eKftA^jT 1 * aycju oyjuoyt juine- 

r. nine ne neKjuAK£ # ayuu OYgojiutT" te TCKTe^rte. aitajuiok. 

ncyopn JuinATOYei exouK akcotaaoy* junpxooc xe rtei^<ju2\or( 

ftrtTAYAAY itAi' ayoj juinpxooc xe juiuioYnr ft<5Vx* jutrt noy- 

e cot£ itrtTAYguurt rtAj. ATeTrtccjuTJui epooY THpoY* ayid 

ftTuuTrt juine Tit erne* a?\?\A aitajuiok ort rtRppe* e fteTftAty tune 

xirt TertoY L n. jcciv. 9 ^IC ^HHTE g,P*i &** nAtfuurt'f ^TtAp OA?\ACCA K- 

P cof u xAie* aycu i~rtAK(ju TtrteiepcuOY rtx<sje - rtcetyooYe rttff rteYTR'f • 

a efio?\xe jutit julooy" aycju rtcejuoY etRe neifie. aycu ^na^- 

Foykakc ^icucuc rtTne* ay<ju tak*. TecgEccu «ee rcoYtfooYfte. 

4 nxoeic neTttA^J- itA'i Hoy^sAc ncRcju eTpAeuue £« neYoejty 

* col. 2. ETecxjcye eT'p^xe OYcyAxe* nxoeic neTH aoycuw 7t rt«sjuAAxe- 

AqKco wai Tt^TOOYe rtee HneT+cRcu* AqoYoug, epoi noyjuaa- XLI, ' TTt-ey6oju = M., Syr. = Gr. absque xutcov — XLVIII, l prim. nnnovre 
abundat, ante alterum om. Hnxoeic - ab eTeipe usque ad HnTS^ vers. sequ. desunt 
in M. - Juneqjueeve, Syr. = Gr. sine auxo-j — 2 np*rt abundat — '' a.icotjuoy, M. et 
Syr. = Alex. OHCOUffxa ^vexo, Gr. axo-j^Tov 6Y. — ' a.nok M. Syr. et Ales... - 
cum Vulg. et hebr. om. — 5 initio om. a.y<ju - *kcotjuoy, M. = Gr. xx.ou<ttqv (joi 
SWOtYlffa, Syr. om. to'. - alter. Junpxooc- M. et Alex.., dr. axr,; - R. juuaohv — ' id< 
junexeTHeuue — L, " M. om. iToe — * nxoeic = M. Vulg. et Alex., *.lr. xvo-.o; xjpio; 
= hebr. mn^ *31H > Vat. alterum habet lupei versum. Syro -hex. !■— v \+ - neT- 
H^ s D. edit, ab Erman, cod. u ., pag. t^^ , reams ne-r^ XI - id. et D. 

neovoeiuj s Alex, cv >taij»«j) qvixa, Gr. t.mtum r,vixa - D. e-rsyuje - nxoeic )\eT- 
h&.oyu)i( iTn^Ju^^xe solus habet Sahidicus - n. ic. .\ikcu (sic) iuvi t 
JuneTi-ctito gloss.i iuterpretis Sahid. - i\. it.. &y,u A.q<mi 

XI. 1, i. XI VIII, i- m 

5 xe ecuuTJE*/ ayuu tccBcju juinxoeic TeTftAOYuurt rtrt aaaaaxc - 

i akok !\e Trf-NAp atccjutjui Art* aycju Trt-itAOYuug*! an. Ai'i~ 

NTAXice It^itJuiAC'Tirg' aycju rtAOYotfe ttgifAAc* HneiKTO Tve 

7 juinA^o efio2\ engine rtJuuTAtfce* a nxoeic tyuune rtAi rtiioH- 

eoc etRe JTAi Y juineityine- a?\?\A aikuj JuuiAgo Fee rtoYne?vpA * p. pEX 

.. - — _j_ •• col. I. 

8 ecxoop- ayuj Aienme xe rtTN«*^ine ^tf xe qgHrt egOYrt epoi 
rttff neTrtATJUAeioi. ituut neTrfAXi gAn itJuuuAi juApeqA^e- 
pATq epoi £ioYcorr ayuj miju neTftAKpirte NJuEjutAr juApeqgfjurt 

9 egOYrt epoi. eic ^hhte nxoeic rtA&OHeei epoi' rtum neTrtAOju- 
Koi' eic ^hhte itTuuTiT THpTtt Te'TrtAp n2\6'e rtoe rtrteigpei- 

i" Te* aycju certAOYeji*. thytTT rtee rtfteixoo?\ec. rtuu rtgHT- * col. 2. 
thytm neTpgOTe g,HTq junxoeic jutApeqcuuTAA enegpooY 
HneqcyHpe* rteTjuioouje gl* nKAKe ejuutTOY oeirr Art ay enoYO- 
eirr rtA^Te enpArt junxoeic ayo> ftTeTrcTAxpe thytm exiui 

n nrtoYTe. eic gHHTe THpTit TeTrtxepo rtoYKa>£/'T• aycju 
TeTwi - 6ojui IincuAg, JuinKcu^T* Kujk ^Jx ncyAg, JutneTrtKoj^T* 
ayuj ntyAg, rtTATeTrtxepooq - nta 

LII 

13 "ejcphhte nAajnpe rtAeijut.e- ayuj rteqxice- rteqxi eooY e*AA- * n j_I^ 

u te. rtoe eTepe gAg, rtApcynHpe e^pAi exujK' t&i te oe eTepe 

i' neKeirte rtAcujujq TtTert Fpcujue* iTg,orioc ctouj itApujnHpe 

rtTei^e egpAi exujq- ayuj rtppujOY rtAcyTAJW. rtTeYTAnpo* xe 

tteTe jujtoyxuj way ET&HHTq nan ay epoq- ayuj rteTe JunoY- 

CUJTJU NAJUe. 

liii, 1 nxoeic rt'ijut ne rtTAqcuj'TJui enertgpooY gpooY" ayuj ne- 
2 tfftoi nnxoeic- rtTAqtfuj2\n erti>u. Ttty^xe juneqiuiTO eRo?\ 

Ainxoeic = M. et Alex., Syr. = Gr. /vjpio'j /.upiou , Vulg. = hebr. Dominus Deus, 
it. vv. 7 et 9 - n. ic. TtT&coiram 7ut&ju&&xe , et om. &nok "Xe — ° idem egrt 
M&cTfrg et 6gIT&*c, D. silet - *vu>, Syr. = Gr. Ss, M. om. - n. ic. om. *Xe, et 
legit Ainu/me — 7 initio om. jtai - n. ic. om. etAe n*.i, et hab. nnVu/me - id. et D. 
rectius noirneTp& et rrfn&xicyme &n — * id. eqgHH , et cum D. M. Syr. et Gr. om. 
prim, epoi - id. et D. nenT^qTJUAeVoi' = o $Maui><ra^ pt.e - idem om. ult. epoi" 

— J L\ neTit*BoHeei - n. ic. neTtt^pne'Xo'e . . . TTswgoJTe - ult. IToe - Syr. et Alex., 
M. - Gr. om. — l " M. om. iTgKXTHYxi? - oem (sic)-^rt^v enovoeut absunt a ce- 
teris — " iinKujgT - M., Syr. = Gr. om. — R. flux Hn^Ag , M. et Syr. - Gr. tvo- 

7; - "•'" '■?">''• — LII, u cod. in fin. om. jeai r, So^a to'j axo uiwv (Alex. 
et Vat. tojv pro 'j'.or/j KvOptoicwv — ' ' ipoq abest a ceteris - m^jug pro it<xome 

— LIII, ' alter, ^poov abundat — z TT;'j^-/e &iiix)&xe. 

Isai. L, j-ii. LII, 13. — LIII, 1-2. 
Fragmenta Corro-SAmDicA. Vol. II. HI 2M 

Ttee rtovtyHpe tyHJU* itee rtoYNEg, g,it oyk<\£ ecjoRe ejuuTtcj c«v 

'p. tiTt : juuuiAY' 'OYT^e JuutTq eooy. annay epocj a you rte jurtTq Elite 

a oy!\e CA' a.7\7\&. rtepe neqeirte chut aycju rteqoKJu juEjta pujjUE 

THpoY* OYpouiAG EqgrT OYn2\YrH* a you eqcooYK rteqei g& nert- 

?\ox2\X- xe aykto jmneq^o e&o2\- a you AYcoutyq a you HnoY- 

4 onq. rtToq neTqi gA rtertrtoRe- ayou eqjutOK^ etEhhtTi- 
Artort gcuourt xe Artonq xe eqgrt oYgjicE juut OYn2\Yrn* juut 

5 oYJUOKgc. rtToq 'Ke AYtyo6(5eR etEe rtertrtofie' a you ay- 
^ex^soxq etRe ftENArtojuuA' ittyHpE rtTErtEipHitH Exouq* E£,pAi 

6 £*X HEqCACy AltTAWft). AHCOUpJUl THpEW NOE ftgNECOOY* A 

npcujUE n^sAitA itTEqgiH ayou K nxoEic TA*q gA rtErtrtoRE" 
*p. t«^: 7 rtToq gououq GTfie xe AYOJuKoq* a you JuInEqoYourt rtpouq" 

nes itoYECooY AYftTq EnEqjmA rTTtKortcq' ayou rte£ rtoYg,iEiii 

juuteju.to eRo2\ JuuTETgououK Jujuoq* JuTnEq^f rtTEqcjuur tai te 
s eE JunEqoYourt Ttpouq. g,jul nEqe&fiio AYqi JuinEqgAn ruju. 

neTftA^ c^axe ETEqrEitEA xe CEWAqi JuinEqourt£ ej&o?\ gjrxjul 
a nKAg,* e&o?\ git rt&rtojuu* juut?\Aoc AYrtTq ejtjuioy. r f-rtA+ 

HnnortHpoc enu*. TtTEqKECE* a you rcpJuuuiAo EnjmA JunEqjuiOY' 
io xe JunEqp ArtojutiA.' oy2^e UnoYgE EKpoq g,rt TEqTAnpo - aycju 

nxoEic OYcuty ETEq&oq e&o2\ girt TEiT^YrH' ETETntyAfti - g* 

*p. ™h: rtETftrtoRE' TETItxI/YXH NANAY EYCFipJUA rtrtO(5~ NAgE' *AYCU 

n a. nxoEic OYuucy iqi E.flo2sgIJi ngicE TtTEq\J/YX H ETOYoq 
EnoYOEirt* ett2\acce juuuioq g,t? TrjL*r7T~pJuETtgH r r* etjuiaie n'Xi- 

KA.IOC ETO Wg,JUlgA?\ KA?\0UC rtOYJUUiWCyE' a you itToq nETftAqi - rtovrieg, , ita cod. pro novrtovrte = pi£a - ante &«h^y cum M. om. KOti — s H- 
n& (sic) ptujue THpov pro Alex, izxpx xavra; xvOpco-ou; , M. = Gr. -xpx tou; -jicj; 
tcov avOpcoTuov - n'XvvH s Klr^'-fi , it. infra - g& ncn^oxVx, ceteri aaXaxixv - mio 
= aweffTpawTai, M. &q-r^c«o — * Htocj pro n&» = outo; - prim, ace pro "Xe, ut 
proprio marte emendavit R., ceteri *ai — 5 «.Y<-»joo5ea = A.v<.ijoo<r6q , R. mendose ov- 
iyoo6"efi - n^ijHpe (sic) pro waiSeta - ante &mr^'X^6 ceteri hab. r^i'-; — 6 n^^rt*. 

•rXav/iO-/] — 7 prim. *yid cum praeced. puncto abundat - D. e^rn-rcj 6K0«cq 
ffflpavnv viyOy] - id. JuneTgcouuKE .... «T6ig6 «ec|«*.ovcutt Rpiucj a>h — s id. nccjoS- 
fieio .... efio>v T?n&.rtoju.i&. JJlxia.'K&oc - xxo tcov avoauov too Xxou aou — 8 cum M 
om. xai ab initio - D. rectius nJunortHpoc too; WQV>jpou; - id. nTeqicvice - H- 
neqp *hoju.ȣ- ov*X6 ex eod. cod., n. re. om. - Junovge expoq ML Syr, 
supeO-/) r^oXo;, Gr. hebr. om. iup«6t] , it. D., qui legit UK Kpoq — ' D. WCtius 
GTKaoq - n'KvvH - zlrrf/] - g* rteTnnotie. M. Syr. et G] D. ■»»- 

cnepju^ — ll en*K&.cce- 7cXa<7a: - Junoq alvst i ceteris - D. taia-eic. 

ii. LIU, l-ll. 243 

i2 c^p&i rTrtEYrto&E. etRe jtai rtToq neT-N^KTsHpoHOJUGi rt- 
OYJUHHcye* ayuj qrtAnouty Ftrtcyo)^ ftftxajcjupe eRo^ xe AY^t" 
TtTeq\|/YX H eniAOY* ayuj AYonq g,rt nanoaxoc aycju rtToq 
neTitAqei jujtnoRe TtoYJUHHtyE* aycju itTAYTAAq ETfie ney- 
anojuua. AYnou T T rtcuuq ayuu ay2sj'ujklei itcouq. 

iv, i ' fteToRe Rcjuk. rtHTf? rtcA juiooy aycju mete juntoy * P« «" : 

gpjuutT Rcjuk. cycun rtHTfr itTeTrtoYum TtTETrtcur axm gp- 
j jmrtT g,i acoy' rtHpn jmrt oyujt. et£e oy TETttcyoon g,A. 

gOJUUfT" AYUJ nETrt^lCG tyOOn AW EYCEJ CCJUTJU EpOI rt'TETfT- 
3 OYCJUJL! Ntt AAFAeOft. + ^THTH g/T ^tE r ^ftJUlA^XE• AYCJU ttTET- 

rtoYEg, THYTt? Fca riAgjooYE* cojTJii Epoi T^pE tethaJ/yxh 

um£ ~grt g/EK&rA.eorr *Ytu ^rt&cjuurtE rtjutJutHTrt noy^Ja^ykh *p. ci: 

13 Hey* ENEg/ NETOY^AR rf^&YEi'2i ETrtgOT. EIC gHHTE r*p 

TETMrtAEI eRO^s g,It OYOYNOq' &YOU CEftAJt THYTIt g,ft OYpA- 

tyE* htooy r*p juu? rtci&T rtAxiRotfor EYtftbcyT 7 eRo?\ gHT- 

THYTtl git OYp^cyE* *Y(JU ftcyHW THpOY TtTCOJCyE rt&T&ATE 

13 HriEYK^^Toc' aycu njutA TtTECToiRH* oyn oYKYn^picoc «a- 
puuT aycju oYjutoYpcYNH EnwA rtoYErtr" ayuj noc NAOjUjnE 

EYpAW AYUJ OYAAAEl'rt TtUJA ENEg,. 
LVI, l MAi HETEpE nXOElC XCJU JUUUIOOY XE gApEg, EngAJT El'pE 

TtT^iKAiocYrtH- &. jtoyx<m r*p gum EgpYtt eei* ayu> ETp& 
n&«& do>?\n eRo?\ 

lviii, i ujcy eRo?\ gjt OYdou. rtTTJui^-co' xice TTTEKejuur hoe* p. poo 11 IwteYtto&e ex D. = cz; Xf/.apxia<; gurcov, n. ic. g&. ttmio&e — 12 D. juj? ««.- 
mojuloc - id. neii-r*qqi egp^i itititoAe = aaapTta; . . . avyjveyjce - ^yitcot usque in 
fin. est glossa, quae in D. ita se habet : AvnouT eatcuq- *yuu ^v'XicuKer juumoq - *v- 
<Sonq- *yoj &. irxoeic kcu hay eRo>\ — LV, * R. ite-nun-roY - jihtiT ceteri om. 

- MTeTitoYcuu. TtTeTncau, M. = Alex, solum wteTe, Syr. Vulg. hebr. et Gr. (pavers 
tantum — - 77n&&.r&eoit , ceteri absque [aou - hinc cod. om. y.y.i svrpo^yjsei ev aya- 
Oo'.; r, iJ/uyt] 'jy.a»v — 3 5ii&evKH = oiaQirjXTjv - cod. in lectione liturgica absque lacuna 
om. vv. 4-1 1 — '-' eic £hhte abest a ceteris - cettaJT thyth -Vulg. hebr. M. et 
codd. 22, q3, ig3, 3o8 apud Field, Syr. = Gr. ftibccyQriazoQe - miEYK^&Toc, M. «- 
«OT/iV , Syr. = Gr. to'.; JtXadot? — 1:; nxi& pro gujua - ItTecroVfiH = ty]? i7toi[5v)? 

- Kvn*.p7coc .- Kuffapi<r<ro{ - R. haud vidit n^pcuT - ^vou = Memph., Syr. = Gr. §s 

- R. mendose ovjuiopcYUH |/.up(Tivi)> cod. in fin. om. xat oujc sxXetJ/ei — LVI, 1 R. rt*i 
n-repe - ante cVpe cum M. om. /.%i - v*p - Syr. et Gr., M. om. - R. mendose eip&. 
pro eTp&. 

Lai. LIH, 12. LV, 1-3. I2-LVI, 1. LVIII, 1. 244 

rtoYc<s/^v^i^J^• nyxuj junA2\Aoc ^?rteY^toiie• aycju nm niakcjuR 

2 rtrteYAitojuiA. ayuu ArtOK cecyirte rtcuur rtoYgpoY efio^rt 
OYgpoY* aycju ceeneieYJuei ecoyi? rtAgjrooYE woe rtoY^sAoc* e- 
Aqeipe rtOYViKAiocYftH* aycju juineqKau ftcuuq UngAn JuneqrtoY- 
te' CEAiTei juumoi tenoy rtoYgAn JULjue* aycu ceeneieYjmei TT- 

3 gcurt EgpYrt ejtnoyte eyxuu juuuoc xe et£e oy aknhcteye 
JuineicrtAY eport* aycju Artefiiiio rtrtEN\|/YXH JuneKeijute - £,pAi 
FAp grt rtEgpoY ttrtETrfttHCTiA* rtETETrtgHY irtETftoYcjucy he* 

p. pn : i aycju etetnjuok^ rTrtEToEfiiHY EpcjuTrt. ; etetjt nhcteye 
Eg,rtxi£An juui ^ewjuuuje' aycju eTeTrfcyuudxSe rTitEToEfiiHY- 
ETfiE oy TETrcrtHCTEYE ft Air rtee JLInooY ETpAccuTJut etetn- 

5 CJUCH g/t OYAcyKAK. WTAI AM TE TWHCTIA rfTAICOnC' OY^E 

rtOYgooY Art ne ETpE npcjujUE eEj&ioq 1 aycju EKcyArtK.£?oc ttek- 
jhak.£ Art ne noe rtoYKpi'Koc* rtvnpcy oYtfooYrtE jurt oYKpjmec £A- 

b poK' NrtETrnutoYTE epoc NTei£,E xe twhctia. ETcywi. tai 

aw te TrfHCTiA* rtTAicoTnc ttexe jtxoeic a?\?\a ficu?\ §Ro7\ 

juuuppe rtjju. rtxirttfortc* aycju rtrliH'^ kotc rci'jut kxieoycju' xooy 

p. pn&: : itrf ETOYuucyq £,r? oykcju efto*^* 4 aycju rtrncjug, rtcgAi rti'jui rtxm- 

" ctortc. nojcy juutekoeik. juEneT^KAeiT' aycju rtrxi m?g,HK.E Ego y it 

EJTEKHI ETE JUUUUtTOY HI' EKCyANNAY EOYA EqKH KAgHY +g,lCJU- 

8 cjuq* aycju TTneKoRtyK rtpJurtHi juneKcnpjuiA. tote neKOYoeirt 
itAcyA JutnttAY JuuuEepe- aycju ttYTA'Mo ttA+OYclu gtt OYdlfnH- 

AYCJU TEK^JKAIOCYrtH NAJUOOcyE £A TEKgH" AYCJU nEOOY XX- 
9 TTNOYTE NACJU?\K. TOTE EKNAXicyKAK E&0?\ AYCJU JTttOYTE LVIII, ' nee «OYc*.^niv^ = co; <yaXiriYvi — a *yio prim, abundat - R. oscitanter 
om. efio^vgn ovgoov - ceeneievjuei (id. infra) = s77i0'j{jlou<71v - cMurTfii - flUTOUff* 

— B &1111HCT6Y6 = svr ; <7T£u<jX|/.£v - epon &yuj solus habet Sahid. - R. haud vidit g« 
ante rtegoov - nncTttnHCTiA = tcov vtjctzuov uuuov - post rtneTeffliiHY om. THpov 

— 4 Gr. initio hab. ei, quod M. et Syr. cum Alex. om. ; Yulg. hebr., et Syr. in 
marg. ecce - post eTeTntytuaJ^id om. cum M. reuyf** 1 ? _ n«6To5Ai'Mv, ceteri in 
sing. - hinc M. add. nexx n6Te«tyti>Hp „<£>en ov(Tmxonc — 5 HT«Jfeone pro htai- 
co-rnc - OY">\e TTovgoov, M. rteju. jt>e« ovegoor, Syr. = Gr. xai -(;j.;av - tvKt\ioc| , 
M. et Syr. = Gr. raweivouv tyiv ^'jyr.v x'jtq'j ~ *.rcu-A.« ni vpt- 
koc = xpi/cov — 6 R. Juppe , et oylu pro sequent! *vto - alter. .\y.u ceteri om. - R€ 
iti'ju. i?xi io-irtu, M. - Gr. fjTpayyaXix; 'iixuov cuvaXXayaarcov — 7 na^i S 
Vulg. et hebr., M. ju* - eov*. = M., Syr. et Gr. om. — s post n.v-o.v M. bab, r«jr 

— JunitAY jujueepe, Syr. = Gr. TCpcuiUQV, M. IT^iupn - i7>ta.'A6o it«K*r«.V€H - >>-^ 
co*Kk pro M. 6C|c-ta.kto epoK. 

tsal. l-\ III. J-9. 245 

rtAcouTH epoK* etei ekujaxe qrtAxooc xe eic ^hhtc ahok. 
ecycxjne EKc^ANqi eRo?\ juuiaok rtTJUippe juu? oyujaxe nKpiupw* 
10 f rtvi~ HneKOGiK jujtet-^kaeit" Ej&o2\g,i5 jtek^ht- THpq' aycju ■ p. pHff : 
hywa «oy\I/yx h eceEAi'HY' tote nEKOYoeirt rtAty* ^jut ttka- 

11 KE" *.YOJ HEKKAKE NAp 0E JLMTftOY JUUUlEEpE' AYCJU nEKItOYTE 
K^cyounE NJUUUl&K TtOYOElty MIX*.- *Y(JU EKNACEI It0E ETEpE TEK- 
\|/YXH OYA^yc 

lix . i xxh TtTtTix juutxoeic (TJuEtfoju. aw ETArtgo' h Hta JTEq- * p- p»<^ 

2 JLX.AAXE g^pOCL) ETJUCCUTJU. &2\2\A KETItrtOfiE A£E '* p*TOY gJN * p. prte : 
TETftJULHTE' JUlTt JTltOYTE" AYCjU ET&E rtETttrt Oj&E AqicTO JUL- 

3 neqgp e£o2\ JuuucuTfi ETJuirt* rtHTft. rtE'Tittffx r&p TCJU^JUi 
rTcrtoq' ayco rtETrtTHH^E gjrt ^EftrtoRE* a rtETrtcno r roY xa> 

4 rtoYANOJUUA- ayou a nET-7?2\Ac jue^eta rtoYxirttfortc. juuu.it 

2\AAY XOJ TtTJUE* OY^E JUIt KpiTHC JUJUE* EYK&^TE Eg,ItnpA 
EYXUJ Tt^TtnETcyOYEiT* XE EYET JUTTgjfCE EYXTIO ttJUJIE'ra^OYEi'T. 

AYotfn ttg,7tcooYg£ Jtgpq* a you eyt^2\o itoYttAT ttgA2\2\OYC' 

*YUJ nETItAOYUJJU E&OTsg,!? ItEYCOOY£,E' XqoYOtfnoY *qg,E EY- 

g eHpiort* aycju oycit E£pA.'i Tt^HTq. nEYtt&T tt*p gpiTe may 

AM* AYUU TtrtEY(5b62\OY EflO^gTt rtEYg&HYE' ItEY^flHYE FAp * p. pRr : 

7 g,TtgRHYE kanojuia rtE. aycju §pE neyoyephte nHT EYnortH- 

pi'A.' AYtfEITH EITEIt CttOq E&02\ AY(JU ItEYJUOKJUEK E£ttJUOKJUEK 

rt^em- oYOYcotyq juit OYTA2\*in(jupiA ftET*£,tt ttEYg/iooYE* 
t~e§ih irfpHrtH junoYcoYuuitc- rteoTE JunttoY'TE g,Tt wey- 

£,100YE Aft* ItEYglOOYE TAp tfOOJUE ETOYJUOOUJE ItgjHTOY* AYUJ J e-rei' = ett - eic gHH-re a.kok = tSoo ttapei'{U - post H*rjuppe cod. om. *at 
^eiporoviav — ■ 10 R. oscitanter JuneKoetc pro JuineKoetK = M. et Alex., Syr. = Gr. 
om. 'too - eiio^gjui neKgHT, ceteri sx. <|/uyy)$ sou - THpq = M., Syr. = Gr. om. - nvn& 
pro £a->.7,7r ( ; — LIX, ' R. oscitanter neqju.AA.oje — 2 &gep&*rov, ceteri ^ikttwgiv 
(A. ota<JT(j><ytv) - Juneqgp, solus Gr. absque ocutou - hhtT? = Memph., ceteri om. 

— z post iteTiTcnoTOY om. ^e - jueXeTA = (J.sXstz — * R. julk 'isi^s.T - iqjiTHC 
pro /.i'-^'.; - R. evAiAgTe (sic) - evxtu , ceteri v,v.i XaXouai - evex pro xuouci 

— ' &.Yo6"n = &voxn - eyt&^o pro M. cecio^i - nevcoovge = Syr. et Gr., M. om, au- 
twv - ev^Hpi'on (sic), Gr. Tv/TS'.^a; ouptov eupg /.ai, M. eT&qic&«jOY &.q3cuut 1T- 
ovitejuouov ovog A.q%uut - R. ovcixe egp^« — c may, ceteri om. - gl? tou gngfinve 
super vers, recenti manu — 7 ayco, Syr. = Graec. fte , M. om. - enert = M. ec{>ejt 

— iimht - M. Vulg. hebr. et Alex. a<ppovcov, Syr. =Gr. cc7co cpovwv - post to tou oy- 
TA.>»A.ifnojpi&. duo elementa sunt abrasa — 8 initio om. v.y.i - iT+pHitH = eip-/)vy);, 
item infra - ««OTe UnitoY-re, ceteri oux etti. xpi(ri< - post alter. tteYgrooYe Memph. 
om. v&p et add. THpoY. 

Isai. LVIII, 10-XI. LIX, 1-8. 240 

a rtcecoovrt Art rt+pHrtH. eTfte ntJi a ngAn cAgajuuq e&o?\ 
juumoov aycju rtrte TTviKAiocSritH T&gpov EAYtftb enoYOEirt a 
jtkake tycune nay* AYgYnojuortH enovoeirt' ayjuoouje grt oyk- 

w pjutc. certA^ojuKTjui etxo wee rtoYMxTNE- aycu CENAgxonxn 
* p. p«| • rtee : itrt etaI rtflA?\ juuuiooy* aycu cen AgE jujmeepe rtee rtrtETgrt 

11 TnAcyH rtTEYtyH* Foe rtrtETrtAJUOY CErtAAtyAgpju wee rtOY- 
ApJ ayou rtee rtoYdpoojutne* CErtAJuooujE gi oycojt TNrtAtfuu ey- 

ia gArr aycu rteqtyoon aw a ttoyxai oye juuuort aXjtoye. t«a- 
rtojuuA rAp ujcy juineKJUTO eRo2\- aycu a. rtEftrto&E Ag,£pATOY 
epoit* NErtArtojuuA FAp rt^HTtt aycju ane/aae ErtErtxitttfortc- 

13 AftEpujAqTE ArtXi<50?\' AYU) Att2\0 ftOYHg, £1 JTAgOY JUL- 

nrtoYTE - Artxco rtg,rtxirttfortc Artp atccutju ArtuudV aycu an- 
14 aae^eta eElOTs^Sa nen^HT rtg,r?tyAXE rtXl^t6o^tc• aycju an- 

CA^E TTgATT EJTAg,OY" AYCU A T2iiKAi0CYrtH OYE' XE A T1AE (JUXft 

git ftEYg,OOY ayuj junoYEcy5"n^ojut EEI E&O^g/lTJU nCOOYTK. 

* p. pi?H: 15 AYU) AYqi ^TJLIE' AYCJU AqTTEEftE JTEqgHTT §AO^ ETJUEIJULE" 

i6 a nxoEic nay ilnEqpArtAq- xe juit g*n. AqrtAY aycju eic 
^hhte juirt pcjujuiE* *qi~ rtgTHq* AYuu jutit TTETcycun Epoq* aycju 
Aq&oopoY g,H nEq^Roi aycju AqnrAxpooY g,it TEquutTftA. 

n Aq+giuucJuq itT^JKAiocYrtH iteE rtoYguux/ aycju Aq*f~ ixcjuq 
rtoYnEpiKEc|>A2\iA itOYXAi exem TEqAJTE 

*p. pq~H : LXI, l HEmtA JUtfTXOEIC Eg,P«M EXCJUi ETfiE JTA! AqTA^CT' A.qT«- 

ftOOYT"* ETAtyEOEIJi) TtltETORfilHY' ETA2\(T() itftETOYCJUCyq £Jtt 

ITEYgHT' AYCJU ETA^EOEIcy itOYKCJU iR02\ ttrtEX«^2\U)TOC' AYCJU 

2 OYftAY £&02\ ftrtii^'^E- EJUOYTE EYpOAtrJE ECUJHJT HnXOEIC 9 AYgrnojuioaM = uxoastvavTcov — 10 «ovfi^*KG = M., ceteri in plur. — u M. om. 
Unove — ls idem post alter. v&p add. ceoty — ll ante a.kxi<t6>v cod. om. xxi 
-JunnoYTe, Vulg. hebr. Syr. et Gr. tou 0;o'j r,;j-iov, M. un?c nenrtovf- - lit. c 
in HxnTtfoHc super vers, manu recenti — u gn nevgoov pro gt? «evg»oove - iv 
Tat; orW; a-jxcov — 15 ^qnecMe t^cod. mendose ^qnecne) necigH-r, M. et Syr. cum 
Alex. [/.iTSTT^Tixv tv]v (^(.avoixv auxcov, Gr. om. auTcov — l0 ci'c gHMTe abest a 
reliquis- R. ^q^-gTHq , Syr. et Gr. praemitt. xai - ne-rfycon epoq pro o avxi>-r 
(Aivo; -&qfioopov pro M. *qtfi JunoYHniyiuj - aycu ult. M. om. - TeqAiH-rnA. M.. 
Syr. = Gr. absque scutou — n initio om. kxi - Hovnepnce^.vXiA. -.Xa'.av 

- M. om. T?oyx*i — LXI, ' R. mendose ^qx*.g6T et eT-J.'Ko - mte-rotitimr M Gr, 
tctco^oi;, Syro-hex. in textu (.^.1'^X , in Qiarg. (.a-x^o - ncYgMT M.. ceteri 
que auxcov - ^vto prim, solus hab. Suhid. - Tuie^JUA/^iuToc ai^aaXwrot; — N< 
scio quomodo R. atlinnare potuerit, huuc versum in codict 

I [X, ) i; LXI, i-:. 6 '247 

8 ayco OYgpov rtTOYeio en*pAK&?\ei ftrteTpgHfle THpoY 6+ 
noyeooy eniAA ftoYaJKJui TtrteTp^HJ&e exit ciuurr eruu* 9ve noy- 
Kepjw.ec rtoYco(Tft rtoYitoq rtNGTpgHfie' aycjj oycto?\H ncooy 
enjutA rtoYJuiKAg, ii^HT' *yo> certajmoYTe epooY xe TrerteA 

^ nTAiKAiocYrtH* nToutfe juinxoeic oyeooy. aycju certAtyuxjuT 
nJutJUA ' jtx&i'E ty^ erteg; rtertTAYcycjuq rttyopn certATUJOYrt * p. pq¥: 
weep Juino2\ic rtlippe neto kxaj'e' a you rteTtiwq' «M gjtxoujut 

r itxouju. aycu certHY rt(Ti rtcyHjuo eYJUoorte itrteYecooY ayuj 
rtA?\^ocl>Y2\oc WpeqcKAr ayuj rttfjuur TtTcuTit Ae eYejmoYTe 
epcijT-rf- xe FoyhhR jtZnxoeic wajiuEcyiT junrtoYTe* neTftAOY- 
cjuju ttTtfb'ji*. rtttg^ftoc' a you certAp "JnHpe juuaoutn git T~eY- 

< jurtTpJutJutAo. tai Te ^e eTOYrtAK^HportojtAei JunKAg, jul- 
rmegcencrtAY epe OYrtoq gjixrt TeY^ne ty* erceg, 

lxiii i *tii*x tie n<sj* etmhy eRo2vgTt e^oujur neTpo^pety rttteq- *p.¥ i KI:f : 
gpi'Te* ej&o^erc j&ocop* eitecouq TtTeige* eqjuoo«je gjfi oycto2\H 
jmrt oy6oju. AftOK eityAxe ^rt oY&iK&iocYrcir juk 0Yg,A.n Tioy- 

2 x«m. ETfie oy fteKgpi'Te Tpetypoucy* ayou TEKgEcou T?ee e&o2\ 

3 grt oYJuipic TtgpouT. ecjutHg; ecg,HJUV a you rte juut poujute rtjut- 
juum it Tit ^eertoc AigpjuioY gl* n^tfourf *f • a you <5J2\OXgpY Ttee 

4 rtoYKAg," Aieirte JuineYcrtoq enecHT enK&g,. a negpoY r*p 
s JuTnxoeic rtTououlie ei nay* a you a Tepojuure rtcouTe ei. *.i- " en&p&K*^ej = 7capaxaXeaai — 3 enju*. ttoYuJKJu, M. et Syr. = Gr. ocvti gtcoSou, 
quae cod. hab. infra, ubi citati testes silent; Vulg. = hebr. coronam pro cinere, 
oleum gaudii pro luctu - *Xe ceteri om. - *yco oyctoXh = M., Syr. Vulg. et hebr. 
sine xat, Gr. )t«T«<7ToXi)V - c-Yeoc-Y lege goygooy — * cen&tyu>un- videtur Scribae 
mendum, pro cen&icurr =/0«cooo(/.>]ffOU(ytv - natom abundat — 5 R. mendose ev- 
juoovne - itJievEcoov, M. et Syr. - Gr. t« wjjo|J.oct« <tou, Vulg. = hebr. pecora ve- 
stra - HaJX'KocpY^oc = aXXo<prAoi — G ante ITcyHtyi'T M. hab. rteju. - R. nrtgeertoc 

— ' R. mendose eTOYK^Hpoitojuei — LXIII, ' cod. e&ols in fin. pag., initio vero 
seq. git eBoXgen - post e^Xoixt M. add. OYOg - TTneqgoiTe = Syro-hex., M. in sing., 
Vulg. hebr. et Gr. absque aurou - D. rectius eBo>s gn fiocop - eqjuoouje = M. Vulg. 
et hebr., D. cum Syr. et Gr. om. - M. om. gTT oycto7\h - jus? oyGoju., M. et Syr. 
= Gr. [if/, jwra ityuo?, Vulg. - hebr. in multitudine fortitudinis suae - gTT ovSuf- 
K&.tocYMH, ceteri OHcaioauvTjv — 2 D. e-rpG<xjpujcy - idem MeKgBccu = Syr. Gr. Vulg. 
et hebr., M. cum nostro in sing. — ; D. ecueg . . . . no SLuTT .... i?Te ITgeertoc 

- ante &jj>ojj.oy Syr. et Gr. leg. K*i - nA.«rujnY = Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. = Alex. 
we/ •v.ht - ante M«(ne Sahid. om. Kat — 4 Junatoei'c, D. jun6c, ceteri non agno- 
scunt - D. eckhy pro ei n*.v = :~r,).0:v KUTOt^i 

I. XI, 3-7. LXIII, i-j. 248 

oubtyT ayio rte ju.it 2\&ay niioHeoc &.i*\- ^thi aycu he jmrt 

neTtyoon juumoov epoq* K n&(f&oi rtA^juoY' a you a nAoTiurrT 

* p. t^ : c A^epATq. AiKATAneTei juuuooy grt TAoprir ayo> AieittE 

7 JuuiEYcrtoq enecHT eitka£. Aip ttjuieeye JunrtA Hnoc 1 ayoj 
iteqApeTH grt rteTepe nxoeic rtAToofior rtArt THpoY. nxocic 
OYKpiTHc ne rtAFAeoc jluthT juutihTs* eqrtAeirte ££,p<M exujn 
K&T& neqrtA' aycju kata n^cy^i rtTeqJ\iKA.iocYrcH .... 

n. xxxii. LXIV 4 5 *nttA tap rt& T rujjuut r r rtrteTe'ipe itT- 

p. TI&. : _ _ * _ * 

col. i. JurtTJue* ayco CErt&p jwaeeye rtrtEKg/iooYE. eic ^hhte rtTOK ek- 
a rtotfcE Epott ttxoei'c aycu ArtprtoRE et&e jtai Artn2\Aft<5/ *yuj 

AftOJUjnE H0E rtg7f<S.K«\e«S.p r rOC THpft EpE T"rt?SJK.<!UOCYrtH THpC 

o iteE FiteiToei'c rtcypar aycjj AitcpoqpE rteE rtNEitfibfiE etJ&e 

7 HErtArtOJUUA' TAI T£ OE ETEp JTTHY ItAqiTN. AYCJJ JUUt JTETE- 

*col. 2. nei'KA.7\ei HnEKpArt aycju jtet"p jtaaeeye rttyonK Epoq* xe ak*kto 

JUUTEK£p Eiio2\ JUUUtOft AYCO AKJTApA&i^OY juumort ETfiE ttew- 

8 ttofiE. tewoy 6e ttxoeic TtTOK nE nwicjuT' *rtort ^E ANON 
o nojUE 7trtEg,fiHYE rtrtEKoTx THpit. JunpitOYtfc sport ejuate aycu 

juinErtp jtjaeeye TtrtErtrto&E ^Jx noYOEicy &W2\& ktok nxoEicr 
io xe *rtort THprt Artort ttek^aoc. a ckurt r rno2\'ic juutekjua 
ii ETOY^Afi j>xaie ayoj A eiE2\HJut Ep 0E ftrtET^Hq' a nrtHi 

etoyaaR tycunE Enc&gpY' ayuu nEOOY rtTA rtrtioTE cjuoy epoq 5 initio et ante &.'i-f gTHi cum M. et Vulg. om. xai - D. recte, ut alias, ne Juuun 

- rt&gjttov = Syr. et Gr., M. &.qnA.gJiieq — 6 D. *.iKA.T*n&JTei pro xai XttTCKaTV)<Ta 

- 7 Aip nxieeve = e[/.vy]<76r]V ex D., cod. ic. Apinjueeve - idem *. neq&.pHTe (sic) 
n&n THpov, M. et Syr. = Gr. tx; apsxas jcuoiou ;v ttxciv oi; *j(«x *VTaw©$idti»<n 

- D. na.va.eoc ne - M. om. jutthi - eqn*.eine (- 61C«Y€l) ex D., cod. ic. qna-eipe 

- LXIV, 4 nn& v&p coniung. cum sequent., ceteri sX«ov, ffovavTX)<r«T«i yap — ' epon 
natoei'c abundant - &nn)\&nA. = eicXav»8v)[i.6M — 6 R. haud vidit nee prim. - nnej- 
Toeic, ceteri in sing. - n typcu = atwo)t«9r)(i.ev>j5 , M. t?Te ov« ecoi HKetiA. - e-rep Hthv 
cod., lege e-repe n-rHY — 7 ne-TeneiK^'Kei - o 6icixaXou[&evo; - A.Kns.pA.'Xi'Xov 
Scojcat; — 8 -renov rt, Syr. = Gr. x.xi vjv, M. tantum -^-nov — J Junenp cod., lege tmpp 

- *>\>\A. ktok nxoeic - M. orog "fnov kotk n^c, Syr, Gr. **'• vuv iwi^>.5^0V, 

Vulg. - hebr. ecce respice — t0 - 11 a. ciumi TnoT^ic ^jjcune miojlmw M- 

■^-fi*.K» ITTe neeovA-li TTtak citun A.c^tuni en^aqe A.cep ju^pwt- nov<-jjA.qe itxe i^mu 
A.qtyu)m enc*.govT nate niHi neeovA-ft ht&k , Gr. VoXlf TOU KYIQU aovi iVivr 1 ' 
jxo;, -uov ox; sprijAo; IvcvviSyj , E«pou9aXv)(A ii; xxxapxv " o cijco; to ayiov 
Alex, et; Kxxapav coniung. cum o oixo; etc., Vttlg. Civitas (hebr. 

ruz /iic^a «< deserta, Sion deserta facta est, lentsaiem desolate est. 

I.XI1I, 6-7. LXIV, |-ii, 240 

12 Aqcyoune eqpoKg/ aycju a juuua THpoY ettaihy gE exit it&i 
THpoY A.KArti'x e nxoei'c a you akka pouK ayuj AKoKfiiort ejua- 

lxv, i te. jtexe nxoei'c xe Ai'oYourt^ eiioTs fTrtE r rrtcE< : yirtE rtcuui' 
aw ay£,e epoi TtrteTrtcexitoY juumoi &rt aixooc jungEortoc ete 

2 jEutetjuoyte enApArt. xe eic ^hhte akok AinEpjJy rt&dlbc 
e&o?\ UnegpoY THpq ey^aoc ft&TcouTAA a you EqoYou^H . . 11 juuua. THpov, M. et Syr. = Gr. tcocvto, evSo£<x vijxcov, A. om. y)[/.wv — 12 cum 
Syr. om. x.oa ab initio - A.K&.rtt;x;e = avscr^ou — LXV, ' nexe rncoeic xe ceteri non 

agnoscunt - ruteTrtceu/me tTrteT-jTceacnov = M. et Alex., reliqui inverso 

online sTrspcoTtociv £t)tou<71v - post eJintooc om. iSou eiuu - R. oscitan- 

ter rtgeenoc et n*p&rt — 2 ace ei'c gHHTe «.«ok solus hab. Sahid. - R. mendose 
n&6nc ace. 3$g Isai. LXIV, 12 — LXV, 1-2. 

I .AHIDICA. Vol. II. 32 


■ n. ic. 

P. TOH iEpHJuuAc nenpo^HTHc. ix, 7 |eTfie jtai rt*i rteTepe itxoeic xa> juumocnr xe eic^hhte 

AftOK* ^TtAnACTOY- AYCJU ftTA^OKIJUUS^E JUUUOOY* XE +MAEipe 

8 JUUTEJUITO E&0?\ ftTJTOrtHpiA. TtTtyEEpE Jl*JTA2\AOC. OYCOTE EqXl 

HE n£Y2\AC* £TiK.pOq WE TftyAXE rtTEYTATTpO' EqtyAXE jurt jtet- 

g,iTOYa>q g,r7 gErtcyAXE rtEipHrtiKorr EpE tjunxaxe 2s.e £Jui 

9 nEq^HT. juih E^pAi Exit NAi rti"rtA(rjui n^yirtE Art itexe ite- 

XOEIC" H git OY^sAOC ftTEiJUlIrtE' TA\J/YXH ItAEipE Art rtOYK&A. 

10 XCJU rtOYTOEIT EXft rfTOYEIH* AYCJU piJtAE EXft KEglOOYE ftTE 

nXAlE" XE AYKCO EfiO?\' ETJ&E XE JUUUUt pCJUJUE tyOOn K^HTOY' 

juutoyccjutjuE etecjuh* ftrtET^yooir xi n ^^aate cyAgjxsj it- 
ii tKwOOYE" AYJTUJUJC' AYCJU &YTAKO. ^ftA^ - ftei£?\HJU. EYJTCU- 

(june eRo2\* ayo) oyiaa fttycuriE JuuTE^pAKcurr aycju nno?\ic 

TtIOY!AA irtAKAAY EOYTAKO" ETJUTpEYOYUUg, ftgHTOY] . . 
XI 

is " nxoEic juatajuoi ayco i"ft*EijuiE- tote AirtAY eney^- 

19 AHYE" AftOK 3iE AJ"p 0E rtOYglElA ftiiA2\£HT EYXI JUJLlOq 

e£Lo7\ EKortcq nnElElJULE' AYtyoxrtE Epoi rtOY^yoxrtE Eqg,ooY 

EYXCU AfJUOC' XE AJUHITft ftTETftftOYXE EftOYUJE EJTEqOEiK/ Tt- 

Tftqi ERo^ixJut nKAg, ftftETOftg/ ayuu nEqp^ft TtCETJup JTEq- 

20 JU.EEYE XJft TEftOY. TTXOEIC TflttfOJU. ITETKpiftE ftTJUE' ET!\OKJ- Ieremias. — IX, 7 - 11 ex cod. D. edito ab Erman « Bruchstucke der oberaegy- 
ptischen uebersetzung etc. » pag. 26 — 7 rtT&.'XoKiJU&.^e = Soxtuw — s orco-re Svr. 
Vulg. hebr. et Gr., M. OYcepfierti - equj&xe = Syr. Vulg. hebr. et Gr., M. cec&xi 
r*p - git genty&XE iteipmuKon, Syr. = Gr. eipY)Vixa, M. <&en orgipHrtH - "Xe, ce- 
teri x.xi - gU ncqgH-r, Syr.-Gr. ev eauxtp, M. IT£)pHi TT^htoy — l0 xio, M. et Syr. 
= Gr. Ixfizrz - RgHTOv -- M., Syr. sub asterisco ~»*t^Li = hebr. et Vulg. ycrttwis- 
iens , Gr. om. - TtneTujoon, M. H-re ne-riyon Vulg. possidentis, Syr. to marg. 
cum Gr. vizxp^no^ - hebr. !f3pQ , in textu lk- ? - post ga.?\*^Te Sahid. om. toj 
oupocvou - ayuu &YT&KO, ceteri cum Gr. w^ovto — ll initio om. XX'. - June'XpA*.. 
reliqui ftpaxovTcov — XI, ,s R. oscitanter '(-majuc pro «f n^euue - e«6vgdHve ra 
ewtT^SeujxaTa auxcov — ly *xe = Gr., M. Syr. Mex. ot FA. om, - *.ip abest -1 - 
- ItTiTqj pro ?TtiTc|itc| - M. itTertqoTq - R. njueeve — ° Hndott S\ 1. N'uli;. hebr. 
aliique, iuxta Nobilium, M. - Gr. om. - e-r'XoKjju^-e Soxi{xa^»v, M. cum FA. 
praemitt. xai. 

Ier. IX, 7-11. XI, 28 J 

juus^e itit£HT juit rtEtf^ooTE* l> AA&pirtA.Y ejtekRa etekn A**q * p. to* : 
21 E£,p*i m^htoy' xe itT<sJ6uj?\n epoK nn&Tjuiid. ETfie n*i rt<*Ji 
ttTepe itxoeic xuu juumoov exit itpoujuiE ftA.ecue rteTKCJUTe iTca 
teka|/yxh* xe neTxa) Hjuoc xe nnpnpoc|>HTEYE nan ^jut 
npAft Hnxoeic* e^ytune juuuon eknaaxoy £,it nerttfix. ei'c &hh- 
te amok +NA6X*. nevtyifiE' rtEY^p^yipE cena^e git TCHqE - ney- 

88 CLJHpE JUN NEYcyEEpE CENAJU.OY gl* JTE^KO* AYCJU NNE tytOXn 

cyuunE ttAV xe ^-naeine F^ErtnEeooY exit netoyh£, £it ama- 
edie' g,it TEpojunE Ei-NAtfX*. jteyujine. 

XII l NTK OYjNJkAIOC nXOEIC ETT&E TTAI i"N&cyAXE JUUTEKJU.TO 

eRo^- jt?\hn irtAxcju n§,en£«sjt NNAgp&K* *et-Re oy te^ih it- *n. xxvn. 

NACE&HC COYTOUN' AYOYCUO>2\E THpOY Ntff NETAeETEl g,N TEY- P * 

2 jmrtTATccuT-jui akto^oy* ayo> ayxe noyne e&o?\ ayxjte 

cyHpE* AYCJU AYEipE ftOYK^pnOC ftTOK KgHN EgOYN EpOOY g,N 

3 TEYTAnpO KOYHY ^.E E&02\ £N NEYgHT. ftTOK ^E TTXOEiC " col. 2. 
KCOOYN JUUW.OI AKNAY EpOi AYCJU AK2s.OKIJUA^E JUnA^HT JUUTEK- 

4 MTO Eft02\* Tft&OOY 6e EJTEgOOY JUUTEYKUJNC. cyATIt^Y TTK&g, 

N*p £hRe" ayo> nEXopToc THpq ntccjuuje n&u^ooye eRo?\ 

NTKAKIA NNETOYHg, g/iXJUl nKAg/ AYTAKO NJU NT&NOOYE JUIN 
NgA^AATE' AYXOOC XE JUUTNOYTE NANAY Aft' ENEN^IOOYE. 

tutgHT xxn »e6"^ooTe, ceteri ordine inverso vscppou; xai /.xp&ia; - Jun&TJuYo 
scribae mendum, pro iin&TJU^eio — 21 rt&ecue loco avaOcoO - t6k\!/y;x;h = Syro-hex. 
Vulg. et hebr., M. = Gr. ttjv ({/uvyrjv |/.ou - prim, xe abundat - re too npocf>HTeve 
in rasura - n&tt ceteri non agnoscunt - eiyume Ujuon, Syr. - Gr. et &s pi , M. tan- 
tum AAxton - n. xxvn. kk&juioy — w gHHTe ex eodem, cod. ic. om. - item ex ipso 
n. xxvn. "eYgptyi'pe, n. ic. legit evgeptyi'pe, ot veavtuxoi aoxcov - cert&ge = M. et 
Alex., Syr. Vulg. hebr. et Gr. awoOavou^Tai — ante rtevcyHpe cod. om. >cai - gH 
negKO ex n. xxvn., cod. ic. habet g& negxo — n tyujxn = Syr., M. g^f cuuatn, 
Gr. -■/.'j.-.yj.v.'yi.y. - cod. ic. ItgimeeooY et &euu© - eT"*tfi* nevfyttte, ceteri tr*\.- 

T/.iysoj; y.'jTojv — XII, l e-rEe n^i' JuneKJUTO efio*K (n. ic. «rt&gp^ic), M. ate 

•fnA-epoYui n&gp^K, Grace, oti airoXoyr)<ro|iai -oo; <ys, hebr. "f^S H^IS "»S , 
Vulg. « disputem tecum, Syro-hex. ^Lo-X U<>j aaa^l, ^^ - n. ic. om. n7vH« , et 
legit iTglTgAn nneicn-ro efioX >- coytujh ? M., ceteri euo&ourai - R. ^Yovuj^e - ne-r- 
A.^eTei s oi B0€TOUVTee - gn tgyjulhtatcojtju. , Syr. - Gr. aO£T^[7.scTa , M. om. 

- -' epoov gii T-eYTAnpo M., ceteri ori eorutn - *Xe = Syro-hex., M. = Gr. /.%'. 

- R. mendose eBo"X eimeYgHT, M. et Syr. = Gr. awo tojv vs'ppwv au-rtov — 3 5v.e, 
M. et Syr. = Gr. icat - &kkay epo'i - Vulg. et hebr., M. Syr. et Gr. om. - ^k'Xoki- 
iAA^e - oe$O)U(£0Ut«c - R. oscitanter TliBoY <Te negooY — 4 nex ?" 7 " 00 " ° yopTO? 

- R. mendose M^ujeoYe gBo>, htk ^kcj ! - gixju nKAg , ceteri ev a-jTY] - itH! est 
librarii mendum - ante ay*ooc om. y.e = oti. 

Ici. XI, 2i — XII, 1-4. 2f>2 

b rteKOYep[H]Te tint aycju cefico^ juwaok* rtAty rt£E KrtAcy- 

C&TOJTK EXN £ENg,TUKjUp A.YU) AKKA g,T~HK ftTOK EYKAg, HEI- 

8 pHHH- oy neTKrtA^A^q g*X nxicE juneiop!\ArtHc. xe nek- 
crtHY jutrt nm juutekeicjut rtEiKHEYE AYAoeTei juuuok- aycu AYp- 

*P«5S: £,OTE AYC(JUOY£ E^OYIt *£1 nAgOY JUUU.OK' JUUTpTANgpYTOY XE 

co1, '• v cenaujaxe njuuiaak rt^ErmETrtArtoYOY. ajkcu rtcu>i jun^m 

AIKCJU rtccui rtTAK^HpONOJUUA' A.I+ uta\|/yxh JuumepiT ETtffx 

b nrtccxAxe. a TAK^HportoJuiiA cycune rt<M woe rtoYJUtOYi £q£«. 

rum* ntyHft tai te ee m-Aci - rtTEcaiuH ££,p<M excjui etRe tiaj 

9 AIJUIECTUUC. JUH OYRHR rt^OEITE TE TAK2\HpOftOJUliA tt*J' H 

OYCnH2\A10rt nETKCJUTE EpOC* JUtOOUJE NTETNCUUOYg, EgOYN lt- 

10 rtEeHpiOrt THpOY fiTCUJtyE' JUtApOYEI ETpEYOYOJUC. gEWUJOOC 

ENAtycuOY &YT&KO JUUTAJllA. tlE9\007sE' AYXUJgW. WTAJUlEpiC' 

n *.Yf rtTAJUEpic ETCOTn eyxaie* EJUiEYJUootyE ^ixcjuq" AY- 

*Col. 2. K&AC EYtycoq riTAKO' ETfiHHT JTKAg, THpq AqTAKO git OY- 

12 TAICO* XE JUUU.K pOJJUE Eq^ - NgTHq £,£*. nEqgHT. EnrtOYXE 

E&0?\ THpq £«. JTXAEIE AYEl EYTA2\AinO)piA' XE TCHqE XX- 

nxoEic rtAOYtujut xirt Apnxq jutnicAg, ty* ApHxq juurKAg/ ejuw 
13 EipHrtH ojoon k2\aay rtc<s.pg. xo TT^emcoyo* rtTETrtuugc tt- 

^EntyortTE* rtEYK^Hpoc rtCEN&i-gHY way <s.rr xityinE e£o2\£,ju 
ii nETrt^oYtyoY* jutrt nETrmotfrtE^ junEJurro eRo'A jmnxoEic. xe 

ItAJ WETEpE nXOEIC XCO JUUUOOY ETfiE ItTECyEEY THpOY JUUTO- 

rtHpoc rtETxeug, etak^hponojuua* tai rtTAinotyc exju tta- 

?\AOC JTimV EIC gHHTE ANOK "frt ATOKJUOY EfiO^JW. JTEYK.A£/ 

aycju nm 5 R. oscitanter ujuak - evK^g (sic) - neipHKH = Syr. Vulg. et hebr., M. = Gr. sipyj- 
V7)? ffQU - oy nGTKn&.ty*.&.q = Vulg. gwz'd fades, ceteri xco; 7?oiY)9ei( - gJS nxice 
<ppuay|xaTi, M. *>e« nKco'f" — 6 xe = A. on, M. xe oyhi, Syr. = Gr. on xxi - KHeve 
pro Koove = M. Ke^iooYrti - &v&.o6Tei = r/i£Tr,cav - *.rpgOTe , Vulg. hebr. Syr. et 
Gr. e(3oY)<7av ; M. om. ub a-yoj *.rpgoTe usque ad ju.ju.ok — 7 R. osdtanttx oui. itccui 
junA.Hi ^Vkco, et sequens a-V-J-- M. ante alter, aikcu hab. xxi - et^jx , ceteri in plur. 

— s T&.T T6 oe abundat — y cnH>v&.i'ort = CTrr.Xaiov- nneeHpjort - r») 0/;pia — l0 M. a.v- 
oco>\ea Ttx&.Toi een^nec aythic — u M. praemittit xxi - R. mendose W)fi|U>uj 

- id. tako pro &c|t&k6, et om. gitT ovta.ko - neqgHT M. et Syr., ceteri absque x> 
xou — l - R. nx&ie - eYTA"KAincupj^ - TaXai7CcopouvTis - h'Ka.ay pro ~a<rt) — " ico. 
Gr. G7TiipaT£, M. = Syr. et Alex. ipeTenciT- Vulg. = hebr. seminaverwtt - M. na - 
T6tt pro ha.y - R. oscitanter neT^ovujor - neTrutotfuert . M. el S\ | . Gr. 

ujituv — ik R. baud vidit cTde - nm Svr. Vulg. et hebr., M n. 

lei. XII, )-ia. * n. xxxn. 253 

xviii 

i« 'ayuu nex&Y ftrtevepHY xe ajuhitk TtTrttyoxne noyaaok- 

aack eEiepHJuiAC* xe itqitATAico an Tt(Ti itnoaaoc e&o^iTW. co i. x . 

jtoyhhR" AYuu oYcyoxrte e&o^itk oycaRg' a you oyc^axg 

E&O^ITM OYnpOC^HTHC- AAAHITIt KTHXi Kpoq AAAAOq £,N OY- 

i > tyAxe rtTrtcuuTAA erteqcyAxe THpoY. ccju t t"aa epoi nxoeic aycju 

w coutaa eTecjuH aattat-aaaio. ety*ace tya-vi - rcgHneeooY ehaaa *col.a. capp. XIII, 14-XIV, 1- 1 9 submittimus ex opere Ungarelli Aegyptiorum codicum 
reliquiae etc. Fasc. I, pag. LXIII seqq. — XVIII, iS HnevepHv abest a ceteris - eeie- 
pHJUi«.c (sic) - rtTtixi Kpoq Suuoq grt oyuj&xe, reliqui xocTa^wp-sv auTOV ev y>.o>i7<7Y). 

XIII, u ovpoujue jurt neqcort heye'iote - jum iievcynpe gi oycott itexe nxoeic - 
n*t-«&.ov&.tyov *ri ov!kG ti+ri&'f-co a.tv ov*ke rt*t-ri&tyEiiEgT-Hi &.K g* tteyt^ko. 
15 coutju nTGTH't' gTHTW rtTE*rrt*rjux7cE jujucutk' xe &. nxoeic ty&xe. 16 *t~eooY 
junxoei'c neTtinoYTe jun^TG nK*.KG tyaine - &vco Jun<s.TG rteqovepHTe xixpon gixri 

HTOOV I1K&.KE TETtt^COJCyT gHTq JUnOYOEirf 0Yg&.»fi.6C ttTE nJUOY TCTUJOOn JUJU&Y* 

A.YCO ceh&k&*.y gyka-kg. u EcyconE 2l6 eTeT«TJU.coDTJU. grt OYgoun cti&pme TT6l 

TETt1\J/Y3(;H - JunEJUTO EfiO^ JUnETNCUJty' *.YCO «GT«ja*.> EYEtyOYEpJUEIH GnGCHT" XE 

A.qoYO)tyq rtoT nogE JunxoEic. 18 a.xic junppo juii «gt[6"]jul6^ju." xg eftAte [thy]tk 
HTGTttgJUOOC XG &Yqi JU.nGK>\OJU. JUnGTIIGOOY gi'xn TGTrt«.nG. 19 Juno"Xic enrjunc*. 
AinpHC &y<x)t&jul jujuooy - &Yco juitt nGTNA.OYam juuuLOOY' ioy5s.«.c a.Ynooneq gBoX* 
G*.qxu>K Gfio 1 ^ moykoC' JuntucoriG g&o^\. 20 qi rtOYRa/K e gP*-' ^ie^hju «tg«a.y 

EH6THHY EfioV gJU nEJUglT" EqTCJUK nOgE ttT*.YT^&.q HE - tlCCOOY JUnOYEOOY. 21 OY 
nG TEH&XOOq EYtyJUttfJU. nOYtyiJIG' XE HTO &.TC*fiOOY GgG«cfiOOYG ETpGYTOJOYK 
Ggp*.l EXCO' 3UH TEgOYEITE ngEt1t1&A.KE &M «GTtt«.&JU*.gTG JUJUO «^G ItOYCglJUe 

ecitJUtuce. 2 A.YCU Epiy^nxooc gju noYgm" xe et^e oy &. ti&.t TajjuriT epo'r 

gt£g nA.ujA.t tutOYxiiKTonc «. «&noYn&gOY (Tciy^n Gfto^ xe GpG rtOY+fic OYOurtg Gfio^v. 
' Gtxj2tG oyTT OYGO'uuty it&cyfiT 1 n^Y&&« jmnGqcujju.^- &yuj OYn&p'k&'Ki'c Gtyounc c«^- 
tyraBe hgctog gig utodth gtuTTHYTH TGTiT&typ nnGxtt&noYq- G^TGT«Tc&fi6 Gp 
itttg^ooy. ^yo) ^jxoopoY efio>\ «oe ngGfi'^ju- epe nTHY q'« juljulooy Gnac&Gic 

TT*I HG TGKK'KHpOC- &YOU T*.l XG TGKJUGplC GTpGTnp &Tt1&gTG GpOJ nGXG n^OGIC - 
H0G ItT&pp n^CuScy &YCO &gG"Kni^G GgGHJUJ1THOY3t. 26 AMOK gUJ '{-HAOliD'^n G&O^v 

mt&. noYn&.gOY' GTp^enTOY ttn&gpE' ayod qn^OYourtg Gfloty nsi noYccoty. 27 ju« 

TXXHTUJXiJXO UTOYnOpHIA.- AYO) T0YX1HTM06IK JU.lt nOYgJUgJU" A.l'rfA.Y GrtOYfiOTG glXW 
"T*V &YCD gll HCUJcyG. OYOJ KG e'lE^HJU. 2CE JUnETfifio' EOYAgE rtCUUI' ty^tlTE OY' 
<Te tytonE : - 

XIV, l niy&XE junxoEic AqcyamE iy&. lepHJUt^c etEe xe JUUTEgOY xinEiyoune : - 

ACpgHfiE Il6l "f-OY'Xa.lA AYOL) MECnY>\H AYCyOJnE EYUJOYEIT &.YpKAKE g'lXJU. nKAg 
AYUJ TTEgpOOY HOIE^HJU AqfioJK Egp&V. ' AYUJ HGCJUEVICT&ttOC &YXOOV tUf EYgpUj'ipE 
HC&. JU.OOY - A.YEI EZK M'JJCOTE JU.nOY6"lHE AYKTO ItHEYgltAAY EY«JOYEIX. 4 «EgfiHYE 

AJ.riK«.g A.YOJ3CM- XE JUnEgOY JU.nEOJUJnE' AYXItyinE 11 61' MOYOEtH' AYgOJilc t1TEY*.nE. 

HEJOY>\ AYXilCE gH TCOU'iJE AYCO A.YK& TOOTOY £&0>v XE JU.JU.t1 EltTH(f' UJOOn n«.Y 

Icr. XVIII, 18-20. m 

rtgTtneTrt&rtoYOY' xe ayxuj rTgTtt^Axe rtc<s. ta\J/yxh' aycu 
AYguun epoi rtTEYKO^Acic Api njmeeYe tfe JuinegpoY ktaia- 
£epAT JuineKiJiTO efio^' eiujAxe gApooY egrtneTrtArtOYcj- et- 

21 pekkto JineKtfuuNnr e&o?\ JuumooY. enrRe jtai + ttrteYcyHpe 

GYgKO' AYCJU rtYCOOYg,OY GTOOTC TtTCHRf JUApE rtEYg,IOJUl.E p 

ATcyHpe Ttcep x H P* aycu rtEYgAi uiApoYoxrtoY g,it oyjuoy - 

22 aycju rteYgptyipe ay^e g,w tchRe gl* nno^euioc. uiApoY -° rtTeYKO>\Acic s tt)V xo).a<nv auxwv - pro tfe JunegooY M. legit xe, Syr. ^ 
- GTpeKKTO pro tou aTCOGTpe^* 1 — 2t ante -"-^pe M. hab. xaj - R. mcndose jua- 
POyoyoxnoy - AYge = Syr. et Gr., M. juapoyjuaujoy — -"-' M. praemit. ftfti. 

60YCUJU. 6 A IteiA «TOOV AgepATOY g«Xtt JUUUA HUJHK AYC6K THY ltAY - A. rteYftA^ 

xcuxg x[e] jujurt ^opTOc j±)o[on] «ay. 7 e-tyxe rte[rtrto]fie 6e AYAgepATOY eport 
nxoei'c Apipe rtAtt eTfie neKpAir ace rtAiye rtertrtofie juneKJUTO efioV xe ArtprtoEe 
epoK 8 nxoei'c ktk ^YnojuottH juniirtv' eiceTOYXon gju neoYoeicy ttJuneeooY - eTlie 
oy AKtyoune nee rtOYpjun6oi>\e gixju nKAg' ayuj nee noYpjun^f-jue eAqpiicc eYJUAn- 
(Soi'Ke 9 juh eicnAp ee noYpcojue eqoftty" h nee noYpcojue ejun6oju juuuoq enoYgJU" 
htojc guxjUK nxoei'c Kcyoon ngHTn - ayuj nexpAn &YTA.roq Egp*.i exum junpp nen- 
ouiicy 10 ta'i tg ee exepe nxoei'c xcu jujuoc juneVXAOc xe AYJuepe kjju nneYOY- 
epH-re - JunoY*t"co- June nnoYTe tojt ngHT gpAi ngHTOY nrenoY 6e qnAp njueeve 
nneYxi'n6"bnc. ll ayuu nexe nxoei'c nAi xe JunpuJ'^H'K gA [njei'KAOc eYne-rnA- 
noYq' l2 xe 6Y«jA.n«HCTeYe n r t-nAcu>'rju An eneYconc - ayco 6Y«jAnei'ne ngen- 
tyoYcooY^ye jun geneYCiA - n^nATUJT ngHT An ngHTOY xe Ano< "frti-oxitoY g« 
OYCHqe juti OYgKO" jun oyjuloy ia «.yoj nex*.j xe neTtyoon nxoei'c - eic «eYnpc- 
cpHTHC npocpHTeYe - 6YXO) jujuoc xe «TeT«*.««.Y *.« ecHCje OY*Xe itue gKO intone 
«gHTTHvT« xe OYJUe' JUrt OYeVpHMH "f-rtA.TA.&.Y exju neiK*.g' &.YU) gp&.i &JU. neiju*.. 
14 A.YCU nexe nxoeic neJi xe «empoc|>HTHc 6Ynpocj>HT6Ye rtgenju«T«OYX cxju n&.p*.n - 
JuneiTnnooYce' OY!Xe juneiguurt gtootov OY*Xe junejcy^xe hjujua.y xe gengopA.cVc 
n«OYX ju« gentylne' ju« ge«Jum-peqxiJU*.T« ju« noYtoty mre neYgHT tteTOYnpo- 
4>HT6Ye jujuooy riHTtt 15 eTfie nA.V »*.! «eTepe nxoeic xco jujuooy" e-rlie nenpo- 
c|>hthc n&.i eTnpo4>HT6Ye cxju n^p.vn rtgertJurt.-rrtOYX' en *.rtOK &.n ne «T*.rT«- 
nooYce - eYXtD jujuoc xe rtrte cHqe - OY*Xe gK5 tytone gixju neiK&g' c6«*.ta.ko grt 
oyjuoy Ncycorte" ay<ju ceiuouxn grt ovgKO rto"i «ei'npoo)>HTHc ju« n'K&oc eTOYnpo- 
<|>HTeY6 h*.y' 16 ncetycone eYtiHX grt rtegiooYe neie^HJU JunejuTO etio>v rtTcuqe 
juu ngeiiiuuJtte ju« neT-Jt*.-rojucoY iteYgiojue' jutt rteY^Hpe ^ttA.ntugT eitcooY rtrteY- 
neeooY - &.yco ckexu) it*.Y uneiujA-xe - u xe ju&.pe jteTitdA.'K ujoyo cnecHT rtgert- 
pjue/ooYe junegoOY' jum TeYijjH aycu junpTpeYtuxrt ev^OTO' xe git OYOYanyq 
AcoYtutyq \\6i Tijjeepe Jun*."K&oc a.yuu A.cn'XYVH grt OYn'XYVH ccjud*.^ cuatc 

18 €ity&.rtfiujK erioX crccutye eic gengcuxd rtTCHC|e a.ycu ei iyA.it dtuK egOYrt e*rnoXic 
eic OYJUKAg rtgKO" xe OYnpoc|>MTHC jum oyoymmH ayHcdk eYK.vg ROMWVM tmoq a.h 

19 JUH git OYCTO eftoT^' A.KTCTO etio7\ ItiOYTvA AYtU A TeKV^Y^N 0Y6 U&OV l> 

e-rlie oy AicejuicoitAYuJ June ta>\6o lyiune .mi n.vu A.itgvnntiint ■VMpMMM M 

ler, will, ^ SMI 

AtyKAK untune g/t rteYHr g,rt 0Y<^)CNe ekee'ine Egp&i cxojoy Tt- 
gFcoone xe AYg,i tootoy eY^Axe eT~peYAJi*A£Te aaaaoi ayuj 
ay^uujt epoi Tt^rtnAcy. TtTOK *.e nxoeic AKei'jme eneYcyoxrte 
THpq nertT^YAAq epoi cyAgp^i enuioY- JuinpTftiio Frtevxirt- 
tfortcr aycju rtnofie rtrteYiOTe- JunpflOTOY e&o?\ juutekjXto e&o?\' 
juiApe neYcyourte tyuune JuiniolTO e&o2\ gH neYOYo[eity] . . 

fxxni 

8 ' AYCJU &. T\2s&0C THpq COJOYg, EXW iepHJUUAC ^,AA ' P- cTi 

9 nm juinxoeic gyxcju juumoc xe g,rt oyjuioy knaaaoy' xe &k- 
npoc|>HTeYe gH npAN Unxoeic ekxuu juuaoc xe nim qrt^p ee 
T?ch2\(ju- aycju Tino2\ic rtAcyouq xe jmrt neTrt<sjuootye rtg,HTC' 
aycju a n^&oc THpq cuuoYg, exrt iepHJui^c gJx nni jutnxoeic. 
A.YCU ayccjutaa Tt6T itApx^J" FioY2s.A enicy^xe ayei e&o2\- 
£*a nni juinppo eg,p*i enni juinxoeic ayoj *Y£,ju.ooc g,ipert npo 12 epoi = M., Syr. = Gr. £77*sf/.s — 23 ^e, M. Syr. et Gr. x«i - nen*r&Ya.&q = M., Syr. 
et Gr. om. - ty&gp*i pro ei? - ttrto&e rmeYioTe = M. Alex, et FA., Vulg. hebr. Syr. et 
Gr. tx; «(x.apTia? kutov - neYOYoetty, ceteri absque auTcov — XXII, 29-XXIII, 1-6 
subponimus ex cod. D. Erman , pag. 27 — XXXIII , 8 gH nHi Unxoeic videtur 
abundare — 9 iiihi (R. nHi) pro nci'm, sicut sequens Tiriofcjc pro Temo^ic, nee 

non eniuj*xe vers. sequ. pro enetcy^xe- xe Ju.iT iTgHTc, M. et Syr. = Gr. aTiro 

xaTOtxouVTwv — 10 ante &Yei cod. ora. /.set.. 

XXII, 2 ' ni<*.g n<a.g ccjutju encya.xe Unxoeic. 30 cg*.i Uneipoujue - xe ovpoojue 
ne e&YTCToq efio>\. xe Hequ^eYXAJte git rteqgooY. OY*Xe itite pcojue *i*.i efio"^ gll 
neqenepju.*. e"rpeqgJU.ooc exJu neeponoc it'Xa.Yei'X. eqo rt&p^ujrt xitt xertov. gju 
nm Twoy'Xa.. 

XXIII, ' a> tTtycuc ne gtt&ko. ayu> crxoop efio^ iirtecooY JiineYJU.* Jujuoone. 
2 tTfie na.i tta.1 ite-repe nxoeic xo> jujuloov exit ntycoc tteTJUOorte JuCna.2\A.oc - xe 
mtojtm *.TeTTT'X0L)O)pe eBo>, iut&ecooY' *Te-ritrtoynoY efioV &yu> 5IneTrt<rJu nev- 
tyme. eicgHHTe *.itoic frt&zi kBa. itgHT thytIT. ka.ta. tteTttgBHYe eeooY" nexe 
n/oeic. ; Aitoic gou -j-n&cyojn epor JunKeceene iin*.>v&oc' efio"K gii nK&.g THpq. 
MT&iyoopoY eBo^ epoq. *ycju TTtaktooy egOYit ineYix*. Hjuoone. T?ce^j*.i ftce&.cy&.i. 
1 A.YOJ ^it^TOYrioc n^i ngentyouc. n&i eTn&Juoone juuuooy. ayuj ceit&pgoxe &n. xm 
-renoY. OY*Xe ncen^ty-ropTp &n nexe nxoeic. 5 eic gengooY hhy nexe nxoeic 
i?T&iTA.go ep&.Tq Sniy&ze TTTAicjuTTTq exn oiI^hju. juh nHi TTioy'Xa.. egp&i gn 
negooY eTJuLu^Y. 'fn&'t-OYa) hoy&.m&to'Kh AAJixe IT'XAYei'X. &yco neqpppo 1T6Y OYppo 
iT'Xiica.ioc. nequoei. &yuj iieqeipe HOYg^n. juIT oy'Xikaiocyhh. gixU nic&g. r ' gp*.i 
gn nf|gooY. qnA.OY'XA.1 nolr' ioy*Xa. ayou mc^ qit^OYCOg giT OYT&.xpo. 

Icr. XVIII, 23. XXXIII, 8-10. 256 

col. 2. n ftTnv^H rt&ppe. aycju nexe rtoYHHfi juit Nem|AeYTonpoc|>H- 
thc r? rtA^pert rtApx^JN jmrt n2\«\oc THpq cyxuu juEjuoc xe nei- 
pume JuincyA. juutjuoy xe *qnpoc|>HTeYe kakcjuc £A Teino^ic 

12 rtee TtTATeTftcuuTJuE gW rteTNJixAAxe. aycju nexe iepHJUUAc 
itrtApx^^ **n n^\AOC THpq cyxcu juumoc xe nxoeic AqTrt- 
rtooYT eTp^npocl>HTeYe* exiui niHr aycju exit Teino^Oic rTrt- 

13 ty^xe THpoY rtTATeTrtcoTJUOY. TenoY 6i JUApe rteTrt- 
g/iooYe tycone ertArtOYOY juut rteTrtgfiHYe- itTeTncuuTJiX nca 
tccjuik juinxoeic neTitrtoYTe aycju nxoeic it&eipe Art rtHne- 

i4 eooY itTAqxooY exit thytk. eic ^hhte amok i - g,rt rteTrt- 

15 (fix Apipe rt«sj rtee eTprtoqpe* aycju rtee eTec^pA rtHTrt. n7\HK 

git oYeiiAe TeTWAeiJULe- xe eTeTrt^yANgouTE juumoi TeTrtA- 

eme rtoYcrtoq rtATrto&e exrt thytk* aycju exT? TeTitno2\ic 

juut rteTOYHg, £p&i TtgHTC xe git OYJue nta nxoeic tn[no- 

oyt] 10 ttTnr'KH nflppe = Gr. TCuXyji; Trj? xaivy)?, Syro-hex. cum hebr. et aliis add. x-jcio'j, 
M. rrt _ *'* , ^H ktg T CK,)rrtH . Vulg. portae domus Domini novae — ll tten\j/eYTonpo<{>H- 
thc (sic), R. He\|/eYTonpocJ>HTHc - erxco JuLuoc = Vulg. et hebr., item Syro-hex. licet 
sub asterisco, M. = Gr. om. - k*kcuc = /cax.co; ceteri om. - R. rteTJUuu/A&xe — • IS erxtu 
librarii mendum, pro eqxuu - cj in &c|T«nooYT insertum aliena manu - R. oscitanter 
T6tino*kic — 13 tckoy 6e = M. et Vulg., hebr. Syr. et Gr. xxi vuv - xi^pe (cuius pe 
altera manu insertum) hetH .... tyoune = M., ceteri TcoirjcraTi :a; ... - neTrtnovTe 
-Syr. Vulg. hebr. aliique, M. = Gr. om. - n&eipe *rt, M. et Syr. = Gr. zxocstx'., 
Vulg. poenitebit - DPI^I — u T= sum, alii subintelligunt - eTec&p*., lege e-recA.- 
p&rt — 15 T6T«witte = Syr. et Gr. dioOTe, M. cen&THtq - TeTrTno'Kic, ceteri rr;v :ro- 
Xtv TauTYjv - R. proprio marte, quasi haberentur in codice, addit in fin. ly^pioTH 
e-rp&^y^xe eneTruu&&xe rtnetuj*xe THpov - cetera, quae supersunt ex Ieremia, infra 
submitto ex cod. C. edito ab Erman, pagg. 28-34. 

XXXIX, 42 . . . . exJu nei"K&oc nrtemo^ Uneeoor THpov. TtTeige on a.«ok *|-tu\- 
eme cxcjuoy rma.ra.eort THpov mts-ixoov eTpartroY exiuor. 4S &.viu certaxno 
«a.v ort rtgrictutye gr? Tno*Kic t&i Htok 6tkxiu Hjuoc 6tBhhtc xe cna-pr 
ILu.iT ptoxie na.iycone HgHTC. xe wta^c e gp*-' «6Yx ""c^^'X'Xa.ioc. m certa.- 
tycone rtgHccoiye ga gaT. ayio eicecgai evrcuuijue rtvTiixoiie Jujuoq. HvTpe gju- 
xtrtrpe. evpAiiTTpe gii nic*.g 7tfteiuA.ju.»n ju» niccoTe VT^i^hju. ^vto g« Juno^ic 
tttov!X&. JSn nno>\ic JunToov nce«|>e"K*.. ju.IT Juno>.»c n*.vA.ti. xe x t1A '^' ir0 " ,t6,< ' T v 
noonov i&o"i\ *iTt*.y 

XL, l *.vu> ^ly^k.xe Junxoeic A.c|iyume ^ij\ iepHAx«A.c Junjuegcn cit&.v eti cquHp 
giT ta-vTsh June^jTeKO. eqxco jujuoc itnq' ; xe tai tc oe hta. R ROM 

[er. XXXIII, 11-15. 2. f i7 je^cKiHTx nenpoc|>HTHc. IV 

n. xxviii. 1 1 

15 

16 r? t ay] jmAcrf uja ^oYff epATq juutooy - 0Y!\e juurce "^^ * 
2\aay TtAq eqxA£Ju Rcjuk egoYrt eTATAnpo. ayou nex*q 
w«sj xe gic gHHTe* A.i'+ if ak rtgfrtgpeipe Ne^e enjutA ftgGNgpeipe 
ftpcujue - aycju exeTAJUUO ititeKoeiK £IX<juoy. A. You nex*q w*.i Ezechiel. titulus ex n. ic, pag. ci : — IV, l * M. ora. TT*q - Gqx^gJTi = M. Vulg. 
hebr. Syr. Compl. Aid. et quaedam graeca exempl., Gr. coAov — 15 post tf&'i M.=A. 
hab. x,upt,o? - M. om. giycooY. 

neTTAJUtio HnK&g. *y<jj ETn"X&cc£ Juuuoq eTpeqT&goq ep*.Tq. nyoG»c ne neqp&rt. 
1 cuty egp&.t epoi. ^yu3 ^ ti&OYcocyB n&.K «ta.t&uok eg,GitjunT«o5T' juuT gTTgBHYG 

GY3tOOp N&.I GxUnGKCOYtUHOY. 4 3CG Til T6 -©G «T& TTyOGJC !£OOC GtBe KHI HTEl- 

noTuc. &Ytu etBe nhj iinppo. jwoy'X* tt&i TTT&YtyEpujuupoY egrTju.*. Juxntyc. ju« 
gTTnpoju&;x;am TTcoBt 5 etpeyjuuuje. xtr? «e^a.>v!X&.ioc. ayoj TTc£jui&g,c rtpum.6 
eqjuooYT ha.i i?TA.m&T&ccE Hjuooy gH n&.6lb«T. juTT T&opvH. &yuj a.ikte n&go 

eBo*X JUUU.OOY ETBe ItEYITOUHpia. THpOY. 6 EICgHHTE &HOK fnWIHe GXCOC HOY- 

TA.>\<Sb. 7TT*.OYOJtgC gBO*K HXApn&gpG GpOC. gTT OYGtpHHH JUL?? OYniCTIC. ' *.YCU 

'f-iiA.KTO TmettT&YnoonoY gBo'X TTtg ioy'Xa. juTT tteriT&Ynooitov gBo'K TTtg njH"X 
TTt^kotoy Hog TTujopn. 8 a.yuj TTt^tBBooy gBo"K gTT nGYXiTT6ortc THpOY «&t 

TTT&YpHOBE GpOI TTgHTOY. HT^TJUp nJUGGYG JUIGYMOBe TTt&Y*.AY GpOi &YUJ *.YC&- 

gcooY gBo">\ jujuloi. ' tTccyaunE EYOYnoq. juTT oycjuoy. juTT OYJUt?Tno6" Jun'K^oc 

THpq JUnK&g. It*l ETJt&CtOTJU ESt&.VA.eOtf THpOY eflUMY. AYUJ NCEpgOTE TTcE- 
6U)ltT ETBe H&.r*.eOIl THpOY. JU.TT "J-pHHH THpC T&J ef«A.*.c «&y. 10 T&l TE OE 

ht& nxoEic yooc xo wf i cGii*.cou-rJu gJi neiju.6. n&.i TTtcdtTT etgtTT:xio jujuloc 
ipoq y.G oy*a.i£ jig gju.IT pcujuG TTgHTq oy*Xg tBhh. gTT Juno'Ktc jwoy'Xa.. juTT nfio'K 

H-eiHTvJU. ' OYgpOOY MOYHOq. JU.TT OYgpOOY TTpA.cyG. OYgpOOY JUn&TUJE'XEET. JU.TT 

HEgpOOY UOYtyETSGGT. nGgpOOY TtJtETXO) JUUUOC. 35E OYOUJtg gBo"X JuiTatOGic nnA.rtTO- 
Kp^"ra>p. re oy^phctoc nc nr.OEic. ^YcTJ nGqH&tyoon ty^ ^' <e 8- C6ii&.ei«e "g«- 

XUUpOM EgOYll ERHJ JUny.OEIC. y.G 'fu&.KTO TTnT^YnOOMOY EfioTS THpOY g,JUL ITKig 

ETmi*.Y nE^E nxoGfc. '- t&i tg oe T?T^qyooc n<T;' ixxoeic iTntfoJU.. 3CG &«t» 

CEJt^ctoxju giu nGiJU& ETcyHq. *yo> gn MEqno*Kjc THpOY EgiTcy^ipE JuuuaatEcooY. 
Bvxxo HitEYOgE MEcooY. ' g!T Juno>,ic TtTopinH. xtTT Juno>vic TTte ch | e*Ka. aycu 
gn Juno>\ic KA.V6B. julTT Hka^ T?BGi(iA.ju.itf . ^yuj g«T Juno , K«c gt-juttkcuxg ITeTT^HJU. 

A.YCJJ £P*' g," JUnO>\IC MIOY'Xi. AITI CGMA.GI «<Tl g?T GCOOY iBO^ glTOOTq JTinGTajn 

jujuooy ne-/E nyoE<c. 

XLI, nuj^y.E MT&qtyujnE ty& JEpHjui&c eBo>\ gJTJu HX06IC Gpc luaov^o'Xo- 
nocop nppo ktB&By>,u)» ji».TT nGqcTp^TGYJU^ THpq. ju.IT nK^g THpq TTTGq&p^H 
>> . / &oc THpoY gyjuuujg juTT eiTsHJjUl. aa«T Juno^Kic iwoy'Xa. Eqrcu JUJUOC 2 T&l 

Ezech. IV, 14-16. 

\'ol. II. :i:i j:;8 

xe ncywpe junpajjue - eic ^hhte &noK irtAOYuucyq juun-Axpo 

* col. 2. juinoeiK' g,rt eiepoYCA^sHJix.' ayoj cenaoycjujui. junevoeiK grt ovtyr 

jm.fi oy tfpuug; ayuu oyjlaooy cert&cooq git ovcyi jur? oyt&ko 1 "' amok in tin. vers, aliena m. - juneYoenc = M., ceteri absque auxcov - gn ovtyi 
recenti m. in marg. superiore. 

T6 ©e mta. natoeic atooc. ate ficuK ty&. ce'Xeiaa.c nppo niOY*X&.. ivvatooc rt*.q. ate 
t&i Te ee TtT*. natoeic atooc ate gn ovi" cena.'f- n-remo'Xic egp&i ntfiat Junppo 
TTrfi&fWKum . nqati jujuoc a.yuj nqpoKgc gn ovKcogT. *yu> j?tok "nvnvn&.pflo'X. 

*n eneqol'at. gn OYTS.go cena.TA.goK. &,y<ju cei<A.T&A.K e 8P & ' GneqfiYac. neKilA/X na- 
na, y irtovq. a.yuj TeKT*.npo «A.eyA.ate. jun TeqT*.npo. a.yu3 KitaticuK egoYn e-rfi*.- 
Ey7\cu«. h A.'h.'hx ccutH entyaace Unatoeic. ce'keKiA.c nppo r<iOY*X*. t*.i Te -oe Hta. 
natoeic atooc. 5 ate kha.ju.oy gn OYeipHHH. a.yco nee nT&.Ypuue irte>ceio-re ka.i 
t?TA.Ypppo ga. TeKgH. TA.I "re ee eTOYit apijue epOK gtooiK ncenegne n*.K tyA.gp*.l 
eajunTe. ate OYcy*,ate anoK nrtTA-iatooq neate natoeic. 6 &.yuj A.qty&ate n6Y iepH- jui*.c jun nppo ce'XeKiax nneity&ate THpoY gn oi*Xhju. ' a.yio tt6"ojul junppo n- 
TfiiAEY'Xcun necjuitye OYfie ©i'Xhju. a.ycu ovfie Juno'X.ic niOY^A. ^v^^jc jun *.^hka.. 
ace n&i ne nno6" Juno'X.ic n-r^Ytytuatn gn Juno'X.ic niOY"X*.. s nutate nT*.qtycune 
ty&. lepHJUi^o e&o"K g'TJu natoeic jurfnc*. -fpe nppo ce*Xeiaa.c atcoK noY*Xi&.«YKH iy&. 
n*K*.oc e*rgn eT^MJu eT&.cye6etty hoykco elio'X. y e-rpe noY* noY&. ko> efioTs Ju- 
neqgHga.'X.. ^ycu noY&. nov& n-reqgHg&'X.. ngeBp&.ioc rrfgeBpaJA. C&.&.Y npjuge. 
eTJUTpe pcujue pgJug^"X. efio*^ gn ioy'X.*.. l0 *.yoj a.vktooy nd"i Jujuevicr*.noc TH- 
pov. jun nX/xoc THpq. ne«T*.Yej egOYn gn -fk»&.oHKH e*rpe noYA. noY&. ku> e&o'K 
]uneqgjug&?\. ll &.yu3 noYA. noYA. nTeqgjuga.'X.. a.yu3 neYKcu jujuooy ne ngJugA/X. 
12 ncy&,ate "Juno'c &.qty(june ey^ «epHJUi*.c eqatcu ILuoc l: ' ate x&.i te «e n-r*. natoeic 
atooc ate &«ok &.icjuun6 noY'Xt&.eHKH nn^gpn ncrneJOTe. gJu negooY nT*.m*.gjuoY 
eEo'K gjii nK&g nKHAie efio^\ gJu nH» nTeYJUii'rgllgi.'K eiatco jujuoc n*.Y. 14 ate 
gOT&.n epey*.n co npojune atcuK efio*K ckcklu efio'X JuneKcon ngefip*.ioc etov«a.t*.a.c| 
n&K eflo"K eqepgJug^'K n&.K nco npojune. a.yu3 rTvK*.*.q elio'K eqo npjuge. &.Ytu Ju- 
noYCcu-rJu nccoi no"j ne-reneiOTe OY*Xe JunoYpiKe nneYJU.*.*.ace epo«. lj *.yktooy 
JunooY expereipe JuneTcoYTcun Hn*.JuTO efto>s - crpe nov& noYA. eipe noYKcu edo'X 
UneTgJTOYCuq. AYatox eSo'K noY'Xt&.eHKH. Jun^JUTO eiio'X gJu nHi mt*yta.y6 n*.- 
p&n egp&i eatcoq. lti a.yuj &."re*rni<Te thytR &.Tevnxcogii JunA.p«.n crpe noY*. 
noY&. jujutu-rn kto JuneqgjugA.'K jun TeqgIig*.'K. n*.i i(^tet«ka*.y cdoX evo 
npjuge gn tbyvJay^h. a.yu3 ateth&a.y oit iTgJug&.'K hhtH. " crtie nA.1 tai T6 
at TTta. natoeic atooc. ate nTco-riT juncTnctu-rJu nccoi e*rpeTe-rneipe noYicto edo'X 
noYA. noYA. JuneTg«TOYtuc|. eicgHHxe \iiuk 'fnA.TnnooY hmt« hoykcu etio>v neate 
natoeic. OYCHqe. jun oyjuoy. jum OYgKO. &.ycu 'fnA.^- thyth eYattucupe efto"X gn 
jujuiTTepcuoY THpoY JunK*.g. ' N A.Ytu "f-itA.-'t" iTnptujue iTta-ykco nctuoY Ht.vX/a- 
©ykh ne-rJunoYTA.go epA.TC TTxa'Xia.oykh a.*K>\A. a.yta.juio JunAJUTO eiioTx UMMA 
n*.i ITt-*.yt*.juioc| epgcutt TTgN-rq ly nrti KJLp^UMI hioy'Xa. juH HataKupe un 

noYHHli. jun n"XA.oc. "° fiiA.TiAY nneYatA.ate. itTe KVrpcqjJttOOVI d.imh 
nngA.'XA.Te JiTnc. jun iteoHpiox UnKA-g. Jl a.yiu ce'XtK.A, RPP* iwovx.v l&H 

. I\. 1\'. 259 

n xgk*c EYep tfpuug, Dutogik jurt jtjuoov <vy<ju [rt|T~e npajjme 

t&ko jurt neqcorr rtceouxrt grt ncyaAikia. 
v, i TtTOK goxjuK ncyHpe junpuujuie - xi rt ak TToYCHqc gcthju egpve 17 accKAc = Syr. Vulg. hcbr. et Gr. otvco;, M. juHnoc. 

«6YA.p^(;COH 'f-JtA.TAAY EltO"!* r?HEY5C^'XG. AYIU 6TOOTC TTtGOJU JUnppO TTTli&BvTsOJH 
tt*l ETOYnHT eBo"K JUJUOOY. " EICgHHTE &KOK ETOYEgC&gJIE nDXE TfttOEIC ^H^K- 

tooy egp*-' 6Te«no>\tc TTceju/uje hjujuac. TTcexi jujuoc. TTcEpoKgc gTT oyc^te 1 ju.iT 
Juno^ic rtiOY^a.. a.yuj f«&TUY itx«.ie ejuTT nETOYHg TtgHTOY. 

XLII, l nty&xe TTT&.qcycune uj& «epHJUi&.c e&o'is g'TJu nxoeic gTT rtegooY twa3&- 
kjju ntyHpe rttuoci&c nppo juoy'X*. ecjxcu jujuoc 5C6 2 Bojk igOYtT inm ii&p^&Bm 
'jTvhoyte epooY TTvxtTOY egoYTT enHJ Jun^OEic eoyej iih&y'Kh jTvtcooy tiOYHpn gju 
jTjus. eTJTiju&v. ° &yu3 &iEine eiio'K rtiejxjorw^c ntyHpe TuepHJUt&c. nujHpE Tt^Afi- 
cm. Ait? neqcrtHY juTT rteq<yHpe. ju.IT hhi THpq Tmp^&ftm. * *ixitoy EgOYTT innt 
junxoejc *yuu Enn*cTo4>optort Nia>*N&rt. TTujHpe tta.«&ru*c Spume JunrtOYTe. n^t 
ETgiTOY enHJ TTit&pxuJN TTTne. Junnt Juju*^cc&»a.c. TTcyHpE TTc&'Xidju. n&t eTg&peg 
eT&Y^H. 5 *.yu> *iT*go epa.Tq JunevJUTO efto'K rtOYtyotyoY HHpn juTT gTT&.noT. 
nex&i h*y xe ce HpTf. 6 nex;&v xe TTTTTrt*ce HpTf &.K. xe iiurt&5s.aJi TTujHpe TT- 
pH^&B neneiuJT ^qguun ctootTT eqxuo jujuoc yte TTrteTrTce Hpn TTtuutTT juTT hetTT- 
ajHpe iy&. e^eg. 7 *.yu3 TT«etTTkcut hoyhi. ov'Xe TTrteTtTxo rtOYcnpjua.. s.y(TJ TTrte 

JU&HE'XOO'^e UJOUnE JtHTlT 3CE 6TeTIt*OYOJg gTT gettCKYttH TTneTjTgOOY THpOY. 3tEK«.C 
ETETJt&UJttg JtOYJUHHUJE TTgOOY g'^JU nK&g. n&J TTtCJJtTT ETETjToYHg glXOKJ. 8 A.YCO 

^nccoTJu TTca. nEgpooY tuam^'X^fi nertEitiiT k^ta. gujfr rt'JU TTT^qgortOY etootTT 
ETJu-rpETTcE Hpn TTitEitgooY THpov. «.vuj &.«o« juTT ttTtgiojue juTT rtertcyHpE. juTT nen- 
tyeepe 9 ETJurpEJtKtoT hoyhi EtycunE 7TgH-rq. &yuj oyju&he'Koo'Ke jueh ovcouuje. 
juTT OY^po^' JunoYtyainE itA.it. 10 &.'K'K&. ^ittycune gTT gEitcKvttH. ^orou auccotju 
&.ttEtpE k*.t*. JtTtT'^qgottOY TTtootTT Tt6"i' icutt^'X&B nEitEtaiT. 41 AxtyuunE *Xe jTte- 
peqEi i?6i' na.Bov^o'Xojtocop nppo jT ; ffi^8Y>\Ujn. exju nK&g nsx&Y 3?:e ^juHEirt EgovTT 
Exno'Kic. wu) AitBcuK Egovit eeT^HJu JunJUTO Efio">\ TTt<T6ju iTttE^*.'K'X*.»oc. aycu 
junJuxo eBo'K TTt^oju ttit&.ccYp»oc. '^itovcugju nju^ exjujul^y. 12 n«j*.3?E HnxoEic 
Aqtycune <Jj&po» eqxua jujuoc l:; xg t*i te «e ETepe nxoeic xcu jujuoc xe Bcjuk 

ifrZOOC TTttpUJJU.e JtlOY^^. JUlT ItETOYHg gTT 0»^HJU T.G TTttETEftXJ ItOYCBOJ ecujt-]ul 

!Tc* it^ty&y.E. ik EittyHpe *Xg jtiauit&'X&B n;yHpe Ttpn^^B. &YT&go ep^-rq Jun<x'^XE 
nn neYEJUJT goitq etootoy. e-rJuxpEYCcu itOYHpn. ^yuj JunoYCtu. a.hok *Xe ^ity^XE 
itJUJULHTlT Tttycjupn. ^Ky^y.E ayuj JuneTiTcujTJuL. Ir ' ^rTUttooY cy^pcoxTT iut&g]ug*'X 
itenpo^H-THc. eiruj jujuoc 5te ju*pe noY& noY& tc-roq e&o7\ gTT xeqg»H egooy. &yoj 
M^pe iteTTTgfTHYe &.m&i TTTexTtTJujuootye g« n^gOY tTgHKE ttOYTG cpgJugA.'iK rt^Y. 
TtxETitOYUJg gtrJu ^G^K^^g. TTT&.JTA^q stHxiT JuiT hetTTeiote. ^yu3 HnE-rtTpiKE Ju- 
neTMJU&^ye oy*Xe JunExiTcuj-rJu «t^». 10 TtajHpE TT-roq mujit&'XA.B ncyHpe npH^&B. 

AYTA^O Ep^TC TTtTTtO>vH HnEYElUJX. TEifTAC|g(l)lt JUJUOC ETOOTOY. nEI>\^OC *Xe 

TtToq juneqcuJTJu TTcdj. ll etBe n^» t&» te oe iTt^ itxoejc tcooc. xe EicgHHTE 
in ok -f-it<5.entE i-/Tt ioy'X*. juTT itETtyoon gTT ei^TTJu itJunEeooY TTt^jxooy eertTOY 
f/")OY. 8 etBe n&» T&r te oe TTt<5c nroeic •xooc. r.e ent*i\H ^ycojtju TTo't' TTtyHpe 

Ezech. IV, 17 - V, 1. 160 

eytok itK|ov]pHOYc irv|KAAJc mak ay[cju ^VIntc exit [Teic^ne 
Pj ,M a jurt T-efKljiAopT" ayuu rTrxi «ak noyjuia eye rtvcyiTov neYOYit 
TfqTooY itvpoKcj £rt oycatg MTjutHTe ftTno'Mc- KATA ITXCJWK 
ftTHne HitegpoY juineKcuTn egpYrr ayuu eKexi rtxeoYrt itqTOOY 
rfYtfextfcbxoY g,rt tchcje JuinecKcuTe - aycju keoyn rtcjTooY ny- V, l EYTOK = EOYTOK - HKOYpHOYC = XQUpiLOC, - rToYAX^uje ttVtyiTOY = M., Syr. 

= Gr. £uy ov <7To.0at(ov *xi Siao-nqTsi; ocutou; , Vulg. - hebr. stateram ponderis 

— - nevoviT = neYOYum (item infra), ccteri absque aurtov - rtvpoKq pro rtvpoKgq 

- rtxHne = M., ceteri ora. - JuneiaoT-n - M., Syr. - Gr. absque sou - post egOYrt cod. 
om. »ai Xtj^y) to TSTapTOV xai /cocta/cau^sii; auro sv v.zgm otUTY)? - cod. TecHqe. 
sed prim, e erasum videtur. 

niconA.'Xa.ii nujHpe rtpH^Ml TTca. tjTto'Kh UneveiuJT crpeveipe ka.t&. «e t?T*.qgcon 
6T0OTOY V76~i nevEicuT. l9 TTrte ptojue tuacrt nte ntyHpe V7«am*'X*.&. *q£.gep*."rq 
junaJu-ro e&ols VTrtegooY xHpov ju.nK*.g. 

XLIII, 1 gp&' grt TJuegcjTO VTpojutne nicu^Keuu.. ncyHpe niioctAx nppo ruor'X*.. 
nty*.X6 xinxoeic ^qujoone cy&.poi eqxco ajuaoc. - xe att n*.k «ovx(.ud3ju.e n^&p- 
thc. rtvcg&J epoq i?HGHy*. , X6 THpor n-r*i'xooY n&K exrf -oi^hju juVT ioy"Xa. *wYou 
exr? rtg<>NOc THpoY xm negooY i?T*.ity*.5te nJuju&.K xirt rtegooY nicuci*.c nppo 
rtiov'X* uja. igOYii enooY TTgooY '' juety*.* rtcecuiTlI r?6T t\hi ruor'XA. ertemeeooY 
THpov e-f lyoxrte epooY e*.*.Y ha.y. xck&c eyektooy e&o"K grt -revgiH JunortHpon &.yu> 
^|-«*.kcu efio'K ne nri6Yxm6"bnc JU.H Nevrtofic. 4 ayco *q<u.OYTe t?61 lepHur^c g8*.- 
povx nujHpe iiHp«*.c. a.yu> *.qcg&.i no - *' ii^pOY;/;. ifio'K gr? TT*.npo iuepHui\c rtit- 
ujA-xe THpor jutnxoeic. VT"r*.qxoov n*.q eYrxotujue Ti^&pTHC. s a.yiu &. *iepetMA.c 
guun etootcj nfia.poY;x; eqxto jUaaoc. ne &.nok ceg&peq epoi. H't-nA.tufitoK ^n igovn 
enHi Junxoeic. 6 eriTOK &cok egOYri enHi Junxoeic nvtuiy Juneixtocoxie JLnx&^'xe 
ju.n'^&oc gju nwi JSnxoeic Junegoor iTthhctia.. a.ycu eiceujuj Juuuoq JLua.a.%6 Ju- 
rtJUHHtye THpq mov'X*.. «*.» e-rrtHY 6fio"K g« nerno'Kic. 7 ju6^*.k Htb ovn*. ei 
excuov IinilTO efto7\ Hn["xoeic| .... 

Item ex n. ic. p. t"7E:-tTv: damus apocrypham pericopdm, Ieremiac in quibus- 
dam codicibus tributam, quamque praedictus Erman, pag. 3q , sahidice, et Tattam, 
Prophetae maiores, pag. VI, memphitice ediderunt. 

'a.y(.o nei?6 jepHAAt^c Jun^cx<- P' xe "TtuxiT juiT rteTitctOTe' TeTJT+ovde tFjub 
iTovSei'uj nixf a.ycu rteTiT^Hpe nKTA.vc'i «.H?Tc*. thyth n*.i nT^veipG Hgrtnet>ooY 
6gov6 epuuTrf. RAI «TA.Yf GliO"K JuneTe wHtoy I.C0Y n*.cj. A.Yto tTce+gice iinpcq- 
ta.'KoI) rTrTujaune - npeqiao eBo7\ Hnrtofie. eve-xV SinjUA.A.ti VTg*.T tet'I-juf .tintT- 
TA.etHV n^i VT-r^Trpfy^vp epoq gl*rit MfijHpe JunTiT^. a.v^ jujuoov Egp^i n-r^f Htf 
iTTciuiye JunKep^Aievc k&ta. oe 7TT&.qg{.u» etooth tT6"i n*oeic. etHe n.\i | 
ne-repe nitoeic •xcu Hjuooy "xe ei'c gHHTe fiUT6.A.K evncuione e&oV aih neKiwrtHp 
THpov. "a.yuj c6HA.ge g«T TCHqe jTnevitAre' neKrtA.7\ eveiuw a.ycu i\n>u un n.v 
ioy'Xa. THpov fiiATA^Y junppo itTii.MiYTMuir 4\yco itcencuumoY etio>\ i 

•XOV gl? TCHC|6 v 26J 

xoopeq efio?\ jurt |t|hy rtutv ayoj |i"|MAncu^f Tt|T]cHqe g,i 
ttaj£,o]y juuuooy. [aycjuj ekexi efio2\ [g« n]«A eta*[*XaJy 
TtoYKOYE itHne rtvjmopoY gH nTon ' junEKgpEiT-E. ayuj ort col. 2. 
ekexi Efio*^g,rt rtAi rtvrtoYXE jujulooy etuhte ^tcate rtvptuKg; 

JUUUOOY git TCATE ItTE OYKCUgiX El EfiO^s TtTEYrtOY. AYUJ EKE- 

xooc juuthi THpq juniH^- xe rtAi rtETEpE ttxoeic xuu Hwoov 
xe tai te eiEpoYCA?\Hjm. ktaikaac g,rt tjuhte rt rtg^ertoc* 

EpE MEX^JP* KOUTE EpOC. AYU) EK.EXU) H ftATsJKAlUJJUA NTA- 

rtojuoc E.fto?\grt rtg^ertoc* ayuu ' rtArtojuujuort rtrtExu->p* et- ' P- ie : 

KUUTE EpOC" ET&E XE ltA2UKAl<JUJUA' &YTCTOOY eRo2\* AY(JU 

JunoYJuooc^E g,rt rtAftojuujuiort. etRe n&i rt<sj n£T"EpE nxoEic 

AS\(JUftAI XCJU JUUU.OOY* XE E&0?\ XE T-ET-rt2\OitfE ECUJOOTT E&0?sg,tt 
Ng,EeftOC ETKCJUTE EpOJTrt" AYU) JJUUTE , TrtJUlOO<iJE git ^^^0^00* 
ftAKESMKAlCJUJUA JUtJTETrtAAY* 0Y2^E JUUTE'TrtEipE Oft K&T& F2U- 

KAiumA rtrtg^ertoc etkojte EpuuTrr ettRe ttai rtAi rtETEpE *col. 2. 

TTXOEIC X(JU JU.OOY* XE EIC £HHTE AftOK ^ujOOn OY&H AYO> "f- 
ftAEipE rtOYgATT git TOYJUIHTE JUUTEJUtTO e£lO?\ ItltgEertoc' AYCU 

irtAEipE ItgHTE rtrtETE juutiaay- aycju eit^n AEtpe Aft xirt te- 
rtoY nitETTftTum EpooY. et&e jtai <$e rteioTe rtAOYcjuji*. 

HttEYCyHpE [git] TOYJU.HTE' a[YCJu] rtajHpE ftAOYCJUJUl ItftEYEfofTE]' 

AYCU ^-ftAEipE [ft]g,EftgATT gpAJ H^HiTE* ltTAX(JUUj[pE] EJ&02\ P- K : 

11 ftrtEftT-AYcuxjuxn THpoY ethy ituui. etRe jta! i~ort£ ArtoK 
nEXAq wtff A^amAi nxoEic* etRe xe Axcogl* ItrtAnET-oYAAR 
grt rtoYRoTE THpoY* Aitox. g,d) ^frtAitoxE rtTET-Ju n^fiA^ +co 

12 Ep6' ayuu re 'ire a it a he Art. noYcurt rtqTooY rtAqcuTE e&o7\ git 10 2 uk thy iujul (sic), ceteri t<j> 7FVeu(Jt.aTi — ?| «e tou gkexj super vers, altera 
manu - gju nTon Unexgoej-re - M. et Vulg. in sumitate pallii tui = "fS^SS , Syr. 

- Gr. ~r t xvafJoXt] arou — * on super vers. pr. m. - M. om. ttvptoKg juuuooy gT? tc&tg 

- ntcvkot, ceteri e; fltUTrj? — s ta.1 tg = aunq r, . M. nAtpH'f — 6 mt^hojuioc = Syr. 
et Gr. tt] avo(i(j) . M. mgju «< ahojuoc - epoc - Syr. et Gr., M. eptooY — 7 ^*Xuj«t&t = Syr. 
Vulg. hebr. et Alex., M. - Gr. om. - ecu;oon, scriptum ectycoon, serius est emenda- 
tum - HA.iioju.oc = M., Syr.^Gr. toi? voy.'-ao'.; f*ou - OY*Xe on, M. ovog ort, Syr.-Gr. 
-/> X ouoe — 8 H&.J super vers, alia m. - julooy (sic), pro Hjuooy - oy8m = ovBe — 9 ^-n^ 
in -j-n&GipE alicna m. - cod. in fin. om. Kara, wavra xoc ^SeXuvpLaTa to'j — l0 6e 
abundat - nnev^npe M., Syr. et Gr. absque kutodv ; hoc etiam a M. omittitur in 
iT»€YeioTG — " &%.u)HA.i - M. Syr. Alex. Vulg. et hebr., Gr. om. - ^xcogit cod., 
pro &perjiif>Tx - n tou novfioxe recenti m. super vers. - epo = M., ceteri om. - «te 

•1. et Alex., reliqui non agnoscunt - — l2 norujit , et sic in sequent, duobus, ceteri 
: . «tou; in tertio porro et quarto elementum n super vers, alicna manu. 

Ezech. V, 3-12. 202 

oyjuov ayuu noYuurt' HqTOOY rtAquuTe eEo?\ grt OY^eficucurte 

g,rt TOYJUiHTe* ayuu noYuurt rtqTOOY ^riAxoopeq e&o?\ ethy 

*col. 2. itijut- a you noYOYojrt rtqTOOY certAge git TCHqe gix noYKuuTc 

is a you " e t - itA.nu>g,T TtoYCHqe £i nAgpY Hjulooy. r?Te nAOourtT" 
jutrt TAoprH xouk eiio?\ e£p«*j exouoY* a you TertAeiJue xe amok 
ne nxoeic Aicy«\xe gix n^Koug/ gH nTp^xouK e&o?\ rtTAoprH 

ii eg,p«sj exouoY. ayou irtAKAATe eYXAie- juut OYKetyeepe jul- 

15 noYKouTe HnejuTO e&o7\ rtOYort mm. ETnApAre* a you rtTe- 

* p. <K : cyuune epeAcyA^ojm.' epe on' EfiiHtt gr< rtgeertoc 'etkeute epo* 

^Jx nTp^eipe £,p<M rtgHTe ?t£,ertgAn £,H nxiKft* JunAtfourt^f- 

16 amok nxoeic ajujaxe. gH nTp^xooY TtrtAcoTe rtTe cj>e- 
iiouourt g,e eg,pA.i exouoY' a.you eYeujoune eYouxrt rtTAOYoutyq 

n HnTAxpo JuinoYoeiK. a. you ^naxooy TtoYCHqe jutt OYg,efiou- 
ourte egpAi exou' jurt g,ertOHpioft eYgpoY rtT"AT"gI*K.6" a you oy- 
juoy jmit oYcitoq certHY Egp&i exou* rtTAeirte iiOYCHqe EgpAi 

* col. 2. exou JuinoYKujTe' anok. nxoeic aiujaxe. 

vi, l. 2 n^yAXE juutxoeic AqcxjounE cy«s.poi eqxcu juuuoc xe ntyHpe 

junpoujuE M&TAxpo nEKgp exit Titooy JuniH^* ayou rtvnpo- 

s <[>hteye EgpAi exouoY rrrxooc xe ntooy JuniH2\ cujtju 

ency^xe juutxoeic rtAi rteTepe nxoeic xou juuuooy rtrtTOOY 

jutit rtcifiT jurt neia jw.it rtEKpouoY* xe eic §hhte amok 'J'naeine 

T p. kE: TtoYCHqe £,pAi excuTrt rtceqtuTe efio^s ftrtETrtJUA etxoce* 

4 ayou TtceoYoutyq itoT rtETfteYciACTHpiorr ju».rt rteTrtpnHYe- 
rtTApoug/T ftiteTft^ATfiec JunejutTO efio?\ rtrtET~rtEi'\ou , 2\orr 

5 ayou itTAXououpE eiio?\ ititeTftKeec juutk.out _ e it rtETfteYciA- 18 pro Haaooy M. legit jujuo — l * OYKeujeepe pro rtortyeepe — 15 post epe*aijAgoju 
M. epoi, et post epo idem add. ovog — 16 cod. cum M. Alex, et Syr. om. xxi ab initio 

- gli n-rp&xoo'r usque ge, Graec. ;v tw airoffTeiXeti pus (ioXt^x; to'j X-.ao-j, Vulg. 

- hebr. quando misero sagittas famis pessimas, idem Syro-hex., se \ pessimas lk*.-^> 
sub asterisco, Alex, et Vat. sv e^aicoaTeiXai jj.£ :a; fJoXioa^ ftou too Ou^jlou, tan Jem 
M. ^ett nxmopiovcupn rtMA.coeif6q «<eju n*.iilion — '' HovcHCje sxi\ M., ceteri om. 

- ovgeScucune cod. - prim, exuu librarius Sdipserat extuov, nunc vero OV delotUOO 

- TTT^TgJuKo, M. 66-rgGJUKo, hebr. Tp3"dT , Gr. Kcti Ti|i«pyjffO(Aa» is, Syr, ^«m/« 

- •> - -' t «> Vulg. uf^ue ad internecionem - JunovKcu-re M., Syr. Gr. absque ~o-j 

- VI, ' cod. cum M. om. *xi ab initio — "- :l M. om. &y<u u> npo^MTeve t^pA) 
exiuov in^xooc -xe iTtoov JunTSTv - lit. » in nciliT super veJTSt 8 pr. m.; hoc nomen 
a Gr. ponitur loco neKpcuov, cuius vice Mernph. hab. itiA&ovncu>p«u — 4 in 
ci^cTHpion tx 0'jmx<7TY,pi.x uaiov — 5 jim ) n ovci^CTMpion SjT. el i.i:.i. 
Memph in sing. 

' ' \ . i ; — V 1 , i 203 

a cTHpiort. g,7t nettIjuuia TTcycunc THpoY' Hno^jc cenapxaie - 
aycjj jUjuia etxoce cewatako' xekac gyet^ko TttfT' rteTrtev- 
ciACTHpioir AYtu TTcEOYcucyq rttfi' it eTrtei!\ curort juirt neti?- 
pnHYe- ttcepcjug^ ntfT itETitgAT-fiEcr gtt TE^-juuulH r ^E• rtTGTrt- * col « 2 - 

h eijue xe amok n£ jtxoeic. gil nTpe ^oeine it^HTTHYTtt 
ovxA'i eTCHqe gjt TtgEeitoc aycju gH neTitxuxjupe ejRo?\ gjrt 

9 rte^uup^' ricep jtajueeye rttff itETftANOYgiA rt^HTTHYTtt 
£it rt^eertoc" nxxK Ji T TA. , )r^iy^jtx^^\uj r ri^e juuuioqy ejulay* Ai'cjupK 
juuTEYgHT" n«s.i ErtTAqnopitEYE eoye eRo2\ Huioi y jmT? neyke- * P« "^ ■ 

&A?\ ETnopMEYE £1 HA-gpY ft ItEYgftHYE' XE CENAItEgnE EgOYN 

10 £JU nEYgp* EXlT KEYgRHYE THpOY" £1? ItEYJ&OTE THpOY' AYOU 

11 CEtt AEIJUtE XE AltOK HE ITXOEIC ETXU) It ft A. If. ItAJ KETEpE ITXOEIC 
XCJU JJUUIOOY XE X&K TtTEKtfTx ftYpg,pOOY ttTKOYEpHTE* JtYXOOC 
XE EYTE EYVE EXJt itROTE THpOY JUUTHI IiniCpAH2\ - CEIt«S.£E gjt 

i2 TCHqE' julTT jtjuioy jm.it *ng,ER(jj(jurtE. neTgjHN EgpYit rc&g,E g,it * col. 2. 

TCHqE nETOYHOY 2s.E E&0?\ qKAAAOY git OYJtAOY" A.YCJU TTETOpE 

EgoYrt qrt<sjutOY git OYg,E&ui>ujir Titaxcjuk eEo2\ itTAoprH 

13 EgpAJ XUUOY. TtTETItEIAAE XE &.MOK HE TTXOEIC gll TITpE 

NETftgOTfiEC cyumE |?T-JUIHT"E WrtET"FElXa)2\0rt UnKCJUTE «w[e]- 

TrteYciACTHpiorr Egp&i exH ciRt 1 mui et[xo]ce aycju gixlt 

[TTjKOOg, THpOY ItTOOY' AYUU [eJITECHT Ncy[E] ItlJUl ETO It£,[Oj]- 
&EC' ET\*J.K EltTAYT-A^E ajOYg,HNE E£,pAI if^HTCJ NltEYEI^CJU- * P- *S: 
H ^Olt THpOY. &YOU "t"HACOOYTTt ffTAtfTx Egp&j EXUJOY' It- CO * 1 * 

TAKCJJ JUITKAg, EYTAKO JUlT? OYqCJUTE eRoTv* XI N TEpHJUOC M- 6 Gr. hab. xat ab initio - ju.IT ncrnpnHYe = M., Syr. Vulg. hebr. et Graec. x,ai 
s;'/pOr, ra T£[X.£V7] uaojv — 7 neTiTg^Tiiec = M., reliqui absque up.cov — 8 librarius 
scripserat tte-ri7y;ujp*, nunc tTT deletum cernitur — 9 nT^r^i^xjaJhiaTt^e jujuooy 
r ( y";.'/>.(oTE'j0r,'7'/v - &icupic = Syr. et Graec, Vulg. = hebr. contrivi, M. ^qovouxn 
- eove = M. ^qovei , nee non Alex. Vulg. et hebr., item Syro-hex. sub asterisco, 
Gr. om. - ate = M., ceteri /.ai - ceH&.negne - M. et Syr., Vulg. = hebr. et displicc- 
bunt, Gr. xo^ovtoh - erf? uev^BHve THpor = M., nee non Syr. et Alex, in fin. vers. 
Gr. om. - f>T\ uevBo-re = Syr. Vulg. hebr. et Gr., M. ^+>gm hoyho&i — 10 nrt&'i = M. 
abest a ceteris; hinc M. cum Vulg. hebr. et Alex., nee non Syr. sub asterisco, 
add. Jumc&xi TTxiur.H eepilpi ii^HTOY TTit»nGTgcuoY THpov — " TTxEK<rj'3t et iT- 
TKorepH-re = M. Vulg. et hebr., Syr. = Gr. absque to-j - alter, ewe (= euye) in marg. 
a 2. m. — *'-' pro n&^e M. eqejuov - post TT-r^opvH M. add. ffeeit ovgBom - rcuov 

pro e'/ujoy — l8 &.YO) ^ixn mtooy = M. Alex. Vulg. et hebr., item Syro-hex. 

sub asterisco, Gr. om. - alter, hiju. = M. Syr. Vulg. et hebr., Gr. om. - librarius scri- 
pserat itfttiigftrte, dein emendavit — n JinKi,p y Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. nnovK&gi. 

Eze< I.. VI, 6-14. 16* 

Teft^AOA ayuj xirt juuua mijw. eTOY^yoon TtgHTq ttTeTfteuuie 

xe amok ne nxoeic. 

vii, i n^yAxe junxoeic Aqtyuune ujApoi eqxuj Jxtxoc xe nujH- 

pe JuinpcujuiG axic xe rtAei rteTepe nxoeic xuj juuliooy JiuinKAg, 

^col. 2. Jxnl»7\' xe acei rttfi oah oah Acei exju nqTOOY TtCA UnKAg/ 

? oah AceT excuK neTOYHg, ^ixjul nKA£/ Aqei TtoT nKAipoc 

negpoY Aqguurt egpYir g,rt ^ettcyTopTp Alt' OY?ve £rt ^ertrt a- 

8 AKe Art. TertoY^Tt oYcte'nH ^-rtAnuugT TtTAoprH eg,pAi excuK 

ayuj nAtTdmT : +N axokcj e&o?\ egpAi ttgHTK" nta^ - gAn epoK 

g,i? rteK^iooY THpoY - ayuj rteKftoTe THpoY ^mataay egpAi 

* p. ice: g exujk* jtaRa?\ ncjna+co Art'- oyac rti"rtArtA Art* efio?s xe 

! " rteK^iooYe ^"nataay egpAi cxujk* ayuj NeKRoTe rtAtycune £tt 

TKiAHTe - rTYeuue xe amok ne nxoeic* nrtoYTe eTeipe KltAi. 

3 TEflOY OAH WHY CgpAJ eXUJK* AYUJ ^N ATfTttOOY AMOK CXUJK 

TToykRa et&e rfeKg,iooYe- ayuj rteKftoTe THpoY ^-mataay 
*col. 2. i egpAi exuuK- nA&A2\ nqrtAi-co am* oy^e rt^f-rtAftA Aft'- xe 

TeKgw ^-ftATAAc e^pAi excuK* ayuj rteKRoTe rtAtytune g,r? 

TCKJUHTe* aycju KMAeuuc xe amok ne nxoic. xe itAi rteTepe 
io nxoeic xcu juuuooy* xe eic oah Acer ayuj eic ne^poY ju- 

nxoeic Aqer ayuj ntfepujR Aq+oYur AqTcuoYW rttfi' ncujty. 
ii eqwAOYujcyq jSnTAxpo HnArto^Juioc] git oyujtop Tp Arr 
12 oyXe g,Tt [oYldenH am. AqeT HtfV nKAipo[cj ayuj eic negpoY 
p. i<f : Aqgujrt egpYrr neTftyujn) JunpTpeqpAcye' ayuj neT^f" eRoTs 
is juinpTpeqToeiT* eRo^ xe neTcyoun rtqrtAKToq aw epATq 

JuneTi" eRo2\" ayuj npujjue gH nRA2\ junequjft£ rtqrt AAJU.AgT~e 
ii Ait. cA?\ni^e g,ri 0YCA?\mr^- ayuj rtTCTfti" gAn euiA rem. col. I. 14 nTeft'K&e*. = SsfJXaQa - ayio = M., ceteri om. — VII, ' una cum M. om. x.x: 
ab initio — - Syr. Grace. Vulg. et hebr. praemittunt *att eu - haej (sic), pro hai 

- vv. 3 et 4 in M. habentur ante v. 7; in Alex, vero 3, 4 et - s ante 6 — 7 nuupoc 

- xaipos — s 'fn&.nojgT Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. eYe<4>cug-r - ttettgtoov (sic) 

- THpov solus hab. Sahid. — J nitoeic hua-j M., ceteri *upio$ T'j-twv 

- ante pe too 6T6ipe una litera est abrasa — ' ITovKtiA., M. et Syr. Gr, ftXl 
xr,cco — 4 post prim, ah M. Syr. Alex. Vulg. et hebr. add. epoic - item post alter, ah 
solus M. add. hak - id. M. post netclioTe add. haehoy egpm excuK - nxoic (| 
M. n<fc <\>*\- 6-rTpi mhai — l0 M. Vulg. et hebr. om. e«c oah A.cel - prim. Mrtl) 
abuodat - alter. aycu-M., Gr. et *.*<. - ncco;y Syr. et <-h., Vulg. et b< 

M. niJUA-HeciooY — ■ " initio cum M. om. x.ai — '• prim. a.yu> el a.C| i M . . 

Syr. - Gr. om. — l:: pro gil nrtA.'A £v o'yOxX;i(.> , M. hab. GA&oV — '* ck'Xn . 
ovcA.7\nn^ TaXriTXT; iv nxXniyyi - saxx miaa. M, S\i. <•{. :a. 

:h. VII, 1 ■ 268 1; nno?\ejuioc nTCHqe £i KoW ngEftuucjurtE xxn n«OY g,i gpYN 
neTgrt TcuucyE qrtAjuoY grt Tcnqe* rtETgrt «jto?\IC !\e cena- i' uuxrt gTt oy£k6 juim oyjucoy. aycju rteTftAOYXAi ' CENAOYXAi * c ol « *• 
Tf^HTOV rtcecycone £ixit ^tTOYiH• ^j-rtAJUiooYT-OY THpoY iioya 

n noY& g*I nEqxmeTortc. clix num. cenaRcju^s eRo2\ nte jutHpoc 

is rtuut Tcju^n itAKAeApciA' aycju cEriAjmopoY rtgErttfooYrtE- TT'Te 
OYgpTE gpRcoY' aycju ncyinE khy exit go rtijur TTte oYort rtijut 

io £,ek excjuoy. neY^&T certArtoxq £rt rtEn^ATiA" aycju ttey- 
noyR CEftAtfcucyT rtcouq Art" aycju itEY\|/YXH cenaci aw aycju 
gHTOY rtqftAjuoYg, Aft' x[e r rR]ACArtoc rtrtEYxmcTortc acujcjuite *P- *f : 

20 MAY. KETCOTIT ftTE ilKQCJUlOC AYKAAY EYJUUfTXACIgHT' 
AYCJU AYTAJUUO ftrt^JKCJUN rtrfEYRoTE E&02\ rtgHTOY* ETJ&E TTAI 

21 A1TAAY MAY EYXUUgH. AYCJU ^ItATTApA^I^OY JUJU.OOY ETO- 

otoy rtrtcyjujm.6 itceTopnoY* TTte T?2\oijui.oc UnKAg, tyo7\OY" 

22 AYO) NCEXAgJJlOY. KTA.KTE JTAgO E&02\ AAJUOOY' NCEXCJUgAA 

rtTAenicKonH* aycju TtCEflcjuK; e*gpYit epooY Axr? i~c6 ncexa- *col. 2. 
23 gjjioY' itceTe^Taj^OY e&o?\ xe nKAg, JutEg, rt2\Aoc aycju ju- 
21 no2\ic JiAEg, NArtojuiiA. ayuu ^{"makto rfTJUtrtTXAcigHT rt- 

25 TEYtfOJUl. HCEXCJUgAA tttff NEYJTETOYAAR. qrtHY Ji6t OYKCJU 

26 eRo^' rTqKUJTE rtcA oYEipHrtH aycju rtcErtAcyuunE Art. oym 
o[y|oi why exm [oY]or aycju oyo[y]uj EqrtAfTAgp] OYur TTce- 

[kcju]te Hca ^[opAJcic ^iTrf [oYjnpo<|>HT"[Hc] ayoj [nrtojuoc] 
nAcujpjui TTttjul ttoyhhR* Hte ntyoxrtE ccjupJLI ktm nejtpecRy- *P- *» 

27 TEpoC. JTApX^Uft KA^f" £I(JUCJUq KOYTAKO* AYO) IttflX JUtnTsAOC 

juinKAg, cenaRcju?\ eRo2\* irtAEipE way kata wey^iooye' aycju ; ' TTxcHqe, M. «teju *f-cHq«, Syr. = Gr. £v pO(Jup<XKf - ante ngeBcuoune (sic) cum M. 
om. /.%'. - Jlno'htc (sic) - "Xe = Syr. et Gr., M. om. — 1G M. om. iTgH-rov - elemen- 
tuni 1 in htoyih serius insertum est ab cod. librario - ante "ftt&jiAooYT-OY cum M. 
et Vat. om. x.ai — ll jutHpoc = fi/yjpoi - n&K*o*pct& = M., Syr. = Graec. uypaaia, 
Vat. uypacta? — l9 cGst^^ujcyT . . . &n = M., Syr. - Gr. UTcepo^OTjffSTat - verba &«• 

aycju meyvJ/y^h nqji^juLOYg recentiori m. scripta sunt in marg. inferiore - t6&- 

c&noc- patravo? - may = M., Syr. - Gr. om. — ' 20 nITgiKCij« = iiy.ova; - ante rt&Y scri- 
pserat ey, quod est deletum — "' ^-n&n^p/^'Xi'XoY = Trapa^wro) - TT'Xoiju.oc - Xotp.ot; 

- IT to\5 T«cE-/AgjuoY super vers, a pr. m. — -'- cum M. om. x.7.1 ab initio - «u- 
en»crxonH - xr,i ewitTXOTrifjv [AOU - M. om. TTce'x&gjuoY — 2:i Ju tou JDInoTMc erasum 
videtur, ceteri in sing. — -■' initio cum M. Alex, et Vat. om. jccxi — " 6 gop^cic = opacm; 

- noYHHB = Syr. Graec. Vulg. et hcbr., Memph. in plur. - ctopii = M., rcliqui om. 

- M M. - Vulg. hebr. Alex, aliique, ncc 11011 Syro-hex. sub asterisco, initio add. 
V/tw %e t -. . /9y)<ret /.'/'. 0. 

K/.ecli. VII, 15-27. 

■'.MKNTA CorTO-SAMIOI^A. Vol. II. HI J66 

^frtAeipe itOYK&A H^htoy kata rtevgArr rtceeum.e xe akok 

ne nxoeic. 

mil i ayuj Acujcune git Tjuegco rtpojune gil njutegji-oJY rte- 

Rot rt[egpo]Y i"OY juine[iioTrj amok rte[i]g«.ooc g*I [nn]r a you 

* col. a. rtenpec&YTepoc rt ioyS\a rteYgjmooc JunAJon-o e&o2\' toTx 3ui- 

2 nxoeic AceT eg,pAi extui AirtAY" ayuj eic oYeirte rtpujjute' xirt 
Teq+ne enecHT oykuj^t 1 ne # ayuj xirt Teq^ne eTne rtee 

3 juinirte ne HoYujite rtH^eKTpirtort. ayuj AqcooYTrt etio?\ 
epoi itOYeirte ittfi'x AqqiT juinquj itTAAne* ayuj OYnltA Aq- 
qnr oYTe the xx.it nKAg/ AqrrT egpAi eeiepoYCA^HJii girt eo- 
pAcic juinrtoYfTe] 

XVlll 

• n^xxix. 21 epujArt nAfto«.oc "Xe KT~oq eRo^git rteqArtojuuA THpoY 

p.«r: . . [rtqgApJeg, ertAitT-o^H* ayuj rtqeipe rtTlAiKAJOCYrtH jurt nrtA* 

22 git oYuurtg qrtAujrtg/ ayuu itqrtAJUioY Art. rteqrtofle THpoY 

itcertAp neYJueeve Air TXiKAiocYrtH rtTAqAAc qrtAujrtg Tt- 

aa gHTc. Tt^-oYuuty njuoY Art JunArtouujc nexe nxoeic rtee 

2i eTpeqKToq eiio2\ grt TeqgiH JQInortHporr rtquurtg. epujArt 

n2sJKAioc 2v.e CAguuq eEo?\ rtTeq^iKAiocYrtH rtqeipe rtOY^Ai- 

kia kata rtArtojuuA THpoY KTAq&AY itof nArtojuoc - rteq- 

" col. 2. 2v.ika.iocy re h THpoY rtrteYp neYJueeYe gix neq ' nApAnTcuJUA 

25 ttTAqAAq- qrtAJUOY gl* neqrto&e itTAqAAq. ayuj ATeTft- 
xooc xe rt[coYTj(jurt Art ittff Tegm junxoeic. cujtju 6e TertoY 
nHi [THpq] xxnlu^s' ju.h rtTAgm coYTourt Art* TeTrtgiH rt- 

26 TcuTit tete rtcoYTujrt Art. gju m~pe nXiKAioc 2±e KTOq 

VIII, l cum M. om. x.ai ante T6nc - &xei = M., nee non Vulg. et hebr. cecidit, 
Syr. = Gr. sveveTO — " cod. = M. om. xxi ab initio - prim, -req^- ne scriptum H- 
Teq'fne, sed t? deletum cernitur - enecHT, M. ca.necHT, Syr. Gr. xxi £co; x.xtu> 

- M. om. TTee Hnme , quae in Syro-hex. asterisco notantur - TTovcunc nH'KeK- 
Tpmort r l ~kv/.rpo'j — '■ epoi = Memph., ceteri om. - post HtfYx M. add. Rpcujui 

- XVIII, 2I "Xe = Alex., Gr. y-xi, M. = Syr. om. - post THpov cum M. om. wv 
£7C0i7)(7i - post 6«a.ITto>vh cod. om. THpor — "" M. praemitt. xx 1 . - uec|nofie, M. rteq- 
a.hojuj* , Gr. tx -xoxt.tm'kxtx auTO'j, .\L\. X'. KolKiai - hinc una cum M. 
om. ogx i-oiTiTiv — -'■'■ M-f-ovtoty *.n M. et Alex, on oo 'iouXoaa 1 ., Syr. Gfi 
9s>.Yiff€V OcXyjcco — - 4 *X6 = Syr. et Gr., M. om. - post alter. THpov Sahid. iterum 
om. a; moi7]9C^ - gii n6C|nA.p*.nTtujUA :u Trapa-TioaaT'. a-jTO'j, M. in plur. 

- gju neqnoEs, Syr. Gr. in plur., M. <£>en mnodi TMpov — ■ M. om. .i mutB 
usque id covTtun ^h — - 6 *Xe, M. Syr. et Gr. om. 

Eiech. VIII. , ; XVIII, . Efio2\£ft TEq^AiKAiocYftH- ayuu nqeipe ftOYnApAm-uujm.A- rtq- 
juioy gll nnApAm-uujUA TtTAqAAq- qftA*JU)Y gpAi ftgHTq. 

stj £il m-pe nAftojuoc Tve KToq efio2\grt TEqAftoJUUA rtTAq- 
aac rTcjGipe ftc-Y£An ju.7? OYSMKAiocYftH- nAi AqgApEg, eTeq- 
\|tyxh' ayuu AqKToq E&o2\g7t iteq«.rtT^yAqTre THpoY ' ft- * p- «K : 

a TAqAAY" g,ft OYuuftg, qftAuuftg, ayuu ftqftAjwoY Art. ayuu ha 
nni juiniH^s xuu juuaoc xe ftccoYTuuft Aft fttfi' te^ih JunxoEic 
JU.H ftTA^iH coYTuurt Ait nni JxnvHls tettc^m TtTuuTft tete 

30 ftCCOYTUUft Aft. ETiie JTAf "frtA+ £ATT EJTOYA 1TOYA AAJtAUUTft 

jthi «jtTh2\ kata Teqg,iH ttexe nxoeic* kte thyth ftTETft- 
CAg,E THYTft eiio?\ rmETjuuuiftTOjjAqTE THpoY* ayuu rtcertA- 

31 cyuune ftHTft Aft EYKO^sACIC ftXJfttfOftC : ftOYXE £Bl07\ JUUAUUTft 
TtrteTftJUtrtTtyAqTE THpOY ftTATETftAAY EgOYft epOf ftTETft- 

xno ftHTft ftoY^HT TtRppe - juuT oYifrtA ftfippe* ayuu et^e oy col. 2. 

33 TETftAJUOY T\H\ JuTniH2\' XE Tr^C-YE^y TTJUOY Aft JUTTETftA- 

jmoY nEXE nxoEic. 
xix, 1 Htok guuuuK nojHpE jmnpujjuE xi oytoeit exjuZ nApx^urt 
2 «niH2\ Fkxooc xe etRe oy tekaaaay Acp oyjuac juumoYi 

£ft TJUHTE ftgEftJULOYI' ACA^yE ftECJUAC [gjft] TJUIHTE ftgEftAAOYr 
[AYUU OYA 1 ftTE ftECJUlAC JUUUOYi AqTTUUT E&O'A Aqp OYJUOYf 

4 AqTCAfiO ETUUpjT ft^EftTUUpJT AqOYEJl*. pUUJUE. AYCUUTJuI et- 
&HHT~q fttff ftftgEOftOC AYtfOJTq g,JU TTEYTAKO AYftTq gft OY- 

5 cyTOq E^pAf ETTKAg, NKHJU.E. AYUU ACftAY XE AYqiTq ftTOOTC* 
AYUU XE A TECtfOJUl TAKO ACXI ftKEOYA E&02\g,rt ftECJUlAC XX- 

8 JUOYI ACKAAq KOYJUOYI. Aq^yuUJTE ft TJU.HTE F^EftJUtOYl AYUU ' P- «e i 

col. 1. 

,; iTqjuov - Syr. et Gr. /.%'. v.- r /)y.vr n M. om. — 2? ^e = M., Syr. = Gr. xai — - s post 
THpov M. add. rteju neqju>e-r&.ceBHc - ult. *.ycju = M. et Vulg., Syr. hebr. et Gr. om. 

— Vi ante Te-rugiH cum M. om. ouvt — 30 gt-Bg najf = M. Alex. Vulg. et hebr., nee 
non Syro-hex. sub asterisco, Gr. om. - M. om. ab *ycd iTceK&.tyume usque ad fin. vers. 

— gyko'Xa.cic (sic) Trxtntfonc = v.z, ttoXaffiv xoi/.ia<; — "' M. om. jujulujtjT et sequens 
THpov - iT-r^Te-rji^&Y - M. et Alex., Syr. - Gr. a; r^i'yr^x-z - T?TeTrTi?no, M. epe- 
TGM6"t. reliqui scat 7POIV)<7<xts - pro oyitjTS cod. hab. OYnTS'K — XIX, 1 njyHpe ju.np'.ux«.6 

M. Syr. et Alex., Gr. Vulg. et hebr. om. — -' a priori gn tjulhtg usque ad alter. ngEH- 
juoyj minutiori charactere scripta sunt aliena m. in litura - M. in fin. add. oyo^ oyo-t 
- oyujx^ ne hcjuot iTnecAJL^c; HjiaoyT — :: idem om. KOCi ab initio - TtgcnTcupn, M. in 
sing. - cod. mendose ^qoYOYeju — * cum M. om. xai ab initio - iTITgeenoc, lege iT- 
moc - nevT&Ko- Syr. et Gr., M. neq-r^Ko - ante *.yTTtc[ cod. om. x.y.i — r> -recffoxi. 
- M., Syr. - Gr. r, uwoffT*(Ti? kutyj? - una cum M. om. x«i ante «-/i — ° ^qcyjune 
= M., Syr. (jr. /./'. xvecrTpe^eTO - post ttgenjuovi cod. om. Xstov eveveTO. 

l-xcch. XVIII, 27- XIX, 1-6. 268 

i Aqcfto ETcjupn n^em"(jupn AqoYEju poujute* aycu rteqjmoorte 
jte g,jui neqitcyoT Aqtyuuq rtrtEYno2\icr aycju AqTAXE HnKAg, 

a jurt neqxuuK eRo?\ £,ita* nEgpooY juineqe^^HJU. ay^- rtrt- 

^eertoc rtcouq eRo^ft itex^P^ eT-JuneqKtoTe" ayuj AYnoupuj 

» itrtEYujrtHY efio?\ Exuuq AYtfonq gH neYTAKO AYi - rtoY- 

tyToq epcuq AYrtTq git 0YVA7\e^rpA ep^Tq juinppo TtTflA- 

&Y?\<jurr aycju ayxitcj EgpYrt EYtyTEKO xe ititEYcuuTJix. encq- 

io gpooY gixtt iTtooy HniH?\. tekjuaay eco TteE itoY&uu 

*col. 2. itE2\oo?\E- Ttoc TtOYgpnpE grt oy&cju itgEpjuAtt ECTHtf^gixtt *oy- 

juooy rteci-oYoj juuTECKApnoir Aq^ycune Efio2\giTit oyjuooy 

ii ert^^uuq. ayoj OY^epcuii Aqcycune TtgHTC £gp<5J Exit te- 
cJ>y2sH ititgYroYJUiEttoc' acxice gtt tecujih Ftjuhte TtgEitujAY 

is ayuu Acrt^Y ETECf5oT gl* n^ty*! ttitEC*y2\£ AYgopREC grc 
OY^curt'T- ayuu aynoxc EXJui TTKAg,' oythy rtty^qpA AqnrpE 
ItECCCUTn cyOOYE" AYX1K&A JUUUOOY A.YU) AqtyootfoY itcU* jtc5e- 

13 puuR itTTECtfOJU. AYKCJUgT OXttEC. TEftOY <5e AYTOtlC gl TTXAIE 

H git OYKAg, EJUft JUOOY itgHTCJ. AYKUUgT EI EJrlo2\gAA n^EptuE 

TtrtECCOJTn AqoYOjmc' ayoj rtEqtyoon aw itg,HTC ittfT OYdEpuufl 

'p. Hf : eqXOOp* TEcJ>Y?\H ECKH EYn«5.p<S.fl02sH itTOEIT" AYtU CftAtytunE 
col. I. 

EYTOEIT : - 

xx, i aycju AccycunE git TJUEgcA^yqE ftpojunE HnjUEgi-OY itE&OT 

JUnJW.Eg,i"OY ftExlOT" AYE! rttffgErtpuUJUE Efl02\git NEnpECiiYTEpOC 

2 JUUTH! JUniH2\ EXWE nXOEIC AYgAAOOC JxJldJxTO Efio^. nty«\X£ 

3 juinxoEic AqcycunE <y<s.poi Eqxcu juwaoc xe ncyHpE junpojJUE 7 rtecjjuocme = Syr. et Gr., M. ti&.e|JU0[i;» - ante &qiyuKj = M. ora. y.x: - Aq-r*.- 
xe (sic), lege acjt&kc; M. om. praecedens *y u — 8 M. add. ab initio ru\qoi ntttujTi 
hinc cum Sahid. om. xxi - iTHgEonoc ut supra — 9 ayx .... Epcuq , ceteri xxi iO;v-ro 
auxov sv xt)U.(j) , M. om. xai - *.yjTtcj - M. et Alex., Syr. = Gr. r^i - otv^'Ke'K- 
vpis^ (sic), pro yxXcOtypx — 10 ante alter, nee M. Syr. et Alex. om. &«i - ecrH6" 
gixTT oyjuooy = Syr. et Gr. :v u^xti TTi^'JTi'ja^v-^ , M. om. - rtec^-ovcu .... a.cpy<.one, 
M. ecf" MOYOvrAg gixcn OY.u.ovjuj iiAJUJUor &.c|^ycon», Syr. = Gr. o xao-o; Jtut 
)cai o [jXxtto; ocut-/i; svsveTO — " TTgHTC - M. Syr. Vulg. et hebr., Gr. a 
- rtngworjuenoc - -/lyouaivcov - ante &cxice cum M. om. xxi — ' cod. i>m. x.xi 
ab initio et ante oythy - prim, ^ycu M., Syr. Gr. om. - <\c|«joo6oy (sic), pro 
^c|itjooYe — l:i T6MOY 6e , Syr. Gr. xxt vuv, M. om. x.x>. — '' cum M. om. xxi 
ab initio et ante *.c|oyojuc — XX, ' junjuegi-OY HtAoT M Syi Uei. aliique, 
non Vulg. et hebr., Gr. om. - verba Hnju-g^oY hs&ot a.yei x%6\ In rasuia ; M 
Syr. Vulg. hebr. Alex, et alii StxaTt] to« (A»vof, Gr. ff«VT«x«iotx*m t. 
^YgAxooc cum M. om. v.x\ — s item cum M. om. /.x: ab initio, 

\. 7 — \\ 269 
ujaxe jurt rtenpec&YTepoc juut?\aoc nkxooc nay xe hai rtGTepe 

HXOEIC XUJ JUUAOOY XEItE TETrtNHY rtTUJTtt EXftOYi* i~Olt£ 
4 AKOK XE EtycunE ^-ftAOYUJtyR ItHTrt ITEXE HXOEIC H ENE 

£it oyxikRa* 'f-rtAxi juuteykRa ncyHpE JuurpoujuiE- ApumrtT-pE 

NAY Hit ANOJUIA N ffEYEIOTE ' AYUJ NKXOOC NAY XE HAI " co1 - 2. 

ftETEpE ITXOE1C TTItOYTE XOU JUUUIOOY XE Xlft JTEgOOY TtTAl- 

cetit nm juinm^. AioYortgr' eRo?\ juinEcnEpjuiA juuthi rtiAKuuR* 

AYUJ AITpEYCOYUJft'f gH ITKAg, r?KHJUlE• AYUJ Al^yOJTOY EpOl 

6 EIXUJ JUUUQC XE AMOK JTE nXOEIC TlE'TfirtOY'TE. gXX JTEgOOY 

etXijuay aiajua^te juuuooy g,rif TAtfT'x ektoy eRo2\£ju7 ttka£ 

NKHJU.E EgOYrt ETTKAg, FTAICRTCJUTCJ KAY' EYKAg, EqtyOYE EpUJ- 

7 TE eRO?\ £1 eRIUJ* EYJUlOY2\g, nE TTApA KAg, ItlJUl. AYUJ Al- 
XOOC MHTTl XE JUApE nOYA TTOYA JUJUKJUTft NOYXE ERo2\ ItTt- 

Rote rtrtEqfiA?\ ayuj juiJTpxujgIJi git me^Rhye nkh \m.e a«ok*P"^ : 

8 nE JTXOEIC TTETItltOY'TE. AYCAgUUOY ERo2\ XXtAO'i AYUJ JUUTOY- 

ujty ECujTjm Ttcuj'r julttoynoyxe eRo?\ rutRoTE ft neyRa2\ ayuj 

NEgRHYE TtKHJUlE JUUTOYKAAY TtCUJOY. AIXOOC XE ^" ft ArRJU^T 

juuTAtfum'f cgpAi exujoy etpaxujk e&o7\ ftTAoprK £,pAi Tt- 

8 gHTOY £N TJUHTE JuEfTKAg, ftKHJUE. AYUJ AIAAC XEKAC JtftEY- 

XEgll HApAfl EHTHpq JUinEJUtTO eRO?\ fiW^EeHOC MAI TtTOOY 

ETOY git TEYJU.HTE' NEJt TAlOYOltgT 7 itttA£,pAY WnEYllTO ERo2\ 

W ETpArtTOY eRo^H TTKAg, ItKHJUlE. AIXITOY EgpAI EnXAIE/ 

EAI^rtAY ftHAnpOCTArXJlA AYUU NA^IKAIUJJUIA AiOYONgOY 

MAY ERo2\ NAI ETEpE JTpUJJl*.E NAAY ltquJlt£ gpAJ NgHTOY. * col. 2. 

12 AYUJ nAKECARRATTON ItAl HTAITAAY WAY ETpEYUjujITE ; Jxn'K&.oc, M. Jun&'X&oc, Vat. Vulg. et hebr. Israel, Syr. = Gr. tou outou IffpayjX 

- scene re ene - post exitovi M. add. cep»eporu3 «tuTe« — cod. ^H&ovuuujfi pro 
'fM&.ovcjutyfi ; M. «£)E3t ovEpovoj etipOYU) h'jdoy, et om. nexe nxoeic — * h abest 
a ceteris - 5 nnovre = Vulg. hebr. et Alex., M. add. Junc7>v , Syr. in textu \.~i.x> |.*«^o , 
in marg. lov-'vs *jo,/, Gr. om. o 0so$ — ante /uovoitg^ cod. om. >cat - M. om. 
AtnHT - &.?;yonov epot M., Syr. = Gr. avTeXapo(/.7)V tyj /i^pi- pt.ou auT<ov — 6 cv- 
.v.o-cy.fr, it. v. i5, lege 0TA>.0Y>vg, - n&p* 7C«pa — 7 mktTT pro ha.y = Trpo; aureus 

- iiu.c'JTn - M., ceteri om. - gTT itcgBHre M. passim pro sv toi; e7TiT7)§eutt«ffiv 

1 cum M. om. xai ab initio et ante *ixooc - HnK^g - M. Syr. Alex. Vat. Vulg. 

et hebr., Gr. om. — ,J M. om. ayo> — l " M. Syr. Vulg. hebr. Alex, aliique initio 

lub. /.-/'. e^Tjyayov ixutou<; sx yr,; atyuWTOU, Sahid. cum Gr. om. - ante &.i'3citoy 

cum M. om. /.-/'. — ll item cum M. om. JC«i ab initio- jin^npocT^vjm.3. et n&- 

'i?.A. xa wpo^T<xyfActTa 'j.'jj et tz oixaicoptara [/.ou - ka.i crepe .... us.w 

Syr. et Gr., M. n^; *q$gA.mpj iLuuoov — lL ' n&'i abest a ceteris. 

Ezcch. XX, 4-12. 270 

JLUAAEirt gTt TAJUIHTE JUft TEYJUHTE ETpeYGIJUie 7E ANOK. ne 
it nXOGIC ETTff&O AJUUtOOY. AY(JU AIXOOC juinHi JUUT1H?\ £t7 TE- 

pHjmoc xe juootye git rtAOYegCAgrie- ayuu JuneTJUUuioouje' rt*- 
kcSMkakjujuia. aykaay rtcuuoY rt<M crepe npume rt<?c<vr rtqumg 

rigHTOY* AYU) ftAKGCAJ&iiATOrt AYXA^JUIOY CJUATe. A.IXOOC XE 

^■ftAncju^T juinA(5<juftT egp<5U exuuoY g,i nx^eie eqoTOY efto?\. 
m aycu Aieipe xeKAc n^p^N rtrteYqoTq eiio?\ enTHpq juinexi- 

to eiio^s rut^eerioc rt«M rtTAiiiT-OY eiio2\ JuneYJuiTO e&o2\. 

is ayoj amok g,uu aim ta(Tix ££,p*i exajOY g,i TepHjmoc xe- 

P* " H : kac ftrt^xiTOY egpYit : enKA£ enTHpq n<sj re T ait a. a. q «av 

oyka£ eqcyoYe epuuTe eRo?\ g,i efiiuu eyjuoy?\^ ne nApA nKAg, 
w rtijut. e&o2\xe aykcu ncujoy rtrtA^iKAKjujuA' aycu JuinoYJuoo^ye 

g,r7 rtAAiKAiumA aycju nnoYJutoo^ye g,rt rtAOYegCA^rte' rtAice- 

CAliRATOrf AYX^JUOV AY(JU fteYOYHg TtCA TtOYOJty NfteYgHT. 

w a nA&A2\ ^co epooY eTJuqoTOY e&o?\ ayoj juneieipe may 

is eYCYrtT£?\iA gN TepHJUoc. ayuu aixooc rtfteYujHpe gi nxAie 
xe jumpjuoocye g,rt rcrtojuoc rtrteTrteiOTe - ayuj rteY!MKAiumA 
junpgApeg epooY* juinpxegll thyt« oyte JuinpTaug, rtJuutAAY. 

is anok ne nxoeic neTrtrtoYTe a?\?\A jmoocye grt rtAOYegcA- 

* col. 2. 20 £rte* ayuj v 'rt a^lIKAIujjuia gApeg, epooY rtTeTNAAY' ayuj 

rtAKecAB&ATort tE&ooy rtcecyujne eYAiAeirt grt t&whte jun 

TeTrtJiAHTe eTpeTCTiteiJue xe AitOK ne nxoeic neTrtrtoYTe. 

21 TtTOOY 2^e AY*f" tfuurtT n At jurt rteYcyHpe juinoYJuoocye gTT 
rfAOYegcAg,rte' ayuj ftA^iK.Atujjui.A JunoYgApeg epooY caay* 
nai epujArt npuu«.e aay qrtAujrtg, rtgHTOY* rcAKecAR&ATort 13 post alter. ayuj M. Syr. et Alex. add. stai xx dixaio>|iaTa aoo foXavaere x 
TTO'.iiv aoTX - x iroiTjaei x'jtx xvOpw-o; *ai ^?;:x r . ev ouiTOif xa 1 . - x ;:-•.:<.: x- 
vav lis o 01/.0; (M. mxe itentyHpi) itgxyA sv th spijULW sv to-.; t; ;7xyuix7iv acj 

- ante alt. a/i-xooc cum M. om. x.xi — lD a. no prim, erasum est, M. om. - pro run 
restitutum in rasura alieaa m, librarius scripserat -rjipc| — ,6 &ykcu nctuor Syr. Gr. 
Vulg. et hebr., M. iinoYA.peg-A.Ytu JunoYJUoo^e gH «A.'\iK.\ituju.\ superfloa sunt 

- Hg too ncYOYHg et neY toCI TTneYgHT in rasura aliena m. — n cum M. om. ftatt 
ab initio - T c0 m marg. altera manu - ep too epoov et alter, ei tg-j .uneieipe in 
rasura secunda m. - 6YCYnTe7\iA. = £i; 0fUVT«X«ia^ — IS ev too >teY*Xn. i, altera 

manu in rasura - ii'pitcgii hjujuay, M. OYOg iinepoco v !j) itei&cuov OYOg junep- 

6cu*)eju. eHtioY, Syr. = Gr. *xi ;v rot; eiriT>)$su(i0t9ix xortov 

•/.on [).-r\ [iiavve^Os — lfl a'X'Ka - M., Svi. Gr, om. — M Hc«^yu)n« M.. Syr, 
/ca>. £ctio - eTpeTETlTeiJUE M. Syr. Vulg. et Alex.) hebr. et Graec, c 

- " l Rtooy *Xe - M., Syr. Gr. Kfltl pro a.w cod. legit .v.vcj. 

ch XX, ij-at, # 271 

ayxa£,jhoy- ayuu aixooc ETpAncogr JujTAtfuunT EgpAi exuuoy 
22 £i itxaie etpaxuukl eRo^ rtTAoprH e&P*i exuuoy. ayuj A.J- 

eipe xekac nApAtt ItrtEqxuug*! enTHpq juutejuito e£o?\ rrrtg,ee- 
88 rtoc* ayuu aintoy eRo*2\ JutneY f HTO eRo?\. aieine ftTAtfVx T p. "* 

EgpAi exuuoy £N TepHJUOc ETpAxoopoY eRo?\ g,ft rt^Eortoc- 
si ayuu etpanoxoy ££,pAi ehex^P* £&o2\ xe na!\ikaiuu;u.a 

juutoyaay- ayuu NAnpocTAFJUA aykaay mcuuoy* nakecaR- 

RATOtt AYXA^JUOY AYUU EpE rfEYRA2\ £1 JTAg,OY FrtOYUUUJ 

25 nneyeiote. amok g,uu Arf~ «ay rt^ErmpocTArjuiA enanoyoy 
am* juui g£K2UKAiuuju.A WcENAcyuurtg, aw £,pAi itg,HTOY. 'frtA- 

XAgXdOY gF rtETOY^t" JUUUIOOY gJJ. TTTpAEI EX?? gOOYT mju 

27 ETrtAOYuurt itTOOTe etpatakooy. etRe ttai cyAXE rtrt Ag,pJiuZ 

nni juutih2\ ncynpE JunpuujuiE TtKXOOc nay xe rr&i ite'^Tepe nxo- * col. 2. 

EIC XUU JUUUIOOY XE Uj&gpAl ETENOY AYf OUUNT ItAI fTtfl* rtETW- 

28 EiOTE git NEYnApAnTUUJU.A itTAYAAY EgOYft EpOOY. AYUU 
AIXITOY EgOYN EJTKAg, JTAI rtTAicOYTrf TOOT Eg^A! EXUUq 
ETpATAAq HAq' AYKAY eRoYNOC rtlJW. ETXOCE JUUt tyHM rtiM. 
ETO rtgAlRECr AYTA^E OYCIA Eg,pAI £JUl TUAA ETJUAAAY TtNEY- 
rtOYTE' AYUU AYTA*2\0 E£,P<M JUUAAY Fg,E^tci-rtOYqE• AYCJU AY- 

29 OYUUTN ERo2\ NAY rtflEYOYOJTrt ERo2\. AYUU AIXOOC WAY 
XE rtlJW. JTE ARAJUIA XE ETETNERuuK EJUAY rtTUUTfT AYUU AY- 

30 JUOYTE ETTEqpAN XE ARAJUA tyAgpAl EJTOOY TtgOOY. etRe 

nAi axic rtrtAgpjut. hhi JxnJu7\ xe hai hetepe nxoEic *xuu ju- *p. f : 

JU.OOY XE ENE TETNEXUUgH AJUUUJUTrt £,pAl gjft NAftOJUUA JtltETK- col. I. M. om. ult. Ava> — 22 q too em-Hpq in rasura - wou ajiktoy = Gr. /.ca s£yj- 
yayov atuTOus, M. Syr. Vulg. hcbr. Alex, aliique wv s^yjyayov ocutou; — 28 Aieme 
= Gr., M. = Alex, praemitt. xai, Vulg. hebr. et Syr. iterum - ult. ayuj = M. Alex. 
Syr. Vulg. et hebr., Gr. om. — -'' KAnpoc-rAvjuA = toc 7tpo<;Tay[j.aT<x ;zou — 2G cum M. 
om. xai ab initio - gT7 hetoyt-M. Syr. Vulg. hebr. Alex. Vat. aliique, Gr. ev 
TX'.; Boypaatv - ? y ooYT = M., ceteri om. - M. post h-tootc add. TTtg tec\aa&.y 

- idem cum Vulg. hebr. Syr. et Alex. add. in fin. eiva yvcoTtv on eyoj /tupio? 

— '' g« MEYn^p^nTujAJ.^ = sv rot; 7Pap«WTO»|/.«<yiv auTtuv - epoov scribae men- 
dum, pro epoi = iii.i — - 8 M*rj librarii lapsus, lege tt&v = auT0t{ - e prions egp^V, 
nee non oc iuai verborum efiovjtoc iuaa in rasura - ante &yt^e cum M. om. xoa 

- i^y, quod est pr Hxxxr, et iThgyoyujtTT eBo* in litura ; Memph. ngAnoYdiTeK 

— '''■*& 6 aju& bis ( nttan ) = Graec, Memph. £ft*n* _. Vat. a^ava, Alex. a(i[iava 

" rr/ocjc Cir., M. Alex. >tupio? /.'jp-.o; o 9eo; , idem Syro-hex., sed |ov.\ in 
marg., Vulg. = hebr. DomitlUS Deus - ante ma.koju.ia. M. add. kijuojuiok keju. Ezech. XX, 22-30. m 

eiOTe" ayou erte TeTftAnoprteYe rtTuuTrt gi nA^ov rtrteYlioTe* 

w ayuu erte TCTrtAxegx*. thytm g,P*i &F rtAnApxH rtrte- 

TeTrti" juuuiooy git rteTenrrcncupx juuu.ooy efio*^ grt rteTttOY- 

OJUJ THpOY <=yA gOYft 6JTOOY itgOOY' AYCU AftOK i-rtAOYUU<=y& 

rtHTft luii jujtTh?\ 't'ortg, amok nexe nxoeic xe rrfrtAOYujtyfi 

as rtHT~rt Art* ayuu e^yuune nAi rtAei eg,pAi exH neTrtmtA. ayuu 

rtqrtAtyuune *rt kata ee eTCTrtxuu juuuoc rtTuuTir xe ert- 

rtAp ee n Ttgeertoc - ayuu rtee rtrtec|>Y2\00Ye HnKAg eTperttyjutye 

"col. 2. 33 itrttye jmrt rtuurte. et^e nAi +ort£ akok nexe nxoeic xe grt 

OYtfix ecxoop jurt oY5Jioi eqxoce juut OYrto(T rttfuurtT ^rtApppo 

w exit THYTrt" TtTAft thytH e&o^grt rt^Aoc* ayuu Htaojit 

thytm epoi e&o?\g7t rtex^P*' nai rtTAixeepe thytm e&o*2\ 

rtgHTOY grt GYtffx eqxoop jurt oY(5~ftoi eqxoce jutrt oyno^ rt- 

35 (TuurtT. rtT-Ait THYTrt e&o?\ eYKAg, TtXAie* ejurtTe rt?\Aoc 
rt^HTq- rtTAXi gAn rtJUJUHTrt ajutjuia eTJuuiAAY itgo OYfie go - 

36 rtee rtTAixi gAn jutrt rteTrteioTe grt TepHuioc giuE nKA^ 
- rtKHxie tai' te ee e+rtA^- gAn epuuTrt nexe nxoeic. rtTArt 

*p. £*.= thytm gA n5epLuBL # ayuu « taxi thy'tTT egoYrt grt OYHne 

ss TtTAqi rtrtAcefiHc efio?\ rtgHT" thytk jutrt rtertTAYOYe 

e&o?\ xe ^rtAiTTOY efio^gH neYAAA rt($oi?\e rtceTlIfiuuK. egoYrt 

30 enKAg, JuLt\Th?\' rtTeTrteuue xe amok ne nxoeic ayuu TtTuuTrt 

ne nni juutih2\ :• rtAi rteTqxuu juuaooy rttff nxoeic nxoeic xe 

juiApe noYA noYA qi eKo7\ rtgHTq rtrteqgfiHYe eoooY* ayuu 

jurtrtcA rtAi TtTuuTft epcyArtTeTrtC(JuTJU rector ayuu nApArt 

etoyaaR rtT^TrtTJutXAgJueq xirt TertoY grt rt e Tit i*. curort • 

40 jurt rteTrtgftHYe et&e xe gjut nATOOY eTOYAArV htooy et- 80 post htcuth , quod est in rasura, M. add. ±>en rtig&KOvi nrte-rnxix — l ehc 
rcliqui om. - gi? rt^n^p^H = £v xai; axacya'.; - alter. &.vio in marg. a prima in. 

— ; ' ,:: xxn OYM06"'- M., ceteri sv /.syuaivw , id. in seq. — :l cum M. om. xott ab 
initio - epoV = Mem ph., alii om. - n-rAJ'-xespc T»VT« (sic), pro hiiix 

— '"* initio om. kxi cum M. - evic^g iT^HTq M., ceteri ;'•; 

axwv — :6 gH nx&g ^M., Vulg. hebr. et Gr. V r '- ^> r - Vr^' Li "*^ K^ \ ij/> ^^^ r 3 

- M. om. t^i t; oc e'f-j^^T 8*- n cpjuT« — *' mta.ii - M., Syr. Cir. xxi 

- n5Epu>&, ceteri n&.5epcju^ - M. om. g« ovKns — :;s in COdice M. deenutt ab «TA.qi 
usque ad eBo^gJu - nxoeic M. Syr. Vulg. et hebr., Gr. ftopiOC xuc'.o; , Alex. 

o 0;o; — :;,J nc abundat - ntieqgdHve eooov, M. stMecjneT^ Syr. Gr. ta 

TTj^cuaxxa auxou - epfyA-HTeTiTctuTJU Gr., M. Lp6TenccuT6Jti . Syr. Vulg. fit bebr, 
si non audieritis ~ QJR ite-rtw'Xio'KoH (sic), ceteri :v toi; ^copoi; -ji'iov -in tin. M. 
aAA. hgju neTenovciA. 

ch \\. ;i 10. 11 IS 43 27'} 

xoce certAp £juEgA2\ rtAi juuuiay tyAfio?\ fttfT urn THpq juiniH2\ 
nexAq it(5V nxoeic * nxoeic. ayuu gH njtAA ctjuTjuiay -^rtAtyo- * co1 - 2 - 
noY epoi' ftTAf5Jui. ncyifte rtrteTitAnApxH JuumAV ju.it rtAnAp- 
X» itfteTeTftncjupx juuuooy efto2\ £it iteTitneTOYAAli THpoY. 
• r t~ftAt£)en thytk epoi git OYc+rtOYqe- g*A nTpAit thytk 
eRo?\£/t Tt2\Aoc- ayoj ttTAcyn thytk epoi e£o2\gTt rtexuup* 
rtAi itTAYxeepe thytm eRo2\ TtgHTOY" ftTAtyuune eioYAAli 
ItgHTTHYTit JutnejuiTO e£Lo2\ iut^Aoc. rtTeTfteuue xe AftOK 
ne nxoeic* gH nTpAxi thytw egoYrt enKAg, juutThSs' nKAg, 
TtTAicoYTft toot ej&o2\ epoq ETAAq itrteTrteioTe. ayou 
TeTitAp nimeeYe ftrteTrtg,iooYe g,Jut njutA eTJuuuAY jm.lt ^tteTit- *p«I S: 
g&HYe rtAi TtTATeTftxaj^JuL gpAi rtgjHTOY* itreTitrtAY erteTit- co • I# 

4i go gjfi iteTitKAKiA THpoY. rtTeTTteuue xe amok ne nxoeic 
gil nTpAeipe rtHTft itreige* xckac rtrte nApAit x<jug,jul kat& 
rteTitg,iooYe eoooY* ayuj k&ta. rteTttgRHYe ettakhyt nexe 

g nxoeic. ntyAxe juinxoeic Aqtyuune cyApoi eqxuu juumoc xe 
ncyHpe juinpa>jui.e jmATAxpe neicgp exit OAiJutAit ayoj rtYtftbtyT 
egpAi exrt !AArujit rtKnpo^HTeYe exit rtAreli nrtotf"" juumAft- 

4- cyHft ayoj eKexooc juutjuia rtcymt juuuApeii xe cojtjui enojAxe 
jmnxoeic rtAi rteTepe nxoeic xuj juuliooy xe eic gHHTe amok 
•^-itAxepe oycatc J g,pAi rtgHTK. rtcoYouJut rtcyitrt rtuu. eTOY-*col. 2. 

ETOYOUT g,P*l ItgHTK* JUUt UJHft ItlJtt. CTUJOYCJUOY NqitAouajJuI 

am TtoT nujAg, TtTAqxepo- Hte go rtuu. puuK£ gp*i itgHTq 
48 xiit neieRT cyA nejmg,iT. rtTe cAp;? rtuut erne xe akok ne 
1 nxoeic Aixepujq NqrtAuucyJuI Ait. ayoj nexAi xe juuruup nxo- 
eic TtTOOY CeXOJ JUUU.OC ItAI Xe JtXH OYnApA.fr02\H Aft te tai* 
eTOYXO) JUUUIOC. 

xxt, i, 2 ayoj ncyAxe juinxoeic Aqcyuune tyApoi eqxuj juumoc xe 
etAe itai npocJ^HTeYe ncynpe juInpojjuiE' ayoj rtKTAxpe neKgp 

1 ante TtT^tyujne cum M. om. /.-/•. - ante eiov&^fi quatuor aut quinque ele- 
menta sunt erasa - pro TTiT>^oc M. = Vulg. et hebr. legit mueonoc — 42 initio 
om. v.7.'. cum M. — r ' pro njueeve ITneTtvgtoove M. legit Jun&JUGYi - iTTET«Tti&Y =M. 
Syr. in textu, codd. xn. 68 aliique (cfr. Field, op.cit.), Gr., et Syr. in marg., x.o^idOe 

- **- 45 cum M. om. /.v.'. ab initio — ; ' 6 Xatcuh = M. Vat. et Alex., Syr. = Gr. ^apojA 

- nno6"- M., Syr. = Gr. TJYOUfJtevov — '' 7 verba ^^rco ekgxooc usque ad ccu-rli rescri- 
pta sunt in rasura - juuu&peB , lege ITn^veS - ny.oetc = Gr., M. - Alex, yjjpioc, (ho; 

/./,>., idem Syr. Vulg. et hebr. absque lapxrfi - Memph. om. eic gHH-re &hok 

- ante hcoyujjul cod. iuxta morem om. /.va — '''■' nroeic = M., Syr. = Gr. "tuple xupte, 
Vulg. = hebr. Dominus Deus — XXI, - prim, ayoj = M. et Alex., Gr. non agnoscit. 

Czech. XX, 41 — XXI, 1-2. 

ID1CA, Vol. II. 35 274 

exh ei?\HJUi HKtfubuj'r EgpYH exh heyjua et-oyaaR- ayco itK- 

* p. Vv ■ 8 npOC^HTEYE ' EXJU TTJKAg, AXnTjH 5 ^. XE MAI HETqXCJU JULW.OOY 

ntfi jtxoeic ttxoeic xe eic ^hhte amok ^hae! E£,pAi exouk/ 

AYCJU + HA TO) KM. HTACHqE EgpAl gTx TTECKOEIg, rtTACJCJUTE E&0?\ 

< FgHTK nc-YpEqxiHtfOHC juh oyahojuioc. tai te 6e etepe 

TACHqE WHY E£pAI £JU TTECKOEI£, EXH CAp£ HIJU XIH TTEIeRt- 
- CLJA nEAA^IT HTE CAp|[ rtiju eijue xe amok tie nxoEic- Al- 

TcuKJui TtTACHqE E&o^g*! heckoei^ hchakotc Epoq An xin 
6 tehoy. htok goxjuK ntyHpE JunpoujuiE AujAgpjm £«. noYujujq 

ItTEKi-nE' AYUJ MKACyA^OJUl git HJAKAg, H£HT JUTTEYJUTO e&o?\. 
*col. 2. 7 acujuutte EYUJArt'xrtOYK XE et&e oy KAcyAgpjw. HTOK' EKE- 

XOOC HAY XE ETfiE JTOYCJL) HTAICOTJUEq XE qHHY AYOJ gHT 
HIJU HAOYUJUjq KTE 5fx HIJW. B(JU7\ E&O^V HTE CAp£ HIJU g<JU(5~E 
JUH TIHA HIW HTE JU.E?\OC H1JU T"CJU2\JUt £H T<JU*^JU HIJU.* EIC 

8 gHHTE qHHY AYUJ qHAUjuUTTE nEXE nxoEic nxoEic. JTCAJAXE 

9 JuinxoEic AqtyuunE uj*poi Eqxoj juuaoc xe ntyHpE HnpcujuiE 

npOC^HTEYE HKXOOC XE HA1 HETEpE JTXOEIC XU> JUUUtOOY XE AXIC 

10 XE TCHqE TCHqE TCJUJU HTEtfuUHT XEKAC EpEUjuXJUT H£EH- 

cyuXJUT TCJUM. XEKAC EpETAATE* C&TCJUTE E&02\' OYE ERo?\' 

p. £Z: n KCJUHC" CUJCyq- NTEHOYXE EfAO?\ HUJE HIJU. AYCJU AqTAAC 

eccEtuut ETpE TEqflTx ajua^te. tchRe aytojuc ecc&tcut 

12 ETAAC ETtfTx JEJUTETHAKCUHC. OJty E&0?\ AYOJ HKHEX 2\OY- col. I. 2 rtevju* ETov&&a = M., Syr. =■ Gr. avist — n cod. initio om. >cxt epei? - ; 
ttjv yvjv to'j 173X7)7. - ttxoejc bis = M. Vat. et Syr., Vulg. et Alex. Kupioc o 0-- 
hebr. et Gr. semel *upio; - <f-«&Ei = M., Syr. Vulg. hebr. et Gr. subintelligunt - nov- 
p6q-jtm5b«c ju« oy^hojuoc = M. Alex, et Vat., Gr. ordine inverso xvoaov %a\ koixqv 

— * cod. cum Alex, initio om. avO' wv g£oXo6peua<i> va. crou xcUxov **•. avoy 
quae in Syro-hex. obelo notantur — 5 ne nxoeic a.'itoukII, Syr. - Gr. x'jp'.o; - r 
QTZxnx , M. n6 ntf"c ovog *.iea)i<eju - epoq , quod refertur ad icoeig , abest a ceteris 

— 6 «TeK'f- n6 - Syr. et Gr., Vulg. et hebr. lumborum, M. HneKgH-r — 7 *.euju>n« 
= Syr. et Gr. xai iiiat, M. om. - h&y - M., ceteri om. - Ht^ico-tjuecj M., reliqui 
non agnoscunt - gco6"R = Syr. et Gr. £/.^'j;£ p . . M. m*>vujju - "X tcj jue>\oc ;•. ;" 
pro <j.r,pQ\., in rasura - gr? t-co'MI - M., Svr. Gr. -jyox-rtx - ult. nixi abundat 

- *.yiu qn*.tijcune - M. Syr. Alev. Vulg. ct hebr., Gr. non agnOSClt - nxoeic nr> ; 
= Syr. et Vat., M. a.*Xcuh^j n(Tc tJ>T. Vulg. hebr. i Un; , Gr. 
xupio; — s cum M. om. vex', ab initio — '" i?ge«u)u>-i>T S M 
sing.- -rum -xek^c epETA^TE Syr. et Gr., Vulg. ut - 

- efto"K - ore Efio">\ pro it; irapaXuffiv, M. om. — " 3ntTiiAicu>n< Syr. \ . hebr. 

et Gl., M. JUtpMETCEHTtUT E^lUTEtt. Wl, ;-i:. 


27! :> 

2\&i gRo2\ nj^mpe npuujme xe a t&i triune ^Tx n^oc* Accyume 
g,rt rtgYVOYJuertoc TKpov JuniH?\ ayuj eflo2\xe TCHqe ac- 

ia ojcune juutaTnAoc. etRe tt<m x&k ftrteicoTx e&02\ xe ACTJUAeio. 
aycju oy ne ngauft etyxe aymoyxe e&o?\ T?oycJ>y?\H itqrtAtyoune 

11 Art nexe nxoeic. htok £uxjuk n^yitpe junpome npoc|>HTeYe 
Hkxak rtreKtfTx rtKOYeg*! ke cHqe* TjmegujojuTe rtcHqe eto 
rtgATiiec TeTrto(T" WcHqe rutgAT&ec. 'aycju [eKecyT]pTuipoY *col. 2. 

1 xckac epe neYgHT OYoucyq* TtceAcyAi itoT rteTtyame &vn&- 

Pa2s.i2s.oy juumooY eg,p<sj etootc rtTCHqe eKortcoY £,JpH nv?\H 
rtuir Acco&Te ka2\ouc ecKomc' Accyoune ka2\cjuc etpecta&te. 

ie Tcwqe jmoouje rtTeTuuji*. TtcA 0Yrt<sjm aycju nca g&OYp* 

n en*** enrepe noYgp rt<s.<5a)ti)T epoq. amok £cju ^j-jtApegr toot 
exit toot aycju ntaxooy JunAtfuurtT amok nxoeic AityAxe. 

u ntyAxe junxoeic Aqtyuune cy*poi eqxuu juuutoc xe itTOK 

20 guxjuK n^yHpe junpcujuie Tcxj^y mak ftg,w c«te eTpe TCHqe 
Hnppo rtT&*flY2\cjurt ei egpYrt 

32 • • . . *glt tjuihte JuinoYKAg; itn6 pnjuieeYe ujcune rte *p. £? 
eiio2\ xe ArtOK ne nxoeic Aicy^xe. col# u 

xxii. i, 2 ncy^xe junxoeic Aqcyojne cy^poi eqxo» juumoc xe 
rtTOK £uxuk ncyHpe juinpuujue xi g^n OYfle Tno^ic rtrtecttoKJuq- 
aycu rtKOYuurtg, it^c eRoTx TTrtecAitojuuA THpoY" rtxxooc xe 3 - npome (sic) - gJS n^oc, ceteri ev xco Xato |xou - &ctycune gi? ngvroY.ueitoc 
THpov HniH'X &yu) e&o^ate TCHqe = M., Syr. = Gr. a-jxr, sv zoccri. toi? a^vjyou- 

.'•: tou wpow)X 7c*poiX7j<TOU5tv, £7Tt po(Jt<patcic - jun*^*oc = Syr. ~X- ? (.ba.^ , 
M. = Gr. ev tw Xa^ p.ou - iuteKffi* = M., Syr. = Cr. in sing. — 13 nxoeic = M., Syr. 
= Gr. Koptoc JCupto^, Vulg. - hcbr. Dominus Deus — u D. htok 5ig - M. om. npo- 
^HTeve - D. jtTx&gxg git tteicolx, M. nrieicxfx, reliqui ^etpa e7Ct yeipa - D. rtv- 
oreg, iTke . . . GTAiEgajojUTe itcHqe. T&iTg^Tfiec T*Ttto6~' — 15 xek&c epe . . . . ov- 
tutyq - M. ct quidam alii, iuxta Nobilium, idem Alex, et Syr., sed absque ocurcov, 
quod tamen Syr. hab. in marg., Gr. o-w; ]j."t\ 9pauff0Y] y\ y.ap^ia - ^vn&p&'Xj'Xov 
iiAioor = w«p«Je^0VT*t - D. Ggp*.i ctootc .... e-rpecKiottc = M., Syr. = Gr. et? 
(j^ayiflt ;o7.o-/'.'/; _ M. hab. in fin. rcnqi, quod in Sahid. est initio v. sequentis, 
abest tamen a Syr. et Graec. — "' cum Vat. om. /.at ab initio - nTeTcuju = Syr. et 
Gr., M. &.pei egpe» nturr c^ - D. nju& .... nevgo - n^tflbtyT = M., Syr. = Gr. e^s- 

r ~ 7 -'' — *' post gcu cum M. om. *Ae - D. T»^P^gT - toot exit toot = Vulg., 
M. itn&xne, hebr. Syr. et Gr. yeipx [f-oxi ffpo? X,* l P a [ y ' fj,J ~ P ost JSn«-<^»T M. add. 
k&ntk — ll< cum M. om. >cai ab initio, ct ita passim — S2 ne = M. ut alias, ceteri 
non agnoscunt — XXII, ' l -/. g^n - M., Gr. 11 jtpiVei? , A. ou pro et, Syro-hex. ^ 
k~>( l« JJ 0/ Kj/ s /, j Vulg. - hebr. nonne iudicas, nonne iudicas. 

eh. XXI, 13-20. 32-XXII, 1-3. 876 

n<m rteTepe ttxoeic xuu juuuiooy xe to Tno?\ic ETne^T crtoq 

qBlOTs git ttecjuhte- ETpE ttecoyoeiuj er a you eceipe rt^EitoYtoty 

i rtgHT ey^-oyBhc GTpecxuj^ju. g/t rtecrtoKJuq JtTApnoortOY 

*Pg,E eRO^" AYCO NEg&HYE EltEpEEipE JUUUOOY' ApXCUgJA NgH- 
* col. 2. TOY ETpE ItOYgOOY gLON EgOYIt EEINE JUUTEOYOEIUJ ftNOYpjUUTO- 
OYE. ETfiE JT<5J AITAATE EYKOtfltECT* rtrtg^EOftOCr JUtlt OYCOJRe 
ffftEX^P^ THpOY ETgHIt EgOYtt EpO' JUW ItETOYHY JUUU.0' 

rfCEpgA2\ JUUUO TAK^eApTOC TETO ftCOEIT TETO^y git NEC- 

6 ANOJUUA. EIC §HHTE ftgHFOYJUENOC JUUTHI JLMT?H?\' nOYA HOYA 

TtrtEqcYrrErtHc EYxougAA g,p<M* H^hte xek&c EYEnuugT Efio2\ 

7 TtOYCMOq* &YXE TTEOOOY TtCA OYFICUT JUN OYJUAAY g,P<M 
ftgHTE' 0Ynp0CY7\HT"0C AYXITq Tt(5ortC gp&i F^HTE" OYOp4>A- 

b rtoc jur? OYxnp* ayoaxxooy itgHTE* AYtO ttA[nETOY<S.&fi] 

*p. ^h: 9 *AYCOUjqOY' ItAKECAii&ATOrt AYXAgJAOY ftgHTE. g / Ertpu>JUt.E 

TtCOONE ftEY ftgHTE XEKAC EYETTEgT CltOq eRO?\ &P&I ftgHTE" 

AYtO KETOYCUJU glXft ftTOOY KEY ttgpAI ftgHTE* ftEYEipE NgEft- 

10 XCOgH gW TOYJAHTE. TACXYJUOCYftH ftOYEItJUT AY<$0?\nC 

eRO?\ g,P*l itgHTE' AYUJ TETftEg, E&0*2\ g,Tt ftECAKAOApCIA AY- 

ii cyuunE nHjuiAc g,p*i ftgHTE* noYA noY& AqAftojUEi eouae 
juinETgiTOYcjuq* aycju noY*. noYA Aqxtogx*. rtT£qtyEE2\ET gft 

OYJUUtTACEfiHC* AYCJU ITOYA JTOYA AqXCUgJUl ftTEqCUJftE TtCJEEpE 
col. 2. 12 XAJTEqEiCUT g,P<SJ ftgHTE. ftEYXl 2i(JUpOW n£ g,p<M ftgHTE* XE- 3 natoetc = M., Gr. x.upio; xopiQ{, Alex. add. o (ko; , quod Svr. hab. in man;., 
Vulg. - hebr. Dominus Deus - eTpecacougju. = Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. ipctfur^eju 

— * M. praemitt. oy« - tiecnuxoq = M., Syr. = Gr. iv toi; xiaa^'.v txura>v, Vulg. 
= hebr. in sanguine tuo- rtegfiHve = M., Syr. - Gr. sv -roi; £v0'ja-/;aa<7'. coy, Vulg. in 
idolis tuis - rtorgoov - xa; yj|/.spa? aou, M. novegoor - eemc Svr. Vulg. et Gr. x.x'. 
7)yay£(; , hebr. N*12m , Meniph. Aieme — 5 rtec*rtoju.i*. = M., reliqui absque a-jrir; 

— 6 Unm = Syr. et Gr., M. = Vulg. et hebr. om. - iTneqcYvvertHc ; tou? 
auvvevei? ccjto'j - evxtogH, M. tsc£ai<£>£xx., Syr. = Gr. ffuvs^pupovre — : ov tov ov- 
eico-r in rasura - npocv^HTOc = 7cpo;Y)XoTO{ - &YxiTq H6o»c = M., Svr. - Gr. ■ 
cTpsoovxo ev a^iJttai;, Vulg. calumniati sunt - ult. HgHTe - M. Syr. AL'\. \'ulg. 
et hebr., Gr. om. — B ncoone - XvjffTati, quod in edit. rom. tvpogr.iphus omisit, uti 
animadvertit Nobilius - prim, nor Vat. om. et Syr. hab. sub asterisco -• "gp^» (ac)i 
lege egpa.1 - TtgenxcugJu , M. ttltinoAl, Gr. avoaix — l0 ta-c^yxiocyiim xvyr.'J.o- 
(TUVY)V, M. T C X YJU0CYMH > P r0 ^ ,r - 3-^~/y s 'C - TCTneg elio'K xttoxx \1. <>h- 
cen^gei 6fio*K , Svi. Vulg. mensti -uiitiw - giT n6c*.n*.eApct.\ \l.. S\r. bs- 
que auTT); - ^Yiycune mHju^c M., ceteri -Ta^iivo'jv — u *.q*.it<uuf4 [lOUfffltM 

— TT-reqiyee'KeT (sic) - ult. A.qrcugju M., Sm. Gi. '.vojv. 

:h Wll, i 277 

kac eYene^T crtoq efio7\- oyjuihce juirt oy^oyo neyxi juuuiooy 

ne gpaj' TtgHTE- Apxo»< eRo?\ «0AH ntoykakia g,ri oyxin- 
la tfbrtc- amok :\e Apep ttauu&uj hexe nxoEic. Eicy^NXAgxg, Tve 

rtrtAoTx Exit rtGYeprtY exit rfE^-rtAriTOY exur g* nentapaay 
11 grt rtecituuajq rtTApnoortoY efio?\ g,rt TOYJUtHTE* etyuune epe 

noYgHT rtAtyqr H rtoYtffx rtAcyajutAgTE ^rt NegpoY e+ft^p 
15 rf<M we* amok nxoeic ajujaxe ^-^aaay. aycju +rtAxoope 

eRo2\ gjrt rFg,eertoc' TtTArtoxE eRo2\ enex^up^' «te toyaka- 
i e^pciA cjuxn eRo?\ TtgHTir ayoj TtCEKSsHportofjuEi] . . . 

3i [nxoEi] + c. -p. oK : 

xxiii, i,2 ncy*XE [juinxoeijc Aqcyuune [cyApoi] eqxcu juumocr [xe col. i. 

ncyJHpE iuInpuujuiE- [we oyn] itcgiJULE citTE eyo ItujEEpE noyji*.a.A-Y 

3 NOYCJUT' AYTTOpttEYE gjFf TEYJUNTcyEEpE tyHJLl g,ft KHJULE" A NEY- 
EKlRE gE £,JuI nJULA ETJUUUIAY" AYXCUgiJl rtTEYJUUtTnApOErtOC. 

i ayuj n«sj jte nEYpa.tr Ttto(T"ttcumE eyjuioyte Epoc xe oo?\A/ 
npatt rtTECcujrtE eyjuioyte Epoc xe oo2viAa/ AYtyuunE tt&j ay- 
xno Ti^ErtcyHpE jut? ^En^yEEpE' ttEYpAtt we m*jt TCAJUA.pi* te 

- 00?\A AYCJU Ol2\HJU TE 00?\lliA. ACHOpttEYE ft(57 002\1&A AC- 

cAgouc eBo?\ juuuoi acoya^c nca necjuepate ete ttAccYpioc 

6 ItE ETgHIt EpOC* EpE f gElt£YAKIttOltt Oft £,l<JUOY' £,EftgYrOY- col. 2. 

juenoc - jutt ^EriCTpATHroc 6 Grt 6P^ ,I P e EYCOTn * g,EttgmnEYc 

7 THpOY EYTTHT £lXtF ttEgTOJUUp. AY(JU AC"^ It&Y NTECnopttlA* 

rtcajTn rtcynpE ttttAccYptoc jutt oYott mju mtactaac nay - 

B ttECX<JU£JU g,pAI £Tt ftECOYOJUJ THpOY. AYCU TEinOpttlA ftTAC- : iie&K = (TUVTeAeiav, M. om.; qui tamen post Rt-oyka-kia. add. e^jpm rt^HT 

- A.pep n&ouficy - Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. a.yep n&coficy — l8 ex« rtei-"*-"TOY (sic) 
exuv g*. i(E«TA.p&*.Y = M., Syr. = Gr. e^>' oi? suvTSTeXeffat oi? STCOtyjffa^ — gi? rte- 
cituuouq . . . . efio>v - M., Vulg. ef s^per sanguinem, qui effusus est, Syr. hebr. et 
Gr. /.'/'. btci to'.; -/.iv.'/.Ti irou to-.; YeyevyjfA.evoiis — u h = M. A.rt , Syr. = Gr. zi - gr? 
negooY = Syr. Gr. Vulg. et hebr., M. eiujucjuit - M. ajcaxi a,ica.xi, et cum Sahidico 

i. /.'/I ante t"*-**-y — lr ' "t&hoze = Syr. Graec. Vulg. et hebr., M. eiejuottKOY 

- iTgHTH, ceteri :/. irou — 16 iTceic>vKpoitojuE4 = M., Syr. = Gr. z.XTX/.X-/)povo;xv]'7w, 
item Vulg. possidebo, hebr. ri^rUT — XXIII," M. om. gTT khxie — * eyjuloyxe epoc bis 
et np<5.n M., reliqui subintelligunt - M. om. *yxtto TTgEMcyHpe aim geniyecpe' hey- 
pA.it - ite KAJf = M., reliqui om. — 5 A.ccA.guuc - M. A.cpnct, ceteri om. — G geitgY- 

rxiLEitoc 7)vou(&evou< - eycoth = M. Syr. et Alex., Gr. y.y.i it.iIz/.toi, - geitgmnEYc 

.--.-.'.', - nc^Trjjcjjp Syr. (jr. Vulg. ct hebr., M. itOYgocop — 7 post TtccoTn cod. om. 

THpoY, M. autem Tr.yHpe - nseovcuyy - M. Vat. et Alex., item Syr. in marg., in textu 

x '-.<■■ /. Gr. auTOK — 8 TEmopniA., ceteri ttjv wopvetocv (Vulg. - hebr. in plur.) ccuxyi^. 

l./cch. XXII, 13-16. XXIII, 1-8. 278 

aac gTt KHjme JuLnccKAAC rtcouc xe rteYrtKOTK rtjuuu&c xirt 

TecjurtTKOvr rtTOOY neriTAYA&c rtcgme' aycju TevnoprtiA 

» AcnA^Tc eg,P*i exuuc. GTfie n«"vi aitaac etootoy rtrtec- 

JuepATe e£p«sj etootoy rtrtcyHpe rtrtACCYpioc ft«sj Titacoya- 

1 • So : l0 cyoY. rtTOOY NeNTAY6 r UJ2\n eRO^ rtTeCACXYJAOCYrtir AY7I 

col. i. _ _ _ _ _ 

rtrtecujHpE jurt rteccyeepe* ntoc gujuuc ^yaaooytc g,rt TCHqe. 

ayujaxe epoc grt rtegjojue AYeipe rtoYxiKfiA g,p<s.i rtgHTc ertec- 

11 cyeepe. ayuj acn&y rt<5i' Teccume oo*2\iR<s/ AcxcjugH TtTec- 
jmttTpooYne egOYe epoc ayoj Tecnopm<s/ ACTAtyoc egoYe 

12 TnoprtiA ftTeccourte' AcoYAgc nca TtujHpe itrtAccYpioc* rtgH- 
voYJutertoc jurt rtecTp<s.TH*roc et^h« epoc* cy^ - xujoy rt^ert- 
gpeiTe ertecuuoY' g,ertgmneYC rte EYnHT gjixit rtegptutup rtcuuTn 

18 THpOY tte. AYUJ AYMAY XC AYXCJUgAT OY£IH ftOYCJUT AC- 

T col. 2. m tycune way TtTcTtTe. ac[oya£] on exit Tecno{prtiA] acn^y 

eg,ert[p(jujuel eYCHg, g,rt oy[xo rtei[K<jurt rtx^'^M^ioc] eYCHg, g,rt 

i oy^waay rtcgaj' eYiAHpe exn TeY^ne rt^ertjutoxg, Fayci- 

nay^n eYXH-5e' epe OYgp rttyojurtT rtcjuoT £ixrt rteYAJTHYe 

THpoY juneirte TtrtcyHpe rtrtex*?\^*ioc JuuiKAg, rtTeYno*2\ic. 

ig ACJuepiTOY gJx nrtAY epooY rtrtecft<s.?\' ayuu acxooy rtgert- 

n q^icyirte ty^pooY egpaj enKAg, rtrtex^^^ioc. AYei tyApoc 

rttff rttyHpe rtT&ARY'^'Jurf e-5oei?\e epoc eujcune rtJuuuAc ayxa£- 

jut.ec gT? TecnoprtiA Acxaugw. £p&i TT^htoy* *y<ju a tec\(/yxh 8 7vra.c&*c = M. et Vulg. quas habuerat, Syr. hebr. et Gr. ora. - ante h-tooy cum 
M. om. Jtai - ne«T&Y&&c (sic) ttcgme = oisicapQsveuffav X'jtt;v, M. hucta-y^ic 
««j*qe - &cn&gTc =^ M., pro £;;/^av — y ttrtujMpe in rxtaig. aliena manu - mc- 
oy*ujoy = M., Syr. = Gr. eo' O'j; sttit-.Qsto — l0 ^c^yjuocykh Alex. x?yr,[xo- 
(TUVtjv, Gr. atTy'jvr,v, it. v. 18- *.viy^x6 epoc = M. pro xai eyevsTO Ixlr.ax - ertec- 
iyeepe = Syr. sub obelo, Gr. absque X'jtv,;, M. eTccyjepi — " jun-rpoovrte = M., Syr. 
- Gr. tt\s £TwtO£'7tv, hebr. nrQjy i Vulg. insanivit libidine — l8 M. om. nrmtT gixn 
negpuxop (lege itegTcixop) rtc